7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

a külföldiek ingatlanszerzéséről

A Kormány a termőföldről szóló - többször módosított - 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] Termőföldnek nem minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) [Tv. 3. § q) pont] tulajdonjogának külföldi jogi vagy magánszemély általi - öröklésen, valamint a Tv. 88/A. §-ában foglaltakon kívüli - megszerzéséhez szükséges engedélyt a fővárosi és megyei kormányhivatal akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért.

(2) Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és

a)[2]

b) a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított - 1976. évi 24. törvényerejű rendelet alapján szerezték meg, vagy

c) a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy

d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy

e) a külföldinek a (7) bekezdés szerint ajándékoznak belföldi ingatlant, vagy

f) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

(3)[3] A fővárosi és megyei kormányhivatal abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, kikéri az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesternek (a továbbiakban polgármester) a véleményét. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a megkeresésben tájékoztatja a polgármestert arról, hogy a véleményét milyen határidővel várja annak érdekében, hogy azt a döntésénél mérlegelni tudja. Ez a határidő nem lehet kevesebb, mint a megkeresés közlésétől számított tizenöt nap.

(4) Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.

(5)[4]

(6)[5]

(7)[6]

1/A. §[7] (1) Az 1. § (1)-(4) bekezdésétől eltérően, az ingatlanszerzést engedélyezni kell a külön törvény rendelkezései alapján önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy számára, ha ez közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a folytatásához, amelyre letelepedett.

(2) Nem minősül a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés (adásvétel, csere, bérbeadás) céljából megszerezni kívánt ingatlan.

(3)[8] Az önálló vállalkozóként letelepedett külföldi természetes személy a külön jogszabályok szerinti egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnését - egyéni cég esetén a cégjegyzékből történő törlését -, továbbá a szakmai kamarai tagság megszűnését követő 1 éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni, vagy tulajdonjogának - az 1. §-ban foglalt feltételek szerinti - fenntartását a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a vezetőjénél kérelmezni.

2. § (1)[9] Az engedély megszerzésére irányuló kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

(2)[10] A kérelemhez csatolni kell:

a) a külföldi honosságát igazoló közokiratot;

b)[11] a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve az ingatlanszerzésre irányuló szerződést vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló egyéb okiratot.

c)[12]

(3)[13] A megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó hiteles ingatlan-nyilvántartási adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal szerzi be.

(4)[14] Ha törvény vagy kormányrendelet a tulajdon meghatározott jogcímen való megszerzésének feltételeként az e rendeletben előírt engedély megszerzését írja elő, vagy az engedély bírósági eljárásban szükséges, a helyrajzi számmal megjelölt ingatlan vonatkozásában az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő húsz nap. Az engedély ilyen esetben csak a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapig hatályos.

3. § Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint nemzetközi szervezet ingatlanszerzésére - a Tv. 88. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - e rendelet szabályait kell alkalmazni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő engedélyezési ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[15] E rendelet alkalmazásában külföldi természetes és jogi személy meghatározására a Tv. 3. §-ának c) és d) pontjában foglaltak az irányadóak.

(3)[16]

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[2] Hatályon kívül helyezte a 146/2004. (V. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2004.05.01.

[3] Módosította a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2013.07.20.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/1997. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatálytalan 1997.07.26.

[5] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 74. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 146/2004. (V. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2004.05.01.

[7] A 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1/A. §-át a 157/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be

[8] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[9] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[10] Megállapította a 146/2004. (V. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[11] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 80. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 16. § a) pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[13] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[14] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[15] Megállapította a 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1392. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.