32017D1161[1]

A Bizottság (EU) 2017/1161 végrehajtási határozata (2017. június 23.) a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló (EU) 2016/159 végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2017) 4221. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1161 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. június 23.)

a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló (EU) 2016/159 végrehajtási határozat módosításáról

(az értesítés a C(2017) 4221. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 36. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/159 bizottsági végrehajtási határozat (2) meghatározza a 652/2014/EU rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozóeljárásokat.

(2) A 652/2014/EU rendelet 54. cikke értelmében a rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontját 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. Az (EU) 2016/19 végrehajtási határozat 1. cikkében meghatározott intézkedések értelmében a 652/2014/EU rendelet 18. cikkében meghatározott intézkedések hatálya alá tartozó megsemmisített növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak értékéért a tulajdonosoknak fizetendő kártérítés költségeinek betervezése érdekében az említett a határozatot módosítani kell.

(3) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2016/159 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2016/159 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Annak érdekében, hogy uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülhessenek, a tagállamok a 652/2014/EU rendelet 17. cikkében felsorolt valamely károsító jelenlétének hivatalos megerősítésétől számított két hónapon belül előzetes tájékoztatást nyújtanak a károsító által okozott járvány kitöréséről. Az előzetes tájékoztatást az e határozat I. mellékletében található mintának megfelelő elektronikus fájl használatával kell benyújtani. A Bizottságnak tett, a 2014/917/EU végrehajtási határozat 1. és 2. cikkében ismertetett bejelentések ilyen előzetes tájékoztatásnak minősülnek."

2. Az 1. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok legkésőbb a károsító jelenlétének hivatalos megerősítését követő hat hónapon belül a 652/2014/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően támogatási kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak az e határozat II. mellékletében található 1. és 2. mintának megfelelő elektronikus fájl használatával."

3. Az 1. cikk harmadik albekezdése a következő ponttal egészül ki:

"e) a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében a megsemmisített növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak értékéért a tulajdonosoknak fizetendő kártérítés becsült költsége."

4. A 1. cikk ötödik albekezdése helyébe a következő lép:

"Az olyan károsítók felszámolásához és/vagy visszaszorításához nélkülözhetetlen becsült költségek ellensúlyozását célzó támogatás iránti kérelmek, amelyekre vonatkozóan a korábbi naptári években már nyújtottak be kérelmet, tartalmazzák az e határozat aktualizált II. mellékletében (1. és 2. minta) foglaltakat."

5. A 2. cikk a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép és a cikk kiegészül az alábbi c) ponttal:

"a) a felmerült elszámolható költségekre vonatkozó kifizetési kérelem az e határozat III. mellékletében található 1. és 2. mintának megfelelő elektronikus fájl használatával; következésképpen adott esetben a III. melléklet (1) bekezdésében szereplő kifizetési kérelem alkalmazandó;

b) végleges technikai jelentés e határozat IV. mellékletének megfelelően;

c) a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott intézkedések hatálya alá tartozó megsemmisített növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak értékéért a tulajdonosoknak fizetendő kártérítés iránti kérelmek tartalmazzák az e határozat III. mellékletének (2) bekezdésében foglaltakat."

6. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Ez a határozat a károsítók által okozott járványok olyan kitörései tekintetében alkalmazandó, amelyeket 2017. január 1-jétől jelentettek be a Bizottságnak."

7. Az I., a II., a III. és a IV. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 23-án.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 189., 2014.6.27., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2016/159 végrehajtási határozata (2016. február 4.) a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2016.2.6., 51. o.).

MELLÉKLET

A 2016/159/EU végrehajtási határozat mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "

I. MELLÉKLET Szövege kép

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A károsító első előfordulásának hivatalos megerősítését követő két hónapon belül szükséges információ

A következő címre kell küldeni: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

1. Dátum

ÉÉ/HH/NN

7. A károsító neve (közönséges név)

Latin név

2. Tagállam

8. Növény/fa neve (közönséges név)

3. Kapcsolat-tartó

Latin név

4. Régió

9. Intézkedések típusa

Felszámolás

5. Az (érintett) terület hektárban

Visszaszorítás (a pufferzónában)

Egyéb intézkedések

6. Kitörések száma

10. EUROPHYT értesítés száma

11. Az érintett térségben alkalmazandó vagy alkalmazott intézkedések felülvizsgálata "

2. A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "

II. MELLÉKLET Szövege kép

1. minta

A. Felszámolás

B. Visszaszorítás (a pufferzónában)

C. Egyéb védőintézkedések (1)

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉS

A károsító elsődleges előfordulásának hivatalos megerősítését követő hat hónapon belül és ezt követően háromhavonta.

A következő címre kell küldeni: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

Első benyújtás

Aktualizálás

Időszak kezdete

ÉÉ/HH/NN

vége

ÉÉ/HH/NN

Kitörési hivatkozás

tagállam/károsító/év

Régió

EUROPHYT értesítés dátuma

E költségvetés kapcsolattartója:

Telefon:

E-mail cím:

Támogatható intézkedések

Becsült óradíj (hivatalos személyzet)

A tagállam által igényelt teljes becsült költség (Euróban, héa nélkül)

Az EU által jóváhagyott, társfinanszírozott összeg (Euróban, héa nélkül) a Bizottság tölti ki

Elszámolható közvetlen költségek

A. Szemrevételezés, mintavétel és befogási tevékenységek

1. A hivatalos személyzet költségei (2)

2. A szerződéses személyzet költségei

3. Egyéb költségek (fogyóeszközök, anyagköltségek) Szövege kép

B. Laboratóriumi vizsgálatok

1. A hivatalos személyzet költségei (2)

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Egyéb költségek (tesztkészletek, reagensek és fogyóeszközök)

C. A növények és növényi termékek kezelése

1. A hivatalos személyzet költségei (2)

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Felszerelésbérleti költségek

4. Egyéb költségek (fogyóeszközök, anyagköltségek, megelőző kezelés, növényi termékek)

D. Növények megsemmisítése és/vagy eltávolítása

1. A hivatalos személyzet költségei (2)

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Felszerelésbérleti költségek

4. Egyéb költségek (fogyóeszközök, anyagköltségek)

E. A helyiségek, a föld, a víz, a talaj, a termesztőközeg, a gépek és berendezések tisztítása és/vagy fertőt-lenítése

1. A hivatalos személyzet költségei (2)

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Felszerelésbérleti költségek

4. Egyéb költségek (fogyóeszközök, anyagköltségek)

F. A növények kezeléséért, megsemmisítéséért/eltávolításáért, a tisztításért és fertőtlenítésért az érintett üze-meltetők/tulajdonosoknak fizetett kártérítésének költségei

1. A kezelésért fizetett kártérítési költségek

2. Növények megsemmisítéséért és/vagy eltávolításáért fizetett kártérítés költségei

3. A tisztításért/fertőtlenítésért fizetett kártérítési költségek

G. A megsemmisített növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok értékéért az érintett tulajdono-soknak fizetett kártérítés költségei

1. Szövege kép

H. Az A-G pontoktól eltérő, különleges és megfelelően indokolt intézkedések költségei (3)

1.

Kérjük, ismertesse és indokolja az intézkedést és a kapcsolódó költségeket:

Részösszeg:

- EUR

- EUR

Közvetlen költségek - A kártérítéstől eltérő, a közvetlen költségekre eső 7 %-os általános költségek

Részösszeg:

- EUR

- EUR

Teljes összeg (Euróban, héa nélkül)

Összesen:

- EUR

- EUR

Társfinanszírozási arány (50 %/75 %)

Uniós társfinanszírozásra igényelt összeg

- EUR

- EUR

Dátum:

ÉÉ/HH/NN

Felelős neve:

Aláírás:

(1) A 652/2014/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

(2) Kérjük, hogy a megfelelő oszlopba írja be a hivatalos személyzet becsült óradíját.

(3) A 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja. Szövege kép

2. minta

A. Felszámolás

B. Visszaszorítás (a pufferzónában)

C. Egyéb védőintézkedések (1)

FELSZÁMOLÁSI TERV/VISSZASZORÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A károsító elsődleges előfordulásának hivatalos megerősítését követő hat hónapon belül és ezt követően háromhavonta.

A következő címre kell küldeni: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

Első benyújtás

Aktualizálás

Időszak kezdete

ÉÉ/HH/NN

vége

ÉÉ/HH/NN

Kitörési hivatkozás

tagállam/károsító/év

Régió

EUROPHYT értesítés dátuma

E költségvetés kapcsolattartója:

Telefon:

E-mail cím:

Végrehajtott/végrehajtandó intézkedések

A. A végrehajtandó technikai intézkedések részletes leírása (Kérjük, hogy az alábbiakban ismertesse az a) intézkedési tervet, b) a tevékenységeket, c) az ütemezést, d) a felszámolást vagy visszaszorítást stb.) Szövege kép

B. Az intézkedések végrehajtásához kapcsolódó felszámolással/visszaszorítással/egyéb intézkedésekkel kapcsolatos elérendő cél részletes ismertetése (Kérjük ismertesse a főbb kitűzött célokat)

Támogatható intézkedések

A tevékenységek becsült száma

C. Szemrevételezés (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

D. Mintavétel (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

E. Befogási tevékenységek (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

F. Laboratóriumi/vizsgálati tevékenységek (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

G. A növények és növényi termékek kezelése (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

H. Növények megsemmisítése és/vagy eltávolítása (Kérjük, az alábbiakban ismer-tesse a tevékenységeket)

I. A helyiségek, a föld, a víz, a talaj, a termesztőközeg, a gépek és berendezések tisztítása és/vagy fertőtlenítése (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékeny-ségeket)

J. A növények kezeléséért, megsemmisítéséért/eltávolításáért, a tisztításért és fertőtlenítésért az érintett üzemeltetők/tulajdonosoknak fizetett kártérítésre vonatkozó intézkedések (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket) Szövege kép

K. A megsemmisített növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok értéke ellenében az érintett tulajdonosoknak fizetett kártérítésre vonatkozó intéz-kedések (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

L. A C-K. pontoktól eltérő, különleges és megfelelően indokolt intézkedésekhez tartozó tevékenységek (1) (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenysé-geket)

M. A károsítók által okozott járványok kitörésére vonatkozó földrajzi információk (Kérjük, töltse ki a táblázatot)

A fertőzött/körülhatárolt övezet

IGEN

NEM

Földrajzi információs rendszer jelzőpontja

IGEN

NEM

Szélesség és hosszúság

IGEN

NEM

Prefektúratérkép (a kitörés által érintett területek)

IGEN

NEM

A tagország térképe (kitörés által érintett területek)

IGEN

NEM

Dátum:

ÉÉ/HH/NN

Felelős neve:

Aláírás:

(1) A 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

(2) A növényegészségügyi sürgősségi intézkedések 5.2.1. ix) pontja értelmében. "

3. A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép: "

III. MELLÉKLET Szövege kép

1. minta

A. Felszámolás

B. Visszaszorítás (a pufferzónában)

C. Egyéb védőintézkedések (1)

KIFIZETÉSI KÉRELEMA

SANTE/EM/PH/YEAR/NO./MS támogatási határozat alapján

A következő címre kell küldeni: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

Első benyújtás

Aktualizálás

Időszak kezdete

ÉÉ/HH/NN

vége

ÉÉ/HH/NN

Kitörési hivatkozás

tagállam/károsító/év

Régió

EUROPHYT értesítés dátuma

E költségvetés kapcsolattartója:

Árfolyam

Telefon:

E-mail cím:

Támogatható intézkedések és kapcsolódó költségek (2)

Óraszám (hivatalos személyzet)

A tagállam által igényelt teljes összeg (Euróban, héa nélkül)

Az EU által jóváhagyott, társfinanszírozott összeg (Euróban, héa nélkül) a Bizottság tölti ki

Elszámolható közvetlen költségek

A. A szemrevételezés, mintavétel és befogási tevékenységek költségei

1. A hivatalos személyzet költségei

2. A szerződéses személyzet költségei

3. Fogyóeszközök költségei

4. Anyagköltségek Szövege kép

B. Laboratóriumi vizsgálatok

1. A hivatalos személyzet költségei

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Tesztkészletek és reagensek költségei

4. Fogyóeszközök költségei

C. A növények és növényi termékek kezelése

1. A hivatalos személyzet költségei

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Felszerelésbérleti költségek

4. Fogyóeszközök költségei

5. Anyagköltségek

6. Megelőző kezelés költségei

7. Növényi termékek költségei

D. Növények megsemmisítésének és/vagy eltávolításának költségei

1. A hivatalos személyzet költségei

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Felszerelésbérleti költségek

4. Fogyóeszközök költségei

E. A helyiségek, a föld, a víz, a talaj, a termesztőközeg, a gépek és berendezések tisztítása és/vagy fertőtle-nítése

1. A hivatalos személyzet költségei (2)

2. A feladat elvégzését szerződéses kötelezettségben vállaló magán szervezetek költségei

3. Felszerelésbérleti költségek

4. Egyéb költségek (fogyóeszközök, anyagköltségek)

F. A növények kezeléséért, megsemmisítéséért/eltávolításáért, a tisztításért és fertőtlenítésért az érintett üzemeltetők/tulajdonosoknak fizetett kártérítésének költségei

1. A kezelésért fizetett kártérítési költségek

2. Növények megsemmisítéséért és/vagy eltávolításáért fizetett kárté-rítés költségei

3. A tisztításért/fertőtlenítésért fizetett kártérítési költségek Szövege kép

G. A megsemmisített növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok értékéért az érintett tulajdonosoknak fizetett kártérítés költségei

1.

H. Az A-G pontoktól eltérő, különleges és megfelelően indokolt intézkedések költségei (3)

1.

Kérjük, ismertesse és indokolja az intézkedést és a kapcsolódó költségeket:

Részösszeg:

- EUR

- EUR

Közvetlen költségek - A kártérítéstől eltérő, a közvetlen költségekre eső 7 %-os általános költségek

Részösszeg:

- EUR

- EUR

Teljes összeg (Euróban, héa nélkül)

Összesen:

- EUR

- EUR

Társfinanszírozási arány (50 %/75 %)

Uniós hozzájárulásraigényelt összeg

- EUR

- EUR

1. e kiadások ténylegesen felmerültek és megfelelően elszámolásra kerültek; a fenti költségek megfelelnek a munká-hoz felhasznált erőforrásoknak, és ezek az erőforrások észszerűek és a munkához szükségesek voltak;

2. a fenti kiadásokat alátámasztó igazoló okmányok hiánytalanul rendelkezésre állnak ellenőrzés céljára;

3. az intézkedésekhez nem igényeltünk más uniós hozzájárulást, és az intézkedések keretében végrehajtott művele-tekből származó bevételeket maradéktalanul bejelentjük a Bizottságnak (különös tekintettel a károsítókra vonatkozó programokról szóló felmérésekre);

4. a szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és orvoslására kontrolleljárásokat alkalmazunk, amelyek kiterjednek egyebek mellett a bejelentett összegek helyességének ellenőrzésére is;

5. a költségek a támogatási határozatban meghatározott időszakban merültek fel;

6. a költségeket a kifizetési kérelem benyújtása előtt kifizettük.

Dátum:

Felelős neve:

Aláírás:

(1) A 652/2014/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

(2) A tagállamnaka kifizetési kérelemmel együtt be kell nyújtania egy olyan Excel táblázatot, amely részletesen feltünteti az egyes költsé-geket és amelyből visszakövethetőek a kifizetési kérelemben szereplő költségek.

(3) A 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja. Szövege kép

2. minta - KIFIZETÉSI KÉRELEM - A NÖVÉNYEKÉRT FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS

A következő címre kell küldeni: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

Benyújtás határideje:

A finanszírozási döntésben meghatározott végső időpontot, vagy a károsító felszámolásának és/vagy visszaszorításának megerősítését követő hat hónapon belül

Kitörési hivatkozás

TAGÁLLAM/KÁROSÍTÓ/ÉV

NÖVÉNYEK

EUROPHYT értesítés száma

A növény tulajdonosa vagy termesztője

A megsemmisített növények helyszíne

A megsemmisítés időpontja

A megsemmisítés módja

A kifizetés időpontja

Faj

Mennyiség (ha/m2/növények száma)

A növények piaci értékéért fizetett összeg

Családi név

Utónév

Összesen

0,00 EUR

NÖVÉNYI TERMÉKEK

EUROPHYT értesítés száma

A növényi termékek tulajdonosa

A megsemmisített növényi termékek helyszíne

A megsemmisítés időpontja

A megsemmisítés módja

A kifizetés időpontja

A növényi termék típusa

Mennyiség (az egységek száma)

A növényi termékek piaci értékéért fizetett összeg

Családi név

Utónév

Összesen

0,00 EUR

EGYÉB TÁRGYAK

EUROPHYT értesítés száma

Az egyéb tárgyak tulajdonosa

A megsemmisített egyéb tárgyak helyszíne

A megsemmisítés időpontja

A megsemmisítés módja

A kifizetés időpontja

A tárgyak típusa

Mennyiség (az egységek száma)

Az egyéb tárgyak piaci értékéért fizetett összeg

Családi név

Utónév

Összesen

0,00 EUR "

4. A szöveg a következő IV. mellékletekkel egészül ki: "

IV. MELLÉKLET Szövege kép

A. Felszámolás

B. Visszaszorítás (a pufferzónában)

C. Egyéb védőintézkedések (1)

VÉGLEGES TECHNIKAI JELENTÉS

A következő címre kell küldeni: SANTE-D4-EMERGENCY-PLANT-HEALTH@ec.europa.eu

Első benyújtás

Aktualizálás

az intézkedések végrehajtásának kezdőidőpontja;

ÉÉ/HH/NN

vége

ÉÉ/HH/NN

Kitörési hivatkozás

tagállam/károsító/év

Régió

EUROPHYT értesítés dátuma

E költségvetés kapcsolattartója:

Telefon:

E-mail cím:

Végrehajtott tevékenységek

A. A végrehajtott technikai intézkedések részletes leírása (Kérjük, hogy az alábbiakban ismertesse az a) intézkedési tervet, b) a tevékenységeket, c) az ütemezést, d) a felszámolást vagy visszaszorítást stb.) Szövege kép

B. Az intézkedések végrehajtásához kapcsolódó felszámolással/visszaszorítással/egyéb intézkedésekkel kap-csolatos elért cél részletes ismertetése (Kérjük ismertesse a főbb kitűzött célokat)

Támogatható intézkedések

A végrehajtott tevékenységek száma

C. Szemrevételezés (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

D. Mintavétel (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

E. Befogási tevékenységek (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

F. Laboratóriumi/vizsgálati tevékenységek (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

G. A növények és növényi termékek kezelése (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

H. Növények megsemmisítése és/vagy eltávolítása (Kérjük, az alábbiakban ismer-tesse a tevékenységeket)

I. A helyiségek, a föld, a víz, a talaj, a termesztőközeg, a gépek és berendezések tisztítása és/vagy fertőtlenítése (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékeny-ségeket)

J. A növények kezeléséért, megsemmisítéséért/eltávolításáért, a tisztításért és fertőtlenítésért az érintett üzemeltetők/tulajdonosoknak fizetett kártérítésre vonatkozó intézkedések (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket) Szövege kép

K. A megsemmisített növények, növényi termékek, illetve egyéb anyagok értéke ellenében az érintett tulajdonosoknak fizetett kártérítésre vonatkozó intézke-dések (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenységeket)

L. Az A-K. pontoktól eltérő, különleges és megfelelően indokolt intézkedésekhez tartozó tevékenységek (1) (Kérjük, az alábbiakban ismertesse a tevékenysé-geket)

M. A károsítók által okozott járványok kitörésére vonatkozó földrajzi információk (Kérjük, töltse ki a táblázatot)

A fertőzött/körülhatárolt övezet

IGEN

NEM

Földrajzi információs rendszer jelzőpontja

IGEN

NEM

Szélesség és hosszúság

IGEN

NEM

Prefektúratérkép (kitörés által érintett területek)

IGEN

NEM

A tagország térképe (kitörés által érintett területek)

IGEN

NEM

KIEGÉSZÍTŐ KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓ

Melléklet száma

1. A végrehajtott technikai intézkedésekre vonatkozó kiegészítő dokumentumok, főbb adatok és táblázatok;

2. A körülhatárolt terület(ek) részletes térképe az intézkedések végrehajtásának idején;

3. Egyéb, a végrehajtott intézkedések megfelelőbb megértése szempontjából hasznos információ

Dátum:

ÉÉ/HH/NN

Felelős neve:

Aláírás:

(1) A 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

(2) A növényegészségügyi sürgősségi intézkedések 5.2.1. ix) pontja értelmében. "

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D1161 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D1161&locale=hu

Tartalomjegyzék