32008R0003[1]

A Tanács 3/2008/EK rendelete ( 2007. december 17. ) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

A TANÁCS 3/2008/EK RENDELETE

(2007. december 17.)

a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

(1)

A 2826/2000/EK ( 1 ) és a 2702/1999/EK ( 2 ) tanácsi rendeletek értelmében a Közösség tájékoztató és promóciós intézkedéseket hajthat végre a belső piacon és harmadik országok piacain meghatározott számú mezőgazdasági termék vonatkozásában. Az eddig elért eredmények nagyon biztatóak.

(2)

Figyelembe véve a megszerzett tapasztalatokat, a piaci helyzet Közösségen belüli és kívüli alakulását illető kilátásokat, valamint a világkereskedelem új összefüggéseit, ajánlatos kialakítani egy, a mezőgazdasági termékekre és előállításuk módjára, valamint a mezőgazdasági termékekből előállított élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó átfogó és következetes tájékoztatási és promóciós politikát a belső piacon és a harmadik országok piacain egyaránt, anélkül azonban, hogy az érintett termékek fogyasztását e termékek sajátos eredetére hivatkozva igyekeznének előmozdítani.

(3)

Az egyértelműség érdekében ezért helyénvaló hatályon kívül helyezni és egyetlen egységes rendelettel felváltani a 2702/1999/EK és a 2826/2000/EK rendeletet, megőrizve mindazonáltal az intézkedések végrehajtási helytől függő sajátosságait.

(4)

Egy ilyen politika eredményesen egészíti ki és támasztja alá a tagállamok intézkedéseit azáltal, hogy javítja a közösségi és a harmadik országbeli fogyasztók által a termékről alkotott képet, különös tekintettel az élelmiszerek minőségére, tápértékére és biztonságos voltára, valamint az előállítás módszereire. Azáltal, hogy hozzájárul új piacok szerzéséhez a harmadik országokban, ez a tevékenység várhatóan a nemzeti és a magánkezdeményezésekre is ösztönzően hat majd.

(5)

Meg kell határozni az érintett termékek és ágazatok, valamint a közösségi programok által megcélzott témák és piacok kiválasztásának szempontjait.

(6)

A mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedéseknek az export-visszatérítés mellett és az anélkül kivitt termékekre egyaránt kiterjeszthetőnek kell lenniük.

(7)

Az intézkedéseket tájékoztató és promóciós programok keretében kell végrehajtani. A programok következetessége és eredményessége érdekében a belső piacon végrehajtandó intézkedések tekintetében iránymutatásokat kell nyújtani, amelyek valamennyi érintett termék vagy ágazat vonatkozásában meghatározzák az adott közösségi program alapvető elemeivel kapcsolatos általános megközelítést.

(8)

Tekintettel a teljesítendő feladatok szakmai jellegére, szükséges, hogy a Bizottság egy kommunikációs szakértői bizottsághoz vagy szakmai tanácsadókhoz fordulhasson.

(9)

Meg kell határozni az intézkedések finanszírozására vonatkozó szempontokat. Főszabály szerint a Közösség az intézkedésekhez kapcsolódó költségeknek csupán egy részét fedezi, annak érdekében, hogy a javaslatot tevő szervezetek és az érintett tagállamok is osztozzanak a felelősségben. Kivételes esetekben azonban méltányos lehet, hogy az érintett tagállamoktól semmilyen pénzügyi hozzájárulást ne kívánjanak meg. Amennyiben a tájékoztatás tárgya a termékek származási helyére, a biogazdálkodásra és a címkézésre, valamint a mezőgazdasági jogszabályokban előírt emblémákra vonatkozó közösségi rendszer megismertetése, akkor - különösen, ha a legkülső régiókról van szó - indokolt lehet a finanszírozás megosztása a Közösség és a tagállamok között abból a célból, hogy a nyilvánosság megfelelő tájékoztatást kapjon ezekről a viszonylag új keletű intézkedésekről.

(10)

A lehető legnagyobb költséghatékonyság elérése érdekében elő kell írni, hogy az intézkedések végrehajtását - megfelelő eljárásokon keresztül - olyan szervezetekre bízzák, amelyek rendelkeznek a szükséges szervezettel és szakértelemmel.

(11)

Tekintettel a Nemzetközi Olívaolaj-tanács által promóciós tevékenysége során megszerzett tapasztalatokra és az elért eredményekre, rendelkezni kell ugyanakkor arról, hogy a Közösség továbbra is e szervezetre bízhassa az annak az illetékességi körébe tartozó intézkedések végrehajtását. Ezenkívül lehetővé kell tenni más hasonló nemzetközi szervezetek bevonását is egyéb termékek vonatkozásában.

(12)

A programok megfelelő végrehajtásának és az intézkedések hatásainak ellenőrzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok gondosan figyelemmel kísérjék a programok végrehajtását, valamint hogy az eredményeket egy független szervezet értékelje.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések finanszírozásához kapcsolódó költségeket az adott esettől függően a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelettel ( 3 ) összhangban kell kezelni.

(14)

A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 4 ) alapján kell meghozni az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) A 2. cikkben említett, mezőgazdasági termékekre és azok előállítási módjára, valamint mezőgazdasági termékekből előállított élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó, a belső piacon vagy harmadik országokban végrehajtott tájékoztató és promóciós intézkedések az e rendeletben előírt feltételek mellett részben vagy egészben finanszírozhatók a közösségi költségvetésből.

Ezeket az intézkedéseket tájékoztató és promóciós programok keretében kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések nem helyezhetnek előtérbe egyes kereskedelmi márkákat, és nem ösztönözhetik az érintett termékek fogyasztását azok sajátos eredetére való hivatkozással. A közösségi jogszabályban elismert megjelölések esetében azonban feltüntethető az intézkedések tárgyát képező termék eredete.

2. cikk

Tájékoztató és promóciós intézkedések

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések a következőket foglalják magukban:

a) PR-tevékenységre, promócióra vagy reklámozásra vonatkozó intézkedések, különösen olyanok, amelyek a közösségi termékek alapvető tulajdonságait és előnyeit állítják előtérbe, nevezetesen az élelmiszerek minőségét, biztonságos voltát, a különleges előállítási eljárásokat, a táplálkozási és egészségügyi szempontokat, a címkézést, az állatjóllétet és a környezet tiszteletben tartását;

b) tájékoztató kampányok, különös tekintettel az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM), az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ), a hagyományos különleges termékek (HKT) és a biotermelés közösségi rendszereivel, valamint a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségi előírásait és címkézését érintő egyéb közösségi szabályozással, továbbá a vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott emblémákkal kapcsolatos kampányokra;

c) tájékoztató kampányok az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borok, a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borok és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok közösségi rendszeréről;

d) a tájékoztató és promóciós intézkedések eredményeit felmérő tanulmányok.

(2) A belső piac esetében az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések közé tartozhatnak a felelősségteljes alkoholfogyasztási magatartással és a veszélyes alkoholfogyasztással összefüggő ártalmakkal kapcsolatos tájékoztató intézkedések.

A belső piac esetében a támogatható intézkedések közé tartozhat az országos és európai jelentőségű rendezvényeken, vásárokon és kiállításokon való részvétel is, a közösségi termékekről kialakult kép javítására szánt standok felállítása révén.

(3) A harmadik országok esetében az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések magukban foglalhatják a következőket is:

a) az asztali borok közösségi rendszerével kapcsolatos tájékoztató intézkedések;

b) részvétel nemzetközi jelentőségű rendezvényeken, vásárokon és kiállításokon, különös tekintettel a közösségi termékekről kialakult képet javító standok felállítására;

c) új piacok felmérése az értékesítési lehetőségek kiszélesítése érdekében;

d) magas szintű kereskedelmi látogatások.

3. cikk

Érintett ágazatok és termékek

(1) Azokat az ágazatokat vagy termékeket, amelyek az 1. cikk (1) bekezdésében említett, a belső piacon végrehajtandó intézkedések tárgyát képezhetik, a következő szempontok figyelembevételével kell meghatározni:

a) annak kívánatos volta, hogy tematikus vagy meghatározott célközönséghez intézett kampányok útján felhívják a figyelmet az érintett termékek minőségére, tipikus jellemzőire, különleges előállítási módszereire, tápértékére és az egészséget érintő tulajdonságaira, biztonságos voltára, az állatokat kímélő vagy környezetbarát jellegére;

b) egy fogyasztótájékoztatási címkézési rendszer, valamint a termékek nyomon követésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek megvalósítása;

c) az adott ágazatban jelentkező sajátos vagy konjunkturális problémák kezelésének szükségessége;

d) annak kívánatos volta, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák az OEM/OFJ, a HKT és a biogazdálkodás közösségi rendszereiről;

e) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borok, a borszőlő fajtájának jelzésével ellátott borok és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok közösségi rendszeréről történő tájékoztatás célszerűsége, valamint a felelősségteljes alkoholfogyasztási magatartásról és a veszélyes alkoholfogyasztással összefüggő ártalmakról való tájékoztatás szükségessége.

(2) Különösen a következő termékek képezhetik az 1. cikk (1) bekezdésében említett, harmadik országokban végrehajtandó intézkedések tárgyát:

a) közvetlen fogyasztásra vagy feldolgozásra szánt termékek, amelyek esetében lehetőség van kivitelre vagy új piacok meghódítására harmadik országokban, különösen, ha e termékek kiviteléhez nem nyújtanak export-visszatérítést;

b) tipikus vagy minőségi termékek magas hozzáadott értékkel.

4. cikk

Azon témák, termékek és országok jegyzéke, amelyek az intézkedések tárgyát képezhetik

A Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alapján meghatározza a 3. cikk szerinti témák és termékek, valamint az érintett harmadik országok jegyzékét. Ezeket a jegyzékeket kétévente felül kell vizsgálni. Szükség esetén azonban a jegyzékeket ugyanezen eljárás alkalmazásával időközben is módosítani lehet.

A harmadik országok kiválasztásánál azon harmadik országok piacait kell figyelembe venni, amelyekben valós vagy potenciális kereslet mutatkozik.

5. cikk

Irányvonalak

(1) A belső piacon folytatandó promóció vonatkozásában a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően minden egyes kiválasztott ágazat vagy termék tekintetében megállapítja azokat az irányvonalakat, amelyek meghatározzák a tájékoztató és promóciós programokra vonatkozó javaslatok által követendő stratégia részleteit.

Ezek az irányvonalak általános útmutatásokat nyújtanak, különösen a következők tekintetében:

a) a megvalósítandó célkitűzések és a célközönség;

b) egy vagy több olyan téma megjelölése, amelyekre a kiválasztott intézkedéseknek ki kell terjedniük;

c) a végrehajtandó intézkedések típusai;

d) a programok időtartama;

e) a programok végrehajtásához nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás céljára rendelkezésre álló összeg tájékoztató jellegű felosztása piacok és intézkedéstípusok szerint.

A friss gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatban folytatandó promóció tekintetében különös figyelmet szentelnek azon promóciós intézkedéseknek, amelyek az iskolai intézményekben tanuló gyermekeket célozzák.

(2) A harmadik országokban folytatandó promóció vonatkozásában a Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően irányvonalakat állapíthat meg, amelyek a 3. cikk (2) bekezdésében említett termékek egy részét vagy egészét illetően meghatározzák a tájékoztató és promóciós programokra vonatkozó javaslatok által követendő stratégia részleteit.

6. cikk

A tájékoztató és promóciós intézkedések végrehajtásáért felelős szervezetek

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett intézkedések végrehajtása céljából, az 5. cikk (1) bekezdésében említett irányvonalakkal összhangban és e cikk (2) bekezdésére is figyelemmel az érintett ágazatot vagy ágazatokat egy vagy több tagállamban, illetve közösségi szinten képviselő szakmai vagy szakmaközi szervezet vagy szervezetek legfeljebb három évig tartó tájékoztató és promóciós programokra vonatkozó javaslatokat dolgoznak ki.

(2) Az olívaolaj- és az étkezésiolajbogyó-ágazatot érintő, harmadik országokban megvalósítani tervezett promóciós intézkedéseket a Közösség a Nemzetközi Olívaolaj-tanács közreműködésével is végrehajthatja.

Más ágazatok esetében a Közösség hasonló garanciákat felmutató nemzetközi szervezetek közreműködését kérheti.

7. cikk

A tájékoztató és promóciós programok kidolgozása és továbbítása

(1) A tagállamok részletes dokumentációban határozzák meg a tájékoztató és promóciós programokra vonatkozó követelményeket és értékelési szempontokat.

Az érintett tagállam vagy tagállamok megvizsgálják a javasolt programok alkalmasságát és azt, hogy azok megfelelnek-e e rendeletnek, az 5. cikk alapján megállapított irányvonalaknak és a vonatkozó részletes dokumentációnak. Azt is ellenőrzik, hogy a szóban forgó programok megérik-e a ráfordítást.

A tagállam vagy tagállamok a program(ok) megvizsgálása után összeállítják a rendelkezésre álló pénzeszközök keretein belül elfogadott programok jegyzékét, és vállalják, hogy szükség szerint hozzájárulnak azok finanszírozásához.

(2) A szóban forgó tagállam vagy tagállamok megküldik a Bizottságnak a programoknak az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett jegyzékét és a programok másolatait.

Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy egy benyújtott program vagy annak bizonyos intézkedései nem felelnek meg a közösségi szabályozásnak vagy - a belső piacon végrehajtandó intézkedések esetében - az 5. cikkben említett irányvonalaknak, illetve nem érik meg a ráfordítást, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározott határidőn belül értesíti az érintett tagállamot vagy tagállamokat arról, hogy a program részben vagy egészben nem támogatható. Amennyiben az említett határidőn belül nem érkezik ilyen értesítés, a programot támogathatónak kell tekinteni.

A tagállam vagy tagállamok figyelembe veszik a Bizottság által megfogalmazott esetleges észrevételeket, és a 6. cikk (1) bekezdésében említett javaslattevő szervezettel vagy szervezetekkel egyetértésben felülvizsgált programokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó határidőn belül megküldik a Bizottságnak.

8. cikk

A tájékoztató és promóciós programok kiválasztása

(1) A Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határoz a megvalósítandó programokról és az azokhoz kapcsolódó költségvetésről. Elsőbbséget élveznek azok a programok, amelyeket egynél több tagállam nyújt be, vagy amelyek egynél több tagállamban vagy harmadik országban irányoznak elő tevékenységeket.

(2) A 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a Bizottság minimális vagy maximális határértékeket állapíthat meg az e cikk (1) bekezdésének megfelelően elfogadott programok tényleges költségére vonatkozóan. E költséghatárok között különbséget lehet tenni az érintett programok természete szerint. Az alkalmazott szempontokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet meghatározni.

9. cikk

A belső piacot vagy harmadik országokat megcélzó tájékoztató programok hiányában követendő eljárás

(1) A belső piacon megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában valamennyi érintett tagállam az 5. cikk (1) bekezdésében említett iránymutatások alapján kidolgoz egy programot és arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végrehajtásáért felelős szervezetet.

(2) A harmadik országokban megvalósítandó, a 2. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett tájékoztató intézkedések közül egyet vagy többet magukban foglaló és a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott programok hiányában valamennyi érintett tagállam az 5. cikk (2) bekezdésében említett iránymutatások alapján kidolgoz egy programot és arra vonatkozóan dokumentációt, és nyilvános pályázati felhívás útján kiválasztja az általa társfinanszírozásban vállalt program végrehajtásáért felelős szervezetet.

Az érdekelt tagállam vagy tagállamok által a program tekintetében végül kiválasztott végrehajtó szervezet lehet nemzetközi szervezet különösen abban az esetben, ha a program a harmadik országok olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazatára vonatkozik.

(3) Az adott tagállam vagy tagállamok benyújtják a Bizottságnak az (1) és (2) bekezdéssel összhangban elfogadott programot, és mellékelnek hozzá egy indokolással ellátott véleményt, amely kitér a következőkre:

a) a program indokoltsága;

b) a program és a javasolt szervezet megfelelése e rendelet rendelkezéseinek és - adott esetben - az alkalmazandó iránymutatásoknak;

c) a program költséghatékonyságának értékelése;

d) a program végrehajtásáért felelős szervezet kiválasztása.

(4) A programok Bizottság általi vizsgálatára a 7. cikk (2) bekezdésében és a 8. cikk (1) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.

(5) A 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a Bizottság alacsonyabb vagy magasabb határértékeket állapíthat meg az e cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott programok tényleges költségére vonatkozóan. E költséghatárok az érintett programok típusának megfelelően igazíthatóak. Az alkalmazott szempontokat a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet meghatározni.

10. cikk

A Bizottság kezdeményezésére végrehajtandó tájékoztató és promóciós intézkedések

A 16. cikk (1) bekezdésében említett, közös ülésre összehívott bizottságok, illetve adott esetben a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendelet ( 5 ) 14. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet ( 6 ) 15. cikkének (1) bekezdése által létrehozott, az oltalom alatt álló földrajzi jelzésekkel és eredetmegjelöléssel foglalkozó állandó bizottság vagy a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendelet ( 7 ) 18. cikkének (1) bekezdése által létrehozott, a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó állandó bizottság tájékoztatását követően a Bizottság határozhat a következő intézkedések közül egynek vagy többnek a végrehajtásáról:

a) a belső piacon és a harmadik országokban végrehajtandó intézkedések esetében:

i. az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedések;

ii. az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint (2) bekezdésében említett intézkedések, amennyiben az ilyen intézkedések az egész Közösség érdekében állnak, illetve amennyiben egyetlen megfelelő javaslatot sem nyújtottak be e rendelet 6. és 9. cikkével összhangban;

b) a harmadik országokban végrehajtandó intézkedések esetében:

i. az e rendelet 2. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett intézkedések;

ii. az e rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (3) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett intézkedések, amennyiben az ilyen intézkedések az egész Közösség érdekében állnak, illetve amennyiben egyetlen megfelelő javaslatot sem nyújtottak be e rendelet 6. és 9. cikkével összhangban.

11. cikk

A programok és az intézkedések végrehajtásáért felelős szervezetek

(1) A Bizottság nyílt vagy meghívásos pályázati felhívás keretében választja ki:

a) a programjavaslatoknak - beleértve a javasolt végrehajtó szervezeteket is - a 7. cikk (2) bekezdésében előírt értékeléséhez szükséges szakmai tanácsadókat;

b) a 10. cikkben említett intézkedések végrehajtásáért felelős szervezetet vagy szervezeteket.

(2) A megfelelő módon történő versenyeztetés után a javaslattevő szervezet kiválasztja a 7. cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadott programokat végrehajtó szervezeteket.

Bizonyos, a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó feltételek mellett azonban a javaslattevő szervezet engedélyt kaphat arra, hogy maga hajtsa végre a program egyes részeit.

(3) A tájékoztató és promóciós intézkedések végrehajtásával megbízott szervezeteknek megfelelő szakértelem birtokában kell lenniük az érintett termékek és piacok vonatkozásában, és - tekintettel az érintett programok közösségi dimenziójára - rendelkezniük kell az intézkedések lehető leghatékonyabb módon történő végrehajtásához szükséges eszközökkel.

12. cikk

A programok nyomon követése

(1) Egy, a Bizottság, az érintett tagállamok és a javaslattevő szervezetek képviselőiből álló ellenőrző csoport gondoskodik a 8. és a 9. cikkben említett elfogadott programok nyomon követéséről.

(2) A 8. és a 9. cikkben említett elfogadott programok megfelelő végrehajtásáért és az azokkal kapcsolatos kifizetések teljesítéséért az érintett tagállamok felelősek. A tagállamok biztosítják, hogy a szóban forgó programok keretében készült tájékoztató és promóciós anyag megfeleljen a közösségi szabályozásnak.

13. cikk

Finanszírozás

(1) A (4) bekezdés sérelme nélkül a Közösség a 10. cikkben említett intézkedéseket teljes egészében finanszírozza. A Közösség szintén teljes egészében finanszírozza a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban kiválasztott szakmai tanácsadókkal kapcsolatos költségeket.

(2) A 8. és 9. cikkben említett elfogadott programokhoz biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a programok tényleges költségének 50 %-át. A két vagy három évig tartó tájékoztató és promóciós programok esetében a megvalósítás egyes éveire nyújtott hozzájárulás nem haladhatja meg ezt a maximális értékhatárt.

Az első albekezdésben említett arány 60 % azon, gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos promóciós intézkedések esetében, amelyek kifejezetten az iskolai intézményekben tanuló gyermekeket célozzák.

Az első albekezdésben előírt százalékarány a felelősségteljes alkoholfogyasztási magatartással és a veszélyes alkoholfogyasztással összefüggő ártalmakkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló, a Közösségben végrehajtott intézkedések esetében 60 %.

(3) A javaslattevő szervezetek az általuk javasolt programok tényleges költségének legalább 20 %-át fedezik, míg a fennmaradó részt, szükség szerint, az érintett tagállam vagy tagállamok finanszírozzák, figyelembe véve a Közösség (2) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulását is.

A tagállamokra és a javaslattevő szervezetekre jutó hányadot akkor kell megállapítani, amikor a programot a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtják a Bizottsághoz.

A tagállamok vagy a javaslattevő szervezetek által teljesített kifizetések származhatnak adójellegű bevételekből vagy kötelező hozzájárulásokból.

(4) A 6. cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén a program engedélyezését követően a Közösség megfelelő hozzájárulást biztosít az érintett nemzetközi szervezetnek.

(5) A 9. cikkben említett programok esetében az érintett tagállamok fedezik a költségeknek a közösségi finanszírozást meghaladó részét.

A tagállamok által biztosított finanszírozás származhat adójellegű bevételekből.

(6) Az 1234/2007/EK ( 8 ) rendelet 180. cikkétől és az 1184/2006/EK ( 9 ) rendelet 3. cikkétől eltérve, a Szerződés 36. cikke értelmében közösségi támogatásra jogosult és az e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság által kiválasztott programok esetében a Szerződés 87., 88. és 89. cikke nem alkalmazandó a tagállamok pénzügyi hozzájárulásaira és a tagállamok vagy a javaslattevő szervezetek által nyújtott, adójellegű bevételekből vagy kötelező hozzájárulásokból származó pénzügyi hozzájárulásokra.

14. cikk

Közösségi kiadások

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések közösségi finanszírozása az adott esettől függően az 1290/2005/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjában vagy az ugyanezen rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint történik.

15. cikk

A végrehajtásra vonatkozó szabályok

E rendelet végrehajtásának részletes szabályait a 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

16. cikk

Bizottság

(1) A Bizottság munkáját a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet ("az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet") ( 10 ) 195. cikke által létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időszak hossza egy hónap.

17. cikk

Konzultáció

A 4. cikkben előírt jegyzékek összeállítása, az 5. cikkben előírt irányvonalak meghatározása, a 6. és a 9. cikkben említett programok jóváhagyása, az intézkedésekre vonatkozó döntéseknek a 10. cikkel összhangban történő meghozatala vagy a 15. cikkben említett végrehajtási szabályok elfogadása előtt a Bizottság konzultálhat:

a) a 2004/391/EK bizottsági határozattal ( 11 ) létrehozott, a mezőgazdasági termékek promóciójával foglalkozó tanácsadó csoporttal;

b) a bizottságok tagjaiból vagy promóciós és reklámszakértőkből álló "ad hoc" szakmai munkacsoportokkal.

18. cikk

Jelentéstétel

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, és a jelentést szükség esetén megfelelő módosítási javaslatokkal is kiegészíti.

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2702/1999/EK és a 2826/2000/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a mellékletben szereplő megfelelési táblázatoknak megfelelően.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 19. CIKKBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK

1. A 2702/1999/EK rendelet

2702/1999/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk, (2) bekezdés
4. cikk4. cikk, utolsó albekezdés
5. cikk, (1) bekezdés4. cikk, első albekezdés
5. cikk, (2) bekezdés5. cikk, (2) bekezdés
6. cikk6. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés6. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, valamint 7. cikk (2) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (3) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (4) és (6) bekezdés8. cikk
7. cikk, (5) bekezdés11. cikk, (2) bekezdés
9. cikk
7a. cikk10. cikk
8. cikk, (1) és (2) bekezdés11. cikk, (1) és (3) bekezdés
8. cikk, (3) és (4) bekezdés12. cikk
9. cikk, (1)–(4) bekezdés13. cikk, (1)–(4) bekezdés
13. cikk, (5) bekezdés
9. cikk, (5) bekezdés13. cikk, (6) bekezdés
10. cikk14. cikk
11. cikk15. cikk
12. cikk16. cikk
12a. cikk17. cikk
13. cikk18. cikk
14. cikk19. cikk
15. cikk20. cikk

2. A 2826/2000/EK rendelet

2826/2000/EK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk, (1) bekezdés
4. cikk4. cikk, első albekezdés
5. cikk5. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés6. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, valamint 6. cikk (2) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
6. cikk, (4) és (6) bekezdés8. cikk
6. cikk, (5) bekezdés11. cikk, (2) bekezdés
7. cikk9. cikk
7a. cikk10. cikk
8. cikk11. cikk, (1) bekezdés
9. cikk13. cikk
10. cikk, (1) bekezdés11. cikk, (3) bekezdés
10. cikk, (2) és (3) bekezdés12. cikk
11. cikk14. cikk
12. cikk15. cikk
13. cikk16. cikk
13a. cikk17. cikk
14. cikk18. cikk
15. cikk19. cikk
16. cikk
17. cikk20. cikk

( 1 ) A Tanács 2000. december 19-i 2826/2000/EK rendelete a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.). A legutóbb az 1182/2007/EK rendelettel (HL L 273., 2007.10.17., 1. o.) módosított rendelet.

( 2 ) A Tanács 1999. december 14-i 2702/1999/EK rendelete a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről (HL L 327., 1999.12.21., 7. o.). A 2060/2004/EK rendelettel (HL L 357., 2004.12.2., 3. o.) módosított rendelet.

( 3 ) HL L 209., 2005.8.11., 1. o. A legutóbb az 1437/2007/EK rendelettel (HL L 322., 2007.12.7., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 5 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb az 1319/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 293., 2007.11.10., 3. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o. Az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

( 8 ) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

( 9 ) A Tanács 1184/2006/EK rendelete (2006. július 24.) az egyes versenyszabályok mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére történő alkalmazásáról (HL L 214., 2006.8.4., 7. o.).

( 10 ) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

( 11 ) HL L 120., 2004.4.24., 50. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0003&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008R0003-20090303 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008R0003-20090303&locale=hu

Tartalomjegyzék