70/2023. (XII. 23.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2002. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 7. és 8. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím és a 11. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 14. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

2. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet módosítása

2. § (1) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A meddőség kezelése körébe tartozik)

"c) az emberi reprodukcióra irányuló különleges beavatkozások közül

ca) az R. 1. számú mellékletében meghatározott 1.1. pont szerinti stimulációból legfeljebb öt beavatkozás,

cb) az R. 1. számú mellékletében meghatározott 14. és 15. pont szerinti beavatkozásból beavatkozástípusonként legfeljebb hat beavatkozás, azzal, hogy meddőségi szakambulanciáról legfeljebb az első három, 15. pont szerinti beavatkozás számolható el,

cc) saját embrióval vagy embrióadományozással végzett embrióbeültetés."

(2) Az R2. 2. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az (1) bekezdés

a) c) pont ca) alpontja szerinti esetben újabb stimuláció addig nem indítható, amíg az adott pár esetében lehetőség van a saját célra letétbe helyezett embriók felhasználására, az R.-ben meghatározott esetek kivételével,

b) c) pont ca) alpontja szerinti esetben, ha öt stimuláció eredményeként legalább egy gyermek élve születik, további négy stimuláció vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére, azzal, hogy a négy további stimuláció a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig kezdhető meg, kivéve, ha az a) pont szerint az adott pár esetében lehetőség van a saját célra letétbe helyezett embriók felhasználására,

c) c) pont cb) alpontja szerinti esetben, ha a kezeléssorozat eredményeként legalább egy gyermek élve születik, úgy további négy teljes kezeléssorozat vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére."

(3) Az R2. 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a meddőség kezelése körébe tartozik]

"b) az embrió Magyarországon végzett, későbbi meddőségkezelés céljára - a szolgáltató által meghatározott, indokolt számban - embrióletétbe helyezése és tárolása."

(4) Az R2. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nem a kötelező egészségbiztosítás terhére végzett petesejtleszívásból létrejött embriók tárolása és beültetése nem vehető igénybe az Egészségbiztosítási Alap terhére.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a Magyarországon végzett meddőségkezelés eredményeként létrejött embriók esetén."

3. § (1) Az R2. 2/A. § (2a) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti beavatkozás a kötelező egészségbiztosítás terhére a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb a 45. életéve betöltéséig kezdhető meg. A beavatkozás kezdetének a petesejt nyerése céljából végzett stimuláció gyógyszeres megindításának kezdőnapját kell tekinteni. Azon Magyarországon végzett meddőségkezelés eredményeként létrejött embriók, amelyek az anya 45 éves életkorát megelőzően kerültek letétbe, a nő 45 éves korán túl is beültethetőek, ha ennek orvosszakmai ellenjavallata nincsen."

(2) Az R2. 2/A. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) A 2. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatás a kötelező egészségbiztosítás terhére a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve betöltéséig kezdhető meg, kivéve, ha a stimulációra a nő 45. életéve betöltését megelőzően sor került."

4. § Az R2. a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek humánreprodukciós eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 70/2023. (XII. 23.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti stimulációkba beletartoznak a Módr1. hatálybalépését megelőzően az Egészségbiztosítási Alap terhére elvégzett stimulációk is, azzal, hogy aki a Módr1. hatálybalépését megelőzően hatályos 2. § (1) bekezdés c) pont ca)-cd) alpontja alapján a Módr1. hatálybalépésekor még jogosult lenne teljes, az embrió beültetésével végződő beavatkozásra, azonban a Módr1.-gyel megállapított szabályok szerint stimulációra már nem jogosult, esetében a stimulációk számától függetlenül a Módr1. hatálybalépésétől számított egy évig annyi beavatkozás elvégezhető az Egészségbiztosítási Alap terhére, amennyire a Módr1. hatálybalépését megelőző szabályok szerint jogosult volt."

5. § Hatályát veszti az R2. 2. § (1b) bekezdése.

3. Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

6. § (1) Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az embrióbeültetéssel végzett eljárások alkalmazása során

a) 36 éves kor alatt, az első embrióbeültetés során 5-7 napos embrió esetén egy, egyéb esetben legfeljebb kettő,

b) 36 éves kortól legfeljebb kettő

embrió ültethető be egyidejűleg."

(2) Az R3. 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a 2025. január 1-jéig lefagyasztott, egy hordozón tárolt 5-7 napos embriókat felolvasztják, és ily módon a (2) bekezdésben megengedettnél több beültetésre alkalmas embrió áll rendelkezésre, a rendelkezésre jogosult vagy a rendelkezésre jogosultak egybehangzó kívánságára - a következmények és a kockázatok részletes ismertetését követően - legfeljebb három embrió beültethető."

(3) Az R3. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Újabb stimuláció addig nem indítható, amíg az adott pár esetében lehetőség van a saját célra letétbe helyezett embriók felhasználására, kivéve

a) ha az érvényben lévő egészségügyi szakmai irányelv szerinti nem konvencionális - többszörös - stimulációindítás történik ugyanabban az ovarialis ciklusban,

b) fertilitásprezervációs kezelés esetén vagy

c) preimplantációs genetikai teszt végzése esetén."

7. § Az R3. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Adományozott hímivarsejtet reprodukciós eljáráshoz történő felhasználását megelőzően legalább 6 hónapig fagyasztva kell tárolni, felhasználni a hímivarsejtet abban az esetben lehet, ha a donor - a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - szűrési eredményei negatívak."

8. § Az R3. 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. § Az R3.

a) 2. § (3) bekezdésében az "a 2. számú mellékletben" szövegrész helyébe az "az egészségügyi szakmai irányelvben" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében és 8. számú mellékletében az "embriók" szövegrész helyébe az "embrió vagy embriók" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az R3. 2. számú melléklete.

4. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

11. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

12. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

6. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

13. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R6.) 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

7. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

14. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

8. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

15. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

9. A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

16. § A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R9.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A Nemzeti Szülészeti, Perinatális és Humán Reprodukciós Regiszter részére

a) a szülészeti, valamint a perinatális intenzív ellátással foglalkozó,

b) az asszisztált reprodukciós eljárást végző

egészségügyi szolgáltató elektronikus úton teljesít adatszolgáltatást.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás az anya vagy a várandós esetében saját TAJ számával, újszülöttellátás esetében az anya TAJ számával, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott informatikai kóddal, majd a gyermek saját TAJ számával történik.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatás a humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon történik.

(4) A Nemzeti Szülészeti, Perinatális és Humán Reprodukciós Regiszter az érintett betegek esetében adatcserét végez a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásával és a Ritka Betegségek Nyilvántartásával."

17. § Az R9. 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

18. § Az R9. 1. mellékletében foglalt táblázat B:15 és B:16 mezőjében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 16-17. § és a 11. melléklet 2025. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész "16640" és "16641" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
1664056/a.Meddőségi vizsgálat, női96 564
1664156/a.Meddőségi vizsgálat, férfi46 776

2. Az R1. 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással" megjelölésű rész 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a rész a következő 56/a ponttal egészül ki:

"56

2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

56/a

1122Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1568Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
N595Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
R464Békés Vármegyei Központi Kórház
R730Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U403Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ"

"

2. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat "** Főcsoport: 13", "*13P", "6531" és "** Főcsoport: 13", "*13P" "6532" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(** Főcsoport: 13Női reproduktív rendszeri betegségekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
***#13P6531In vitro fertilizáció (IVF)31432,12000
***#13P6532In vitro fertilizáció (IVF)
blasztociszta tenyésztéssel
31433,32000

2. Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat "** Főcsoport: 13", "*13P", "6580" és "** Főcsoport: 13", "*13P" "6581" megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(** Főcsoport: 13Női reproduktív rendszeri megbetegedésekAlsó
határnap
Felső
határnap
Normatív
nap
Súlyszám)
***#13P6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott
embrió beültetéssel
31431,65000
***#13P6581In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott
vagy friss petesejt felhasználással
31431,00000

3. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 13 Főcsoport című alcím 94/g-94/k. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"94/g.***#13P 6570Inszemináció
Az eljárás a 0403 szakmakódú Asszisztált Reprodukció osztályról jelenthető.
1122Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1568Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
N595Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház
R464Békés Vármegyei Központi Kórház
R730Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U403Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/h.***#13P 6531In vitro fertilizáció (IVF)
Az eljárás a 0403 szakmakódú Asszisztált Reprodukció osztályról jelenthető.
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/i.***#13P 6532In vitro fertilizáció (IVF) blasztociszta tenyésztéssel
Az eljárás a 0403 szakmakódú Asszisztált Reprodukció osztályról jelenthető.
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/j.***#13P 6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott embrió beültetéssel
Az eljárás a 0403 szakmakódú Asszisztált Reprodukció osztályról jelenthető.
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
94/k.***#13P 6581In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott vagy friss petesejt felhasználással
Az eljárás a 0403 szakmakódú Asszisztált Reprodukció osztályról jelenthető.
2137Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2880Észak-budai Szent János Centrumkórház
8714DUNAMENTI REK Kft.
U894Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ"

4. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

Az R1. 14. számú melléklet V. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"V.

***#13P 6531In vitro fertilizáció (IVF)
***#13P 6532In vitro fertilizáció (IVF) blasztociszta tenyésztéssel
***#13P 6570Inszemináció
***#13P 6580In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott embrió beültetéssel
***#13P 6581In vitro fertilizáció (IVF) fagyasztott vagy friss petesejt felhasználással

ha a megelőző ellátás vagy az ismételt felvétel a fenti HBCs-k valamelyike."

5. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

"1. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Az elvégezhető asszisztált reprodukciós beavatkozások

1. Gyógyszeres stimuláció

1.1. Gyógyszeres stimuláció petesejtnyerés céljából

1.2. Gyógyszeres stimuláció nem petesejtnyerés céljából

2. Petesejtleszívás

3. Konvencionális in vitro fertilizáció

4. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI)

4.1. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI)

4.2. Intracitoplazmatikus spermium injektálás (ICSI) és mikrosebészeti mellékhere (epididymális) sperma aspiráció (ICSI - MESA)

4.3. Intracitoplazmatikus spermium injektálás és herei (testicular) sperma extrakció (ICSI - TESE)

5. Spermiumok feldolgozása és felhasználása termékenyítéshez

5.1. Saját, frissen adott/nyert spermiumok feldolgozása és felhasználása termékenyítéshez

5.2. Saját, fagyasztva tárolt spermium feldolgozása és felhasználása termékenyítéshez

5.3. Donor, fagyasztva tárolt spermiumok feldolgozása és felhasználása termékenyítéshez

6. Nem petesejtnyerés során nyert petesejtek felhasználása in vitro fertilizációs kezelések során

6.1. Saját, fagyasztva tárolt petesejt felhasználása

6.2. Donor petesejt felhasználás

7. Embriótenyésztés

7.1. Rövid idejű embriótenyésztés

7.2. Kiterjesztett embriótenyésztés

8. Preimplantációs genetikai teszt

9. Asszisztált hatching

10. Embriótranszfer friss embrióval

11. Embriótranszfer fagyasztott embrióval

11.1. Embriótranszfer saját kezelésből származó, fagyasztva tárolt embrióval

11.2. Embriótranszfer donor embrióval

12. Ivarsejtfagyasztás

12.1. Spermiumfagyasztás

12.2. Petesejtfagyasztás

13. Embriófagyasztás

14. Ovuláció indukció

15. Mesterséges ondóbevitel - elvégzésének feltétele a 14. pont elvégzése

15.1. Mesterséges ondóbevitel férj (AIH) vagy élettárs (AIP) hímivarsejtjeivel

15.2. Mesterséges ondóbevitel idegen férfi (AID) hímivarsejtjeivel"

6. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R4. 2. melléklet "In Vitro Fertilizáció (IVF)", "Szakmakód: 0403" megjelölésű része helyébe a következő rész lép, és azt követően a következő, "Szülészeti-nőgyógyászati szonográfusi tevékenység", "Szakmakód: 0408" megjelölésű résszel egészül ki:

"

Asszisztált ReprodukcióSzakmakód:0403
A reprodukciós eljárás, illetve az ivarsejtek és a praeembriók fagyasztva tárolásának minimumfeltételei
Meddőségi
Szakambulancia
Asszisztált
Reprodukciós Centrum
Személyi feltételek:
Centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos11
Centrum/egység vezető szülész-nőgyógyász szakorvos21
Szülész-nőgyógyász szakorvos1
Andrológus szakorvosEK
Andrológus3EK
Klinikai genetikus szakorvosEK
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvosEL
Andrológiai laborvezető41
Andrológiai asszisztens51
Laborvezető klinikai embriológus6
Klinikai embriológus7/klinikai embriológus asszisztens8
Asszisztált reprodukciós koordinátor91
Főápoló10
Általános asszisztens/szakasszisztens1
Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó11 vagy
Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási
szaktanácsadó
EK
Meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási
szaktanácsadó
EK
Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó11EL
Tárgyi feltételek:
Helyiségek
Nőgyógyászat /andrológiai vizsgálatra alkalmas helyiség11
Aszeptikus kezelő helyiség1
Ébredő-megfigyelő helyiség1
Sperma nyerésére alkalmas helyiség11
Embriológiai laboratórium1
Andrológiai laboratórium11
Zárható fagyasztva tároló helyiség1
Nőgyógyászati vizsgáló helyiség:
a rendelő általános feltételei +
Nőgyógyászati vizsgáló asztal11
Vizsgálólámpa11
Ultrahangkészülék + nőgyógyászati (hüvelyi) vizsgálófej
(3D funkció opcionális)
11
Sürgősségi táska11
Műszerelő asztal (fékezhető)11
Hüvelyi vizsgálathoz szükséges eszközökXX
Andrológiai vizsgáló helyiség:
a rendelő általános feltételei +
Ultrahangkészülék + egy hasi- és egy scrotalis vizsgálófej11
Aszeptikus kezelő helyiség
Személyzeti zsilip1
Bemosakodó1
Műtőasztal feladatnak megfelelően1
Műtőlámpa1
Altatógép lélegeztetővel1
Vacuum aspirator (petesejt nyerésre)1
Defibrillator (hordozható)1
Operatőri szék1
Sterildoboz tároló és állvány1
Ledobó állvány1
UH készülék = petenyerésre is alkalmas célzókészülékkel1
Falon kívüli palackos gázellátó1
Infúziós állvány1
Műszerelő asztal (fékezhető)1
Speciális műszertálca1
Méhszáj kifogók11
Feltárásos hüvelyi vizsgálatokhoz szükséges eszközök11
Méhűri szonda vizsgálati eszközök11
Laringoszkóp1
VédőeszközökXX
Az ébredő-megfigyelő helyiség általános feltételei1
Sperma nyerésére alkalmas helyiség
Szék vagy ágy11
Mosdó hideg-melegvizes kézmosóval11
Egyszerhasználatos kéztörlőkXX
Andrológiai laboratórium
Mikroszkóp (spermaminta vizsgálatához)11
Mikroszkópos spermium számláló kamra vagy
berendezés
11
Motoros folyadékadagoló (egyszer használatos heggyel)11
Automata pipetták (egyszer használatos heggyel)11
Laborcentrifuga11
Hűtőszekrény11
Steril kamra vagy lamináris áramlású fülke11
Inkubátor11
Laboratóriumi melegítőszekrény11
Embrió tenyésztésére alkalmas inkubátor1
Embriológiai laboratórium1
Sztereó mikroszkóp fűthető tárgyasztallal1
Inverz mikroszkópok fűthető tárgyasztallal1
Mikromanipulátor1
Lézer készülék asszisztált hatchinghez1
Motoros folyadékadagoló (egyszer használatos heggyel)1
Automata pipetták (egyszer használatos heggyel)1
Steril kamra vagy lamináris ármalású fülke1
Embriótenyésztő inkubátorok riasztórendszerrel1
CO2 gázkoncentráció mérésére alkalmas készülék1
Hőmérő embriótenyésztő inkubátorok, valamint fűtött
felületek hőmérsékletének ellenőrzéséhez
1
Hűtőszekrény mélyhűtőrekesszel1
Légtisztító berendezés1
Fagyasztva tárolás szakmai minimumfeltételei
Cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú mintatároló
(-150 °C alatti hőmérséklet) a laboratóriumban
alkalmazott hordozóknak megfelelő kialakítású
tárolórendszerrel
1
Cseppfolyós nitrogén ellátó tartály a folyamatos
nitrogénellátáshoz
1
Személyi védőfelszerelések folyékony nitrogénnel
történő munkavégzéshez
1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:1
Genetikai labor, szakmakód 5006 III. szintEK
Spermiumok funkcionális vizsgálatához szükséges laborEKEK
Hormonszinteket meghatározó laborEKEK
Fekvőbeteg-intézményi háttér biztosításaEKEK
Külső minőség-ellenőrzésben való részvételXX
Minőségügyi kézikönyv elkészítéseXX
Tartalék áramforrás és távfelügyeleti riasztó rendszer
a kritikus jelentőségű eszközökhöz
X

Megjegyzések

1. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga és Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika licenc vizsga és Reproduktív Medicina szakvizsga a szakvizsga bevezetését követően 5 éven belül.

2. Szülészet-nőgyógyászat szakvizsga és Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika licenc vizsga és Reproduktív Medicina szakvizsga a szakvizsga bevezetését követően 5 éven belül. Minimum 5 éves gyakorlat az IVF területén és PhD a minimumfeltételek hatálybalépését követő 5 éven belül.

3. Klinikai andrológia licenc vizsga, a licenc vizsga bevezetését követő 4 éven belül vagy Andrológia szakvizsga.

4. Valamilyen élettudományi területen szerzett BSc szintű diploma és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

5. Érettségi bizonyítvány és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

6. Legalább 6 év gyakorlat humán IVF területén, és a Klinikai embriológia mint egyéb egészségügyi felsőfokú szakképzés bevezetését követő 5 éven belül:

- Klinikai embriológia szakvizsga vagy "ESHRE Clinical Embryologist Certification" vagy "ESHRE Senior Embryologist Certification" megszerzése és

- PhD fokozat vagy "ESHRE Senior Embryologist certification" megszerzése.

7. Legalább 3 év gyakorlat humán IVF területén és a Klinikai embriológia mint egyéb egészségügyi felsőfokú szakképzés bevezetését követő 5 éven belül:

- Klinikai embriológia szakvizsga vagy "ESHRE Clinical Embryologist Certification" megszerzése.

8. Minimum érettségi és legalább 1 év gyakorlat az asszisztált reprodukciós kezelések laboratóriumi módszereiben és Andrológiai asszisztens szakképesítés, a képzés bevezetését követő 4 éven belül.

9. - Ápolás és betegellátás szülésznő vagy Ápoló szakirányai vagy Egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakiránya (valamennyi BSc kimenet) és

- Asszisztált reprodukciós koordinátor választható továbbképzés. A továbbképzés bevezetését követő 5 éven belül.

10. - Ápolás és betegellátás szülésznő vagy Ápoló szakirányai vagy Egészségügyi gondozás és prevenció védőnő szakiránya (valamennyi BSc kimenet) és

- Asszisztált reprodukciós koordinátor választható továbbképzés. A továbbképzés bevezetését követő 5 éven belül.

11. Reproduktív pszichológiai szaktanácsadó licenc vizsga. A licenc vizsga bevezetését követő 4 éven belül.

Szülészeti-nőgyógyászati szonográfusi tevékenységSzakmakód:0408
Személyi feltételek:
Licenc tanúsítvánnyal rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvos*1
Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus**EL
Adminisztrátor1

* Szülészeti-nőgyógyászati licenc tanúsítvánnyal rendelkező szülész-nőgyógyász szakorvos, aki az ultrahangdiagnosztikai tevékenységen túl a szülészeti-nőgyógyászati szonográfusok szakmai tevékenységét is felügyeli

** Végzettségtől függő definíciók:

- szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztikai szakasszisztens (OKJ 5.4)

- szülészeti-nőgyógyászati szonográfus (BSc végzettséggel, szakirányú továbbképzési szakon szerzett diploma)

- okleveles szülészeti-nőgyógyászati szonográfus (MSc)

Tárgyi feltételek:
1. Helyiségek (általános és szakmai)
Ultrahangvizsgáló-helyiség1
Lelet és kép archívum (film/digitális)X
2. Gépek, műszerek, berendezések
Ultrahang alap-, közép-, vagy felsőszintű berendezés az ellátandó feladat
függvényében, hasi és hüvelyi vizsgálófej
1
Vizsgálóasztal1
Digitális hard-copy printer, vagy digitális képtárolási lehetőség1
Számítógépes rendszer leletező szoftverrel1

"

2. Az R4. 2. melléklet "Andrológia", "Szakmakód: 1101" megjelölésű rész "Andrológia minimumfeltételei" megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

(AndrológiaSzakmakód:1101)
"
Andrológiai fekvőbeteg-szakellátás + műtő minimumfeltételek
Progresszivitási
szint: II.
Személyi feltételek
Andrológus szakorvos2
Szakorvosjelölt/ rezidens1
Aneszteziológus szakorvosEL
Aneszteziológus szakasszisztensEL
Műtéti szakasszisztens1
MűtőssegédEL
Tárgyi Feltételek
Urológiai műtőasztalX
EszköztálcákX
Patológiai vizsgálat (spermatogenezis score)EL
A rendelő általános feltételei +
FénymikroszkópX
CentrifugaX
Fázis-kontraszt mikroszkópX
Mikrosebészeti műtéti rendszer (operációs mikroszkóp)X
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér
Spermaanalízis készítéséhez laboratóriumi diagnosztika
(pH, spermiumkoncentráció - számoló kamra, motilitás% a WHO szabályok
szerint - a, b, c kategóriában, morfológiai adatok - festési eljárások - normál
morfológia% WHO strick kritériumok szerint, fvs szám -peroxidáz teszttel,
vitalitás eozin oldattal, agglutináció)
X
Automata spermaanalizátor (SOA, CASA)X
Spermium funkcionális tesztEL
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaX
Hormonvizsgálatok (FSH, LH, Tesztoszteron (totál és szabad-vagy SHBG,
albumin, Prolaktin meghatározás)
EL
Genetikai vizsgálatok (citogenetikai vizsgálat, Y krsz. Mikrodeléció vizsgálata,
CFTRm vizsgálat, FISH)
EL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEL
Mélyfagyasztás (ondó, hereszövet)EL
Endokrinológus és klinikai genetikus konziliumEL
Asszisztált reprodukciós (ART) centrummal való együttműködésX
Biokémiai vizsgálatok ejakulátumbólEL
Immunológiai vizsgálatokEK
Color Doppler Ultrahang vizsgálatokX
CT, MRI vizsgálatEK
Molekuláris genetikai laboratórium, szakmakód 5006, III. szintEL
Fekvőbeteg osztályos háttérX

3. Az R4. 2. melléklet "Szövetbanki tevékenység", "Szakmakód: 6001" megjelölésű része a c) pontban foglalt táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

(Szövetbanki tevékenységSzakmakód:6001)
"d) Petefészek- és hereszövet szövetbanki tevékenység minimumfeltételei
Petefészek- és hereszövet szövetbanki tevékenység minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Szülész-nőgyógyász szakorvos vagy urológus szakorvos1
Laboratóriumi technikus1
Tárgyi feltételek:1
Számítógépes vezérlésű, automata, programozható fagyasztó berendezés1
Cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú mintatároló (-150 °C alatti hőmérséklet)
a laboratóriumban alkalmazott hordozóknak megfelelő kialakítású
tárolórendszerrel
1
Cseppfolyós nitrogén ellátó tartály a folyamatos nitrogénellátáshoz1
Kriorezisztens tárolócsövek, kriorezisztens címke/jelzésX
Személyi védőfelszerelések folyékony nitrogénnel történő munkavégzéshez1
-20 °C-os hűtőszekrény1
4 °C-os hűtőszekrény1
A külső intézetekből történő beszállításhoz szükséges szállító dobozok1
Melegítőszekrény/vízfürdő1
Alkalmazandó munkakörnyezet: Grade B (GMP) = ISO 5 (ISO STD 14644-1) =
Class 100 (FED STD 209E), a háttérben Grade C (GMP) = ISO 7 (ISO STD 14644-1)
= Class 10 000 (FED STD 209E) levegő tisztaságú munkakörnyezettel
1
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:
Tartalék áramforrás és távfelügyeleti riasztó rendszer a kritikus jelentőségű
eszközökhöz
X
Mikrobiológiai laborEL
Sterilizálási lehetőségEL
Szerológiai vizsgálatokEL
Minőségirányítási rendszer működtetése (ISO/GMP)X
Megfelelő engedélyekkel rendelkező szállítócégEL

4. Az R4. 2. melléklet "Sejtbanki tevékenység", "Szakmakód: 6002" megjelölésű rész b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Sejtbanki tevékenységSzakma-kód:6002)
"b) Ivarsejtbank
A női ivarsejtbanki és embrióbanki tevékenység csak a 0403 szakmakód alatti, Asszisztált Reprodukciós Centrum
progresszivitási szintű engedély együttes birtokában végezhető.
Személyi + tárgyi minimumfeltételek: Lásd az Asszisztált reprodukció (0403) szakmakód
minimumfeltételei alatt
Fagyasztva tárolás szakmai minimumfeltételei
Cseppfolyós nitrogénes vagy gőzfázisú mintatároló (-150 °C alatti hőmérséklet)
a laboratóriumban alkalmazott hordozóknak megfelelő kialakítású
tárolórendszerrel
X
Cseppfolyós nitrogén ellátó tartály a folyamatos nitrogénellátáshozX
Személyi védőfelszerelések folyékony nitrogénnel történő munkavégzéshezX
Tartalék áramforrás és távfelügyeleti riasztó rendszer a kritikus jelentőségű
eszközökhöz
X

7. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R5. 2. számú melléklet I. pont 0403 megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

"0403 Asszisztált reprodukció"

2. Az R5. 2. számú melléklet I. pont "04 Szülészet-nőgyógyászat" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"0408 Szülészeti-nőgyógyászati szonográfusi tevékenység"

8. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R6. 2. számú melléklet EÜ100 71. pont "MUNKAHELY:", "SZAKKÉPESÍTÉS:", "JOGOSULTSÁG:" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"MUNKAHELY:SZAKKÉPESÍTÉS:JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézménySzülészet-nőgyógyászatírhat
Kijelölt intézményAndrológiaírhat"

2. Az R6. 2. számú melléklet EÜ100 71. pont "Kijelölt intézmények:" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kijelölt intézmények:

VárosIntézmény neve
BudapestÉszak-budai Szent János Centrumkórház
BudapestDUNAMENTI REK Kft.
BudapestSemmelweis Egyetem Klinikai Központ
DebrecenDebreceni Egyetem Klinikai Központ
KaposvárSomogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
PécsPécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
SzegedSzegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

"

9. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R7. 3. melléklet "16640" és "16641" megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"16640 * Meddőségi vizsgálat, női

A meddőségi szakambulancián vagy asszisztált reprodukciós centrumban történt regisztrációt követő női meddőségi alapvizsgálat új páciensnek, vagy egy olyan páciensnek, aki korábban konzultáción és kivizsgálásban vett részt, azonban ezt követően nem jelentkezett kezelésre, és a tesztjei frissítése indokolt, amely magában foglalja "Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről" szóló szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 éven belül nem ismétlődhet

Meddőségi szakambulancia vagy asszisztált reprodukciós centrum szakorvosa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti.

16641 * Meddőségi vizsgálat, férfi

A meddőségi szakambulancián vagy asszisztált reprodukciós centrumban történt regisztrációt követő férfi oldali meddőségi vizsgálat új páciensnek, vagy olyan félnek, aki teszteredményeinek frissítése indokolt, amely magában foglalja "Az infertilitas és subfertilitas kivizsgálásáról és az asszisztált reprodukciós kezelésekről" szóló szakmai irányelv szerinti anamnézis felvételt és vizsgálatokat.

Elszámolási lehetőség (maximum): 1 éven belül nem ismétlődhet

Meddőségi szakambulancia vagy asszisztált reprodukciós centrum andrológus szakorvosa vagy megfelelő licenc vizsgával rendelkező andrológusa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti."

2. Az R7. 3. melléklete a "16645" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"16645 * Meddőségi vizsgálat, kiterjesztett, férfi

Az asszisztált reprodukciós centrumban történt regisztrációt követően a meddőség férfi oldali okainak részletes kivizsgálása. Javallata: 2 spermaanalízis során a WHO érvényben lévő referencia értékhatár alatti klasszikus spermaparaméter, legalább 2 alkalommal történt vetélés, ismeretlen eredetű férfimeddőség, több, nőgyógyászati indikáció alapján végzett, sikertelen asszisztált reprodukciós eljárást követően vagy andrológiai indikációjú műtétek után, azoospermia, cryptozoospermia, súlyos oligo-astheno-teratozoospermia, necrozoospermia, globozoospermia, primer ciliaris dyskinesia Csak asszisztált reprodukciós centrum andrológus szakorvosa vagy megfelelő licenc vizsgával rendelkező andrológusa járóbeteg-szakellátási tevékenységi körében rendelheti."

10. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

1. Az R8. 1. melléklet I. rész 3/13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/13. Női reproduktív rendszeri betegségek

"

11. melléklet a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelethez

Az R9. 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
RegiszterMűködtető)
15.Nemzeti Szülészeti, Perinatális és Humán
Reprodukciós Regiszter
Országos Kórházi Főigazgatóság

Tartalomjegyzék