32014R0133[1]

A Bizottság 133/2014/EU rendelete ( 2014. január 31. ) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a kibocsátási határértékek tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 133/2014/EU RENDELETE

(2014. január 31.)

a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 582/2011/EU bizottsági rendeletnek a kibocsátási határértékek tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (1) és különösen annak 39. cikke (2), (6) és (7) bekezdésére,

tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére, 5. cikke (4) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére és 12. cikkére,

mivel:

(1) Az 595/2009/EK rendelet kibocsátási határértékeket és közös műszaki előírásokat határoz meg a gépjárművek és pótalkatrészek típusjóváhagyására kibocsátásuk tekintetében, továbbá szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségére, a fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszerekre, valamint a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére.

(2) A járművek környezetvédelmi tulajdonságainak javítása érdekében részecskeszámra vonatkozó határértéket kell bevezetni a szikragyújtású motorokra vonatkozóan.

(3) A gépjárműveknek és a motoroknak a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő típusjóváhagyásáról szóló jogszabályokat hozzá kell igazítani a műszaki fejlődéshez. A vegyes üzemű motorok és járművek típusjóváhagyására és a használatban lévő vegyes üzemű motorok és járművek megfelelőségére vonatkozó követelményekről ezért rendelkezni kell. A gáz-halmazállapotú tüzelőanyagot használó motorok típusjóváhagyására vonatkozó további kérdésekkel is foglalkozni kell.

(4) Az 582/2011/EU bizottsági rendelet (3) előírja a szén-monoxidra vonatkozó fedélzeti diagnosztikai küszöbérték meghatározását.

(5) A legfeljebb 7,5 tonna műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegű nehéz haszonjárművek esetében helyénvaló megengedni, hogy a szóban forgó járművekbe beszerelt fedélzeti diagnosztikai rendszereket részben a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó fedélzeti diagnosztikai szabályok szerint fejlesszék ki, anélkül, hogy ez a járművek környezetvédelmi tulajdonságaik rovására menne.

(6) Az 582/2011/EU rendelet többször hivatkozik az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) előírásaira, különösen az ENSZ-EGB 49. sz. előírására (4), amely azokról a műszaki előírásokról szól, amelyeket a tagállamoknak, a gyártóknak és a műszaki szolgálatoknak típusjóváhagyás során és a használat közbeni megfelelőség ellenőrzése esetén kell követniük. Mivel a járműelőírások összehangolásával foglalkozó világfórum (WP.29) elfogadta az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 06. módosítássorozatát, az Euro VI kibocsátási határértékekre vonatkozó jogszabályokban frissíteni kell az ENSZ-EGB 49. sz. előírására vonatkozó hivatkozásokat.

(7) Meg kell állapítani néhány további követelményt annak érdekében, hogy biztosított legyen az EK-típusjóváhagyás és az ENSZ-EGB 49. sz. előírása alapján történő típusjóváhagyás egyenértékűsége.

(8) A motorolaj hőmérsékletét Kelvinben kell megadni. A 2007/46/EK irányelv VIII. mellékletét ezért módosítani kell.

(9) A 2007/46/EK irányelvet, az 595/2009/EK rendeletet és az 582/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és a gyártóknak elegendő idejük legyen az információs rendszerek módosítására, a megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó módosítások alkalmazását indokolt elhalasztani.

(11) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/46/EK irányelv I., III., IV. és IX. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul:

2. cikk

Az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet II. melléklete lép.

3. cikk

Az 582/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

"9. »minősített lerontott alkatrész vagy rendszer«: olyan alkatrész vagy rendszer, amelyet szándékosan lerontottak például gyorsított öregítéssel, illetve szabályozott módon történő manipulálással, és amelyet az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének rendelkezései szerint a jóváhagyó hatóság a motorrendszer fedélzeti diagnosztika működésének demonstrálására történő használathoz ilyenként elfogadott;";

b) a 19. és 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

"19. »Wobbe-index (alsó: Wl; vagy felső: Wu)«: az egységnyi térfogatú gáz megfelelő fűtőértékének és az azonos referenciaviszonyok mellett mért relatív sűrűsége négyzetgyökének hányadosa:

amelyet a következőképpen is ki lehet fejezni:

20. »λ-eltolódási tényező« (a továbbiakban: »Sλ«): az az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 5. függelékének A.5.5.1. szakaszában meghatározott kifejezés, amely a motorvezérlő rendszer megkívánt flexibilitását írja le arra az esetre, ha a λ levegőfelesleg-arány megváltozik, a tiszta metántól különböző összetételű, gázzal működő motorok esetében;";

c) a szöveg a következő 45-56. ponttal egészül ki:

"45. »dízel üzemmód«: vegyes üzemű motor azon szokásos üzemmódja, melynek során a motor semmilyen üzemállapotban nem használ gáznemű tüzelőanyagot;

46. »vegyes üzemű motor«: olyan motorrendszer, amelyet úgy terveztek, hogy egyidejűleg működjön külön-külön adagolt dízel tüzelőanyaggal és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal, és az egyik tüzelőanyagból felhasznált mennyiség a másik tüzelőanyaghoz képest az üzemállapottól függően változhat;

47. »vegyes üzemmód«: vegyes üzemű motor azon szokásos üzemmódja, melynek során a motor egyes üzemállapotokban egyszerre használ dízel tüzelőanyagot és gáz-halmazállapotú tüzelőanyagot;

48. »vegyes üzemű jármű«: olyan, vegyes üzemű motorral meghajtott jármű, amely a motor által felhasznált tüzelőanyagokat a jármű fedélzetén elhelyezett külön tárolórendszerekből biztosítja;

49. »karbantartási üzemmód«: a vegyes üzemű motor olyan különleges üzemmódja, melynek célja javítás vagy a jármű forgalomból való eltávolítása, ha a vegyes üzemű motor működésképtelen;

50. »gáz energiahányadosa (GER)«: vegyes üzemű motor esetében a gáznemű tüzelőanyag energiatartalmának és a két tüzelőanyag (dízel és gáz) energiatartalmának hányadosa (százalékban kifejezve), a tüzelőanyagok energiatartalmát az alacsonyabb fűtőértéken véve;

51. »átlagos gázhányados«: a gáznemű tüzelőanyagnak egy menetciklusban kiszámított átlagos energiahányadosa;

52. »1A. típusú, vegyes üzemű motor«: olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely alapjáraton nem kizárólag dízelt fogyaszt és nem rendelkezik dízel üzemmóddal;

53. »1B. típusú, vegyes üzemű motor«: olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely vegyes üzemmódban alapjáraton nem kizárólag dízelt fogyaszt, de rendelkezik dízel üzemmóddal;

54. »2A. típusú, vegyes üzemű motor«: olyan vegyes üzemű motor, amely 10 és 90 százalék közötti átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (10 % < GERWHTC < 90 %), és amely nem rendelkezik dízel üzemmóddal, vagy olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely alapjáraton kizárólag dízelt fogyaszt, de nem rendelkezik dízel üzemmóddal;

55. »2B. típusú, vegyes üzemű motor«: olyan vegyes üzemű motor, amely 10 és 90 százalék közötti átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (10 % < GERWHTC < 90 %), és amely rendelkezik dízel üzemmóddal, vagy olyan vegyes üzemű motor, amely legalább 90 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≥ 90 %), és amely alapjáraton vegyes üzemmódban tud kizárólag dízelt fogyasztani, és rendelkezik dízel üzemmóddal;

56. »3B. típusú, vegyes üzemű motor«: olyan vegyes üzemű motor, amely legfeljebb 10 százalékos átlagos gázhányadossal működik a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≤ 10 %), és amely rendelkezik dízel üzemmóddal;";

2. a 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Valamely motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának, jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának vagy valamely járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártó az I. melléklet rendelkezéseinek megfelelően bemutatja, hogy a járműveken vagy motorrendszereken elvégezték a vizsgálatokat, és megfelelnek a 4. és a 14. cikkben, valamint a III-VIII., a X., a XIII., a XIV. és a XVII. mellékletben meghatározott követelményeknek. A gyártó továbbá a referencia-tüzelőanyagok IX. mellékletben ismertetett specifikációinak való megfelelést is biztosítja. A vegyes üzemű motorok és járművek esetében a gyártónak ezenkívül a XVIII. mellékletében előírt követelményeket is teljesítenie kell.";

3. a 3. cikk (2)-(6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának vagy járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a gyártó biztosítja az I. melléklet 4. szakaszában meghatározott beépítési előírások, valamint vegyes üzemű járművek esetében a XVIII. melléklet 6. szakaszában előírt további beépítési előírások betartását.

(3) A kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében e rendelet alapján jóváhagyott, 2 380 kg feletti, de 2 610 kg referenciatömeget meg nem haladó jármű EK-típusjóváhagyása kiterjesztésének megszerzéséhez a gyártónak teljesítenie kell a VIII. melléklet 5. szakaszában meghatározott követelményeket.

(4) A X. melléklet 2.4.1. pontjában és a XIII. melléklet 2.1. pontjában meghatározott, az alternatív típusjóváhagyásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának céljára. Az említett rendelkezések a vegyes üzemű motorokra és járművekre sem vonatkoznak.

(5) Az olyan motorrendszereket és tervezési elemeket, amelyek hatással lehetnek a gáznemű és szilárd károsanyag-kibocsátásra, úgy kell megtervezni, legyártani, összeszerelni és beépíteni, hogy a motor - rendeltetésszerű használata esetén - megfeleljen az 595/2009/EK rendelet és e rendelet rendelkezéseinek. A gyártónak továbbá biztosítania kell azt is, hogy a jármű megfeleljen a 14. cikkben és e rendelet VI. mellékletében ismertetett menetcikluson kívüli kibocsátási követelményeknek. Vegyes üzemű motorok és járművek esetében a XVIII. melléklet rendelkezései is alkalmazandók.

(6) Egy motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyásának vagy egy jármű kibocsátások és járműjavítási és -karbantartási információk tekintetében történő EK-típusjóváhagyásának megszerzéséhez a tüzelőanyag-tartomány tekintetében általános típusjóváhagyás, a tüzelőanyag-tartomány tekintetében korlátozott típusjóváhagyás vagy tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyás megszerzése érdekében a gyártó biztosítja az I. melléklet 1. szakaszában meghatározott követelményeknek való megfelelést.";

4. az 5. cikk (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

"j) adott esetben az önálló műszaki egységként típusjóváhagyásban részesített motor helyes beépítéséhez szükséges dokumentációcsomag.";

5. a 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: "(1a) Az (1) bekezdésben leírt eljárás helyett a jóváhagyó hatóság abban az esetben is megadja a motorrendszerre vagy motorcsaládra mint önálló műszaki egységre az EK-típusjóváhagyást, ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:

a) az EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában már megadták a motorrendszer vagy motorcsalád önálló műszaki egységként való típusjóváhagyását az ENSZ-EGB 49. sz. előírása szerint;

b) az e rendelet 2a-2f. cikkében a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt, a motorrendszerre vagy motorcsaládra alkalmazandó követelmények teljesülnek;

c) a 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban teljesülnek az e rendelet X. mellékletének 6.2. pontjában előírt követelmények;

d) Az e rendelet VII. mellékletének 3.1. és 5.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) és az (1a) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 5. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.";

6. a 8. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: "(1a) Az (1) bekezdésben leírt eljárás helyett a jóváhagyó hatóság abban az esetben is megadja a jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt járműre az EK-típusjóváhagyást a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében, ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:

a) az EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában már megadták a jóváhagyott motorrendszerrel felszerelt jármű típusjóváhagyását az ENSZ-EGB 49. sz. előírása szerint;

b) az e rendelet 2a-2f. cikkében a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt követelmények teljesülnek;

c) a 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban teljesülnek az e rendelet X. mellékletének 6.2. pontjában előírt követelmények;

d) Az e rendelet VII. mellékletének 3.1. és 5.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) és az (1a) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 6. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.";

7. a 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: "(1a) Az (1) bekezdésben leírt eljárás helyett a jóváhagyó hatóság abban az esetben is megadja a járműre az EK-típusjóváhagyást a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében, ha teljesül valamennyi alábbi feltétel:

a) az EK-típusjóváhagyásra irányuló kérelem benyújtásának időpontjában már megadták a jármű típusjóváhagyását az ENSZ-EGB 49. sz. előírása szerint;

b) az e rendelet 2a-2f. cikkében a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozóan előírt követelmények teljesülnek;

c) a 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban teljesülnek az e rendelet X. mellékletének 6.2. pontjában előírt követelmények;

d) Az e rendelet VII. mellékletének 3.1. és 5.1. pontjában, az e rendelet X. mellékletének 2.1. és 6.1. pontjában, az e rendelet XIII. mellékletének 2., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. és 10. pontjában, valamint az e rendelet XIII. melléklete 6. függelékének 1. pontjában meghatározott minden egyéb kivétel alkalmazandó.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az EK-típusjóváhagyásnak az (1) és az (1a) bekezdés szerinti megadásakor a jóváhagyó hatóság az I. melléklet 7. függelékében megadott minta szerint állítja ki az EK-típusbizonyítványt.";

8. a 16. cikk (5) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A vizsgálati feltételeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6. szakaszában előírt követelményeknek.";

9. az I., II. és IV-XIV. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul;

10. a III. melléklet helyébe e rendelet IV. melléklete lép;

11. a rendelet a XVIII. melléklettel egészül ki, amelynek szövege e rendelet V. mellékletében szerepel.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve az I. melléklet 4. pontját, amely 2014. július 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. január 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(2) HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

(3) A Bizottság 2011. május 25-i 582/2011/EU rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról (HL L 167., 2011.6.25., 1. o.).

(4) HL L 171., 2013.6.24., 1. o.

I. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv I., III., VIII. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 3.2.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.1.1. Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor(1)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús(1)";

b) a táblázat a 3.2.1.1. pont után a következő 3.2.1.1.1. és 3.2.1.1.2. ponttal egészül ki:

"3.2.1.1.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(x1)

3.2.1.1.2. A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC vizsgálati ciklus során: ...%";

c) a táblázat a 3.2.1.6.1. pont után a következő 3.2.1.6.2. ponttal egészül ki:

"3.2.1.6.2. Üresjárat dízel üzemmódban: igen/nem (1) (x1)";

d) a 3.2.2.1. és a 3.2.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.2.1. Könnyű haszongépjárművek: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz vagy biometán/etanol (E85)/biodízel/hidrogén/H2-földgáz (1)(6)

3.2.2.2. Nehéz tehergépjárművek: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG /LNG20/ (1)(6)";

e) a 3.2.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem(1)";

f) a 3.2.9.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.9.2.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon alkotóelemeinek leírása és/vagy rajza, melyek a motorrendszer részét alkotják";

g) a 3.2.9.7. és a 3.2.9.7.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.9.7. A teljes kipufogórendszer térfogata: ... dm3

3.2.9.7.1. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer elfogadható térfogata: ... dm3";

h) a szöveg a 3.2.9.7.1. pont után a következő 3.2.9.7.2. ponttal egészül ki:

"3.2.9.7.2. (Csak az Euro VI esetében) A kipufogórendszer azon részének térfogata, amely a motorrendszer részét alkotja: ...dm3";

i) a 3.2.12.2.7.0.7. és a 3.2.12.2.7.0.8. pontot el kell hagyni;

j) a 3.2.12.2.7.6.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI esetében) Fedélzeti diagnosztikai szabványos kommunikációs protokoll: (8)";

k) a szöveg a 3.2.12.2.7.7.1. pont után a következő 3.2.12.2.7.8-3.2.12.2.7.8.3. pontokkal egészül ki:

"3.2.12.2.7.8. (Csak az Euro VI esetében) A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészei

3.2.12.2.7.8.0. Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)

3.2.12.2.7.8.1. A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészeinek jegyzéke

3.2.12.2.7.8.2. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (10)

3.2.12.2.7.8.3. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (10)";

l) a 3.2.12.2.8.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.12.2.8.2. Használatkorlátozó rendszer";

m) a szöveg a 3.2.12.2.8.2. pont után a következő 3.2.12.2.8.2.1. és 3.2.12.2.8.2.2. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az ezen irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (1)

3.2.12.2.8.2.2. A kúszó üzemmód aktiválása:

"kikapcsolás újraindítást követően"/"kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően"/"kikapcsolás leállítást követően" (1)(8)";

n) a szöveg a 3.2.12.2.8.3. pont után a következő 3.2.12.2.8.3.1. és 3.2.12.2.8.3.2. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.3.1. (Csak az Euro VI esetében) A motorcsaládban az NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok száma:

3.2.12.2.8.3.2. (Csak az Euro VI esetében) A fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád száma, melybe az alapmotor/a motorcsalád tagja beletartozik";

o) a 3.2.12.2.8.4. pontot el kell hagyni;

p) a 3.2.12.2.8.8. és 3.2.12.2.8.8.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.12.2.8.8. (Csak az Euro VI esetében) A jármű NOx-szabályozásra szolgáló megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések

3.2.12.2.8.8.1. A jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések jegyzéke";

q) a 3.2.12.2.8.8.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.12.2.8.8.3. A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (10)";

r) a szöveg a 3.2.12.2.8.8.3. pont után a következő 3.2.12.2.8.8.4. és 3.2.12.2.8.8.5. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.8.4. Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)

3.2.12.2.8.8.5. Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és -adagoló rendszer (lásd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.4. szakaszát)";

s) a 3.2.17. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.17. Nehéz haszonjárművek gáz- és vegyes üzemű motorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az ezzel egyenértékű adatokat) (adott esetben)";

t) a szöveg a 3.2.17.8.2. pont után a következő 3.2.17.9-3.2.19.4.3. ponttal egészül ki:

"3.2.17.9. Adott esetben a gyártó hivatkozása a vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra (x1)

3.2.18. Hidrogén-tüzelőanyag-adagoló rendszer: igen/nem (1)

3.2.18.1. EK-típusjóváhagyási szám a 79/2009/EK rendelet szerint: ...

3.2.18.2. Elektronikus motorvezérlő a hidrogénadagoló rendszerhez

3.2.18.2.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.18.2.2. Típus(ok): ...

3.2.18.2.3. Kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.18.3. További dokumentáció:

3.2.18.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinüzemről hidrogénüzemre és vissza történő átkapcsolás során: ...

3.2.18.3.2. A rendszer elrendezési rajza (villamos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.18.3.3. A jel rajza: ...

3.2.19. Hidrogén-földgáz-tüzelőanyag-adagoló rendszer: van/nincs (1)

3.2.19.1. A hidrogén százalékos részaránya a tüzelőanyagban (a gyártó által előírt felső határérték): ...

3.2.19.2. EK-típusjóváhagyási szám az ENSZ-EGB 110. sz. előírása szerint: ...

3.2.19.3. Elektronikus motorvezérlő a hidrogén-földgáz-tüzelőanyag-adagoló rendszerhez

3.2.19.3.1. Gyártmány(ok): ...

3.2.19.3.2. Típus(ok): ...

3.2.19.3.3. Kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ...

3.2.19.4. További dokumentáció:

3.2.19.4.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinüzemről hidrogén-földgáz-üzemre és vissza történő átkapcsolás során: ...

3.2.19.4.2. A rendszer elrendezési rajza (villamos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ...

3.2.19.4.3. A jel rajza: ...";

u) a 3.4.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.4.8. A jármű hatósugara elektromos hajtás esetén: ... km (az ENSZ-EGB 101. sz. előírásának 9. melléklete szerint)";

v) a 3.5.2.1., 3.5.2.2. és 3.5.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5.2.1. Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

3.5.2.2. Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)

3.5.2.3. Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes): ... l/100 km vagy m3/100 km vagy kg/100 km (1)";

w) a szöveg a 3.5.2.3. pont után a következő 3.5.3-3.5.3.2.3. ponttal egészül ki: "3.5.3. Elektromosenergia-fogyasztás elektromos járművek esetében

3.5.3.1. Elektromosenergia-fogyasztás tisztán elektromos járművek esetében ...Wh/km

3.5.3.2. Elektromosenergia-fogyasztás kívülről tölthető hibrid hajtású elektromos járművek esetében

3.5.3.2.1. Elektromosenergia-fogyasztás (A. feltétel, vegyes) ...Wh/km

3.5.3.2.2. Elektromosenergia-fogyasztás (B. feltétel, vegyes) ...Wh/km

3.5.3.2.3. Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) ...Wh/km";

x) a 3.5.4.1. és 3.5.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5.4.1. A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (x3): ... g/kWh

3.5.4.2. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (x2): ... g/kWh";

y) a szöveg a 3.5.4.2. pont után a következő 3.5.4.3-3.5.4.6. ponttal egészül ki:

"3.5.4.3. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (x1): ... g/kWh

3.5.4.4. A kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (x3)(9): ... g/kWh

3.5.4.5. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (x2)(9): ...g/kWh

3.5.4.6. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (x1)(9): ... g/kWh";

z) a 3.5.5.1. és a 3.5.5.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3.5.5.1. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (x3): ... g/kWh

3.5.5.2. Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (x2): ... g/kWh";

aa) a szöveg a 3.5.5.2. pont után a következő 3.5.5.3-3.5.5.6. ponttal egészül ki:

"3.5.5.3. Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (x1): ... g/kWh

3.5.5.4. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálatban (9)(x3): ... g/kWh

3.5.5.5. Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (9)(x2): ... g/kWh

3.5.5.6. Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (9)(x1): ...g/kWh";

ab) a szöveg a következő magyarázó megjegyzésekkel egészül ki:

"(8) Dokumentálni kell a fedélzeti diagnosztika szerinti egytagú motorcsaládok esetében és akkor, ha még nem szerepel a 3.2.12.2.7.0.4. pontban említett dokumentációcsomag(ok)ban.

(9) A hidegindítással és a melegindítással történő vizsgálati ciklust is magában foglaló kombinált WHTC-re vonatkozó érték az 582/2011/EU rendelet VIII. melléklete szerint.

(10) Dokumentálni kell, ha még nem szerepel a 3.2.12.2.7.0.5. pontban említett dokumentációban.";

ac) a szöveg a következő magyarázó megjegyzésekkel egészül ki:

"(x) Vegyes üzemű motorok.

(x1) Vegyes üzemű motor vagy jármű esetében.

(x2) 1B. típusú, 2B. típusú és 3B. típusú vegyes üzemű motorok esetében.

(x3) A vegyes üzemű motorok és járművek kivételével.";

2. a III. melléklet I. részének A. szakasza a következőképpen módosul:

a) a 3.2.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.1.1. Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor(1)

Ciklus: négyütemű/kétütemű/forgódugattyús(1)";

b) a szöveg a 3.2.1.1. pont után a következő 3.2.1.1.1. és 3.2.1.1.2. ponttal egészül ki:

"3.2.1.1.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(x1)

3.2.1.1.2. A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC vizsgálati ciklus során: ...%";

c) a szöveg a 3.2.1.6.1. pont után a következő 3.2.1.6.2. ponttal egészül ki:

"3.2.1.6.2. Üresjárat dízel üzemmódban: igen/nem (1) (x1)";

d) a 3.2.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.2.2. Nehéz tehergépjárművek: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20/ (1)(6)";

e) a 3.2.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.4.2. Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem(1)";

f) a 3.2.12.2.7.0.7. és a 3.2.12.2.7.0.8. pontot el kell hagyni;

g) a 3.2.12.2.7.6.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.12.2.7.6.5. (Csak az Euro VI esetében) Fedélzeti diagnosztikai szabványos kommunikációs protokoll: (8)";

h) a szöveg a 3.2.12.2.7.7.1. pont után a következő 3.2.12.2.7.8-3.2.12.2.7.8.3. pontokkal egészül ki:

"3.2.12.2.7.8. (Csak az Euro VI esetében) A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészei

3.2.12.2.7.8.1. A fedélzeti diagnosztikai rendszer jármű fedélzetén lévő alkatrészeinek jegyzéke

3.2.12.2.7.8.2. A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (10)

3.2.12.2.7.8.3. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (10)";

i) a 3.2.12.2.8.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.12.2.8.2. Használatkorlátozó rendszer";

j) a szöveg a 3.2.12.2.8.2. pont után a következő 3.2.12.2.8.2.1. ponttal egészül ki:

"3.2.12.2.8.2.1. (Csak az Euro VI esetében) Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy az ezen irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem(1)";

k) a 3.5.4.1. és 3.5.4.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5.4.1. A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (x3): ... g/kWh

3.5.4.2. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (x2): ... g/kWh";

l) a szöveg a 3.5.4.2. pont után a következő 3.5.4.3-3.5.4.6. ponttal egészül ki:

"3.5.4.3. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (x1): ... g/kWh

3.5.4.4. A kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (9)(x3): ... g/kWh

3.5.4.5. A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (9)(x2): ...g/kWh

3.5.4.6. A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (9)(x1): ... g/kWh";

m) a 3.5.5.1. és 3.5.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5.5.1. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (x3): ... g/kWh

3.5.5.2. Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (x2): ... g/kWh";

n) a szöveg a 3.5.5.2. pont után a következő 3.5.5.3-3.5.5.6. ponttal egészül ki:

"3.5.5.3. Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (x1): ... g/kWh

3.5.5.4. Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálatban (9)(x3): ....g/kWh

3.5.5.5. Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (9)(x2): ... g/kWh

3.5.5.6. Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (9)(x1): ...g/kWh";

3. a VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2.1.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.1.2. 2. típusú vizsgálat(b)(c)(a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok) 2. típusú vizsgálat, üresjáratban, alacsony fordulatszámon: 2. típusú vizsgálat, üresjáratban, magas fordulatszámon:

Változat/Kivitel:
CO (térfogat %)
A motor fordulatszáma (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (K)
Változat/Kivitel:
CO (térfogat %)
Lambda érték
A motor fordulatszáma (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (K)…”

b) a 2.2.4. pont helyébe a következő szöveg lép: "2.2.4. Üresjáratban végzett vizsgálat (1)

Változat/Kivitel:
CO (térfogat %)
Lambda érték (1)
A motor fordulatszáma (min–1)
A motorolaj hőmérséklete (K)…”

4. a IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája I. része 2. oldalának az M1 kategóriájú (teljes és befejezett) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ...

Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

b) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája I. része 2. oldalának az M2 kategóriájú (teljes és befejezett) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

c) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája I. része 2. oldalának az M3 kategóriájú (teljes és befejezett) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

d) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája I. része 2. oldalának az N1 kategóriájú (teljes és befejezett) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

e) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája I. része 2. oldalának az N2 kategóriájú (teljes és befejezett) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

f) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája I. része 2. oldalának az N3 kategóriájú (teljes és befejezett) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

g) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája II. része 2. oldalának az M1 kategóriájú (nem teljes) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

h) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája II. része 2. oldalának az M2 kategóriájú (nem teljes) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

i) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája II. része 2. oldalának az M3 kategóriájú (nem teljes) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

j) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája II. része 2. oldalának az N1 kategóriájú (nem teljes) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

k) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája II. része 2. oldalának az N2 kategóriájú (nem teljes) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1)

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: I (Euro 5 vagy 6(1)) vagy WHSC (EURO VI) típusú(1)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

l) az EK-megfelelőségi nyilatkozat mintája II. része 2. oldalának az N3 kategóriájú (nem teljes) járművekre vonatkozó része a következőképpen módosul:

i. a 26. és 26.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"26. Tüzelőanyag: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-biometán/LNG/etanol/biodízel/hidrogén (1)

26.1. Egyfajta üzemanyag/kétfajta üzemanyag/rugalmas felhasználás/vegyes üzem (1)";

ii. a szöveg a 26.1. pont után a következő 26.2. ponttal egészül ki:

"26.2. (Csak vegyes üzem esetében) 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)";

iii. a 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

"48. Kipufogógáz-kibocsátás (m)(m1)(m2): Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus száma: ...

1.1. vizsgálati eljárás: ESC

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ... Részecskék: ...

Füstopacitás (ELR): ... (m-1)

1.2. vizsgálati eljárás: WHSC (EURO VI)

CO: ... THC: ... NMHC: ... NOx: ... THC + NOx: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...

2.1. vizsgálati eljárás: ETC (adott esetben)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... Részecskék: ...

2.2. vizsgálati eljárás: WHTC (EURO VI)

CO: ... NOx: ... NMHC: ... THC: ... CH4: ... NH3: ... Részecskék (tömeg): ... Részecskék (darabszám): ...";

m) a IX. melléklethez tartozó (m) magyarázat helyébe a következő lép:

"(m) A különböző használható tüzelőanyagok esetében meg kell ismételni. Azok a járművek, amelyek benzinnel és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal egyaránt feltölthetők, de amelyeknél a benzinüzemű rendszer kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz van beszerelve, és amelyeknél a benzintartály nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, úgy tekintendők, mintha csak gázüzeműek lennének."

n) a IX. melléklet az (m) magyarázat után a következő (m1) és (m2) magyarázattal egészül ki:

"(m1) Az EURO VI vegyes üzemű motorok és járművek esetében szükség szerint meg kell ismételni.

(m2) Kizárólag a vonatkozó szabályozási aktus(ok) szerint értékelt kibocsátásokat lehet feltüntetni."

II MELLÉKLET

"I. MELLÉKLET

Euro VI kibocsátási határértékek

SZÖVEG HIÁNYZIK

(1) Az NOx-határértékeken belül az NO2 megengedett szintje egy későbbi szakaszban is meghatározható.

(2) A határérték az 582/2011/EU rendelet I. melléklete 9. függeléke 1. táblázatának B sorában megállapított dátumoktól kezdve érvényes."

III. MELLÉKLET

Az 582/2011/EU rendelet I., II. és IV-XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1. az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1.1. Az alapmotornak meg kell felelnie az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, a megfelelő referencia-tüzelőanyagokra vonatkozó előírásoknak. A földgáz-/biometánmotorokra (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) az 1.1.3. pontban meghatározott különös követelmények vonatkoznak.";

b) az 1.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1.3. Földgáz-/biometánüzemű motorok esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) a gyártónak az alapmotor tekintetében be kell mutatnia, hogy az alapmotor a kereskedelmi forgalomban kapható bármely földgáz-biometán összetételhez képes alkalmazkodni. Ezt az igazoló eljárást e szakasz szerint kell végrehajtani, illetve vegyes üzemű járművek esetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 6.4. szakaszában a tüzelőanyag minőségéhez való alkalmazkodás eljárására vonatkozó további rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Sűrített földgáz (CNG)/biometán esetében általában kétféle tüzelőanyag-fajta létezik: a nagy fűtőértékű tüzelőanyag (H tartományú gáz) és a kis fűtőértékű tüzelőanyag (L tartományú gáz), de mindkét tartományon belül nagyok az eltérések; a gázok jelentős mértékben különböznek egymástól a Wobbe-indexszel kifejezett energiatartalmukban és λ-eltolódási tényezőjükben (Sλ). A 0,89 és 1,08 közötti λ-eltolódási tényezőjű földgázokat (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) a H tartományba, míg az 1,08 és 1,19 közötti λ-eltolódási tényezőjű földgázokat (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) az L tartományba tartozónak tekintik. A referencia-tüzelőanyagok összetétele az Sλ lehetséges szélső értékeit tükrözi.

Az alapmotornak a IX. mellékletben meghatározott GR (1. tüzelőanyag) és G25 (2. tüzelőanyag) referencia-tüzelőanyagokkal meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között kézzel utánállítanák a motor tüzelőanyag-ellátó rendszerét (önműködően alkalmazkodnia kell). A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni.

Cseppfolyósított földgáz/biometán (LNG) esetében az alapmotornak a IX. mellékletben meghatározott GR (1. tüzelőanyag) és G20 (2. tüzelőanyag) referencia-tüzelőanyagokkal meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között kézzel utánállítanák a motor tüzelőanyag-ellátó rendszerét (önműködően alkalmazkodnia kell). A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni."

c) az 1.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1.4. Olyan sűrített földgáz-/biometánüzemű (CNG) motor esetében, amely önműködően alkalmazkodik egyfelől a H-tartományú gázokhoz, másfelől az L-tartományú gázokhoz, és amelynél kapcsolóval kell váltani a H tartomány és az L tartomány között, az alapmotort az egyes tartományokra a IX. mellékletben meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni a kapcsoló mindkét állásában. A két tüzelőanyag a H tartományba tartozó gázok esetében a GR (1. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag), az L tartományba eső gázok esetében pedig a G25 (2. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag). Az alapmotornak a kapcsoló mindkét állásában meg kell felelnie ezen előírás követelményeinek anélkül, hogy a kétféle kapcsolóállásban végzett két vizsgálat között bármilyen utánállítást végeznének a tüzelőanyag változtatása miatt. A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni."

d) az 1.1.5. és 1.1.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

"1.1.5. Földgáz-/biometánmotorok esetében a károsanyag-kibocsátási eredmények »r« viszonyszámát minden egyes káros anyagra az alábbiak szerint kell meghatározni:

vagy

és

1.1.6. PB-gáz esetében a gyártónak az alapmotor tekintetében demonstrálnia kell, hogy az a kereskedelmi forgalomban kapható bármely tüzelőanyag-összetételhez képes alkalmazkodni.

PB-gáz esetében a C3-C4 összetétel többféle lehet. A referencia-tüzelőanyagok tükrözik ezeket a változatokat. Az alapmotornak ki kell elégítenie a károsanyag-kibocsátási követelményeket a IX. mellékletben meghatározott »A« és »B« referencia-tüzelőanyaggal anélkül, hogy a két vizsgálat között a tüzelőanyag változása miatt bármilyen utánállítást végeznének. A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni."

e) az 1.2. és 1.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2. Tüzelőanyag tekintetében korlátozott típusjóváhagyásra vonatkozó előírások földgáz/biometán- vagy PB-gáz motorok esetében, a vegyes üzemű motorokat is beleértve. A tüzelőanyag tekintetében korlátozott típusjóváhagyás megadása az 1.2.1-1.2.2.2. pontban meghatározott előírások szerint történik.

1.2.1. Kipufogógáz-kibocsátási típusjóváhagyás a H-tartományú vagy az L-tartományú gázokkal való üzemelésre kialakított, sűrített földgázzal működő motorra

Az alapmotort a megfelelő tartományra a IX. mellékletben meghatározott megfelelő referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni. A két tüzelőanyag a H tartományba tartozó gázok esetében a GR (1. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag), az L tartományba eső gázok esetében pedig a G25 (2. tüzelőanyag) és a G23 (3. tüzelőanyag). Az alapmotornak meg kell felelnie e rendelet követelményeinek anélkül, hogy a két vizsgálat között bármilyen utánállítást végeznének a tüzelőanyag változtatása miatt. A tüzelőanyag-váltás után egy melegindításos WHTC-ciklust vizsgálat nélkül is le lehet folytatni annak érdekében, hogy a motor alkalmazkodjon. Az alkalmazkodás céljából lefuttatott ciklus után a motort az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 7.6.1. szakaszának megfelelően le kell hűteni."

f) az 1.2.2., 1.2.2.1. és 1.2.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.2. Kipufogógáz-kibocsátási típusjóváhagyás egy meghatározott összetételű gázzal történő üzemelésre kialakított földgáz/biometán- vagy PB-gáz-motorra. Az alapmotornak ki kell elégítenie a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó követelményeket a IX. mellékletben meghatározott referencia-tüzelőanyaggal, vagyis sűrített földgázzal működő motor esetében a GR és G25, cseppfolyósított földgázzal működő motor esetében a GR és G20, PB-gázzal működő motor esetében pedig az "A" és "B" referencia-tüzelőanyaggal. A vizsgálatok között megengedett a tüzelőanyag-rendszer finombeállítása. Ez a finombeállítás a tüzelőanyag-adatbázis átkalibrálása lehet úgy, hogy sem az alapvető szabályozási stratégia, sem az adatbázis alapszerkezete nem változhat. Szükség esetén megengedett a tüzelőanyag-áramra közvetlenül kiható elemek (például befecskendezők) cseréje.

1.2.2.1. Sűrített földgáz esetén a gyártó kérésére a motor bevizsgálható a GR és G23, vagy a G25 és G23 referencia-tüzelőanyaggal, amely esetben a típusjóváhagyás ennek megfelelően csak a gázok H, illetve L tartományára érvényes.

1.2.2.2. A vevőnek történő átadáskor a motoron lennie kell egy címkének (lásd a 3.3. pontot), amelyen fel van tüntetve, hogy a motort milyen tüzelőanyag-összetételre kalibrálták.";

g) a szöveg az 1.2.2.2. pont után a következő 1.3-1.3.3. ponttal egészül ki: "1.3. Tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyásra vonatkozó előírások

1.3.1. E melléklet 3.1. pontja szerint tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyás adható a cseppfolyósított földgázzal működő motorokra (a vegyes üzemű motorokat is beleértve), amelyeket az »LNG20« betűket tartalmazó jóváhagyási jellel kell ellátni.

1.3.2. A gyártó csak abban az esetben kérelmezhet tüzelőanyag-specifikus típusjóváhagyást, ha a motort bizonyos összetételű cseppfolyósított földgázra kalibrálták, és a kapott λ-eltolódási tényező legfeljebb 3 százalékkal tér el a IX. mellékletben meghatározott G20 tüzelőanyag λ-eltolódási tényezőjétől, és a tüzelőanyag etántartalma nem haladja meg a 1,5 százalékot.

1.3.3. Vegyes üzemű motorcsalád esetében, ha a motorokat meghatározott összetételű cseppfolyósított földgázra kalibrálták, és a kapott λ-eltolódási tényező legfeljebb 3 százalékkal tér el a IX. mellékletben meghatározott G20 tüzelőanyag λ-eltolódási tényezőjétől, és a tüzelőanyag etántartalma nem haladja meg a 1,5 százalékot, az alapmotort csak a IX. mellékletben meghatározott G20 referencia-tüzelőanyaggal kell vizsgálni.";

h) a 3.1. és 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. Önálló műszaki egységként jóváhagyott motortípus vagy a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében típusjóváhagyást kapott járműtípus esetében a motoron az alábbiakat kell feltüntetni:

a) a motor gyártójának védjegye vagy kereskedelmi neve;

b) a motor kereskedelmi leírása a gyártótól;

c) földgáz/biometánmotor esetében az EK-típusjóváhagyási jel után az alábbi jelölések valamelyikét kell elhelyezni:

i. H a H tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motor esetében;

ii. L az L tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motor esetében;

iii. HL a mind a H, mind az L tartományú gázokra jóváhagyott és kalibrált motor esetében,

iv. Ht olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű, H gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amely a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával átalakítható egy, a H gáztartományba tartozó másik gázra;

v. Lt olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű, L gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amely a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával átalakítható egy, az L gáztartományba tartozó másik gázra;

vi. HLt olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű, H vagy L gáztartományba tartozó gázra hagytak jóvá és kalibráltak, és amely a motor tüzelőanyagadagoló-rendszerének finomhangolásával átalakítható egy, a H vagy L gáztartományba tartozó másik gázra;

vii. CNGfr minden egyéb olyan motor esetében, amely sűrített földgázzal/biometánnal üzemel, és amelyet egy korlátozott tartományú, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal történő üzemelésre alakítottak ki;

viii. LNGfr olyan motor esetében, amely cseppfolyósított földgázzal üzemel, és amelyet egy korlátozott tartományú, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal történő üzemelésre alakítottak ki;

ix. LPGfr olyan motor esetében, amely PB-gázzal üzemel, és amelyet egy korlátozott tartományú, gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal történő üzemelésre alakítottak ki;

x. LNG20 olyan motor esetében, amelyet egy bizonyos összetételű cseppfolyósított földgázra/biometánra hagytak jóvá és kalibráltak, és a kapott λ-eltolódási tényező legfeljebb 3 százalékkal tér el a IX. mellékletben meghatározott G20 tüzelőanyag λ-eltolódási tényezőjétől, és a tüzelőanyag etántartalma nem haladja meg a 1,5 százalékot;

xi. LNG a minden egyéb összetételű cseppfolyósított földgázra/biometánra jóváhagyott és kalibrált motor esetében.

d) vegyes üzemű motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell egy karaktersort annak jelzésére, hogy a jóváhagyást milyen vegyes üzemű motortípusra és melyik gáztartományra adták ki. Ezt a karaktersort a 2. cikkben meghatározott, a vegyes üzemű motortípust azonosító két karakter és az ennek a bekezdésnek a c) pontjában meghatározott, a motor földgáz-biometán összetételének megfelelő betű(k) alkotja (alkotják). A 2. cikkben meghatározott, a vegyes üzemű motortípusokat azonosító karakterpárok a következők:

i. 1A az 1A. típusú vegyes üzemű motorokra;

ii. 1B az 1B. típusú vegyes üzemű motorokra;

iii. 2A a 2A. típusú vegyes üzemű motorokra;

iv. 2B a 2B. típusú vegyes üzemű motorokra;

v. 3B a 3B. típusú vegyes üzemű motorokra;

e) dízelolajjal működő kompressziós gyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell egy »D« betűt;

f) etanollal (ED95) működő kompressziós gyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell az »ED« betűket;

g) etanollal (E85) működő szikragyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell az »E85« jelet;

h) benzinnel működő szikragyújtású motorok esetében a jóváhagyási jelnek az országkód után tartalmaznia kell egy »P« betűt;

3.2. Minden olyan motort, amely megfelel egy, az e rendelet szerint önálló műszaki egységként jóváhagyott típusnak, EK-típusjóváhagyási jellel kell ellátni. Ez a jel az alábbiakból áll:";

i) a 3.2.2. és 3.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.2. Az EK-típusjóváhagyási jelnek a téglalap közelében a 2007/46/EK irányelv VII. mellékletében említett típus-jóváhagyási szám 4. részében található »alap-jóváhagyási számot« is tartalmaznia kell, melyet annak a kibocsátási szakaszt jelölő betűnek kell megelőznie, amelyre az EK-típusjóváhagyást kiadták.

3.2.3. Az EK-típusjóváhagyási jelet jól olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell a motorra felerősíteni. A jelnek a motor járműbe történő beépítése után is láthatónak kell lennie, és azt a motor olyan részéhez kell rögzíteni, amely a motor rendes működéséhez szükséges, és amelyet szokásos esetben a motor élettartama során nem kell kicserélni.

A motorra rögzített jelen kívül az EK-jóváhagyási jel a műszerfalról is előhívható lehet. Ebben az esetben ellenőrzés céljából egyszerűen elérhetőnek kell lennie, a hozzáférésre vonatkozó információkat pedig fel kell tüntetni a jármű felhasználói kézikönyvében.";

j) a 3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.3. Földgáz/biometán- és PB-gáz-motorok címkéi

Földgáz/biometán- vagy PB-gáz-üzemű, a tüzelőanyag-tartomány tekintetében korlátozott típusjóváhagyással rendelkező motoroknál a 3.3.1. pontban megadott információkat tartalmazó alábbi címkék alkalmazhatók:";

k) a 4.2. pont a következő c) ponttal egészül ki:

"c) az önálló műszaki egységként jóváhagyott típusú vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésének ezenkívül meg kell felelnie az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 6. szakaszában meghatározott egyedi beépítési előírásoknak és az e rendelet XVIII. mellékletének 7. szakaszában említett, a gyártó által előírt beépítési előírásoknak.";

l) az 5.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.2.1. A használatban lévő járművek vizsgálatának céljaira az elektronikus vezérlőegységnek valós időben és legalább 1 Hz gyakorisággal kötelező adatforgalmi információként meg kell adnia a számított terhelést (a motor nyomatéka a legnagyobb nyomaték százalékában és a leadott legnagyobb nyomaték az aktuális motorfordulatszámon), a motor fordulatszámát, a hűtőközeg hőmérsékletét, a pillanatnyi tüzelőanyag-fogyasztást és a legnagyobb vonatkoztatási motornyomatékot a fordulatszám függvényében.";

m) az 5.3.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.3.4. Abban az esetben, ha a vizsgált motor nem felel meg a XIV. mellékletben a segédberendezésekre meghatározott követelményeknek, a mért nyomatékot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott korrekciós módszerrel kell korrigálni.";

n) a 6.1. és 6.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.1. A motorcsaládot meghatározó paraméterek

A gyártó által kialakított motorcsaládnak meg kell felelnie az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 5.2. szakaszának, vegyes üzemű motorok és járművek esetében pedig az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. melléklete 3.1. szakaszának.

6.2. Az alapmotor kiválasztása

A család alapmotorját az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 5.2.4. pontjában előírt követelményeknek, vegyes üzemű motorok és járművek esetében pedig az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. melléklete 3.1.2. szakaszának megfelelően kell kiválasztani.";

o) a szöveg a következő 6.4-6.4.3. ponttal egészül ki: "6.4. Kiterjesztés új motorrendszernek a motorcsaládba való felvétele céljából

6.4.1. A gyártó kérésére és a típusjóváhagyó hatóság jóváhagyásával fel lehet venni új motorrendszert jóváhagyott motorcsaládba, ha megfelel a 6.1. pontban meghatározott kritériumoknak.

6.4.2. Ha az alapmotorrendszer tervezési elemei az új motorrendszer tervezési elemeit is képviselik a 6.2. pont szerint, vagy vegyes üzemű motorok esetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 3.1.2. szakasza szerint, akkor az alapmotorrendszer nem változik, és a gyártó módosítja az I. mellékletben megadott adatközlő lapot.

6.4.3. Ha az új motorrendszer tervezési elemei nem felelnek meg a 6.4.2. pont szerint az alapmotorrendszernek, de az új motorrendszer reprezentatív az egész motorcsaládra, akkor az új motorrendszer lesz az új alapmotorrendszer. Ebben az esetben bizonyítani kell, hogy az új tervezési elemek megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek, és ennek megfelelően módosítani kell az I. mellékletben megadott adatközlő lapot.";

p) a 7.2.3.3-7.2.3.6. pont helyébe a következő szöveg lép: 7.2.3.3. A dízel-, dízel-etanol- (ED95), benzin-, E85-, LNG20-, LNG- és PB-gáz-motorok esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) minden említett vizsgálatot el lehet végezni a kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyagokkal. A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben leírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók. Ez azt jelenti, hogy az e melléklet 1. szakaszában leírt vizsgálatokat minden PB-gázzal/cseppfolyósított földgázzal működő motor esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) legalább két referencia-tüzelőanyaggal kell elvégezni. 7.2.3.4. Sűrített földgázzal működő motorok esetében (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) valamennyi vizsgálat elvégezhető kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal a következő módon: A gyártó kérésére azonban a IX. mellékletben előírt referencia-tüzelőanyagok is használhatók. Ebben az esetben az e melléklet 1. szakaszában leírt vizsgálatokat kell elvégezni. 7.2.3.5. A gáz- és a vegyes üzemű motorok meg nem felelése Ha kereskedelmi forgalomban levő tüzelőanyag használatakor a gázmotorok (a vegyes üzemű motorokat is beleértve) meg nem felelése következtében vita alakulna ki, a vizsgálatokat minden olyan referencia-tüzelőanyaggal el kell végezni, amellyel az alapmotort vizsgálták, valamint az 1.1.4.1. és 1.2.1.1. pontban említett esetleges további 3. tüzelőanyaggal, amellyel az alapmotort vizsgálhatták. Az eredményt az 1.1.5., 1.1.6.1. és 1.2.1.2. pontban leírt megfelelő »r«, »ra« vagy »rb« viszonyszámot alkalmazva adott esetben át kell számítani. Ha az r, ra vagy rb kisebb egynél, nem kell korrekciót végezni. A mért és adott esetben a számított eredményeknek igazolniuk kell, hogy a motor minden vonatkozó tüzelőanyaggal (például földgázmotorok esetében az 1., 2. és 3. tüzelőanyaggal, PB-motorok esetében pedig az A. és B. tüzelőanyaggal) megfelel a határértékeknek. 7.2.3.6. Egy meghatározott összetételű tüzelőanyaggal való működésre tervezett és az e melléklet 1.2.2. pontjának megfelelő gázmotor gyártásmegfelelőségi vizsgálatát azzal a tüzelőanyaggal kell elvégezni, amelyre a motort beállították.";

a) H jelű motorok esetében a H tartományba tartozó, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

b) L jelű motorok esetében az L tartományba tartozó, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

c) HL jelű motorok esetében a λ-eltolódási tényező szélső értékei közé eső, kereskedelmi forgalomban kapható tüzelőanyaggal (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

q) a 7.3.1., 7.3.2. és 7.3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.1. Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy a gyártás minősége nem tűnik kielégítőnek, kérheti a fedélzeti diagnosztikai rendszer gyártása megfelelőségének igazolását. Az igazolási eljárást a következők szerint kell elvégezni:

A sorozatgyártásból véletlenszerűen kiválasztott motoron el kell végezni az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 9B. mellékletében ismertetett vizsgálatokat. A vegyes üzemű motorokat vegyes üzemmódban és adott esetben dízel üzemmódban kell üzemeltetni. A vizsgálatokat olyan motoron is el lehet elvégezni, amelyet már - legfeljebb 125 üzemórán keresztül - bejárattak.

7.3.2. A gyártást megfelelőnek kell tekinteni, ha ez a motor megfelelőnek bizonyul az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 9B. mellékletében előírt vizsgálatokon, vagy - vegyes üzemű motorok esetében - megfelel az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 7. szakaszában megállapított további követelményeknek.

7.3.3. Ha a sorozatgyártásból kiválasztott motor nem teljesíti a 7.3.2. pont előírásait, a sorozatgyártásból egy további, négy motorból álló mintát kell véletlenszerűen kiválasztani, és ezeken kell elvégezni a 7.3.1. szakaszban ismertetett vizsgálatokat.";

r) a 7.4.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.4.4. Abban az esetben, ha a vizsgálati berendezés nem felel meg a XIV. mellékletben a segédberendezésekre meghatározott követelményeknek, a mért nyomatékot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott korrekciós módszerrel kell korrigálni.";

s) a 8.1. pont első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az 5., 7. és 9. cikkben előírt dokumentációcsomagot, mely lehetővé teszi a típusjóváhagyó hatóság számára, hogy értékelje a kibocsátáscsökkentő stratégiákat, valamint a járműnek és a motornak az NOx-csökkentő megoldások helyes működését biztosító fedélzeti rendszereit, továbbá a VI. mellékletben (menetcikluson kívüli kibocsátások), a X. mellékletben (fedélzeti diagnosztikai rendszer) és a XVIII. mellékletben (vegyes üzemű motorok) előírt dokumentációcsomagokat a következő két részben kell rendelkezésre bocsátani:";

t) a 8.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"8.3. A részletes dokumentációcsomag a következő információkat tartalmazza:

a) információk az összes kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia működéséről, ideértve mindazon paraméterek ismertetését, melyeket valamely kibocsátáscsökkentési segédstratégia módosít, és azokat a peremfeltételeket, melyek mellett a kibocsátáscsökkentési segédstratégia működik, illetve annak megjelölése, hogy a VI. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárások feltételei mellett mely kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia lép valószínűleg működésbe;

b) a tüzelőanyag-rendszer szabályozásának logikája, az időzítési stratégiák és a »ki-be« kapcsolási pontok valamennyi üzemmódra;

c) a XIII. mellékletben előírt használatkorlátozó rendszer teljes körű ismertetése, ideértve a kapcsolódó ellenőrzési stratégiákat;

d) az 5. cikk (4) bekezdésének b) pontjában és a 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett, manipulálás elleni intézkedések leírása.";

u) az 1. függelék 1.1. és 1.2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének A.1.3. szakaszát illetően: az 5.3. szakaszra való hivatkozás az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének A.1.3. szakaszát illetően: a 8.3. szakasz 1. ábrájára való hivatkozás e rendelet I. mellékletének 1. ábrájára való hivatkozásként értendő.";

v) a 2. függelék 1.1. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 2. függelékének A.2.3. szakaszát illetően: az 5.3. szakaszra való hivatkozás az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.";

w) a 3. függelék 1.1., 1.2. és 1.3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének A.3.3. szakaszát illetően: az 5.3. szakaszra való hivatkozás az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatára való hivatkozásként értendő.

1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének A.3.3. szakaszát illetően: a 8.3. szakasz 1. ábrájára való hivatkozás e rendelet I. mellékletének 1. ábrájára való hivatkozásként értendő.

1.3. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 3. függelékének A.3.5. szakaszát illetően: a 8.3.2. szakaszra való hivatkozás az e melléklet 7.2.2. pontjára való hivatkozásként értendő.";

x) a 4. függelék 1. részében lévő táblázat a következőképpen módosul:

i. a 3.2.1.1. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.1.1.Működési elv: szikragyújtású motor/kompressziós gyújtású motor/vegyes üzemű motor(1)
négyütemű/kétütemű/forgódugattyús ciklus(1)”

ii. a táblázat a 3.2.1.1. sor után a következő 3.2.1.1.1. és 3.2.1.1.2. sorral egészül ki:

„3.2.1.1.1.A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1) (d1)
3.2.1.1.2.A gáz energiahányadosa a melegindítással végzett WHTC-vizsgálati ciklus során: … % (d1)”

iii. a táblázat a 3.2.1.6.1. sor után a következő 3.2.1.6.2. sorral egészül ki:

„3.2.1.6.2.Üresjárat dízellel: igen/nem (1)(d1)”

iv. a 3.2.2.2. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.2.2.Dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/ LNG/LNG20 nehéz tehergépjárművekhez (1) (6)”

v. a 3.2.4.2. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.4.2.Tüzelőanyag-befecskendezéssel (csak kompressziós gyújtású vagy vegyes üzemű motorok esetében): igen/nem (1)”

vi. a 3.2.9.7. sort el kell hagyni;

vii. a 3.2.9.7.1. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.9.7.1.A kipufogórendszer elfogadható térfogata (jármű és motorrendszer): … dm3”

viii. a táblázat a 3.2.9.7.1. sor után a következő 3.2.9.7.2. sorral egészül ki:

„3.2.9.7.2.A kipufogórendszer azon részének térfogata, amely a motorrendszer részét alkotja: … dm3”

ix. a táblázat a 3.2.12.2.7.7.1. sor után a következő 3.2.12.2.7.8.0. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.7.8.0.Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)”

x. a 3.2.12.2.8. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.8.Egyéb rendszerek (leírás és működés):”

xi. a 3.2.12.2.8.2. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.8.2.Használatkorlátozó rendszer”

xii. a táblázat a 3.2.12.2.8.2. sor után a következő 3.2.12.2.8.2.1. és 3.2.12.2.8.2.2. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.8.2.1.Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (1)
3.2.12.2.8.2.2.A kúszó üzemmód aktiválása: »kikapcsolás újraindítást követően«/»kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően«/»kikapcsolás leállítást követően« (7) (1)”

xiii. a táblázat a 3.2.12.2.8.3. sor után a következő 3.2.12.2.8.3.1. és 3.2.12.2.8.3.2. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.8.3.1.A motorcsaládban az NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládok jegyzéke (adott esetben):1. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …
2. fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsalád: …
stb.
3.2.12.2.8.3.2.Annak a fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládnak a száma, amelyikbe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik”

xiv. a 3.2.12.2.8.4. sort el kell hagyni;

xv. a 3.2.12.2.8.5. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.8.5.Annak az NOx-csökkentő megoldások helyes működésének biztosításakor figyelembe vett fedélzeti diagnosztika szerinti motorcsaládnak a hivatkozási száma, amelyikbe az alapmotor/a motorcsalád tagja tartozik”

xvi. a táblázat a 3.2.12.2.8.7. sor után a következő 3.2.12.2.8.8.4. és 3.2.12.2.8.8.5. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.8.8.4.Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)
3.2.12.2.8.8.5.Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és -adagoló rendszer (lásd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.4. szakaszát)”

xvii. a 3.2.17. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.17.Nehéz haszonjárművek gáz- és vegyes üzemű motorjaival kapcsolatos külön információk (más kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az ezzel egyenértékű adatokat) (adott esetben)”

xviii. a táblázat a 3.2.17.8.1.1. sor után a következő 3.2.17.9. sorral egészül ki:

„3.2.17.9.Adott esetben a gyártó hivatkozása a vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra (d1)”

xix. a 3.5.4.1. és 3.5.4.2. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.4.1.A kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (d3): … g/kWh
3.5.4.2.A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (d2): … g/kWh”

xx. a táblázat a 3.5.4.2. sor után a következő 3.5.4.3-3.5.4.6. sorral egészül ki:

„3.5.4.3.A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHSC-vizsgálatban (d1): … g/kWh
3.5.4.4.A kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (5)(d3): … g/kWh
3.5.4.5.A dízel üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (5)(d2): … g/kWh
3.5.4.6.A vegyes üzemmódban kibocsátott CO2 tömege a WHTC-vizsgálatban (5)(d1):”

xxi. a 3.5.5.1. és 3.5.5.2. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.5.5.1.Tüzelőanyag-fogyasztás a WHSC-vizsgálatban (d3): … g/kWh
3.5.5.2.Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (d2): … g/kWh”

xxii. a táblázat a 3.5.5.2. sor után a következő 3.5.5.3-3.5.5.6. sorral egészül ki:

„3.5.5.3Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHSC-vizsgálatban (d1): … g/kWh
3.5.5.4.Tüzelőanyag-fogyasztás a WHTC-vizsgálatban (5)(d3): … g/kWh
3.5.5.5.Tüzelőanyag-fogyasztás dízel üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (5)(d2): … g/kWh
3.5.5.6.Tüzelőanyag-fogyasztás vegyes üzemmódban a WHTC-vizsgálatban (5)(d1): … g/kWh”

y) a 4. függelék 2. részében lévő táblázat a következőképpen módosul:

i. a táblázat a 3.2.2.3. sor után a következő 3.2.2.4.1. sorral egészül ki:

„3.2.2.4.1.Vegyes üzemű jármű: igen/nem (1)”

ii. a 3.2.9.7. és a 3.2.9.7.1. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.9.7.A teljes kipufogórendszer térfogata (jármű és motorrendszer): … dm3
3.2.9.7.1.A kipufogórendszer elfogadható térfogata (jármű és motorrendszer): … dm3”

iii. a 3.2.12.2.7.0-3.2.12.2.7.4. sorokat el kell hagyni;

iv. a táblázat a 3.2.12.2.7. sor után a következő 3.2.12.2.7.8-3.2.12.2.7.8.3. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.7.8.A jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai rendszer alkatrészei
3.2.12.2.7.8.0.Az 582/2011/EU rendelet X. mellékletének 2.4.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)
3.2.12.2.7.8.1.A jármű fedélzetén lévő fedélzeti diagnosztikai rendszer alkatrészeinek jegyzéke
3.2.12.2.7.8.2.A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza (6)
3.2.12.2.7.8.3.A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való külső kommunikációra szolgáló interfész szöveges leírása és/vagy rajza (6)”

v. a 3.2.12.2.8. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.8.Egyéb rendszerek (leírás és működés):”

vi. a 3.2.12.2.8.1. és 3.2.12.2.8.2. sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.12.2.8.1.Az NOx-csökkentő megoldások helyes működését biztosító rendszerek
3.2.12.2.8.2.Használatkorlátozó rendszer”

vii. a táblázat a 3.2.12.2.8.2. sor után a következő 3.2.12.2.8.2.1. és 3.2.12.2.8.2.2. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.8.2.1.Állandó jelleggel kiiktatott használatkorlátozású motor, mentőszolgálatok általi vagy a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott járművekben való használatra: igen/nem (1)
3.2.12.2.8.2.2.A kúszó üzemmód aktiválása: »kikapcsolás újraindítást követően«/»kikapcsolás tüzelőanyaggal való újrafeltöltést követően«/»kikapcsolás leállítást követően« (7)(1)”

viii. a 3.2.12.2.8.4. és 3.2.12.2.8.5. sort el kell hagyni;

ix. a táblázat a 3.2.12.2.8.5. sor után a következő 3.2.12.2.8.8-3.2.12.2.8.8.5. sorral egészül ki:

„3.2.12.2.8.8.A jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések
3.2.12.2.8.8.1.A jármű NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló fedélzeti berendezések jegyzéke
3.2.12.2.8.8.2.Adott esetben a gyártó hivatkozása a jóváhagyott motor NOx-csökkentő megoldásai helyes működésének biztosítására szolgáló rendszerek járműbe történő beépítésével kapcsolatos dokumentációcsomagra
3.2.12.2.8.8.3.A figyelmeztető jelzés szöveges leírása és/vagy rajza (6)
3.2.12.2.8.8.4.Az 582/2011/EU rendelet XIII. mellékletének 2.1. pontjában meghatározott alternatív jóváhagyást alkalmazzák? igen/nem (1)
3.2.12.2.8.8.5.Fűtött/fűtés nélküli reagenstartály és -adagoló rendszer (lásd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.4. szakaszát)”

z) a 4. függelékben az adatközlő lap függeléke a következőképpen módosul:

i. az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: 1. Táblázat

„BerendezésÜresjáratAlacsony fordulatszámMagas fordulatszámPreferált fordulatszám(2)n95h
Pa
Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6. függeléke alapján szükséges segédberendezések/berendezések
Pb
Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6. függeléke alapján szükséges segédberendezések/berendezések”

ii. az 5.1. pontban a cím helyébe a következő szöveg lép:

"5.1. Az 582/2011/EU rendelet III. melléklete szerinti kibocsátásvizsgálathoz tartozó vizsgálati fordulatszámok (9)(d5)";

iii. az 5.2. pontban a cím helyébe a következő szöveg lép:

"5.2. Az 582/2011/EU rendelet XIV. melléklete szerinti teljesítményvizsgálathoz megadott értékek (d5)";

aa) az 5. függelékben található EK-típusbizonyítvány kiegészítése a következőképpen módosul:

i. az 1.1.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1.5. A motor kategóriája: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20(1)";

ii. a szöveg az 1.1.5. pont után a következő 1.1.5.1. ponttal egészül ki:

"1.1.5.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(d1)";

iii. az 1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.4. A motor/alapmotor(1) kibocsátási szintjei:

Romlási tényező (DF): számított/rögzített (1)

Az alábbi táblázatban adja meg a DF-értékeket, valamint a WHSC-vizsgálat (ha végeztek) és a WHTC-vizsgálat során kapott károsanyag-kibocsátást.";

iv. a 4. táblázat helyébe a következő táblázat lép: "4. táblázat WHSC-vizsgálat

WHSC-vizsgálat (ha végeztek)(10)(d5)
Romlási tényező (DF)COTHC (összes szénhidrogén)NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)NOXRészecskék (PM) tömegeNH3Részecskék (PM) száma
Mult/add(1)
KibocsátásCO
(mg/kWh)
THC (összes szénhidrogén)
(mg/kWh)
NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)
(mg/kWh)
NOx
(mg/kWh)
Részecskék (PM) tömege
(mg/kWh)
NH3
ppm
Részecskék (PM) száma
(#/kWh)
Vizsgálati eredmény
Romlási tényezővel számított
A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh
Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh”

v. az 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép: "5. táblázat WHTC-vizsgálat

WHTC-vizsgálat (10)(d5)
Romlási tényező (DF)COTHC (összes szénhidrogén)NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)CH4 (d4)NOxRészecskék (PM) tömegeNH3Részecskék (PM) száma
Mult/add(1)
KibocsátásCO
(mg/kWh)
THC (összes szénhidrogén)
(mg/kWh)
NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)
(mg/kWh)
CH4 (d4)
(mg/kWh)
NOx
(mg/kWh)
Részecskék (PM) tömege
(mg/kWh)
NH3
ppm
Részecskék (PM) száma
(#/kWh)
Hidegindítás
Melegindítás regenerálás nélkül
Melegindítás regenerálással(1)
kr,u (mult/add) (1)
kr,d (mult/add) (1)
Súlyozott vizsgálati eredmény
Végleges vizsgálati eredmény romlási tényezővel
A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh
Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh”

ab) a 7. függelékben található EK-típusbizonyítvány kiegészítése a következőképpen módosul:

i. az 1.1.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1.5. A motor kategóriája: dízel/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20(1)";

ii. a szöveg az 1.1.5. pont után a következő 1.1.5.1. ponttal egészül ki:

"1.1.5.1. A vegyes üzemű motor típusa: 1A. típus/1B. típus/2A. típus/2B. típus/3B. típus (1)(d1)";

iii. az 1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.4. A motor/alapmotor(1) károsanyag-kibocsátási szintjei:

Romlási tényező (DF): számított/rögzített(1)

Az alábbi táblázatban adja meg a DF-értékeket, valamint a WHSC-vizsgálat (ha végeztek) és a WHTC-vizsgálat során kapott károsanyag-kibocsátást.";

iv. a 4. táblázat helyébe a következő táblázat lép: "4. táblázat WHSC-vizsgálat

WHSC-vizsgálat (ha végeztek)(10)(d5)
Romlási tényező (DF)COTHC (összes szénhidrogén)NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)NOXRészecskék (PM) tömegeNH3Részecskék (PM) száma
Mult/add(1)
KibocsátásCO
(mg/kWh)
THC (összes szénhidrogén)
(mg/kWh)
NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)
(mg/kWh)
NOx
(mg/kWh)
Részecskék (PM) tömege
(mg/kWh)
NH3
ppm
Részecskék (PM) száma
(#/kWh)
Vizsgálati eredmény
Romlási tényezővel számított
A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh
Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh”

v. az 5. táblázat helyébe a következő táblázat lép: "5. táblázat WHTC-vizsgálat

WHTC-vizsgálat (10)(d5)
Romlási tényező (DF)COTHC (összes szénhidrogén)NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)CH4 (d4)NOxRészecskék (PM) tömegeNH3Részecskék (PM) száma
Mult/add(1)
KibocsátásCO
(mg/kWh)
THC (összes szénhidrogén)
(mg/kWh)
NMHC (metántól különböző szénhidrogének) (d4)
(mg/kWh)
CH4 (d4)
(mg/kWh)
NOx
(mg/kWh)
Részecskék (PM) tömege
(mg/kWh)
NH3
ppm
Részecskék (PM) száma
(#/kWh)
Hidegindítás
Melegindítás regenerálás nélkül
Melegindítás regenerálással(1)
kr,u (mult/add)(1)
kr,d (mult/add)(1)
Súlyozott vizsgálati eredmény
Végleges vizsgálati eredmény romlási tényezővel
A kibocsátott CO2 tömege: … g/kWh
Tüzelőanyag-fogyasztás: … g/kWh”

KÉP HIÁNYZIK

ac) a 8. függelék helyébe a következő szöveg lép:

"8. függelék

Példa az EK-típusjóváhagyási jelre

Az önálló műszaki egységként jóváhagyott motoron e függelék szerint elhelyezett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az adott típus egy 2B. típusú vegyes üzemű motor, amely mind a H-tartományba, mind az L-tartományba tartozó gázokkal működik, Belgiumban (e6), a C kibocsátási szakasz szerint hagyták jóvá e melléklet 9. függeléke szerint."

ad) a 9. függelékben az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép: 1. táblázat

„BetűjelA fedélzeti diagnosztikai rendszer NOx-küszöbértéke (1)A fedélzeti diagnosztikai rendszer PM-küszöbértéke (2)Reagensminőség és -fogyasztásVégrehajtás határideje: új típusokraVégrehajtás határideje: minden járműreA nyilvántartásba vétel utolsó dátuma
AAz 1. és 2. táblázat »bevezetési időszak« soraTeljesítményfigyelés (3)Bevezetési időszak (4)2012.12.31.2013.12.31.2015.8.31.
BAz 1. és 2. táblázat »bevezetési időszak« soraAz 1. táblázat »bevezetési időszak« soraBevezetési időszak (4)2014.9.1.2015.9.1.2016.12.30.
CAz 1. és 2. táblázat »általános követelmények« soraAz 1. táblázat »általános követelmények« soraÁltalános (5)2015.12.31.2016.12.31.”

ae) a 10. függelék a következőképpen módosul:

i. az (5) magyarázat helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A hidegindítással és a melegindítással történő vizsgálati ciklust is magában foglaló kombinált WHTC-re vonatkozó érték e rendelet VIII. melléklete szerint.";

ii. a szöveg a következő (10) magyarázattal egészül ki:

"(10) Az e rendelet I. mellékletének 1.1.3. és 1.1.6. pontjában szereplő motorok esetében az adatokat adott esetben minden vizsgált tüzelőanyagra meg kell adni.";

iii. a szöveg a (b) magyarázat után a következő (d)-(d5) magyarázattal egészül ki:

"(d) Vegyes üzemű motorok.

(d1) Vegyes üzemű motor vagy jármű esetében.

(d2) 1B. típusú, 2B. típusú és 3B. típusú vegyes üzemű motorok esetében.

(d3) Vegyes üzemű motorok és járművek kivételével.

(d4) A vegyes üzemű motorokra vonatkozóan az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 1. táblázatában, a szikragyújtású motorokra vonatkozóan pedig az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében megadott esetekben.

(d5) Az 1B. típusú, 2B. típusú és 3B. típusú vegyes üzemű motorok esetében az adatokat vegyes üzemmódra és dízel üzemmódra egyaránt meg kell adni.";

2. a II. melléklet a következőképpen módosul:

a) a szöveg a 2.6. pont után a következő 2.7-2.7.1.2. pontokkal egészül ki: "2.7. Vegyes üzemű motorok és járművek

2.7.1. A vegyes üzemű motoroknak és járműveknek a következő további követelményeknek is meg kell felelniük:

2.7.1.1. A hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) végzett vizsgálatot vegyes üzemmódban kell elvégezni.

2.7.1.2. A vegyes üzemű 1B., 2B. és 3B. típusú motorok esetében ugyanazon a motoron és járművön dízel üzemmódban egy további vizsgálatot is el kell végezni hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS), közvetlenül a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel vegyes üzemmódban végzett vizsgálat előtt vagy után. Ebben az esetben az e mellékletben meghatározott statisztikai eljárás során figyelembe vett tételt elfogadó vagy elutasító döntésnek az alábbiakon kell alapulnia:

a) egy konkrét járművel kapcsolatban akkor hozható elfogadó döntés, ha a jármű a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) végzett vizsgálaton mind vegyes, mind dízel üzemmódban megfelelő eredményt ért el;

b) egy konkrét járművel kapcsolatban akkor hozható elutasító döntés, ha a jármű a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) végzett vizsgálaton sem vegyes, sem dízel üzemmódban nem ért el megfelelő eredményt.";

b) a 6.6.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4.6.6. A hordozható kibocsátásmérő rendszer (PEMS) áramellátását külső tápegységről kell biztosítani, nem pedig olyan forrásból, mely az energiát közvetlenül vagy közvetve a vizsgált motortól származtatja, kivéve a 4.6.6.1. és a 4.6.6.2. pontban megadott esetekben.";

c) a szöveg a 4.6.6. pont után a következő 4.6.6.1. és 4.6.6.2. ponttal egészül ki:

"4.6.6.1. A 4.6.6. pont alternatívájaként a hordozható kibocsátásmérő rendszer (PEMS) áramellátása a jármű belső elektromos rendszeréről is biztosítható, amennyiben a vizsgálóberendezés nem növeli a motor által leadott teljesítményt a motor legnagyobb teljesítményének 1 %-ánál nagyobb mértékben, és megfelelő intézkedéseket hoznak az ellen, hogy az akkumulátor túlzott mértékben lemerüljön, amikor a motor nem megy vagy üresjáratban van.

4.6.6.2. Vita esetén a külső áramforrásból ellátott hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) végzett mérések eredményei felülírják a 4.6.6.1. pontban leírt alternatív módszerrel kapott eredményeket.";

d) az 5.1.2. és 5.1.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "5.1.2. A nyomatékjel

5.1.2.1. A hordozható kibocsátásmérő rendszer által a motorvezérlő egységnek az I. melléklet 5.2.1. pontjában előírt adatforgalmi információiból számított nyomatékjel megfelelő voltát teljes terhelésnél kell ellenőrizni.";

e) a szöveg az 5.1.2.1. pont után a következő 5.1.2.1.1. ponttal egészül ki:

"5.1.2.1.1. A megfelelés ellenőrzési módszerét a 4. függelék írja le.";

f) a szöveg az 5.1.2.3. pont után a következő 5.1.2.4. ponttal egészül ki:

"5.1.2.4. A vegyes üzemű motoroknak és járműveknek ezenkívül meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 10.2.2. szakaszában a nyomatékkorrekcióra vonatkozóan előírt követelményeknek és kivételeknek.";

g) a szöveg a 6.3. pont után a következő 6.3.1. és 6.3.2. ponttal egészül ki:

"6.3.1. A vegyes üzemben működő vegyes üzemű 2A. és 2B. típusú motorok esetében a hordozható kibocsátásmérővel (PEMS) végzett vizsgálat során a megfelelési tényező alkalmazására vonatkozó kibocsátási határértéket az országúti vizsgálat során mért tüzelőanyag-fogyasztásból kiszámított tényleges gáz-energiahányados alapján kell meghatározni.

6.3.2. A 6.3.1. pont alternatívájaként, a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel végzett vizsgálat során gáznemű tüzelőanyag vagy a dízel fogyasztásának mérésére alkalmas megbízható módszer hiányában azonban a gyártó a WHTC melegindításos részében meghatározott GER WHTC értéket is használhatja.";

h) az 1. függelék a következőképpen módosul:

i. a 2.2. pontban a (4) lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A feljegyzett érték lehet a) az e függelék 2.4.4. pontja szerinti nettó motorféknyomaték vagy b) az e függelék 2.4.4. pontja szerinti nyomatékértékekből számított nettó motorféknyomaték.";

ii. a 2.4.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.4.4. Csatlakoztatás a jármű motorvezérlő egységéhez

Az 1. táblázatban felsorolt motorparaméterek feljegyzésére adatrögzítőt kell használni. Ez az adatrögzítő ehhez igénybe veheti a jármű ellenőrző-felületét (Control Area Network, a továbbiakban: CAN) a jármű motorvezérlő egységéből a szabványos protokollok (úgymint a SAE J1939, J1708 vagy ISO 15765-4) szerint küldött, az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. melléklete 5. függelékének 1. táblázatában meghatározott adatok eléréséhez. Kiszámolhatja a nettó motorféknyomatékot és mértékegység-átváltást is végezhet.";

iii. a 2.4.5. pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A mintavevő szondát az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 9.3.10. szakaszának megfelelően kell a kipufogócsőbe beépíteni.";

iv. a 2.5.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.5.3. A gázelemző készülékek ellenőrzése és kalibrálása

A gázelemző készülék nullázását és mérőtartomány-kalibrálását, valamint linearitásának ellenőrzését az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 9.3.3. szakaszában előírt követelményeknek megfelelő kalibráló gázzal kell elvégezni. A linearitást a szóban forgó vizsgálat előtt legkorábban 3 hónappal kell ellenőrizni.";

v) a 2.7.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.7.1. A gázelemző készülékek ellenőrzése

A gázelemző készülék 2.5.3. pontban ismertetett nullázását és mérőtartományának, valamint linearitásának ellenőrzését az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 9.3.3. szakasza követelményeinek megfelelő kalibráló gázzal kell elvégezni.";

vi. a 2.7.5. pont első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben sor kerül az eltolódás korrigálására a 2.7.4. pont szerint, a korrigált koncentrációértéket az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 8.6.1. szakasza szerint kell kiszámítani.";

vii. a 3.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1.1. A gázelemző készülékek adatai

A gázelemző készülékből származó adatokat az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 9.3.5. szakaszában leírt eljárással megfelelően szinkronizálni kell.";

viii. a 3.2.1. pont első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az adatkonzisztenciát (a kipufogógázáramlás-mérővel mért kipufogógáz-tömegáram és a gázkoncentrációk között) a motorvezérlő egységből származó, mért tüzelőanyag-áram és az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 8.4.1.6. szakaszában található képlettel számított tüzelőanyag-áram közötti korreláció használatával kell ellenőrizni. A mért és a számított tüzelőanyag-áram értékein lineárisregresszió-analízist kell végezni. A legkisebb négyzetek módszerét kell alkalmazni az alábbi regresszióegyenlettel:";

ix. a 3.2.3. pont a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) a gázelemző készülékből származó adatokból (a gázelemző készülék koncentrációadataiból és a kipufogógáz tömegáram adataiból) kiszámított tüzelőanyag-fogyasztás az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 8.4.1.6. szakaszában leírt képlet szerint;";

x. a 3.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.3. Száraz-nedves korrekció

Ha a koncentráció mérése száraz alapon történik, akkor azt az ENSZ-EGB 49. sz. előírás 4. mellékletének 8.1. szakaszában megadott képlet szerint át kell számítani nedves alapúra.";

xi. a 3.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5. A pillanatnyi gáznemű kibocsátás kiszámítása

A kibocsátások tömegét az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 8.4.2.3. szakaszában ismertetett módon kell meghatározni.";

xii. a 4.1. pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A kibocsátások tömegét (mg/ablak) az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 8.4.2.3. szakaszában ismertetett módon kell meghatározni.";

i) a 2. függelék a következőképpen módosul:

i. a 2.2. pont első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A gázok elemzéséhez az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 9.3.2. szakaszában meghatározott technológiákat kell használni.";

ii. a 2.3. és 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.3. Mintavétel a gáznemű kibocsátásokból

A mintavevő szondáknak meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 2. függelékének A.2.1.2. és A.2.1.3. szakaszában meghatározott követelményeknek. A mintavevő vezetéket 190 °C-ra (+/- 10 °C) kell felmelegíteni.

2.4. További műszerek

A mérőműszereknek meg kell felelniük a 7. táblázatban és az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 9.3.1. szakaszában meghatározott követelményeknek.";

j) a 3. függelék 1.1., 1.2. és 1.3. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. Kalibráló gázok

A hordozható kibocsátásmérő rendszer gázelemző készülékét az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 9.3.3. szakaszában előírt követelményeknek megfelelő gázokkal kell kalibrálni.

1.2. Gáztömörségi vizsgálat

A hordozható kibocsátásmérő rendszer gáztömörségi vizsgálatát az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 9.3.4. szakaszában előírt követelményeknek megfelelően kell végezni.

1.3. Az analitikai rendszer válaszidejének ellenőrzése

A hordozható kibocsátásmérő rendszer elemző rendszere válaszidejét az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 9.3.5. szakaszában előírt követelményeknek megfelelően kell ellenőrizni.";

3. a IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. Ez a melléklet a szikragyújtású motorral felszerelt, M1 kategóriájú és 7,5 tonnát nem meghaladó műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegű, valamint az M2 és N1 kategóriájú járművek (normál és magas) alapjárati fordulatszámon történő szén-monoxid-kibocsátásának mérési eljárását határozza meg.";

b) a szöveg az 1.1. pont után a következő 1.2. ponttal egészül ki:

"1.2. Ez a melléklet nem vonatkozik a vegyes üzemű motorokra és járművekre.";

4. az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 3.1. és 3.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A 3.1.1. és 3.1.2. pont a kompressziós gyújtású motorokra, a vegyes üzemű motorokra és a szikragyújtású földgáz/biometán- vagy PB-gáz-motorokra vonatkozik.

3.1.1. A levegőbevezetéshez turbókompresszorral, szivattyúkkal, ventilátorokkal vagy töltőkompresszorral felszerelt motorok a forgattyúházból akkor bocsáthatnak ki gázokat a levegőbe, ha ezeket a kibocsátásokat az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 6.10. szakaszának megfelelően végzett valamennyi kibocsátásmérés során (fizikailag vagy matematikailag) hozzáadják a kipufogógáz-kibocsátáshoz.";

b) a 3.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.1. A kibocsátásmérési ciklusok alatt a forgattyúházban megfelelő helyen mérni kell a nyomást. A mérést az olajszintmérő pálca nyílásán keresztül ferde csövű nyomásmérővel kell elvégezni.";

c) a szöveg a 3.2.1. pont után a következő 3.2.1.1. és 3.2.1.2. ponttal egészül ki:

"3.2.1.1. A szívócsőben a nyomást ±1 kPa pontossággal kell megmérni.

3.2.1.2. A forgattyúházban a nyomást ±0,01 kPa pontossággal kell megmérni.";

5. a VI. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. Az általános követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. mellékletének 4. szakaszában megállapított követelményekkel.";

b) a szöveg a következő 3.2. ponttal egészül ki:

"3.2. Vegyes üzemű motorok esetében az alkalmazkodási stratégiák valamennyi alábbi feltétel teljesülése esetén megengedettek:

a) a motor végig ugyanabban a vegyes üzemű típusban marad, mint amelyet a típusjóváhagyás céljára bejelentettek;

b) 2. típusú, vegyes üzemű motor esetében a legnagyobb és a legkisebb GERWHTC érték különbsége a családon belül sohasem haladhatja meg az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 3.1.1. szakaszában megadott százalékos arányt;

c) ezeket a stratégiákat be kell jelenteni, és a stratégiáknak meg kell felelniük az e mellékletben foglalt követelményeknek.";

c) a 4.1. és 4.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1. A teljesítményre vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. mellékletének 5. szakaszában megállapított követelményekkel, az e rendelet 4.1.1. pontjában felsorolt kivételekkel.

4.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. melléklete 5.1.2. szakaszának a) pontját a következőképpen kell érteni:

a) működtetése lényegi elemként szerepel a vonatkozó típus-jóváhagyási vizsgálatokban, beleértve az e rendelet VI. mellékletének 6. pontjában előírt, a menetcikluson kívüli kibocsátások vizsgálatára szolgáló eljárásokat és az e rendelet 12. cikkében meghatározott, a járművek használat közbeni megfelelőségére vonatkozó előírásokat.";

d) a 4.1.2-4.1.4. pontot el kell hagyni;

e) a 6-6.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "6. MENETCIKLUSON KÍVÜLI KIBOCSÁTÁSOK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA ÉS HASZNÁLATBAN LÉVŐ JÁRMŰVEK VIZSGÁLATA TÍPUSJÓVÁHAGYÁSKOR

6.1. A menetcikluson kívüli kibocsátások típusjóváhagyás során történő vizsgálatára vonatkozó eljárásnak az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. mellékletének 7. szakaszában ismertetett, a motorok típusjóváhagyáskor menetcikluson kívüli laboratóriumi vizsgálatára és használatban lévő járművekben való vizsgálatára vonatkozó eljárást kell követnie, a 6.1.1. pontban felsorolt kivételekkel.

6.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. melléklete 7.3. szakaszának első albekezdését a következőképpen kell érteni:

»Használatban lévő járművek vizsgálata

A típusjóváhagyás során a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) az e melléklet 1. függelékében leírt eljárás szerint igazoló vizsgálatot kell végrehajtani a járműbe szerelt alapmotoron.«"

f) a 6.1.2-6.1.6. pontot el kell hagyni;

g) a szöveg a 6.1.1. pont után a következő 6.2. 6.2.1. és 6.3. ponttal egészül ki: "6.2. Vegyes üzemű motorok és járművek Az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 10. mellékletében előírt, a típusjóváhagyás során hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) végzett igazoló vizsgálatot a vegyes üzemű motorcsalád vegyes üzemmódban működő alapmotorján kell elvégezni. 6.3. A használatban lévő járművek vizsgálatára vonatkozó további követelmények később kerülnek meghatározásra e rendelet 14. cikkének (3) bekezdésével összhangban.";

6.2.1. A vegyes üzemű 1B., 2B. és 3B. típusú motorok esetében ugyanazon a motoron és járművön dízel üzemmódban egy további vizsgálatot is el kell végezni hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS), közvetlenül a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel vegyes üzemmódban végzett igazoló vizsgálat előtt vagy után.

Ebben az esetben csak akkor kerülhet sor a tanúsításra, ha a hordozható kibocsátásmérő rendszerrel (PEMS) végzett igazoló vizsgálat mind vegyes üzemmódban, mind dízel üzemmódban kielégítő eredménnyel zárult.

h) a 7. szakasz helyébe a következő szöveg lép: "7. NYILATKOZAT A CIKLUSON KÍVÜLI KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK BETARTÁSÁRÓL

7.1. A cikluson kívüli kibocsátási határértékek betartásáról szóló nyilatkozatot az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. melléklete 10. szakaszának megfelelően kiállítani, a 7.1.1. pontban felsorolt kivételekkel.

7.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. melléklete 10. szakaszának első albekezdését a következőképpen kell érteni:

»Nyilatkozat a cikluson kívüli kibocsátási határértékek betartásáról

A típusjóváhagyás iránti kérelemhez a gyártónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a motorcsalád vagy a jármű megfelel ezen előírás követelményeinek a menetcikluson kívüli kibocsátások korlátozása tekintetében. A nyilatkozat mellett a vonatkozó kibocsátási határértékeknek és a használatban lévő járművekre vonatkozó követelményeknek való megfelelést további vizsgálatokkal is igazolni kell.«"

i) a 8. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

"8. DOKUMENTÁCIÓ

Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 10. mellékletének 11. szakaszát a következőképpen kell érteni:

A típusjóváhagyó hatóság előírja, hogy a gyártó dokumentációcsomagot nyújtson be. Ebben ismertetni kell a motorrendszerhez kapcsolódó minden tervezési elemet és kibocsátáscsökkentési stratégiát, valamint annak módját, ahogyan ez szabályozza a kimeneti változóit, legyen szó közvetlen vagy közvetett szabályozásról.

Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell a kibocsátáscsökkentési stratégia teljes körű leírását is. Ezenkívül kitérhetnek az összes kibocsátáscsökkentési segédstratégia és kibocsátáscsökkentési alapstratégia működésére, beleértve a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák által módosított paraméterek és a kibocsátáscsökkentési segédstratégiák működésére vonatkozó peremfeltételek ismertetését, illetve az arról való tájékoztatást, hogy várhatóan mely kibocsátáscsökkentési segédstratégiák és kibocsátáscsökkentési alapstratégiák lesznek aktívak az e mellékletben leírt vizsgálati eljárások feltételei között.

Ezt a dokumentációcsomagot e rendelet I. melléklete 8. pontjának rendelkezései szerint kell biztosítani.";

j) a 9. és 10. pontot el kell hagyni;

6. a VII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a szöveg az 1.2. pont után a következő 1.3. ponttal egészül ki:

"1.3. Vegyes üzemű járművek esetében az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 6.5. szakasza is alkalmazandó.";

b) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A motorokat az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 2. szakasza szerint kell kiválasztani.";

c) a 2.2-2.3.1. pontokat el kell hagyni;

d) a 3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A hasznos élettartamra vonatkozó romlási tényezők meghatározására vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3. szakaszában megállapított követelményekkel, a 3.1.1-3.1.6. pontban felsorolt kivételekkel.";

e) a szöveg a 3.1. pont után a következő 3.1.1-3.1.6. ponttal egészül ki:

"3.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.2.1.3. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»3.2.1.3. Az indulási ponton és a hasznos élettartam végpontján a 3.5.2. szakasz szerint számított kibocsátási értékeknek meg kell felelniük az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében lévő táblázatban megadott határértékeknek, de a vizsgálati pontokon mért egyes kibocsátási eredmények túlléphetik a kibocsátási határértékeket.«

3.1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.2.1.9. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»3.2.1.9. A tartampróba a tüzelőanyag-fogyasztás alapján gyorsított öregítéssel lerövidíthető. Ez a használat közben jellemző tüzelőanyag-fogyasztás és az öregítési ciklus alatti tüzelőanyag-fogyasztás aránya alapján történik. A tartampróba nem rövidíthető le 30 százaléknál nagyobb mértékben, még akkor sem, ha az öregítési ciklus alatti tüzelőanyag-fogyasztás aránya 30 százaléknál nagyobb mértékben meghaladja a használat közben jellemző tüzelőanyag-fogyasztást.«

3.1.3. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.5.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»3.5.1. A tartampróba során a melegindításos WHTC- és WHSC-vizsgálatokkal mért valamennyi káros anyag esetében és valamennyi vizsgálati ponton mért összes vizsgálati eredmény alapján egy "legjobban illeszkedő" lineárisregresszió-analízist kell elvégezni. Az egyes káros anyagokra kapott minden mérési eredményt az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatában az adott káros anyagra megadott határérték tizedesjegyeinél egy tizedesjeggyel nagyobb pontossággal kell kifejezni. Ha az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. melléklete 3.2.1.4. szakaszának megfelelően megállapodás született arról, hogy az egyes vizsgálati pontokon csak egy-egy vizsgálati ciklust (melegindításos WHTC vagy WHSC) futtatnak le, és a másik vizsgálati ciklust (szintén melegindításos WHTC vagy WHSC) csak a tartampróba kezdetén és végén futtatják le, akkor a regresszióanalízist csak az egyes vizsgálati pontokon lefuttatott vizsgálati ciklus eredményeire kell elvégezni.

A gyártó kérésére és a jóváhagyó hatóság előzetes jóváhagyásával nem lineáris regresszió is megengedett.«

3.1.4. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.7.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»3.7.1. Miután alkalmazták a romlási tényezőket a III. mellékletnek megfelelően mért vizsgálati eredményekre (egas, ePM), a motoroknak minden egyes káros anyag tekintetében meg kell felelniük az 595/2009/EK rendelet I. mellékletének táblázatában megadott károsanyag-kibocsátási határértékeknek. A romlási tényező (deterioration factor - DF) típusától függően a következők érvényesek:

a) Multiplikatív: (egas vagy ePM) * DF ≤ kibocsátási határérték

b) Additív: (egas vagy ePM) + DF ≤ kibocsátási határérték«

3.1.5. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.8.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»3.8.1. A gyártásmegfelelőség károsanyag-kibocsátás tekintetében történő ellenőrzése e rendelet I. mellékletének 7. pontjában előírt követelmények alapján történik.«

3.1.6. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.8.3. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»3.8.3. A típusjóváhagyás céljára csak az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 3.5. vagy 3.6. szakasza szerinti romlási tényezőket kell feljegyezni az e rendelet I. melléklete 5. függeléke kiegészítésének 1.4.1. és 1.4.2. pontjában, valamint 7. függeléke kiegészítésének 1.4.1. és 1.4.2. pontjában.«"

f) a 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2. A tartampróbához megengedett a kereskedelemben kapható tüzelőanyagok használata. A kibocsátási vizsgálathoz a referencia-tüzelőanyagot kell használni.";

g) a 3.2.1-3.8.3. pontot el kell hagyni;

h) a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4. KARBANTARTÁS

A karbantartásra vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 7. mellékletének 4. szakaszában megállapított követelményekkel.";

i) a 4.1.1-4.4.2. pontot el kell hagyni;

7. a VIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. Az általános követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. mellékletének 2. szakaszában megállapított követelményekkel.";

b) a 2.2. pontot el kell hagyni;

c) a 3.1. és 3.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A szén-dioxid-kibocsátás meghatározására vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. mellékletének 3. szakaszában megállapított követelményekkel, a 3.1.1. pontban felsorolt kivételekkel.

3.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. mellékletének 3.1. szakasza és 1. függeléke nem vonatkozik a vegyes üzemű motorokra és járművekre. Helyette az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 10.3. szakaszát kell alkalmazni, amely a vegyes üzemre vonatkozó további szén-dioxid-meghatározási követelményeket állapít meg.";

d) a 3.1.2-3.3.2. pontot el kell hagyni;

e) a 4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1. A tüzelőanyag-fogyasztás meghatározására vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. mellékletének 4. szakaszában szereplő követelményekkel.";

f) a 4.2-4.4.2. pontot el kell hagyni;

g) a szöveg a következő 5-5.3. ponttal egészül ki:

"5. Szén-dioxid-kibocsátásra és tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó rendelkezések 2 380 kg feletti, de 2 610 kg-ot meg nem haladó referenciatömegű, az 595/2009/EK rendelet és e rendelet szerint jóváhagyott járműtípusok EK-típusjóváhagyásának kiterjesztéséhez.

5.1. Az e rendelet szerint jóváhagyott, 2 380 kg feletti, de 2 610 kg-ot meg nem haladó referenciatömegű járműtípusok típusjóváhagyásának kiterjesztésénél alkalmazandó, a szén-dioxid-kibocsátásra és tüzelőanyag-fogyasztásra vonatkozó rendelkezések megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. mellékletének 1. függelékében megállapított rendelkezésekkel, az e rendelet 5.1.1. és 5.1.2. pontjában felsorolt kivételekkel.

5.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. melléklete 1. függelékének A.1.1.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»A.1.1.1. Ez a függelék a CO2-kibocsátás és tüzelőanyag-fogyasztás jelentésére vonatkozó rendelkezéseket és a vizsgálati eljárást határozza meg az 595/2009/EK rendelet és e rendelet szerint típusjóváhagyásban részesített járműtípus EK-típusjóváhagyásának 2 380 kg feletti, de 2 610 kg-ot meg nem haladó referenciatömegű járműre történő kiterjesztéséhez.«

5.1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 12. melléklete 1. függelékének A.1.2.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»A.1.2.1. A motortípus tekintetében az 595/2009/EK rendelet és e rendelet alapján típusjóváhagyásban részesített motorral rendelkező jármű EK-típusjóváhagyásának 2 380 kg feletti, de 2 610 kg-ot meg nem haladó referenciatömegű járműre történő kiterjesztéséhez a gyártónak teljesítenie kell az ENSZ-EGB 101. számú előírásában foglalt követelményeket az A.1.2.1.2. és A.1.2.1.3. szakaszban felsorolt kivételekkel.«

5.2. Vegyes üzemű járművek típusjóváhagyását e szakasz alapján nem lehet kiterjeszteni.";

h) az 1. függeléket el kell hagyni;

8. a IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) a kompressziós gyújtású motorok vizsgálatához használandó tüzelőanyagok műszaki adatait tartalmazó szakasz címének helyébe a következő szöveg lép:

b) a szikragyújtású motorok vizsgálatához használandó tüzelőanyagok műszaki adatait tartalmazó szakasz címének helyébe a következő szöveg lép:

c) a földgáz/biometán tüzelőanyag-típusra vonatkozó táblázat helyébe a következő szöveg lép: "Típusa: Földgáz/biometán

JellemzőkMértékegységekAlapértékHatárértékekVizsgálati módszer
minimummaximum
GR referencia-tüzelőanyag
Összetétele:
Metán878489
Etán131115
Maradék (1)mól %1ISO 6974
Kéntartalommg/m3 (2)10ISO 6326-5
G23 referencia-tüzelőanyag
Összetétele:
Metán92,591,593,5
Maradék (3)mól %1ISO 6974
N2mól %7,56,58,5
Kéntartalommg/m3 (4)10ISO 6326-5
G25 referencia-tüzelőanyag
Összetétele:
Metánmól %868488
Maradék (5)mól %1ISO 6974
N2mól %141216
Kéntartalommg/m3 (6)10ISO 6326-5
G20 referencia-tüzelőanyag
Összetétele:
Metánmól %10099100ISO 6974
Maradék (7)mól %1ISO 6974
N2mól %ISO 6974
Kéntartalommg/m3 (8)10ISO 6326-5
Wobbe-index (nettó)MJ/m3 (9)48,247,249,2

9. a IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. Az általános követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 2. szakaszában megállapított követelményekkel, az e rendelet 2.2.1. pontjában felsorolt kivételekkel.";

b) a szöveg a 2.1. pont után a következő 2.1.1. ponttal egészül ki:

"2.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 2.3.2.1. és 2.3.2.2. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»2.3.2.1. A részecske-utókezelő rendszer működését - beleértve a szűrést és a folyamatos regenerálási folyamatokat - az e melléklet 1. táblázatában meghatározott fedélzeti diagnosztikai határértékekhez képest kell ellenőrizni.

2.3.2.2. Az e rendelet 4. cikkének (8) bekezdésében meghatározott időpontok előtt, teljes áramú részecskeszűrő (DPF) esetében a gyártó a 2.3.2.1. pontban meghatározott követelmények helyett választhatja az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 8. függelékében meghatározott teljesítményfigyelési követelmények alkalmazását, ha műszaki dokumentációval igazolni tudja, hogy romlás esetén a motornak az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9B. mellékletének 8. függelékében leírt vizsgálatban ismertetett üzemállapotai mellett pozitív korreláció áll fenn a szűrési hatékonyság csökkenése és a részecskeszűrő nyomásesés-kiesése ("nyomáskülönbsége") között.«"

c) a 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.2. "A Bizottság 2012. december 31-ig felülvizsgálja az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 2.3.2.1. szakaszában megállapított megfigyelési követelményeket. Amennyiben a vonatkozó követelményeknek való megfelelés az e rendelet 4. cikkének (8) bekezdésében meghatározott időpontokig technikai okokból kivitelezhetetlennek bizonyul, a Bizottság javaslatot tesz az említett időpontok megfelelő módosítására.";

d) a 2.3-2.3.3.4. pontot el kell hagyni;

e) a 2.4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.4.1. Ha a gyártó kéri, az M2 és N1 kategóriájú járművek, a legfeljebb 7,5 tonna műszakilag megengedhető legnagyobb terhelt tömegű M1 és N2 kategóriájú járművek és a 2001/85/EK irányelv I. mellékletében meghatározott I. osztályú, II. osztályú, valamint A. osztályú és B. osztályú, legfeljebb 7,5 tonna legnagyobb megengedett tömegű, M3 kategóriájú járművek esetében a 692/2008/EK rendelet XI. melléklete követelményeinek való megfelelést az e mellékletnek való megfeleléssel egyenértékűnek kell tekinteni a következő ekvivalenciák szerint:";

f) a szöveg a 2.4.1. pont után a következő 2.4.1.1-2.4.1.b.2. ponttal egészül ki:

"2.4.1.1. A 692/2008/EK rendelet I. melléklete 6. függelékének 1. táblázatában az Euro 6-plusz IUPR fedélzeti diagnosztikára vonatkozó előírás egyenértékűnek tekintendő az e rendelet I. melléklete 9. függelékének 1. táblázatában szereplő A jellel.

2.4.1.2. A 692/2008/EK rendelet I. melléklete 6. függelékének 1. táblázatában az Euro 6-1 fedélzeti diagnosztikára vonatkozó előírás egyenértékűnek tekintendő az e rendelet I. melléklete 9. függelékének 1. táblázatában szereplő B jellel.

2.4.1.3. A 692/2008/EK rendelet I. melléklete 6. függelékének 1. táblázatában az Euro 6-2 fedélzeti diagnosztikára vonatkozó előírás egyenértékűnek tekintendő az e rendelet I. melléklete 9. függelékének 1. táblázatában szereplő C jellel.

2.4.1.a. Ha ilyen alternatív jóváhagyást használnak, a fedélzeti diagnosztikai rendszerekre vonatkozó, az I. melléklet 4. függeléke 2. részének 3.2.12.2.7.1-3.2.12.2.7.4. pontjában szereplő információk helyébe a 692/2008/EK rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.12.2.7. pontjában szereplő információk lépnek.

2.4.1.b. A 2.4.1. pontban említett ekvivalenciák a következő módon érvényesülnek:

2.4.1.b.1. Az e rendelet I. melléklete 9. függelékének 1. táblázatában említett, azon jel szempontjából releváns fedélzeti diagnosztikai határértékeket és dátumokat kell alkalmazni, amelyre a típusjóváhagyást kérelmezik.

2.4.1.b.2. A XIII. melléklet 2.1.2.2.1-2.1.2.2.5. pontjában leírt, az NOx-csökkentő megoldásokra vonatkozó követelményeket kell alkalmazni.";

g) a szöveg a 2.5. pont után a következő 2.6-2.6.3. ponttal egészül ki: "2.6. Vegyes üzemű motorok és járművek

2.6.1. A vegyes üzemű motoroknak és járműveknek meg kell felelniük az e mellékletben a dízelmotorokra megállapított követelményeknek, függetlenül attól, hogy vegyes üzemmódban vagy dízel üzemmódban működnek-e.

2.6.2. A vegyes üzemű motoroknak és járműveknek a 2.6.1. ponton kívül az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 7. szakaszában a fedélzeti diagnosztikai rendszerre vonatkozóan előírt követelményeknek is meg kell felelniük.

2.6.3. A 2.4.1. pontban az alternatív jóváhagyásra vonatkozóan meghatározott rendelkezések nem alkalmazandók a vegyes üzemű járművek és motorok esetében.";

h) a 3.2.1. és 3.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.2.1. A fedélzeti diagnosztikai rendszerre vonatkozó fedélzeti diagnosztikai határértékek a kompressziós gyújtású motorok esetében az 1. táblázat, a szikragyújtású motorok esetében pedig a 2. táblázat »általános követelmények« soraiban meghatározott küszöbértékek.

3.2.2. A 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott bevezetési időszak végéig a kompressziós gyújtású motorokra az 1. táblázat »bevezetési időszak« sorában, a szikragyújtású motorokra pedig a 2. táblázat »bevezetési időszak« sorában megadott fedélzeti diagnosztikai határértékek vonatkoznak. 1. táblázat Fedélzeti diagnosztikai határértékek (kompressziós gyújtású motorok, ideértve a vegyes üzemű motorokat is) 2. táblázat Fedélzeti diagnosztikai határértékek (szikragyújtású motorok)

Határértékek mg/kWh-ban
NOxRészecskék (PM) tömege
Bevezetési időszak1 50025
Általános követelmények1 20025
Határértékek mg/kWh-ban
NOxCO
Bevezetési időszak1 5007 500 (10)
Általános követelmények1 2007 500

i) a 4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1. A demonstrációra vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 4. szakaszában ismertetett követelményekkel.";

j) a 4.2. pontot el kell hagyni;

k) az 5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.1. A dokumentációra vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 5. szakaszában szereplő követelményekkel. A dokumentációcsomagot e rendelet 5. cikke (3) bekezdésének és I. melléklete 8. szakaszának rendelkezései szerint kell biztosítani.";

l) a 6-6.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép: "6. A HASZNÁLAT KÖZBENI MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 6.1. A használat közbeni működésre vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 6. szakaszában megállapított követelményekkel, az e rendelet 6.1.1-6.1.3. pontjában felsorolt kivételekkel. 6.1.1. A dokumentációcsomagot e rendelet 5. cikke (3) bekezdésének és 1. melléklete 8. szakaszának rendelkezései szerint kell biztosítani. 6.1.2. Legkisebb használat közbeni működési arány Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. mellékletének 6.2.2. szakaszát a következőképpen kell érteni: »Az IUPR(min) legkisebb használat közbeni működési arány értéke minden ellenőrző rutin esetében 0,1.« 6.1.3. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 1. függelékének A.1.5. szakaszában megállapított feltételeket a 4. cikk (7) bekezdésében megadott bevezetési időszak után felülvizsgálják. 6.2. A használat közbeni teljesítmény értékelése a bevezetési időszakban

6.2.1. A 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott bevezetési időszakban a fedélzeti diagnosztikai rendszer használat közbeni működésének értékelését az e melléklet 5. függelékében meghatározott rendelkezések szerint kell végezni.

6.2.2. A 4. cikk (7) bekezdésében meghatározott bevezetési időszakban a fedélzeti diagnosztikai rendszernek nem kell kötelezően megfelelnie az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 9A. melléklete 6.2.3. szakaszában megállapított követelményeknek.";

m) a 6.2.3-6.5.5.1. pontokat el kell hagyni;

n) az 1-4. és 6. függeléket el kell hagyni;

10. a XI. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 4.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.3.1. A kibocsátások értékelésére szolgáló eljárás vázlatos leírása

A 16. cikk (4) bekezdésének a) pontjában feltüntetett azon motorokat, amelyek olyan teljes kibocsátáscsökkentő rendszerrel vannak felszerelve, melynek része a típusjóváhagyás tárgyát képező kibocsátáscsökkentő pótberendezés, az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében ismertetett, alkalmazási céljuktól függő vizsgálatokkal kell bevizsgálni annak érdekében, hogy teljesítményüket a 4.3.1.1. és 4.3.1.2. pontban ismertetett eljárással össze lehessen hasonlítani az eredeti kibocsátáscsökkentő rendszer teljesítményével.";

b) a 4.3.2.1. pont második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A kipufogógáz-utókezelő rendszert 12 WHSC-ciklussal kell előkondicionálni. Az előkondicionálást követően a motorokat az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott WHDC eljárással kell bevizsgálni. Minden megfelelő típuson három-három kipufogógáz-mérést kell végezni.";

c) a 4.3.2.2. pont második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ezt követően a kibocsátáscsökkentő pótberendezést magában foglaló kipufogógáz-utókezelő rendszert 12 WHSC-ciklussal kell előkondicionálni. Az előkondicionálást követően a motorokat az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott WHDC eljárással kell bevizsgálni. Minden megfelelő típuson három-három kipufogógáz-mérést kell végezni.";

d) a 4.3.2.5. pont második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Az öregített kipufogógáz-utókezelő rendszert 12 WHSC-ciklussal kell előkondicionálni, majd az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletében meghatározott WHDC eljárással kell bevizsgálni. Minden megfelelő típuson három-három kipufogógáz-mérést kell végezni.";

e) a 4.3.2.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.3.2.6. A kibocsátáscsökkentő pótberendezés öregedési tényezőjének meghatározása

Az öregedési tényező minden káros anyagra vonatkozóan a hasznosélettartam-végponton és a tartampróba kezdetén alkalmazott kibocsátási értékek aránya (pl. ha az A káros anyag kibocsátása a tartampróba kezdetén 1,50 g/kWh, a hasznosélettartam-végponton pedig 1,82 g/kWh, akkor az öregedési tényező 1,82/1,50 = 1,21).";

11. a XII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A használatban lévő járművek megfelelőségének vizsgálatára az ENSZ-EGB 05. módosítássorozattal módosított 49. sz. előírása 8. mellékletében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni."

b) a 2.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.3.1. A WHTC-re és a WHSC-re való összes hivatkozást az ENSZ-EGB 05. módosítássorozattal módosított 49. sz. előírása 4A. mellékletében meghatározott ETC-re, illetve ESC-re való hivatkozásként kell érteni."

c) a 2.3.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.3.7. A gyártó kérésére a jóváhagyó hatóság dönthet a II. melléklet 3.1.1. 3.1.2. és 3.1.3. pontja vagy az ENSZ-EGB 05. módosítássorozattal módosított 49. sz. előírása 8. mellékletének 3. függeléke szerinti mintavételi terv használata mellett.";

12. a XIII. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2. és 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép: "2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Az általános követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2. szakaszában megállapított követelményekkel, az e rendelet 2.1-2.1.5. pontjában felsorolt kivételekkel.

2.1. Alternatív jóváhagyás";

b) a szöveg a 2.1. pont után a következő 2.1.1-2.1.5. ponttal egészül ki:

"2.1.1. Ha a gyártó kéri, az M2 és N1 kategóriájú járművek, a legfeljebb 7,5 tonna legnagyobb megengedett tömegű M1 és N2 kategóriájú járművek és a 2001/85/EK irányelv I. mellékletében meghatározott I. osztályú, II. osztályú, valamint A. osztályú és B. osztályú, legfeljebb 7,5 tonna legnagyobb megengedett tömegű, M3 kategóriájú járművek esetében a 692/2008/EK rendelet XVI. melléklete követelményeinek való megfelelést az e mellékletnek való megfeleléssel egyenértékűnek kell tekinteni.

2.1.2. Alternatív jóváhagyás esetén:

2.1.2.1. az NOx-szabályozás helyes működésére szolgáló megoldásokra vonatkozó, az e rendelet I. melléklete 4. függeléke 2. részének 3.2.12.2.8.1-3.2.12.2.8.5. szakaszában szereplő információk helyébe a 692/2008/EK rendelet I. melléklete 3. függelékének 3.2.12.2.8. szakaszában szereplő információk lépnek.

2.1.2.2. A 692/2008/EK rendelet XVI. melléklete és az e melléklet szerinti követelmények alkalmazására a következő kivételek vonatkoznak:

2.1.2.2.1. A 692/2008/EK rendelet XVI. mellékletének 4. szakasza helyett az e melléklet 7.1. és 7.2. pontjában a reagensminőség figyelésére vonatkozóan előírt rendelkezések alkalmazandók.

2.1.2.2.2. A 692/2008/EK rendelet XVI. mellékletének 5. szakasza helyett az e melléklet 8.3. és 8.4. pontjában a reagensfogyasztás figyelésére vonatkozóan előírt rendelkezések alkalmazandók.

2.1.2.2.3. Az e melléklet 4., 7. és 8. szakaszában említett, a járművezetőt figyelmeztető rendszer a 692/2008/EK rendelet XVI. mellékletének 3. szakaszában említett, a járművezetőt figyelmeztető rendszerként értendő.

2.1.2.2.4. A 692/2008/EK rendelet XVI. mellékletének 6. szakaszát nem kell alkalmazni.

2.1.2.2.5. Az e melléklet 5.2. pontjában megállapított rendelkezések alkalmazandók a mentőszolgálatok általi használatra szánt járművekre és a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott használatra szánt járművekre vagy motorokra.

2.1.3. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.2.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»2.2.1. Az e rendelet I. mellékletének 4. függelékében megadott nyomtatványon a gyártó benyújtja azokat az információkat, amelyek az e melléklet hatályába tartozó motorrendszerek működési jellemzőit maradéktalanul leírják.«

2.1.4. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. melléklete 2.2.4. szakaszának első bekezdését a következőképpen kell érteni:

»2.2.4. Amennyiben a gyártó a motor vagy a motorcsalád önálló műszaki egységként történő jóváhagyását kéri, az e rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében, 7. cikkének (3) bekezdésében vagy 9. cikkének (3) bekezdésében említett dokumentációcsomagban meg kell adnia azokat a megfelelő előírásokat, melyek biztosítják a jármű közúti vagy más használata esetén az e mellékletben megállapított követelményeknek való megfelelését. Ennek a dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:«

2.1.5. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 2.3.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»2.3.1. Az e melléklet hatálya alá tartozó motorrendszereknek kibocsátáscsökkentő funkciójukat az Unió területén szokásosan előforduló minden körülmény, különösen alacsony környezeti hőmérsékleten is meg kell tartaniuk az e rendelet VI. mellékletével összhangban.«"

c) a 2.2-2.5. pontot el kell hagyni;

d) a 3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1. A karbantartásra vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 3. szakaszában megállapított követelményekkel.";

e) a 3.2-3.7. pontot el kell hagyni;

f) a 4.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.1. A járművezetőt figyelmeztető rendszer jellemzői és működése megegyezik az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 4. szakaszában megállapított jellemzőkkel és működéssel, az e rendelet 4.1.1. pontjában felsorolt kivételekkel.";

g) a szöveg a 4.1. pont után a következő 4.1.1. ponttal egészül ki:

"4.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 4.8. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»4.8. A mentőszolgálatok általi használatra szánt, illetve a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott kategóriájú járműveket el lehet látni a figyelmeztető rendszer fényjelzéseinek tompítására szolgáló eszközzel.«"

h) a 4.2-4.10. pontot el kell hagyni;

i) az 5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.1. A használatkorlátozó rendszer jellemzői és működése megegyezik az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 5. szakaszában megállapított jellemzőkkel és működéssel, az e rendelet 5.1.1. pontjában felsorolt kivételekkel.";

j) a szöveg az 5.1. pont után a következő 5.1.1. ponttal egészül ki:

"5.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 5.2. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»5.2. A használatkorlátozó rendszer követelménye nem vonatkozik a mentőszolgálatok általi használatra szánt motorokra és járművekre és a 2007/46/EK irányelv 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott motorokra és járművekre. A használatkorlátozó rendszer állandó kiiktatása csak a motor- vagy járműgyártó számára megengedett.«"

k) az 5.2-5.8. pontot el kell hagyni;

l) a 6.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.1. A reagensszintre vonatkozó rendelkezések megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 6. szakaszában megállapított rendelkezésekkel.";

m) a 6.2-6.3.3. pontot el kell hagyni;

n) a 7.1. és 7.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.1. A reagensminőség figyelésére vonatkozó rendelkezések megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 7. szakaszában megállapított rendelkezésekkel, az e rendelet 7.1.1., 7.1.2. és 7.1.3. pontjában felsorolt kivételekkel.

7.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 7.1.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»7.1.1. A gyártónak meg kell határoznia a CDmin legkisebb elfogadható reagenskoncentrációt, mely az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott határértékeket nem túllépő kipufogógáz-kibocsátásokat eredményez.«"

o) a 7.1.1.1. és 7.1.1.2. pontot el kell hagyni;

p) a 7.1.2. és 7.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.1.2. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 7.1.1.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»7.1.1.1. Az e rendelet 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott bevezetési időszak alatt és a gyártó kérésére a 7.1. szakasz alkalmazásában az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében meghatározott NOx-kibocsátási határérték helyébe 900 mg/kWh érték lép.«

7.1.3. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 7.1.1.2. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»7.1.1.2. A CDmin megfelelő értékét a jóváhagyás során az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 6. függelékében meghatározott eljárással kell igazolni, és fel kell jegyezni az e rendelet 3. cikkében és I. mellékletének 8. szakaszában meghatározott részletes dokumentációcsomagban.«"

q) a 7.1.4-7.3.3. pontot el kell hagyni;

r) a 8.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"8.1. A reagensfogyasztás figyelésére vonatkozó rendelkezések megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 8. szakaszában megállapított rendelkezésekkel, az e rendelet 8.1.1. pontjában felsorolt kivételekkel.";

s) a szöveg a 8.1. pont után a következő 8.1.1. ponttal egészül ki:

"8.1.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 8.4.1.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»8.4.1.1. Az e rendelet 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott bevezetési időszak végéig az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 4. szakaszában ismertetett, a járművezetőt figyelmeztető rendszernek működésbe kell lépnie, ha az átlagos reagensfogyasztás és a motorrendszer által igényelt átlagos reagensfogyasztás között 50 %-nál nagyobb eltérést észlel a gyártó által megadott időn át, mely idő nem haladhatja meg az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 8.3.1. szakaszában megadott leghosszabb időtartamot.«"

t) a 8.2-8.5.3. pontokat el kell hagyni;

u) a 9.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"9.1. A manipulálásnak betudható működési hibák figyelésére vonatkozó rendelkezések megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 6. szakaszában megállapított rendelkezésekkel.";

v) a 9.2-9.4.3. pontot el kell hagyni;

w) a szöveg a következő 10-12. ponttal egészül ki: "10. Vegyes üzemű motorok és járművek A vegyes üzemű motorok és járművek NOx-szabályozására szolgáló megoldások helyes működését biztosító követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 8. szakaszában megállapított követelményekkel, az e rendelet 10.1. pontjában felsorolt kivételekkel: 11. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. melléklete 1. függeléke A.1.4.3. szakaszának c) pontját a következőképpen kell érteni: 12. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. melléklete 4. függelékének első és második bekezdését a következőképpen kell érteni: »Ez a függelék akkor alkalmazandó, amikor a járműgyártó jóváhagyott motorral felszerelt járműnek a kibocsátások és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférés tekintetében történő EK-típusjóváhagyását kéri az 595/2009/EK rendelet és e rendelet alapján. Ebben az esetben az e rendelet I. mellékletének a beépítésre vonatkozó előírásain túlmenően a beépítés megfelelőségét is igazolni kell. Ezeket az igazoló vizsgálatokat egy műszaki esetnek a jóváhagyó hatóságnak történő bemutatásával is el lehet végezni, pl. tervrajzok, funkcionális elemzések, korábbi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával.«"

10.1. Az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 8.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»8.1. E melléklet 1-9. szakasza a nagy teljesítményű, vegyes üzemű (HDDF) motorokra és járművekre is vonatkozik, függetlenül attól, hogy vegyes vagy dízel üzemmódban működnek.«

»c) a mérsékelt használatkorlátozáshoz szükséges nyomatékcsökkenést az e rendeletnek megfelelően végzett, általános motorteljesítmény-jóváhagyási eljárással egyidejűleg is lehet igazolni. Ebben az esetben a használatkorlátozó rendszer működésének igazolása során nincs szükség külön nyomatékmérésre. Az erős használatkorlátozáshoz előírt sebességkorlátozást e melléklet 5. szakaszának követelményei szerint kell igazolni.«

x) az 1-5. függeléket el kell hagyni;

y) a 6. függelék helyébe a következő szöveg lép: "6. függelék A CDmin legkisebb elfogadható reagensminőség igazoló vizsgálata 1. A gyártónak a típusjóváhagyás során igazolnia kell a CDmin legkisebb elfogadható reagensminőség értékét az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 11. mellékletének 6. szakaszában megállapított rendelkezések szerint, az e függelék 1.1. pontjában felsorolt kivételekkel: 1.1. az A.6.3. szakasz a következőképpen értendő: »A.6.3. Az e vizsgálat során a kibocsátott károsanyag-mennyiségnek e melléklet 7.1.1. és 7.1.1.1. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek alatt kell lennie.« "

13. A XIV. melléklet a következőképpen módosul:

a) a 2.2.1-2.2.4. pont a helyébe a következő szöveg lép:

"2.2.1. Szikragyújtású benzin- vagy etanolmotorok esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírása 5.2.3.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»Kereskedelmi forgalomban beszerezhető tüzelőanyagot kell használni. Vitás esetben a tüzelőanyagnak az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, megfelelő referencia-tüzelőanyagnak kell lennie. Az e rendelet IX. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok helyett a kenő- és tüzelőanyagok teljesítménymérő vizsgálatainak fejlesztésére alakult koordináló európai tanács (a továbbiakban: CEC) által a benzinmotorokra az RF-01-A-84 és RF-01-A-85 CEC-dokumentumokban meghatározott referencia-tüzelőanyagok is használhatók.«

2.2.2. Szikragyújtású és vegyes üzemű PB-gáz-motorok esetében:

2.2.2.1 Önállító tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírása 5.2.3.2.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»Kereskedelmi forgalomban beszerezhető tüzelőanyagot kell használni. Vitás esetben a tüzelőanyagnak az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, megfelelő referencia-tüzelőanyagnak kell lennie. Az e rendelet IX. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok helyett az ENSZ-EGB 85. sz. előírásának 8. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok is használhatóak.«

2.2.2.2. Önállító tüzelőanyag-ellátó rendszerrel nem felszerelt motor esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírása 5.2.3.2.2. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»A használt tüzelőanyagnak az e rendelet IX. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagnak kell lennie, vagy az ENSZ-EGB 85. sz. előírásának 8. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok is használhatók a legalacsonyabb C3-tartalommal, vagy«

2.2.3. Szikragyújtású és vegyes üzemű földgáz/biometánmotorok esetében:

2.2.3.1. Önállító tüzelőanyag-ellátó rendszerrel felszerelt motor esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírása 5.2.3.3.1. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»Kereskedelmi forgalomban beszerezhető tüzelőanyagot kell használni. Vitás esetben a tüzelőanyagnak az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, megfelelő referencia-tüzelőanyagnak kell lennie. Az e rendelet IX. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok helyett az ENSZ-EGB 85. sz. előírásának 8. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok is használhatók.«

2.2.3.2. Önállító tüzelőanyag-ellátó rendszerrel nem felszerelt motor esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírása 5.2.3.3.2. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»Kereskedelmi forgalomban beszerezhető, legalább 52,6 MJm-3 Wobbe-indexű (20 °C, 101,3 kPa) tüzelőanyagot kell használni. Vitás esetben a használt tüzelőanyagnak az e rendelet IX. mellékletében meghatározott GR referencia-tüzelőanyagnak kell lennie.«

2.2.3.3. Meghatározott tüzelőanyag-tartományra megjelölt motor esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírása 5.2.3.3.3. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»Kereskedelmi forgalomban kapható, H tartományú gázokra megjelölt motor esetében legalább 52,6 MJm-3 Wobbe-indexű (20 °C, 101,3 kPa), L tartományú gázokra megjelölt motor esetében pedig legalább 47,2 MJm-3 Wobbe-indexű (20 °C, 101,3 kPa) tüzelőanyagot kell használni. Vita esetén H tartományú gázokra megjelölt motor esetében az e rendelet IX. mellékletében meghatározott GR jelű, L tartományú gázokra megjelölt motor esetében pedig a G23 jelű, tehát az adott tartományban a legnagyobb Wobbe-indexű referencia-tüzelőanyagot kell használni, vagy«

2.2.4. Kompressziós gyújtású és vegyes üzemű motorok esetében az ENSZ-EGB 85. sz. előírásának 5.2.3.4. szakaszát a következőképpen kell érteni:

»Kereskedelmi forgalomban beszerezhető tüzelőanyagot kell használni. Vitás esetben a tüzelőanyagnak az e rendelet IX. mellékletében meghatározott, megfelelő referencia-tüzelőanyagnak kell lennie. Az e rendelet IX. mellékletében meghatározott referencia-tüzelőanyagok helyett a CEC által az RF-03-A-84 számú CEC-dokumentumban a kompressziós gyújtású motorokra meghatározott referencia-tüzelőanyag is használható.«"

b) a 2.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.3.2. Az e rendelet III. melléklete szerinti eljárásnak megfelelő kibocsátásmérés céljaira a motor teljesítménye vonatkozásában az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 6.3. szakaszában meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni."

(1) Inert gázok + C2+

(2) Az értéket normál körülmények között kell meghatározni, 293,2 K (20 °C) hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson.

(3) Inert gázok (az N2 kivételével) + C2+ C2+

(4) Az értéket 293,2 K (20 °C) hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson kell meghatározni.

(5) Inert gázok (az N2 kivételével) + C2+ C2+

(6) Az értéket 293,2 K (20 °C) hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson kell meghatározni.

(7) Inert gázok (az N2 kivételével) + C2+ C2+

(8) Az értéket 293,2 K (20 °C) hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson kell meghatározni.

(9) Az értéket 273,2 K (0 °C) hőmérsékleten és 101,3 kPa nyomáson kell meghatározni."

(10) A határérték az I. melléklet 9. függeléke 1. táblázatának B sorában megállapított dátumoktól kezdve érvényes."

IV. MELLÉKLET

"III. MELLÉKLET

A KIPUFOGÓGÁZ-KIBOCSÁTÁS ELLENŐRZÉSE

1. BEVEZETÉS

1.1. Ez a melléklet határozza meg a kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló vizsgálati eljárást.

2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az e rendelet IX. mellékletében előírt referencia-tüzelőanyagokkal végzett vizsgálatok lefolytatására és az eredmények értelmezésére vonatkozó követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírásának 4. mellékletében leírt követelményekkel.

2.2. Vegyes üzemű motorok és járművek esetében ezenkívül az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 4. függelékében előírt követelményeket és kivételeket is alkalmazni kell a kibocsátásvizsgálatkor.

2.3. A szikragyújtású motorok kipufogógáz-hígító rendszerrel való vizsgálatához megengedett az olyan gázelemző készülékek használata, melyek az ENSZ-EGB 83. sz. előírása általános követelményeinek és kalibrációs eljárásainak felelnek meg. Ebben az esetben nem kell alkalmazni az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. melléklete 9. szakaszának és 2. függelékének rendelkezéseit.

Alkalmazni kell viszont az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 7. szakaszában előírt vizsgálati eljárásokat és az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 4. mellékletének 8. szakaszában előírt kibocsátásszámításokat."

V. MELLÉKLET

XVIII. MELLÉKLET

A VEGYES ÜZEMŰ MOTOROKRA ÉS JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. Alkalmazási kör

Ez a melléklet az e rendelet hatályába tartozó vegyes üzemű motorokra és vegyes üzemű járművekre vonatkozik, és a gyártó által a vegyes üzemű motorok és járművek típusjóváhagyásához teljesítendő további követelményeket, valamint kivételeket határozza meg.

1.1. Az olyan vegyes üzemű motorok, amelyek legfeljebb 10 százalékos átlagos gázhányadossal működnek a WHTC vizsgálati ciklus melegindításos részén (GERWHTC ≤ 10 %), és nem rendelkeznek dízel üzemmóddal, nem megengedettek.

2. Az e rendelet hatálya alá tartozó vegyes üzemű motortípusok és a fő működési követelmények jegyzéke a függelékben található.

3. A vegyes üzemmódra vonatkozó egyedi jóváhagyási követelmények

3.1. A vegyes üzemre vonatkozó egyedi jóváhagyási követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 3. szakaszában megállapított követelményekkel.

4. Általános követelmények

4.1. A vegyes üzemű motoroknak és járműveknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 4.1-4.7. szakaszában előírt általános követelményeknek.

5. Kibocsátási követelmények

5.1. Az 1A. és az 1B. típusú, vegyes üzemű motorokra érvényes kibocsátási határértékek

5.1.1. A vegyes üzemmódban működő 1A. és 1B. típusú, vegyes üzemű motorokra érvényes kibocsátási határértékek megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a szikragyújtású motorokra meghatározott határértékekkel.

5.1.2. A dízel üzemmódban működő 1B. típusú, vegyes üzemű motorokra érvényes kibocsátási határértékek megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású motorokra meghatározott határértékekkel.

5.2. A 2A. és a 2B. típusú, vegyes üzemű motorokra érvényes kibocsátási határértékek

5.2.1. A WHSC vizsgálati ciklusra érvényes kibocsátási határértékek

A mind dízel-, mind vegyes üzemmódban működő 2A. és 2B. típusú, vegyes üzemű motorokra a WHSC vizsgálati ciklusban érvényes kibocsátási határértékek, beleértve a részecskék (PM) számára vonatkozó határértéket, megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású motorokra a WHSC vizsgálati ciklusra vonatkozóan meghatározott határértékekkel.

5.2.2. A WHTC vizsgálati ciklusra érvényes kibocsátási határértékek

5.2.2.1. A szén-monoxid, az NOx, az NH3 és a részecskék (PM) tömegére vegyes üzemmódban vonatkozó kibocsátási határértékek

A vegyes üzemmódban működő 2A. és 2B. típusú, vegyes üzemű motorok által a WHTC vizsgálati ciklusban kibocsátott szén-monoxid, NOx, NH3 és a részecskék (PM) tömegére vonatkozó határértékek megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében mind a kompressziós gyújtású, mind a szikragyújtású motorokra a WHTC vizsgálati ciklusra vonatkozóan meghatározott határértékekkel.

5.2.2.2. A szénhidrogének kibocsátására vegyes üzemmódban vonatkozó határértékek

5.2.2.2.1. Földgáz/biometánmotorok

A vegyes üzemben földgázzal/biometánnal működő 2A. és 2B. típusú, vegyes üzemű motorok által a WHTC vizsgálati ciklusban kibocsátott összes szénhidrogén, a metántól különböző szénhidrogének és a CH4 kibocsátására vonatkozó határértékeket az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású és a szikragyújtású motorokra a WHTC vizsgálati ciklusra vonatkozóan meghatározott határértékekből kell kiszámítani az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 5.2.3. szakaszában előírt számítási módszer szerint.

5.2.2.2.2. PB-gáz-motorok

A vegyes üzemben PB-gázzal működő 2A. és 2B. típusú, vegyes üzemű motorok által a WHTC vizsgálati ciklusban kibocsátott összes szénhidrogén kibocsátására vonatkozó határértékek megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású motorokra a WHTC vizsgálati ciklusra vonatkozóan meghatározott határértékekkel.

5.2.2.3. A részecskék (PM) számára vegyes üzemben vonatkozó kibocsátási határértékek

A vegyes üzemben működő 2A. és 2B. típusú, vegyes üzemű motorok által a WHTC vizsgálati ciklusban kibocsátott részecskék (PM) számára vonatkozó határértékeket az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású és a szikragyújtású motorokra a WHTC vizsgálati ciklusra vonatkozóan meghatározott határértékekből kell kiszámítani az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 5.2.4. szakaszában előírt számítási módszer szerint.

5.2.2.4. Kibocsátási határértékek dízel üzemmódban

A dízel üzemmódban működő 2B. típusú, vegyes üzemű motorokra a WHTC vizsgálati ciklusban érvényes kibocsátási határértékek, beleértve a részecskék (PM) számára vonatkozó határértéket, megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású motorokra meghatározott határértékekkel.

5.3. A 3B. típusú, vegyes üzemű motorokra érvényes kibocsátási határértékek

Az akár vegyes üzemmódban, akár dízel üzemmódban működő 3B. típusú, vegyes üzemű motorokra érvényes kibocsátási határértékek megegyeznek az 595/2009/EK rendelet I. mellékletében a kompressziós gyújtású motorokra meghatározott határértékekkel.

6. Az igazoló vizsgálatokra vonatkozó követelmények

6.1. A vegyes üzemű motoroknak és járműveknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 49. sz. előírása 15. mellékletének 6. szakaszában az igazoló vizsgálatokra vonatkozóan előírt követelményeknek és kivételeknek.

7. Típusjóváhagyásban részesített, vegyes üzemű motor járműbe történő beépítésének dokumentációja

7.1. Az önálló műszaki egységként típusjóváhagyásban részesített, vegyes üzemű motor gyártójának a motorrendszer beépítési dokumentációjában fel kell tüntetnie azokat a követelményeket, melyek biztosítják, hogy a jármű a közúti vagy adott esetben másmilyen használat során megfeleljen az e rendeletben a vegyes üzemre vonatkozóan előírt egyedi követelményeknek. Ennek a dokumentációnak többek között a következőket kell tartalmaznia: Az ilyen beépítési előírások meglétét és megfelelőségét a hatóság ellenőrizheti a motorrendszer jóváhagyási folyamata során.

a) részletes műszaki követelmények, ideértve a motorrendszer fedélzeti diagnosztikai rendszerével való kompatibilitást biztosító intézkedéseket;

b) az elvégzendő ellenőrzési eljárás.

7.2. Amennyiben a motorrendszer járműbe való beépítésének EK-típusjóváhagyását kérelmező járműgyártó megegyezik azzal a gyártóval, amely a vegyes üzemű motorra mint önálló műszaki egységre típusjóváhagyást kapott, a 7.1. pontban megadott dokumentáció nem szükséges.

1. függelék

A vegyes üzemű motorok és járművek típusai - a fő üzemi követelmények jegyzéke

GERWHTCAlapjárat dízel üzemmódbanBemelegítés dízel üzemmódbanMűködés kizárólag dízel üzemmódbanMűködés gáznemű tüzelőanyag hiányábanMegjegyzések
1A. típusGERWHTC ≥ 90 %NEM megengedettcsak karbantartási üzemmódban megengedettcsak karbantartási üzemmódban megengedettkarbantartási üzemmód
1B. típusGERWHTC ≥ 90 %csak dízel üzemmódban megengedettcsak dízel üzemmódban megengedettcsak dízel és karbantartási üzemmódban megengedettdízel üzemmód
2A. típus10 % < GERWHTC < 90 %megengedettcsak karbantartási üzemmódban megengedettcsak karbantartási üzemmódban megengedettkarbantartási üzemmódGERWHTC ≥ 90 % megengedett
2B. típus10 % < GERWHTC < 90 %megengedettcsak dízel üzemmódban megengedettcsak dízel és karbantartási üzemmódban megengedettdízel üzemmódGERWHTC ≥ 90 % megengedett
3A. típusNINCS MEGHATÁROZVA ÉS NEM IS MEGENGEDETT

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0133 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0133&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék