31992D0446[1]

A bizottság 92/446/EGK határozata (1992. július 27.) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről

A Bizottság határozata

(1992. július 27.)

a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről

92/446/EGK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK irányelv [1] által módosított, a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikkének (1) bekezdésére, valamint a 91/692/EGK irányelv I. mellékletében említett egyéb irányelvek vonatkozó rendelkezéseire,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló, 1975. június 16-i 75/440/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 9a. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július 15-i 80/778/EGK irányelvre [4] és különösen annak 17a. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelvre [5] és különösen annak 13. cikkére,

mivel a tagállamoknak jelentést kell készíteniük bizonyos közösségi irányelvek végrehajtásáról a Bizottság által kidolgozott kérdőívek vagy minták alapján; mivel a 91/692/EGK irányelv 6. cikke értelmében ezeket a kérdőíveket, illetve a mintákat a Bizottságnak kell kidolgoznia, amelyhez segítséget kap a tagállamok képviselőiből álló bizottságtól, amelynek az elnöke a Bizottság képviselője.

mivel az e határozatban foglalt intézkedések egy része összhangban van a fent említett bizottság által kifejezett véleménnyel, más részével kapcsolatban a bizottság nem nyilvánított véleményt a bizottság elnöke által előírt határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben közölt kérdőívek ezennel elfogadásra kerültek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. július 27-én.

a Bizottság részéről

Karel Van Miert

a Bizottság tagja

[1] HL L 129., 1976.5.18., 23. o.

[2] HL L 377., 1991.12.31., 48. o

[3] HL L 194., 1975.7.25., 26. o.

[4] HL L 229., 1980.8.30., 11. o.

[5] HL L 31., 1976.2.5, 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd:

A Bizottság 95/337/EK határozatát, HL L 200., 1995.8.24., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0446 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0446&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére