31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 13. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az ingatlanügyi hatóság hivatalból indított eljárás keretében a földhasználati nyilvántartásban átvezeti a részleges kisajátítással érintett földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az ingatlan-nyilvántartásban már átvezetett változásokat, ha

a) a változás az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz benyújtott kisajátítási vázrajz és kisajátítási határozat alapján egyértelműen megállapítható,

b) a használattal érintett területnek egy földhasználója van, vagy a részleges kisajátítás után visszamaradó földrészlet használatának arányai nem változnak, és

c) a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója vagy földhasználói nem változnak."

2. § (1) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlanügyi hatóság akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]

"d) a földhasználat földhasználati szerződésen alapul, és a teljes ingatlant vagy az ingatlannak a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi alrészletét kisajátították,"

(2) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlanügyi hatóság akkor törölheti hivatalból a föld használatának nyilvántartását, ha a használat megszűnése kétségtelenül megállapítható. A használat megszűnése akkor állapítható meg kétségtelenül, ha]

"l) a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező földrészlet

la) állami tulajdonból történt kikerülése,

lb) vagyonkezelésbe adása,

lc) tulajdonosi joggyakorlójának változása vagy

ld) egyéb, a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti hasznosítása

miatt megszűnt."

(3) A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (2) bekezdés l) pont lc) alpontja szerinti esetben a megbízási szerződés szerinti földhasználó nyilvántartásból való törlését a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti egyéb használati szerződés szerinti földhasználó bejegyzésével egyidejűleg kell elvégezni."

3. § A 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés

a) j) pontjában a "tartalmazza, vagy" szövegrész helyébe a "tartalmazza," szöveg,

b) k) pontjában a "szerez." szövegrész helyébe a "szerez, vagy" szöveg

lép.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet] 31. § (3) bekezdés 19. pont 19.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hirdetményben fel kell tüntetni az NFK azon joga fenntartásának rögzítését, hogy)

"19.3. az árverési vevő visszalépése esetén a sorrend szerint következő, a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatot elfogadó elővásárlásra jogosulttal, vagy ennek hiányában a nyertes árverezővel szerződést kössön;"

5. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki

a) a hirdetményben meghatározottak szerint az árverési biztosítékot megfizette, és ennek megtörténtét igazolja;

b) a regisztrációs díjat a regisztráció helyszínén befizette, és ennek megtörténtét igazolja;

c) részvételi jogosultságát a mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró kormányhivatal által a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról és a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltételeknek való megfelelésről - a 29. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - kiállított hatósági bizonyítvány bemutatásával a regisztráció helyszínén igazolja; és

d) a Földforgalmi tv. 13-15. §-a szerinti nyilatkozatokat személyesen vagy jogi képviselő útján a regisztráció során benyújtja."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott okirat és a Földforgalmi tv. 13-15. §-a szerinti nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt formában, eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban nyújthatók be. Az egyes nyilatkozatokat és okiratokat árverési tételenként kell benyújtani a regisztráció során, és azok keltezése nem lehet régebbi az árverési hirdetmény megjelenésének napjánál."

(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) Az árverések során alkalmazandó licitküszöb összege 10 millió forintot nem meghaladó kikiáltási ár esetén 100 000 forint, 10 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 200 000 forint, 50 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 500 000 forint, 100 millió forintot meghaladó kikiáltási ár esetén 1 000 000 forint. Az árverezők a licitküszöbök többszörösének megfelelő összegű ajánlatot is tehetnek."

(4) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32. § (13a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13a) Ha az azonos licitösszeggel vételi ajánlatot tevő árverezők közül nem lehet megállapítani a sorrendet (egyidejű licit), és nem tesznek magasabb összegű érvényes vételi ajánlatot, akkor az árverezésvezető helyben lefolytatott sorsolással dönt a nyertes árverező személyéről."

6. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elővásárlási jog akkor gyakorolható, ha annak jogosultja)

"c) a Földforgalmi tv. 13-15. §-a szerinti nyilatkozatokat, továbbá az általa megjelölt elővásárlási jogosultsághoz kapcsolódóan törvény által előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat személyesen vagy jogi képviselő útján a regisztráció során benyújtotta."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok, okiratok teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt formában, eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban nyújthatók be. Az egyes nyilatkozatokat és okiratokat árverési tételenként kell benyújtani a regisztráció során, és azok keltezése nem lehet régebbi az árverési hirdetmény megjelenésének napjánál."

(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 32/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az elővásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes árverező részére az általa megfizetett árverési biztosítékot az árverés napját követő 30 napon belül vissza kell téríteni."

7. § (1) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a Nemzeti Földalapba tartozó, vagyonkezelésben lévő földrészlet kikerül az Nfatv. hatálya alól, az Nfatv. 31. §-ában foglalt átadás-átvételi eljárás lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a vagyonkezelői jog, illetve a vagyonkezelési szerződés megszüntetésre kerül, és a felek a 41. § (2) bekezdése szerint elszámoltak egymással."

(2) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Azon központi költségvetési szerv vagyonkezelésében álló földrészlet tekintetében, melynek állami tulajdonból történő kikerülését a Tanács az Nfatv. 8. § (1) bekezdés d), f) és h) pontjában foglalt jogkörében eljárva jóváhagyta, a vagyonkezelésbe adó a vagyonkezelési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondás írásban történő közlését követően az NFK intézkedik annak érdekében, hogy az ingatlanügyi hatóság a bejegyzett vagyonkezelői jogot törölje az ingatlan-nyilvántartásból. A vagyonkezelői jog megszűnésének időpontjától a központi költségvetési szervet az érintett ingatlan vonatkozásában ingyenes használati jog illeti meg e rendelet erejénél fogva a vevő részére történő birtokátruházás napjáig, azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló az ingyenes használati jog megszűnésének napját egyoldalú nyilatkozatában ettől eltérő, korábbi időpont megjelölésével is meghatározhatja. E bekezdés szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a (3) bekezdés nem alkalmazható."

(3) A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felek a határozatlan időre kötött vagyonkezelési szerződést írásban, indokolás nélkül, 90 napos felmondási idővel a gazdasági év végére szüntethetik meg. A rendes felmondási időt a felek ettől eltérően oly módon is meghatározhatják, hogy az NFK a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) előírtak szerint, az ott meghatározott föld hasznosítási kötelezettségének teljesítéséről, illetve a művelés alól kivett területekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásáról gondoskodni tudjon. A határozott időre kötött vagyonkezelési szerződés rendes felmondással a szerződésben meghatározott esetekben szüntethető meg."

8. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 43/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem kell pályáztatási eljárást lefolytatni

a) természetvédelmi kijelölés útján történő haszonbérbe adás esetén,

b) ha a haszonbérbe adandó területek együttes térmértéke nem haladja meg az 5 hektárt, vagy

c) mintagazdasági földhasználati szerződés megkötése esetén."

9. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a következő 62. §-sal egészül ki:

"62. § E rendeletnek az egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr7.) hatályon kívül helyezett 4. § (2h) bekezdését az Mr7. hatálybalépését megelőzően megkezdett ügyekben alkalmazni kell."

10. § A 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a "Birtokpolitikai Tanács" szövegrész helyébe a "Birtokpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács)" szöveg,

b) 29. § (3) bekezdésében a "helyben lakó, földművesnek minősülő" szövegrész helyébe a "feltételeknek megfelelő" szöveg,

c) 29. § (6) bekezdésében az "Az elidegenítési és terhelési tilalom" szövegrész helyébe az "A visszavásárlási jog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom" szöveg,

d) 30. § (3) bekezdésében a "legkésőbb az árverést" szövegrész helyébe a "legkésőbb a regisztráció napját" szöveg,

e) 32. § (5) bekezdésében az "árverési naponként" szövegrész helyébe a "helyrajzi számonként" szöveg,

f) 32. § (13) bekezdésében a "licitküszöb" szövegrész helyébe a "licitküszöb, valamint annak többszöröse" szöveg,

g) 32/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "okiratokkal" szövegrész helyébe az "okiratokkal, nyilatkozatokkal" szöveg,

h) 32/A. § (4) bekezdésében a "vételi ajánlattal megegyező összegű vételi ajánlat tételével" szövegrész helyébe a "vételi ajánlatra tett elfogadó jognyilatkozattal" szöveg,

i) 32/A. § (5) és (6) bekezdésében az "árverésvezetői" szövegrész helyébe az "árverezésvezetői" szöveg,

j) 32/C. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében az "árverésvezető" szövegrész helyébe az "árverezésvezető"szöveg,

k) 32/C. § (2) bekezdésében az "a nyertes árverező" szövegrész helyébe az "az árverési vevő" szöveg,

l) 32/C. § (3) bekezdésében az "a soron következő legmagasabb vételárat ajánló és elővásárlási jogát gyakorló elővásárlásra jogosult" szövegrész helyébe az "az árverési vevő" szöveg, valamint

m) 50/E. § (2) bekezdésében az "elszámol egymással" szövegrész helyébe a "számol el" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 4. § (2h) bekezdése,

b) 31. § (3) bekezdés 18. pontjában és 32. § (4) bekezdésében a "meghatalmazott" szövegrész, valamint

c) 43. § (1) bekezdés c) pontja.

3. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az adásvételi szerződés több, földnek minősülő ingatlant tartalmaz, az eladó benyújthatja az adásvételi szerződésben szereplő bármelyik föld fekvése szerint illetékes

a) mezőgazdasági igazgatási szervnél a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet, vagy

b) települési önkormányzat jegyzőjénél a közzétételi kérelmet az (5) bekezdésben meghatározott esetben."

4. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet] 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A szervezet mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti kérelmében - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével -

a) igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben értékesítésből nettó árbevétele származott, továbbá, hogy az éves értékesítése - az eladott mező- és erdőgazdasági áruk beszerzési értékével és a közvetített mező- és erdőgazdasági szolgáltatások értékével csökkentett - nettó árbevételének több mint a fele a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származott,

b) a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjére vagy a cégvezetőjére vonatkozóan igazolja, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenységet, és

c) a b) pontban meghatározott személyre vonatkozóan igazolja

ca) az 5. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve az 5/A. §-ban foglaltakat, vagy

cb) a ca) alpontban meghatározottak hiányában azt, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője - a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével - 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

(2) A települési és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban együtt: önkormányzat), az állam vagy költségvetési szerv 100%-os tulajdonában álló szervezet esetében az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak helyett igazolni kell, hogy az adott szervezet az állam, az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv 100%-os tulajdonában áll, ezért a Földforgalmi tv. 5. § 19. pont a) alpont ac) pontja szerinti feltételt nem kell vizsgálni.

(3) A kérelemben csak a 2. melléklet 1., 2. és 6. pontja szerinti adatokat kell megadni, az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállásáról nem kell nyilatkozni

a) a nemzeti park igazgatóság és

b) az erdészeti szakirányítói névjegyzékben erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt besorolással nyilvántartott erdészeti szakirányító vállalkozás

esetén.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelem esetében a kérelmező erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás státuszának igazolására az eljárás során megkeresi az erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezető erdészeti hatóságot.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak meglétének vizsgálata során a jogutód jogi személy javára

a) beszámítható - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:39. §-a szerinti átalakulással létrejött jogi személy esetében - a jogelőd jogi személynek a kérelem benyújtását megelőző öt évben mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó nettó árbevétele is,

b) nem számítható be a jogelőd jogi személynek, illetve jogelőd jogi személyeknek a kérelem benyújtását megelőző öt évben mezőgazdasági tevékenysége folytatásából származó nettó árbevétele

ba) a Ptk. 3:44. §-a szerinti egyesüléssel létrejött jogi személy esetében, kivéve, ha az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi személy az egyesülést megelőzően mezőgazdasági termelőszervezetnek minősült,

bb) a Ptk. 3:45. §-a szerinti szétválással létrejött jogi személy esetében, kivéve, ha a szétválással létrejött jogi személy főtevékenysége megfeleltethető valamely mező- vagy erdőgazdasági tevékenységnek.

(6) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását jogi személy vezető tisztségviselő esetében a nevében eljárásra kijelölt személy vonatkozásában kell igazolni."

14. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A földműves nyilvántartásba vételi eljárás során az ingatlanügyi hatóságnak vizsgálnia kell, hogy a kérelmező korábban gazdaságátadóként kötött-e az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény szerinti gazdaságátadási szerződést. A nyilvántartásba nem jegyezhető be földművesként, aki korábban gazdaságátadóként gazdaságátadási szerződést kötött, kivéve, ha a gazdaságátadási szerződés az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 5. §-ában vagy 11. §-ában foglaltak alapján megszűnt, vagy a gazdaságátvevő halálát követően a gazdaságátadó a gazdaságátvevő örököseként a gazdaság részét képező mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát vagy földhasználati jogosultságát megszerezte."

15. § (1) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalból törli a földművest a nyilvántartásból, ha)

"d) az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 2. § b) pontja szerinti gazdaságátadó a tulajdonában álló föld tulajdonjogát átruházta vagy használatát az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján átengedte."

(2) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A (4) bekezdés]

"d) d) pontjában meghatározott esetben a gazdaságátadási szerződésben a gazdaságátadás időpontjaként meghatározott időpontot követő 8 napon"

[belül kell törölni a földművest a nyilvántartásból.]

16. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés c) pontjában a "tudomást szerez." szövegrész helyébe a "tudomást szerez, vagy" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a) 14. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a "vagy" szövegrész,

b) 19. § (1) bekezdésében a "hivatalból" szövegrész.

18. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében a "föld fekvése szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg lép.

6. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére, valamint a bíróság vagy közjegyző megkeresésére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt elutasítási feltételek. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak]

"a) a kérelemben megjelölt földnek a végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását;"

[igazolja.]

(2) A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet értékesítésére irányuló árverezésén való részvétel céljából hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak. A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak a kérelemben megjelölt Nemzeti Földalapba tartozó föld árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja."

(3) A 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontja és az (1a) bekezdés alapján az árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány igazolja a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti feltételnek való megfelelést is."

7. Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés b) pontja tekintetében jogszerű földhasználónak minősül az, aki az öntözni kívánt terület vonatkozásában

a) a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként be van jegyezve,

b) az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként be van jegyezve,

c) az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:159. §-a szerinti használat jogának jogosultjaként be van jegyezve, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,

d) közös tulajdonban álló föld esetében a használatra a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-a vagy 76. §-a szerinti használati megosztás vagy az ezt helyettesítő sorsolásról szóló jegyzőkönyv, illetve többlethasználati megállapodás alapján jogosult,

e) a használatra haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati vagy alhaszonbérleti szerződés, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ideértve a nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel kötött mintagazdasági földhasználati szerződés alapján jogosult, azzal, hogy a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződés csak a hatósági jóváhagyás esetén fogadható el,

f) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 65. §-a szerint a föld kényszerhasznosítójaként lett kijelölve, a bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó, továbbá honvédelmi rendeltetésű terület, vagy honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület esetében annak használatára szerződés alapján jogosult."

22. § (1) A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A fenntartható vízgazdálkodási közösség az öntözési körzet területén szántóföldi növénytermesztést, ipari növénytermesztést, ültetvényes (gyümölcs, szőlő) növénytermesztést, kertészeti zöldség és aromás-, gyógy- és fűszernövény-termesztést egyidejűleg is végezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az öntözött területek meghatározása során az ültetvényes (gyümölcs, szőlő) növénytermesztéssel, a kertészeti zöldségtermesztéssel, valamint az aromás-, gyógy- és fűszernövény-termesztéssel érintett területek nagyságát tízszeres szorzóval kell érvényesíteni, és egybeszámítással hozzáadni a szántóföldi területek nagyságához.

(2a) Az öntözési körzet területének meghatározásakor a szántó, rét, legelő, szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú, külterületi ingatlanok vehetőek figyelembe."

(2) A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A fenntartható vízgazdálkodási közösség elismeréséről szóló döntés tartalmazza a tagok által öntözni kívánt ingatlanok felsorolását, amennyiben szükséges, az érintett alrészletek megjelölésével."

23. § A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A miniszter a fenntartható vízgazdálkodási közösség elismeréséről, az elismerés módosításáról, valamint az elismerés visszavonásáról szóló döntését, annak véglegessé válását követően, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott módon megküldi a fenntartható vízgazdálkodási közösség tagjai által öntözött ingatlanok helye szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnak a fenntartható vízgazdálkodási közösség területe jogi jelleg feljegyzése, a változás átvezetése vagy a fenntartható vízgazdálkodási közösség területe jogi jelleg törlése érdekében.

(2) Az öntözéshez kapcsolódóan a miniszter - az öntözési ügynökség útján - gondoskodik

a) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó fenntartható vízgazdálkodási gyakorlat megismertetéséről;

b) a vízkivételével, vízpótlásával, vízigénnyel, valamint a víztestek állapotával kapcsolatos adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról."

24. § A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

"14. § A 2024. január 1-je előtt elismert fenntartható vízgazdálkodási közösségek esetében a miniszter a 2019. évi CXIII. törvény 19. §-ában meghatározott határidőben megküldi a fenntartható vízgazdálkodási közösség tagjai által öntözött ingatlanok helye szerint illetékes ingatlanügyi hatóságnak - a fenntartható vízgazdálkodási közösség területe jogi jelleg feljegyzése érdekében - az érintett ingatlanok listáját, szükség esetén az érintett alrészletek megjelölésével, az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott módon."

25. § A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 4. alcím címében, 9. § (1) bekezdésében és 2. melléklet címében az "Az öntözési" szövegrész helyébe az "A fenntartható vízgazdálkodási" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében, 2. melléklet I. A) pont 1. és 2. alpontjában, 2. melléklet II. A) pont 3. alpontjában és 3. melléklet A) pontjában az "Öntözési" szövegrész helyébe a "Fenntartható vízgazdálkodási" szöveg,

c) 8. § (5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "az öntözési" szövegrészek helyébe az "a fenntartható vízgazdálkodási" szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében az "az öntözési" szövegrész helyébe az "a fenntartható vízgazdálkodási" szöveg,

e) 10. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 2. melléklet I. C) pontjában az "öntözési" szövegrész helyébe a "fenntartható vízgazdálkodási" szöveg

lép.

26. § A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

27. § A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági termelőszervezetként / újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalma

1. A szervezet

1.1. megnevezése,

1.2. statisztikai azonosítója,

1.3. cég esetében a cégjegyzékszáma,

1.4. székhelye (telephelye),

1.5. újonnan alapított termelőszervezet esetén ennek ténye,

1.6. nemzeti park igazgatóság esetén ennek ténye,

1.7. erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozás esetén ennek ténye.

2. A szervezet vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének

2.1. természetes személyazonosító adatai,

2.2. személyi azonosítója,

2.3. állampolgársága,

2.4. lakóhelye.

3. Mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet

3.1. főtevékenysége olyan mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység, amelyet a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 éve folyamatosan folytat,

3.2. éves értékesítése nettó árbevételének több mint a fele igazoltan a mező-, erdőgazdasági tevékenységből, illetve a kiegészítő tevékenységből származik.

4. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén nyilatkozat arról, hogy a szervezet

4.1. főtevékenysége mező-, erdőgazdasági tevékenység, illetve kiegészítő tevékenység,

4.2. nem rendelkezik az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal,

4.3. nem különválással, kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.

5. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség hiányában nyilatkozat arról, hogy a szervezet vezető tisztségviselője vagy cégvezetője a kérelem benyújtását megelőzően igazoltan legalább 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.

6. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági, lakó- vagy irodaépülettel beépített ingatlan vagy tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog) megjelölése.

7. Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén mezőgazdasági üzemközpont hiányában nyilatkozat arról, hogy földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és annak a 6. pont szerinti adatait bejelenti."

2. melléklet a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelethez

1. A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet II. A) pont 1. és 2. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:

"1. Érintett összes terület (ha)

1.1. Az érintett összes területből a fenntartható vízgazdálkodási közösség tagjainak a használatában álló összterület (ha)

1.2. A fenntartható vízgazdálkodási közösség tagjainak a használatában álló ingatlanok jegyzéke (település, helyrajzi szám, alrészlet jele, használat jogcíme, földrészlet/alrészlet művelési ága, földrészlet/alrészlet területe hektárban, földrészlet/alrészlet aranykorona értéke, földrészlet/alrészlet öntözött területének kiterjedése hektárban, földrészlet/ alrészlet öntözéses gazdálkodásba vonni tervezett területének kiterjedése hektárban)

1.3. A fenntartható vízgazdálkodási közösség használatában álló ingatlanok jegyzéke (település, helyrajzi szám, alrészlet jele, használat jogcíme, földrészlet/alrészlet művelési ága, földrészlet/alrészlet területe hektárban, földrészlet/alrészlet aranykorona értéke, földrészlet/alrészlet öntözött területének kiterjedése hektárban, földrészlet/ alrészlet öntözéses gazdálkodásba vonni tervezett területének kiterjedése hektárban)

2. Érintett terület elhelyezkedése (település, helyrajzi szám, EOV koordináták)

2.1. Az érintett összes területből öntözéses gazdálkodásba vont terület (ha)

2.2. Az érintett összes területből az öntözéses gazdálkodásba vonni tervezett terület (ha)

2.3. Az érintett terület vízellátását biztosító útvonal (település, helyrajzi szám, alrészlet jele, VOR azonosító)

2.4. Tervezett és meglévő vízvisszatartást szolgáló létesítmények (megnevezés, helyrajzi szám, a vízilétesítmények, valamint a szolgalommal érintett területek töréspontjainak EOV koordinátái)"

2. A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet III. pont 3. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"3. Engedélyezési folyamatok (például vagyonkezelői hozzájárulás, vízjogi engedély, vízügyi állásfoglalás a VGT III. szerint elfogadott és minősített víztest feltüntetésével)"

3. melléklet a 31/2024. (II. 22.) Korm. rendelethez

1. A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet B) pont 1. és 2. alpontja helyébe a következő alpontok lépnek:

"1. Érintett összes terület (ha)

1.1. Az érintett összes területből az öntözési közösség tagjainak a használatában álló összterület (ha)

1.2. A fenntartható vízgazdálkodási közösség tagjainak a használatában álló ingatlanok jegyzéke (település, helyrajzi szám, alrészlet jele, használat jogcíme, földrészlet/alrészlet művelési ága, földrészlet/alrészlet területe hektárban, földrészlet/alrészlet aranykorona értéke, földrészlet/alrészlet öntözött területének kiterjedése hektárban, földrészlet/ alrészlet öntözéses gazdálkodásba vonni tervezett területének kiterjedése hektárban)

1.3. A fenntartható vízgazdálkodási közösség használatában álló ingatlanok jegyzéke (település, helyrajzi szám, alrészlet jele, használat jogcíme, földrészlet/alrészlet művelési ága, földrészlet/alrészlet területe hektárban, földrészlet/alrészlet aranykorona értéke, földrészlet/alrészlet öntözött területének kiterjedése hektárban, földrészlet/ alrészlet öntözéses gazdálkodásba vonni tervezett területének kiterjedése hektárban)

2. Érintett terület elhelyezkedése (település, helyrajzi számonként a földhasználó és az általa öntözött vagy öntözni kívánt területnagyság, EOV koordináták)

2.1. Az érintett összes területből öntözéses gazdálkodásba vont terület (ha)

2.2. Az érintett összes területből az öntözéses gazdálkodásba vonni tervezett terület (ha)

2.3. Az érintett terület vízellátását biztosító útvonal (település, helyrajzi szám, alrészlet jele, VOR azonosító)"

2. A 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. melléklet C) és D) pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"C) Tervezett vízkivétel

1. Fenntartható vízgazdálkodási közösség együttműködésének célja (például: közös vízkivétel, vízhasználat, öntözőberendezés beruházása, vízbiztosító létesítmények építése, rekonstrukciója)

2. Megvalósítás tervezett kezdése és időtartama

3. Tervezett és meglévő öntözőtelep helye (település, helyrajzi szám, a tervezett felszín alatti vízilétesítmények EOV koordinátái, a tervezett felszíni vízilétesítmények, valamint a szolgalommal érintett területek töréspontjainak EOV koordinátái)

4. Vízkivétel jellege (felszíni, felszín alatti)

5. Vízkivétel helye (EOV koordináták, vízfolyás neve, szelvénye)

6. Vízkivétel módja (gravitációs, gépi emelés)

7. Vízkivételi időszak kezdete és vége (hó, nap)

8. Tervezett öntözés módja (például: esőztető, csepegtető, felületi, altalaj, mikro)

9. Szükséges víz mennyisége 5 éves ciklusban évenként (mm/ha, m3/ha, m3/év)

10. Öntözőtelepen már meglévő öntözőberendezés(ek) típusa(i) és darabszáma

11. Öntözőtelepen már kialakított öntözővíz-tározó kapacitása (m3)

12. Öntözőtelepen már meglévő kutak száma (db)

13. Tervezett és meglévő vízvisszatartást szolgáló létesítmények (megnevezés, helyrajzi szám, a vízilétesítmények, valamint a szolgalommal érintett területek töréspontjainak EOV koordinátái)

D) Vízigényszámítás

Vízkészlettípusok szerint egyenként és összesítve:

1. Az érintett ingatlanokon belül az öntözőtelep berendezett (öntözhető) területe (ha)

2. Egyidejűleg öntözött terület (50-100%)

3. Évente öntözött terület (ha)

4. Egyszeri öntözés víznormája (mm/óra)

5. Napi maximális vízigény (m3/nap) vízkészlettípusonként

6. Napi öntözési üzemidő (óra)

7. Előirányzott maximális vízsugárigény (l/s) (szivattyútelepi maximális vízsugár)

8. Éves öntözési víznorma (60-240 mm/év)

9. A vízvisszatartással kiváltott, illetve kiváltani tervezett minimális és maximális vízmennyiség (m3/év)"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére