31992D0446[1]

A bizottság 92/446/EGK határozata (1992. július 27.) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1992. július 27.)

a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről

92/446/EGK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK irányelv ( 1 ) által módosított, a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 13. cikkének (1) bekezdésére, valamint a 91/692/EGK irányelv I. mellékletében említett egyéb irányelvek vonatkozó rendelkezéseire,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló, 1975. június 16-i 75/440/EGK tanácsi irányelvre ( 3 ) és különösen annak 9a. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július 15-i 80/778/EGK irányelvre ( 4 ) és különösen annak 17a. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelvre ( 5 ) és különösen annak 13. cikkére,

mivel a tagállamoknak jelentést kell készíteniük bizonyos közösségi irányelvek végrehajtásáról a Bizottság által kidolgozott kérdőívek vagy minták alapján; mivel a 91/692/EGK irányelv 6. cikke értelmében ezeket a kérdőíveket, illetve a mintákat a Bizottságnak kell kidolgoznia, amelyhez segítséget kap a tagállamok képviselőiből álló bizottságtól, amelynek az elnöke a Bizottság képviselője.

mivel az e határozatban foglalt intézkedések egy része összhangban van a fent említett bizottság által kifejezett véleménnyel, más részével kapcsolatban a bizottság nem nyilvánított véleményt a bizottság elnöke által előírt határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben közölt kérdőívek ezennel elfogadásra kerültek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A KÉRDŐÍVVÁZLATOK JEGYZÉKE

I. A következő irányelvekkel kapcsolatos kérdőívek vázlata:

A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított:

- a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv,

- a klóralkálielektrolízis-iparágból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1982. március 22-i 82/176/EGK tanácsi irányelv ( 6 ),

- a kadmiumkibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1983. szeptember 26-i, 83/513/EGK tanácsi irányelv ( 7 ),

- a klóralkálielektrolízis-iparágon kívüli ágazatokból származó higanykibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1984. március 8-i 84/156/EGK tanácsi irányelv ( 8 ),

- a hexaklór-ciklohexán-kibocsátásokra vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1984. október 9-i 84/491/EGK tanácsi irányelv ( 9 ), és

- a 76/464/EGK irányelv mellékletének I. listájában szereplő egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1986. június 12-i 86/280/EGK tanácsi irányelv ( 10 )

II. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről szóló, 78/659/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

III. A 83/29/EGK irányelvvel módosított és a legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a titán-dioxid iparból származó hulladékról szóló, 1978. február 20-i 78/176/EGK tanácsi irányelv ( 12 ) végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

IV. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a mészhéjú állatok vizeinek minőségi követelményeiről szóló, 1979. október 30-i 79/923/EGK tanácsi irányelv ( 13 ) végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

V. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a felszín alatti víz egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979. december 17-i 80/68/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

VI. A. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló, 1975. június 16-i 75/440/EGK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

VI. B. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint a mintavételek és elemzések gyakoriságáról szóló, 1979. október 9-i 79/869/EGK tanácsi irányelv ( 15 ) végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

VII. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980. július 15-i 80/778/EGK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

VIII. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel módosított, a fürdővizek minőségéről szóló, 1975. december 8-i 76/160/EGK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlata.

I. A 76/464/EGK IRÁNYELV ÉS KIEGÉSZÍTŐ IRÁNYELVEIVÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDŐÍV VÁZLATA

(A táblázat pontos megtervezésére egy későbbi szakaszban kerül sor minden egyes kérdés pontos magyarázatával együtt)

1. Függelék

:

Azon kérdések összesítő táblázata, amelyekre kötelező a válaszadás, és amelyekre az első jelentés után csak akkor kell válaszolni, ha változások történtek.

2. Függelék

:

Azon ipari ágazatok/folyamatok listája, amelyeket érintenek az I. listán szereplő anyagokra vonatkozó kérdések.

3. Függelék

:

Magyarázat és példák ( 16 ).

Általános megjegyzések:

(*) Önkéntes adatszolgáltatás, amennyiben rendelkezésre áll.

(**) A számot/értéket az egyes nagyobb folyók vízgyűjtőterületeire (a legutóbb a 86/574/EGK tanácsi határozattal [HL L 335., 1986.11.28., 44. o.] módosított 77/795/EGK tanácsi határozat [HL L 334., 1977.12.24., 29. o.] I. melléklete szerinti vizekre) és a parti tengerekre (territoriális/belső partmelléki és torkolati vizek) kell vonatkoztatni, hogy régiónként lehessen információt kapni.

A. A 76/464/EGK irányelv intézkedései az I. listájában szereplő anyagokra

1. Felszíni vizekbe történő közvetlen kibocsátásokra kiadott engedélyek (**)

A II. függelékben megadott ipari ágazatokhoz/folyamatokhoz adja meg a már kiadott és a vizekbe történő közvetlen kibocsátásokra még érvényes valamennyi engedély számát. Írja be zárójelben, hogy az összkibocsátásnak hány százalékára vonatkozik még érvényes engedély: Lásd még az A6-ot is18. (16)

(3. cikk (1) bekezdés)

2. Szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokra kiadott engedélyek (**)

A II. függelékben megadott ipari ágazatokhoz/folyamatokhoz adja meg a már kiadott és a szennyvízcsatornákba történő közvetlen kibocsátásokra még érvényes valamennyi engedély számát. Írja be zárójelben, hogy az össz-kibocsátásnak hány százalékára vonatkozik még érvényes engedély. Lásd még az A6-ot is18. ( 17 )

(3. cikk (1) és (2) bekezdése)

3. Kibocsátási előírások felszíni vizekbe történő közvetlen kibocsátásokra (**)

Milyen kibocsátási előírásokat határoztak meg általános jelleggel a vizekbe történő közvetlen kibocsátásokra vonatkozó engedélyek kiadásához? (17)

(3. cikk (2) bekezdése, 5. cikk és a 6 cikk (1) bekezdése)

Megjegyzések:

a) Csak értéktartományok, a meglévő nemzeti/regionális szabványok vagy EGK irányelvek alapján, vagy ezekből meghatározva.

b) A zárójelben az az év szerepeljen, amikor ezek a kibocsátási előírások hatályba léptek.

c) Jelezze a következőkből levezetett előírásokat:

- A rendelkezésre álló legjobb technikai eszközök (6. cikk (1) bekezdés),

- Minőségi célok (6. cikk 2. bekezdése),

- Különös öko-toxikológia feltételek (5. cikk (2) bekezdése) ;

d) Hogyan történik a kibocsátási előírások meghatározása, mérése és ellenőrzése (referenciamódszerek vagy egyebek használata)?

4. Kibocsátási előírások szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokra (**)

Milyen kibocsátási előírásokat határoztak meg általános jelleggel szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokra az engedélyek megadásához? ( 18 )

(3. cikk (2) bekezdése, 5. cikk és a 6. cikk (1) bekezdése)

Megjegyzések:

a)-tól d)-ig ugyanazok a megjegyzések, mint az A3. kérdés esetén.

5. Az engedélyekre és/vagy kibocsátásokra vonatkozó határidők

Általában milyen határidőket határoztak meg az engedélyek betartására (érvényességi időtartam) és a kibocsátási előírásokra?

(3. cikk (3) bekezdése, 3. cikk (4). bekezdése és a 6. cikk (4) bekezdése)

6. Kibocsátások (terhelések) felszíni vizekbe (**)

Adja meg a I. listába tartozó anyagok engedélyezett összesen kibocsátható mennyiségét ( 19 ).

Megjegyzések:

a) Az 1998. évre előrejelzések adhatók.

b) Adja meg, hogy az ilyen kibocsátások hány százaléka engedélyezett. Hány százalékot képviselhetnek azok, amelyek a küszöbérték alá esnek.

7. Leltár

Sorolja fel az 5 legnagyobb kibocsátót az I. listában szereplő mind a 17 anyagra vonatkozóan és az engedélyek feltételeit.

(11. cikk)

Engedélyezett kibocsátások

8. Felszíni vizekre vonatkozó minőségi célok (**)

Milyen minőségi előírásokat/célokat határoztak meg a felszíni vizekre, üledékekre és biológiai életterekre (biota) a kibocsátásokra vonatkozó engedélyekkel kapcsolatban?

(5. cikk (2) bekezdése és 6. cikk (2) bekezdése)

Megjegyzések:

a) A felszíni vizek a következőket foglalják magukban:

- Belföldi szárazföldi vizek,

- Torkolati vizek,

- Parti tengervizek, a torkolati vizek kivételével,

- Parti tengerek .

b) Adja meg zárójelben azt az évet, amikor hatályba léptek ezek a minőségi célok.

c) Írja le az üledékre, hordalékra vagy biotára alkalmazott definíciót, például üledék, hordalék a lebegtetett anyaggal együtt vagy anélkül (milyen szemcse mérettartomány) és milyen típusú a biota.

1.-17. (Anyag neve)

Szárazföldi vizekTorkolati vizekParti tengervizek, a torkolati vizek kivételévelParti tengerek
Víz( )( )( )( )
Üledék (1)( )( )( )( )
Biota (1)( )( )( )( )
(1) Csak olyan mértékben kötelezőek, amennyire bizonyos anyagokra léteznek „standstill” rendelkezések (ilyenek például a DDT, PCP).

9. Folyamatos ellenőrzés/monitoring (mérőőállomások) (**)

Hány mérőállomás működik a vízi környezet (víz, üledék, biota) folyamatos ellenőrzéséhez a 17 I. listás veszélyes anyag közül mindegyiknek az ellenőrzésére (lásd az A8. pontot)? Betartják a minőségi célokat18? ( 20 )

(Lásd például a 82/176/EGK irányelv 4. cikkét, a 83/513/EGK irányelv 4. cikkét...)

Megjegyzések:

a) Az az év, amikor a mérések elkezdődtek.

b) Adja meg az alkalmazott mérési módszereket.

c) Jelezze és magyarázza meg az érintett határértékek túllépését, azok számát és gyakoriságát.

A vízi környezetet folyamatosan ellenőrző mérőállomások száma (1)

Főfolyó vízgyűjtő területeRajnaRajnaRajnaEmsWeserElbaDuna
Víz neveRajna(Mosel) (2)(Ruhr) (2)EmsWeserElbaDuna
Víz típusaSzárazföldi vizekSzárazföldi vizekParti tengerek
Állomások száma120(30)(50)70803050
Működésének kezdete (év)
(1) A táblázat Németországra vonatkozó példa bejegyzéseket tartalmaz fiktív adatok használatával.
(2) Ha vannak a Rajnának mellékfolyói, ilyenek például a Mosel és a Ruhr, zárójelben adja meg a megfelelő állomások számát az erre kijelölt oszlopban a kétszeres összesítés elkerülése érdekében.

Mérőállomások/mérési eredmények (1) (2)

Állomás neveA hely megadása, lásd a 77/795/EGK I. mellékletetFöldrajzi koordináták
Földr. szélesség:
Földr. hosszúság:
Víz neve:Víz típusa, pl.: szárazföldi vízFőfolyó vízgyűjtőterülete/tengerpart menti zóna neve
Maxau362,3 kmRajnaBelföldi vízRajna
(1) Lásd a magyarázatot
(2) Német példa adatokat tartalmazó táblázat

10. Speciális programok

Milyen speciális programokat dolgoztak ki (vagy milyen speciális programok vannak előkészületben) az I. lista 17 veszélyes anyagának mindegyikére a 86/280/EGK irányelv 5. cikkével és az ezt kiegészítő irányelvekben lévő hasonló tartalmú cikkekkel (ld. a 84/156/EGK irányelv 4. cikkét) összhangban?

Ismertesse röviden a következőket:

1. Az anyag neve:

2. Diffúz/több szennyezőforrás vagy az A3.-ban vagy A4.-ben nem szereplő minden egyéb szennyezőforrás megadása:

3. A program céljai:

4. Az a (földrajzi) terület, amellyel a program foglalkozik:

5. A program állapota (vagyis kötelező vagy ajánlás jellegű):

6. Az adott (földrajzi) területen belül a kibocsátás várt csökkentése (terhelésben és százalékban):

7. A program elfogadási éve:

8. Az az év, amikor a program lejár:

9. Az előreláthatólag alkalmazásra kerülő új program rövid leírása, ha van ilyen:

B. A II. listában felsorolt anyagokra vonatkozó intézkedések

1. A II. listában lévő anyagok, beleértve az I. listába tartozó, közösségi szinten még nem szabályozott anyagokat is, okozta szennyezés csökkentésére kidolgozott programok (**)

(7. cikk)

Milyen speciális programokat dolgoztak ki (vagy készítenek elő) a 76/464/EGK irányelv 7. cikkével összhangban?

Ismertesse röviden a következőket:

1. Az anyag(ok) neve:

2. A diffúz/többszörös szennyezőforrás vagy pontszerű szennyezőforrások(ok) adatai:

3. A program céljai (anyagonként, ipari ágazatonként, földrajzi zónánként, stb.):

4. A program által érintett (földrajzi) terület:

5. A program állapota (vagyis kötelező vagy ajánlás jellegű):

6. Az adott (földrajzi) területen belül az emisszió várt csökkenése (terhelésben és százalékban):

7. A program elfogadási (alkalmazási) éve:

8. Az az év, amikor a program lejár:

9. Az előreláthatólag alkalmazásra kerülő új program rövid leírása, ha van ilyen:

2. Előkezelés a forrásnál (**)

Szükség van-e előkezelésre az I. listába tartozó, de közösségi szinten még nem szabályozott, vagy a II. listába tartozó anyagok forrásánál?

Megjegyzések:

Írja le röviden az alkalmazott ellenőrzési módszert, különösen azzal kapcsolatban, hogy az ilyen kibocsátásoknál milyen anyagok és küszöbértékek kerültek figyelembe vételre.

3. Kibocsátási előírások felszíni vizekbe történő közvetlen kibocsátásokra (**)

Milyen általános kibocsátási előírásokat határoztak meg a minőségi célokra, amelyek alapul szolgálnak a közvetlen kibocsátások ellenőrzéséhez és engedélyezéséhez? ( 21 )

(7. cikk (2) bekezdése)

Megjegyzések:

a) Csak értéktartományok, a hatályos országos/regionális előírások vagy hatályban lévő EK irányelvek alapján.

b) Zárójelben az az év, amikor ezek a kibocsátási előírások hatályba léptek.

c) A következőkből származtatott kibocsátási előírások

- Minőségi célok (7.3 cikk),

- Legújabb, gazdaságosan megvalósítható műszaki fejlesztések (7. cikk (4) bekezdés).

d) Hogyan történik a kibocsátási előírások meghatározása és mérése?.

4. Kibocsátási előírások szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokra (**)

Milyen általános kibocsátási előírásokat határoztak meg a minőségi célokra vonatkozóan, amelyek alapul szolgálnak a szennyvízcsatornákba történő kibocsátások engedélyezéséhez? ( 22 )

(7. cikk (2) bekezdés)

Megjegyzések

a)-tól d)-ig ugyanazok a megjegyzések érvényesek, mint a B3. kérdésnél.

5. Az engedélyekre és/vagy kibocsátásokra vonatkozó határidők

Általában, milyen határidőket határoztak meg az engedélyekkel (érvényességi időtartam) és a kibocsátási előírásokkal kapcsolatos követelmények kielégítésére?

6. Kibocsátások (terhelések) felszíni vizekbe (**)

Írja be a fő szennyező anyagok engedélyezett kibocsátásainak összes mennyiségét (évi 50 kg-os alsó küszöbértéket vegyen figyelembe). (22)

Megjegyzések:

a) Az 1998-as évre előrejelzések adhatók.

b) Adja meg, hogy az ilyen jellegű kibocsátásoknak hány százaléka engedélyezett és jelezze, hogy hány százalék tulajdonítható a küszöbértékek alá eső kibocsátásoknak.

7. Felszíni vizekre meghatározott minőségi célok (**)

Általában milyen minőségi előírásokat/célokat határoztak meg a felszíni vizekre, a felszíni vizekbe történő kibocsátások engedélyezésével kapcsolatban (Lásd a B3./B4. pontot)?

(7. cikk (2) bekezdése)

Megjegyzések:

a) A felszíni vizek közé a következők tartoznak:

- Szárazföldi vizek,

- Torkolati vizek,

- Parti tengervizek, a torkolati vizek kivételével,

- Parti tengerek.

b) Jelölje meg zárójelben azt az évet, amikor a célokhatályba lépnek.

c) Adja meg az üledékre, hordalékra vagy biotára alkalmazott definíciót, például üledék, hordalék a lebegtetett anyaggal együtt vagy nélkül (milyen szemcseméret-tartomány) és milyen típusú a biota.

8. Folyamatos ellenőrzés/monitoring (mérőállomások) (**)

Hány mérőállomás működik az I. listába való felvételre jelölt (közösségi szinten nem szabályozott) és a II. listába felvett anyagokra meghatározott minőségi célok folyamatos ellenőrzésére (lásd a B7. pontot) ( 23 )?

Megjegyzések:

a) Jelezze, hogy melyek azok az anyagok, amelyeknek a mérése történik.

b) Adja meg zárójelben azt az évet, amikor a mérések elkezdődtek.

c) Írja le az alkalmazott folyamatos ellenőrzési (monitoring) és mérési módszereket.

d) Milyen egyéb paramétereket ellenőriznek (például a 77/795/EGK határozat II. mellékletében)?

e) A szükséges mérési eredmények típusát és az ismertetésük módját az A9. tartalmazza.

C. Az I. listában és a II. listában szereplő anyagokra vonatkozó intézkedések

1. Ráfordítás (költségek)

Adja meg az érintett szennyvízcsatornák és valamennyi szennyvízkezelő telep megépítése érdekében végrehajtott beruházások összegét, amennyiben rendelkezésre állnak az adatok.

1. Függelék

ÁTTEKINTÉS

Azoknak a kérdéseknek az összesítő táblázata, amelyekre kötelező a válaszadás, és amelyekre az első jelentés után csak akkor kell válaszolni,ha változások történtek

(A 76/464/EGK irányelvvel és kiegészítő irányelveivel kapcsolatos kérdőív vázlata)

I. listaHatárértékek (HÉ)Környezet minőségi célkitűzé-sek (MC)Második és további jelentések
A1Felszíni vizekbe történő közvetlen kibocsátásokra kiadott engedélyekXXO
A2Szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokra kiadott engedélyekXXO
A3Kibocsátási előírások felszíni vizekbe történő közvetlen kibocsátásokraXNO
A4Kibocsátási előírások szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokraXNO
A5Az engedélyekre és/vagy kibocsátásokra vonatkozó határidőkXNO
A6Kibocsátások (terhelések) felszíni vizekbeXNX
A7LeltárXXO
A8Felszíni vizekre vonatkozó minőségi célok felszíni vizekkel kapcsolatbanNXO
A9Folyamatos ellenőrzés/monitoring (mérőállomások)XXX
A10Speciális programokXXX

II. listaElső jelentésMásodik és további jelentések
B1Szennyezés csökkentésre kidolgozott programokXO
B2Előkezelés a forrásnálXO
B3Kibocsátási előírások felszíni vizekbe történő közvetlen kibocsátásokraXO
B4Kibocsátási előírások szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokraXO
B5Az engedélyekre és/vagy kibocsátásokra vonatkozó határidőkXO
B6Kibocsátások (terhelések) felszíni vizekbeNN
B7Felszíni vizekre meghatározott minőségi célokXO
B8Folyamatos ellenőrzés (mérőállomások)XO

I. listaHatár-értékek (HÉ)Környezet minőségi célkitűzé-sek (MC)Második és további jelentések
C1Ráfordítás (költségek)YYY

2. Függelék

A 76/464/EGK irányelv I. listájában szereplő anyagokkal foglalkozó (ilyen anyagokat termelő) ipari ágazatok és/vagy folyamatok listája ( 24 )

1. Higany (82/176/EGK és 84/156/EGK irányelv)

1.1. Klór-alkáli elektrolízis ipar (újrahasznosított sóoldat)

1.2. Klór-alkáli elektrolízis ipar (elveszett sóoldat)

1.3. Vinil-klorid termelésében higany katalizátorokat használó vegyipar

1.4. Vegyipari folyamatokban higany katalizátorokat használó vegyipar

1.5. Vinil-klorid gyártásában használt higanytartalmú katalizátorok előállítása

1.6. Szerves és nem szerves higanyvegyületek gyártásával foglalkozó egyéb folyamatok a vinil-klorid gyártásában használt higanytartalmú katalizátorok előállítása kivételével

1.7. Higanytartalmú primer telepek gyártása

1.8. Nemvas fémek (színesfémek) ipara (higanyt visszanyerő üzemek és nemvas fémek kivonása és finomítása)

1.9. Higany tartalmú mérgező hulladékok kezelésére létrehozott üzemek

1.10. Papírgyártás ( 25 )

1.11. Acélgyártás (25)

1.12. Széntüzelésű erőművek (25)

2. Kadmium (83/513/EGK irányelv)

2.1. Cink bányászat, ólom- és cink finomítás, kadmium fém és nemvas fémek ipara

2.2. Kadmiumvegyületek gyártása

2.3. Pigmentek (festékek) gyártása

2.4. Stabilizátorok gyártása

2.5. Primer és szekunder telepek gyártása

2.6. Galvanizálás (25)

2.7. Foszforsav és/vagy foszfát műtrágya gyártása foszfát kőzetből (25)

3. Hexaklor-ciklohexán (HCH) (84/491/EGK irányelv)

3.1. HCH termelő üzemek

3.2. Lindán kinyerő üzemek

3.3. Azok az üzemek, ahol a HCH termelés és a lindán kinyerés végrehajtása történik

3.4. Lindánkészítményt előállító üzemek (amelyek növény-, fa- és kábelvédő anyagokat állítanak elő) (25)

4. Szén-tetraklorid (86/280/EGK irányelv)

4.1. Szén-tetraklorid termelés perklórozással (mosást is magában foglaló folyamat)

4.2. A fenti folyamatok, de mosás nélkül

4.3. Klór-metánok gyártása metán klórozással (nagynyomású elektrolitikus klór létrehozást is beleértve) és metanolból

4.4. Fluorozott-klórozott szénhidrogének gyártása ( 26 )

4.5. Oldószerként szén-tetrakloridot használó üzemek (26)

5. DDT (86/280/EGK irányelv)

5.1. DDT gyártása, ugyanazon a helyszínen DDT készítmény előállítását is beleértve

5.2. A termelés helyszínén kívüli, DDT készítményt gyártó üzem

5.3. Dikofol gyártás

6. Pentaklór fenol (PCP) (86/280/EGK irányelv)

6.1. PCP-Na gyártása hexaklór benzol hidrolízisével

6.2. Nátrium-pentaklór-fenol gyártása elszappanosítással (26)

6.3. Pentaklór-fenol gyártása klórozással (26)

7.-10. Aldrin, dieldrin, endrin, izodrin (88/347/EGK irányelv)

7.-10.1. Aldrin és/vagy dieldrin és/vagy endrin gyártása, ugyanazon a helyszínen ezen anyagokból készítmények előállítását is beleértve

7.-10.2. A termelési helyszínen kívül aldrin, dieldrin és/vagy endrin készítményt előállító üzemek (26)

11. Hexaklór benzol (HCB) (88/347/EGK irányelv)

11.1. HCB termelés és feldolgozás

11.2. Perklór-etilén (PER) és szén-tetraklorid (CCl4) gyártása perklórozással

11.3. Triklór etilén és/vagy perklór-etilén gyártása minden más folyamattal (26)

11.4. Pentakloro-nitrobenzolt és teknazont gyártó üzemek (26)

11.5. Grafit elektródákkal klóralkáli - elektrolízissel klórt gyártó üzemek (26)

11.6. Ipari gumifeldolgozó üzemek (26)

11.7. Pirotechnikai termékeket gyártó üzemek (26)

11.8. Vinilkloridot gyártó üzemek (26)

12. Hexaklór butadién (HCBD) (88/347/EGK irányelv)

12.1. Perklór-etilén (PER) és szén-tetraklorid (CCl4) gyártása perklórozással

12.2. Triklór-etilén és/vagy perklór-etilén gyártása minden más folyamattal (26)

12.3. Műszaki célokra HCBD-t használó ipari üzemek (26)

13. Kloroform (CHCl3) (88/347/EGK irányelv)

13.1. Klór-metánok gyártása metanolból vagy metanol és metán keverékéből (metilklrorid klórozását követően metanol hidroklórozása)

13.2. Klór metánok gyártása metán klórozásával

13.3. Klór fluor szénhidrogén gyártása

13.4. Monomer vinil klorid gyártása dikloretán pirolízis segítségével (26)

13.5. Fehérített papírpép gyártása (26)

13.6. Oldószerként CHCl3-at használó üzemek (26)

13.7. Olyan üzemek, amelyekben hűtővizeket vagy egyéb szennyvizeket klóroznak (26)

14. 1,2-diklóretán (EDC) (90/415/EGK irányelv)

14.1. Azok az üzemek, amelyek csak gyártják az 1,2-diklóretánt (anélkül, hogy feldolgoznák vagy ugyanazon a helyszínen használnák)

14.2. 1,2-diklóretán gyártása és feldolgozása vagy használata ugyanazon a helyszínen, a 14.5 alatt meghatározott használat kivételével

14.3. 1,2-dklóretán feldolgozása vinilkloridtól eltérő anyagokká, ilyenek például az etiléndiamid, etilénpoliamid, 1,1,1-triklóretán, triklóretilén és perklóretilén.

14.4. EDC használata fémek zsírtalanításához (a 14.2-hez tartozó ipari helyszínen kívül)

14.5. EDC használata ioncserélők gyártásában ( 27 )

15. Triklóretilén (TRI) (90/415/EGK irányelv)

15.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) gyártása

15.2. TRI használata fémek zsírtalanításához

16. Perklóretilén (PER) (90/415/EGK irányelv)

16.1. Triklóretilén (TRI) és perklóretilén (PER) termelés (TRI-PER eljárások)

16.2. Széntetraklorid és perklóretilén termelés (TETRA-PER eljárások)

16.3. PER használata fémek zsírtalanításához

16.4. Fluorozott-klórozott szénhidrogének termelése (27)

17. Triklórbenzol (TCB) (90/415/EGK irányelv)

17.1. TCB gyártása HCH dehidroklórozásán keresztül és/vagy TCB feldolgozása

17.2. Klór-benzolok gyártása és/vagy feldolgozása benzol klórozásán keresztül

3. Függelék

MAGYARÁZATOK

(A 76/464/EGK irányelv és kiegészítő irányelvei végrehajtásával kapcsolatos kérdőív vázlatához)

Bevezetés

Ez a magyarázat ismerteti a táblázatok pontos felépítését minden egyes kérdés pontos magyarázatával együtt, úgy, ahogyan ezek a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről szóló, 1992. július 27-i 92/446/EGK bizottsági határozatban bemutatásra kerültek. Tartalmazza ezen felül a 91/692/EGK irányelv 6. cikkében szerepelő bizottság kérésének megfelelő példákat annak bemutatására, hogy hogyan kell válaszolni a kérdésekre és bemutatja a kérdések tanácsolt módosításait és részleteit.

A tagállamok kiegészíthetik az egyes kérdésekre adott válaszaikat a saját megjegyzéseikkel, ha úgy kívánják.

A kérdőívre adott válaszoknak figyelembe kell venniük a tagállamok csatlakozásának dátumát ( 28 ) és azt a tényt, hogy a tagállamok az irányelv betartására irányuló kötelezettségüket a határértékekkel (HÉ), vagy a 76/464/EGK irányelv 6. (3) cikkének megfelelően a környezetvédelmi minőségi célokkal (MC) kapcsolatos előírások betartásával is teljesíthetik, és hogy a kérdőív nincs hatással az I. listában szereplő anyagokra vonatkozó rendelkezésekre. Az A3-as/A4-es, A5-ös/A6-os és A8-as kérdésre amennyire lehetséges, e rendelkezésnek és az 1. függelékben megadott feltételeknek a figyelembevételével kell válaszolni.

A fejrész szövegének magyarázata:

1. Egységesített jelentések az adatrendszerekben

Egy adatrendszerbe való beépítésre szánt speciális adatok és információk összegyűjtésére szolgáló megfelelő eljárások és formátumok, adott esetben, egy későbbi szakaszban kerülnek kidolgozásra, magyarázattal együtt.

2. Információk terület szerinti szervezése

Ha a 77/795/EGK határozat I. mellékletében említett felszíni vizek nem képviselik egy tagállam valamennyi főfolyójának vízgyűjtőjét, ki kell egészíteni valamennyi felszíni vízzel vagy vízgyűjtővel, amely a teljes terület "lefedéséhe" z szükséges. Adott esetben egyéb regionális felosztások is megengedhetők, például megyék, közigazgatási egységek szerint.

A világosabb áttekinthetőség érdekében hegy- és vízrajzi vagy földrajzi vázlatokat kell mellékelni a visszaküldött kérdőívekhez.

Magyarázatok az A1-es/A2-es kérdéshez:

Az A1-es és A2-es kérdésre adandó válasznak áttekintést kell nyújtania a 2. függelékben említett ipari ágazatok/folyamatok számára megengedett valamennyi kibocsátás (közvetlenül felszíni vízbe vagy közvetve szennyvízcsatornán keresztül) számáról. Az A1-re, vagy az A2-re való egyértelmű utalással elkerülhető ezen kibocsátások kétszeres számbavétele. A kommunális szennyvízkezelő üzemekre nem vonatkoznak az A. rész kérdései még akkor sem, ha ezek szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokból származó, I. listába felvett anyagokat bocsátanak ki (nincs kétszeres összesítés).

Az A1-esre és A2-esre vonatkozó kérdésekhez való hozzárendelés nem a kezelő üzem üzemeltetőjétől (kommunális vagy ipari) függ, hanem attól, hogy ott, adott esetben kommunális szennyvízzel együtt, ipari szennyvíz célzott tisztítása folyik e. Kétség esetén ezeket az engedélyeket az A1-eshez kell hozzárendelni. Az A1-es/A2-es kérdés azon a feltételen alapul, hogy a kibocsátásokat az érintett veszélyes anyagok kibocsátásainak ellenőrzése és csökkentése érdekében engedélyezték. Az összesített paraméterek vagy jellemzők használata alapvetően nem befolyásolja ezt az feltételezést. Ezeket a későbbiekben az A3-ban és A4-ben kell megmagyarázni és indokolni.

Kétszeres összesítés fordulhat elő az ipari ágazatok vagy folyamatok számbavételében, ilyen például a 4.1. pont a 12.1. ponttal, a 4.3. pont a 13.1. és 13.2. ponttal, 4.4. pont a 13.4. ponttal. Ezt az információt alkalmas formában táblázatokban kell jelezni a kétszeres vagy többszörös összesítés számának pontos megadásával.

A legtöbb kibocsátás esetén az információkat azokra az esetekre kell korlátozni, amelyek túllépik a vonatkozó kiegészítő irányelvben megadott küszöbértékeket, lásd a 2. mellékletet

Magyarázat és példa az A3/A4hez:

A 82/176/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelő kibocsátási előírásokra vonatkozó kiválasztott információ: ez a példa nem megfelelő olyan esetben, ahol más kibocsátási előírásokat határoztak meg egy ipari ágazatra/folyamatra. Összesíteni kell a megengedett kibocsátási előírások tartományát.

Ha a pontos EGK határértékek kerülnek alkalmazásra, ebben a szakaszban semmilyen további leírásra nincs szükség. Ebben az esetben csak az "EK" -megjegyzést kell feltüntetni; és megadni a határértékek hatályba léptetésére és/vagy ellenőrzésre vonatkozó megfeleló eltéréseket, ha vannak ilyenek. Az érintett környezetminőségi célok (MC) típusú megközelítés alkalmazása esetén a határértékeket csak összefoglalóan adja meg

Példa a megjegyzések a) és b) pontjára:

Érintett ipariágazatok/eljárásokEGK határértékek az alábbiak segítségével meghatározva
Összes terhelés (kg/a)Kibocsátott mennyiség, a termelési kapacitáshoz/felhasznált mennyiséghez viszonyítva (g/t)Koncentráció (mg/l)
123
1. HiganyA 3. oszlopból származtatva
1.1. Klóralkáli - elektrolízis (újrahasznosított sóoldat)50 × 10–6
× éves lefolyás
0,5 (2) (3)50 (1) (3) × 10–3
maximális havi átlag (1986)
A 2. oszlopból származtatva
0,5 × 10–6
× éves termelési kapacitás
1,0 (1) maximális napi átlag
(1986)
4 × 0,5 (2) (3)
4 × 1,0 (1)
maximális napi átlag (4) (1986)
4 × 50 (1) (3)×10–3
maximális havi átlag (4) (1986)

Példa a megjegyzések c) pontjára:

A megadott kibocsátási előírások a rendelkezésre álló legjobb technikai eszközök használatával kerültek meghatározásra, a 76/464/EGK irányelv 6. cikkével összhangban.

Példa a megjegyzések d) pontjára:

Kibocsátási előírás definíciója

(1) Az ipari üzem telephelyéről kibocsátott, minden higanyt tartalmazó kibocsátásban jelenlévő higany összes mennyiségére alkalmazható.

(2) Klórtermelő üzemekből kibocsátott szennyvízben jelenlévő higanyra alkalmazható.

(3) A maximálisan megengedett vízfogyasztás elvben 10 m3/tonna megengedett termelési kapacitásnak felel meg, és a kibocsátási tényező 0,5 g/t (termelt) értékre vonatkozik, a rendelkezésre álló legjobb technikai eszközökből kiindulva (Technológia).

Azonban, mivel az elvezetett szennyvizekben a higany koncentrációja függ az adott víz térfogatától, amely különböző eljárások és üzemek esetén eltérő, minden esetben be kell tartani a beépített klórtermelő-kapacitáshoz viszonyítva kibocsátott higany mennyiségben kifejezett, a táblázatban megadott határértékeket.

(4) A napi átlag határértékek a megfelelő havi átlag határértékek négyszeresei.

Ellenőrzés(monitoring)

Annak ellenőrzésére, hogy kielégítik-e a tényleges kibocsátások a jelen mellékletben meghatározott határértékekkel összhangban megállapított kibocsátási előírások követelményeit, be kell vezetni egy ellenőrzési eljárást. Ennek az eljárásnak gondoskodnia kell:

- Minden nap egy 24 órás időtartam alatti kibocsátást képviselő mintavételről és e minta higanykoncentrációjának méréséről, és

- az ezen időtartam alatti kibocsátás összes vízhozamának méréséről.

Az egy hónap alatt kibocsátott higanymennyiséget az e hónap során minden egyes napon kibocsátott higanymennyiségek összeadásával kell kiszámítani. Ezt az összértéket ezután el kell osztani a beépített klórtermelő-kapacitás (havonkénti) értékével. (A világosabb érthetőség érdekében hozzáadásra került a <qt>havonkénti<qt> kifejezés, jóllehet ez nem került említésre a 82/176/EGK irányelvben.)

Mérési eljárás

EGK-mérési referenciamódszer - lásd a 72/176/EGK irányelv III. mellékletében közölt leírást.

Magyarázat az A6-hoz:

Ez a kérdés az A1-es és A2-es alatt említett valamennyi kibocsátásra vonatkozik, és ehhez ki kell számítani az engedélyekben megadott engedélynek megfelelően kibocsátott anyagok összmennyiségét. Ez az érték a kibocsátott anyagok várható maximális mennyiségét képviseli. Ha rendelkezésre állnak tényleges kibocsátási értékek, ezeket zárójelben kell megadni. Írja be a szennyvízcsatornákba való kibocsátásokra engedélyezett értékek összegét, valamint ha ez rendelkezésre áll, a további kezelés után a felszíni vizekbe történő kibocsátások becsült értékét is.

Magyarázat az A7-hez:

Ez a kérdés mind a kibocsátott anyagra, mind a kibocsátóra koncentrál és így szennyezőforrás orientált. Így tehát előfordulhat, hogy egyazon kibocsátó lesz az első helyen mind a higany listában, mind a kadmium listában

A kibocsátások mennyiségét, és így ezek rangsorolását, a megengedett éves terhelés nagysága alapján kell meghatározni (lásd a határértékeket az A3-ban és A4-ben).

A termelési kapacitáshoz/felhasznált mennyiséghez viszonyítva kibocsátott mennyiségre és koncentrációra vonatkozó határértékek, az adott esettől függően, napi, havi vagy éves referencia időtartamokra vonatkoznak.

A földrajzi hellyel kapcsolatos részleteknek tájékoztatást kell tartalmazniuk az érintett főfolyó vízgyűjtőjéről/tengerpart-menti zónákról vagy közigazgatási régiókról, az A1-A6 szerinti besorolás szerint, és tartalmazniuk kell a földrajzi koordinátákat.

Magyarázat és példa az A9-eshez:

A vízi környezet ellenőrzésére létrehozott mérőállomások teljes számával kapcsolatos tájékoztatást az A9-ben megadott táblázat alakjában kell megadni, amelyhez, ha szükséges, további oszlopok adhatók hozzá.

Az ellenőrzési eredmények közlése érdekében a mérőállomások kiválasztásának úgy kell történnie, hogy ezek lefedjék a 77/79/EGK tanácsi határozatban ( 29 ) említett nemzetközi mérőhálózatot, amelyet az adott esetben, olyan mérőállomásokkal kell kiegészíteni, amelyek az itt nem említett nagy folyók vízgyűjtőin/tengerparti területeken vagy szárazföldi vizeken, tengeri torkolatokban, torkolatoktól eltérő belső tengerparti vizeken és parti tengereken működnek, az A8-as kérdés analógiájára.

Magyarázat a B3/B4-hez:

A megadandó kibocsátási előírások a törvényhozó hatóságok által megállapított nemzeti vagy regionális kötelező vagy javasolt értékekre vonatkoznak (lásd a B1-et), nem pedig a helyi hatóságok által kiadott engedélyben rögzített értékekre. Ott, ahol sok egyedi kibocsátási előírás létezik, nincs szükség a hatáskörrel rendelkező hatóság által megadott engedélyek minden egyes értékének regisztrálására, hanem az ilyen engedélyekben lévő kibocsátási előírások tartományát kell megadni..

A megjegyzések c) pontjának 2. francia bekezdésében kért tájékoztatást annak figyelembevételével kell megadni, hogy a 7. cikk (4) bekezdése értelmében az illetékes hatóság a saját belátása szerint veszi figyelembe a legújabb, gazdaságosan megvalósítható technikai fejlesztéseket

A táblázatban jelzett kibocsátási határértékek leírása a 76/464/EGK irányelv 5. cikke szerinti, az I. listába tartozó anyagokhoz megadott példákkal történt. Szükség esetén más érvényes nemzeti/regionális meghatározásokat kell beírni, ezeket mindenestre indokolni kell

Ha a megengedett kibocsátások g/t termelési kapacitásban/felhasznált mennyiségben vannak megadva, jelezni kell azt az időtartamot, amelyre ezek az értékek vonatkoznak.

Magyarázat a B6-hoz

Feltételezhető, hogy nem szerezhető be minden információ az ilyen kibocsátásokkal kapcsolatban egy központosított adatbázisból. Az A. résszel ellentétben a kommunális szennyvízkezelő üzemek nincsenek kizárva ebből a "leltárból", ha nagy mennyiségekben bocsátják ki a szennyező anyagokat. Ha rendelkezésre állnak mért kibocsátási értékek, ezeket zárójelben kell jelezni. Be kell írni a szennyvízcsatornákba történő kibocsátásokra engedélyezett értékek összegét is, és ahol rendelkezésre áll, a további kezelés után a felszíni vizekbe kibocsátott anyagok becsült mennyiségét is. Körültekintő megfontolással el kell kerülni a felszíni vízbe és/vagy a szennyvízcsatornákba történő kibocsátás kétszeres számolását. A B6-os kérdésre a válasz megadásához csak a fő anyagok nagy kibocsátóinak kibocsátásait kell összeadni.

A kérdés azokra a kibocsátókra vonatkozik:

- akik egy anyagból évente több, mint 50 kg-ot bocsátanak ki, és

- akikre nemzeti/regionális kibocsátási előírások vagy vízvédelmi programok vonatkoznak.

Különösen ajánlatos a következő anyagokkal kapcsolatos adatok megadása:

- réz, cink, ólom, arzén, króm, nikkel, trifluralin, endoszulfán, simazin, atrazin, tributil-ón vegyületek, trifenil-ón vegyületek, azinfosz-etil, azinfosz-metil, fenitrotion,fention, malation, paration, partion-metil, diklórvos, triklóretán.

- 1,2-diklóretilén, vinilklorid, benzol, etilbenzol, toluol, xilol, izopropil-benzol.

Magyarázat a B7-hez:

Lásd az A8-hoz megadott magyarázatot. Ugyanez érvényes erre is.

Magyarázat a B8-hoz:

A szükséges információ ugyanaz, mint az A9-hez, vagyis a nemzetközi mérőhálózat mérőállomásain keresztül megadott információk, kiegészítve a nem lefedett területeken működő egyes reprezentatív állomások adataival. Az A9-re vonatkozó magyarázatok erre a pontra is vonatkoznak. Az üledékre és biotára vonatkozó eredmények, amennyire rendelkezésre állnak.

Magyarázatok a 2. függelékhez:

A (1) lábjegyzet azt jelzi, a 76/464/EGK irányelv kiegészítő irányelveiben meghatározott alsó küszöbértékekkel összhangban, hogy hol kerülhet alkalmazásra egyszerűsített mérési eljárás bizonyos iparágakban/folyamatokban. Ebben az esetben a kibocsátásokra vonatkozó információkat azokra kell korlátozni, amelyek túllépik a megadott küszöbértékeket.

A (2) lábjegyzet jelzi, hogy a tagállamok időközben hol fognak egymástól független kibocsátási előírásokat meghatározni a 76/464/EGK irányelvvel összhangban.

II. A 78/659/EGK IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

(Az információkat évenként kell megadni - 1996. október 1-je előtt)

1. SZAKASZ

Nemzeti összefoglaló

1.A tagállam neve
2.A jelentés tárgyéve
Lazac-félékPonty-félék
3.a)A kijelölt vizek száma (1)
b)A kijelölt folyók összhosszúsága (1)
c)A kijelölt tavak összfelszíne (1)
4.a)Az követelményeknek megfelelő, kijelölt vizek száma (2)
b)A követelményeknek megfelelő folyók összhosszúsága: (2)
c)A követelményeknek megfelelő tavak összfelszíne (2)
5.a)Átültették-e az irányelv követelményeit a tagállam nemzeti jogába?
Igen (3) (4)Nem (3) (4)
b)Ha igen, sorolja fel a megfelelő jogszabályokat

6.a)Előírt határértékeket a tagállam?Igen (3) (4)Nem (3) (4)
b)Ha igen, adjon részletes tájékoztatást
(1) Jelentéskészítési célokra összevonhatók a kis kijelölések.
(2) Ez a tájékoztatás térképek segítségével adható meg egy később megállapítandó formátumban.
(3) Törölje azt, amelyik nem vonatkozik az adott helyzetre.
(4) Az 5. és 6. kérdésre adott válaszokat csak változás esetén kell frissíteni a jövőbeni jelentésekben.

2. SZAKASZ

A kijelölt vizekkel kapcsolatos földrajzi adatok

1.Tagállam neve
2.Bejelentés száma
3.Régió
4.a) Vízfolyás neve
b) Tó neve
5.Földrajzi fekvéssel kapcsolatos adatok (1)
6.A kijelölt víz terjedelmére vonatkozó információ (1)
7.Tó felszíne
Lazac-félékPonty-félék
8.A víz típusa
9.A kijelölés dátuma

3. SZAKASZ

Az kijelölt vizek előírásoknak való megfelelése

1.Tagállam neve
2.Bejelentés száma
3.Az év, amelynek során az ellenőrzés történt
4.Megfelelés (1)
5.(2)
6.a) Előírások be nem tartásának okai
b) Eltérések okai
c) A javítást célzó programokban előírt intézkedések

(1) Ez a tájékoztatás térképek segítségével adható meg egy később megállapítandó formátumban.

(2) Csak igen vagy nem válasz szükséges. Semmilyen számadatot nem kell megadni

Megjegyzések

A 6. a), b) és c) kérdések megválaszolásához csak nagyon rövid összesített tájékoztatás szükséges.

III. A 78/176/EGK IRÁNYELVHEZ (TiO2) KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

1. 1986 ( 32 ) óta melyek azok a titán-dioxidot termelő ipari létesítmények, amelyek az irányelv 4., 5. és 6. cikkével összhangban még engedéllyel rendelkeznek:

1.1. Hulladék lerakására a tengeren, vagy szárazföldről történő bevezetésére (erősen savas hulladék)?

- Az engedélyezett időtartam,

- A lerakott vagy a szárazföldről bevezetett hulladékok éves mennyiségeiben mutatkozó tendencia, a nehézfémek mennyiségeit is beleértve,

- A hulladék összetevőinek típusa és koncentrációja,

- A lerakás technikái, módszerei és helye,

- A hulladék különböző komponenseinek a tengeri környezetre gyakorolt hatásai, az ellenőrzés eredményeinek kiértékelését is beleértve;

1.2. Hulladék felszíni vizekbe történő kibocsátására vagy lerakására (gyengén savas hulladék)?

- Az engedélyezett időtartam,

- A bevezetett hulladékok éves mennyiségeiben mutatkozó tendencia, a nehézfémek mennyiségeit is beleértve,

- A hulladék összetevőinek típusa és koncentrációja,

- A kibocsátás jellemzői és helye;

1.3. Tárolási, kiengedési vagy injektálási műveletek végrehajtására?

- Földrajzi hely,

- A kiengedés, tárolás és injektálás módszereinek jellemzői, az ellenőrzés eredményeinek kiértékelésével együtt.

2. 1986 (32) óta milyen intézkedések történtek a kéndioxid okozta légszennyezés csökkentésére?

3. 1986 (32) óta milyen ellenőrzési műveleteket hajtottak végre a 7. cikk előírásaival összhangban?

4. 1986. (32) óta milyen intézkedéseket tettek meg a 8. cikk alapján?

5. Milyen intézkedéseket tettek a 3. cikk (hulladék újrahasználat és újrahasznosítás) értelmében az 1986 (32) óta végrehajtott minden változtatást is beleértve?

6. Írja le röviden az érintett ipari létesítményekben alkalmazott termelési folyamatokat, az 1986 óta végrehajtott legjelentősebb változtatásokat is beleértve.

IV. A 79/923/EGK IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

(A tájékoztatást évenkénti alapon kell megadni, 1996. október 1-je előtt)

1. FEJEZET

Nemzeti összefoglaló

1.Tagállam neve
2.A jelentés tárgyéve
3.a)Kijelölt vizek száma
4.Az előírásoknak megfelelő vizek száma (1)
5.a)Átültették-e az irányelvet a tagállam nemzeti jogába?Igen (2)Nem (2)
b)Ha igen, sorolja fel a megfelelő törvényeket, rendeleteket,stb.

6.a)Előírt határértékeket a tagállam?Igen (2)Nem (2)
b)Ha igen, adja meg a részleteket
(1) Ez a tájékoztatás térképek segítségével adható meg egy később megállapítandó formátumban.
(2) Törölje azt, amelyik nem vonatkozik az adott helyzetre.

2. SZAKASZ

A vizekkel kapcsolatos földrajzi adatok

1.Tagállam neve
2.Bejelentés száma
3.Régió
4.A víz neve
5.Földrajzi hellyel kapcsolatos információ (1)
6.A kijelölt víz terjedelmére vonatkozó információ (1)
7.A kijelölés dátuma

3. SZAKASZ

A kijelölt vizek megfelelése az előírásoknak

1.Tagállam neve
2.Bejelentés száma
3.Az az év, amelynek során az ellenőrzés történt
4.Megfelelés (1)
5.(2)
6.a) Előírások be nem tartásának okai
b) Eltérések okai
c) A javítást célzó programokban előírt intézkedések

(1) Ez a tájékoztatás térképek segítségével adható meg egy később megállapítandó formátumban.

(2) Csak igen vagy nem válasz szükséges. Semmilyen számadatot nem kell megadni

V. A 80/68/EGK IRÁNYELVHEZ TARTOZÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

1. SZAKASZ

Az I. listába tartozó anyagok

1. Ismertesse azon jelenleg hatályban lévő jogszabályok listáját, amelyet a tagállam elfogadott az I. listában szereplő anyagok felszín alatti vizekbe történő bevezetésének megakadályozása érdekében.

2. Adja meg a következő tájékoztató információkat az első jelentéstételi időszakra, éves bontásban:

a) Sorolja fel azokat az engedélyeket, amelyek a beszámolási időszak során megadásra kerültek, adja meg ezek földrajzi helyét, az engedély dátumát, jelezze a megtett fő technikai óvintézkedéseket, és jelezze, hogy szerepel-e ez a hely az engedélyek 15. cikk szerinti nyilvántartásában.

b) Minden olyan helyre vonatkozóan, amely a beszámolási időszakra érvényes engedéllyel rendelkezik, ismertesse a 10. cikk (negyedik francia bekezdés) következményeként az I. listában szereplő anyagokkal kapcsolatban az engedélyhez mellékelt feltételekre vonatkozó információkat.

3. Adja meg azoknak a ártalmatlanítási és tárolási helyszíneknek (a 2. pont b) alpontja alatt felsoroltaktól eltérő helyszínek) listáját, amelyek jelenleg szerepelnek az engedélyek 15. cikk szerinti nyilvántartásában. Jelezze az egyes helyszínek földrajzi helyét és az engedély kiadásának dátumát is. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy összefoglaló leírást közöl.

a) Létezik-e olyan felszín alatti víz, amelybe engedélyeztek a 4. cikk (2) bekezdése szerint kibocsátásokat?

b) Ha igen, sorolja fel a megadott engedélyeket. Amennyiben lehetséges, adja meg a földrajzi helyet és az engedély megadásának dátumát.

a) Alkalmazásra kerültek-e a 4. cikk (3) bekezdésének rendelkezései?

b) Ha igen, sorolja fel a megadott engedélyeket. Amennyiben lehetséges, jelezze a földrajzi helyet és az engedély megadásának dátumát.

2. SZAKASZ

A II. listába tartozó anyagok

1. Sorolja fel azokat a jelenleg hatályban lévő jogszabályokat, amelyeket a tagállam elfogadott a II. listában szereplő anyagok felszín alatti vizekbe történő bevezetésének korlátozása érdekében.

2. Adja meg a következő információkat az első jelentéstételi időszakra, éves bontásban:

a) Sorolja fel a beszámolási időszak során a II. listába felvett anyagok közvetlen kibocsátásaira megadott engedélyeket, azokat a földrajzi helyeket, amelyekre az engedélyek vonatkoznak, az engedélyek dátumát, és jelezze, hogy szerepel-e a helyszín az engedélyek 15. cikk szerinti nyilvántartásában;

b) Hány kérelmet nyújtottak be a beszámolási időszak során olyan hulladékártalmatlanítási vagy -tárolási létesítmények engedélyezésére, amelyek a II. listában szereplő anyag vagy anyagok közvetett kibocsátásához vezethetnek?

3. Sorolja fel azokat a helyszíneket, ahol engedélyezett a II. listába felvett anyagok (a 2. pont b) alpontja alatt felsorolt anyagoktól eltérő anyagok) közvetlen kibocsátása, és amelyek jelenleg szerepelnek az engedélyek 15. cikk szerinti nyilvántartásában. Adja meg a földrajzi helyet és az engedély dátumát is minden egyes helyszínhez. Választhatja azt a lehetőséget is, hogy összefoglaló jelentést közöl.

4. Az első beszámolási időszakra adja meg a következő információkat:

a) Hány kérelmet nyújtottak be a beszámolási időszak során a 6. cikk szerinti mesterséges dúsításokra?

b) Sorolja fel a megadott engedélyeket, ezek földrajzi helyét, az engedélyezés dátumát, és jelezze a felszín alatti víz dúsításhoz használt víz eredetét.

5. A következő időszakra vonatkozó jelentésben a 2., 3. és 4. pont alatt megadott információkat kell aktualizálni.

3. SZAKASZ

Az ellenőrzés követelményei

1. Írja le a 13. cikkel összhangban elfogadásra került ellenőrző rendszert.

Megjegyzés: E kérdőívvel kapcsolatban semmilyen tájékoztatást nem kell térkép alakjában megadni.

VI. A. A 75/440/EGK IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

1. A 4. cikk (2) bekezdése szerinti cselekvési tervek - csak az A3-as vizeket kell szerepeltetni az első beszámolási időszakban.

a) A víztest földrajzi helye;

b) A javítandó paraméter(ek);

c) Az elérendő minőségi célok;

d) A javítást szolgáló program, az ütemtervet, végrehajtandó intézkedéseket és a tervezett beruházással kapcsolatos információkat is beleértve. ( 35 )

2. A 4. cikk (3) bekezdése szerinti cselekvési tervek

a) A víz földrajzi helye;

b) A javítandó paraméter(ek);

c) Alkalmazott vagy tervezett kezelési eljárások;

d) A javítást szolgáló program, az ütemtervet, a végrehajtandó intézkedéseket és a tervezett beruházással kapcsolatos információkat is beleértve. (35)

3. A 8. cikk szerinti eltérések

Minden egyes eltérés esetén adja meg a következőket:

a) A víz neve és földrajzi helye;

b) Az érintett paraméterek;

c) Az eltérés időtartama, a kezdetének és befejezésének napját is beleértve;

d) Az eltérés okait ismertető rövid leírás.

4. A fentieken kívül, a tagállamoknak tájékoztatást kell adniuk azokról a jogszabályokról is, amelyeket az irányelv végrehajtása érdekében fogadtak el.

Megjegyzések:

a) Az 1., 2., 3. és 4. kérdésekben megadott információt csak egyszer kell elküldeni a teljes beszámolási időszakra vonatkozóan.

b) A tagállamok által az 1. d) és 2. d) kérdésekre adott válaszukban közölt információk alapján a Bizottság eldönti, hogy elegendő-e ez az információ a kérdőív céljaira vagy szükség lesz-e a jövőben ennél részletesebb információkra.

VI. B. A 79/869/EGK IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

1. Sorolja fel az irányelv megvalósítása érdekében elfogadott jogszabályokat.

2. Minden egyes paraméterre vonatkozóan adja meg a következőket:

a) mérés módszere;

b) CEN vagy ISO szám vagy más szabványos módszer száma, ha használatra került ilyen;

c) a mintavételezés és elemzés éves gyakoriságának tartománya.

VII. A 80/778/EGK IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

1. SZAKASZ

Jogi átültetés és határértékek

1. Sorolja fel az irányelv végrehajtása érdekében a tagállamok által elfogadott, jelenleg hatályos jogszabályokat.

a) Megállapított-e már értékeket a tagállam az irányelvben felsorolt különböző paraméterekre?

b) Ha igen, nevezze meg a vonatkozó jogszabályszöveget, és ismertesse az egyes paraméterekre meghatározott értékeket.

c) Ha nem, jelezze, hogy valószínűleg mikor fognak meghatározásra kerülni ezek az értékek.

a) Elfogadásra kerültek-e már különös rendelkezések az irányelv 17. cikkének megfelelően, a víz csecsemők általi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozóan.

b) Ha igen, ismertesse a rendelkezésekre vonatkozó információkat és adja át a rendelkezések egy másolatát.

4. Adjon tájékoztatást arról, hogyan történik a vízminőség ellenőrzése és adja meg az illetékes hatóság nevét.

Megjegyzések:

a) E szakaszt a jövőbeni jelentésekben csak frissíteni kell.

b) A 4. kérdéshez csak nagyon rövid leírás szükséges a víz ellenőrzésének módjáról.

2. SZAKASZ

Összesítő tájékoztatás a vízellátó rendszerekről

1. Mennyi a tagállamokban jelenleg működő vízellátó rendszerek száma? (Csak 5 000-nél több lakost kiszolgáló vízellátó rendszereket írjon be és adja meg a vízellátó rendszer fogalmának definícióját.)

a) Hány lakost szolgálnak ki ezek a vízellátó rendszerek? (Ha szükséges, becsült értéket adjon meg.)

b) A tagállam összlakosságának milyen arányát, százalékban megadva, szolgálják ki ezek a vízellátó rendszerek? (Ha szükséges, becsült értéket adjon meg.)

3. Mennyi a fenti vízellátó rendszerek által az egyes években szolgáltatott összes vízmennyiség? (Ha szükséges, becsült értéket adjon meg.)

4. Mennyi azoknak a vízellátó rendszereknek a száma, amelyeket döntő részben vagy teljes egészében élelmiszer-előállítási célra használnak? (A válasz nem kötelező.)

5. Melyek a fő vízforrások és milyen mértékben járulnak hozzá az egyes vízforrás típusok a tagállam éves vízfogyasztásához?

a) Felszíni vizek (ha szükséges, becsült értéket adjon meg).

b) Felszín alatti vizek (ha szükséges, becsült értéket adjon meg).

c) Egyéb (ha szükséges, becsült értéket adjon meg).

6. Adja meg a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően azokat az ipari ágazatokat, amelyekben a felhasznált víz minősége nincs hatással a késztermék minőségére.

Megjegyzések

Az 1. és 2. szakaszban megadott információkat csak egyszer kell elküldeni a teljes beszámolási időszakra vonatkozóan.

3. SZAKASZ

Általános minőségi összefoglalás

1. Sorolja fel a következőket az irányelv I. mellékletében megadott, a 12. cikk (4) bekezdésével összhangban mért minden egyes paraméterre vonatkozóan. ( 36 )

a) Az irányelv alkalmazásával kapcsolatban végrehajtott mérések összes száma;

b) Azoknak a méréseknek a száma, amelyek kielégítik a következő osztályozás követelményeit, amennyiben az irányelv egy megengedett legmagasabb koncentráció MLK2 értéket ad meg: ( 37 )

OsztályLeírása
AAz MLK-nál kisebb vagy ezzel egyenlő érték
BAz MLK-nál nagyobb érték

4. SZAKASZ

Éves összefoglaló információk azokkal a vízellátó rendszerekkel kapcsolatban, amelyekre engedélyeztek eltéréseket a 9. és 10. cikk szerint, és az irányelv előírásainak nem megfelelő vízellátó rendszerekkel kapcsolatos információk

1. Minden egyes vízellátó rendszerre vonatkozóan (37) , amely túllépi az MLK-t (37) , sorolja fel a következőket:

a) A vízellátó rendszer neve és földrajzi helye;

b) A vízellátó rendszer által kiszolgált lakosok száma (ha szükséges, becsült értéket adjon) meg;

c) A szolgáltatott víz mennyisége (ha szükséges, becsült értéket adjon) meg;

d) Ha engedélyeztek eltérést az előírástól, az érintett paraméter(ek) és az eltérő érték(ek);

e) Hogy az eltérés engedélyezése a 9. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, vagy a 10. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint történt-e;

f) Az eltérések időtartama, a kezdetük és befejezésük dátumát is beleértve;

g) Az eltérések okát (okait) megadó rövid leírás;

h) Amennyiben eltérés nem engedélyezett, az érintett paraméter(ek), a mérések számát és a MLK túllépéseinek számát is beleértve. Valamint az információk, ilyenek például a túllépés átlagos mértéke, maximális mértéke és időtartama, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kiértékelhető legyen, hogy milyen jelentőséggel bír az MLK be nem tartása;

i) Minden olyan paraméter esetében, amely túllépte a MLK értéket, e túllépésnek az oka(i);

j) A nagymértékű túllépések eseteiben a lakosság egészségének védelme érdekében tett intézkedések. (Nem kötelező);

k) Létezik-e vagy sem, egy javító, továbbfejlesztő program az irányelv követelményeinek jövőbeli teljesítése érdekében:

- Ha igen, írja le röviden a javasolt programot, a végrehajtandó intézkedéseket, a javasolt ütemtervet, a szükséges beruházást, stb.

- Ha nem, írja le röviden, miért nem létezik vagy miért nincs szükség javító, továbbfejlesztő programra.

Megjegyzés: Az 1. k) kérdésre csak rövid leíró válasz szükséges.

VIII. A 76/160/EGK IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉRDŐÍV VÁZLATA

A következő információkat kell megadni digitális alakban az alábbi formátummal összhangban.

ADATFÁJL LEÍRÁSOK

1. Földrajzi helyeket leíró adatok (geo-referencia információt tartalmazó fájl)

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. Általános adatok (az egyes fürdővizekkel kapcsolatos általános információkat tartalmazó fájl)

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. Paraméter adatok (a fürdővíz minőségi eredményeit paraméterenként tartalmazó fájl)

SZÖVEG HIÁNYZIK

Az elérési kulcs leírása

A teljes elérési kulcsnak egyedi kulcsnak kell lennie (ez azt jelenti, hogy csak egyszer jelenik meg a teljes adatállományban), és ezt meg kell őrizni az elkövetkezendő évekhez; egy új állomás hozzáadásakor ennek az állomásnak egy új, előzőleg még soha nem létezett kódot kell kapnia. Ha egy fürdővíznek csak a neve változik meg, az elérési kulcsnak és a helynek változatlannak kell maradnia.

A mező szélessége (tetszőleges karakter)Tartalom
CHAR 10. Nuts szint kódja (ország) (2)
CHAR 11. Nuts szint kódja (régió) (2)
CHAR 12. Nuts szint kódja (tartomány- province) (2)
CHAR 13. Nuts szint kódja (járás-department) (2)
CHAR 21. Loc szint kódja (község-commune) (3)
CHAR 32. Loc szint kódja (község-commune) (3)
CHAR 9Fürdővíz kódja (1)
(1) Ezt a mezőt a nemzeti szinten a tagállam által meghatározott fürdővíz kód használatával kell kitölteni, ha létezik ilyen, és ha egyedi ez a kód. Egyébként, javasoljuk a fürdővizek sorrendben történő átszámozását a 3. Nuts szint egység segítségével.
(2) Az 1. táblázat tartalmazza a Territorial Units for Statistics (Nuts) meghatározásának dokumentálását, úgy, ahogyan ezt az Eurostat elfogadta.
(3) A körzetek (localities, Loc) meghatározásának dokumentációja, úgy, ahogyan ezt az Eurostat elfogadta, a 2. táblázatban áll rendelkezésre.

"A kódok és régió- és községnevek teljes listáját egy külön 3½″ lemezen adja meg a tagállam."

4. Kiegészítő fájl: "read me" (olvass el) (szabad formátum)

- Az irányelv követelményei betartásának kiértékeléséhez használt analitikai módszert (módszereket) tartalmazza.

- Az irányelv kötelező értékeinek nem megfelelő fürdőterületekre alkalmazható, a helyzet javítására szolgáló tervezetek rövid leírása, a munkák ütemtervének és a szükséges beruházásoknak az ismertetésével együt.

Megjegyzés: Az elemzési módszerekről csak rövid összesítő tájékoztatást kell adni.

( 1 ) HL L 129., 1976.5.18., 23. o.

( 2 ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o

( 3 ) HL L 194., 1975.7.25., 26. o.

( 4 ) HL L 229., 1980.8.30., 11. o.

( 5 ) HL L 31., 1976.2.5, 1. o.

( 6 ) HL L 81., 1982.3.27., 29. o.

( 7 ) HL L 291., 1983.10.24., 1. o.

( 8 ) HL L 74., 1984.3.17., 49. o.

( 9 ) HL L 274., 1984.10.17., 11. o.

( 10 ) HL L 181., 1986.7.4., 16. o. az ezutáni módosításnak megfelelően

( 11 ) HL L 222., 1978.8.14., 1. o.

( 12 ) HL L 54., 1978.2.25., 19. o.

( 13 ) HL L 281., 1979.11.10., 47. o.

( 14 ) HL L 20., 1980.1.26., 43. o.

( 15 ) HL L. 271., 1979.10.29., 44. o.

( 16 ) Lásd a magyarázatot.

( 17 ) Lásd a magyarázatot.

( 18 ) Lásd a magyarázatot.

( 19 ) Lásd a magyarázatot.

( 20 ) Lásd a magyarázatot.

( 21 ) Lásd a magyarázatot.

( 22 ) Lásd a magyarázatot.

( 23 ) Lásd a magyarázatot.

( 24 ) Korlátozott információk kiegészítő irányelvekben előírt küszöbértékek figyelembevételével.

( 25 ) Azok az ipari ágazatok/folyamatok, amelyben a tagállamok kibocsátási előírásokat határoznak meg a 76/464/EGK irányelvvel összhangban.

( 26 ) Azok az ipari ágazatok/folyamatok, amelyben a tagállamok kibocsátási előírásokat határoznak meg a 76/464/EGK irányelvvel összhangban.

( 27 ) Azok az ipari ágazatok/folyamatok, amelyben a tagállamok kibocsátási előírásokat határoznak meg a 76/464/EGK irányelvvel összhangban.

( 28 ) HL L 1., 1995.1.1., 1. o

( 29 ) HL L 334., 1977.12.24., 29. o.

( 30 ) Ez a tájékoztatás térképek segítségével adható meg egy később megállapítandó formátumban.

( 31 ) Csak igen vagy nem válasz szükséges. Semmilyen számadatot nem kell megadni

( 32 ) Az 1986-1992-es időszakra vonatkozóan az adatok szolgáltatása tetszőleges, ha rendelkezésre állnak.

( 33 ) Ez a tájékoztatás térképek segítségével adható meg egy később megállapítandó formátumban.

( 34 ) Csak igen vagy nem válasz szükséges. Semmilyen számadatot nem kell megadni

( 35 ) A tagállamokat felkérik arra, hogy adják meg a beruházásaik legpontosabb becsült értékét.

( 36 ) Csak az 5 000 lakosnál többet kiszolgáló vízellátó rendszereket kell a jelentésbe felvenni.

( 37 ) A legalacsonyabb koncentrációkat analóg módon kell kezelni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0446 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0446&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992D0446-19950824 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992D0446-19950824&locale=hu

Tartalomjegyzék