32019R1782[1]

A Bizottság (EU) 2019/1782 rendelete (2019. október 1.) a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1782 RENDELETE

(2019. október 1.)

a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkére,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon, energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az unióbeli eladások száma és kereskedelmi volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

(2) A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a Bizottság által kidolgozott, a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv (a COM(2016) 773 bizottsági közlemény (2)) meghatározza a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó környezettudatos tervezési és energiahatékonysági címkézési keretrendszer prioritásait. A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv meghatározza azokat az energiával kapcsolatos termékcsoportokat, amelyek elsőbbséget élveznek az előkészítő tanulmányok készítése és a végrehajtási intézkedések elfogadása, valamint a 278/2009/EK bizottsági rendelet (3) felülvizsgálata szempontjából.

(3) A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaterv alapján tett intézkedések a becslések szerint 2030-ra több mint 260 TWh éves végsőenergia-megtakarítást eredményezhetnek, ami az üvegházhatásúgáz-kibocsátás mintegy 100 millió tonnával történő csökkentésének felel meg. A külső tápegységek a munkatervben felsorolt termékcsoportok közé tartoznak.

(4) A Bizottság a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket a 278/2009/EK rendeletben határozta meg. Az említett rendelet előírja, hogy a Bizottságnak a technológiai fejlődésre figyelemmel felül kell vizsgálnia azt.

(5) A Bizottság felülvizsgálta a 278/2009/EK rendeletet, és elemezte a külső tápegységek műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásait, valamint a tényleges felhasználói magatartást. A felülvizsgálatot az uniós, valamint harmadik országbeli érdekelt felekkel szoros együttműködésben végezték. A felülvizsgálat eredményeit nyilvánosságra hozták és a 2009/125/EK irányelv 18. cikke alapján létrehozott konzultációs fórum elé terjesztették.

(6) A felülvizsgálati tanulmány megállapította, hogy a külső tápegységek nagy mennyiségben kerülnek forgalomba az uniós piacon, továbbá körvonalazta a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények aktualizálásának és a technológiai fejlődéshez való hozzáigazításának előnyeit.

(7) A 278/2009/EK rendelet hatálya alá nem tartozó, több kimeneti feszültségű külső tápegységeket egyre nagyobb számban hozzák forgalomba az uniós piacon. A rendelet hatályát ezért a további energiamegtakarítás és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében ki kell terjeszteni e tápegységekre.

(8) Helyénvaló, hogy a rendelet hatálya továbbra is kiterjedjen azokra a külső tápegységekre, amelyek kimenő feszültsége igazodik az elsődleges tölthető termékhez.

(9) A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeknek a külső tápegységek energiafogyasztásának összehangolása révén hozzá kell járulniuk a belső piac működéséhez. Emellett a külső tápegységek környezeti teljesítményében is javulást kell eredményezniük. A becslések szerint 2030-ig éves szinten akár 4,3 TWh - azaz 1,45 millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő - végsőenergia-megtakarítás is elérhető ahhoz az esethez képest, ha nem tesznek további intézkedéseket.

(10) A releváns termékparamétereket megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel kell mérni. E módszereknek figyelembe kell venniük a legkorszerűbbként elismert mérési módszertant, beleértve adott esetben az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) I. mellékletében felsorolt európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványokat.

(11) A 2009/125/EK irányelv 8. cikke értelmében ebben a rendeletben meg kell határozni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(12) A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a gyártóknak, importőröknek vagy meghatalmazott képviselőknek a 2009/125/EK irányelv IV. és V. mellékletében említett műszaki dokumentációban rendelkezésre kell bocsátaniuk az e rendeletben meghatározott követelményekkel kapcsolatos információkat.

(13) Az e rendeletben meghatározott és jogilag kötelező érvényű követelmények mellett a 2009/125/EK irányelv I. melléklete 3. részének 2. pontjával összhangban azonosítani kell az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó referenciaértékeket, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezeti teljesítményére vonatkozó információk a termékek teljes életciklusára kiterjedően széles körben és könnyen hozzáférhetők legyenek.

(14) E rendeletet felül kell majd vizsgálni annak érdekében, hogy fel lehessen mérni, rendelkezései mennyire megfelelőek és eredményesek céljainak elérése szempontjából. A felülvizsgálatot úgy kell időzíteni, hogy az kellő időt hagyjon az összes rendelkezés végrehajtására, továbbá azok piacra gyakorolt hatásának érvényesülésére.

(15) A 278/2009/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(16) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet a külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó forgalombahozatali, illetve használatbavételi követelményeket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a következőkre:

a) feszültségátalakítók;

b) szünetmentes tápegységek;

c) tápellátási funkcióval nem rendelkező akkumulátortöltők;

d) lámpatranszformátorok;

e) orvostechnikai eszközökhöz készült külső tápegységek;

f) Etherneten keresztüli aktív tápellátáshoz használt tápfeladók;

g) önműködő készülékekhez tartozó dokkolóállomások;

h) azok a 2025. április 1. előtt forgalomba hozott külső tápegységek, amelyek 2020. április 1. előtt forgalomba hozott ugyanolyan külső tápegységhez való csere- vagy pótalkatrészként szolgálnak, feltéve, hogy a csere-, illetve pótalkatrészen vagy annak csomagolásán egyértelműen feltüntetik a "Kizárólag a következő termék(ek) pótalkatrészeként használandó külső tápegység:" szöveget, valamint azon elsődleges tölthető termékek megnevezését, amelyekkel az használandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "külső tápegység": olyan eszköz, amely megfelel az alábbi összes kritériumnak:

a) a hálózati áramforrásból származó váltakozó áramú teljesítmény egy vagy több, kisebb feszültségű egyenáramú vagy váltakozó áramú kimenetté történő átalakítására szolgál;

b) egy vagy több, külön egységet képező, elsődleges tölthető terméknek minősülő eszközzel együtt használják;

c) az elsődleges tölthető terméknek minősülő eszköz(ök)től fizikailag elkülönül;

d) az elsődleges tölthető terméknek minősülő eszköz(ök)höz eltávolítható vagy beépített elektromos csatlakozón/aljzaton, kábelen, vezetéken vagy egyéb huzalon keresztül csatlakozik;

e) névleges kimenő teljesítménye nem haladja meg a 250 wattot; valamint

f) az I. mellékletben szereplő elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezésekkel együtt használják;

2. "alacsony feszültségű külső tápegység": olyan külső tápegység, amelynek névleges kimenő feszültsége 6 voltnál kevesebb, névleges kimenő áramerőssége pedig legalább 550 milliamper;

3. "több kimeneti feszültségű külső tápegység": olyan külső tápegység, amely a hálózati áramforrásból származó váltakozó áramot egyidejűleg egynél több, alacsonyabb feszültségű egyenáramú vagy váltakozó áramú kimenetté képes átalakítani;

4. "feszültségátalakító": a hálózati áramforrásból származó 230 voltos bejövő feszültséget olyan, 110 voltos kimenő feszültséggé alakító eszköz, amelynek jellemzői hasonlók a hálózati áramforrásból származó bejövő feszültség jellemzőihez;

5. "szünetmentes tápegység": olyan eszköz, amely automatikusan tartalék villamos energiát szolgáltat, ha a hálózati áramforrás feszültsége elfogadhatatlanul alacsony szintre csökken;

6. "akkumulátortöltő": olyan eszköz, amely a kimeneti illesztőfelületnél közvetlenül kapcsolódik a leválasztható akkumulátorhoz;

7. "lámpatranszformátor": törpefeszültségű fényforrásokhoz használt külső tápegység;

8. "Etherneten keresztüli aktív tápellátáshoz használt tápfeladó": olyan eszköz, amely a hálózati áramforrásból származó bemenetet alacsonyabb feszültségű egyenáramú kimenetté alakítja, egy vagy több bemeneti és/vagy egy vagy több kimeneti Ethernet-porttal rendelkezik, áramot szolgáltat egy vagy több, a kimeneti Ethernet-port(ok)hoz csatlakoztatott eszköznek, továbbá csak akkor biztosítja a névleges feszültséget a kimeneti port(ok)on, ha szabványos folyamat útján kompatibilis eszközöket érzékel;

9. "önműködő készülékhez tartozó dokkolóállomás": olyan berendezés, amelybe egy akkumulátorral működő, felhasználói beavatkozás nélküli mozgást igénylő feladatok végrehajtására szolgáló készülék töltés céljából behelyezhető, és amely képes vezérelni a készülék önálló mozgását;

10. "elektromos hálózat": a hálózatból származó 230 (± 10 %) V-os, 50 Hz-es váltófeszültségű elektromos áramforrás;

11. "információtechnológiai berendezés": olyan berendezés, amelynek elsődleges funkciója a telekommunikációs üzenetek vagy adatok bevitele, tárolása, kijelzése, visszakeresése, átvitele, feldolgozása, kapcsolása vagy ellenőrzése, vagy e funkciók kombinációja, illetve, amely felszerelhető egy vagy több olyan csatlakozási ponttal, amelyet jellemzően információátvitelre használnak;

12. "magáncélú háztartási környezet": olyan környezet, ahol az érintett berendezés tíz méteres körzetén belül rádió- és televízió-vevőkészülékek használata valószínű;

13. "névleges kimenő teljesítmény": (PO) a gyártó által meghatározott maximális kimenő teljesítmény;

14. "üresjárási üzemmód": olyan állapot, amelynek során a külső tápegység bemenete a hálózati áramforráshoz csatlakozik, de a kimenete nem kapcsolódik elsődleges tölthető eszközhöz;

15. "aktív üzemmód": olyan állapot, amelynek során a külső tápegység bemenete a hálózati áramforráshoz, a kimenete pedig elsődleges tölthető eszközhöz csatlakozik;

16. "aktív üzemmódban mért hatásfok": a külső tápegység által aktív üzemmódban termelt energia és az energiatermeléshez szükséges bemenő teljesítmény aránya;

17. "aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok": az aktív üzemmódban 25, 50, 75 és 100 %-os névleges kimenő teljesítménynél mért hatásfokértékek átlaga;

18. "egyenértékű modell": a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de ugyanazon gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő által más modellként, másik modellazonosítóval forgalomba hozott vagy üzembe helyezett modell;

19. "modellazonosító": az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján egy termékmodell megkülönböztethető az ugyanazon védjegy, illetve ugyanazon gyártó, importőr vagy meghatalmazott képviselő neve alatt forgalmazott más modellektől.

3. cikk

Környezettudatos tervezési követelmények

A II. mellékletben meghatározott környezettudatos tervezési követelmények az ott megjelölt időpontoktól alkalmazandók.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

(1) A 2009/125/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2) A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a II. melléklet 2. c) pontjában felsorolt paraméterek megadott értékeit.

(3) Ha egy adott modell műszaki dokumentációjában szereplő információkat:

a) a megadandó műszaki információk szempontjából releváns műszaki jellemzőkben azonos, de egy másik gyártó által előállított modell adataiból vették át, vagy

b) terv alapján végzett számítások és/vagy ugyanazon vagy egy másik gyártó más modellje adatainak extrapolációja útján határozták meg,

úgy a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az adott számítás és a gyártók által a számítások pontosságának ellenőrzése érdekében elvégzett értékelés részleteit és eredményeit, adott esetben pedig a többi gyártó modelljeivel való azonosságra vonatkozó nyilatkozatot.

A műszaki dokumentációban fel kell sorolni az összes egyenértékű modellt, megadva azok modellazonosítóját.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú ellenőrzési eljárás

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett piacfelügyeleti célú vizsgálatok során a tagállami hatóságok az e rendelet III. mellékletében meghatározott ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Referenciaértékek

Az e rendelet elfogadásának időpontjában a piacon hozzáférhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező termékek és technológiák referenciaértékeit a IV. melléklet tartalmazza.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a technológiai fejlődés fényében felülvizsgálja ezt a rendeletet, és e felülvizsgálat eredményeit, adott esetben egy módosításra irányuló javaslat tervezetének kíséretében 2022. november 14-ig a konzultációs fórum elé tárja.

A felülvizsgálatnak különösen a következőkre kell kiterjednie: a 10 %-os terhelés melletti minimális energiahatékonyságra vonatkozó követelmény meghatározásának megvalósíthatósága; annak lehetősége, hogy a rendelet hatályát kiterjesszék a vezeték nélküli töltőkre, az Etherneten keresztüli aktív tápellátáshoz használt tápfeladókra, valamint az I. mellékletben nem szereplő elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezésekhez használt külső tápegységekre; a körforgásos gazdaságra vonatkozó célkitűzések - köztük a kölcsönös átjárhatóság - elérését támogató követelmények beépítésének lehetősége.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 278/2009/EK rendelet 2020. április 1-jétől hatályát veszti.

9. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2020. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. október 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2) A Bizottság közleménye: A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016-2019 (COM(2016) 773 final, 2016.11.30.).

(3) A Bizottság 278/2009/EK rendelete (2009. április 6.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 93., 2009.4.7., 3. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

I. melléklet

II. Az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések jegyzéke

1. Háztartási készülékek:

- főzésre vagy egyéb élelmiszer-feldolgozási célra, italkészítésre, tárolóedények vagy csomagolások felnyitására vagy lezárására, tisztításra, illetve ruházati cikkek kezelésére szolgáló készülékek;

- hajvágó, hajszárító, hajápoló eszközök, elektromos fogkefék, borotváló-, masszírozó- és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések;

- elektromos kések;

- mérlegek;

- órák és karórák, időmérésre, -jelzésre és -nyilvántartásra szolgáló egyéb berendezések.

2. Elsődlegesen magáncélú háztartási környezetben való használatra szánt információtechnológiai berendezések, beleértve a másoló- és nyomtatóberendezéseket, valamint a set-top boxokat.

3. Szórakoztatóelektronikai berendezések:

- rádiókészülékek;

- videokamerák;

- videofelvevők;

- hifiberendezések;

- audioerősítők;

- házimozi-rendszerek;

- televíziók;

- hangszerek;

- hang, illetve kép (beleértve a szignálokat is) rögzítésére vagy reprodukálására szolgáló egyéb berendezések, illetve hang és kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiák.

4. Elektromos és elektronikus játékok, szabadidős és sportfelszerelések:

- villanyvonatok vagy autóverseny-készletek;

- játékkonzolok, beleértve a kézi játékkonzolokat;

- elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések;

- egyéb játékok, szabadidős és sportfelszerelések.

II. melléklet

A külső tápegységek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények

1. Energiahatékonysági követelmények:

a) 2020. április 1-jétől az üresjárási üzemmódban fellépő villamosenergia-fogyasztás nem haladhatja meg a következő értékeket:

Váltakozó áramú–váltakozó áramú külső tápegységek, kivéve az alacsony feszültségű és a több kimeneti feszültségű külső tápegységeketVáltakozó áramú–egyenáramú külső tápegységek, kivéve az alacsony feszültségű és a több kimeneti feszültségű külső tápegységeketAlacsony feszültségű külső tápegységekTöbb kimeneti feszültségű külső tápegységek
PO ≤ 49,0 W0,21 W0,10 W0,10 W0,30 W
PO > 49,0 W0,21 W0,21 W0,21 W0,30 W

b) 2020. április 1-jétől az aktív üzemmódban mért átlagos hatásfoknak legalább a következő értékeket el kell érnie:

Váltakozó áramú–váltakozó áramú külső tápegységek, kivéve az alacsony feszültségű és a több kimeneti feszültségű külső tápegységeketVáltakozó áramú–egyenáramú külső tápegységek, kivéve az alacsony feszültségű és a több kimeneti feszültségű külső tápegységeketAlacsony feszültségű külső tápegységekTöbb kimeneti feszültségű külső tápegységek
PO ≤ 1,0 W0,5 × PO/1 W +0,1600,5 × PO/1 W +0,1600,517 × PO/1 W +0,0870,497 × PO/1 W +0,067
1 W < PO ≤ 49,0 W0,071 × ln(PO/1 W) – 0,0014 × PO/1 W +0,670,071 × ln(PO/1 W) – 0,0014 × PO/1 W +0,670,0834 × ln(PO/1 W) – 0,0014 × PO/1 W +0,6090,075 × ln(PO/1 W) + 0,561
PO > 49,0 W0,8800,8800,8700,860

2. Tájékoztatási követelmények:

a) 2020. április 1-jétől az adattáblán fel kell tüntetni a következő névleges információkat:

Adattáblán feltüntetendő információkÉrték és pontosságMértékegységMegjegyzések
Kimenő teljesítményX,XWAzokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, a rendelkezésre álló kimenő feszültség–kimenő áramerősség–kimenő teljesítmény kombinációkat kell megadni.
Kimenő feszültségX,XVAzokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, a rendelkezésre álló kimenő feszültség–kimenő áramerősség–kimenő teljesítmény kombinációkat kell megadni.
Kimenő áramerősségX,XAAzokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, a rendelkezésre álló kimenő feszültség–kimenő áramerősség–kimenő teljesítmény kombinációkat kell megadni.

b) 2020. április 1-jétől a végfelhasználóknak szóló használati utasításokban (amennyiben vannak ilyenek), valamint a gyártók, az importőrök vagy a meghatalmazott képviselők szabadon hozzáférhető internetes oldalain a következő információkat kell feltüntetni az alábbi sorrendben: A vonatkozó terhelt állapotok a következők:

Közzétett információkÉrték és pontosságMértékegységMegjegyzések
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és címe
Modellazonosító
Bemenő feszültségXVA gyártó által meghatározott információ. Érték vagy értéktartomány.
Bemenő váltóáram frekvenciájaXHzA gyártó által meghatározott információ. Érték vagy értéktartomány.
Kimenő feszültségX,XVNévleges kimenő feszültség. Meg kell adni, hogy váltakozó áramú vagy egyenáramú-e.
Azokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, a rendelkezésre álló kimenő feszültség–kimenő áramerősség–kimenő teljesítmény kombinációkat kell közzétenni.
Kimenő áramerősségX,XANévleges kimenő áramerősség.
Azokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, a rendelkezésre álló kimenő feszültség–kimenő áramerősség–kimenő teljesítmény kombinációkat kell közzétenni.
Kimenő teljesítményX,XWNévleges kimenő teljesítmény.
Azokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, a rendelkezésre álló kimenő feszültség–kimenő áramerősség–kimenő teljesítmény kombinációkat kell közzétenni.
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokX,X%Az 1–4. terhelt állapotban mért hatásfok számtani középértéke alapján a gyártó által megadott érték.
Azokban az esetekben, amikor több, aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokértéket adnak meg az 1. terhelt állapotban rendelkezésre álló különböző kimenő feszültségekhez kapcsolódóan, a legalacsonyabb kimenő feszültséghez megadott, aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokot kell közzétenni.
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnélX,X%A gyártó adja meg az 5. terhelt állapotban kiszámított érték alapján.
A legfeljebb 10 W névleges kimenő teljesítményű külső tápegységek mentesülnek e követelmény alól.
Azokban az esetekben, amikor több, aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokértéket adnak meg az 1. terhelt állapotban rendelkezésre álló különböző kimenő feszültségekhez kapcsolódóan, a legalacsonyabb kimenő feszültséghez megadott értéket kell közzétenni.
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztásX,XXWA gyártó adja meg a 6. terhelt állapotban mért érték alapján.
Névleges kimenő áramerősség százalékban kifejezve
1. terhelt állapot100 ± 2 %
2. terhelt állapot75 ± 2 %
3. terhelt állapot50 ± 2 %
4. terhelt állapot25 ± 2 %
5. terhelt állapot10 ± 1 %
6. terhelt állapot0 % (üresjárási üzemmód)

c) 2020. április 1-jétől a 4. cikk szerinti megfelelőségértékeléshez kapcsolódó műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a következőket:

1. 10 wattnál nagyobb névleges kimenő teljesítményű külső tápegységek esetében: Azokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, minden egyes méréshez meg kell adni a vonatkozó bejelentett értékeket. A vonatkozó terhelt állapotokat a 2. b) pont határozza meg;

Bejelentett értékLeírás
A kimenő áramerősség négyzetes középértéke (mA)Az 1–5. terhelt állapotban mért értékek.
A kimenő feszültség négyzetes középértéke (V)
Aktív üzemmódban mért kimenő teljesítmény (W)
A bemenő feszültség négyzetes középértéke (V)Az 1–6. terhelt állapotban mért értékek.
A bemenő teljesítmény négyzetes középértéke (W)
A bemenő áram teljes harmonikus torzítása
Tényleges teljesítménytényező
Energiafogyasztás (W)Az 1–5. terhelt állapotban kiszámított értékek, a 6. terhelt állapotban mért értékek.
Aktív üzemmódban mért hatásfokAz 1–5. terhelt állapotban kiszámított értékek.
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokAz 1–4. terhelt állapotban mért hatásfokértékek számtani középértéke.

2. legfeljebb 10 watt névleges kimenő teljesítményű külső tápegységek esetében: Azokban az esetekben, amikor egynél több fizikai kimenetet vagy egynél több kimenő feszültséget mérnek az 1. terhelt állapotban, minden egyes méréshez meg kell adni a vonatkozó bejelentett értékeket. A vonatkozó terhelt állapotokat a 2. b) pont határozza meg.

Bejelentett értékLeírás
A kimenő áramerősség négyzetes középértéke (mA)Az 1–4. terhelt állapotban mért értékek.
A kimenő feszültség négyzetes középértéke (V)
Aktív üzemmódban mért kimenő teljesítmény (W)
A bemenő feszültség négyzetes középértéke (V)Az 1–4. és 6. terhelt állapotban mért értékek.
A bemenő teljesítmény négyzetes középértéke (W)
A bemenő áram teljes harmonikus torzítása
Tényleges teljesítménytényező
Energiafogyasztás (W)Az 1–4. terhelt állapotban kiszámított értékek, a 6. terhelt állapotban mért értékek.
Aktív üzemmódban mért hatásfokAz 1–4. terhelt állapotban kiszámított értékek.
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokAz 1–4. terhelt állapotban mért hatásfokértékek számtani középértéke.

3. Mérések és számítások

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket és számításokat az e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványoknak megfelelően vagy más olyan megbízható, pontos és megismételhető módszerrel kell végezni, amely igazodik az általánosan korszerűként elfogadott módszertanhoz.

III. melléklet

Piacfelügyeleti célú ellenőrzési eljárás

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő nem használhatja ezeket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározásakor vagy ezeknek az értékeknek a megfelelés kimutatása céljából történő értelmezésekor, sem pedig kedvezőbb működési tulajdonságok kommunikálására.

Amikor a 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságoknak az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást kell alkalmazniuk:

1. A tagállami hatóságoknak a modell egyetlen darabján kell elvégezniük az ellenőrzést.

2. A modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha

a) a műszaki dokumentációban a 2009/125/EK irányelv IV. mellékletének 2. pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - adott esetben - az ezen értékek kiszámításához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a gyártóra, az importőrre vagy a meghatalmazott képviselőre nézve, mint az említett melléklet 2. g) pontjával összhangban elvégzett megfelelő mérések eredményei; valamint

b) a megadott értékek megfelelnek az e rendeletben meghatározott valamennyi követelménynek, továbbá a gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által az előírásoknak megfelelően közzétett termékinformációk nem tartalmaznak a gyártóra, az importőrre vagy a meghatalmazott képviselőre nézve a megadott értékeknél kedvezőbb értékeket; valamint

c) a tagállami hatóságok megvizsgálják a modell egy darabját, és a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak; valamint

d) a tagállami hatóságok megvizsgálják a modell egy darabját, és az megfelel a II. melléklet 2. pontjában meghatározott tájékoztatási követelményeknek.

3. Ha a 2. a), b) vagy d) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem bármely egyenértékű modell nem teljesíti e rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok ugyanazon modell további három darabját kiválasztják vizsgálatra. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több egyenértékű modellhez is tartozhat.

5. A modell akkor felel meg a vonatkozó követelményeknek, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban meghatározott feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem a modell, sem az egyenértékű modellek nem teljesítik e rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. vagy 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a II. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréshatárokat és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Az 1. táblázat paraméterei tekintetében semmilyen más, például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott tűrés nem alkalmazható.

1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterekEllenőrzési tűrések
Üresjárási üzemmódA meghatározott érték (*1) nem haladhatja meg 0,01 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéket.
Aktív üzemmódban mért hatásfok az egyes terhelt állapotokbanA meghatározott érték (*1) legfeljebb 5 %-kal lehet kisebb a megadott értéknél.
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfokA meghatározott érték (*1) legfeljebb 5 %-kal lehet kisebb a megadott értéknél.

(*1) Abban az esetben, ha a 4. pontban foglaltak szerint három új darab vizsgálatára sor kerül, a meghatározott érték a három új darabra meghatározott értékek számtani középértékét jelenti.

IV. melléklet

Referenciaértékek

E rendelet hatálybalépésének időpontjában a külső tápegységek üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztása és aktív üzemmódban mért átlagos hatásfoka tekintetében a piacon hozzáférhető legjobbnak tekinthető technológiát a következőképpen határozták meg:

a) Üresjárási üzemmód: A külső tápegységek üresjárási üzemmódban fellépő lehető legalacsonyabb energiafogyasztása tekintetében a következő közelítő értékek adhatók meg:

- 0,002 W, amennyiben PO ≤ 49,0 W;

- 0,010 W, amennyiben PO > 49,0 W.

b) Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok: A külső tápegységek aktív üzemmódban mért lehető legjobb átlagos hatásfoka tekintetében a következő közelítő értékek adhatók meg:

- 0,767, amennyiben PO ≤ 1,0 W;

- 0,905, amennyiben 1,0 W < PO ≤ 49,0 W;

- 0,962, amennyiben PO > 49,0 W.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019R1782 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019R1782&locale=hu