Tippek

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a betétdíj alkalmazásának szabályairól

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a)[1] a betétdíjas termékre, annak gyártójára,

b) a gyártó által betétdíjas termékké minősített termék forgalmazójára, valamint

c) a betétdíjas termékkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a)[2] betétdíjas termék: "betétdíjas termék" megjelöléssel gyártott, illetve forgalmazott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve első forgalomba hozatalát az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelentették;

b) betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.

A gyártó és a forgalmazó kötelezettsége

3. §

(1) A gyártó termékét, valamint termékének csomagolását - meghatározott helyre történő visszajuttatásának ösztönzése érdekében - betétdíjas termékké minősítheti.

(2) A gyártó az (1) bekezdésben foglaltak esetén köteles

a)[3] a betétdíjas terméken vagy annak címkéjén a "betétdíjas termék" megjelölés feltüntetéséről gondoskodni,

b)[4] a betétdíjas terméket a forgalmazótól visszaváltani és számára a betétdíjat megfizetni, továbbá

c) a betétdíjas termék visszaváltáskori állapotára vonatkozó követelményeket meghatározni, amelyek nem zárhatják ki a rendeltetésszerű használatából eredő változások esetén a betétdíjas termék visszaváltását.

(3)[5] A betétdíjas termék visszaváltását oly módon, és rendszerességgel kell ellátni, hogy az a forgalmazó kötelezettségének teljesítését és működését ne akadályozza.

4. §

(1)[6] A forgalmazó a betétdíjas termék fogyasztótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.

(2)[7] Amennyiben a betétdíjas termék visszaváltására kijelölt hely nem azonos a forgalmazás helyével, a visszaváltásra kijelölt hely nyitvatartási idejére

a) egy forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzlet nyitvatartási ideje szerinti,

b) több forgalmazó által kijelölt hely esetén a betétdíjas terméket forgalmazó üzletek nyitvatartási idején belül, munkanapokon legalább 6 óra

időtartamot kell biztosítani oly módon, hogy helyének felkeresése se okozzon jelentős nehézséget a fogyasztók számára.

(3)[8] A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék 7. § a) pontja szerint közzétett betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni.

(4)[9] A betétdíjas termék visszaváltásakor a forgalmazó köteles készpénzben visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a fogyasztó kérésére újabb termékvásárlás esetén azt a vételárba beszámítani.

(5) A betétdíj összegét a számlán, a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni.

(6)[10] Amennyiben a gyártó felhagy a betétdíjas termék gyártásával, a 7. § d) pontjában foglalt időtartam lejártát követően legalább egy hónapig köteles a forgalmazótól a betétdíjas terméket visszaváltani.

5. §[11]

A nyilvántartásba vétel

6. §[12]

A gyártó az e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából köteles az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni a következő adatokat:[13]

a) a gyártó nevét, székhelyét, adószámát,

b) a betétdíjas termék megnevezését,

c) amennyiben a betétdíjas termék azonosító számmal vagy GTIN számmal rendelkezik, a termék azonosító számát, illetve GTIN számát és

d) a csomagolás kivételével a betétdíjas termék Kombinált Nómenklatúra szerinti vámtarifaszámát.

6/A. §[14]

(1)[15] A bejelentést tevő gyártókról az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 6. §-ban meghatározott adatokat tartalmazza. A nyilvántartás - a természetes személyazonosító adatok kivételével - hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)[16] A nyilvántartásba vett adatokban történő változásokat, valamint a betétdíjas termék gyártásának megszüntetését a gyártó a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

(3)[17] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság törli a nyilvántartásból a gyártót, ha a betétdíjas termék gyártását megszünteti.

(4)[18] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásában szereplő adatokról, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. Az országos hulladékgazdálkodási hatóság az interneten, nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást.

6/B. §[19]

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések[20]

7. §[21]

A fogyasztók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, valamint - a c) pont kivételével - a visszaváltásra kijelölt helyen köteles közzétenni:[22]

a) a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét,

b) a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket,

c) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá

d) a visszaváltás feltételeinek változását a változások előtt legalább három hónappal.

Eljáró hatóságok[23]

8. §[24]

(1)[25] A gyártó bejelentési kötelezettségének teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén.

(2) A 3. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 4. § (5) bekezdésében és a 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(3)[26] A 4. § (1)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5)[27]

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)[28]

(3) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[3] Módosította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.09.01.

[4] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[5] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[6] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[7] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése d) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[8] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[9] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[10] Módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[11] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[12] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 432. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[14] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[15] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[16] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[17] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[18] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § f) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[20] A címet módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése f) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[21] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[22] A felvezető szöveget módosította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése g) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[23] A cím szövegét megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[24] Megállapította a 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.09.01.

[25] Módosította a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § g) pontja. Hatályos 2023.07.01.

[26] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 140. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 433. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 469. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék