32017D2352[1]

A Bizottság (EU) 2017/2352 végrehajtási határozata (2017. december 14.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2017) 8356. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2352 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. december 14.)

az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2017) 8356. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének negyedik mondatára,

mivel:

(1) Az (EU) 2015/789 bizottsági végrehajtási határozat (2) alkalmazásában szerzett tapasztalatok és különösen a szóban forgó határozat legutóbbi, az (EU) 2016/764 végrehajtási határozattal (3) való módosítása óta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a Xylella fastidiosa (Wells et al.) (a továbbiakban: a meghatározott szervezet) Unióba való további behurcolása és Unión belüli terjedése elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében számos további intézkedésre van szükség, és az említett határozat egyes rendelkezéseit ki kell igazítani.

(2) Jóllehet a tagállami szinten értékelt kockázat alapján végzett felmérésekre továbbra is szükség van, e felméréseket alaposabban és összehangoltabb módon kell végezni, biztosítva, hogy minden tagállam ugyanolyan mértékű elővigyázatossággal járjon el a meghatározott szervezet elleni fellépés kapcsán. Ezért a felmérések végzésekor a tagállamoknak figyelembe kell venniük a Bizottság által kibocsátott megfelelő szakmai iránymutatásokat.

(3) A nemzetközi szabványok előírásainak megfelelően a meghatározott szervezet legalább két különböző, más biológiai paramétereket vizsgáló vagy a genom más-más részeit célzó teszt használatával azonosítható a legmegbízhatóbban. E tesztek jegyzékét elérhetővé kell tenni egy az átláthatóság érdekében nyilvános hozzáférésű bizottsági adatbázisban. Mivel a meghatározott szervezet azonosítása a körülhatárolt területeken kívül más érzékenységű teszteket kíván, külön kell meghatározni a körülhatárolt területeken használandó és az azokon kívül használandó teszteket.

(4) Az átláthatóság érdekében a tagállamoknak közzé kell tenniük nemzeti vészhelyzeti tervüket az interneten.

(5) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2015. januári szakvéleményében (4) hivatkozott tudományos források lehetségesnek tartják a genetikai rekombinációt a meghatározott szervezetnek a világ különböző részein honos alfajai között, amely képessé tenné azt újabb, az adott alfajjal korábban nem fertőzöttnek nem talált növényfajok károsítására. Ezért, és mivel a közelmúltban különböző alfajok kimutatását jelentették az Unión belül, a nagyobb elővigyázatosság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy azokat a területeket, ahol egynél több alfajt észleltek, a meghatározott szervezet és annak valamennyi lehetséges alfaja vonatkozásában körül kell határolni. Ezenfelül, ha egy alfaj jelenlétének megállapítása folyamatban van, az érintett tagállamnak elővigyázatosságból körül kell határolnia az érintett területet a meghatározott szervezet és annak valamennyi lehetséges alfaja vonatkozásában.

(6) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pufferzónákban végzett felmérések során az erőforrásokat a növényegészségügyi kockázatnak megfelelően kell elosztani. Ezért helyénvaló rendelkezni arról, hogy pufferzónákon belüli felmérést a fertőzött területet legalább 1 kilométeres szélességben övező területen 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján, a pufferzónában ettől távolabb pedig 1 km × 1 km-es négyzetrács alapján kell végezni.

(7) Az eddigi tapasztalatok és az EFSA által jelentett tudományos bizonyítékok alapján a fertőzött növények körüli 100 méteres körzetből minden gazdanövényt azonnal el kell távolítani egészségi állapotuktól függetlenül, mert ez javítja a meghatározott szervezet felszámolásának esélyét. Azon visszaszorítási intézkedésekhez képest, amelyek keretében csak a fertőzött növényeket távolítják el, és csak a körülhatárolt terület egyes részein, az összes gazdanövény eltávolítása magasabb garanciát nyújt az adott területen a tünetmentes fertőzésekkel, és ezáltal a meghatározott szervezet terjedésével szemben. Ezért arányosnak tűnik a fertőzött területeket övező pufferzóna szélességét 10 km-ről 5 km-re csökkenteni azon esetekben, ahol körülhatárolt területet hoznak létre a kórokozó felszámolása érdekében. Ennek a szélességnek azonban továbbra is 10 km-nek kell maradnia a visszaszorítás céljából körülhatárolt területek esetében, hiszen ezekben nagyobb elővigyázatosságra van szükség a meghatározott szervezet nagyobb elterjedtsége miatt.

(8) Szintén helyénvaló a pufferzóna szélességét 1 km-re csökkenteni olyan körülmények esetén, amelyek garantáltan gátolják a meghatározott szervezet továbbterjedését, ha a fertőzött növényeket azonnal eltávolítják, és a helyzetet megfelelően figyelemmel kísérik. Hasonlóképpen helyénvaló 12 hónappal egy terület kijelölése után megszüntetni annak körülhatárolását, ha a területen intenzív mintavételi programot hajtanak végre a meghatározott szervezet jelenlétének kizárására.

(9) A meghatározott szervezet elleni fellépést szolgáló intézkedések tekintetében az átláthatóság fokozása és a lakosság tájékoztatása érdekében a tagállamoknak közzé kell tenniük és naprakészen kell tartaniuk a területükön található körülhatárolt területek jegyzékét, a Bizottságnak pedig közzé kell tennie és naprakészen kell tartania a tagállamok által bejelentett ilyen területek jegyzékét.

(10) A tapasztalat azt mutatja, hogy az arányosság érdekében el kell tekintetni körülhatárolt terület létrehozásától olyan esetekben, amikor a meghatározott szervezet jelenlétét annak vektoraitól fizikailag bizonyítottan védett területen mutatják ki. Ez azért is arányos intézkedés, mert ilyen esetekben a meghatározott szervezet terjedésének kockázata alacsony, viszont azonnali felszámolásának esélye magasabb az ellenőrzött környezetnek köszönhetően.

(11) A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy engedélyezzék gazdanövények telepítését a fertőzött területeken belüli elhatárolt, a pufferzónától legalább 20 km-re eső helyeken és megfelelő körülmények között, ezzel nagyobb rugalmasságot biztosítva számukra. Az ilyen telepítések során előnyben kell részesíteni a meghatározott szervezettel szemben toleránsnak vagy ellenállónak bizonyult fajtákat, ezzel csökkentve a bakteriális fertőző anyag mennyiségét az adott területeken.

(12) Egyes helyek hagyományaira és történelmére tekintettel lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tagállamok úgy határozzanak: egyes, hivatalosan történelmi értékűvé nyilvánított gazdanövényeket nem kell eltávolítani, ha nem fertőződtek meg a meghatározott szervezettel, még akkor sem, ha 100 méteres körzeten belül találhatók a megvizsgált és a meghatározott szervezettel fertőzött növényektől. Azonban e növények megfertőződésének megelőzése és a meghatározott szervezet terjedésének megfékezése érdekében bizonyos feltételeket kell előírni számukra.

(13) Annak érdekében, hogy a körülhatárolt területeken a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatására szolgáló nyomon követés megfelelő időpontokban történjen, továbbá a jogbiztonság érdekében elő kell írni, hogy a nyomon követés és a megfelelő vizsgálatok a Bizottság által kiadott idevágó szakmai iránymutatásoknak megfelelően történjenek.

(14) Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében a visszaszorítási intézkedések hatálya alá tartozó fertőzött területeket az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat mellékletében felsoroltakra kell korlátozni.

(15) Figyelemmel a meghatározott szervezet Unión belüli helyzetére, és az Unió más részein további visszaszorítási területek elismerésére, a növények eltávolítását el kell végezni a teljes visszaszorítási területen, ahol a meghatározott szervezet jelenlétét hivatalos felmérések igazolják. Az Unió egyéb területeinek védelme érdekében hatósági felméréseket kell végezni legalább az olyan termelési helyek közelében, amelyek számára engedélyezett a meghatározott növények kivitele a körülhatárolt területről, a valamilyen kulturális, társadalmi vagy tudományos értékkel rendelkező növények közelében, valamint a fertőzött területen belül az annak határától mért 20 km-es sávban. Ez a követelmény azonban nem alkalmazandó azon szigetekre, amelyek teljes egésze visszaszorítási területnek minősül, és amelyek több mint 10 km-re találhatók a legközelebbi uniós szárazföldi ponttól, mivel e szigetek fizikailag mindenképpen elhatároltak.

(16) Az EFSA által 2016 márciusában alacsonynak értékelt növényegészségügyi kockázatra (5) tekintettel indokolt megengedni a meghatározott szervezet egy vagy több alfajával szemben ellenállónak bizonyult meghatározott növényfajták kivitelét a körülhatárolt területekről a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (6) megfelelően kiállított növényútlevelek nélkül.

(17) A vektorrovarok repülési terjedési képességére figyelemmel indokolt és arányosabb engedélyezni a meghatározott növények szállítását olyan termelési helyekről, amelyek 100 méteres körzetét évente két alkalommal megvizsgálták, és ahonnan a fertőzés tüneteit mutató vagy fertőzött növényeket haladéktalanul eltávolították. A következetesség érdekében hasonló szabályt kell alkalmazni azon harmadik országok termelési helyeire vonatkozóan, ahol a meghatározott szervezet jelenléte ismert.

(18) A tapasztalat azt mutatja, hogy a körülhatárolt területeken kívüli olyan területeken, ahol gazdanövényeket nevelnek, éves ellenőrzéseket végeznek, és tünetek esetén mintavételt és vizsgálatot hajtanak végre, ezáltal megbízhatóan garantálva a meghatározott szervezet jelenlétének kizárását. Ezért és az Unióban a védelem egységes szintjének elérése érdekében e helyszínek kapcsán külön követelményeket kell megállapítani.

(19) A Coffea, a Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L., és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb fajok bizonyítottan többször is megfertőződhetnek a meghatározott szervezettel, és könnyű terjedési útvonalat nyújtanak a betegség számára az Unión belül. Folynak még a visszakövetési munkálatok annak meghatározására, hogy az Unióban talált fertőzött növények honnan származhattak, de az elővigyázatosság jegyében rendelkezni kell arról, hogy a szóban forgó növényeket csak a meghatározott szervezet jelenlétét kizáró éves hatósági ellenőrzésnek, mintavételnek és laboratóriumi vizsgálatnak alávetett helyszíneken szabad nevelni. E növényeknek a meghatározott szervezettel szembeni fokozott érzékenységére tekintettel annak jelenlétét legalább két pozitív vizsgálati eredmény alapján kell megállapítani, melyek közül legalább az egyiknek a Bizottság megfelelő adatbázisában szereplő molekuláris vizsgálatnak kell lennie.

(20) Hasonló követelményt kell alkalmazni azon harmadik országok tekintetében, ahol a meghatározott szervezet jelenlétét még nem észlelték. Ezenfelül az említett növények Unión belüli szállításával kapcsolatos adatokat a vállalkozóknak legalább három évig meg kell őrizniük a nyomonkövethetőség és a hatósági vizsgálatok utólagos ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében.

(21) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat szigorú rendelkezéseket vezet be egyes, a meghatározott szervezet európai izolátumaival fertőződő növényfajok (gazdanövények) Unión belüli szállítása tekintetében. Ezekre a gazdanövényekre akkor is szigorú feltételek vonatkoznak, ha soha nem nevelték őket körülhatárolt területeken.

(22) Ugyanakkor Belgium, a Cseh Köztársaság, Franciaország és Spanyolország az (EU) 2017/167 bizottsági végrehajtási határozat (7) értelmében ideiglenes engedélyt kapott a 2008/90/EK tanácsi irányelv (8) I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok minőségtanúsítására. Több ilyen fajról, nevezetesen a Juglans regia L., az Olea europaea L., a Prunus amygdalus Batsch, a P. amygdalus × P. persica, a P. armeniaca L., a P. avium (L.) L., a P. cerasus L., a P. domestica L., a P. domestica × P. salicina, a P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, a P. persica (L.) Batsch és a P. salicina Lindley fajokról ismert, hogy fogékonyak a meghatározott szervezet európai és nem európai izolátumaira, és szerepelnek az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat I. mellékletében, mint "meghatározott növények".

(23) Mivel a meghatározott szervezet egyre nagyobb fenyegetést jelent az Unió területén, olyan esetekben, amikor eltérnek a rovarmentes termesztési környezetre vonatkozó előírástól, e prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok minőségtanúsítását ki kell egészíteni más növényegészségügyi biztosítékokkal, még akkor is, ha a szóban forgó növények nem az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat szerinti körülhatárolt területen helyezkednek el.

(24) Ezért az említett, az (EU) 2017/167 végrehajtási határozat hatálya alá tartozó prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok csak növényútlevéllel szállíthatók az Unió területén. E rendelkezés célja biztosítani, hogy a prebázis anyanövények és a prebázis szaporítóanyagok, valamint az ezekből előállított minden szaporítóanyag és gyümölcstermő növény mentes legyen a meghatározott szervezettől. Az említett prebázis anyanövényeket és prebázis szaporítóanyagokat ezért vizuális vizsgálatnak, mintavételnek és molekuláris vizsgálatnak kell alávetni, biztosítandó, hogy mentesek a meghatározott szervezettől, ugyanakkor azt is, hogy növény-egészségügyi állapotukat a szaporítási folyamat során megőrzik.

(25) Végül minden olyan növényfajt, amelyet a Bizottság az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat legutóbbi módosítása óta meghatározott növényként azonosított, fel kell venni az említett határozat I. mellékletébe.

(26) Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(27) Annak érdekében, hogy a vállalkozók és a felelős hivatalos szervek alkalmazkodhassanak az ültetésre szánt Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., és Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb növények (kivéve vetőmagjaik) szállítására vonatkozó új követelményekhez, az erre vonatkozó rendelkezést 2018. március 1-jétől kell alkalmazni.

(28) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat módosítása

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"3. cikk

A tagállamok területén a meghatározott szervezet kimutatására végzett felmérések és a szervezet azonosítása

(1) A tagállamok éves felméréseket végeznek a területükön a meghatározott szervezet meghatározott növényeken való jelenlétének kimutatása érdekében.

A felméréseket vagy a felelős hivatalos szerv, vagy a felelős hivatalos szerv hatósági felügyelete mellett egy másik szerv végzi. A felmérések vizuális vizsgálatból, valamint a meghatározott szervezettel való fertőzöttség gyanúja esetén mintavételből és laboratóriumi vizsgálatokból állnak. A felméréseket megalapozott tudományos és szakmai elvek alapján, az éven belül olyan megfelelő időpontokban kell elvégezni, amikor vizuális vizsgálattal, mintavétellel és laboratóriumi vizsgálattal ki lehet mutatni a meghatározott szervezetet. A felmérések figyelembe veszik a rendelkezésre álló tudományos és szakmai adatokat, a meghatározott szervezet és vektorai biológiai jellemzőit, a meghatározott növények jelenlétét és biológiai jellemzőit, valamint a meghatározott szervezet jelenlétére vonatkozó minden egyéb releváns információt. Emellett figyelembe veszik a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján (*1) közzétett szakmai iránymutatásokat.

(2) A meghatározott szervezet jelenlétét a körülhatárolt területeken kívül egy molekuláris vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak megfelelő legalább még egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában, és a teszteknek a genom különböző részeire kell irányulniuk.

A meghatározott szervezet jelenlétét a körülhatárolt területeken egy laboratóriumi vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén legalább egy, a nemzetközi szabványoknak megfelelő pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában.

(3) A Bizottság gondozza és naprakészen tartja a (2) bekezdésben említett adatbázist, amelyhez nyilvános hozzáférést biztosít.

Az adatbázisban a vizsgálatok két kategóriában jelennek meg attól függően, hogy a körülhatárolt területeken vagy azokon kívül használandók a meghatározott szervezet és annak alfajai azonosítására.

(*1) Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory (Iránymutatás a Xylella fastidiosa (Wells et al.) jelenlétének felméréséhez az Unió területén) http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf""

2. A 3a. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(4) A tagállamok kérésre ismertetik vészhelyzeti tervüket a Bizottsággal, és arról internetes közzététel útján tájékoztatják az érintett vállalkozókat."

3. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ha kimutatják a meghatározott szervezet jelenlétét, az érintett tagállam a (2) bekezdésnek megfelelően haladéktalanul körülhatárol egy területet (a továbbiakban: körülhatárolt terület).

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a meghatározott szervezet egy konkrét alfajának jelenléte nyer megerősítést, az érintett tagállam körülhatárolhat egy területet kizárólag az adott alfaj tekintetében."

Amennyiben a meghatározott szervezet egynél több alfajának jelenlétét mutatják ki, az érintett tagállam a meghatározott szervezet és annak valamennyi lehetséges alfaja tekintetében jelöl ki körülhatárolt területet.

Ha egy alfaj jelenlétének megállapítása folyamatban van, az érintett tagállam a meghatározott szervezet és annak valamennyi lehetséges alfaja tekintetében jelöl ki körülhatárolt területet.

A jelen lévő alfajokat a 3. cikk (2) bekezdésében említett laboratóriumi vizsgálatokkal kell azonosítani.";

b) a (2) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép: "A pufferzóna legalább 5 km szélességű a fertőzött terület körül. A pufferzóna szélessége nem kevesebb, mint 1 km-re csökkenthető, ha nagy fokú bizonyosságot nyert, hogy a meghatározott szervezet az első észlelése óta nem terjedt tovább, és az alábbi feltételek mindegyike teljesül: A pufferzóna szélességének csökkentésekor az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot e csökkentés indokairól. A 7. cikk (1) bekezdésében említett visszaszorítási intézkedések hatálya alá tartozó fertőzött területek körüli pufferzóna azonban legalább 10 km szélességű.";

a) a fertőzöttnek talált növény körüli 100 méteres körzetből minden gazdanövényt azonnal eltávolítottak, egészségi állapotuktól függetlenül;

b) a fertőzött területen a felszámolási intézkedések elvégzése óta nem találtak a meghatározott szervezettel fertőzött másik növényt olyan hatósági laboratóriumi vizsgálatok alapján, amelyeket az év folyamán legalább egy alkalommal végeztek a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatások figyelembevételével. E vizsgálatok alapját olyan mintavételi program képzi, amely 99 %-os biztonsággal kimutatja a fertőzött növények 1 %-os vagy afölötti arányát, és a mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul;

c) a fertőzött terület körüli legalább 5 km szélességű sávban felmérést végeztek, és ennek alapján a meghatározott szervezet nem található meg e sávban. E felmérést a fertőzött területet legalább 1 kilométeres szélességben övező területen 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján, a pufferzónában ettől távolabb pedig 1 km × 1 km-es négyzetrács alapján kell végezni. A tagállam a négyzetrács minden mezőjében elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintákat vesz a tüneteket mutató és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat;

d) a fertőzött területen a vektor repülési időszakában két alkalommal végzett, nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatok alapján a felszámolási intézkedések elvégzése óta nem találtak a meghatározott szervezetet hordozó vektort, és e vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy a meghatározott szervezet természetes terjedése kizárt.

c) a (4) és (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(4) A tagállamok gondozzák és naprakészen tartják a területükön létesített körülhatárolt területek jegyzékét, továbbá e jegyzéket és annak frissítéseit közzéteszik. A jegyzéket és annak frissítéseit a 2014/917/EU bizottsági végrehajtási határozatnak (*2) megfelelően bocsátják a Bizottság rendelkezésére. A tagállamok bejelentései alapján a Bizottság naprakészen tartja és közzéteszi a körülhatárolt területek jegyzékét. (5) Amennyiben a meghatározott szervezetet egy körülhatárolt területen a 3. cikkben említett felmérések és a 6. cikk (7) bekezdésében említett nyomon követés alapján öt évig nem mutatják ki, a körülhatárolás megszüntethető. Erről az érintett tagállam értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. Az első albekezdéstől eltérve, ha egy tagállam a (2) bekezdés negyedik albekezdésének megfelelően nem kevesebb, mint 1 km szélességűre csökkentett egy pufferzónát, a létrehozásától számított 12 hónap után megszüntetheti a terület körülhatárolását, ha mindkét alábbi feltétel teljesül: Amennyiben a második albekezdésnek megfelelően megszüntetik egy terület körülhatárolását, az ott található meghatározott növényeken a következő két évben intenzív felméréseket kell végezni. Ezt a felmérést egy olyan mintavételi módszer alapján kell végezni, amely nemzetközi szabványokkal összhangban és a meghatározott szervezet közvetlen környezetben való terjedésével kapcsolatos megalapozott tudományos és szakmai elvek alapján 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét, és e mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul. A körülhatárolásnak a létrehozásától számított 12 hónap elteltével való megszüntetésekor az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot e megszüntetés indokairól. (*2) A Bizottság 2014/917/EU végrehajtási határozata (2014. december 15.) a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 360., 2014.12.17., 59. o.).";"

a) a (2) bekezdés negyedik albekezdésében előírt intézkedések alapján nagy fokú bizonyossággal megállapítható, hogy a meghatározott szervezet első észlelése elszigetelt eset volt, és az a körülhatárolt területen nem terjedt tovább;

b) a körülhatárolás megszüntetéséhez a lehető legközelebbi időpontban a körülhatárolt területen hatósági laboratóriumi vizsgálatokat végeztek a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatások figyelembevételével egy olyan mintavételi módszer alapján, amely nemzetközi szabványokkal összhangban 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 1 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét, és e mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul.

d) a (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) bizonyítékok támasztják alá, hogy a meghatározott szervezet a közelmúltban került a területre azon növényekkel együtt, amelyeken kimutatták, vagy hogy a meghatározott szervezet jelenlétét annak vektoraitól fizikailag védett területen mutatták ki;".

4. A 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérve egy érintett tagállam engedélyezheti gazdanövények ültetését a II. mellékletben felsorolt fertőzött területeken, ha azokon alkalmazzák a 7. cikkben előírt visszaszorítási intézkedéseket, de kivéve a 7. cikk (7) bekezdésének c) pontjában említett 20 km-es körzetben. Az erre vonatkozó engedélyek megadásakor a tagállamok előnyben részesítik a meghatározott szervezettel szemben toleránsnak vagy ellenállónak bizonyult fajtákhoz tartozó gazdanövényeket."

5. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: "(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy egyes, hivatalosan történelmi értékűvé nyilvánított gazdanövényeket nem kell eltávolítani, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: Ilyen eltérés engedélyezése előtt a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az a) pontban említett mintavétel és vizsgálat eredményeiről, a b) és a c) pontnak megfelelően hozandó intézkedésekről, ezek indokairól és az egyes gazdanövények elhelyezkedéséről. A Bizottság közzéteszi az ilyen eltérés hatálya alá tartozó gazdanövények jegyzékét és elhelyezkedését. E növények mindegyikét hatóságilag meg kell vizsgálni a vektor repülési időszakában, egyrészt a meghatározott szervezet által okozott tünetek tekintetében, másrést a fizikai izoláció megfelelőségének ellenőrzése érdekében. Tünetek észlelése esetén a növényt a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatására alkalmas mintavételnek és vizsgálatnak kell alávetni."

a) a szóban forgó gazdanövényekből mintát vettek, a mintákat megvizsgálták a 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően, és megállapítást nyert, hogy a gazdanövények a meghatározott szervezettel nem fertőzöttek;

b) az egyes gazdanövényeket vagy az érintett területet fizikailag megfelelően izolálták a vektoroktól oly módon, hogy e növények ne játszhassanak szerepet a meghatározott szervezet terjedésében;

c) megfelelő mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaztak a meghatározott szervezet és vektorai kezelésére.

b) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(7) Az érintett tagállam a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves felmérések végzésével nyomon követi a meghatározott szervezet jelenlétét. A tagállam elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintát vesz a tüneteket mutató növényekből és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A pufferzónákban a felmérést a fertőzött területet legalább 1 kilométeres szélességben övező területen 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján, ettől távolabb pedig 1 km × 1 km-es négyzetrács alapján kell végezni. Az érintett tagállam a négyzetrács minden mezőjében elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintákat vesz a tüneteket mutató és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat."

6. A 7. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 6. cikktől eltérve az érintett tagállam felelős hivatalos szerve kizárólag a II. mellékletben felsorolt fertőzött területek kapcsán dönthet úgy, hogy a (2)-(7) bekezdésben meghatározott visszaszorítási intézkedéseket alkalmazza (a továbbiakban: visszaszorítási terület).

(2) Az érintett tagállam eltávolít minden olyan növényt, amelyről a (7) bekezdés szerinti hatósági felmérések alapján megállapítást nyert, hogy a meghatározott szervezettel fertőzött.

Az eltávolításra a meghatározott szervezet jelenlétének hatósági kimutatását követően azonnal sort kell keríteni.

Minden szükséges óvintézkedést meg kell tenni annak megakadályozása érdekében, hogy az eltávolítás alatt és után terjedhessen a meghatározott szervezet.";

b) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(7) Az érintett tagállam a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves felmérések végzésével legalább az alábbi helyeken nyomon követi a meghatározott szervezet jelenlétét: A felméréseket 100 m × 100 m-es négyzetrács alapján kell végezni. A négyzetrács egyes mezőiben az érintett tagállam elvégzi a meghatározott növények vizuális vizsgálatát, valamint mintát vesz a tüneteket mutató növényekből és az azok közelében található tünetmentes növényekből, és laboratóriumi módszerrel megvizsgálja azokat a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében szereplő előírásoknak megfelelően. Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a meghatározott szervezet jelenlétének kimutatásáról a c) pontban említett területeken. Az első albekezdés c) pontja nem alkalmazandó azon szigetekre, amelyek teljes egésze visszaszorítási területnek minősül, és amelyek több mint 10 km-re találhatók a legközelebbi uniós szárazföldi ponttól."

a) a 9. cikk (2) bekezdésében említett helyszínek közelében;

b) a meghatározott kulturális, társadalmi vagy tudományos értékkel rendelkező növények elhelyezkedése közelében;

c) a II. mellékletben felsorolt fertőzött területeken és az azok egyéb uniós területekkel alkotott határaitól mért legalább 20 km-es körzetben.

7. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(1) Ez a cikk csak az alábbiaktól eltérő meghatározott növényekre alkalmazandó:

a) teljes termesztési ciklusukban in vitro, steril környezetben nevelt növények; vagy

b) a meghatározott növények III. mellékletben felsorolt fajtáihoz tartozó növények.";

b) a (2) bekezdésben a d), az e) és az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) annak 100 méteres körzetét évente két alkalommal hatóságilag megvizsgálták, és onnan a meghatározott szervezettel fertőzöttnek talált vagy a fertőzés tüneteit mutató valamennyi növényt haladéktalanul eltávolították, miután megfelelő növényegészségügyi kezeléseket alkalmaztak a meghatározott szervezet vektorai ellen;

e) ahol az év megfelelő szakaszaiban a meghatározott szervezet vektoraitól való mentesség fenntartását szolgáló növényegészségügyi kezeléseket végeztek, adott esetben növények eltávolítását is ideértve;

f) a d) pontban említett területtel együtt évente legalább két alkalommal a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő hatósági ellenőrzésnek vetik alá;"

c) a (7) és a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(7) Az életciklusuk legalább egy részében körülhatárolt területen nevelt meghatározott növények az Unió területére, illetve azon belül csak a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (*3) megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséretében szállíthatók. (8) A körülhatárolt területeken soha nem nevelt gazdanövények csak az alábbi feltételek teljesülése esetén szállíthatók az Unión belül: Azonban a Coffea, Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt példányai (a magok kivételével) csak akkor szállíthatók az Unión belül, ha a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő éves hatósági szemlének és mintavételnek alávetett területről származnak, továbbá a mintákon sor került a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, és e vizsgálatok kizárták a meghatározott szervezet jelenlétét, a követett mintavételi módszer pedig 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét. A 3. cikk (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a meghatározott szervezet jelenlétét egy laboratóriumi vizsgálattal kell szűrni, és pozitív eredmény esetén a nemzetközi szabványoknak megfelelő legalább egy pozitív molekuláris vizsgálattal kell azonosítani. Az említett vizsgálatoknak szerepelniük kell a meghatározott szervezet és annak alfajai kimutatására használható vizsgálatok Bizottság által vezetett adatbázisában. A mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul. A 2000/29/EK irányelv V. melléklete A. részének sérelme nélkül nem szükséges növényútlevél az e bekezdésben említett gazdanövények olyan személyeknek történő szállításához, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el, és a szóban forgó növényeket saját használatra szerzik be. (*3) A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).";"

a) olyan területen nevelték őket, amelyet évente hatósági szemlének, és tünetek észlelése esetén a Xylella fastidiosa felmérésére vonatkozó, a Bizottság honlapján közzétett szakmai iránymutatásoknak megfelelő mintavételnek, majd a nemzetközi szabványoknak megfelelő, a meghatározott szervezet kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatnak vetettek alá;

b) a növényeket a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséri.

d) a cikk a következő (9) bekezdéssel egészül ki: "(9) A (8) bekezdés sérelme nélkül a Juglans regia L., az Olea europaea L., a Prunus amygdalus Batsch, a P. amygdalus × P. persica, a P. armeniaca L., a P. avium (L.) L., a P. cerasus L., a P. domestica L., a P. domestica × P. salicina, a P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, a P. persica (L.) Batsch és a P. salicina Lindley fajokhoz tartozó, a 2014/98/EU bizottsági végrehajtási irányelv (*4) 1. cikkének 3. pontjában meghatározott azon prebázis anyanövények és a 2008/90/EK tanácsi irányelv (*5) 2. cikkének 5. pontjában meghatározott azon prebázis szaporítóanyagok, amelyeket a körülhatárolt területeken kívül neveltek, és amelyek életük legalább egy részét rovarmentes létesítményeken kívül töltötték, csak a 92/105/EGK irányelvnek megfelelően kiállított és kiadott növényútlevél kíséretében és az alábbi feltételek teljesülése esetén szállíthatók az Unión belül: A 2000/29/EK irányelv V. melléklete A. részének sérelme nélkül nem szükséges növényútlevél az e bekezdésben említett prebázis anyanövények és prebázis szaporítóanyagok olyan személyeknek történő szállításához, akik szakmájukon, üzleti tevékenységükön vagy foglalkozásukon kívül eső célból járnak el, és a szóban forgó növényeket saját használatra szerzik be. (*4) A Bizottság 2014/98/EU végrehajtási irányelve (2014. október 15.) a 2008/90/EK tanácsi irányelvnek az ugyanazon irányelv I. mellékletében említett gyümölcstermő növénynemzetségekre és növényfajokra vonatkozó különleges követelmények, a szállítók által teljesítendő különleges követelmények és a hivatalos vizsgálatokra vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 298., 2014.10.16., 22. o.)." (*5) A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.)." (*6) A Bizottság (EU) 2017/167 végrehajtási határozata (2017. január 30.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és szaporítóanyagok tanúsításának ideiglenes engedélyezése tekintetében Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Franciaországnak és Spanyolországnak biztosított ideiglenes felhatalmazásról (HL L 27., 2017.2.1., 143. o.).""

a) az (EU) 2017/167 bizottsági végrehajtási határozat (*6) szerinti engedély hatálya alá tartoznak;

b) a szállítást megelőző lehető legközelebbi időpontban vizuális vizsgálatnak, mintavételnek és a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas molekuláris vizsgálatnak vetették alá nemzetközi szabványoknak megfelelően.

8. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az (1) és a (2) bekezdést alkalmazni kell a Coffea, Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt olyan forgalmazott példányaira is, amelyeket sosem neveltek körülhatárolt területen.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A vállalkozók az (1), a (2) és a (2a) bekezdésben említett nyilvántartásokat három évig őrzik meg attól a naptól számítva, amelyen az érintett tételt ők vagy nekik leszállították."

9. A 16. cikk a következő második albekezdéssel egészül ki:

"A Coffea, Lavandula dentata L., a Nerium oleander L., az Olea europaea L., a Polygala myrtifolia L. és a Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb ültetésre szánt növényei (a vetőmagok kivételével) csak akkor hozhatók be az Unióba, ha a meghatározott szervezet kimutatására alkalmas, a nemzetközi szabványoknak megfelelő, megfelelő időpontokban végzett mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot magukban foglaló éves hatósági ellenőrzésnek alávetett területekről származnak, és e vizsgálatok kizárták a meghatározott szervezet jelenlétét, a követett mintavételi módszer pedig 99 %-os megbízhatósággal képes kimutatni a fertőzött növények 5 %-os vagy annál nagyobb arányú jelenlétét, és e mintavétel a tüneteket mutató és az azok közelében található, tünetmentes növényekre irányul."

10. A 17. cikk (4) bekezdésének c), d) és e) pontjai helyébe a következő szöveg lép:

"c) annak 100 méteres körzetét évente két alkalommal hatóságilag megvizsgálták, és onnan a fertőzöttnek talált vagy a fertőzés tüneteit mutató növényeket haladéktalanul eltávolították, miután megfelelő növényegészségügyi kezeléseket alkalmaztak a meghatározott szervezet vektorai ellen;

d) ahol az év megfelelő szakaszaiban a meghatározott szervezet vektoraitól való mentesség fenntartását szolgáló növényegészségügyi kezeléseket végeztek, adott esetben növények eltávolítását is ideértve;

e) a c) pontban említett területtel együtt a vektor repülési időszakában évente legalább két hatósági ellenőrzésnek vetik alá;".

11. Az I. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

12. A II. melléklet helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.

13. A rendelet egy III. melléklettel egészül ki, melynek szövegét e határozat III. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Késleltetett alkalmazás

Az 1. cikk 7. c) pontját az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat 9. cikke (8) bekezdésének második albekezdése tekintetében 2018. március 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. december 14-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) A Bizottság (EU) 2015/789 végrehajtási határozata (2015. május 18.) a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedésekről (HL L 125., 2015.5.21., 36. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2016/764 végrehajtási határozata (2016. május 12.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (HL L 126., 2016.5.14., 77. o.).

(4) EFSA Journal 2015; 13(1):3989, 262 o. doi:10.2903/j.efsa.2015.3989

(5) The EFSA Journal (2016); 14(10):4601, 19 o. doi:10.2903/j.efsa.2016.4601

(6) A Bizottság 92/105/EGK irányelve (1992. december 3.) egyes növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk Közösségen belüli mozgásához használandó növényútlevelek bizonyos mértékű egységesítésének megállapításáról, valamint az ilyen növényútlevelek kibocsátásával kapcsolatos részletes eljárások, továbbá azok pótlásával kapcsolatos részletes eljárások és feltételek megállapításáról (HL L 4., 1993.1.8., 22. o.).

(7) A Bizottság (EU) 2017/167 végrehajtási határozata (2017. január 30.) a 2008/90/EK tanácsi irányelv I. mellékletében szereplő, nem rovarmentes környezetben, szabadföldön termesztett egyes gyümölcstermő növényfajokhoz tartozó prebázis anyanövények és szaporítóanyagok tanúsításának ideiglenes engedélyezése tekintetében Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Franciaországnak és Spanyolországnak biztosított ideiglenes felhatalmazásról (HL L 27., 2017.2.1., 143. o.).

(8) A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008. szeptember 29.) a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).

I. MELLÉKLET

Az (EU) 2015/789 végrehajtási határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A jegyzék a következő sorokkal egészül ki betűrend szerinti sorrendben:

"Acacia dealbata Link

Anthyllis hermanniae L.

Calicotome villosa (Poiret) Link

Cercis siliquastrum L.

Chenopodium album L.

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

Cytisus villosus Pourr.

Eremophila maculata F. Muell.

Erigeron bonariensis L.

Erigeron sumatrensis Retz.

Erysimum

Fraxinus

Genista corsica (Loisel.) DC.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don

Heliotropium europaeum L.

Lavandula × allardi (syn. Lavandula × heterophylla)

Lavandula × intermedia

Pelargonium

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

Phillyrea latifolia L.

Rosa canina L.

Streptocarpus".

2. A következő bejegyzéseket el kell hagyni:

"Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

Fraxinus americana L.

Fraxinus dipetala hook. & Arn.

Fraxinus latifolia Benth

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

Pelargonium graveolens L'Hér.".

II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésében említett fertőzött területek, amelyek a 7. cikk (1) bekezdése értelmében visszaszorítási területek

A. RÉSZ

Fertőzött területek Olaszországban

Olaszország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

1. Lecce megye

2. Brindisi megyében található települések:

Brindisi
Carovigno
Ceglie MessapicaCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 11, 20–24, 32–43, 47–62, 66–135
Cellino San Marco
Erchie
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Oria
OstuniCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 34–38, 48–52, 60–67, 74, 87–99, 111–118, 141–154 és 175–222
San Donaci
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Villa Castelli

3. Taranto megyében található települések:

Avetrana
Carosino
Faggiano
Fragagnano
GrottaglieCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 5, 8, 11–14, 17–41, 43–47, 49–89
LeporanoCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 2–6 és 9–16
Lizzano
Manduria
Martina FrancaCsak a következő telekkönyvi parcellák (Fogli): 246–260
Maruggio
Monteiasi
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
TarantoKizárólag a következők: (az A. szelvényben a következő telekkönyvi parcellák [Fogli]: 49, 50, 220, 233, 234, 250–252, 262, 275–278, 287–293, 312–318) (a B. szelvényben a következő telekkönyvi parcellák [Fogli]: 1–27) (a C. szelvényben a következő telekkönyvi parcellák [Fogli]: 1–11)
Torricella

B. RÉSZ

Fertőzött területek Franciaországban

Franciaország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

Korzika régió

C. RÉSZ

Fertőzött területek Spanyolországban

Spanyolország fertőzött területe a következőket foglalja magában:

Baleári-szigetek autonóm közösség

III. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

A meghatározott növények azon fajtái, amelyek nem fogékonyak a meghatározott szervezet alfajainak megjelölt törzsére, a 9. cikk első albekezdésének b) pontja szerint

FajtákFajA meghatározott szervezet alfaja
Cabernet SauvignonVitis vinifera L.Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53
NegroamaroVitis vinifera L.Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53
PrimitivoVitis vinifera L.Xylella fastidiosa subsp. pauca ST 53

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D2352 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D2352&locale=hu

Tartalomjegyzék