255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1-6. § tekintetében a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény 30. § kapott felhatalmazás alapján,

a 8. §, a 16. §, a 36. § és a 40. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályai megállapítása tárgyában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)-d) pontjaiban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f), h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a)-b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d), i) és m) pontjában kapott felhatalmazás,

a 39. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § E rendelet alkalmazásában folyamatban lévő ügy: e rendelet hatálybalépését megelőző napon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat), valamint annak jegyzője hatáskörébe tartozó, a Margitsziget területét, mint illetékességi területet érintő, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe kerülő, jogerős határozattal le nem zárt, továbbá megismételt eljárások, valamint ezen eljárásokkal összefüggésben folyamatban lévő peres és nemperes eljárások.

2. A jogutódlás rendje

2. § (1) A Kerületi Önkormányzat előtt folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követően a Fővárosi Önkormányzat jár el.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően azon ügyek tekintetében, ahol a Kerületi Önkormányzat által korábban nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatással összefüggésben visszafizetési igény merül fel, a rendelet hatálybalépését követően is a Kerületi Önkormányzat jár el.

3. § (1) A folyamatban lévő ügyek iratait a Kerületi Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének (a továbbiakban: főjegyző) e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül. Az iratjegyzék átadás-átvételének előkészítésében a Fővárosi Önkormányzat szükség szerint közreműködik. Az átvételről a főjegyző értesíti az ügyfelet.

(2) E rendelet hatálybalépését követően törvény, valamint kormányrendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az e rendelet hatálybalépése előtt lezárt iratok őrzéséről - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Kerületi Önkormányzat gondoskodik. A Fővárosi Önkormányzat kérésére a lezárt iratokat a Kerületi Önkormányzat átadja a Fővárosi Önkormányzatnak.

(3) A jegyző a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az irattárban a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint - a Fővárosi Önkormányzat szükség szerinti közreműködésével - leválogatja és elkülöníti, valamint az iratanyagról készült tételszintű iratjegyzéket külön megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzatnak átadja.

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő folyamatban lévő ügyekkel összefüggően a Kerületi Önkormányzat által kezelt adatok és működtetett adatbázisok kezelésére, illetve működtetésére a Fővárosi Önkormányzat jogosult és köteles.

(2) Az adatok és adatbázisok átadásának módját és határidejét a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kerületi Önkormányzat által megkötött megállapodás határozza meg. A Kerületi Önkormányzat a megállapodásban meghatározott időpontig az adatokat a Fővárosi Önkormányzat feladatellátásának biztosítása céljából tartja nyilván, és köteles a Fővárosi Önkormányzat kérésére a szükséges adatokat részére továbbítani. A megállapodásban meghatározott időpontot követően a Kerületi Önkormányzat törli a feladatellátásához nem szükséges, a Fővárosi Önkormányzat által átvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint.

3. Az átadás-átvételi eljárás

5. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az átadás-átvétel részletkérdéseit a polgármester és a főpolgármester között kötött, a Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete, valamint a fővárosi közgyűlés által jóváhagyott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(2) A megállapodást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell megkötni. A határidő elmulasztása a feladat-és hatáskörök átvételét nem akadályozza.

6. § (1) Az érintett önkormányzatok az átadás-átvételi eljárásban kölcsönösen együttműködve járnak el.

(2) A megállapodást a 3. § (1) bekezdésben meghatározott iratjegyzéket alapul véve kell megkötni, egyebekben szerepelnie kell benne mindannak, amit az érintett önkormányzatok bármelyike lényeges körülménynek minősít.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. A víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet módosítása

8. § A víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában "a fővárosban a kerületi önkormányzat" szövegrész helyébe "a fővárosban a kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat" szöveg lép.

6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1) bekezdésében a "fővárosban a kerületi" szövegrész helyébe a "fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi" szöveg lép.

(2) Az R1. 15. § (5) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a fővárosban a kerület megjelölésével" szövegrész helyébe az "a fővárosban a kerület megjelölésével, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget tekintetében a Budapest-Margitsziget elnevezés használatával" szöveg lép.

(3) Az R1. 18. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)

"f) arra a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény miatti címváltozás miatt kerül sor."

7. A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. § A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban polgármester)" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesternek (a továbbiakban polgármester)" szöveg lép.

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében pedig a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

9. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "a fővárosban a kerületi - önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe az "a fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi - önkormányzat jegyzője, főjegyzője" szöveg lép.

10. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

11. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

14. § A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "(fővárosban a kerületi)" szövegrész helyébe a "(fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)" szöveg lép.

12. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

15. § A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "(fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat)" szövegrész helyébe a "(fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)" szöveg lép.

13. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (4) bekezdésében a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szöveg lép.

(2) Az R2. 9. § (1) bekezdésében a "fővárosi kerületi önkormányzathoz" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzathoz, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzathoz" szöveg lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál" szövegrész helyébe a "települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesteri hivatalánál" szöveg lép.

(2) Az R3. 6. § (1) bekezdésében "a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe "a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

15. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. sor harmadik mezőjében, az 5/I. melléklet 7. sor harmadik mezőjében és az 5/III. melléklet 2. sor harmadik mezőjében a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

16. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) és (7) bekezdésében, valamint a 4. § és 6. §-ban "a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe "a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

17. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. sor 3-as számú mezőjében a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

18. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (4) bekezdésében a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt" szöveg lép.

19. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. §-ában "a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe "a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

(2) Az R4. 32/E. § (8) bekezdés d) pontjában a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe a "fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt" szövegrész lép.

20. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében "a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe "a főváros esetében a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

21. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdésének b) pontjában "a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe "a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző)" szöveg lép.

(2) Az R5. 1. § (2) bekezdésében "a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat" szövegrész helyébe "a települési (fővárosban kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat" szöveg lép.

22. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. § A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében a "települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe "települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző)" szöveg lép.

23. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete "Szakkérdés" oszlop 4. sor helyébe a következő rendelkezés lép:

"Annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e."

(2) R6. 1. melléklete "Első fokú eljárásban" oszlop 4. sor helyébe a következő rendelkezés lép: "települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, fővárosi főjegyző"

24. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (1) bekezdésében a "kerületi önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt" szöveg lép.

(2) Az R7. 4. § (2) bekezdésében a "kerületi önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg lép.

(3) Az R7. 4/B. § (1) bekezdésében a "kerületi önkormányzat jegyzőjénél" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél" szöveg lép.

25. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § a) és b) pontjában a "kerületi önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt" szöveg lép.

(2) Az R8. 10/A. § (1) bekezdésében a "kerületi önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek" szöveg lép.

26. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

29. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében "a kerületi önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe "a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban: jegyző)" szöveg lép.

27. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 17/C. § (1) bekezdésében "a kerület önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe "a kerület önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző" szöveg,

b) 17/D. § (1) bekezdésében a "kerületi önkormányzat" szövegrész helyébe a "kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat" szöveg

lép.

28. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

31. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében a "települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) polgármesteri hivatala" szövegrész helyébe "települési (a fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) polgármesteri hivatala" szöveg lép.

29. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében "A települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)" szövegrész helyébe "A települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)" szöveg lép.

30. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) bekezdés a) pontjában "a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe "a főváros területén a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt" szöveg lép.

31. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 9. § (5) bekezdésében "a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat" szövegrész helyébe "a települési (fővárosban a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat" szöveg lép.

(2) Az R9. 9. § (6) bekezdésében "A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe "A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek" szöveg lép.

32. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 5. § h) pontjában "a települési (fővárosban: kerületi) önkormányzat" szövegrész helyébe "a települési (fővárosban: kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi) önkormányzat" szöveg lép.

33. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

36. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében "a kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe "a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző (a továbbiakban: jegyző)" szöveg lép.

34. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdésében a "(Budapesten a kerületi önkormányzat)" szövegrész helyébe a "(Budapesten a kerületi, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat)" szöveg lép.

35. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) az 5. § (2) bekezdés d) pontjában a "az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott települési (a fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) az 5. § (2a) bekezdésében a "körzetközponti jegyző hivatala (a továbbiakban: okmányiroda)" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) az 5. § (2a) bekezdésében a "az okmányiroda" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg

lép.

36. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében a "települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatala" szövegrész helyébe a "települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatala, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesteri hivatal" szöveg lép.

37. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

40. § A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző)" szövegrész helyébe a "Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnél (a továbbiakban: jegyző)" szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék