32019R1111

A Tanács (EU) 2019/1111 rendelete (2019. június 25.) a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről

HL L 178., 2019.7.2., 1—115. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A TANÁCS (EU) 2019/1111 RENDELETE

(2019. június 25.)

a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 81. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményeire (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A Bizottság 2014. április 15-én jelentést fogadott el a 2201/2003/EK tanácsi rendelet (3) alkalmazásáról. A jelentés arra a megállapításra jutott, hogy a 2201/2003/EK rendelet egy jól működő eszköz, amely jelentős előnyökkel jár a polgárok számára, ugyanakkor a jelenlegi szabályok javíthatók. Az említett rendeletet több helyütt módosítani kell. Az áttekinthetőség érdekében az említett rendeletet célszerű átdolgozni.

(2) Ez a rendelet egységes joghatósági szabályokat állapít meg a házasság felbontására, a különválásra és a házasság érvénytelenítésére, valamint a szülői felelősséggel kapcsolatos nemzetközi vonatkozású jogvitákra vonatkozóan. Ez a rendelet megkönnyíti a határozatok, valamint a közokiratok és bizonyos megállapodások Unión belüli mozgását azáltal, hogy rendelkezéseket állapít meg a más tagállamokban való elismerésükre és végrehajtásukra vonatkozóan. Ezenkívül ez a rendelet egyértelművé teszi, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy valódi és tényleges lehetőséget biztosítsanak számára véleménye kifejezésére a vele kapcsolatos eljárások során, és emellett olyan rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek kiegészítik a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. október 25-i Hágai Egyezményt a tagállamok közötti kapcsolatok tekintetében. Ezért ez a rendelet várhatóan elősegíti majd a jogbiztonság fokozását és a rugalmasság növelését, valamint a bírósági eljáráshoz való hozzáférés javításának és az ilyen eljárások hatékonyabbá tételének biztosítását.

(3) Az Unió számára elengedhetetlen az uniós igazságszolgáltatási térség zökkenőmentes és megfelelő, a tagállamok különböző jogrendszereit és hagyományait tiszteletben tartó működése. E tekintetben tovább kell erősíteni az egymás igazságszolgáltatási rendszerei iránti kölcsönös bizalmat. Az Unió célul tűzte ki maga elé egy szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtését, fenntartását és fejlesztését, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. E cél megvalósítása céljából meg kell erősíteni a jogi eljárások során a személyeket - különösen a gyermekeket - megillető jogokat az igazságszolgáltatási és közigazgatási hatóságok közötti együttműködés, valamint a családjog területén hozott, határon átnyúló vonatkozású határozatok végrehajtásának megkönnyítése céljából. Fokozni kell a polgári ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerését, egyszerűsíteni kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, valamint javítani kell a tagállami hatóságok közötti információcserét.

(4) E célból az Uniónak többek között intézkedéseket kell elfogadnia a határokon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén, különösen akkor, ha ezek a belső piac megfelelő működéséhez szükségesek. A polgári ügyek fogalmát autonóm módon, a Európai Unió Bíróságának (a továbbiakban: a Bíróság) állandó ítélkezési gyakorlatával összhangban kell értelmezni. Az említett fogalmat önálló fogalomként, egyrészről e rendelet céljaira és felépítésére, másrészről pedig a nemzeti jogrendszerek összességéből következő általános elvekre hivatkozással kell értelmezni. A polgári ügyek fogalmát tehát úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalhat akár olyan intézkedéseket is, amelyek valamely tagállam jogrendszerében a közjog hatálya alá tartozhatnak. E fogalomnak - e rendelet céljaival összhangban - ki kell terjednie különösen az e rendelet értelmében vett szülői felelősségi ügyekben benyújtott valamennyi kérelemre, meghozott intézkedésre és határozatra.

(5) E rendelet hatálya alá a polgári ügyek tartoznak, ami a házassági és szülői felelősségi ügyekben folytatott polgári peres eljárásokat és az ezekből eredő határozatokat, valamint az ilyen ügyekkel kapcsolatos közokiratokat és egyes bíróságon kívüli megállapodásokat foglalja magában. Emellett a polgári ügyek fogalmának ki kell terjednie a gyermeknek az 1980. évi Hágai Egyezmény szerinti visszavitelével kapcsolatos kérelmekre, intézkedésekre és határozatokra, valamint közokiratokra és egyes bíróságon kívüli megállapodásokra is, amelyek a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében és az 1980. évi Hágai Egyezmény 19. cikkével összhangban nem minősülnek a szülői felelősség érdemére vonatkozó eljárásoknak, de azokhoz szorosan kapcsolódnak, és e rendelet egyes rendelkezési foglalkoznak velük.

(6) A házassági és szülői felelősségi ügyekben hozott határozatok, valamint az ilyen ügyekkel kapcsolatos közokiratok és bizonyos megállapodások szabad mozgásának megkönnyítése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a joghatóságra, valamint a határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokra kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogi eszköz legyen irányadó.

(7) Minden gyermek egyenlőségének biztosítása érdekében e rendelet hatálya alá kell tartoznia a szülői felelősségre vonatkozó valamennyi határozatnak, beleértve a gyermek védelmére vonatkozó intézkedéseket is, függetlenül attól, hogy azok házassági jogi eljáráshoz vagy más eljáráshoz kapcsolódnak-e.

(8) Mivel azonban a szülői felelősségre vonatkozó szabályok alkalmazása gyakran a házassági jogi eljárások összefüggésében merül fel, helyénvaló a házasság felbontásával és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyeket egyetlen eszközben szabályozni.

(9) A házasság felbontására, a különválásra, illetve a házasság érvénytelenítésére vonatkozó határozatok tekintetében ezt a rendeletet csak a házassági kötelékek felbontására kell alkalmazni. E rendeletnek nem kell foglalkoznia olyan kérdésekkel, mint például a házasság felbontásának jogalapja, a házasság vagyonjogi következményei vagy egyéb járulékos vonatkozások. A házassági kötelékek felbontását elutasító határozatok nem tartozhatnak e rendelet elismeréssel kapcsolatos rendelkezéseinek hatálya alá.

(10) A gyermek vagyonát illetően ezt a rendeletet csak a gyermek védelmét szolgáló intézkedésekre kell alkalmazni, azaz a gyermek vagyonának gondozásával megbízott, a gyermeket képviselő vagy segítő személy vagy szerv kijelölésére és feladataira, valamint a gyermek vagyonának kezelésére, megóvására vagy rendelkezésre bocsátására. Ebben az összefüggésben ezt a rendeletet például olyan esetekben kell alkalmazni, amikor az eljárások tárgya a gyermek vagyonát kezelő személy vagy szerv kijelölése. A gyermek vagyonával kapcsolatos intézkedéseket, amelyek nem vonatkoznak a gyermek védelmére, továbbra is az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) kell szabályozni. Ugyanakkor lehetővé kell tenni e rendeletnek az előkérdésekkel kapcsolatos joghatóságra vonatkozó rendelkezései ilyen esetekben történő alkalmazását.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére