32019L0782[1]

A Bizottság (EU) 2019/782 irányelve (2019. május 15.) a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/782 IRÁNYELVE

(2019. május 15.)

a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a harmonizált kockázati mutatók meghatározása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/128/EK irányelv célja a peszticidhasználat által az emberi egészségre és környezetre jelentett veszélyek és gyakorolt hatások csökkentése, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések vagy technikák alkalmazásának előmozdítása a peszticidhasználattól való függőség csökkentése érdekében.

(2) A tagállamok nemzeti cselekvési terveiről és a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv (2) végrehajtásában elért haladásról szóló, 2017. októberi jelentésében a Bizottság vállalta, hogy a tagállamokkal együttműködve konszenzust alakít ki harmonizált kockázati mutatók kidolgozásáról.

(3) 2017 decemberében a "Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!" elnevezésű európai polgári kezdeményezésre (3) adott válaszában a Bizottság vállalta, hogy harmonizált kockázati mutatókat dolgoz ki annak érdekében, hogy nyomon kövesse a peszticidek használatából eredő kockázatok csökkentésének tendenciáit uniós szinten.

(4) Harmonizált kockázati mutatók meghatározására annak érdekében van szükség, hogy mérni lehessen az e célkitűzések uniós szintű megvalósításában elért haladást, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy nemzeti szinten kezeljék és jelentsék a kockázatokat.

(5) A 2009/128/EK irányelv 15. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy Bizottságnak ki kell számítania az uniós szintű kockázati mutatókat a növényvédelmi termékekre vonatkozó statisztikákról szóló uniós jogszabályokkal összhangban gyűjtött statisztikai adatok és más vonatkozó adatok felhasználásával, a peszticidek használatából származó kockázatok tendenciáinak megbecslése érdekében.

(6) Az 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 1. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a rendeletnek megfelelően készített statisztikák és más vonatkozó adatok a 2009/128/EK irányelv 4. és 15. cikke szerinti célokat szolgálják, nevezetesen a nemzeti cselekvési tervek kidolgozását és a mutatók kiszámítását. Eddig még nem valósult meg a növényvédő szerek használatára vonatkozó statisztikai adatgyűjtésre irányuló uniós szintű összehangolt megközelítés az 1185/2009/EK rendelet értelmében, ezért ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.

(7) Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 53. cikke különleges körülmények esetén lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljából legfeljebb 120 napra engedélyezzék a növényvédő szerek forgalomba hozatalát, ha ez az intézkedés olyan veszély miatt szükséges, amely más észszerű eszközzel nem hárítható el. Ezekben az esetekben a tagállamok engedélyezhetik a jóváhagyott vagy nem jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(8) A harmonizált kockázati mutató csak a növényvédő szerekkel kapcsolatos statisztikákra vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban gyűjtött statisztikai adatokon és más releváns adatokkal alapulhat, és a növényvédő szerek használatára vonatkozó statisztikák hiányában csak a növényvédő szerek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikák, valamint a tagállamok által az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke szerinti különleges körülmények között kiadott engedélyek száma tekinthetők ilyen releváns és jelenleg rendelkezésre álló adatoknak. Ezeket a mutatókat más mutatókkal is ki kell egészíteni, hogy egyéb kockázati tényezőket is figyelembe lehessen venni.

(9) Helyénvaló, hogy a hatóanyagok ezen irányelv szerinti kategorizálása az 1107/2009/EK rendeletben előírt kategorizálást tükrözze, mint kis kockázatú hatóanyagok, helyettesítésre jelölt anyagok vagy más hatóanyagok, amelyek többek között az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) szerinti osztályozáson alapulnak.

(10) Az 1107/2009/EK rendelet szerinti hatóanyagok lehetnek kémiai hatóanyagok vagy mikroorganizmusok. A 2009/128/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy lehetőleg előnyben részesítsék a növényvédelem nem vegyi módszereit. A harmonizált kockázati mutatók megállapításakor ezért helyénvaló a hatóanyagokat és a mikroorganizmusokat elkülönítve osztályozni.

(11) Azokban az esetekben, amikor a tagállamok a nem jóváhagyott hatóanyagokra vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet 53. cikk szerinti engedélyt adnak ki, a később forgalomba hozott növényvédő szerekben található nem jóváhagyott hatóanyagok mennyiségéről a tagállamok az 1185/2009/EK rendelet 3. cikkének megfelelően tájékoztatják a Bizottságot. Eddig még nem valósult meg az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján megadott engedélyek alapján forgalomba hozott növényvédő szerekben található jóváhagyott hatóanyagok konkrét mennyiségére vonatkozó adatgyűjtés uniós szintű összehangolása.

(12) Az 1185/2009/EK rendelettel összhangban készített statisztikák és a hatóanyagokra vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet szerinti információk - többek között arra vonatkozóan, hogy kis kockázatú hatóanyagokról, helyettesítésre jelölt anyagokról vagy más hatóanyagokról van-e szó - összevonásával számítási módszert lehet létrehozni egy veszélyalapú, harmonizált kockázati mutató előállítására, amely a peszticidek használatából eredő potenciális kockázatok becslésére szolgál.

(13) Az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján forgalomba hozott hatóanyagok mennyiségére vonatkozó, uniós szintű harmonizált adatgyűjtési rendszer létrejöttéig indokolt egy, az említett cikk alapján kiadott engedélyek számán alapuló harmonizált kockázati mutató létrehozása.

(14) Annak érdekében, hogy a kiszámított harmonizált kockázati mutatók tükrözzék a különböző kategóriákba sorolt jóváhagyott hatóanyagok és nem jóváhagyott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek használatának relatív kockázatát, e célra súlyozó tényezőket kell megállapítani.

(15) Annak érdekében, hogy észszerű gyakorisággal mérni lehessen az előrehaladást a területen, és tekintettel arra, hogy a tagállamoknak évente adatokat kell szolgáltatniuk az 1185/2009/EK rendelet alapján, és azt a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül továbbítaniuk kell az Eurostatnak, a harmonizált kockázati mutatók kiszámítását évente kell elvégezni, és legkésőbb a szóban forgó referenciaév végét követő 20 hónapon belül közzé kell tenni.

(16) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/128/EK irányelv IV. mellékletének módosítása

A 2009/128/EK irányelv IV. mellékletének helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

Nemzeti jogba való átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2019. szeptember 5-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 309., 2009.11.24., 71. o.

(2) A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2017. október) a tagállamok nemzeti cselekvési terveiről és a peszticidekről szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtásában elért haladásról - COM(2017) 587 final.

(3) A Bizottság közleménye (2017. december 12.) a "Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!" európai polgári kezdeményezésről - C(2017) 8414 final.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról (HL L 324., 2009.12.10., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

MELLÉKLET

"IV. MELLÉKLET

1. SZAKASZ

Harmonizált kockázati mutatók

A harmonizált kockázati mutatókat e melléklet 2. és 3. szakasza sorolja fel.

2. SZAKASZ

1. harmonizált kockázati mutató: Az 1107/2009/EK rendelet alapján a növényvédő szerekben forgalomba hozott hatóanyagok mennyiségein alapuló, veszélyalapú harmonizált kockázati mutató

1. Ez a mutató az 1107/2009/EK rendelet értelmében a növényvédő szerekben forgalomba hozott hatóanyagokra vonatkozó statisztikákon alapul, amelyeket az 1185/2009/EK rendelet I. melléklete (A peszticidek forgalomba hozatalára vonatkozó statisztikák) értelmében bocsátottak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére. Az említett adatokat 4 csoportba sorolják, amelyek 7 kategóriára tagolódnak.

2. Az 1. harmonizált kockázati mutató kiszámításához a következő általános szabályokat kell alkalmazni:

a) Az 1. harmonizált kockázati mutatót a hatóanyagoknak az 1. táblázatban meghatározott 4 csoportba és 7 kategóriába való besorolása alapján kell kiszámítani;

b) az 1. csoportba (A. és B. kategória) tartozó hatóanyagok az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (1) mellékletének D. részében felsorolt hatóanyagok;

c) a 2. csoportba (C. és D. kategória) tartozó hatóanyagok az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. és B. részében felsorolt hatóanyagok;

d) a 3. csoportba (E. és F. kategória) tartozó hatóanyagok az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének E. részében felsorolt hatóanyagok;

e) a 4. csoportba (G. kategória) tartozó hatóanyagok azok a hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK végrehajtási rendelet alapján nem hagytak jóvá, és ezért nem szerepelnek az 540/2011/EU rendelet mellékletében;

f) az 1. táblázat vi. sorában szereplő súlyokat alkalmazni kell.

3. Az 1. harmonizált kockázati mutatót úgy kell kiszámítani, hogy az 1. táblázatban szereplő egyes csoportok tekintetében a forgalomba hozott hatóanyagok éves mennyiségét meg kell szorozni a vi. sorban szereplő, vonatkozó veszélyességi súlyokkal, majd ezt követően összesíteni kell a számítások eredményeit.

4. Az 1. táblázatban szereplő egyes csoportok és kategóriák tekintetében ki lehet számítani a forgalomba hozott hatóanyagok mennyiségét.

1. táblázat

A hatóanyagok és veszélyességi súlyok osztályozása az 1. harmonizált kockázati mutató kiszámításához

SorCsoportok
1.2.3.4.
i.Kis kockázatú hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke alapján jóváhagytak, vagy jóváhagyottnak tekintendőkés amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. részébenAz 1107/2009/EK rendelet alapján jóváhagyott, vagy jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagok, amelyek nem tartoznak más kategóriába és amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. és B. részébenAz 1107/2009/EK végrehajtási rendelet 24. cikke alapján jóváhagyott, vagy jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagok, amelyek helyettesítésre jelölt anyagok és amelyek szerepelnek az 540/2011/EU rendelet mellékletének E. részébenAzok a hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK rendelet alapján nem hagytak jóvá, és ezért nem szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében
ii.Kategóriák
iii.A.B.C.D.E.F.G.
iv.MikroorganizmusokVegyi hatóanyagokMikroorganizmusokVegyi hatóanyagokamelyek besorolása nem az alábbiak szerint történik:
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagok
és/vagy
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagok
és/vagy
endokrin károsító anyagok
amelyek besorolása az alábbiak szerint történik:
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagok
és/vagy
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagok
és/vagy
Endokrin károsító anyagok, ahol az emberek expozíciója elhanyagolható
v.Az 1107/2009/EK rendelet alapján engedélyezett termékekben forgalomba hozott hatóanyagok mennyiségeire alkalmazandó veszélyességi súlyok
vi.181664

5. Az 1. harmonizált kockázati mutató alapértéke 100, amely megegyezik a fenti számítás átlagos eredményével a 2011-2013 közötti időszakra.

6. Az 1. harmonizált kockázati mutató eredményét az alapértékkel való összefüggésben kell kifejezni.

7. A tagállamok és a Bizottság minden naptári évre vonatkozóan és legkésőbb 20 hónappal azon év végét követően, amelyre vonatkozóan az 1. harmonizált kockázati mutatót kiszámítják, a 2009/128/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdésével és 15. cikke (4) bekezdésével összhangban kiszámítja és közzéteszi az 1. harmonizált kockázati mutatót.

3. SZAKASZ

2. harmonizált kockázati mutató: Az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján kiadott engedélyek számán alapuló harmonizált kockázati mutató

1. Ez a mutató az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján a növényvédő szerekre kiadott engedélyek számán alapul, amelyet az említett rendelet 53. cikke (1) bekezdésének megfelelően közölnek a Bizottsággal. Az említett adatokat 4 csoportba sorolják, amelyek 7 kategóriára tagolódnak.

2. A 2. harmonizált kockázati mutató kiszámításához a következő általános szabályokat kell alkalmazni:

a) A 2. harmonizált kockázati mutató az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján kiadott engedélyek számán alapul. Kiszámítása a hatóanyagoknak a 2. táblázatban meghatározott 4 csoportba és 7 kategóriába való besorolása alapján történik;

b) az 1. csoportba (A. és B. kategória) tartozó hatóanyagok az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. részében felsorolt hatóanyagok;

c) a 2. csoportba (C. és D. kategória) tartozó hatóanyagok az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. és B. részében felsorolt hatóanyagok;

d) a 3. csoportba (E. és F. kategória) tartozó hatóanyagok az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének E. részében felsorolt hatóanyagok;

e) a 4. csoportba (G. kategória) tartozó hatóanyagok azok a hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK végrehajtási rendelet alapján nem hagytak jóvá, és ezért nem szerepelnek az 540/2011/EU rendelet mellékletében;

f) a 2. táblázat vi. sorában szereplő súlyokat alkalmazni kell.

3. A 2. harmonizált kockázati mutatót úgy kell kiszámítani, hogy a 2. táblázatban szereplő egyes csoportok tekintetében az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján a növényvédő szerekre kiadott engedélyek számát meg kell szorozni a vi. sorban meghatározott, vonatkozó veszélyességi súlyokkal, majd ezt követően összesíteni kell a számítások eredményeit.

2. táblázat

A hatóanyagok és veszélyességi súlyok osztályozása a 2. harmonizált kockázati mutató kiszámításához

SorCsoportok
1.2.3.4.
i.Kis kockázatú hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK rendelet 22. cikke alapján jóváhagytak, vagy jóváhagyottnak tekintendőkés amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének D. részébenAz 1107/2009/EK rendelet alapján jóváhagyott, vagy jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagok, amelyek nem tartoznak más kategóriába és amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének A. és B. részébenAz 1107/2009/EK rendelet 24. cikke alapján jóváhagyott, vagy jóváhagyottnak tekintendő hatóanyagok, amelyek helyettesítésre jelölt anyagok és amelyek szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének E. részébenAzok a hatóanyagok, amelyeket az 1107/2009/EK rendelet alapján nem hagytak jóvá, és ezért nem szerepelnek az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletében
ii.Kategóriák
iii.A.B.C.D.E.F.G.
iv.MikroorganizmusokVegyi hatóanyagokMikroorganizmusokVegyi hatóanyagokamelyek besorolása nem az alábbiak szerint történik:
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagok
és/vagy
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagok
és/vagy
endokrin károsító anyagok
amelyek besorolása az alábbiak szerint történik:
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagok
és/vagy
az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagok
és/vagy
Endokrin károsító anyagok, amelyek esetében az emberek expozíciója elhanyagolható
v.Az 1107/2009/EK rendelet 53. cikke alapján kiadott engedélyek számára alkalmazandó veszélyességi súlyok
vi.181664

4. A 2. harmonizált kockázati mutató alapértéke 100, amely megegyezik a fenti számítás átlagos eredményével a 2011-2013 közötti időszakra.

5. A 2. harmonizált kockázati mutató eredményét az alapértékkel való összefüggésben kell kifejezni.

6. A tagállamok és a Bizottság minden naptári évre vonatkozóan és legkésőbb 20 hónappal azon év végét követően, amelyre vonatkozóan a 2. harmonizált kockázati mutatót kiszámítják, a 2009/128/EK irányelv 15. cikke (2) bekezdésével és 15. cikke (4) bekezdésével összhangban kiszámítja és közzéteszi a 2. harmonizált kockázati mutatót.

(1) A Bizottság 540/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. május 25.) az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L0782 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L0782&locale=hu

Tartalomjegyzék