32019R0318[1]

A Bizottság (EU) 2019/318 rendelete (2019. február 19.) az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/318 RENDELETE

(2019. február 19.)

az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére és 5. cikke (4) bekezdésének e) pontjára,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ("keretirányelv") (2) és különösen annak 39. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet (3) közös módszert vezet be az uniós piacon forgalomba hozott nehézgépjárművek CO2-kibocsátásaikkal és tüzelőanyag-fogyasztásukkal kapcsolatos teljesítményének objektív módon történő összehasonlítása érdekében. A rendelet a nehézgépjárművek CO2-kibocsátását és tüzelőanyag-fogyasztását befolyásoló alkatrészek tanúsítására vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, szimulációs eszközt vezet be a szóban forgó járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására és bejelentésére, továbbá többek között követelményeket határoz meg a tagállami hatóságok és a gyártók számára az alkatrészek tanúsítása és a szimulációs eszköz működése megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozóan.

(2) Az (EU) 2017/2400 rendelet hatálybalépését követően szerzett tapasztalatok alapján azonosításra került a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására szolgáló közös módszernek, a szimulációs eszköz működésének, az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek tanúsításának, valamint a szimulációs eszköz működése és az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek tanúsítása megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló eljárásnak több olyan vonatkozása, amely pontosításra szorul. Ezek a pontosítások a gyártók által a 2007/46/EK irányelvvel összhangban szolgáltatott információkat is befolyásolják.

(3) A Bizottság elvégezte a szükséges pontosítások műszaki és gazdasági hatásainak értékelését.

(4) A nehézgépjárművek CO2-kibocsátásaikkal és tüzelőanyag-fogyasztásukkal kapcsolatos teljesítményének objektív módon történő összehasonlítására szolgáló közös módszer javítása várhatóan növelni fogja az uniós gazdasági ágazat versenyképességét és a piacnak a nehézgépjárművek tüzelőanyag-fogyasztása tekintetében való átláthatóságát.

(5) A cseppfolyósított földgáz (LNG) a dízelüzemanyag egyik elérhető alternatívája a nehézgépjárművek esetében. A fejlesztés alatt álló, innovatív LNG-alapú technológiák bevezetése hozzájárul a CO2-kibocsátás dízelüzemű járművekhez viszonyított további csökkentéséhez. Annak biztosítása érdekében, hogy a motorvizsgálati eljárás hatálya az LNG-re is kiterjedjen, a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása céljából indokolt az LNG-t további referencia-tüzelőanyagként felvenni a motorok tanúsítási eljárásába.

(6) A különleges felépítményű gépjárművek, azaz az áruk szállításától eltérő célokra használt járművek sajátosságait indokolt figyelembe venni. Ezért a szóban forgó járműveket - a kizárólag áruszállításra használt járművektől való megkülönböztetés céljából - a meglévő járműcsoportokon belüli konkrét alcsoportokba kell besorolni, CO2-kibocsátásukat pedig külön célprofiloknak megfelelően kell meghatározni.

(7) Azokat a járműveket is indokolt egyértelműen meghatározni, amelyekre fejlett - többek között elektromos, hibrid elektromos vagy vegyes üzemű - erőátviteli rendszerük miatt jelenleg nem alkalmazható az a követelmény, hogy CO2-kibocsátásukat vagy tüzelőanyag-fogyasztásukat a rendelkezésre álló szimulációs eszköz használatával kell meghatározni. A szóban forgó járművek piaci penetrációjának alapos megismerése érdekében külön eljárást kell előírni, amellyel egyértelműen azonosítani lehet ezeket a járműveket és erőátviteli rendszerüket.

(8) A CO2-kibocsátások csökkentéséhez elengedhetetlen, hogy az újonnan előállított nehézgépjárművek CO2-kibocsátásai megfeleljenek az (EU) 2017/2400 rendelet alapján meghatározott értékeknek. A szimulációs eszköz működésének, valamint a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást befolyásoló alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek tanúsításának megfelelőségét ezért az (EU) 2017/2400 rendeletben már meghatározott eljárásokon felül közúti ellenőrzési vizsgálati eljárással is ellenőrizni kell. Az ellenőrzési vizsgálati eljárást a gyártóknak kell végrehajtaniuk, és a jóváhagyó hatóságoknak kell ellenőrizniük.

(9) A jóváhagyó hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy korrekciós intézkedéseket írjanak elő az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással összefüggő tulajdonságai tanúsításának, valamint a szimulációs eszköz működésének tekintetében fennálló rendszerszintű szabálytalanságok okán, beleértve azt az esetet is, amikor a szóban forgó szabálytalanságokat valamely jármű ellenőrzési vizsgálati eljárás során történt meg nem felelését követő vizsgálat során tárják fel. Ha a jóváhagyó hatóságok valamely jármű vizsgálat során történt meg nem felelése ellenére nem találnak szabálytalanságot az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással összefüggő tulajdonságai tanúsításának, valamint a szimulációs eszköz működésének tekintetében, lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy kivizsgálja a szimulációs eszköz esetleges hibás működését.

(10) Az ellenőrzési vizsgálati eljárás során a nehézgépjármű keréknyomatékát, motorfordulatszámát, kapcsolt sebességfokozatát és tüzelőanyag-fogyasztását közúton, a szimulációs eszköz célprofiljához közel kell mérni, és össze kell hasonlítani a szimulációs eszköz által számított tüzelőanyag-fogyasztással. Az ellenőrzési vizsgálati eljárásban való sikeres megfeleléshez a számított tüzelőanyag-fogyasztásnak egy bizonyos tűréshatáron belül meg kell felelnie a mért tüzelőanyag-fogyasztásnak.

(11) A numerikus szimuláció eredményeinek fizikai vizsgálattal való szisztematikus ellenőrzése új fogalom az uniós típus-jóváhagyási jogszabályokban. Az alapjául szolgáló ellenőrzési vizsgálati eljárást ezért a lehetséges javítások végrehajtása érdekében értékelni kell. Ezért a Bizottságot és a jóváhagyó hatóságokat fel kell hatalmazni arra, hogy a gyártóktól összegyűjtsék az ellenőrzési vizsgálati eljárások eredményeit, és értékeljék azokat.

(12) Annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóságoknak és a gyártóknak elegendő idejük legyen az új rendelkezésekhez való alkalmazkodásra, az új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának közúti ellenőrzési vizsgálati eljárással való ellenőrzésére vonatkozó kötelezettséget 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.

(13) A 4., az 5., a 9. és a 10. járműcsoportba tartozó járművekre vonatkozó, az (EU) 2017/2400 rendelettel összhangban meghatározott CO2-kibocsátási adatokat az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében 2019-től kezdődően nyomon kell követni. Az (EU) 2017/2400 rendelet e rendeletben meghatározott módosításainak célja azt biztosítani, hogy az (EU) 2018/956 rendelet által érintett valamennyi jármű tekintetében megbízható CO2-kibocsátási adatokat lehessen gyűjteni a 2019. évre vonatkozóan. Ezért fontos biztosítani, hogy az e rendeletben meghatározott módosítások haladéktalanul hatályba lépjenek.

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2400 rendelet módosításai

Az (EU) 2017/2400 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett járművek többlépcsős típusjóváhagyása vagy egyedi jóváhagyása esetében e rendeletet csak azokra az alapjárművekre kell alkalmazni, amelyek legalább alvázzal, motorral, sebességváltóval, tengelyekkel és abroncsokkal vannak ellátva."

2. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő 4a. ponttal egészül ki:

"4a. »járműgyártó«: a gyártói nyilvántartási dokumentum és az ügyfél-információs dokumentum 9. cikk szerinti kiadásáért felelős szervezet vagy személy;"

b) a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. »nyomatékátalakító«: olyan hidrodinamikai indítási alkatrész, amely a hajtáslánc vagy a sebességváltó külön eleme, soros vagy párhuzamos erőáramlással rendelkezik, és amely a motor és a kerekek fordulatszámának viszonyát szabályozza, és nyomatéktöbbszörözést biztosít;"

c) a szöveg a következő 15-21. ponttal egészül ki:

"15. »kibocsátásmentes nehézgépjármű« (»ZE-HDV«): belső égésű motor nélküli vagy olyan belső égésű motorral szerelt nehézgépjármű, amelynek kibocsátása 1 g CO2/kWh alatt marad;

16. »különleges felépítményű gépjármű«: olyan nehézgépjármű, amelyet nem áruszállításra terveztek, és amelynek esetében a felépítményfajtának a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének 2. függelékében felsorolt kódját a 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 és 31 kódok egyike egészíti ki; vagy olyan nyerges vontató, amelynek legnagyobb sebessége nem haladja meg a 79 km/h-t;

17. »merev tehergépjármű«: olyan tehergépkocsi, amelyet nem félpótkocsi vontatására terveztek vagy építettek;

18. »nyerges vontató«: olyan vontató, amelyet kizárólag vagy elsősorban félpótkocsik vontatására terveztek és építettek;

19. »hálóhelyes vezetőfülke«: olyan vezetőfülke-típus, amelyben a vezetőülés mögött alvásra szánt hely található;

20. »hibrid elektromos nehézgépjármű«: (»He-HDV«): a 2007/46/EK irányelv 3. cikkének 15. pontjában megadott fogalommeghatározás szerint;

21. »vegyes üzemű jármű«: az 582/2011/EU rendelet 2. cikkének 48. pontjában megadott fogalommeghatározás szerint.";

d) a szöveg a következő második bekezdéssel egészül ki:

"A hibrid elektromos nehézgépjárművek közül az 5. cikk (3) bekezdését, a 9. cikk (1) bekezdését és a 12. cikk (1) bekezdését csak azokra kell alkalmazni, amelyeknél az összes energiaátalakító közül a második legmagasabb legnagyobb hasznos teljesítményű energiaátalakító legnagyobb hasznos teljesítménye az összes energiaátalakító közül a legmagasabb legnagyobb hasznos teljesítményű energiaátalakító legnagyobb hasznos teljesítményének kevesebb mint 10 %-át teszi ki. A csak a jármű elindítására használt energiaátalakítókat e tekintetben figyelmen kívül kel hagyni."

3. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A szimulációs eszközt az új járművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározására, vagy annak eldöntésére használják, hogy a szóban forgó jármű kibocsátásmentes nehézgépjármű, hibrid elektromos nehézgépjármű vagy vegyes üzemű jármű. A szimulációs eszközt úgy kell megtervezni, hogy a III. mellékletben meghatározott bemeneti információk, valamint a 12. cikk (1) bekezdésében említett bemeneti adatok alapján működjön.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A hasheszközök rendeltetése, hogy egyértelmű összeköttetést teremtsenek az alkatrészek, önálló műszaki egységek vagy rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságai és tanúsító dokumentuma, illetve a jármű és a IV. mellékletben említett gyártói nyilvántartási dokumentum és ügyfél-információs dokumentum között."

4. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A járműgyártóknak a kibocsátásmentes nehézgépjárművek, a hibrid elektromos nehézgépjárművek és a vegyes üzemű járművek kivételével minden új, az EU-ban történő értékesítés, nyilvántartásba vétel vagy forgalomba helyezés előtt álló jármű CO2-kibocsátását és tüzelőanyag-fogyasztását meg kell határozniuk, az 5. cikk (3) bekezdésében említett szimulációs eszköz legfrissebb rendelkezésre álló verziójának használatával. Az EU-ban történő értékesítés, nyilvántartásba vétel vagy forgalomba helyezés előtt álló kibocsátásmentes nehézgépjárművek, hibrid elektromos nehézgépjárművek és vegyes üzemű járművek tekintetében a járműgyártó csak az e járművekre vonatkozóan a IV. melléklet I. és II. részében megadott mintákban előírt információkat határozza meg, az 5. cikk (3) bekezdésében említett szimulációs eszköz legfrissebb rendelkezésre álló verziójának használatával.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A járműgyártónak az 5. cikk (5) bekezdésében említett hasheszköz használatával kriptográfiai hashfüggvényt kell készítenie a gyártói nyilvántartási dokumentumról és az ügyfél-információs dokumentumról.";

c) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) Minden nyilvántartásba vétel, értékesítés vagy forgalomba helyezés előtt álló járműnek rendelkeznie kell egy megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy - a 2007/46/EK irányelv 24. cikkével összhangban jóváhagyott járművek esetében - egyedi jóváhagyási tanúsítvánnyal, beleértve egy lenyomatot a (3) bekezdésben említett gyártói nyilvántartási dokumentumról és ügyfél-információs dokumentumról készített kriptográfiai hashfüggvényről."

5. A 12. cikk a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kibocsátásmentes nehézgépjárművek, a hibrid elektromos nehézgépjárművek és a vegyes üzemű járművek esetében a szimulációs eszköz bemeneti adatainak magukban kell foglalniuk a III. melléklet 5. táblázatában meghatározott információkat.

(7) Ha a járművet téli gumiabroncsokkal és alapkivitelű gumiabroncsokkal fogják nyilvántartásba venni, értékesíteni vagy forgalomba helyezni, a járműgyártó megválaszthatja, hogy a gumiabroncsok közül melyiket használja a CO2-kibocsátás meghatározásához."

6. A 13. cikk (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(8) A gumiabroncsokra vonatkozó standard értékként a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*1) II. mellékletének B. részében található 2. táblázat C3 osztályú téli gumiabroncsokra vonatkozó értékeit kell használni.

(*1) Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típusjóváhagyási előírásokról (HL L 200., 2009.7.31., 1. o.).""

7. A 20. cikk a következőképpen módosul:

a) a címe helyébe a következő szöveg lép:

"A járműgyártó, a jóváhagyó hatóság és a Bizottság feladatai a szimulációs eszköz működésének megfelelőségét illetően";

b) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A járműgyártó a Xa. melléklet 3. pontjának megfelelően meghatározott minimális számú járművön évente elvégzi a szóban forgó mellékletben meghatározott ellenőrzési vizsgálati eljárást. A járműgyártó a Xa. melléklet 8. pontjának megfelelően minden év december 31-ig minden vizsgált járműről vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be a jóváhagyó hatósághoz; a vizsgálati jegyzőkönyveket legalább 10 évig meg kell őriznie, és kérésre a Bizottság, valamint a többi tagállam jóváhagyó hatósága rendelkezésére kell bocsátania.";

c) a (2) bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

"Amennyiben valamely jármű nem felel meg a Xa. mellékletben meghatározott ellenőrzési vizsgálati eljárásban, a jóváhagyó hatóság a Xa. mellékletnek megfelelően vizsgálatot indít a meg nem felelés okának meghatározására. Amint a jóváhagyó hatóság meghatározta a meg nem felelés okát, tájékoztatja róla a többi tagállam jóváhagyó hatóságát.

Ha a meg nem felelés oka a szimulációs eszköz működéséhez kapcsolódik, a 21. cikket kell alkalmazni. Ha a meg nem felelés oka az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással összefüggő tanúsított tulajdonságaihoz kapcsolódik, a 23. cikket kell alkalmazni.

Ha az alkatrészek, önálló műszaki egységek és rendszerek tanúsításával, valamint a szimulációs eszköz működésével kapcsolatban nem tártak fel szabálytalanságokat, a jóváhagyó hatóság jelenti a jármű meg nem felelését a Bizottságnak. A Bizottság megvizsgálja, hogy a szimulációs eszköz vagy a Xa. mellékletben meghatározott ellenőrzési vizsgálati eljárás okozta a jármű meg nem felelését, és hogy szükséges-e a szimulációs eszköz vagy az ellenőrzési vizsgálati eljárás javítása."

8. A 23. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Amennyiben a jóváhagyó hatóság a 20. és a 22. cikk értelmében úgy találja, hogy nem megfelelőek a gyártó által annak biztosítása érdekében tett intézkedések, hogy a 12. cikk (1) bekezdésében felsorolt alkatrészeknek, önálló műszaki egységeknek és rendszereknek a 17. cikkel összhangban tanúsításnak alávetett, CO2-kibocsátással és tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tulajdonságai ne térjenek el a tanúsított értékektől, a jóváhagyó hatóságnak fel kell kérnie a gyártót, hogy a jóváhagyó hatóság felkérésének kézhezvételétől számított legkésőbb 30 naptári napon belül nyújtson be egy javítási intézkedési tervet."

9. A 24. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) 2019. július 1-jétől a 4., 5., 9. és 10. csoportba tartozó járművek, beleértve az egyes járműcsoportok »v« alcsoportjába tartozó járműveket, az I. melléklet 1. táblázata alapján;"

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

1. a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Az említett járműcsoportok bármelyikének »v« alcsoportjába tartozó járművek esetében a 9. cikkben említett kötelezettség e rendelet hatálybalépésétől alkalmazandó.";

2. a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki: "Az első albekezdés alkalmazásában a gyártási dátum:

a) a megfelelőségi tanúsítvány aláírásának dátuma;

b) amennyiben megfelelőségi tanúsítványt nem adtak ki, az az időpontot, amikor a jármű-azonosító számot először feltüntették a jármű megfelelő részein.";

c) a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 20. cikk (1) bekezdésének második albekezdését, valamint a 20. cikk (2) bekezdésének második, harmadik és negyedik albekezdését 2020. július 1-jétől kell alkalmazni. A 21. cikk (5) bekezdése és a 23. cikk (6) bekezdése szerinti javító intézkedéseket valamely járműnek a Xa. mellékletben meghatározott ellenőrzési vizsgálati eljárás során feltárt meg nem felelésének vizsgálata alapján 2023. július 1-jétől kell alkalmazni."

10. Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

11. A III. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

12. A IV. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

13. Az V. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

14. A VI. melléklet e rendelet V. mellékletének megfelelően módosul.

15. A VII. melléklet e rendelet VI. mellékletének megfelelően módosul.

16. A VIII. melléklet e rendelet VII. mellékletének megfelelően módosul.

17. A IX. melléklet e rendelet VIII. mellékletének megfelelően módosul.

18. A X. melléklet e rendelet IX. mellékletének megfelelően módosul.

19. A rendelet egy új Xa. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet X. melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv I., IV. és IX. melléklete e rendelet XI. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A 2. cikket 2019. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 188., 2009.7.18., 1. o.

(2) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3) A Bizottság (EU) 2017/2400 rendelete (2017. december 12.) az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 582/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról (HL L 349., 2017.12.29., 1. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/956 rendelete (2018. június 28.) az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről (HL L 173., 2018.7.9., 1. o.).

I. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet I. mellékletének 1. táblázata helyébe a következő szöveg lép:

"1. táblázat

Járműcsoportok az N kategóriájú járművek esetében

SZÖVEG HIÁNYZIK

(**) Ezekben a járműosztályokban a vontatókat merev tehergépjárműként kezelik, a vontató fajlagos menetkész tömegét figyelembe véve.

(***) A 4., az 5., a 9. és a 10. járműcsoport »v« alcsoportja: ezek a célprofilok kizárólag a különleges felépítményű járművekre vonatkoznak.

II. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 2. pont 1. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. »paraméterazonosító«: a szimulációs eszközben használt egyedi azonosító egy adott bemeneti paraméter vagy bemeneti adathalmaz számára".

2. A 3. pont a következőképpen módosul:

a) az 1. táblázat helyébe a következő szöveg lép: "1. táblázat »Vehicle/General« bemeneti paraméterek

A paraméter neveParaméterazonosítóTípusEgységLeírás/referencia
ManufacturerP235token[-]
ManufacturerAddressP252token[-]
ModelP236token[-]
VINP238token[-]
DateP239dateTime[-]Az alkatrészre vonatkozó hashfüggvény létrehozásának dátuma és időpontja
LegislativeClassP251karakterlánc[-]Megengedett értékek: »N2«, »N3«
VehicleCategoryP036karakterlánc[-]Megengedett értékek: »Rigid Lorry«, »Tractor«
AxleConfigurationP037karakterlánc[-]Megengedett értékek: »4x2«, »6x2«, »6x4«, »8x4«
CurbMassChassisP038egész szám[kg]
GrossVehicleMassP041egész szám[kg]
IdlingSpeedP198egész szám[1/perc]
RetarderTypeP052karakterlánc[-]Megengedett értékek: »None«, »Losses included in Gearbox«, »Engine Retarder«, »Transmission Input Retarder«, »Transmission Output Retarder«
RetarderRatioP053kettős, 3[-]
AngledriveTypeP180karakterlánc[-]Megengedett értékek: »None«, »Losses included in Gearbox«, »Separate Angledrive«
PTOShaftsGearWheels (1)P247karakterlánc[-]Megengedett értékek: »none«, »only the drive shaft of the PTO«, »drive shaft and/or up to 2 gear wheels«, »drive shaft and/or more than 2 gear wheels«, »only one engaged gearwheel above oil level«
PTOOtherElements (1)P248karakterlánc[-]Megengedett értékek: »none«, »shift claw, synchronizer, sliding gearwheel«, »multi-disc clutch«, »multi-disc clutch, oil pump«
CertificationNumberEngineP261token[-]
CertificationNumberGearboxP262token[-]
CertificationNumberTorqueconverterP263token[-]
CertificationNumberAxlegearP264token[-]
CertificationNumberAngledriveP265token[-]
CertificationNumberRetarderP266token[-]
CertificationNumberTyreP267token[-]
CertificationNumberAirdragP268token[-]
ZeroEmissionVehicleP269Boole-féle[-]
VocationalVehicleP270Boole-féle[-]
NgTankSystemP275karakterlánc[-]Megengedett értékek: »Compressed«, »Liquefied«
Csak az »NG PI« típusú tüzelőanyaggal (P193) üzemelő motorral felszerelt járművek esetében releváns.
Hálóhelyes vezetőfülkeP276Boole-féle[-]

b) a 3. táblázatban az utolsó sor ("HVAC/Technology") helyébe a következő szöveg lép:

„HVAC/TechnologyP185karakterlánc[-]Megengedett értékek: »None«, »Default«”;

c) a szöveg a következő 5. táblázattal egészül ki: "5. táblázat A kibocsátásmentes nehézgépjárművek (ZE-HDV), a hibrid elektromos nehézgépjárművek (He-HDV) és a vegyes üzemű járművek bemeneti paraméterei

A paraméter neveParaméterazonosítóTípusEgységLeírás/referencia
ManufacturerP235token[-]
ManufacturerAddressP252token[-]
ModelP236token[-]
VINP238token[-]
DateP239dateTime[-]Az alkatrészre vonatkozó hashfüggvény létrehozásának dátuma és időpontja
LegislativeClassP251karakterlánc[-]Megengedett értékek: »N2«, »N3«
VehicleCategoryP036karakterlánc[-]Megengedett értékek: »Rigid Lorry«, »Tractor«
CurbMassChassisP038egész szám[kg]
GrossVehicleMassP041egész szám[kg]
MaxNetPower1P277egész szám[W]Ha He-HDV = Y: a jármű hajtásláncához vagy kerekeihez kapcsolódó összes energiaátalakító legmagasabb legnagyobb hasznos teljesítménye
MaxNetPower2P278egész szám[W]Ha He-HDV = Y: a jármű hajtásláncához vagy kerekeihez kapcsolódó összes energiaátalakító második legmagasabb legnagyobb hasznos teljesítménye
ZE-HDVP269Boole-féle[-]
He-HDVP279Boole-féle[-]
DualFuelVehicleP280Boole-féle[-]”

d) a szöveg a következő 6. táblázattal egészül ki: "6. táblázat »Fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek« bemeneti paraméterek

A paraméter neveParaméterazonosítóTípusEgységLeírás/referencia
EngineStopStartP271Boole-féle[-]A 8.1.1. ponttal összhangban
EcoRollWithoutEngineStopP272Boole-féle[-]A 8.1.2. ponttal összhangban
EcoRollWithEngineStopP273Boole-féle[-]A 8.1.3. ponttal összhangban
PredictiveCruiseControlP274karakterlánc[-]A 8.1.4. ponttal összhangban, megengedett értékek: »1,2«, »1,2,3«”.

3. A 4.3. pont második bekezdésében ("Az 1., 2. és 3. csoportba tartozó járművek esetében") a d) pontot el kell hagyni.

4. A szöveg a következő 8-8.3. ponttal egészül ki: "8. Fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek

8.1. A szimulációs eszköz bemenetében a fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek következő, elsősorban a tüzelőanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló típusait kell feltüntetni:

8.1.1. A motor leállítása-újraindítása (stop-start) a jármű megállása alatt: olyan rendszer, amely a motor alapjárati idejének csökkentése érdekében a jármű megállásai alatt automatikusan leállítja, majd újraindítja a belső égésű motort. Automatikus motorleállítás esetén a jármű megállását követő maximális késleltetési idő legfeljebb 3 másodperc lehet.

8.1.2. Eco-roll stop-start rendszer nélkül: olyan rendszer, amely meghatározott, alacsony negatív gradiensű lejtmenetes vezetési körülmények között automatikusan szétkapcsolja a belső égésű motort és a hajtásláncot. E szakaszok alatt a belső égésű motor alapjáraton működik. A rendszernek legalább az automatikus sebességtartó rendszer összes 60 km/h feletti beállított sebességén működésbe kell lépnie.

8.1.3. Eco-roll stop-start rendszerrel: olyan rendszer, amely meghatározott, alacsony negatív meredekségű lejtmenetes vezetési körülmények között automatikusan szétkapcsolja a belső égésű motort és a hajtásláncot. E szakaszok alatt a belső égésű motor rövid késleltetési idő után leáll, és az eco-roll szakasz nagy része alatt leállítva marad. A rendszernek legalább az automatikus sebességtartó rendszer összes 60 km/h feletti beállított sebességén működésbe kell lépnie.

8.1.4. Prediktív sebességtartó (PCC): olyan rendszerek, amelyek a menetciklus során az út lejtési adatainak rendelkezésre álló előnézete alapján, GPS-rendszer segítségével optimalizálják a helyzeti energia felhasználását. A szimulációs eszköz bemenetében feltüntetett PCC-rendszernek 1 000 méternél nagyobb távolságra előre kell mutatnia az út lejtését, és valamennyi alábbi funkciót ki kell elégítenie: Egy PCC-rendszert akkor lehet a szimulációs eszköz bemenetében feltüntetni, ha vagy az 1. és a 2. pontban, vagy az 1., a 2. és a 3. pontban meghatározott funkciókat teljesíti.

1. Dombtetőn való szabadonfutás

Dombtető felé közeledve még azon pont előtt csökkentik a jármű sebességét, amelynél a jármű csak a gravitáció hatására gyorsulni kezd az automatikus sebességtartó beállított sebességéhez képest, hogy a következő lejtési szakaszban kevesebbet kelljen fékezni.

2. Gyorsítás motorteljesítmény igénybevétele nélkül

Meredek lejtőn lefelé alacsony járműsebességgel haladva a járművet a motor teljesítményének igénybevétele nélkül hagyják gyorsulni, hogy a lejtőn kevesebbet kelljen fékezni.

3. Lejtőn lefelé való szabadonfutás

Amikor a járműv lejtőn lefelé haladva sebességtúllépéskor fékez, a PCC rövid ideig megnöveli a sebességtúllépést annak érdekében, hogy a jármű nagyobb sebességgel hagyja el a lejtőt. Sebességtúllépés az automatikus sebességtartó rendszer beállított sebességét meghaladó járműsebesség.

8.2. A fejlett gépjárművezetés-támogató rendszereknek a 7. táblázat szerinti tizenegy kombinációja a szimulációs eszköz bemeneti paraméterét képezheti: 7. táblázat A fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek kombinációi mint a szimulációs eszköz bemeneti paraméterei

Kombináció számaA motor leállítása-újraindítása (stop-start) a jármű megállása alattEco-roll stop-start rendszer nélkülEco-roll stop-start rendszerrelPrediktív sebességtartó
1.igennemnemnem
2.nemigennemnem
3.nemnemigennem
4.nemnemnemigen
5.igenigennemnem
6.igennemigennem
7.igennemnemigen
8.nemigennemigen
9.nemnemigenigen
10.igenigennemigen
11.igennemigenigen

8.3. A szimulációs eszköz bemenetében feltüntetett minden fejlett gépjárművezetés-támogató rendszernek alapértelmezés szerint minden egyes gyújtáskikapcsolási/-bekapcsolási ciklust követően gazdaságos tüzelőanyag-felhasználású üzemmódban kell lennie.

8.4. Ha valamely fejlett gépjárművezetés-támogató rendszer fel van tüntetve a szimulációs eszközbe bemenetében, akkor a szóban forgó rendszer meglétének ellenőrizhetőnek kell lennie a valós körülmények közötti vezetés és a 8.1. pontban meghatározott rendszermeghatározások alapján. Ha rendszerek bizonyos kombinációja van feltüntetve, akkor a funkciók (pl. prediktív sebességtartó és eco-roll stop-start rendszerrel) kölcsönhatását is ismertetni kell. Az ellenőrzési eljárás során figyelembe kell venni, hogy a rendszerek »aktív« állapotához bizonyos peremfeltételek megléte szükséges (pl. a stop-start rendszer működéséhez a motornak üzemi hőmérsékleten kell lennie, a PCC működéséhez a járműnek bizonyos sebességtartományokban kell lennie, az eco-roll működéséhez az út lejtésének és a jármű tömegének bizonyos arányban kell lennie). A járműgyártónak funkcionális leírást kell benyújtania arról, hogy a rendszerek milyen peremfeltételek mellett »inaktívak« vagy csökkent hatékonyságúak. A jóváhagyó hatóság kérheti e peremfeltételek műszaki indokolását a jóváhagyás kérelmezőjétől, és értékelheti azok megfelelőségét."

(1) Amennyiben több teljesítményleadó tengely van az erőátviteli rendszerhez csatlakoztatva, csak azt az alkatrészt kell feltüntetni, amelynek esetében a IX. melléklet 3.6. pontja szerint legnagyobb a veszteség a »PTOShaftsGearWheels« és a »PTOShaftsOtherElements« kritériumok kombinációjára.";

III. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. RÉSZ a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő 1.1.9-1.1.13. ponttal egészül ki:

"1.1.9. Különleges felépítményű gépjármű (igen/nem) ...

1.1.10. Kibocsátásmentes nehézgépjármű (igen/nem) ...

1.1.11. Hibrid elektromos nehézgépjármű (igen/nem) ...

1.1.12. Vegyes üzemű jármű (igen/nem) ...

1.1.13. Hálóhelyes vezetőfülke (igen/nem) ...";

b) az 1.2.7. és 1.2.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.7. Tüzelőanyag-típus (dízel CI/CNG PI/LNG PI ...) ...

1.2.8. A motorra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

c) az 1.3.9. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.3.9. A sebességváltóra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

d) az 1.4.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.4.4. Az egyéb nyomatékátviteli alkatrészekre vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

e) az 1.5.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.5.4. A nyomatékátalakítóra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

f) az 1.6.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.6.5. A kiegészítő hajtásláncalkatrészekre vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény...";

g) az 1.7.6. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.7.6. A tengelyre vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény...";

h) az 1.8.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.8.5. A légellenállásra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

i) a szöveg a következő 1.9.3a. ponttal egészül ki:

"1.9.3a. Az 1. tengelyen lévő abroncsokra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

j) a szöveg a következő 1.9.7a. ponttal egészül ki:

"1.9.7a. A 2. tengelyen lévő abroncsokra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

k) a szöveg a következő 1.9.11a. ponttal egészül ki:

"1.9.11a. A 3. tengelyen lévő abroncsokra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

l) a szöveg a következő 1.9.16. ponttal egészül ki:

"1.9.16. A 4. tengelyen lévő abroncsokra vonatkozó bemeneti adatokhoz és bemeneti információkhoz tartozó hashfüggvény ...";

m) a szöveg a következő 1.12-1.12.4. ponttal egészül ki: "1.12. Fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek (ADAS)

1.12.1. A motor leállítása-újraindítása (stop-start) a jármű megállása alatt (igen/nem) ...

1.12.2. Eco-roll stop-start rendszer nélkül (igen/nem) ....

1.12.3. Eco-roll stop-start rendszerrel (igen/nem) ...

1.12.4. Prediktív sebességtartó (igen/nem) ...";

n) a 2.1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1.1. Célprofil (nagy távolságra, nagy távolságra [EMS], regionális, regionális [EMS], városi, települési, építőipari) ....";

o) a 3.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.1.4. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény ...".

2. A II. RÉSZ a következőképpen módosul:

a) az 1.1.7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1.7. Modell ...";

b) a szöveg a következő 1.1.9-1.1.13. ponttal egészül ki:

"1.1.9. Különleges felépítményű gépjármű (igen/nem) ...

1.1.10. Kibocsátásmentes nehézgépjármű (igen/nem) ...

1.1.11. Hibrid elektromos nehézgépjármű (igen/nem) ...

1.1.12. Vegyes üzemű jármű (igen/nem) ...

1.1.13. Hálóhelyes vezetőfülke (igen/nem) ...";

c) az 1.2.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.3. Tüzelőanyag-típus (dízel CI/CNG PI/LNG PI...) ...";

d) az 1.2.9. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2.9. A gépjármű összes gumiabroncsának átlagos gördülési ellenállási együtthatója (RRC): ...";

e) a szöveg a következő 1.2.10-1.2.14. ponttal egészül ki:

"1.2.10. A gépjármű összes gumiabroncsának átlagos tüzelőanyag-hatékonysági osztálya az 1222/2009/EK rendeletnek megfelelően. ...

1.2.11. A motor leállítása-újraindítása (stop-start) a jármű megállása alatt (igen/nem) ...

1.2.12. Eco-roll stop-start rendszer nélkül (igen/nem) ...

1.2.13. Eco-roll stop-start rendszerrel (igen/nem) ...

1.2.14. Prediktív sebességtartó (igen/nem) ...";

f) a szöveg a következő 2-3. ponttal egészül ki: "2. A jármű CO2-kibocsátása és tüzelőanyag-fogyasztása (minden egyes hasznos terhelés-alkalmazási profil kombinációra vonatkozóan) 2.1. Alacsony hasznos terhelés [kg]: 2.2. Jellemző hasznos terhelés [kg]: 2.3. Fajlagos CO2-kibocsátások [gCO2/tkm] ... 2.4. Átlagos hasznos terhelés [t] ... 2.5. A szoftverrel kapcsolatos és felhasználói információk 3. A gyártói nyilvántartási dokumentumhoz tartozó kriptográfiai hashfüggvény ...".

A jármű átlagos sebességeCO2-kibocsátásokTüzelőanyag-fogyasztás
Nagy távolságra… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Nagy távolságra (EMS)… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Regionális szállítás… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Regionális szállítás (EMS)… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Városi szállítás… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Települési közműüzemi… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Építőipari… km/h… g/km… g/t-km… g/m3-km…l/100 km… l/t-km… l/m3-km
A jármű átlagos sebességeCO2-kibocsátásokTüzelőanyag-fogyasztás
Nagy távolságra… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Nagy távolságra (EMS)… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Regionális szállítás… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Regionális szállítás (EMS)… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Városi szállítás… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Települési közműüzemi… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
Építőipari… km/h… g/km… g/t-km…g/m3-km… l/100 km… l/t-km… l/m3-km
A szimulációs eszköz verziószáma[X.X.X]
A szimuláció dátuma és ideje[-]

3. A III. RÉSZT el kell hagyni.

IV. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 3.1.5. pont 4. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"4. A motor hűtőközegének áramlási sebességét (vagy alternatív módon a hőcserélő motoroldalán a nyomáskülönbséget) és a motor hűtőközegének hőmérsékletét olyan értékre kell beállítani, amely jellemző a járműveken belüli, környezeti referenciafeltételek mellett történő alkalmazásra, amikor a motort a névleges fordulatszámon, teljes terhelés mellett, teljesen nyitott helyzetben lévő motortermosztáttal járatják. Ez a beállítás határozza meg a hűtőközeg referencia-hőmérsékletét. Egy CO2-motorcsaládon belül egy adott motor tanúsítása céljából elvégzett összes vizsgálati menet esetében a hűtőrendszer beállítása nem módosítható sem a motoroldalon, sem a hűtőrendszer próbapadjának oldalán. A próbapad oldali hűtőközeg hőmérsékletét a helyes műszaki megítélés alapján észszerű mértékben állandó értéken kell tartani. A hőcserélő próbapad felőli oldalán a hűtőközeg nem haladhatja meg a névleges termosztátnyitási hőmérsékletet a hőcserélőt követő fázisban."

2. A 3.2. pont a következőképpen módosul:

a) az ötödik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A tüzelőanyaggrammonként legfeljebb 440 Joule-lal eltérő, két külön mért NCV-érték átlagát MJ/kg-ban kifejezve kell dokumentálni, az ASTM E 29-06 szabvány szerint két tizedesjegyig kerekítve.";

b) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

"Gáztüzelőanyagok esetében kivételesen megengedett a különböző gyártási tételeket tartalmazó tüzelőanyag-tartályok közötti átkapcsolás; ilyen esetben minden egyes felhasznált tüzelőanyag-tétel fűtőértékét ki kell számítani, és a legmagasabb értéket kell dokumentálni.";

c) az 1. táblázatban az utolsó sor ("Földgáz/szikragyújtás") helyébe a következő szöveg lép:

„Földgáz/szikragyújtásG25 vagy GRISO 6976 vagy ASTM 3588”.

3. A 4.3.5.2.1. pont hetedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "A 6 kiegészítő motorfordulatszám-beállítási célértéket a következő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni:

1. Ha a dn44 kisebb vagy egyenlő (dn35 + 5), és kisebb vagy egyenlő (dn53 + 5), akkor a 6 kiegészítő cél-motorfordulatszámot úgy kell meghatározni, hogy mindkét tartományt - amelyek egyike az nidle-től az nA-ig, a másik pedig az nB-től az n95h-ig tart - 4 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel.

2. Ha (dn35 + 5) kisebb, mint dn44, és dn35 kisebb, mint dn53, akkor a 6 kiegészítő cél-motorfordulatszámot úgy kell meghatározni, hogy az nidle-től az nA-ig tartó tartományt 3 egyenlő távolságra lévő szakaszra, míg az nB-től n95h-ig tartó tartományt 5 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel.

3. Ha (dn53 + 5) kisebb, mint dn44, és dn53 kisebb, mint dn35, akkor a 6 kiegészítő cél-motorfordulatszámot úgy kell meghatározni, hogy az nidle-től az nA-ig tartó tartományt 5 egyenlő távolságra lévő szakaszra, míg az nB-től n95h-ig tartó tartományt 3 egyenlő távolságra lévő szakaszra osztják fel."

4. A 4.3.5.2.2. pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Egy adott motorfordulatszám-beállítási célérték mellett minden olyan nyomatékbeállítási célértéket, amely meghaladja az adott motorfordulatszám-beállítási célérték mellett a teljes terheléshez tartozó nyomatékérték mínusz a Tmax_overall 5 %-a által meghatározott határértéket, az adott motorfordulatszám-beállítási célérték melletti egyetlen teljes terheléshez tartozó nyomatékbeállítási célértékkel kell helyettesíteni. E helyettesítő beállítási értékeket csak egyszer kell megmérni a 4.3.5.5. pont szerint meghatározott FCMC vizsgálati program során. A 2. ábra példaként szemlélteti a nyomatékbeállítási célértékek meghatározását."

5. Az 5.1. pont első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Egy cikluson vagy meghatározott időtartamon belül a motor által kifejtett teljes munkát a motorteljesítménynek az e melléklet 3.1.2. pontja, valamint az ENSZ EGB 49. sz. előírása (Rev. 06) 4. mellékletének 6.3.5. és 7.4.8. szakasza szerint meghatározott és rögzített értékei alapján kell meghatározni."

6. Az 5.3.3.1. pontban a 4. táblázatban az utolsó sor ("Földgáz/szikragyújtás") helyébe a következő szöveg lép:

„Földgáz/szikragyújtásG25 vagy GR45,1”.

7. A 6.1.8. pontban a cím alatti második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az értéket az ASTM E 29-06 szabvány szerint 2 tizedesjegyre kell kerekíteni."

8. A 2. függelékben az 1. RÉSZ a következőképpen módosul:

a) a 3.2.2.2. pontnak megfelelő sor helyébe a következő szöveg lép:

„3.2.2.2.Dízel/benzin/LPG/földgáz/dízel-etanol (ED95)/etanol (E85) nehézgépjárművekhez (1)”

b) a 3.2.17.8.1.0.2. pontnak megfelelő sort el kell hagyni;

c) az adatközlő lap függeléke a következő 4.4. ponttal egészül ki:

"4.4. Referencia-tüzelőanyag típusa (az (EU) 2017/2400 bizottsági rendelet V. mellékletének 3.2. pontjával összhangban a vizsgálathoz használt referencia-tüzelőanyag típusa)".

9. A 3. függelék a következőképpen módosul:

a) a szöveg a következő 1.7.3. ponttal egészül ki:

"1.7.3. Az 1.7.1. és 1.7.2. pontban leírt referenciához kapcsolódó tűréshatár-tartományon belüli nyomatékértékek azonosnak tekintendők. A tűréshatár-tartomány a CO2-alapmotor adott motorfordulatszámon mért nyomatéka + 20 Nm vagy + 2 %, attól függően, hogy melyik a nagyobb.";

b) az 1.8.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.8.1. A CO2-alapmotornak a gyártó által az e melléklet 2. függelékének 3.2.1.6. pontjában szereplő adatközlő lapon a tanúsítás iránti kérelemkor bejelentett alapjárati fordulatszáma (nidle) nem haladhatja meg az ugyanazon CO2-motorcsaládon belüli egyetlen más motor alapjárati fordulatszámát sem."

10. A 4. függelék a következőképpen módosul:

a) a 4. pont a következőképpen módosul:

i. az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az egyes CO2-motorcsaládokon belül vizsgálandó motorok minimális számát (nCOP,min) úgy kell meghatározni, hogy az nCOP,base 2. pont szerint meghatározott értékét elosztják az nCOP,fam 2. pont szerint meghatározott értékével. Az nCOP,min-re kapott eredményt a legközelebbi egész számra kell kerekíteni. Ha az nCOP,min-re így kapott érték kisebb, mint 4, akkor 4-re kell állítani, ha nagyobb, mint 19, akkor 19-re.";

ii. az ötödik bekezdés 3. pontjában a harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A gáznemű referencia-tüzelőanyagokra (G25/GR, LPG, "B" tüzelőanyag) vonatkozó NCV értéket az e melléklet 1. táblázatában szereplő alkalmazandó szabványok szerint kell kiszámítani a gáznemű referencia-tüzelőanyag szállítója által benyújtott tüzelőanyag-elemzés alapján.";

b) a 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"8. Az egyetlen vizsgálat megfelelőségére vonatkozó határérték

Dízelmotorok esetében az egyetlen vizsgált motor megfelelőségének értékelésére szolgáló határértékek a 6. pontnak megfelelően meghatározott célérték +4 százalékpontnak felelnek meg.

A gázmotorok esetében az egyetlen vizsgált motor megfelelőségének értékelésére szolgáló határértékek a 6. pontnak megfelelően meghatározott célérték +5 százalékpontnak felelnek meg."

11. Az 5. függelék 1. pontja a következőképpen módosul:

a) az első bekezdés iii. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"iii. Stabilizációs fázis: A bemelegedési vagy az opcionális bemelegedési fázis (v.) lezárulta után a motort minimális kezelői paranccsal kell működtetni (visszahajtás), npref fordulatszámon, 130 ± 2 másodpercig, kikapcsolt ventilátorral (nfan_disengage < 0,75 * nengine * rfan). Ezen időszak első 60 ± 1 másodpercét tekintjük stabilizációs időszaknak, amely alatt a tényleges motorfordulatszámot npref ± 5 ford./perc értéken belül kell tartani.";

b) a második bekezdésben, a jelmagyarázatban az rfan-nek megfelelő utolsó sor helyébe a következő szöveg lép:

"rfan a ventilátor tengelykapcsolójának motoroldali fordulatszáma a forgattyús tengely fordulatszámához viszonyítva".

12. A 6. függelék a következőképpen módosul:

a) az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. A gyártó neve vagy védjegye";

KÉP HIÁNYZIK

b) az 1.5. és az 1.5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

1.5. Abban az esetben, ha az e rendelettel összhangban történő tanúsítást a motornak mint önálló műszaki egységnek az 582/2011/EU rendelet szerinti típusjóváhagyásával egyidejűleg adják meg, az 1.4. pontban meghatározott jelölési követelmények - egy "/" karakterrel elválasztva - követhetik az 582/2011/EU rendelet I. mellékletének 8. függelékében meghatározott jelölési követelményeket.

1.5.1. Példa a tanúsítási jelölés (egyesített jelölés)

A fenti, motoron feltüntetett tanúsítási jelölés azt mutatja, hogy az érintett típust Lengyelországban (e20) tanúsították az 582/2011/EU rendelet értelmében. A "D" a dízelt jelöli, amelyet a kibocsátáskorlátozási fázist jelentő "C" jelölés követ, majd négy számjegy (0004) következik, amelyeket a jóváhagyó hatóság rendelt hozzá a motorhoz az 582/2011/EU rendelet szerinti alap-jóváhagyási számként. A perjel utáni első két szám az e rendelet legutóbbi technikai módosításához rendelt sorozatszámot jelöli, ezt követi a motorra utaló "E" betű, amelyet a jóváhagyó hatóság által ez e rendelet szerinti tanúsítás céljából (e rendelet szerinti "alap-jóváhagyási szám") hozzárendelt négy számjegy követ.";

c) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A motorok tanúsítási száma a következőket tartalmazza: eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*E*0000*00

1. szakasz2. szakasz3. szakaszKiegészítő betű a 3. szakaszhoz4. szakasz5. szakasz
A tanúsítványt kibocsátó ország megjelöléseA nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának tanúsításáról szóló rendelet ((EU) 2017/2400)A legutóbbi módosító rendelet (ZZZZ/ZZZZ)E – motor (»engine«)Alaptanúsítási szám 0000Kiterjesztés 00”.

13. A 7. függelék a következőképpen módosul:

a) a "Fogalommeghatározások" (1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"(1) »paraméterazonosító«: a szimulációs eszközben használt egyedi azonosító egy adott bemeneti paraméter vagy bemeneti adathalmaz számára";

b) az 1. táblázat a következőképpen módosul: a cím alatt a harmadik sor ("TechnicalReportId") és az utolsó sor ("FuelType") helyébe a következő szöveg lép:

„CertificationNumberP202token[-]
FuelTypeP193karakterlánc[-]Megengedett értékek: »Diesel CI«, »Ethanol CI«, »Petrol PI«, »Ethanol PI«, »LPG PI«, »NG PI«, »NG CI«”.

14. A 8. függelék 8.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"8.1. Ha az eredetileg rögzített teljes terhelési jelleggörbe motorfordulatszámának átlagos adatnaplózási gyakorisága kisebb, mint 6, az átszámítást az adott beállítási érték ± 4 ford./perces intervalluma során aritmetikai átlagolással végzik el a kimeneti adatokra, az eredetileg rögzített felbontásban a teljes terhelési jelleggörbe bemeneti adatai alapján. Ha az eredetileg rögzített teljes terhelési jelleggörbe motorfordulatszámának átlagos adatnaplózási gyakorisága nagyobb, mint 6, az átszámítást lineáris interpolációval végzik el, az eredetileg rögzített felbontásban a teljes terhelési jelleggörbe bemeneti adatai alapján."

V. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 3.1.2.1. pontban a cím alatti negyedik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az egyedi sebességváltónkénti és sebességfokozatonkénti teljes vizsgálati idő nem haladhatja meg a sebességfokozatonkénti tényleges vizsgálati idő 5-szörösét (szükség szerint lehetővé téve a sebességváltó újratesztelését mérési vagy próbapadi hiba esetén)."

2. A 3.3.8.2. pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A bemenő tengelynél mért és átlagolt nyomaték a teljes nyomatékveszteség-sorozat tekintetében, egyik mért működési pont esetében sem érheti el a nyomaték beállítási értéke ± 5 Nm vagy ± 0,5 % közül a nagyobb értéket."

3. Az 5.1.6.2.2.4. pont 1. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A lassítófékkel együtt vizsgált teljes sebességváltó terheléstől független nyomatékveszteségének mérését a sebességváltó mérésével kapcsolatban a 3.1. pontban meghatározottak szerint, a sebességváltó egyik magasabb sebességfokozatában kell elvégezni

= Tl,in,withret".

4. A 8.1.3. pont harmadik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az X érték 1,5 %-kal helyettesíthető be az SMT/AMT/DCT sebességváltók esetében, illetve 3 %-kal az APT sebességváltók vagy a 2-nél több súrlódó tengelykapcsolóval ellátott sebességváltók esetében."

5. A 2. függelék a következőképpen módosul:

a) a sebességváltóra vonatkozó adatközlő lap fedőlapján "A sebességváltó típusa:" szövegrész helyébe a "Sebességváltó-típus/-család (ha alkalmazható)" szöveg lép;

b) az 1. RÉSZ 0.0-0.9. pontját el kell hagyni.

6. A 3. függelék a következőképpen módosul:

a) a hidrodinamikus nyomatékátalakítóra (TC) vonatkozó adatközlő lap fedőlapján a "TC típusa:" szövegrész helyébe a "TC-típus/-család (ha alkalmazható)" szöveg lép;

b) az 1. RÉSZ 0.0-0.9. pontját el kell hagyni.

7. A 4. függelék a következőképpen módosul:

a) az Egyéb nyomatékátviteli alkatrészekre (OTTC) vonatkozó adatközlő lap fedőlapján az "OTTC típus:" szövegrész helyébe az "OTTC-típus/-család (ha alkalmazható)" szöveg lép;

b) az 1. RÉSZ 0.0-0.9. pontját el kell hagyni.

8. Az 5. függelék a következőképpen módosul:

a) a Kiegészítő hajtásláncalkatrészekre (ADC) vonatkozó adatközlő lap fedőlapján az "ADC típus:" szövegrész helyébe az "ADC-típus/-család (ha alkalmazható)" szöveg lép;

b) az 1. RÉSZ 0.0-0.9. pontját el kell hagyni.

9. A 7. függelék a következőképpen módosul:

a) az 1.1. és 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. A gyártó neve vagy védjegye

1.2. Az e melléklet 2-5. függeléke 0.2. és 0.3. pontjának megfelelően a gyártmány és a típus azonosítására szolgáló információ";

b) az 1.4. pontban az 1. táblázat első sora helyébe a következő szöveg lép:

„GSebességváltó”;

c) az 1.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

KÉP HIÁNYZIK

"1.5. Példa a tanúsítási jelölésre

A sebességváltón, nyomatékátalakítón (TC), egyéb nyomatékátviteli alkatrészen (OTTC) vagy kiegészítő hajtásláncalkatrészen (ADC) elhelyezett fenti tanúsítási jelölés mutatja, hogy az érintett típust Lengyelországban (e20) e rendeletnek megfelelően tanúsították. Az első két számjegy (00) az e rendelet legutóbbi technikai módosításához rendelt sorszámot jelöli. A következő karakter (G) azt jelzi, hogy a tanúsítványt egy sebességváltóra adták ki. Az utolsó négy számjegy (0004) az alap-jóváhagyási szám, amelyet a jóváhagyó hatóság hozzárendelt a sebességváltóhoz.";

d) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A sebességváltó, nyomatékátalakító, egyéb nyomatékátviteli alkatrész vagy kiegészítő hajtásláncalkatrész tanúsítási száma az alábbiakból áll: eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*X*0000*00

1. szakasz2. szakasz3. szakaszKiegészítő betű a 3. szakaszhoz4. szakasz5. szakasz
A tanúsítványt kibocsátó ország megjelöléseA nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának tanúsításáról szóló rendelet ((EU) 2017/2400)A legutóbbi módosító rendelet (ZZZZ/ZZZZ)Lásd e függelék 1. táblázatátAlaptanúsítási szám 0000Kiterjesztés 00”.

10. A 12. függelék a következőképpen módosul:

a) az 1. táblázat helyébe a következő szöveg lép: "1. táblázat »Transmission/General« bemeneti paraméterek

A paraméter neveParaméterazonosítóTípusEgységLeírás/referencia
ManufacturerP205token[-]
ModelP206token[-]
CertificationNumberP207token[-]
DateP208dateTime[-]Az alkatrészre vonatkozó hashfüggvény létrehozásának dátuma és időpontja
AppVersionP209token[-]
TransmissionTypeP076karakterlánc[-]Megengedett értékek (1): »SMT«, »AMT«, »APT-S«, »APT-P«
MainCertificationMethodP254karakterlánc[-]Megengedett értékek: »Option 1«, »Option 2«, »Option 3«, »Standard values«

b) a 4. táblázatban a cím alatti harmadik sor ("TechnicalReportId") helyébe a következő szöveg lép:

„CertificationNumberP212token[-]”

c) a 6. táblázatban a cím alatti harmadik sor ("TechnicalReportId") helyébe a következő szöveg lép:

„CertificationNumberP222token[-]”

d) a 8. táblázatban a cím alatti harmadik sor ("TechnicalReportId") helyébe a következő szöveg lép:

„CertificationNumberP227token[-]”

(1) A DCT-t AMT típusú sebességváltóként kell feltüntetni."

VI. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet VII. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 4.3. pontban a cím alatti második mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A nyomatékveszteséggel kapcsolatos eredményeket a 4.4.8. ponttal összhangban ki kell egészíteni, valamint a 6. függeléknek megfelelően formázni kell, hogy a szimulációs eszköz fel tudja dolgozni azokat."

2. A 4.4.1. pontban a cím alatti első bekezdés a következő mondattal egészül ki:

"A nyomatékmérési sorozatot kétszer kell elvégezni és rögzíteni."

3. A 4.4.2. pontban a cím alatti bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A mérésnek minden egyes rácspont esetében 5-20 másodpercig kell tartania."

4. A 4.4.3. pontban a cím alatti első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Az egyes rácspontokhoz a 4.4.2. pontnak megfelelően az 5-20 másodperces időtartam alatt rögzített értékeket átlagolni kell a számtani középértékre."

5. A 4.4.5.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.4.5.1. A rácspontonként (5-20 másodperces időtartam alatt) átlagolt fordulatszám-értékek legfeljebb ± 5 ford./perc értékkel térhetnek el a kimeneti fordulatszámra vonatkozó beállítási értékektől."

6. A 4.4.8.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

"4.4.8.5. Tandemtengely esetében a két tengely kombinált nyomatékveszteség-jellegmezőjét az egyes tengelyek bemeneti oldali vizsgálati eredményei alapján kell kiszámítani. A bemeneti nyomatékokat szintén hozzá kell adni."

Tloss,rep,tdm = Tloss,rep, 1 + Tloss,rep, 2

Tin,tdm = Tin, 1 + Tin, 2"

KÉP HIÁNYZIK

7. A 6.2.1. pontban a 2. ábra helyébe a következő szöveg lép:

"2. ábra

Fordulatszám- és nyomatéktartomány a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálatához

"

8. A 6.4.1. a) és b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) Ha nyomatékveszteség-mérésre kerül sor a 6.1. a) vagy b) pont szerint, a vizsgált tengely átlagos hatásfoka a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálata során SR tengelyek esetében legfeljebb 1,5 %-kal, minden egyéb tengelysor esetében legfeljebb 2,0 %-kal lehet alacsonyabb a típusjóváhagyással rendelkező tengely megfelelő átlagos hatásfokánál.

b) Ha vonónyomaték mérésére kerül sor a 6.1. c) pont szerint, a vizsgált tengely vonónyomatékának a CO2-kibocsátással és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos tanúsított tulajdonságok megfelelőségének vizsgálata során kisebbnek kell lennie a típusjóváhagyással rendelkező tengely megfelelő vonónyomatékánál, vagy a 2. táblázatban megadott tűréshatárokon belül kell lennie."

9. A 2. függelék a következőképpen módosul:

a) a Tengellyel kapcsolatos adatközlő lap fedőlapján a "Tengelytípus:" szövegrész helyébe a "Tengelytípus/-család (ha alkalmazható)" szöveg lép;

b) az 1. RÉSZ 0.0-0.9. pontját el kell hagyni.

10. A 4. függelék 3.1. pontja a következőképpen módosul:

a) a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

"g) a tányérkerék átmérője (+ 1,5/- 8 % a legnagyobb ábrázolt átmérőhöz képest);"

b) az l) pont helyébe a következő szöveg lép:

"l) minden fordulatszám-lépésköz áttételi arányának változása a 2-es tartományban marad, amennyiben csak egy fogaskerékpár módosul;"

c) a p) pontot el kell hagyni.

11. A 5. függelék a következőképpen módosul:

a) az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. A gyártó neve vagy védjegye";

b) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A tengelyek tanúsítási száma a következőket tartalmazza: eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*L*0000*00

1. szakasz2. szakasz3. szakaszKiegészítő betű a 3. szakaszhoz4. szakasz5. szakasz
A tanúsítványt kibocsátó ország megjelöléseA nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának tanúsításáról szóló rendelet ((EU) 2017/2400)A legutóbbi módosító rendelet (ZZZZ/ZZZZ)L = tengelyAlaptanúsítási szám 0000Kiterjesztés 00”.

12. A 6. függelék a következőképpen módosul:

a) a "Fogalommeghatározások" (1) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"(1) »paraméterazonosító«: a szimulációs eszközben használt egyedi azonosító egy adott bemeneti paraméter vagy bemeneti adathalmaz számára";

b) az 1. táblázatban a cím alatti harmadik sor ("TechnicalReportId") helyébe a következő szöveg lép:

„CertificationNumberP217token[-]”

VII. MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2400 rendelet VIII. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 3. pontban a cím alatti második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Azon járművek esetében, amelyek nem valamely család tagjai, az e melléklet 7. függelékében szereplő Cd · Adeclared standard értékeket kell használni. Ebben az esetben nem kell bemeneti légellenállás-adatokat megadni. A standard értékek kiosztását a szimulációs eszköz automatikusan elvégzi."

2. A 3.3.1. és 3.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.3.1. A jármű alvázméreteinek meg kell felelniük az e melléklet 4. függelékében a standard karosszériára vagy félpótkocsira vonatkozóan megadott méreteknek.

3.3.2. A járműnek a 3.5.3.1. pont vii. alpontja szerint meghatározott magassága nem haladhatja meg az e melléklet 3. függelékében meghatározott határértékeket."

3. A 3.3.7. pont iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"iii. Az abroncsok ± 0,2 bar tűréssel a gumiabroncs-gyártó által megengedett legnagyobb nyomásra vannak felfújva".

4. A 3.5.3.1. pont vii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"vii. A jármű beállításának ellenőrzése a magasságot és a geometriát illetően, járó motor mellett. A jármű maximális magasságának megállapításához a kocsiszekrény/félpótkocsi négy sarkánál kell mérést végezni."

5. A 3.5.3.2. pont a cím alatti bekezdés után a következő szöveggel egészül ki:

"Abban az esetben, ha a nagy sebesség nem tartható fenn egy teljes körön át, például amiatt, hogy a kanyarok túl szűkek, a kanyarokban - beleértve az azokhoz kapcsolódó egyenes szakaszokat, amelyek a jármű lelassításához vagy felgyorsításához szükségesek - el lehet térni az előírt célsebességtől.

Az eltéréseket azonban a lehető legkisebbre kell csökkenteni.

Alternatív megoldásként a bemelegítési fázist egy közeli közúton is teljesíteni lehet, ha a célsebességet ± 10 km/h tűréssel fenntartják a bemelegedési idő 90 %-ában. A bemelegítési fázis azon részét, amelyben a járművet a nyomatékmérők nullázása céljából a közútról a vizsgálópálya kiállási területére vezetik, a 3.5.3.4. pontban meghatározott másik bemelegítési fázisba kell beleszámítani. Ez a rész nem tarthat 20 percnél tovább. A bemelegítési fázisban a mérőberendezéssel rögzíteni kell a sebességet és az időt."

6. A 3.5.3.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3.5.3.4. Vezesse a járművet egy további bemelegítési fázisban legalább 10 percig - plusz adott esetben a közútról a nyomatékmérők nullázása céljából a vizsgálópálya kiállási területére - a nagy sebességen végzett vizsgálat esetében érvényes célsebességen. Az e pont szerinti bemelegítési szakasz nem haladhatja meg a 20 percet."

7. A 3.6.5. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

"d) módosult a légellenállási család."

8. A 3.9. pont a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

"Bemeneti adatok a légellenállás-előfeldolgozási eszköz számára";

b) a cím alatti második bekezdésben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A kért adatformátumok, a bemeneti fájlok, valamint a kiértékelési elvek részletes leírása a légellenállás-előfeldolgozási eszköz műszaki dokumentációjában található."

9. A 2. táblázat a következőképpen módosul: a cím alatti negyedik sor ("Jármű össztömege" ) és tizedik sor ("Sebességváltó típusa") helyébe a következő szöveg lép:

„Jármű össztömege[kg]a merev tehergépjármű vagy a vontató jármű össztömege (pótkocsi vagy félpótkocsi nélkül)
Sebességváltó típusa[-]kézi vagy automatikus sebességváltó: »SMT«, »AMT«, »DCT«, automatikus sebességváltó nyomatékátalakítóval: »APT«”.

10. A 4. táblázat címe helyébe a következő szöveg lép:

"4. táblázat

Bemeneti adatok a légellenállás-előfeldolgozási eszköz számára - a mérési szakasz konfigurációjával kapcsolatos fájl".

11. A 3.10.1.1. pont xi. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"xi. Megfelelő eredmény a motorfordulatszám vagy a kardántengely-fordulatszám (amelyik alkalmazható) elfogadhatósági ellenőrzésén: Motorfordulatszám-ellenőrzés nagy sebességen végzett vizsgálat esetében: ahol: Motorfordulatszám-ellenőrzés kis sebességen végzett vizsgálat esetében: ahol: A kardántengely-fordulatszám elfogadhatósági ellenőrzéséhez az neng,1s érték helyett az ncard,1s értéket (a kardántengely-fordulatszám 1 másodpercre vetített központi mozgóátlaga a mérési szakaszon, nagy sebességen végzett vizsgálat során), az neng,float érték helyett az ncard,float értéket (a kardántengely-fordulatszám mozgóátlaga Xms másodperc időalappal a kis sebességen végzett vizsgálat során megtett mérési szakaszon) kell figyelembe venni, az igear értékét pedig 1-nek kell tekinteni."

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

igear = a kiválasztott sebességfokozat áttétele a nagy sebességen végzett vizsgálat során [-]

iaxle = tengelyáttétel [-]

vhms,avrg = átlagos járműsebesség a mérési szakaszon, nagy sebességen végzett vizsgálat során [km/h]

neng,1s = a motorfordulatszám 1 másodpercre vetített központi mozgóátlaga (a mérési szakaszon, nagy sebességen végzett vizsgálat során) [ford./perc]

neng,avrg = átlagos motorfordulatszám a mérési szakaszon, nagy sebességen végzett vizsgálat során [ford./perc]

rdyn,avrg = átlagos effektív gördülési sugár egyetlen mérési szakaszon, nagy sebességen végzett vizsgálat során [m]

rdyn,ref,HS = az effektív gördülési sugár összes érvényes nagy sebességen végzett vizsgálat során megtett mérési szakasz alapján számított referenciaértéke (szám = n) [m]

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

igear = a kiválasztott sebességfokozat áttétele a kis sebességen végzett vizsgálat során [-]

iaxle = tengelyáttétel [-]

vlms,avrg = átlagos járműsebesség a mérési szakaszon, kis sebességen végzett vizsgálat során [km/h]

neng,float = a motorfordulatszám központi mozgóátlaga Xms másodperc időalappal (a mérési szakaszon, kis sebességen végzett vizsgálat során) [ford./perc]

neng,avrg = átlagos motorfordulatszám a mérési szakaszon, kis sebességen végzett vizsgálat során [ford./perc]

Xms = kis sebesség mellett 25 méteres távolság megtételéhez szükséges idő [s]

rdyn,avrg = átlagos effektív gördülési sugár egyetlen mérési szakaszon, kis sebességen végzett vizsgálat során [m]

rdyn,ref,LS1/LS2 = az effektív gördülési sugár összes érvényes, az 1. vagy a 2. kis sebességen végzett vizsgálat során megtett mérési szakasz alapján számított referenciaértéke (szám = n) [m]

12. A 3.11. pontban a cím alatti második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Egyazon mért Cd · Acr (0) érték alapján több Cd · Adeclared bejelentett érték is létrehozható, amennyiben a családra vonatkozó, az 5. függelék 4. pontjában szereplő előírások teljesülnek."

13. A 2. függelék helyébe a következő szöveg lép: "2. függelék Légellenállási adatközlő lap Leíró lap száma: Kiadás: A következőtől: Módosítás: a következőnek megfelelően: Légellenállási típus/család (ha alkalmazható): Általános megjegyzés: A szimulációs eszköz bemeneti adatai számára meg kell határozni egy elektronikus fájlformátumot, amely alkalmas az adatoknak a szimulációs eszközbe való importálására. A szimulációs eszköz bemeneti adatai eltérhetnek az adatközlő lapon kért adatoktól és fordítva (további pontosításra szorul). Különösen abban az esetben van szükség adatfájlra, amikor nagy mennyiségű adatot (pl. hatásfok-jellegmező) kell kezelni (nem szükséges manuális átvitel/bemenet). ... 0.0. ÁLTALÁNOS 0.1. A gyártó neve és címe 0.2. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve) 0.3. Légellenállási típus (család, ha alkalmazható) 0.4. Kereskedelmi név (nevek) (ha van/vannak) 0.5. Típusazonosító ismertetőjelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járművön: 0.6. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében a tanúsítási jelölés helye és felerősítésének módja 0.7. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe 0.8. A gyártó képviselőjének neve és címe 1. RÉSZ A LÉGELLENÁLLÁS SZERINTI ALAPJÁRMŰ ALAPVETŐ JELLEMZŐI ÉS LÉGELLENÁLLÁS SZERINTI TÍPUSOK A LÉGELLENÁLLÁS SZERINTI CSALÁDON BELÜL Légellenállás szerinti alapjármű Családtag vagy légellenállás szerinti típus #1 #2 #3 1.0. SPECIFIKUS LÉGELLENÁLLÁSI INFORMÁCIÓ 1.1.0. JÁRMŰ 1.1.1. Nehézgépjármű (HDV)-csoport a HDV CO2-rendszer alapján 1.2.0. Járműmodell 1.2.1. Tengelykonfiguráció 1.2.2. A jármű legnagyobb össztömege 1.2.3. Fülketípus 1.2.4. Fülke szélessége (max. érték Y irányban) 1.2.5. Fülke hossza (max. érték X irányban) 1.2.6. Tetőmagasság 1.2.7. Tengelytáv 1.2.8. Fülke alvázkeret feletti magassága 1.2.9. Alvázkeret magassága 1.2.10. Aerodinamikai segédberendezések vagy kiegészítők (pl. tetőspoiler, oldalsó kibővítők, küszöbspoilerek, saroklégterelők) 1.2.11. Abroncsméretek - az első tengelyen 1.2.12. Abroncsméretek - a hajtott tengely(ek)en 1.3. Felépítményre vonatkozó előírások (a standard felépítmény meghatározása alapján) 1.4. (Fél)pótkocsira vonatkozó előírások (a standard [fél]pótkocsi meghatározása alapján) 1.5. A családot meghatározó paraméter a kérelmező által biztosított leírással összhangban (az alapjárműre vonatkozó feltételek és a családra vonatkozó feltételektől való eltérés) A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE Szám: Leírás: Kiadás dátuma: 1. Információk a vizsgálati körülményekről ... 2. ... 1. melléklet az adatközlő laphoz Információk a vizsgálati körülményekről (adott esetben) 1.1. A vizsgálópálya, amelyen a vizsgálatokat elvégezték 1.2. A jármű teljes tömege a mérés során [kg] 1.3. A jármű legnagyobb magassága a mérés során [m] 1.4. Átlagos környezeti viszonyok az első kis sebességen végzett vizsgálat során [°C] 1.5. A jármű átlagos sebessége a nagy sebességen végzett vizsgálatok során [km/h] 1.6. A légellenállási együttható (Cd ) és a homlokfelület (Acr ) szorzata oldalszéltől mentes körülmények mellett C d Acr(0) [m2] 1.7. A légellenállási együttható (Cd ) és a homlokfelület (Acr ) szorzata átlagos oldalszélviszonyok esetén, állandó sebességen végzett vizsgálat során CdAcr(β) [m2] 1.8. Átlagos irányeltérési szög állandó sebességen végzett vizsgálat során β [°] 1.9. Lejelentett légellenállási érték Cd · Adeclared [m2] 1.10. A légellenállás-előfeldolgozási eszköz verziószáma

14. A 3. függelékben, a 7. táblázatban a cím alatt a 9. járműcsoportnak megfelelő hatodik sor helyébe a következő szöveg lép:

„9az azonos megengedett legnagyobb járműössztömeggel (1., 2., 3. vagy 4. csoport) rendelkező merev tehergépjárműéhez hasonló értékek”.

15. A 4. függelékben a 15. táblázat címe helyébe a következő szöveg lép:

"Az »ST1« standard félpótkocsira vonatkozó előírások".

16. Az 5. függelék a következőképpen módosul:

a) a 3. pontot el kell hagyni;

b) az 5.5. pont a következőképpen módosul:

i. a 16. táblázat feletti bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"5.5. A Cd · Adeclared bejelentett érték alapján más járműosztályokban is létrehozhatók családok, ha teljesülnek a családra vonatkozó kritériumok az e függelék 5. pontjával összhangban, a 16. táblázatban megadott előírások alapján.";

ii. a 16. táblázatban a 16. járműcsoportnak megfelelő utolsó sor helyébe a következő szöveg lép:

„169. járműcsoport + 0,3 m2Az átvitelre alkalmas járműcsoportban a jármű össztömegének egyezőnek kell lennie. A már átvitt értékekre való átvitel megengedett.”

17. A 6. függelék 2. pontja a következőképpen módosul:

a) a harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

"Ha az összes elvégzett vizsgálat során a Cd Acr (0) mért értéke nagyobb, mint az alapjármű jelentett Cd · Adeclared értéke plusz a 7,5 %-os tűréshatár, akkor e rendelet 23. cikke alkalmazandó.";

b) a 2. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

"A Cd Acr (0) értékének kiszámításához a légellenállás szerinti alapjármű légellenállás-előfeldolgozási eszközének verzióját kell használni e melléklet 2. függelékének 1. melléklete szerint."

18. A 7. függelék 2. pontjában a 19. táblázat feletti bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"2. A »merev tehergépjármű + pótkocsi« jármű-konfigurációk esetében a légellenállás teljes értékét a szimulációs eszköz úgy számítja ki, hogy a pótkocsi befolyására vonatkozó, a 19. táblázatban meghatározott standard delta értékeket hozzáadja a merev tehergépjárműre vonatkozó Cd · Adeclared értékhez."

19. A 8. függelék a következőképpen módosul:

a) az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.1. A gyártó neve vagy védjegye";

b) az 1.5. pontban a harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A jelöléseknek, címkéknek, adattábláknak vagy matricáknak a vezetőfülke hasznos élettartama végéig tartósnak, jól olvashatónak és kitörölhetetlennek kell maradniuk.";

c) a 2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2.1. A légellenállás tanúsítási száma a következőket tartalmazza: eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*P*0000*00

1. szakasz2. szakasz3. szakaszKiegészítő betű a 3. szakaszhoz4. szakasz5. szakasz
A tanúsítványt kibocsátó ország megjelöléseA nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának tanúsításáról szóló rendelet ((EU) 2017/2400)A legutóbbi módosító rendelet (ZZZZ/ZZZZ)P = légellenállásAlaptanúsítási szám 0000Kiterjesztés 00”.

karakterlánc ... karaktersor ISO8859-1 kódolásban

token ... karaktersor ISO8859-1 kódolásban, sor eleji/végi whitespace karakter nélkül

dátum ... dátum és idő UTC időben és a következő formátumban: YYYY-MM-DD T HH:MM:SS Z , ahol a dőlt betűk a rögzített karaktereket jelzik, pl. »2002-05-30T09:30:10Z«

egész szám ... egész számban kifejezett érték, sor eleji nulla nélkül, pl. »1800«

kettős, X ... tizedes tört, pontosan X számjeggyel a tizedesjel (».«) után, és nincsen sor eleji nulla, pl. »kettős, 2«: »2345.67«; vagy »kettős, 4«: »45.6780«

Bemeneti paraméterek halmaza

1. táblázat

»AirDrag« bemeneti paraméterek

20. A 9. függelék helyébe a következő szöveg lép:

"9. függelék

A szimulációs eszköz bemeneti paraméterei

Bevezetés

Ez a függelék leírja azoknak a paramétereknek a listáját, amelyeket a jármű gyártójának a szimulációs eszközhöz bemenetként meg kell adnia. Az alkalmazandó XML-séma, valamint a példaadatok az erre a célra létrehozott elektronikus terjesztési platformon érhetők el.

Az XML-t a légellenállás-előfeldolgozási eszköz automatikusan állítja elő.

Fogalommeghatározások

1. 2. 3.

A paraméter neveParaméterazonosítóTípusEgységLeírás/referencia
ManufacturerP240token
ModelP241token
CertificationNumberP242tokenAz alkatrésznek a tanúsítási eljárásban használt azonosítója
DateP243dátumAz alkatrészre vonatkozó hashfüggvény létrehozásának dátuma és időpontja
AppVersionP244tokenA légellenállás-előfeldolgozási eszköz verziójának azonosító száma
CdxA_0P245kettős, 2[m2]A légellenállás-előfeldolgozási eszköz végső eredménye.
TransferredCdxAP246kettős, 2[m2]Az egyéb járműcsoportokba tartozó, kapcsolódó családokra az 5. függelék 16. táblázata szerint átvitt CdxA_0 érték. Amennyiben nem alkalmaztak átviteli szabályt, meg kell adni a CdxA_0 értékét.
DeclaredCdxAP146kettős, 2[m2]A légellenállási család jelentett értéke

Ha a szimulációs eszköz a 7. függelék szerinti standard értékeket használja, a légellenállási összetevőre vonatkozóan nem kell bemeneti adatokat megadni. A standard értékek a járműcsoportrendszer szerint automatikusan hozzárendelésre kerülnek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R0318 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R0318&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére