32007R0219[1]

A Tanács 219/2007/EK rendelete ( 2007. február 27. ) az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról

A TANÁCS 219/2007/EK RENDELETE

(2007. február 27.)

az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 171. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

(1)

Az egységes európai égbolt létrehozása érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-én az alábbi jogszabályokat fogadta el: az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló 549/2004/EK rendelet ("keretrendelet") ( 1 ), a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló 550/2004/EK rendelet ("léginavigációs-szolgáltatási rendelet") ( 2 ), a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról szóló 551/2004/EK rendelet ("légtérrendelet") ( 3 ) és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szóló, 552/2004/EK rendelet ("átjárhatósági rendelet") ( 4 ).

(2)

Az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére irányuló projekt (a SESAR-projekt) az egységes európai égbolt technológiai eleme. Célja, hogy 2020-ra a Közösség számára a légi közlekedés biztonságos és környezetbarát fejlesztését lehetővé tevő hatékony légiforgalmi irányítási infrastruktúra alakuljon ki, teljes mértékben felhasználva az olyan programok, mint a GALILEO technológiai vívmányait.

(3)

A Közösségnek az Eurocontrolhoz való csatlakozását követően a Bizottság és az Eurocontrol az egységes európai égbolt megvalósítása, valamint a légiforgalmi irányítás területén a kutatási és fejlesztési tevékenységek vonatkozásában együttműködési keretmegállapodást írt alá.

(4)

A jövőbeni európai űrprogram kidolgozásáról szóló, a Versenyképességi Tanács által 2005. június 7-én elfogadott iránymutatásokkal összhangban az Európai Unió biztosítja a politikáit támogató operatív szolgáltatások rendelkezésre állását és folytonosságát, valamint hozzájárul az európai űrinfrastruktúra kialakításához, kiépítéséhez és működtetéséhez azáltal, hogy a politikái megvalósításához hozzájáruló űralkalmazásokra összpontosít.

(5)

A SESAR-projekt arra hivatott, hogy a Közösségben korábban szórványosan és össze nem hangoltan folytatott kutatási és fejlesztési tevékenységeket egyesítse és koordinálja, beleértve a Közösségnek a Szerződés 299. cikke (2) bekezdésében említett legtávolabbi, legmesszebb fekvő régióit is.

(6)

Kutatási és fejlesztési tevékenységek párhuzamos folytatásának elkerülése érdekében a SESAR-projekt összességében nem növeli meg a légtérfelhasználók kutatási és fejlesztési erőfeszítésekhez való hozzájárulásának mértékét.

(7)

A SESAR-projekt három szakaszból áll: meghatározási szakasz, kiépítési szakasz és üzemeltetési szakasz.

(8)

A SESAR-projekt meghatározási szakaszának célja, hogy definiálja a különböző technológiai lépéseket, a korszerűsítést célzó programok prioritásait és az operatív végrehajtási terveket. A programot a Közösség és az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) szervezet társfinanszírozza.

(9)

A meghatározási szakasz 2005 októberében kezdődött, és azt az Eurocontrol felelőssége mellett nyilvános versenytárgyalás során kiválasztott vállalkozások konzorciuma hajtja végre. E szakasz 2008-ig tart, és az európai légiszolgáltatási főtervet eredményezi majd. Ez a terv határozza meg a célfogalmak végrehajtására vonatkozó munkaprogramot, beleértve a különböző üzemeltetési stratégiákat is.

(10)

A meghatározási szakaszt a kiépítési szakasz követi majd (2008-2013), amely új eszközöket, rendszereket vagy szabványokat fejleszt ki, ami biztosítani fogja a konvergenciát egy teljes mértékben interoperábilis európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer felé.

(11)

A kiépítési szakasz az üzemeltetési szakasszá (2014-2020) változik, amely az új légiforgalmi szolgáltatási infrastruktúra nagyszabású létrehozását és végrehajtását jelenti. Az infrastruktúra teljes mértékben harmonizált és interoperábilis összetevőkből áll, ami garantálja a magas színvonalú légiközlekedési tevékenységeket Európában.

(12)

Figyelembe véve az e folyamatba bevonandó résztvevők számát, valamint a szükséges pénzügyi forrásokat és műszaki szakértelmet, a tevékenységek ésszerűsítése szempontjából alapvető fontosságú egy olyan jogi személy létrehozása, amely képes a program kiépítési szakaszában biztosítani a SESAR-programra elkülönített pénzeszközök kezelését.

(13)

A légiforgalmi irányítási rendszerek technológiai fejlesztésének jelentős felgyorsítása érdekében szükséges tehát a Szerződés 171. cikke értelmében közös vállalkozást létrehozni a kiépítési szakasz időtartamára és előkészíteni az üzemeltetési szakaszt.

(14)

A közös vállalkozás fő feladata a SESAR-projekt kutatási, fejlesztési és hitelesítési tevékenységeinek irányítása a köz- és magánszektor általi, tagjaitól származó finanszírozás összekapcsolásával és külső szakmai források - különösen az Eurocontrol tapasztalatának és szakértelmének - felhasználásával.

(15)

A SESAR program keretében a közös vállalkozás által végzett tevékenységek elsősorban kutatási és fejlesztési tevékenységek. A közösségi finanszírozást így különösen a kutatási és fejlesztési keretprogramokból kellene kifizetni. Az 1996. július 23-i, a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 5 ) 4. cikkének g) pontja értelmében további finanszírozás fizethető a transzeurópai hálózat programjából, amely lehetőséget biztosít kutatási és fejlesztési tevékenységek finanszírozására.

(16)

A közös vállalkozás közösségi finanszírozását a projekt e szakaszában a kiépítési fázisra kellene korlátozni a jelenlegi 2007-2013-as pénzügyi keret által lefedett időszakon belül. Ugyanakkor ez nem sérti a Tanács azon lehetőségét, hogy felülvizsgálja a közös vállalkozás hatályát, irányítását, finanszírozását és időtartamát a kiépítési szakaszban tett előrelépés alapján.

(17)

Az iparág jelentős részvétele a SESAR-projekt alapvető eleme. Ezért alapvető fontosságú, hogy a SESAR-projekt kiépítési szakaszában az állami költségvetést az iparág hozzájárulásai egészítsék ki.

(18)

Az európai légiszolgáltatási főterv gyors végrehajtása érdekében a közös vállalkozást a meghatározási szakasz vége előtt fel kellene állítani, hogy az követni tudja a meghatározási szakasz munkálatait és elő tudja készíteni a kiépítési szakaszt.

(19)

A Tanács dönt az európai légi szolgáltatás korszerűsítése érdekében az európai légiszolgáltatási főterv jóváhagyásáról, beleértve annak a közös vállalkozás felé való továbbítását, valamint ebben az összefüggésben felülvizsgálja a SESAR-projekt finanszírozását és különösen az iparág részéről a közös vállalkozáshoz történő hozzájárulási felajánlásokat.

(20)

Az alapító tagokkal való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében a közös vállalkozás székhelyéül Brüsszelt kell választani.

(21)

A közös vállalkozás non-profit jogi személy, amely forrásainak összességét egy európai érdekű, közszféra által irányított kutatási projekt irányításának szenteli. Két alapító tagja a tagállamaik nevében eljáró nemzetközi szervezet. Ezt a jogi személyt tehát a lehető legnagyobb mértékben fel kellene menteni a fogadó állam adói alól.

(22)

A Bizottságot az 549/2004/EK rendelet 5. cikke által létrehozott egységes égbolttal foglalkozó bizottság segíti. Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 6 ) összhangban kell elfogadni.

(23)

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a közös vállalkozás előrehaladásáról. Ezt a tájékoztatást a Bizottság által végzett időszakos értékelések révén, valamint a közös vállalkozás éves tevékenységi jelentései alapján kell elvégezni.

(24)

A közös vállalkozás felépítésének és működésének szabályait a közös vállalkozás alapokmányának létrehozásával kell meg határozni, a mellékletben foglaltak szerint.

(25)

Mivel az útvonaldíjak teljes mértékben a légtérfelhasználókat terhelik, így ők a légiforgalmi irányítás területén megvalósuló kutatási és fejlesztési erőfeszítésekhez pénzügyi támogatást nyújtanak. Következésképpen a közös vállalkozásban megfelelő képviseletet kellene számukra biztosítani.

(26)

A SESAR-projekt meghatározási és kiépítési szakaszának közpénzből történő finanszírozása alapvető fontosságú és az új generációs légiforgalmi szolgáltatásba való beruházásokat nagyrészt a tagállamoknak kell végrehajtaniuk, beleértve a tagállamok által kijelölt szerveket is. Az (Európai Unió és/vagy az Eurocontrol) tagállamai számára ezért nem kereskedelmi felhasználásra térítésmentes hozzáférési jogot kellene biztosítani a projektből származó ismeretekhez, valamint lehetővé kellene tenni számukra ezen ismeretek saját célra való felhasználását, beleértve a nyílt ajánlattételi felhívásokat is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Közös vállalkozás alapítása

(1) SESAR közös vállalkozás néven létrejön egy közös vállalkozás (a közös vállalkozás), amelynek elsődleges célja az európai légiforgalmi szolgáltatás korszerűsítésére és a biztonság fokozására irányuló projekt (a SESAR-projekt) kiépítési szakaszához tartozó tevékenységek irányítása.

(2) A közös vállalkozás 2024. december 31-én megszűnik. Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendeletével ( 7 ) létrehozott "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) (a továbbiakban: "Horizont 2020" keretprogram) időtartamának figyelembevétele érdekében a közös vállalkozás keretében meghirdetett pályázati felhívásokat legkésőbb 2020. december 31-ig közzé kell tenni. Kellően indokolt esetekben 2021. december 31-ig ki lehet írni pályázati felhívásokat.

(4) A közös vállalkozás hatályát, irányítását, finanszírozását és időtartamát adott esetben a Tanács vizsgálja felül a Bizottságtól érkező javaslat alapján, a projekt és az ATM főterv alakulásának megfelelően, figyelembe véve a 7. cikkben említett értékelést.

(5) A közös vállalkozás célja, hogy biztosítsa az európai légiforgalmi szolgáltatás rendszerének korszerűsítését valamennyi lényeges kutatási és fejlesztési erőfeszítés közösségi koordinációja és csoportosítása révén. A közös vállalkozás felel az ATM főterv végrehajtásáért és különösen az alábbi feladatok elvégzéséért:

- a SESAR-projekt kiépítési szakaszához tartozó tevékenységek szervezése és koordinálása, az Eurocontrol által irányított projekt meghatározási szakaszának eredményeképpen létrejött ATM főtervvel összhangban, a köz- és magánszférából származó pénzeszközök egységes struktúrában történő egyesítése és kezelése révén,

- az ATM főtervvel összhangban a SESAR-projekt kiépítési szakaszához tartozó tevékenységekhez szükséges finanszírozás biztosítása,

- az európai légiforgalmi szolgáltatás érdekelt felei bevonásának biztosítása, különösen: a léginavigációs szolgáltatók, a légtérfelhasználók, a szakszemélyzeti szövetségek, a repülőterek, a gyártó ipar, valamint a releváns tudományos közösség releváns tudományos intézetei vonatkozásában,

- a felügyelete alá tartozó kutatási és fejlesztési, hitelesítési és tanulmánykészítési szakmai munka szervezése az ilyen tevékenységek szétaprózódásának elkerülésével,

- az ATM főtervben megfelelően meghatározott közös termékek kifejlesztésére irányuló tevékenységek felügyeletének biztosítása a tagállamoknak nyújtott támogatások és a legmegfelelőbbnek ítélt intézkedések, többek között közbeszerzés vagy pályázati felhívásokat követően odaítélt támogatások révén, az 1291/2013/EU rendelettel összhangban a program célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

(6) A közös vállalkozásnak működőképesnek kell lennie legkésőbb akkor, amikor az ATM főtervet a közös vállalkozáshoz eljuttatták.

(7) A közös vállalkozás székhelye Brüsszel.

2. cikk

Jogállás

A közös vállalkozás közösségi szerv, és jogi személyiséggel rendelkezik. Valamennyi tagállamban az adott tagállam jogszabályai alapján a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy idegeníthet el, és bíróság előtt járhat el.

2a. cikk

Személyzet

(1) A közös vállalkozás személyzetére és ügyvezető igazgatójára az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint e személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek alkalmazása céljából az Európai Közösségek intézményei által közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

(2) Az alapokmány 7. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül saját személyzete vonatkozásában a közös vállalkozás gyakorolja az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában a kinevező hatóságra ruházott hatásköröket, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben a szerződéskötési jogosultsággal rendelkező hatóságra ruházott hatásköröket.

(3) Az igazgatási tanács a Bizottsággal egyetértésben elfogadja az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 110. cikkének (1) bekezdésében és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben említett megfelelő végrehajtási intézkedéseket.

(4) A személyzeti erőforrásokat a közös vállalkozás éves költségvetésében megállapított létszámtervben kell meghatározni.

(5) A közös vállalkozás személyzete ideiglenes és szerződéses alkalmazottakból áll. Az alkalmazás teljes időtartama semmiképpen sem haladhatja meg a közös vállalkozás időtartamát.

(6) Valamennyi személyzeti költséget a közös vállalkozás viseli.

2b. cikk

Kiváltságok és mentességek

(1) Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv alkalmazandó a közös vállalkozásra, valamint - amennyiben kiterjed rájuk a 2a. cikk (1) bekezdésében említett szabályok hatálya - annak személyzetére és ügyvezető igazgatójára. Az adók és vámok tekintetében az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 2008. október 15-től kezdődően alkalmazandó a közös vállalkozásra.

(2) A közös vállalkozás és Belgium között igazgatási megállapodásnak kell létrejönnie a kiváltságokra és mentességekre, valamint a Belgium által a közös vállalkozásnak nyújtandó egyéb támogatásra vonatkozóan.

2c. cikk

Felelősség

(1) A közös vállalkozás szerződéses felelősségére a vonatkozó szerződéses rendelkezések és az adott megállapodásra vagy szerződésre alkalmazandó jog az irányadó.

(2) Szerződésen kívüli felelősség esetén a közös vállalkozás a tagállamok jogrendjében közös, általános elveknek megfelelően megtérít minden olyan kárt, amelyet feladatai teljesítése során a személyzete okozott.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett felelősség tekintetében teljesített bármely kifizetés, valamint az azzal kapcsolatban felmerülő költségek és ráfordítások a közös vállalkozás kiadásának minősülnek, és azokat a közös vállalkozás forrásaiból kell fedezni.

(4) A közös vállalkozás a kötelezettségei teljesítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik.

2d. cikk

A Bíróság joghatósága és az alkalmazandó jog

(1) A Bíróság joghatósággal rendelkezik:

a) a tagok között az e rendelet tárgyával és/vagy a 3. cikkben említett alapokmánnyal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában;

b) a közös vállalkozás által kötött megállapodásokban és szerződésekben foglalt bármely választottbírósági kikötés értelmében;

c) a közös vállalkozás elleni panaszok tárgyában, beleértve a szervei által hozott döntések elleni fellebbezéseket is, a Szerződés 230. és 232. cikkében előírt feltételek szerint;

d) a közös vállalkozás személyzete által a feladatai ellátása során okozott károkra vonatkozó kártérítéssel kapcsolatos jogvitákban.

(2) Minden olyan kérdésben, amelyről e rendelet vagy más közösségi jogi aktus nem rendelkezik, annak az államnak a joga alkalmazandó, amelynek a területén a közös vállalkozás székhelye található.

3. cikk

A közös vállalkozás alapokmánya

A közös vállalkozásnak a mellékletben szereplő alapokmánya e rendelet szerves részét képezi és elfogadásra kerül.

4. cikk

Finanszírozási források

(1) A közös vállalkozás finanszírozásának a tagjai hozzájárulásából kell megtörténnie - beleértve a magánvállalkozásokat - az alapokmány 1. és 12. cikkével összhangban.

(2) A 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret szerinti uniós hozzájárulás összege (az EFTA hozzájárulásával együtt) 585 000 000 EUR, amelyet a "Horizont 2020" keretprogram számára elkülönített költségvetési előirányzatokból kell kifizetni.

Az uniós pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó szabályokat az Unió nevében eljáró Bizottság és a közös vállalkozás közötti általános megállapodás, valamint az éves pénzügyi végrehajtási megállapodások keretében kell meghatározni. A szabályoknak magukban kell foglalniuk a Bizottság információterjesztési és jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, többek között a résztvevők számára fenntartott egységes portálon, valamint a "Horizont 2020" keretprogrammal kapcsolatos információk terjesztésére szolgáló, a Bizottság által kezelt egyéb elektronikus eszközök útján történő adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, valamint a közös vállalkozás pályázati felhívásainak többek között a résztvevők számára fenntartott egységes portálon, valamint a "Horizont 2020" keretprogrammal kapcsolatos információk terjesztésére szolgáló, a Bizottság által kezelt egyéb elektronikus eszközök útján történő közzétételével kapcsolatos rendelkezéseket.

Az általános megállapodás feljogosítja a Bizottságot arra, hogy kifogást emeljen a közösségi hozzájárulás olyan célokra való felhasználása ellen, amelyeket az első albekezdésben említett közösségi programok elveivel vagy a Közösség költségvetési rendeletével ellentétesnek, illetve a Közösség érdekeit sértőnek ítél. A Bizottság kifogása esetén a közösségi hozzájárulást a közös vállalkozás nem használhatja fel az említett célokra.

(3) A közös vállalkozás finanszírozására szolgáló minden uniós pénzügyi hozzájárulás folyósítását a 2014-2020-as pénzügyi keret lejártakor meg kell szüntetni, kivéve, ha a Tanács a Bizottság javaslata alapján másképp határoz.

4a. cikk

Pénzügyi szabályok

(1) A közös vállalkozásra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal való konzultációt követően az igazgatási tanácsnak kell elfogadnia. A szabályok nem térhetnek el a költségvetési keretrendelettől, kivéve, ha azt a közös vállalkozás sajátos működési szükségletei szükségessé teszik, és a Bizottság az eltérést előzetesen jóváhagyja.

4b. cikk

Mentesítés

A közös vállalkozás n. évi költségvetésének végrehajtása alól a Tanács ajánlására az Európai Parlament ad mentesítést az n + 2. év május 15-éig. Az igazgatási tanács a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban előírja a mentesítés megadásakor követendő eljárást, figyelembe véve a közös vállalkozás mint köz- és magánszféra közötti partnerség természetéből és különösen a magánszektornak a költségvetéshez való hozzájárulásából adódó jellegzetességeket.

5. cikk

A bizottság

(1) Az 549/2004/EK rendelet 5. cikke által létrehozott egységes égbolttal foglalkozó bizottságot (a bizottság) rendszeresen tájékoztatni kell a közös vállalkozás munkájáról. E célból a Bizottság a SESAR-projektet a bizottság üléseinek napirendjére tűzi.

(2) A Bizottság elfogadja az Unió igazgatási tanácsban képviselt álláspontját.

(4) Az e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság a 6. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően elfogadott végrehajtási aktusok révén elfogadja az Uniónak az ATM főterv jelentős módosításaira vonatkozó határozatokat illetően az igazgatási tanácsban képviselt álláspontját.

6. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot az 549/2004/EK rendelettel létrehozott, az egységes égbolttal foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni. Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

7. cikk

Időközi értékelés és jelentés

A Bizottság 2017. június 30-ig független szakértők segítségével elvégzi e rendelet végrehajtásának és a közös vállalkozás által elért eredményeknek az időközi értékelését, elsősorban az adott időszakban elért ezen konkrét eredmények hatására és hatásosságára összpontosítva, az ATM főtervvel összhangban. Az értékelésnek az alkalmazott munkamódszerekre, valamint a közös vállalkozás általános pénzügyi helyzetére is ki kell terjednie. A Bizottság jelentést készít az értékelésről, amelyben feltünteti az értékeléssel kapcsolatos következtetéseit és észrevételeit. Ezt a jelentést a Bizottság 2017. december 31-ig megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A közös vállalkozás időközi értékelésének eredményeit figyelembe kell venni az 1291/2013/EU rendelet 32. cikkében említett mélyreható értékelésnél és időközi értékelésnél.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A KÖZÖS VÁLLALKOZÁS ALAPOKMÁNYA

1. cikk

A tagok

(1) A közös vállalkozás alapító tagjai a következők:

- az Európai Bizottság (a Bizottság) által képviselt Európai Közösség,

- az Európai Szervezet a Légi Közlekedés Biztonságáért (Eurocontrol), amelyet ügynöksége képvisel.

(2) A közös vállalkozás tagjai lehetnek a következők:

- az Európai Beruházási Bank,

- bármely egyéb közjogi vagy magánjogi vállalkozás vagy szervezet, beleértve a harmadik országokból származókat, amelyek a légi közlekedés területére vonatkozóan legalább egy egyezményt kötöttek az Európai Közösséggel.

(3) A felvételi kérelmet az ügyvezető igazgatóhoz kell címezni, aki továbbítja azt az igazgatási tanácsnak. Az igazgatási tanács határoz a tárgyalások engedélyezéséről. Amennyiben az engedélyt megadják, az ügyvezető igazgató tárgyalást folytat a csatlakozási feltételekről, majd azokat az igazgatási tanács elé terjeszti. A feltételek között különösen szerepelniük kell a pénzügyi hozzájárulásra és az igazgatási tanácsban való képviseletre vonatkozó rendelkezéseknek. A megállapodás tervezetét az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontja értelmében az igazgatási tanácsnak jóváhagyásra be kell nyújtani.

(4) Annak eldöntésére, hogy engedélyezzék-e a csatlakozási tárgyalásokat egy közjogi vagy magánjogi vállalkozással vagy szervezettel, az igazgatási tanács különösen a következő kritériumokat veszi figyelembe:

- a légiforgalmi szolgáltatás és/vagy eszközgyártás és/vagy a légiforgalmi szolgáltatásban alkalmazható szolgáltatások területén szerzett igazolt ismeretek és tapasztalat,

- az ATM főterv megvalósításához a vállalkozás vagy szervezet által elvárható hozzájárulás,

- a vállalkozás vagy szervezet stabil pénzügyi helyzete,

- az esetleges összeférhetetlenség.

(5) A közös vállalkozásban fennálló tagság csak az igazgatási tanács előzetes és egyhangú hozzájárulásával ruházható át harmadik félre.

2. cikk

A közös vállalkozás szervei

A közös vállalkozás szervei az igazgatási tanács és az ügyvezető igazgató.

3. cikk

Az igazgatási tanács összetétele és elnöke

(1) Az igazgatási tanács az alábbiakból áll:

a) a közös vállalkozás minden tagjának egy-egy képviselője;

b) a katonai erők képviselője;

c) a légtér polgári használóinak képviselője, akit az európai szintű képviselői szervezete jelöl;

d) a léginavigációs szolgáltatók képviselője, akit az európai szintű képviselői szervezete jelöl;

e) a berendezésgyártók képviselője, akit az európai szintű képviselői szervezete jelöl;

f) a repülőterek képviselője, akit az európai szintű képviselői szervezete jelöl;

g) a légiforgalmi szolgáltatás ágazatának dolgozóit képviselő szervezetek képviselője, akit az európai szintű képviselői szervezete jelöl;

h) a releváns tudományos közösség releváns tudományos intézeteinek a képviselője, akit az európai szintű képviselői szervezete jelöl.

(2) Az igazgatási tanács elnöke a Közösség képviselője.

4. cikk

Szavazás az igazgatási tanácsban

(1) A 3. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett képviselők szavazati joggal rendelkeznek.

(2) A közös vállalkozás tagjai a vállalkozás alaptőkéjéhez való hozzájárulásukkal arányos számú szavazattal rendelkeznek. A Közösség és az Eurocontrol azonban e bekezdés első mondatától függetlenül az összes szavazat legalább 25 %-ával rendelkezik, és a légtérfelhasználóknak a 3. cikk (1) bekezdése c) pontjában említett képviselője az összes szavazat legalább 10 %-ával.

(3) Az alapokmány eltérő rendelkezése hiányában az igazgatási tanács döntéseit a leadott szavazatok egyszerű többségével fogadja el.

(4) Szavazategyenlőség esetén a Közösség képviselőjének a szavazata dönt.

(5) Bármely, (az 1. cikk (2) bekezdése szerinti) új tag felvételéről, az ügyvezető igazgató kijelöléséről, ezen alapokmány javasolt módosításairól, a közös vállalkozás időtartamáról a Bizottságnak tett javaslatokról, a közös vállalkozás felszámolásáról szóló, vagy a 23. cikk szerint hozott döntéshez elengedhetetlen feltétel a Közösség igazgatási tanácsbeli képviselőjének egyetértő szavazata.

(6) Az ATM főtervnek és módosításainak az elfogadásához kapcsolódó döntésekhez az alapító tagok egyetértő szavazata szükséges. Az (1) bekezdés sérelme nélkül ilyen döntések nem hozhatók, amennyiben a 3. cikk (1) bekezdésének c), d), f) és g) pontjában említett képviselők egyhangúlag ellenzik.

5. cikk

Az igazgatási tanács feladatai

(1) Az igazgatási tanács feladata különösen:

a) az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említettek szerint a Tanács által jóváhagyott ATM főterv elfogadása és annak bármely módosítására vonatkozó javaslat jóváhagyása;

b) a SESAR-projekt kiépítési szakaszának végrehajtására vonatkozó iránymutatások kibocsátása és döntéshozatal, valamint általános végrehajtási felügyelet gyakorlása;

c) a közös vállalkozás 16. cikk (1) bekezdésében említett munkatervének és éves munkatervének, valamint éves költségvetésének - beleértve a létszámtervet - jóváhagyása;

d) tárgyalások engedélyezése, valamint az új tagok felvételére és a kapcsolódó, az 1. cikk (3) bekezdésében említett tagsági megállapodásokra vonatkozó döntés;

e) a tagok és a közös vállalkozás között létrejött megállapodások végrehajtásának felügyelete;

f) az ügyvezető igazgató kinevezése és elbocsátása, valamint a szervezeti felépítés jóváhagyása; továbbá az ügyvezető igazgató teljesítményének figyelemmel kísérése;

g) döntés a tagok pénzügyi hozzájárulásainak kifizetésére vonatkozó összegekről vagy eljárásokról, valamint a természetbeni hozzájárulások értékeléséről;

h) a közös vállalkozás pénzügyi szabályok elfogadása;

i) az éves beszámoló és mérleg jóváhagyása;

j) a 16. cikk (2) bekezdésében említett, a SESAR-projekt kiépítési szakaszának előrehaladásáról és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentés elfogadása;

k) a közös vállalkozás bővítésével és felszámolásával kapcsolatban a Bizottságnak tett javaslatokra vonatkozó döntéshozatal;

l) a közös vállalkozás materiális és immateriális javaihoz való hozzáférési jog megadására és az ezen javak átruházására vonatkozó eljárások megállapítása;

m) az ATM főterv végrehajtásához szükséges szerződések vagy támogatások odaítélésére és egyéb megállapodások megkötésére vonatkozó szabályok és eljárások meghatározása, beleértve az összeférhetetlenség elkerülésére vonatkozó különös eljárásokat;

n) az alapokmány módosítására irányuló, a Bizottsághoz benyújtott javaslatokról szóló döntéshozatal;

o) a SESAR-projekt kiépítési szakaszának céljaihoz szükséges egyéb hatáskörök gyakorolása és funkciók ellátása, beleértve alárendelt szervek létrehozását;

p) a 8. cikk végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadása.

(2) Az igazgatási tanács elfogadja saját eljárási szabályzatát, amely biztosítja, hogy eljárásai gördülékenyen és hatékonyan folyhassanak, különösen a tagság jelentős bővülése esetén. Ezeknek a szabályoknak a következő rendelkezéseket is kellene tartalmazniuk:

a) Az igazgatási tanácsot legalább évente háromszor össze kell hívni. Rendkívüli ülést kell összehívni az igazgatási tanács tagjai egyharmadának kérésére, ha azok a szavazati jogok legalább 30 %-át képviselik, valamint a Bizottság vagy az ügyvezető igazgató kérésére.

b) Az ülések helye általában a közös vállalkozás székhelye.

c) Amennyiben egyedi esetekben másképp nem döntenek, az ügyvezető igazgató részt vesz az üléseken.

d) Az összeférhetetlenség azonosítására és elkerülésére vonatkozó különös szabályok.

6. cikk

Az összeférhetetlenség elkerülése

(1) A közös vállalkozás vagy az igazgatási tanács tagjai és a közös vállalkozás személyzete nem vehet részt a közös vállalkozás általi, különösen ajánlati vagy pályázati felhívások alapján nyújtott pénzügyi támogatás előkészítésében, értékelésében vagy odaítélési eljárásában, amennyiben tulajdonosai, képviselői olyan szerveknek, amelyek potenciális részvételre jelentkezők vagy pályázók lehetnek, vagy ilyen szervekhez őket megállapodás köti.

(2) A közös vállalkozás és az igazgatási tanács tagjai nyilvánosságra hoznak minden közvetlen vagy közvetett személyes vagy vállalati érdeket az igazgatási tanács napirendjén levő bármely kérdésben hozott döntés kimeneteléhez fűződően. Ez a követelmény vonatkozik a személyzetre is a rájuk bízott feladatok tekintetében.

(3) A (2) bekezdésben említett nyilvánosságra hozatal alapján az igazgatási tanács dönthet egyes tagok, résztvevők vagy a személyzet bizonyos tagjainak a döntésekből vagy feladatokból való kizárásáról, amennyiben fennáll az összeférhetetlenség veszélye. Ezen személyek nem férhetnek hozzá az azon területekre vonatkozó információhoz, amelyeken feltételezetten fennáll az összeférhetetlenség veszélye.

7. cikk

Ügyvezető igazgató

(1) Az ügyvezető igazgató a közös vállalkozás napi ügyvezetéséért felelős és a közös vállalkozás jogi képviselője. Az ügyvezető igazgató a személyzettel szemben a 219/2007/EK rendelet 2a. cikkének (2) bekezdésében megállapított hatásköröket gyakorolja.

(2) Az ügyvezető igazgató az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 2. cikkének a) pontja értelmében a közös vállalkozás ideiglenes alkalmazottjaként tevékenykedik. Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően a Bizottság által javasolt jelöltek közül az igazgatási tanács jelöli ki.

Az ügyvezető igazgató szerződésének megkötése céljából a közös vállalkozást az igazgatási tanács elnöke képviseli.

Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. A Bizottság ezen időszak végéig értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményére vonatkozó értékelést, valamint a közös vállalkozás előtt álló jövőbeli feladatokat és kihívásokat.

Az igazgatási tanács az e bekezdés harmadik albekezdésében említett értékelést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egyszer, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

Az az ügyvezető igazgató, akinek hivatali idejét meghosszabbították, a teljes hivatali idő lejártát követően nem vehet részt az ugyanezen munkakör betöltésére irányuló új kiválasztási eljárásban.

Az ügyvezető igazgató kizárólag a Bizottság javaslata alapján eljáró igazgatási tanács határozatával menthető fel hivatalából.

(3) Az ügyvezető igazgató a ráruházott hatáskörön belül teljes függetlenségben végzi feladatát.

(4) Az ügyvezető igazgató a SESAR-projekt végrehajtását az igazgatási tanács által megállapított irányvonalak keretén belül irányítja, és az igazgatási tanácsnak felel. Az ügyvezető igazgató az igazgatási tanács rendelkezésére bocsátja a feladatai ellátásához szükséges összes információt.

(5) Az ügyvezető igazgató feladata különösen:

a) a közös vállalkozás személyzetének felvétele, irányítása és felügyelete, a 8. cikkben említett személyzetet is beleértve;

b) a közös vállalkozás tevékenységeinek szervezése, irányítása és felügyelete;

c) a szervezeti felépítésre vonatkozó javaslatainak az igazgatási tanács elé terjesztése;

d) a közös vállalkozás átfogó tervének és éves munkatervének - többek között a programok költségeire vonatkozó becsléseknek - a kidolgozása és rendszeres felülvizsgálata, valamint az igazgatási tanács elé terjesztése;

e) az éves költségvetés tervezetének - beleértve a létszámtervet is - a pénzügyi szabályokkal összhangban történő elkészítése, és az igazgatási tanács elé terjesztése;

f) annak biztosítása, hogy a közös vállalkozás teljesítse az általa kötött szerződésekből és megállapodásokból eredő kötelezettségeket;

g) annak biztosítása, hogy a közös vállalkozás tevékenységét teljes függetlenségben, összeférhetetlenségek kizárásával végezze;

h) a SESAR-projekt előrehaladásáról és pénzügyi helyzetéről szóló éves jelentés, valamint az igazgatási tanács által esetlegesen kért egyéb jelentések elkészítése és az igazgatási tanács elé terjesztése;

i) az éves beszámoló és a mérleg igazgatási tanács elé terjesztése;

j) a SESAR-projekt koncepciójában változást eredményező javaslatok igazgatási tanács elé terjesztése.

7a. cikk

Belső ellenőrzési feladat

A költségvetési rendelet 185. cikkének (3) bekezdésében a Bizottság belső ellenőrére bízott feladatok ellátásáért az igazgatási tanács vállal felelősséget, amely - a közös vállalkozás méretének és hatályának figyelembevételével - meghozza a megfelelő rendelkezést.

8. cikk

Személyzet kirendelése a közös vállalkozáshoz

Az ügyvezető igazgatónak a közös vállalkozás bármely tagja tehet javaslatot a személyzet közös vállalkozáshoz való kirendelésére, az ezen alapokmány 1. cikkének (3) bekezdésében említett vonatkozó megállapodásban foglalt feltételekkel összhangban. A közös vállalkozáshoz kirendelt személyzetnek az ügyvezető igazgató felügyelete alatt, teljes függetlenséggel kell eljárnia.

9. cikk

Megállapodások

(1) Az e rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a közös vállalkozás külön megállapodást köthet tagjaival, illetve részükre támogatást ítélhet oda, az alkalmazandó költségvetési rendeleteknek megfelelően.

(2) Az Eurocontrol szerepét és hozzájárulását a közös vállalkozással kötött megállapodásban kell meghatározni. Ez a megállapodás:

a) megállapítja a meghatározási szakasz eredményeinek a közös vállalkozásnak történő átadására és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat;

b) leírja az Eurocontrolnak az ATM főterv - a közös vállalkozás felügyelete alatti - végrehajtásához kapcsolódó feladatait és hatásköreit, mint például:

i. a kutatási, fejlesztési és hitelesítési tevékenység szervezését, a közös vállalkozás munkatervével összhangban;

ii. a jövőbeli rendszer közös fejlesztésének koordinálását az Eurocontrol felügyelete alatt;

iii. az e rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében említett érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően "az ATM főterven" végzendő lehetséges módosítások javaslását;

iv. a konvergenciamutatók aktualizálását (európai konvergencia- és végrehajtási terv, helyi konvergencia-és végrehajtási terv);

v. a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel való kapcsolattartást.

(3) A tagokkal kötött valamennyi megállapodás tartalmaz megfelelő rendelkezéseket bármely olyan lehetséges összeférhetetlenség megakadályozása érdekében, amely a tagok megállapodás szerinti feladatainak elvégzése során merülhet fel.

(4) A közös vállalkozás tagjainak képviselői nem vesznek részt a közös vállalkozásnak az (1) bekezdésben említett saját megállapodásai megkötésére irányuló tárgyalásokról szóló döntéshozatalában és nem férhetnek hozzá az e döntésekkel kapcsolatos dokumentációhoz.

10. cikk

Szerződések és támogatások

(1) A 9. cikkben foglaltakon túl, a közös vállalkozás vállalkozásokkal vagy vállalkozások konzorciumával szolgáltatásnyújtási és szállítási szerződéseket, valamint támogatási megállapodásokat köthet, különösen az e rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében előírt tevékenységek elvégzése céljából.

(2) A közös vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy az (1) bekezdésben említett szerződések és támogatási megállapodások biztosítsák a Bizottság számára a jogot ahhoz, hogy az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása céljából ellenőrzéseket végezzen.

(3) Az (1) bekezdésben említett szerződéseknek és támogatási megállapodásoknak tartalmazniuk kell a 18. cikkben említett szellemitulajdon-jogokra vonatkozó valamennyi megfelelő rendelkezést. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében azon tagok, akik a közbeszerzési vagy támogatási eljárás tárgyát képező munka meghatározásában részt vesznek, beleértve a 8. cikk alapján kirendelt alkalmazottjaikat is, nem működhetnek közre e munka elvégzésében.

11. cikk

Munkacsoportok

(1) Az e rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében említett feladatok végrehajtására a közös vállalkozás meghatározott számú munkacsoportot hozhat létre azon tevékenységek megvalósítására, amelyeket más keretek között még nem hajtanak végre máshol. Ezen munkacsoportok a szakemberek szakértelmére alapoznak és munkájukat átlátható módon végzik.

(2) A munkacsoportokban részt vevő szakemberek nem tartoznak a közös vállalkozás alkalmazottai közé.

(3) A munkacsoportokban a közös vállalkozás egyik képviselője elnököl.

12. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) A közös vállalkozás bevétele az e rendelet 4. cikkében meghatározott forrásokból származik.

(2) Az alapító tagok a közös vállalkozás tevékenységeinek megkezdéséhez a közös vállalkozás megalakulásától számított egy éven belül 10 millió EUR kezdeti hozzájárulást folyósítanak.

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének második francia bekezdésében említett tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a közös vállalkozásnak a belépésük elfogadásától számított egy éven belül legalább 10 millió EUR kezdeti hozzájárulást folyósítanak. A közös vállalkozás alapítását követő 24 hónapon belül vagy új tagfelvételi felhívást követően belépő tagok számára ez az összeg 5 millió EUR.

Ez az összeg - a részvényeket akár egyénileg, akár kollektíven jegyző - olyan vállalkozások esetében, amelyek a kis- és középvállalkozások fogalommeghatározásáról szóló, 2003. május 6-i bizottsági ajánlás ( 8 ) értelmében kis- vagy középvállalkozásnak tekinthetőek, 250 000 EUR, a belépésük időpontjától függetlenül. Az új tagoknak felkínálhatják azt a lehetőséget, hogy a kezdeti hozzájárulást több részletben, az 1. cikk (3) bekezdésében említett megállapodásaikban meghatározandó, megállapodás szerinti időtartamon belül fizessék be.

(4) Az igazgatási tanács határozza meg, hogy az egyes tagoknak - az általuk elfogadott hozzájárulással arányosan - mekkora összeget kell rendelkezésre bocsátaniuk, valamint dönt a tagok általi hozzájárulások kifizetésének határidejéről.

(5) A (2) bekezdésben említett hozzájárulások kivételével a nem pénzbeli hozzájárulás is lehetséges. A nem pénzbeli hozzájárulások értéke és a közös vállalkozás céljainak megvalósításával összefüggő hasznossága vizsgálat tárgyát fogja képezni, és azokat az 1. cikk (3) bekezdésében említett tagsági megállapodások fogják pontosan meghatározni.

(6) Ha a közös vállalkozás bármely tagját, aki nem teljesíti a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségvállalását vagy nem fizeti be az esedékes összeget a határidő lejártáig, e határidő lejártát követő hat hónapra ki kell zárni az igazgatási tanácsban zajló szavazásból, ameddig a kötelezettségeinek eleget nem tesz. Ha a hat hónap lejárta után továbbra is fennáll a kötelezettségszegés, elveszíti tagságát.

13. cikk

Bevétel

(1) A közös vállalkozás minden bevételét az e rendelet 1. cikkének (5) bekezdésében meghatározott feladatok előmozdítása érdekében kell felhasználni. A 25. cikkre is figyelemmel, a kiadásokat meghaladó többletbevétel nem osztható fel a közös vállalkozás tagjai között.

(2) A közös vállalkozás tagjainak hozzájárulásaiból esetlegesen származó kamatok összegét a közös vállalkozás bevételének kell tekinteni.

15. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1) A pénzügyi év a naptári évnek felel meg.

(2) Az ügyvezető igazgató évente eljuttatja a tagoknak a SESAR-projekt igazgatási tanács által jóváhagyott költségbecslését. Az igazgatási tanács a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban előírja a költségbecslések eljuttatásakor követendő eljárást.

(3) A tagok haladéktalanul megküldik az ügyvezető igazgatónak a projekt költségbecslésével - és különösen a következő évre vonatkozó bevételi és kiadási becslésekkel - kapcsolatos észrevételeiket.

(4) A projekt jóváhagyott költségbecslése alapján és a tagoktól érkező észrevételek figyelembevételével az ügyvezető igazgató elkészíti a következő évre vonatkozó költségvetés-tervezetet, és az igazgatási tanács elé terjeszti elfogadásra. Az igazgatási tanács a közös vállalkozás pénzügyi szabályaiban előírja a költségvetés-tervezet benyújtásakor követendő eljárást.

(5) Minden pénzügyi év végétől számított két hónapon belül az ügyvezető igazgató az előző évre vonatkozó éves beszámolót és mérleget benyújtja az Európai Közösségek Számvevőszékéhez. A Számvevőszék által végzett ellenőrzés nyilvántartásokon alapul, és az ellenőrzést a helyszínen kell végezni.

(6) Az ügyvezető igazgató az éves beszámolót és mérleget a Számvevőszék jelentésével együtt - a leadott szavazatok 75 %-os többségével történő - jóváhagyásra az igazgatási tanács elé terjeszti. Az ügyvezető igazgató jogosult és - amennyiben ezt az igazgatási tanács kéri - köteles véleményezni a jelentést.

(7) A Számvevőszék a jelentését megküldi a közös vállalkozás tagjainak.

16. cikk

Munkaprogram és jelentések

(1) A közös vállalkozásnak az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében említett pénzügyi keret alapján, valamint a hatékony és eredményes gazdálkodás és az elszámoltathatóság elve szerint el kell készítenie munkaprogramját, világosan megfogalmazva az elérendő eredményeket és a mérföldköveket. A munkaprogramnak a következőkből kell állnia:

a) egy globális munkaprogram, amely harminchat hónapos időszakokra van felosztva;

b) évente elkészített éves munkaprogramok, amelyek leírják a közös vállalat ezen időszak alatti tevékenységeit, ütemtervét és költségeit.

(2) Az éves beszámoló bemutatja a SESAR-projekt előrehaladását, különösen a projekt ütemezésére, költségeire és eredményeire tekintettel.

17. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A közös vállalkozásnak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet alapján finanszírozott intézkedések végrehajtása során a csalás, a korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek elleni megelőző intézkedések alkalmazásával, hatékony ellenőrzésekkel, illetve szabálytalanságok észlelése esetén a jogtalanul kifizetett összegek behajtásával és adott esetben hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal biztosítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét.

(2) A Bizottság vagy annak képviselői és a Számvevőszék hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy dokumentumok alapján, valamint a helyszínen ellenőrizzék mindazon kedvezményezetteket, vállalkozókat és alvállalkozókat, akik uniós finanszírozásban részesültek.

(3) Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) felhatalmazást kap arra, hogy a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben ( 9 ) meghatározott eljárásokkal összhangban helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzen az ilyen finanszírozás által közvetlenül vagy közvetve érintett gazdasági szereplőknél annak megállapítása céljából, hogy az uniós finanszírozással kapcsolatos támogatási megállapodással, határozattal vagy szerződéssel összefüggésben történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely hatással van az Európai Unió pénzügyi érdekeire.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésének sérelme nélkül, a nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokban, valamint az e rendelet végrehajtása nyomán létrejövő támogatási megállapodásokban, határozatokban és szerződésekben kifejezetten fel kell jogosítani a Bizottságot, a Számvevőszéket és az OLAF-ot a fent említett ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére.

18. cikk

Tulajdonjogok

A közös vállalkozás a SESAR-projekt kiépítési szakaszában a közös vállalkozás által létrehozott vagy a számára átadott materiális és immateriális javak tulajdonosa a közös vállalkozás által kötött, az 1. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikkben említett megállapodásokkal összhangban. A közös vállalkozás hozzáférési jogot biztosíthat a projektből származó információhoz, különösen tagjai számára, valamint az Európai Unió és/vagy az Eurocontrol tagállamai számára saját és nem kereskedelmi felhasználás céljára.

19. cikk

Átláthatóság

(1) A közös vállalkozás birtokában levő iratok vonatkozásában az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet ( 10 ) kell alkalmazni.

(2) A közös vállalkozás 2009. július 1-jéig elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtását célzó gyakorlati szabályokat.

(3) A SESAR közös vállalkozás által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikkével összhangban hozott határozatok ellen a Szerződés 195., illetve 230. cikkében meghatározott feltételek szerint az ombudsmannál panasszal vagy az Európai Bíróságnál jogorvoslattal lehet élni.

20. cikk

Csalás elleni intézkedések

(1) A csalás, a korrupció és az egyéb jogellenes tevékenységek elleni küzdelem céljából az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK parlamenti és tanácsi rendelet ( 11 ) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közös vállalkozás csatlakozik az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága közötti, az OLAF által végrehajtott belső vizsgálatokról szóló 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz ( 12 ), és késedelem nélkül meghozza a közös vállalkozás teljes személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(3) A Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzést végezhet a közös vállalkozás finanszírozásából részesülőknél, valamint az annak szétosztásáért felelős ügynököknél.

21. cikk

Biztosítás

Az ügyvezető igazgató javaslatot tesz az igazgatási tanácsnak a szükséges biztosítások megkötésére, és a közös vállalkozás megköti az igazgatási tanács által meghatározott biztosításokat.

22. cikk

Titoktartási szabályok

A közös vállalkozás gondoskodik az olyan különleges adatok védelméről, amelyek nem engedélyezett közlése sértheti a szerződő felek érdekeit. A közös vállalkozás alkalmazza a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozat ( 13 ) által meghatározott és hatályba léptetett biztonsági elveket és minimumszabályokat.

23. cikk

A materiális és immateriális javak közös vállalkozás általi átruházása

Az e rendelet 1. cikkében említett időszak lejártát követően a közös vállalkozás birtokában levő materiális és immateriális javak egészének vagy egy részének a közös vállalkozás által egy másik szervre történő átruházására az igazgatási tanács beleegyezésével kerülhet sor.

25. cikk

A közös vállalkozás felszámolása

A közös vállalkozás felszámolásával összefüggő eljárás lefolytatása céljából az igazgatási tanács egy vagy több végelszámolót nevez ki, akik az igazgatási tanács döntései szerint járnak el.

26. cikk

Alkalmazandó jog

Az ebben az alapokmányban nem szereplő bármely kérdésben annak az államnak a jogát kell alkalmazni, amelyben a közös vállalkozás székhelye található.

( 1 ) HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

( 2 ) HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

( 3 ) HL L 96., 2004.3.31., 20. o.

( 4 ) HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

( 5 ) HL L 228., 1996.9.9., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

( 8 ) HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

( 9 ) A Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

( 10 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

( 11 ) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

( 12 ) HL L 136., 1999.5.31., 15. o.

( 13 ) HL L 101., 2001.4.11., 1. o. A legutóbb a 2005/952/EK határozattal (HL L 346., 2005.12.29., 18. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R0219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R0219&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R0219-20140101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R0219-20140101&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére