32013R0195[1]

A Bizottság 195/2013/EU rendelete ( 2013. március 7. ) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 195/2013/EU RENDELETE

(2013. március 7.)

a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére, 5. cikke (3) bekezdésére és 8. cikkére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (2) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság a 171/2013/EU rendelettel (3) módosította a 2007/46/EK irányelvet és a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendeletet (4) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében. Az említett rendelet módosította a típus-jóváhagyási eljárás során használt dokumentumok mintáit. A tagállamok számára tehát elegendő időt kell biztosítani arra, hogy módosítani tudják a megfelelő formanyomtatványokat. A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében célszerű a 171/2013/EU rendeletet új rendelettel felváltani.

(2) A 715/2007/EK rendelet közös műszaki előírásokat határoz meg a gépjárművek és pótalkatrészek típusjóváhagyására kibocsátásuk tekintetében, továbbá szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségére, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a fedélzeti diagnosztikai (OBD-) rendszerekre, a tüzelőanyag-fogyasztás mérésére, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetőségére.

(3) A 692/2008/EK rendelet meghatározza a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátás tekintetében való megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó közigazgatási rendelkezéseket és az ilyen járművek szén-dioxid-kibocsátása és tüzelőanyag-fogyasztása mérésére vonatkozó követelményeket.

(4) A 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló integrált uniós megközelítés keretében kibocsátási követelményeket határozott meg az új személygépjárművekre, míg a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (6) az új személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák jóváhagyására és minősítésére vezetett be eljárást.

(5) Annak érdekében, hogy a 443/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően az innovatív technológiák alkalmazására révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátást is figyelembe vegyék az egyes gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértékének kiszámításakor, valamint, hogy biztosítva legyen az egyes gépjárművek fajlagos megtakarításának hatékony ellenőrzése, az ökoinnovációs technológiával felszerelt járműveket a jármű típusjóváhagyásának keretében kell minősíteni, és a teljes megtakarítást fel kell tüntetni a megfelelőségi nyilatkozatban.

(6) E célra az jóváhagyó hatóságokhoz be kell nyújtani az ökoinnovációs technológiával felszerelt járművek minősítéséhez szükséges adatokat, az ökoinnovációs technológiáknak tulajdonítható szén-dioxid-megtakarítást pedig fel kell tüntetni az egyes járműtípusra, -változatra vagy -kivitelre vonatkozóan megadott jellemző információk között.

(7) Ezért módosítani kell a típus-jóváhagyási eljárás során használt dokumentumok mintáit.

(8) A 715/2007/EK rendelet, valamint a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) új követelményeket vezetett be a szennyezőanyag-kibocsátások vizsgálatára vonatkozó információk tekintetében. Következésképpen a szükséges információkat a 2007/46/EK irányelv által létrehozott rendszer részéve kell tenni.

(9) Ezért a 2007/46/EK irányelvet és a 692/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Műszaki Bizottság - Gépjárművek bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2007/46/EK irányelv I. és IX. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

(2) A 2007/46/EK irányelv VIII. mellékletének helyébe e rendelet II. melléklete lép.

2. cikk

A 692/2008/EK rendelet I. és XII. melléklete e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 171/2013/EU rendelet hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. március 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) HL L 55., 2013.2.27., 9. o.

(4) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(5) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(6) HL L 194., 2011.7.26., 19. o.

(7) HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

I. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv I. és IX. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) A szöveg a következő 3.5.6., 3.5.6.1., 3.5.6.2. és 3.5.6.3. ponttal egészül ki: 3.5.6. A 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikke és a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (1) 3.5.6.1. A 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele (adott esetben): ... 3.5.6.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (1) 3.5.6.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában meg kell ismételni) (w1)

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) A szöveg a következő magyarázó megjegyzésekkel egészül ki:

"(w) Ökoinnovációs technológiák.

(w1) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(w2) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(w3) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(w4) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(w5) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege."

2. A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az EK-megfelelőségi nyilatkozatminta I. része 2. oldalának - M1 jármű-kategória (teljes és befejezett járművek) - 49. rovata a következő 3., 3.1. és 3.2. rovattal egészül ki:

3. Ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt jármű: igen/nem (1)

3.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (p1): ...

3.2. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátás összesen (p2) (ismételje meg mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag vonatkozásában): ... "

b) "A IX. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések" a következő magyarázó megjegyzésekkel egészülnek ki:

"(p) Ökoinnovációs technológiák.

(p1) Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja a VII. melléklet szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

(Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: »e1 10 15 16«.)

(p2) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege."

(1) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2) HL L 194., 2011.7.26., 19. o."

II. MELLÉKLET

"VIII. MELLÉKLET

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

(A típusjóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a jármű EK-típusbizonyítványához mellékelnie)

Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében nem adható meg több eredmény. Változatok esetében ugyanakkor meg lehet adni több eredményt, amelyek között szerepel a legkedvezőtlenebb eset. Ez utóbbi esetben megjegyzésben kell utalni arra, hogy a (*)-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve.

1. A zajszintvizsgálatok eredményei

A szabályozási alapaktus és azon legutolsó módosító szabályozási aktus száma, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

Változat/kivitel:
Mozgó jármű (dB(A)/E):
Álló jármű (dB(A)/E):
fordulatszám (min– 1):

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei

2.1. A könnyű haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált gépjárművek kibocsátása

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

Tüzelőanyag(ok) (1): ... (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz; kettős tüzelőanyag-felhasználás: benzin/földgáz, cseppfolyós propángáz; rugalmas tüzelőanyag-felhasználás: benzin/etanol, földgáz/hidrogén-földgáz keverék...)

2.1.1. 1. típusú vizsgálat (2) (3) (a jármű hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért kibocsátások)

Változat/kivitel:
CO (mg/km)
Összes szénhidrogén (mg/km)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/km)
NOx (mg/km)
THC (összes szénhidrogén) + NOx (mg/km)
Részecskék (PM) tömege
Részecskék (P) száma (#/km) (1)

2.1.2. 2. típusú vizsgálat (2) (3) (a közúti közlekedésre való alkalmasság tekintetében történő típusjóváhagyáshoz szükséges kibocsátási adatok)

2. típusú vizsgálat, üresjáratban, alacsony fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
A motor fordulatszáma (min– 1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2. típusú vizsgálat, üresjáratban, magas fordulatszámon:

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
Lambda-érték
A motor fordulatszáma (min– 1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.1.3. 3. típusú vizsgálat (kartergáz-kibocsátás): ...

2.1.4. 4. típusú vizsgálat (párolgási kibocsátások): ... g/vizsgálat

2.1.5. 5. típusú vizsgálat (a károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések tartóssága):

- Lefutott távolság (km) (pl. 160 000 km): ...

- Romlási tényező (DF): számításon alapuló/rögzített (4)

- Értékek:

Változat/kivitel:
CO
THC (összes szénhidrogén)
NMHC (nem metán szénhidrogének)
NOx
THC (összes szénhidrogén) + NOx
Részecskék (PM) tömege
Részecskék (P) száma (1)

2.1.6. 6. típusú vizsgálat (átlagos kibocsátás alacsony környezeti hőmérsékleten):

Változat/kivitel:
CO (g/km)
THC (összes szénhidrogén) (g/km)

2.1.7. OBD: van/nincs (4)

2.2. A nehéz haszongépjárművekre vonatkozó vizsgálati eljárás szerint vizsgált motorok kibocsátása.

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is: ...

Tüzelőanyag(ok) (1): ... (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, földgáz, etanol...)

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei (5) (6) (7)

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (1)
Részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
Részecskék (PM) száma (#/kWh) (1)

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredményei (5)

Változat/kivitel:
Füstérték: … m– 1

2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredményei (6) (7)

Változat/kivitel:
CO (mg/kWh)
Összes szénhidrogén (mg/kWh)
NMHC (nem metán szénhidrogének) (mg/kWh) (1)
CH4 (mg/kWh) (1)
NOx (mg/kWh)
NH3 (ppm) (1)
Részecskék (PM) tömege (mg/kWh)
Részecskék (PM) száma (#/kWh) (1)

2.2.4. Üresjárati vizsgálat (5)

Változat/kivitel:
CO (térfogatszázalék)
Lambda-érték (1)
A motor fordulatszáma (min– 1)
A motorolaj hőmérséklete (°C)

2.3. Dízelfüst

Adja meg a legutóbbi módosító szabályozási aktust, amely szerint a jóváhagyást kiadták. Több szakaszban történő végrehajtást előíró szabályozási aktus esetében meg kell adni a végrehajtási szakaszt is:

2.3.1. A szabadgyorsítási vizsgálat eredményei

Változat/kivitel:
Az elnyelési együttható kiigazított értéke (m– 1)
A motor rendes üresjárati fordulatszáma
A motor legnagyobb fordulatszáma
Olajhőmérséklet (min./max.)

3. A szén-dioxid-kibocsátási vizsgálat, a tüzelőanyag-/elektromosenergia-fogyasztási vizsgálat és a jármű hatósugarára (elektromos hajtás esetén) vonatkozó vizsgálat eredményei

A szabályozási alapaktus és azon legutolsó módosító szabályozási aktus száma, amely szerint a jóváhagyást kiadták:

3.1. Belső égésű motorok - a kívülről nem feltölthető (NOVC) hibrid hajtású elektromos járművek is ide értendők (5) (8)

Változat/kivitel:
Széndioxid-kibocsátás (városi körülmények) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városi körülmények) (l/100 km) (9)
Tüzelőanyag-fogyasztás (városon kívüli körülmények) (l/100 km) (9)
Tüzelőanyag-fogyasztás (vegyes) (l/100 km) (9)

3.2. Kívülről feltölthető (OVC) hibrid hajtású elektromos járművek (5)

Változat/kivitel:
Szén-dioxid-kibocsátás (A feltétel, vegyes) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (B feltétel, vegyes) (g/km)
Szén-dioxid-kibocsátás (súlyozott, vegyes) (g/km)
Tüzelőanyag-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (l/100 km) (g)
Tüzelőanyag-fogyasztás (súlyozott, vegyes) (l/100 km) (g)
Elektromosenergia-fogyasztás (A feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (B feltétel, vegyes) (Wh/km)
Elektromosenergia-fogyasztás (súlyozott és vegyes) (Wh/km)
Hatósugár tisztán elektromos hajtással (km)

3.3. Tisztán elektromos járművek (5)

Változat/kivitel:
Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)
Hatósugár (km)

3.4. Hidrogén alapú üzemanyagcellával működő járművek (5)

Változat/kivitel:
Tüzelőanyag-fogyasztás (kg/100 km)

4. Az ökoinnovációs technológiával (technológiákkal) felszerelt járműveken végzett vizsgálatok eredményei (10) (11) (12)

SZÖVEG HIÁNYZIK

4.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (17)

Magyarázó megjegyzések

(h) Ökoinnovációs technológiák.

(1) Amennyiben a tüzelőanyagra korlátozások vonatkoznak, ezen korlátozások feltüntetése (pl. földgáz esetében az L tartomány vagy a H tartomány).

(2) Kétfajta tüzelőanyaggal üzemelő járművek esetében a táblázatot mindkét tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(3) A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek esetében a vizsgálatot mindkét tüzelőanyag tekintetében el kell végezni a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének I.2.4. ábrája szerint, a cseppfolyós propángázzal, illetve földgázzal/biometánnal (vagy egy-, vagy kétfajta tüzelőanyaggal) üzemelő járművek esetében a táblázatot meg kell ismételni a vizsgálat során használt különböző referenciagázok tekintetében, és a legrosszabb eredményeket egy külön táblázatban kell összefoglalni. Adott esetben a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 1.1.2.4. és 1.1.2.5. pontjának megfelelően azt is meg kell adni, hogy az eredmények mérésen vagy számításon alapulnak-e.

(4) A nem kívánt rész törlendő.

(5) Adott esetben.

(6) Az Euro VI vonatkozásában az ESC WHSC-nek, az ETC pedig WHTC-nek értendő.

(7) Ha az Euro VI vonatkozásában a sűrített földgázzal vagy cseppfolyós propángázzal üzemelő motorokat különböző referencia-tüzelőanyagokkal vizsgálják, a táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(8) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(9) A földgázzal, illetve hidrogén-földgáz keverékkel üzemelő járművek esetében a »l/100 km« mértékegység helyébe a »m3/100 km« mértékegység lép, a hidrogénnel üzemelő járművek esetében pedig a »kg/100 km«.

(10)

(h1) A táblázatot minden változat/kivitel tekintetében meg kell ismételni.

(11)

(h2) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(12)

(h3) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(13)

(h4) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(14)

(h5) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(15)

(h6) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(16)

(h7) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások összege.

(17)

(h8) Az ökoinnovációs technológia általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja a VII. melléklet szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

(Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: »e1 10 15 16«.)"

III. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet I. és XII. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet az alábbiak szerint módosul:

a) A melléklet a következő 4.3.5., 4.3.5.1 és 4.3.5.2. ponttal egészül ki:

"4.3.5. Ökoinnovációs technológiákkal felszerelt járművek

4.3.5.1. A 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 12. cikke és a 725/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) szerinti egy vagy több ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű esetében a gyártás megfelelőségét az ökoinnovációs technológiák tekintetében a szóban forgó ökoinnovációs technológiákat jóváhagyó bizottsági határozat(ok)ban előírt vizsgálatok elvégzésével kell igazolni.

4.3.5.2. A 4.3.1., a 4.3.2. és a 4.3.4. pont előírásait is be kell tartani.

b) A 3. függelék a következő 3.5.6., 3.5.6.1., 3.5.6.2. és 3.5.6.3. ponttal egészül ki: 3.5.6. A 443/2009/EK rendelet 12. cikke és a 725/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű: igen/nem (3) 3.5.6.1. A 725/2011/EU végrehajtási rendelet (4) 5. cikkében említett, viszonyítási alapul vett gépjármű típusa/változata/kivitele: ... 3.5.6.2. Kölcsönhatások a különböző ökoinnovációs technológiák között: vannak/nincsenek (3) 3.5.6.3. Az ökoinnovációs technológiák használatával kapcsolatos kibocsátási adatok (5) (6)

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) A 4. függelékhez fűzött kiegészítés a következőképpen módosul:

i. A 2.1. pontban a 6. típusú vizsgálathoz tartozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„6. típusCO (g/km)Összes szénhidrogén (THC) (g/km)
Mért érték”

ii. A 2.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

2.1.1. Kétfajta tüzelőanyaggal üzemelő járművek esetében az 1. típusú táblázatot mindkét tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni. A rugalmas tüzelőanyag-felhasználású járművek esetében az 1. típusú vizsgálatot mindkét tüzelőanyag tekintetében el kell végezni a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének I.2.4. ábrája szerint, a cseppfolyós propángázzal, illetve földgázzal/biometánnal (vagy egy-, vagy kétfajta tüzelőanyaggal) üzemelő járművek esetében a táblázatot meg kell ismételni a vizsgálat során használt különböző referenciagázok tekintetében, és a legrosszabb eredményeket egy külön táblázatban kell összefoglalni. Adott esetben a 692/2008/EK rendelet I. mellékletének 1.1.2.4. és 1.1.2.5. pontjának megfelelően azt is meg kell adni, hogy az eredmények mérésen vagy számításon alapulnak-e."

iii. A függelék a következő 2.6. és 2.6.1. ponttal egészül ki: "2.6. Az ökoinnovációs technológiákkal kapcsolatban végzett vizsgálatok eredményei (11) (12) 2.6.1. Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódja (17): ...

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A XII. melléklet a következő 4., 4.1., 4.2., 4.3. és 4.4. ponttal egészül ki:

"4. AZ ÖKOINNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA

4.1. A 725/2011/EU végrehajtási rendelet 11. cikkének (1) bekezdése szerint annak a gyártónak, amely élni kíván az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásnak a járműbe szerelt egy vagy több ökoinnovációs technológia alkalmazásából adódó csökkentésének lehetőségével, EK-típusbizonyítvány iránti kérelmet kell benyújtania valamely jóváhagyó hatósághoz az adott ökoinnovációs technológiával felszerelt gépjármű vonatkozásában.

4.2. A típusjóváhagyás céljára a járműbe szerelt ökoinnovációs technológia révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátásokat az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban meghatározott eljárásnak és vizsgálati módszertannak megfelelően kell meghatározni, a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 10. cikke szerint.

4.3. Az ökoinnovációs technológiák révén megtakarított szén-dioxid-kibocsátások meghatározásához szükséges vizsgálatok elvégzése nem érinti azt a kötelezettséget, hogy adott esetben igazolni kell, hogy az ökoinnovációs technológiák megfelelnek a 2007/46/EK irányelvben meghatározott műszaki előírásoknak.

4.4. A típusjóváhagyás nem adható meg, ha az ökoinnovációs technológiával felszerelt jármű nem mutat legalább 1 g CO2/km kibocsátáscsökkentést a 725/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikke szerinti, viszonyítási alapul vett gépjárműhöz képest."

(1) HL L 140., 2009.6.5., 1. o.

(2) HL L 194., 2011.7.26., 19. o."

(3) A nem kívánt rész törlendő.

(4) Adott esetben.

(5) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(6) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral."

(7) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(8) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(9) Ha a típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(10) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított kibocsátások összege.

(11) A táblázatot mindegyik vizsgált referencia-tüzelőanyag tekintetében meg kell ismételni.

(12) Egészítse ki a táblázatot szükség esetén ökoinnovációs technológiánként egy-egy sorral.

(13) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozat száma.

(14) Az ökoinnovációs technológiát jóváhagyó bizottsági határozatban a technológiához rendelt kód.

(15) Ha az 1. típusú vizsgálati ciklus helyett a modellezés módszerét választják, ez az érték a modellezéssel kapott érték.

(16) Az egyes ökoinnovációs technológiák révén megtakarított kibocsátások összege.

(17) Az ökoinnovációs technológia (technológiák) általános kódjának a következő, szóközzel elválasztott elemekből kell állnia:

- a jóváhagyó hatóság kódja a 2007/46/EK irányelv VII. melléklete szerint,

- a járműbe szerelt egyes ökoinnovációs technológiák kódja külön-külön, a Bizottság jóváhagyó határozatainak időrendi sorrendjében megadva.

(Pl. az időrendi sorrendben 10, 15 és 16 számon jóváhagyott, a német típusjóváhagyó hatóság által minősített járműbe szerelt három ökoinnovációs technológia általános kódja: »e1 10 15 16«.)"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0195 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0195&locale=hu

Tartalomjegyzék