32008R0657[1]

A Bizottság 657/2008/EK rendelete ( 2008. július 10. ) az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 657/2008/EK RENDELETE

(2008. július 10.)

az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") és különösen annak 102. cikkére, figyelemmel 4. cikkére is,

(1)

Az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2000. december 11-i 2707/2000/EK bizottsági rendeletet ( 2 ) számos alkalommal jelentős mértékben módosították ( 3 ). Mivel további módosításokra van szükség, az érthetőség és az ésszerűség érdekében az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(2)

A tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátásához nyújtott támogatást lehetővé kell tenni az óvodákban és egyéb, iskolára felkészítő intézményekben, az általános iskolákban és a középiskolákban. Az elhízás elleni küzdelem jegyében és annak érdekében, hogy a gyerekek egészséges tejtermékekhez juthassanak, ezeket az oktatási intézményeket egyformán kell kezelni és biztosítani kell a programban való részvételüket. Az irányítás egyszerűsítése érdekében ki kell zárni a támogatásból azon tanulók tejfogyasztását, akik iskolai szünidei táborokban vesznek részt.

(3)

A támogatási program alkalmazásának egyértelműsége érdekében hangsúlyozni kell, hogy a tanulók csak tanítási napokon részesülhetnek a támogatásban. Ezenkívül a tanítási napok teljes számát (szünnapok nélkül) az egyes tagállamokban az oktatási hatóságnak vagy az oktatási intézménynek igazolnia kell.

(4)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nehézségek vannak a tanulóknak felszolgált ételek elkészítéséhez felhasznált, támogatásban részesített tejtermékek ellenőrzése tekintetében, emellett nem ez a program nevelési céljai megvalósításának hatékony módja. Ezért az ételek elkészítésére vonatkozóan korlátozásokkal kell élni.

(5)

A Közösségben jellemző, eltérő tej- és tejtermék-fogyasztási szokások, valamint a jelenlegi egészségügyi és táplálkozási tendenciák figyelembevétele érdekében a támogatható termékek jegyzékét bővíteni és egyszerűsíteni kell, miközben a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a jegyzékkel összhangban maguk határozhassák meg termékkörüket.

(6)

Ahhoz, hogy a támogatható termékek az egészség magas szintű védelmét biztosítsák, elkészítésüknek meg kell felelnie az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) előírásainak és rendelkezniük kell az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 5 ) előírt azonosító jelöléssel.

(7)

A támogatási program irányításához és ellenőrzéséhez ki kell alakítani a kérelmezőkre vonatkozó jóváhagyási eljárást.

(8)

A különböző támogatható termékek esetében a támogatás mértékét az 1234/2007/EK rendelet 102. cikkében a tejre vonatkozóan megállapított támogatási összeg és a termékek közötti technikai összefüggések figyelembevételével kell meghatározni.

(9)

A támogatás kifizetését illetően meg kell határozni a kérelmezők számára előírt követelményeket, és meg kell állapítani a kérelmek benyújtására, az illetékes hatóságok által elvégzendő vizsgálatokra és alkalmazandó szankciókra, valamint a kifizetési eljárásra vonatkozó szabályokat.

(10)

Az 1234/2007/EK rendelet 102. cikkének (4) bekezdése alapján 0,25 liter tej az egy tanulóra számított legnagyobb napi mennyiség, amelyre támogatás adható. Meg kell határozni a tej és az egyéb termékek közötti egyenértékeket.

(11)

A tagállamoknak kell megállapítaniuk a támogatási program ellenőrzésének szabályait annak érdekében, hogy a kedvezményezettek által fizetett ár megfelelően tükrözze a nyújtott támogatást, és hogy a támogatott termékek a tervezett módon kerüljenek felhasználásra.

(12)

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme céljából megfelelő ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetni a szabálytalanságok és a csalás leküzdésére. Ezeknek az intézkedéseknek helyszíni vizsgálattal kiegészített teljes körű adminisztratív ellenőrzést kell magukban foglalniuk. Meg kell határozni ezeknek az ellenőrzési intézkedéseknek a körét, tartalmát, időzítését és a jelentéstételt annak érdekében, hogy a program eltérő végrehajtási módjai ellenére a tagállamokban méltányos és egységes megközelítési mód érvényesüljön. Emellett a jogosulatlanul kifizetett összegeket vissza kell fizettetni és meg kell határozni a szankciókat, hogy a kérelmezőket visszatartsa a csalások elkövetésétől.

(13)

A tagállamok adminisztratív feladatainak egyszerűsítése érdekében a program keretében támogatható mennyiség felső határát az oktatási intézménybe rendszeresen járó tanulóknak a kérelmező nyilvántartásában szereplő száma alapján kell kiszámítani.

(14)

A tapasztalatok szerint a kedvezményezettek nem ismerik kellő mértékben az Európai Uniónak az iskolatej-programban játszott szerepét. Ezért az Európai Uniónak a programban betöltött támogató szerepét az abban részt vevő valamennyi oktatási intézményben egyértelműen jelezni kell.

(15)

Az iskolatej-programmal kapcsolatos meghatározott információkat ellenőrzési célból évente továbbítani kell a Bizottságnak.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet megállapítja az 1234/2007/EK rendeletnek az annak 102. cikke alapján az oktatási intézményekben a tanulók bizonyos tejtermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás (a továbbiakban: a támogatás) tekintetében történő alkalmazásának szabályait.

2. cikk

Kedvezményezettek

A támogatás kedvezményezettjei a következő oktatási intézmények valamelyikébe rendszeresen járó tanulók: a tagállam illetékes hatósága által igazgatott vagy elismert óvoda/más, iskolára felkészítő intézmény, általános iskola és középiskola.

3. cikk

Támogatható termékek

(1) A tagállamok az I. mellékletben felsorolt, támogatható termékekre fizethetnek ki támogatást. A tagállamok az I. mellékletben meghatározott támogatható termékekre vonatkozó követelményekkel összhangban szigorúbb előírásokat is alkalmazhatnak.

(2) Franciaország tengerentúli megyéiben a csokoládéval vagy egyéb módon ízesített tej az I. mellékletnek megfelelően tejporból készített tej is lehet.

(3) Az I. kategóriájú termékek esetében a tagállamok kilogrammonként legfeljebb 5 mg fluor hozzáadását engedélyezhetik.

(4) Támogatás csak akkor adható az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékekre, ha azok megfelelnek a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet követelményeinek, különösen az engedélyezett létesítményekben történő előállításra és a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában meghatározott azonosító jelölésre vonatkozó követelményeknek.

4. cikk

A támogatás mértéke

(1) A támogatások mértékét a II. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben az euróban megadott támogatási összeg megváltozik, a hónap első napján érvényes összeget kell alkalmazni az adott hónapban szállított valamennyi mennyiségre.

(3) Ha a szállított mennyiséget literben fejezik ki, az 1,03 együtthatót kell alkalmazni a kilogrammra történő átváltáshoz.

5. cikk

A legnagyobb támogatható mennyiség

(1) A tagállamok ellenőrzik az 1234/2007/EK rendelet 102. cikkének (4) bekezdésében említett, legfeljebb 0,25 literes mennyiség betartását, amelynek során figyelembe veszik a tanítási napok és az oktatási intézménybe rendszeresen járó tanulók számát a támogatási kérelemben szereplő időszakban, valamint az ezen rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott együtthatót.

(2) Az I. mellékletben felsorolt II-V. kategóriájú termékekre vonatkozó igazolásokban az (1) bekezdésben említett ellenőrzés során a következő egyenértékek alkalmazandók:

a) II. kategória: 100 kg = 90 kg tej;

b) III. kategória: 100 kg = 300 kg tej;

c) IV. kategória: 100 kg = 899 kg tej;

d) V. kategória: 100 kg = 765 kg tej.

(3) A 2. cikkben meghatározott kedvezményezettek csak tanítási napokon részesülnek a támogatásban. A tanítási napok teljes számát (szünnapok nélkül) az oktatási hatóságoknak vagy az oktatási intézményeknek kell közölniük a tagállam illetékes hatóságával, és adott esetben a kérelmezővel. A tanulók szünidei táborban való tartózkodásuk ideje alatt nem részesülnek támogatásban.

(4) Az ételek elkészítéséhez használt tej és tejtermékek nem részesülnek támogatásban.

Az oktatási intézmény területén hőkezelés nélkül elkészített ételekhez felhasznált tej és tejtermékek azonban részesülhetnek támogatásban. Ezenkívül megengedett az I. melléklet I. kategóriájának a) és b) pontjába tartozó termékek hőkezelése.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában a hőkezeléssel járó elkészítésnél és a hőkezeléssel nem járó elkészítésnél felhasznált és/vagy közvetlen fogyasztásra kerülő termékek megkülönböztetéséhez alkalmazható egy - a tagállam által elfogadott -, korábban felhasznált és/vagy receptekben szereplő mennyiségek alapján meghatározott együttható.

6. cikk

A támogatás odaítélésének általános feltételei

(1) A támogatási kérelem csak akkor érvényes, ha a 7., 8. és 9. cikknek megfelelően jóváhagyott kérelmező nyújtja be az I. mellékletben felsorolt közösségi termékek szállítására.

(2) A támogatást a következők kérhetik:

a) az oktatási intézmény;

b) az oktatási hatóság, a tanulók számára a területén kiosztott termékek tekintetében;

c) ha a tagállam úgy rendelkezik, a termékek szállítója;

d) ha a tagállam így rendelkezik, a kifejezetten erre a célra létesített, egy vagy több oktatási intézmény vagy oktatási hatóság nevében eljáró szervezet.

7. cikk

Kérelmezők jóváhagyása

A támogatás kérelmezőit a támogatás tekintetében azon tagállam illetékes hatóságának kell jóváhagynia, ahol az az oktatási intézmény található, amely számára a termékeket szállították.

8. cikk

A jóváhagyás általános feltételei

(1) A jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező írásban vállalja a következő kötelezettségek teljesítését az illetékes hatósággal szemben:

a) a termékeket e rendelettel összhangban csak oktatási intézményének tanulói vagy azon intézmények tanulói fogyasztják, amelyek számára támogatást igényel;

b) visszafizeti az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a termékeket nem a 2. cikkben meghatározott kedvezményezettek számára osztották ki, vagy ha a támogatást az 5. cikkben megállapított mennyiségtől eltérő mennyiségre fizették ki;

c) az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátja;

d) aláveti magát a tagállam illetékes hatósága által előírt ellenőrzésnek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

(2) A 2707/2000/EK rendelet 7., 8. és 9. cikke értelmében megadott jóváhagyások e rendelet alkalmazásában érvényesek maradnak.

9. cikk

Egyes kérelmezők jóváhagyására vonatkozó különös feltételek

Ha a támogatást a 6. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott kérelmező igényli, akkor a 8. cikkben említetteken túl írásban kell kötelezettséget vállalnia arra, hogy nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az oktatási intézmények vagy adott esetben az oktatási hatóságok nevét és címét, valamint az ezeknek az intézményeknek vagy hatóságoknak értékesített vagy szállított termékeket és azok mennyiségét.

10. cikk

Jóváhagyás felfüggesztése és visszavonása

Ha megállapítást nyer, hogy a támogatás kérelmezője már nem felel meg a 8. és 9. cikkben megállapított feltételeknek, vagy nem teljesíti az e rendelet által előírt egyéb kötelezettségeket, a jóváhagyást a szabálytalanság súlyosságától függően egytől tizenkét hónapig terjedő időszakra felfüggesztik vagy visszavonják.

Nem hozható ilyen intézkedés vis maior esetén, vagy ha a tagállam megállapítja, hogy a szabálytalanságot nem szándékosan vagy gondatlanságból követték el, illetve ha a szabálytalanság csekély jelentőségű.

A visszavont jóváhagyás a kérelmező kérésére legalább tizenkét hónap elteltével újra kiadható.

11. cikk

Támogatási kérelmek

(1) Támogatási kérelmeket a tagállam illetékes hatóságának előírásai szerint kell benyújtani, és azoknak legalább a következő információkat kell tartalmazniuk:

a) a felosztott mennyiségeket a termék kategóriája és alkategóriája szerinti bontásban;

b) annak az oktatási intézménynek vagy oktatási hatóságnak a nevét, címét vagy egyedi azonosítási számát, amelyre az a) pontban említett információ vonatkozik.

(2) A tagállamok határozzák meg a kérelmek benyújtásának gyakoriságát. A kérelmek egyazon, augusztus 1-jétől július 31-éig tartó tanév egytől hét hónapig tartó időszakáig terjedhetnek ki.

(3) A támogatási kérelem - a vis maior esetek kivételével - akkor érvényes, ha helyesen kitöltve, azt az időszakot követő harmadik hónap utolsó napjáig nyújtják be, amelyre a kérelem vonatkozik.

Ha ezt a határidőt nem több mint két hónappal lépik túl, a támogatást továbbra is kifizetik, de a következők szerint csökkentik:

a) 5 %-kal, ha a túllépés egy hónap vagy annál kevesebb;

b) 10 %-kal, ha a túllépés több mint egy hónap, de két hónapnál kevesebb.

(4) A kérelemben megjelölt összegeket az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátott igazoló okmánnyal kell alátámasztani. Az igazoló okmányban elkülönítve kell feltüntetni a szállított termékek árát, és azok átvételét nyugtával vagy a kifizetést igazoló okmánnyal kell igazolni.

12. cikk

A támogatás kifizetése

(1) A 11. cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül a támogatást a 6. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett szállítók vagy szervezetek számára csak akkor fizetik ki, ha:

a) a ténylegesen leszállított mennyiségek nyugtáját bemutatják; vagy

b) a támogatás végleges kifizetése előtt az illetékes hatóság által végzett vizsgálatról szóló jelentés megállapítja a kifizetési követelmények teljesítését; vagy

c) ha a tagállam engedélyezi, az e rendelet alkalmazásában leszállított mennyiségek kifizetését igazoló egyéb igazolást mutatnak be.

(2) A támogatást az illetékes hatóság a 11. cikk szerint helyesen kitöltött és érvényes kérelem benyújtási napját követő három hónapon belül kifizeti, hacsak nem kerül sor közigazgatási vizsgálat kezdeményezésére.

13. cikk

Előlegfizetés

(1) A tagállamok a megelőlegezett összeg 110 %-ának megfelelő biztosíték ellenében a kérelmezett támogatás összegének megfelelő előleget fizethetnek.

(2) Ha az előleget a 6. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett szállító vagy szervezet kérelmezi, az illetékes hatóság azt a 12. cikk (1) bekezdésében előírt igazoló okmányok felmutatása nélkül kifizetheti a szállított mennyiségek alapján. A szállító vagy szervezet az előleg kifizetését követő egy hónapon belül továbbítja az illetékes hatóság számára a támogatás végleges kifizetéséhez szükséges dokumentumokat, hacsak ez utóbbi nem készít jelentést a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint.

14. cikk

Az árak ellenőrzése

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kedvezményezett által fizetett ár megfelelően tükrözze a támogatás összegét.

(2) A tagállamok a területükön forgalmazott, az I. mellékletben felsorolt különböző termékekre megállapíthatják a kedvezményezett által fizetendő legmagasabb árat.

15. cikk

Ellenőrzések és szankciók

(1) A tagállamok megteszik az e rendelet betartásához szükséges összes intézkedést. Ezek az intézkedések kiterjednek a támogatási kérelmek teljes körű adminisztratív ellenőrzésére, amelyet a (2)-(8) bekezdésben meghatározott helyszíni vizsgálatok egészítenek ki.

(2) El kell végezni valamennyi támogatási kérelem adminisztratív ellenőrzését, és az ellenőrzésnek ki kell terjednie a termék leszállításával kapcsolatos - a tagállamok által meghatározott - igazoló okmányokra, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében említett, naponkénti és tanulónkénti legnagyobb mennyiségek betartására.

Az első albekezdésben meghatározott adminisztratív ellenőrzéseket helyszíni vizsgálatok egészítik ki, amelyek során különösen a következőket kell ellenőrizni:

a) a támogatás hatását a kedvezményezett által fizetendő árra;

b) a 9. cikkben említett nyilvántartásokat, többek között a pénzügyi nyilvántartásokat, például a beszerzést és értékesítést igazoló számlákat és banki kivonatokat;

c) a támogatott termékek e rendeletnek megfelelő felhasználását, különösen, ha felmerül a más irányú felhasználás gyanúja.

(3) Az egyes, augusztus 1-jétől július 31-ig tartó időszakokra vonatkozóan elvégzett helyszíni vizsgálatok teljes száma a 6. cikkben említett valamennyi kérelmező legalább 5 %-ának felel meg. Ha egy tagállamban a kérelmezők száma száznál kevesebb, öt kérelmezőnél kell helyszíni vizsgálatot végezni. Ha egy tagállamban a kérelmezők száma ötnél kevesebb, a kérelmezők 100 %-át ellenőrizni kell. Ezenkívül az egyes, augusztus 1-jétől július 31-ig tartó időszakokra vonatkozóan elvégzett helyszíni vizsgálatok teljes száma megfelel az országos szinten nyújtott támogatás legalább 5 %-ának.

(4) A helyszíni vizsgálatokat a vizsgálatok által érintett tanév augusztus 1-jétől július 31-éig tartó időszaka (N időszak), az azt követő 12 hónap (N + 1 időszak) vagy mindkettő folyamán kell elvégezni.

A helyszíni vizsgálatoknak a vizsgálatok által érintett tanév (N időszak) legalább négyhónapos időszakára kell kiterjedniük.

A helyszíni vizsgálat akkor minősül lezártnak, amikor az arra vonatkozó, a (8) bekezdésben említett ellenőrzési jelentés rendelkezésre áll.

(5) Az illetékes ellenőrző hatóság a különböző földrajzi területek figyelembevételével, valamint a hibák ismétlődését és az előző években elvégzett ellenőrzések eredményeit figyelembe vevő kockázatelemzés alapján választja ki, hogy mely kérelmezőnél végez helyszíni vizsgálatot. A kockázatelemzés figyelembe veszi a szóban forgó különböző támogatási összegeket és a 6. cikk (2) bekezdésében említett kérelmezők típusát.

(6) Azokban az esetekben, amikor a 6. cikk (2) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett kérelmező igényel támogatást, a kérelmezőnél elvégzett helyszíni vizsgálatot ki kell egészíteni legalább két oktatási intézményben, vagy a kérelmező nyilvántartásában szereplő oktatási intézmények legalább 1 %-ában végzendő helyszíni vizsgálattal, attól függően, hogy melyik szám a nagyobb.

(7) Feltéve, hogy a vizsgálat célját nem veszélyezteti, szigorúan a lehetséges legkésőbbi időpontban előzetes értesítés küldhető a vizsgálatról.

(8) Az illetékes ellenőrző hatóság minden egyes helyszíni vizsgálatról jelentést készít. A jelentés pontosan ismerteti a különböző ellenőrzött tételeket.

Az ellenőrzési jelentést az alábbi részekre kell felosztani:

a) általános rész, amely különösen az alábbi információkat tartalmazza:

i. a támogatási programot, a szóban forgó időszakot, az ellenőrzött kérelmeket, azon tejtermékek mennyiségét, amelyekre támogatást fizettek ki, valamint a szóban forgó összegeket;

ii. a jelenlevő felelős személyeket;

b) az elvégzett vizsgálatokat külön-külön ismertető rész, amely kiterjed különösen a következő információkra:

i. a vizsgált dokumentumok;

ii. a végrehajtott vizsgálatok jellege és volumene;

iii. megjegyzések és eredmények.

Az ellenőrzési jelentést a helyszíni vizsgálatok által érintett, augusztus 1-jétől július 31-éig tartó tanév végétől számított maximum 12 hónapos időszakon belül le kell zárni (N + 1 időszak).

(9) A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetésére értelemszerűen a 796/2004/EK ( 6 ) bizottsági rendelet 73. cikkének (1), (3), (4) és (8) bekezdése alkalmazandó.

(10) A 10. cikk sérelme nélkül, csalás esetén a kérelmezőnek a ajogosulatlanul kifizetett összegek (9) bekezdés szerinti visszafizetésén felül az eredetileg kifizetett összegek és azon összeg különbségét is ki kell fizetnie, amelyre jogosult.

16. cikk

Az európai iskolatejet népszerűsítő plakát

Az e rendelet értelmében termékeket szétosztó oktatási intézmények a III. mellékletben meghatározott minimumkövetelményekkel összhangban plakátot készítenek vagy készíttetnek, amelyet jól látható és olvasható módon, állandó jelleggel elhelyeznek az intézmény főbejáratánál.

17. cikk

Értesítések

(1) A tagállamok minden év október 31-éig elküldik a Bizottságnak az alábbi adatokat az előző naptári évben véget ért, augusztus 1-jétől július 31-éig tartó tanév során kiosztott tejtermékekről, az e rendelet 6. cikkében meghatározott kérelmezők szerinti lebontásban:

a) kérelmezők száma;

b) az ellenőrzött kérelmezők száma;

c) azon oktatási intézmények teljes száma, amelyek részére az ellenőrzött kérelmezők leszállították a közösségi támogatásra jogosult termékeket, valamint az ezen oktatási intézmények közül a helyszínen ellenőrzöttek száma;

d) a termékek összetételét érintő ellenőrzések száma;

e) az igényelt, a kifizetett és a helyszínen ellenőrzött támogatási összeg (EUR-ban);

f) az adminisztratív ellenőrzést követő támogatáscsökkentés (EUR-ban);

g) a 11. cikk (3) bekezdése szerint a kérelem késedelmes benyújtása miatti támogatáscsökkentés (EUR-ban);

h) a 15. cikk (9) bekezdése szerint a helyszíni ellenőrzéseket követően visszafizettetett támogatás (EUR-ban);

i) a 15. cikk (10) bekezdése szerint csalás esetén alkalmazott szankciók (EUR-ban);

j) azon kérelmezők száma, akik jóváhagyása a 10. cikk szerint felfüggesztésre vagy visszavonásra került.

(2) A tagállamok minden év január 31-e előtt az előző, augusztus 1-jétől július 31-ig tartó időszakkal kapcsolatban értesítik a Bizottságot legalább a következőkről:

a) azon tej és tejtermékek mennyisége kategóriánként és alkategóriánként, amelyek tekintetében támogatást fizettek ki;

b) legnagyobb engedélyezhető mennyiség;

c) uniós kiadás;

d) az iskolatejprogramban részt vevő tanulók hozzávetőleges száma;

e) nemzeti kiegészítő kifizetés;

f) az iskolatej-rendszerben részt vevő összes oktatási intézményben rendszeresen tanuló gyermekek becsült száma;

g) az iskolatej-rendszerben való részvételre jogosult gyermekek becsült száma.

(3) Az e rendeletben említett értesítéseket a 792/2009/EK bizottsági rendeletnek ( 7 ) megfelelően kell megküldeni.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2707/2000/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának, és azokat a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

19. cikk

Átmeneti rendelkezés

(1) A 2707/2000/EK rendelet a 2008. augusztus 1-je előtti szállításokra továbbra is alkalmazandó.

(2) A 2707/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésével összhangban nyújtott engedélyek 2008. december 31-ig érvényesek maradnak.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TERMÉKEK JEGYZÉKE

I. kategória

a) hőkezelt tej ( 8 );

b) csokoládéval, gyümölcslével ( 9 ) vagy egyéb módon ízesített hőkezelt tej, amely az a) pontban meghatározott tejet legalább 90 tömegszázalékban tartalmazza és legfeljebb 7 % hozzáadott cukrot ( 10 ) és/vagy mézet tartalmaz;

c) ízesített vagy ízesítetlen erjesztett tejtermékek gyümölcslével (10) vagy anélkül, amelyek az a) pontban meghatározott tejet legalább 90 tömegszázalékban tartalmazzák és legfeljebb 7 % hozzáadott cukrot (10) és/vagy mézet tartalmaznak.

II. kategória

Erjesztett vagy nem erjesztett, ízesített vagy ízesítetlen, gyümölcsöt ( 11 ) tartalmazó tejtermékek, amelyek az I. kategória a) pontjában meghatározott tejet legalább 75 tömegszázalékban tartalmazzák és legfeljebb 7 % hozzáadott cukrot ( 12 ) és/vagy mézet tartalmaznak.

III. kategória

Friss és ömlesztett sajtok, amelyek legfeljebb 10 % tejidegen összetevőt tartalmaznak ( 13 ).

IV. kategória

"Grana Padano" és "Parmigiano-Reggiano" sajt.

V. kategória

Sajt, amely legfeljebb 10 % tejidegen összetevőt tartalmaz, és nem tartozik a III. és IV. kategóriába (13) .

II. MELLÉKLET

A támogatás mértéke

a) 18,15 EUR/100 kg az I. termékkategóriában;

b) 16,34 EUR/100 kg a II. termékkategóriában;

c) 54,45 EUR/100 kg a III. termékkategóriában;

d) 163,14 EUR/100 kg a IV. termékkategóriában;

e) 138,85 EUR/100 kg az V. termékkategóriában.

III. MELLÉKLET

Az európai iskolatejet népszerűsítő plakátra vonatkozó minimumkövetelmények

A plakát mérete: A3 vagy annál nagyobb

Betűméret: 1cm vagy annál nagyobb

Cím: Európai iskolatej

Tartalom: Az oktatási intézmény típusának figyelembevételével legalább az alábbi szövegezés:

"(az oktatási intézmény típusa (például Óvodánk/Iskolánk)) az Európai Unió által az európai iskolatej-program keretében támogatott tejtermékekkel látja el növendékeit."

Ajánlott hangsúlyozni a gyermekek esetében fontos táplálkozástani előnyöket és iránymutatásokat.

Elhelyezés: Jól látható és olvasható módon az oktatási intézmény főbejáratánál.

IV. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 2707/2000/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
a 2. cikk (1) bekezdésének, a), b) és c) pontja2. cikk
a 2. cikk (2) bekezdése
a 2. cikk (3) bekezdése
3. cikka 3. cikk (1) bekezdésének első mondata
a 3. cikk (1) bekezdésének második mondata
a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésea 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdése
a 4. cikk (1) bekezdésea 4. cikk (1) bekezdése
a 4. cikk (2) bekezdése
a 4. cikk (3) bekezdésének első albekezdésea 4. cikk (2) bekezdése
a 4. cikk (3) bekezdésének második albekezdése
a 4. cikk (4) bekezdésea 4. cikk (3) bekezdése
5. cikk
5. cikk
a 6. cikk (1) bekezdése
a 6. cikk (1) bekezdése
a 6. cikk (2) bekezdésea 6. cikk (2) bekezdése
7. cikk7. cikk
8. cikka 8. cikk (1) bekezdése
a 8. cikk (2) bekezdése
a 9. cikk (1) bekezdése9. cikk
a 9. cikk (2) bekezdése
10. cikk10. cikk
11. cikk11. cikk
a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjaa 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja
a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjaa 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja
a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja
a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja
a 12. cikk (2) bekezdésea 12. cikk (2) bekezdése
a 12. cikk (3) bekezdése
a 13. cikk (1) és (2) bekezdésea 13. cikk (1) és (2) bekezdése
a 13. cikk (3) bekezdése
a 14. cikk (1) bekezdésének első albekezdésea 14. cikk (1) bekezdése
a 14. cikk (1) bekezdése második albekezdésének első mondataa 14. cikk (2) bekezdése
a 14. cikk (1) bekezdése második albekezdésének második és harmadik mondata
a 14. cikk (2) és (3) bekezdése
15. cikk
15. cikk
16. cikk
16. cikk
17. cikk
17–20. cikk
I. melléklet
I. melléklet
II. melléklet
II. melléklet
III. melléklet
IV. melléklet

( 1 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb az 510/2008/EK rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

( 2 ) HL L 311., 2000.12.12., 37. o. A legutóbb az 1544/2007/EK rendelettel (HL L 337., 2007.12.21., 64. o.) módosított rendelet.

( 3 ) Lásd a IV. mellékletet.

( 4 ) HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

( 5 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1243/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 281., 2007.10.25., 8. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

( 7 ) HL L 228., 2009.9.1., 3. o.

( 8 ) Beleértve a laktózmentes tejitalt.

( 9 ) A gyümölcslé hozzáadása a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelvvel összhangban történik.

( 10 ) E kategória alkalmazásában "cukor" alatt a 1701 és 1702 KN-kód alatti tételek értendők. Az e kategóriába tartozó termékek esetében az édesítőszerek használata az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvvel összhangban történik.

( 11 ) E kategória alkalmazásában a gyümölcstartalmú tejtermékek mindig tartalmaznak gyümölcsöt, gyümölcshúst, gyümölcspürét vagy gyümölcslevet. E kategória alkalmazásában "gyümölcs" alatt a Kombinált Nómenklatúra 8. árucsoportjában szereplő tételek értendők. A gyümölcslé, gyümölcshús és gyümölcspüré hozzáadása a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelvvel összhangban történik.

( 12 ) E kategória alkalmazásában "cukor" alatt a 1701 és 1702 KN-kód alatti tételek értendők. A gyümölcshöz adott cukor beszámítandó a legfeljebb 7 %-os cukortartalomba. Az e kategóriába tartozó termékek esetében az édesítőszerek használata az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvvel összhangban történik.

( 13 ) Az e kategóriába tartozó termékek megfelelnek az 1234/2007/EK rendelet XII. mellékletének II. pontjában meghatározott követelményeknek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0657 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0657&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0657-20130801 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0657-20130801&locale=hu A dokumentum későbbi módosításának konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék