32003L0044[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/44/EK irányelve (2003. június 16.) a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 94/25/EK irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/44/EK irányelve

(2003. június 16.)

a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 94/25/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3], az egyeztetőbizottság által 2003. április 9-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) A kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. június 16-i 94/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [4] elfogadása óta bekövetkezett fejlődés szükségessé tette az irányelv módosítását.

(2) A 94/25/EK irányelv hatálya nem terjed ki a motoros vízi sporteszközökre, azonban az irányelv elfogadása óta néhány tagállam hatályba léptetett e sporteszközökre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

(3) A kedvtelési célú vízi járműveket és a motoros vízi sporteszközöket meghajtó motor szénmonoxidot (CO), szénhidrogéneket (CH) és nitrogénoxidokat (NOX) tartalmazó kipufogógázt termel, zajt és részecskéket bocsát ki, amely kihat mind az emberi egészségre, mind a környezetre.

(4) Az ilyen kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök motorja által termelt kipufogógázok, valamint az ilyen vízi járművek zajkibocsátása szintén nem tartozik a 94/25/EK irányelv hatálya alá.

(5) Időszerű tehát a környezetvédelmi követelményeknek a különféle közösségi intézkedésekbe való integrálása a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. E rendelkezéseket, amelyek már tárgyát képezik az ipar versenyképessége és a környezetvédelem viszonyáról szóló, 1992. december 3-i tanácsi állásfoglalásnak [5], 1999. április 29-i következtetéseiben átvette az ipari tanács.

(6) Egyes tagállamokban olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések vannak hatályban, amelyek korlátozzák a motoros vízi sporteszközök és motorjuk zaj- és kipufogógáz-kibocsátását az emberi egészség és a környezet, valamint adott esetben a háziállatok egészségének védelme érdekében. Ezek az intézkedések igen eltérőek, és alkalmasak arra, hogy befolyásolják az érintett termékek szabad mozgását, és a Közösségen belüli kereskedelem akadályát képezzék.

(7) A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] keretében a tagállamok közölték azon nemzeti rendelkezéseik tervezetét, amelyek célja a kedvtelési célú vízi járművek motorja zaj- és kipufogógáz-kibocsátásának csökkentése. E műszaki szabályok, a már hatályos nemzeti rendelkezésekhez hasonlóan, az érintett termékek szabad mozgását hátrányosan befolyásolják, illetve a belső piac zavartalan működése akadályainak minősülhetnek. Ennek következtében kötelező erejű közösségi jogi eszköz meghatározása szükséges.

(8) A nemzeti jogok harmonizációja az egyetlen út a belső piacon fellépő ilyen kereskedelmi akadályok és tisztességtelen verseny megszüntetésére. A zaj- és kipufogógáz-kibocsátás korlátozásának célkitűzését az egyes tagállamok önállóan nem képesek kielégítően megvalósítani. Az ezen irányelvben foglalt intézkedések csak az alapvető követelményeket határozzák meg a kedvtelési célú vízi járművek, a motoros vízi sporteszközök és az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi motortípus szabad mozgása tekintetében.

(9) Ezek az intézkedések összhangban vannak a műszaki harmonizáció és a szabványosítás új megközelítési módjáról szóló, 1985. május 7-i tanácsi állásfoglalásban [7] meghatározott alapelvekkel, hivatkozva a harmonizált európai szabványokra.

(10) Az emberi egészség és a környezet optimális hatékonyságú védelmének biztosítása érdekében az e rendeletben a kipufogógáz- és zajkibocsátásra vonatkozóan megállapított rendelkezések egyaránt alkalmazandók a motoros vízi sporteszközökre és valamennyi motorra, függetlenül attól, hogy beépített motorról, külmotorról vagy farmotorról - beépített kipufogórendszerrel vagy a nélkül - van-e szó. A jelentős módosításon áteső motorok a kipufogógáz tekintetében szintén ezen irányelv hatálya alá tartoznak. A beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral, vagy beépített hajtóműrendszerrel felszerelt olyan vízi járművek, amelyek jelentős járműátalakításon esnek át, úgyszintén ezen irányelv hatálya alá tartoznak a zajkibocsátás tekintetében, amennyiben az átalakítást követő öt éven belül forgalomba hozzák azokat a Közösség piacán.

(11) Az érintett motorok által termelt kipufogógázra vonatkozó alapvető követelmények betartása elengedhetetlen az emberi egészség és a környezet védelme érdekében. Meg kell határozni a kipufogógáz szénmonoxid- (CO), szénhidrogén- (CH), nitrogénoxid- (NOX) és légszennyező részecsketartalmának megengedett legnagyobb határértékeit. A zajkibocsátás tekintetében megengedett legmagasabb szintet e motorok teljesítménye, valamint a vízi jármű motorjainak száma és típusa függvényében kell osztályozni. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében ezen intézkedéseknek összhangban kell lenniük a motor kibocsátási értékeinek csökkentését célzó minden más intézkedéssel.

(12) A tagállamoknak fontolóra kell venniük olyan nemzeti támogatási intézkedések bevezetését, amelyek ösztönzik a biológiailag lebontható szintetikus kenőolajok használatát a kedvtelési célú vízi járművek okozta vízszennyezés csökkentése érdekében. A közösségi szintű intézkedések bevezetésének vizsgálatára ezen irányelv felülvizsgálatakor kerül sor.

(13) Az említett két kibocsátásfajta tekintetében a kedvtelési célú vízi járművet, a motoros vízi sporteszközt illetve a motort mindig el kell látni a megfelelőségüket igazoló adatokkal.

(14) A harmonizált európai szabványok - különösen a kibocsátási értékek mérése és a vizsgálati módszerek tekintetében - megkönnyítik az alapvető követelményeknek való megfelelés igazolását az ezen irányelv hatálya alá tartozó kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök kibocsátási értékeinek esetében is.

(15) Tekintettel a felmerülő kockázatok jellegére, megfelelőségértékelési eljárásokat kell elfogadni a szükséges mértékű védelem biztosítása érdekében. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője, vagy ha az előbbiek nem tesznek eleget kötelezettségüknek, a terméket forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személy köteles gondoskodni arról, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek a forgalomba hozatalkor és/vagy üzembe helyezéskor megfeleljenek a vonatkozó alapvető követelményeknek. Olyan megfelelő eljárásokat kell megállapítani, amelyek hasonlóan szigorú eljárások között választást tesznek lehetővé. Ezen eljárásoknak meg kell felelniük a megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatnak [8].

(16) A kipufogógáz-kibocsátás tekintetében valamennyi típusú motornak - ideértve a motoros vízi sporteszközöket és más hasonló motorhajtású vízi járműveket - viselnie kell a gyártó vagy Közösségen belüli meghatalmazott képviselője által elhelyezett CE-jelölést, kivéve a beépített motorokat és a beépített kipufogórendszer nélküli farmotorokat, a 97/68/EK irányelv [9] II. szintje szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorokat, valamint a 88/77/EGK irányelv [10] szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorokat, amelyekhez csatolni kell a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát. A zajkibocsátás tekintetében csak a külmotoroknak és a beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotoroknak kell viselniük a gyártó vagy meghatalmazott képviselője, illetve a Közösségben forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személy által elhelyezett CE-jelölést. A zajkibocsátás tekintetében valamennyi típusú motor esetén - a külmotorok és a beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok kivételével - a vízi járművön elhelyezett CE-jelölés igazolja a vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést.

(17) A 94/25/EK irányelvet módosítani kell azon gyártási igények figyelembevétele céljából is, amelyek a tanúsítási eljárások szélesebb választékát igénylik.

(18) A jogbiztonság és a kedvtelési célú vízi járművek biztonságos használata érdekében számos olyan műszaki kérdést kell tisztázni, amelyek a kedvtelési célú vízi járművek alapvető felépítési követelményeire vonatkoznak a hajókialakítási kategóriák, az ajánlott legnagyobb terhelés, a vízi jármű azonosító száma, az üzemanyagtartályok, a tűzoltó készülékek, valamint a vízszennyezés megelőzése vonatkozásában.

(19) A Bizottságnak gondosan figyelemmel kell kísérnie a motortechnológia fejlődését, valamint a jövőbeli környezetvédelmi követelmények betartása iránti igényt annak érdekében, hogy megvizsgálja a zaj- és kipufogógáz-kibocsátási határértékek további csökkentésének lehetőségét.

(20) A jogszabályalkotás hatékony működését biztosító intézkedések alkalmazásának elősegítése érdekében fenn kell tartani és meg kell erősíteni a Bizottság és a tagállamok közötti szoros együttműködést létrehozó eljárást egy bizottság keretében.

(21) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [11] összhangban kell elfogadni.

(22) Olyan átmeneti szabály előírása szükséges, amely lehetővé teszi, hogy az ezen irányelv hatálybalépésének napján hatályos nemzeti rendelkezéseknek megfelelő egyes termékek forgalomba hozhatók és/vagy üzembe helyezhetők legyenek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1) Ez az irányelv a következőkre alkalmazandó:

a) a kialakítás és a felépítés tekintetében:

i. kedvtelési célú vízi járművek és félkész vízi járművek;

ii. motoros vízi sporteszközök;

iii. a II. mellékletben említett részegységek, ha önállóan kerülnek forgalomba a Közösségben, és ha beépítésre szánják;

b) a kipufogógáz tekintetében:

i. kedvtelési célú vízi járműveken vagy motoros vízi sporteszközökön, illetve azokban felszerelt vagy kifejezetten ilyen felszerelésre szánt hajtómotorok;

ii. az e vízi járműveken illetve ezekben felszerelt olyan hajtómotorok, amelyek "jelentős motormódosításon"; estek át;

c) a zajkibocsátás tekintetében:

i. beépített kipufogórendszer nélküli farmotoros, vagy beépített hajtómotoros kedvtelési célú vízi járművek;

ii. beépített kipufogórendszer nélküli farmotoros, vagy beépített hajtó motoros olyan kedvtelési célú vízi járművek, amelyek jelentős járműátalakításon estek át, és amelyeket az ezt követő öt éven belül forgalomba hoznak a Közösségben;

iii. motoros vízi sporteszközök;

iv. kedvtelési célú vízi járművön történő felszerelésre szánt külmotorok és beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok;

d) az a) pont ii. alpontja, a b) és a c) pont hatálya alá tartozó termékekre ezen irányelv rendelkezései a hatálybalépését követő első forgalomba hozatal és/vagy üzembe helyezés időpontjától kezdődően vonatkoznak.

(2) A következők nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe:

a) az (1) bekezdés a) pontja tekintetében:

i. kizárólag versenyzésre szolgáló és a gyártó által ilyenként feltüntetett vízi járművek, beleértve a versenyzésre és edzésre szolgáló evezős csónakokat;

ii. kenuk, kajakok, gondolák és vízibiciklik;

iii. vitorlás szörfdeszkák;

iv. egyéb szörfdeszkák, ideértve a gépi hajtású szörfdeszkákat is;

v. az 1950 előtt tervezett eredeti történelmi vízi járművek, valamint azok túlnyomóan eredeti anyagokból készített és a gyártó által ilyenként feltüntetett egyedi utánzatai;

vi. kísérleti célú vízi járművek, feltéve hogy később nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

vii. saját használatra épített vízi járművek, feltéve hogy a megépítésüket követő öt éven belül nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

viii. a (3) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül az olyan vízi járművek, amelyek speciálisan arra szolgálnak, hogy legénységgel ellátva kereskedelmi céllal személyeket szállítsanak, és különösen azok, amelyeket - a szállított személyek számától függetlenül - a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 1982. október 4-i 82/714/EGK tanácsi irányelv [*] HL L 301., 1982.10.28., 1. o. Az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv. meghatároz;

ix. felszín alatti vízi járművek;

x. légpárnás vízi járművek;

xi. hordszárnyas hajók;

xii. külső égésű gőzgéppel hajtott hajók, amelyek üzemanyaga szén, koksz, fa, olaj vagy gáz;

b) az (1) bekezdés b) pontja tekintetében:

i. a következőkre felszerelt vagy kifejezetten ilyen felszerelésre szánt hajtómotorok:

- kizárólag versenyzésre szolgáló és a gyártó által ilyenként feltüntetett vízi járművek,

- kísérleti célú vízi járművek, feltéve hogy később nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán,

- a (3) bekezdés a) pontjának sérelme nélkül, az olyan vízi járművek, amelyek speciálisan arra szolgálnak, hogy személyzettel ellátva kereskedelmi céllal személyeket szállítsanak, és különösen azok, amelyeket - a szállított személyek számától függetlenül - a 82/714/EGK irányelv meghatároz,

- felszín alatti vízi járművek,

- légpárnás járművek,

- hordszárnyas vízi járművek;

ii. az 1950 előtti tervezésen alapuló eredeti történelmi hajtómotorok és egyedi utánzataik, amelyeket sorozatban nem gyártanak, és a (2) bekezdés a) pontjának v. és vii. alpontjában említett vízi járműre vannak felszerelve;

iii. saját használatra épített hajtómotorok, feltéve hogy a megépítésüket követő öt éven belül nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

c) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében:

- az e bekezdés b) pontjában említett valamennyi vízi jármű,

- saját használatra épített vízi járművek, feltéve hogy a megépítésüket követő öt éven belül nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "kedvtelési célú vízi jármű";: bármely olyan sport- és szabadidős célokat szolgáló vízi jármű, függetlenül meghajtási módjától, amelynek a megfelelő harmonizált szabványok szerint mért hajótesthossza 2,5 m és 24 m között van; azok a vízi járművek, amelyek charter- vagy oktatóhajóként is felhasználhatók, szintén az irányelv hatálya alá tartoznak, ha kedvtelési céllal kerültek forgalomba a Közösségben;

b) "motoros vízi sporteszköz";: olyan vízi jármű, amelynek hossza nem éri el a 4 m-t, elsődleges meghajtását vízsugárszivattyúval ellátott belső égésű motor biztosítja, és amelynek rendeltetésszerű működtetését a hajótesten - és nem annak belsejében - ülő, álló vagy térdelő személy vagy személyek végzik;

c) "hajtómotor";: bármely szikragyújtásos vagy kompressziós gyújtású, meghajtási célra használt belső égésű motor, ideértve a kétütemű és a négyütemű beépített motorokat, a beépített kipufogórendszerrel rendelkező vagy a nélküli farmotorokat és a külmotorokat;

d) "jelentős motormódosítás";: a motor olyan jellegű módosítása,

- amelynek következtében a motor esetlegesen túllépheti az I. melléklet B. pontjában meghatározott kibocsátási határértékeket, kivéve a motorrészegységek olyan szokásos cseréjét, amely nem változtat a kibocsátási jellemzőkön, vagy

- amely a motor névleges teljesítményét 15 %-nál nagyobb mértékben növeli;

e) "jelentős jármű-átalakítás";: a vízi jármű olyan jellegű átalakítása, amely

- megváltoztatja a vízi jármű meghajtási módját,

- a motor jelentős átalakításával jár,

- olyan mértékben változtat a vízi járművön, hogy az új vízi járműnek minősül;

f) "meghajtási mód";: a vízi jármű haladását biztosító mechanikai módszer, így különösen a hajócsavaros, illetve a vízsugaras mechanikai meghajtórendszer;

g) "motorcsalád";: a motorok gyártó általi csoportosítása, amelyben az azonos csoportba tartozó motorok - felépítésükből adódóan - elvárhatóan ugyanolyan kipufogógáz-kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek, és megfelelnek ezen irányelv kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeinek;

h) "gyártó";: bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó terméket tervez és gyárt, valamint aki ilyen terméket terveztet és/vagy gyártat abból a célból, hogy saját nevében forgalomba hozza;

i) "meghatalmazott képviselő";: bármely olyan, a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, akit a gyártó írásban meghatalmaz, hogy az ezen irányelv alapján fennálló kötelezettségei tekintetében az utóbbi nevében eljárjon.";

2. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek szabad mozgása

(1) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a kedvtelési célú vízi járművek területükön történő forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amennyiben azokon fel van tüntetve a IV. mellékletben említett CE-jelölés, amely jelzi, hogy megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek, a II. fejezetben meghatározott megfelelőségértékelési eljárást is beleértve.

(2) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a félkész vízi járművek forgalomba hozatalát, amennyiben a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője vagy a forgalomba hozó személy a III. melléklet a) pontjának megfelelően úgy nyilatkozik, hogy a vízi járműveket mások általi befejezésre szánták.

(3) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a II. mellékletben említett részegységek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését, amennyiben azokon fel van tüntetve a IV. mellékletben említett CE-jelölés, amely jelzi, hogy kielégítik a vonatkozó alapvető követelményeket, továbbá amennyiben ezen részegységekhez a XV. mellékletben előírt írásos megfelelőségi nyilatkozatot csatoltak, és a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy - harmadik országból történő behozatal esetében - a közösségi piacon az részegységeket forgalomba hozó személy III. melléklet b) pontjában említett nyilatkozatának megfelelően kedvtelési célú vízi járműbe történő beépítésre szánják azokat.

(4) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a következők forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését:

- beépített motorok és beépített kipufogórendszer nélküli farmotorok,

- a 97/68/EK irányelv [*] Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 16-i 97/68/EK irányelve a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belső égésű motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 59., 1998.2.27., 1. o.). A 2001/63/EK bizottsági irányelvvel (HL L 227., 2001.8.23., 41. o.) módosított irányelv. szerinti típusjóváhagyással rendelkező azon motorok, amelyek megfelelnek az említett irányelv I. melléklete 4.2.3. pontjában meghatározott II. szintnek, és

- a 88/77/EGK irányelv [**] A Tanács 1987. december 3-i 88/77/EGK irányelve a járművekben használt kompressziós gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a földgázzal vagy cseppfolyós gázzal hajtott, járművekben használt külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 36., 1988.2.9., 33. o.) A legutóbb a 2001/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 107., 2001.4.18., 10. o.) módosított irányelv.; szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorok;

amennyiben a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a XV. melléklet 3. pontja szerint nyilatkozik arról, hogy a motor megfelel ezen irányelv kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeinek, ha a gyártó útmutatásának megfelelően kedvtelési célú vízi járműbe vagy motoros vízi sporteszközbe szerelik.

(5) A tagállamok nem akadályozhatják az 1. cikk (1) bekezdésben említett, de ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékek kiállítását vásárokon, kiállításokon, bemutatókon stb., feltéve hogy egy jól látható tábla egyértelműen jelzi, hogy az ilyen termékek nem hozhatók forgalomba és nem helyezhetők üzembe, amíg nem biztosították az ezen irányelvnek való megfelelésüket.

(6) Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek más szempontokat érintő egyéb olyan irányelvek hatálya alá is tartoznak, amelyek szintén rendelkeznek a CE-jelölés feltüntetéséről, úgy e jelölés azt is jelzi, hogy az adott termékek az említett egyéb irányelvek rendelkezéseinek is megfelelnek. A CE-jelölés jelzi az alkalmazandó irányelveknek vagy azok vonatkozó részeinek való megfelelést. Ez esetben az ilyen irányelvekben előírt termékkísérő dokumentumokban, megfelelőségi nyilatkozatban vagy útmutatókban meg kell adni a gyártó által alkalmazott ezen irányelvek adatait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésüknek megfelelően."

3. a szöveg a következő cikkel egészül ki:

"6a. cikk

Bizottsági eljárás

(1) Az I. melléklet B. 2. pontjában és az I. melléklet C. 1. pontjában meghatározott követelményeknek a műszaki ismeretek fejlődése és az új tudományos eredmények figyelembevétele érdekében szükséges módosításait, a kipufogógáz- és zajkibocsátási határértékek, valamint a Froude-számra és a teljesítmény/vízkiszorítás arányára vonatkozó értékek közvetlen vagy közvetett módosítását kivéve, a Bizottság fogadja el, amelyet munkájában a 6. cikk (3) bekezdése szerint létrehozott állandó bizottság segít, amely a (2) bekezdésben említett eljárással összhangban mint szabályozási bizottság működik. Hatáskörébe tartoznak a kipufogógáz- és zajkibocsátási vizsgálatok során használandó referencia-tüzelőanyagok és szabványok.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás során az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire is tekintettel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.";

4. a 7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy az 1. cikk alkalmazási körébe tartozó és a IV. mellékletben említett CE-jelölést viselő termék személyek egészségét és biztonságát, valamint adott esetben vagyontárgyak biztonságát vagy a környezetet veszélyezteti, annak ellenére, hogy szakszerűen tervezték, építették meg, illetve be, karbantartják, és rendeltetésszerűen használják, úgy megteszi a szükséges ideiglenes intézkedéseket az adott termék forgalomból való kivonására vagy forgalomba hozatalának és/vagy üzembe helyezésének betiltására, illetve korlátozására.";

5. A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben az 1. cikkben említett, CE-jelöléssel ellátott termékről kiderül, hogy nem felel meg ezen irányelvnek, az illetékes tagállam megteszi a megfelelő intézkedést azzal szemben, aki a terméket a jelöléssel ellátta, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.";

6. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését megelőzően a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett eljárásokat kell végrehajtania.

A kedvtelési célú vízi jármű megépítését követő értékelése esetén, amennyiben sem a gyártó, sem pedig a Közösségben letelepedett képviselője nem teljesíti a termék ezen irányelv szerinti megfelelőségével kapcsolatos kötelezettségeit, akkor azt megteheti a Közösségben letelepedett bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a terméket saját felelősségére forgalomba hozza és/vagy üzembe helyezi. Ilyen esetben a forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személy az építést befejeztekor készített vizsgálati jelentés iránti kérelmet nyújt be egy kijelölt szervhez. A forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személy átad a kijelölt szervnek minden olyan rendelkezésre álló dokumentumot és műszaki dokumentációt, amely a termék származási országában történő első forgalomba hozatalára vonatkozik. A kijelölt szerv megvizsgálja az egyedi terméket és számításokat, illetve egyéb értékeléseket végez annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a termék ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való egyenértékű megfelelőségéről. Ez esetben az I. melléklet 2.2. pontjában említett "Hajóépítő tábláján"; feltüntetik a "Bizonyítvány az építés befejeztéről"; jelzést. A kijelölt szerv az elvégzett értékelés alapján megfelelőségi jelentést készít, és tájékoztatja a forgalomba hozó és/vagy üzembe helyező személyt a kötelezettségeiről. Az illető személy kiállít egy megfelelőségi nyilatkozatot (lásd a XV. mellékletet), és felhelyezi, illetve felhelyezteti a terméken a CE-jelölést, valamint a megfelelő kijelölt szerv azonosítószámát.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek tervezése és megépítése tekintetében a hajógyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője az I. melléklet A.1. pontjában említett A., B., C. és D. vízijármű-kialakítási kategóriák esetében a következő eljárásokat alkalmazza:

a) A. és B. kategória esetében:

i. 2,5 m és 12 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

ii. 12 m és 24 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: a VII. mellékletben említett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

b) C. kategória esetében:

i. 2,5 m és 12 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén:

- az I. melléklet A. pontjának 3.2. és 3.3. alpontjaira vonatkozó harmonizált szabványok betartása esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H,

- az I. melléklet A. pontjának 3.2. és 3.3. pontjaira vonatkozó harmonizált szabványok be nem tartása esetén: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

ii. 12 m és 24 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: a VII. mellékletben említett EK-típusvizsgálat (B modul), amelyet a VIII. mellékletben említett típusmegfelelés (C modul) követ, vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

c) D. kategória esetében:

2,5 m és 24 m közötti hajótest-hosszúságú vízi jármű esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett típusmegfeleléssel (C modul), vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

d) motoros vízi sporteszköz esetében:

az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálat (B modul), amelyet a VIII. mellékletben említett típusmegfelelés (C modul) követ, vagy a következő modulok egyike: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H;

e) a II. mellékletben említett részegységek esetében: a következő modulok egyike: B + C vagy B + D vagy B + F vagy G vagy H.

(3) A kipufogógáz-kibocsátás tekintetében:

az 1 cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek esetében a motor gyártója vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a VII. mellékletben ismertetett EK-típusvizsgálatot (B modul), majd pedig a VIII. mellékletben említett típusmegfelelést (C modul), vagy a következő modulok egyikét alkalmazza: B + D vagy B + E vagy B + F vagy G vagy H.

(4) A zajkibocsátás tekintetében:

a) az 1 cikk (1) bekezdése c) pontjának i. és ii. alpontjában említett termékek esetén a vízi jármű gyártója vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a következőket alkalmazza:

i. harmonizált szabvány [*] EN ISO 14509. használatával végzett zajmérő vizsgálatok esetén: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a IX. mellékletben említett egyedi vizsgálat (G modul), vagy a XII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás (H modul);

ii. a Froude-szám és a teljesítmény/vízkiszorítás arány módszerének alkalmazásával végzett értékelés esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett vizsgálatokkal (Aa modul), vagy a XI. mellékletben említett egyedi vizsgálat (G modul), vagy a XII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás (H modul);

iii. az i. pontnak megfelelően tanúsított referencia-vízijárműre vonatkozó adatok használatával történő értékelés esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul), vagy belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett kiegészítő követelményekkel (Aa modul), vagy a XI. mellékletben említett egyedi vizsgálat (G modul), vagy a XII. mellékletben említett teljes minőségbiztosítás (H modul);

b) az 1. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. és iv. alpontjában említett termékek esetén a motoros vízi sporteszköz/motor gyártója vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a következőket alkalmazza: belső gyártásellenőrzés a VI. mellékletben említett kiegészítő követelményekkel (Aa modul), vagy a G vagy a H modul.";

7. A 10. cikk (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A következő termékek forgalomba hozatalakor azokon fel kell tüntetni a CE megfelelőségi jelölést:

a) kedvtelési célú vízi jármű, motoros vízi sporteszköz, valamint a II. mellékletben említett részegységek, amelyek úgy minősülnek, hogy eleget tesznek az I. mellékletben foglalt megfelelő alapvető követelményeknek;

b) külmotorok, amelyek úgy minősülnek, hogy eleget tesznek az I. melléklet B. és C. pontjában foglalt alapvető követelményeknek;

c) beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok, amelyek úgy minősülnek, hogy eleget tesznek az I. melléklet B. és C. pontjában foglalt alapvető követelményeknek.

(2) A IV. mellékletben bemutatott CE megfelelőségi jelölést láthatóan, jól olvasható és letörölhetetlen formában kell feltüntetni az I. melléklet A.2.2. pontjában említett vízi járműveken és motoros vízi sporteszközökön, a II. mellékletben említett részegységeken és/vagy azok csomagolásán, továbbá az I. melléklet B.1.1. pontjában említett külmotorokon és a beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorokon.

A CE-jelölés mellett fel kell tüntetni azon kijelölt szerv azonosítószámát is, amely a IX., X., XI., XII. és XVI. mellékletben szereplő eljárások végrehajtásáért felelős.

(3) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékeken tilos olyan jelölések feltüntetése, amelyek a CE megfelelőségi jelölés jelentése és alakja tekintetében megtévesztésre alkalmasak. Bármilyen más jelölés felhelyezhető az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékeken és/vagy azok csomagolásán, feltéve hogy nem csökkenti a CE megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát.";

8. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

1. a cím helyébe a következő szöveg lép:

I. MELLÉKLET

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK

ELŐZETES VIZSGÁLAT

E melléklet alkalmazásában a "vízi jármű" kedvtelési célú vízi jármű és motoros vízi sporteszköz.

A. A vízi járművek tervezésével és építésével kapcsolatos alapvető biztonsági követelmények

;

2. az

"1. KATEGÓRIÁK"

pontban foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Kategória | Szélerősség (Beaufort-skálán) | Mértékadó hullámmagasság (H 1/3, méter) |

A-"óceáni" | 8 felett | 4 felett |

B-nyílttengeri utakra | 8 és kisebb | 4 és kisebb |

C-tengeri part menti vizek | 6 és kisebb | 2 és kisebb |

D-védett vizek | 4 és kisebb | 0,3 és kisebb" |

3. az A. kategória meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

"A. Óceáni: Olyan hosszabb utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során (a Beaufort-skála szerinti) 8-asnál nagyobb fokozatú szélerősségek és 4 m feletti mértékadó hullámmagasságok fordulhatnak elő, amelyeknek - rendkívüli viszonyok kivételével - ezek a vízi járművek képesek saját erőből ellenállni.";

4. a D. kategória meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

"D. Védett vizekre: Védett part menti vizeken, kisebb öblökben, kisebb tavakon, folyókon és csatornákon tett olyan utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 4-es fokozatú szélerősségek és max. 0,3 m-es mértékadó hullámmagasságok, és esetenként max. 0,5 m-es magasságú, például elhaladó hajók által keltett hullámok fordulhatnak elő.";

5. az

"1. Kategóriák"

pont utolsó albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az egyes kategóriákba tartozó vízi járműveket úgy kell tervezni és megépíteni, hogy ellenálljanak az e paramétereknek megfelelő igénybevételeknek a stabilitás, az úszóképesség és az I. mellékletben felsorolt egyéb alapvető követelmények tekintetében, és jól manőverezhetők legyenek.";

6. a

"2. Általános követelmények"

pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó termékeknek ki kell elégíteniük a rájuk vonatkozó alapvető követelményeket.";

7. a 2.1. pontban:

a) a cím a következőképpen módosul: "A vízi jármű azonosítása";

b) a bevezető rendelkezés a következőképpen módosul:

"Minden vízi járművet azonosítószámmal kell megjelölni, amely a következő adatokat tartalmazza:";

8. a

"2.2. Hajóépítő táblája"

pontban a negyedik franciabekezdés a következőképpen módosul:

"- a gyártó által ajánlott legnagyobb terhelés a 3.6. pont szerint, a megtöltött, rögzített tartályok tömegét kivéve";

9. a

"3.6. A gyártó által ajánlott maximális terhelés"

pontban a következő szavakat el kell hagyni:

"... hajógyártó tábláján feltüntetett ...";

10. az

"5. Beépítési követelmények"

pont a következő szöveggel egészül ki:

"5.1.5. Vezető nélkül működő motoros vízi sporteszköz.

A motoros vízi sporteszközt úgy kell megtervezni, hogy automatikus motorleállítással vagy olyan automatikus berendezéssel rendelkezzen, amely csökkenti a sebességet, körkörös irányú továbbhaladás mellett, ha a vezető szándékosan leszáll vagy leesik a motoros vízi sporteszközről."

11. az 5.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.2.2. Üzemanyagtartályok

Az üzemanyagtartályokat, -vezetékeket és -tömlőket rögzíteni kell, és minden jelentősebb hőforrástól el kell különíteni vagy meg kell védeni. A tartályok anyagát és felépítését a kapacitásnak és az üzemanyag típusának megfelelően kell megválasztani. A tartálytereket szellőztetni kell.

Benzinüzemanyagot olyan tartályokban kell tárolni, amelyek nem képezik a hajótest részét, és amelyek

a) el vannak szigetelve a motortértől és minden egyéb gyújtóforrástól;

b) el vannak választva a lakóterektől.

Dízelüzemanyag tárolható olyan tartályokban, amelyek a hajótest részét képezik.";

12. az 5.6.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.6.2. Tűzoltó készülék

A vízi járműveket a tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó készülékkel kell felszerelni, illetve fel kell tüntetni a tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó berendezés helyét és teljesítményét. A vízi jármű nem helyezhető üzembe a megfelelő tűzoltó készülékek hiányában. A benzinmotorok motorterét olyan tűzoltó rendszerrel kell védeni, amely nem teszi szükségessé a motortér kinyitását tűz esetén. Ha hordozható tűzoltó készülékek vannak felszerelve, ezeknek jól hozzáférhetőeknek kell lenniük, egyiket pedig úgy kell elhelyezni, hogy a vízi jármű fő kormányállásából könnyen elérhető legyen.";

13. az 5.8. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.8. Vízszennyezés megelőzése és a hulladék partra szállítására szolgáló berendezések

A vízi járműveket úgy kell megépíteni, hogy megelőzze a szennyező anyagok (olaj, üzemanyag stb.) véletlen vízbe jutását.

A WC-vel ellátott vízi járműveknek a következőkkel kell rendelkezniük:

a) tárolótartályok, vagy

b) lehetőség tárolótartályok csatlakoztatására.

Az állandóan rögzített tárolótartályokkal felszerelt vízi járműveken szabványos ürítő csatlakozást kell kialakítani, amely lehetővé teszi a gyűjtőberendezések csövezetékeinek a vízi jármű ürítőcsövéhez való csatlakoztatását.

A hajótesten áthatoló, emberi eredetű hulladékot szállító csöveket ezenkívül olyan szelepekkel kell ellátni, amelyek zárt helyzetben rögzíthetők.";

14. a szöveg a következő részekkel egészül ki:

"B. Hajtómotorok kipufogógáz-kibocsátására vonatkozó alapvető követelmények

A hajtómotoroknak meg kell felelniük a kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó következő alapvető követelményeknek.

1. A motor azonosítása

1.1. Minden motoron világosan fel kell tüntetni a következő adatokat:

- a motorgyártó védjegye vagy kereskedelmi neve,

- a motor típusa, adott esetben a motorcsalád,

- egyedi motorazonosító szám,

- CE-jelölés, amennyiben a 10. cikk szerint szükséges.

1.2. E jelöléseknek a motor szokásos élettartama alatt világosan olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lenniük. Címke vagy tábla alkalmazása esetén azokat olyan módon kell rögzíteni, hogy a rögzítés a motor teljes várható élettartama alatt tartós legyen, és a címke/tábla ne legyen eltávolítható annak megsemmisítése vagy megrongálása nélkül.

1.3. E jelöléseket a motor olyan részén kell elhelyezni, amely a motor rendeltetésszerű működéséhez szükséges, és amelyet általában nem kell cserélni a motor teljes élettartama alatt.

1.4. E jelöléseket olyan módon kell elhelyezni, hogy egy átlagember számára azonnal észrevehetők legyenek azt követően, hogy a motorra a működéséhez szükséges valamennyi részegységet felszerelték.

2. Kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelmények

A hajtómotorokat úgy kell megtervezni, megépíteni és összeszerelni, hogy a szabályos üzembe helyezést követő szokásos használat mellett kipufogógáz-kibocsátásuk ne haladja meg a következő táblázatban meghatározott határértékeket:

1. táblázat

(g/kWh) |

Típus | Szénmonoxid CO = A + B / PNn | Szénhidrogének HC = A + B / PNn | Nitrogén-oxidok NOX | Részecskék PT |

A | B | n | A | N | n |

Kétütemű, szikragyújtásos | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 30,0 | 100,0 | 0,75 | 10,0 | Nem alkalmazandó |

Négyütemű, szikragyújtásos | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 0,75 | 15,0 | Nem alkalmazandó |

Kompressziós gyújtású | 5,0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 9,8 | 1,0 |

ahol A, B és n a táblázatnak megfelelő állandók, PN a névleges motorteljesítmény (kW), a kipufogógáz-kibocsátás mérése pedig a harmonizált szabványnak megfelelően történik [*] EN ISO 8178-1: 1996..

130 kW-nál nagyobb teljesítményű motor esetén az E3 (IMO) vagy pedig az E5 (kedvtelési célú tengeri hajózás) vizsgálati ciklus használható.

A kipufogógáz-kibocsátás vizsgálatára használt referencia-üzemanyagokat a benzin- és a dízelmotorok tekintetében a 98/69/EK irányelv (IX. melléklet, 1. és 2. táblázat), a cseppfolyós gázzal hajtott motorok tekintetében pedig a 98/77/EK irányelv határozza meg.

3. Tartósság

A motorgyártó olyan motor-beszerelési és -karbantartási útmutatót köteles biztosítani, amelynek alkalmazásával a motor rendeltetésszerű használat mellett, szokásos élettartama végéig képes megfelelni a fenti határértékeknek.

Ezt az információt a motorgyártó a szokásos működési cikluson alapuló előzetes terhelési vizsgálattal, a részegységek anyagkifáradásának kiszámításával nyeri annak érdekében, hogy a szükséges karbantartási utasításokat a gyártó elkészíthesse és minden új motorhoz csatolja első forgalomba hozatalakor.

A motor szokásos élettartama a következőt jelenti:

a) beépített motor vagy farmotor beépített kipufogórendszerrel vagy a nélkül: 480 óra vagy 10 év, amelyik előbb letelik;

b) motoros vízi sporteszköz motorja: 350 óra vagy öt év, amelyik előbb letelik;

c) külmotor: 350 óra vagy 10 év, amelyik előbb letelik.

4. Kezelési kézikönyv

Valamennyi motort olyan közösségi nyelven vagy nyelveken készült kezelési kézikönyvvel kell ellátni, amelyet azon tagállam határoz meg, amelyben a motort forgalmazni kívánják. Ez a kézikönyv:

a) útmutatást ad a megfelelő beszerelés és karbantartás tekintetében, amely annak érdekében szükséges, hogy a motor megfelelően működjön és kielégítse a 3. (Tartósság) pontban meghatározott követelményeket;

b) meghatározza a motor harmonizált szabvány szerint mért teljesítményét.

C. A zajkibocsátásra vonatkozó alapvető követelmények

A beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járműveknek, motoros vízi sporteszközöknek és külmotoroknak, valamint a beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotoroknak meg kell felelniük a zajkibocsátásra vonatkozó következő alapvető követelményeknek.

1. Zajkibocsátási szint

1.1. A beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járműveket, motoros vízi sporteszközöket, külmotorokat és beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorokat úgy kell megtervezni, megépíteni és összeszerelni, hogy a harmonizált szabványban [**] EN ISO 14509. meghatározott vizsgálatok szerint mért zajkibocsátásuk ne haladja meg a következő táblázatban meghatározott határértékeket:

2. táblázat

Egymotoros motorteljesítmény (kW) | Legmagasabb hangnyomásszint = LpASmax (dB) |

PN ≤ 10 | 67 |

10 < PN ≤ 40 | 72 |

PN > 40 | 75 |

ahol PN a névleges motorteljesítmény kW-ban névleges fordulatszám mellett, és LpASmax a legnagyobb hangnyomásszint dB-ben.

Ikermotoros és többmotoros egységek esetén, valamennyi motortípus tekintetében 3 dB határérték-túllépés megengedhető.

1.2. A zajmérési vizsgálatok alkalmazása helyett a beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek a zajkibocsátásra vonatkozó követelmények tekintetében megfelelőnek minősülnek, ha esetükben a Froude-szám < 1,1, a teljesítmény/vízkiszorítás aránya pedig < 40, amennyiben a motort és a kipufogórendszert a motorgyártó utasításainak megfelelően építették be.

1.3. Fn =

Vg.Lwl

D

=

PD.

1.4. A zajmérési vizsgálatok további alternatívájaként a beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek e zajkibocsátásra vonatkozó követelmények tekintetében megfelelőnek minősülnek abban az esetben, ha fő tervezési paramétereik megegyeznek vagy hasonlóak egy hitelesített referenciahajó adataihoz, a harmonizált szabványban meghatározott tűréshatárok betartásával.

1.5. "Tanúsított referenciahajó": egy hajótest és egy beépített motor vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotor olyan egyedi kombinációja, amelyről megállapították, hogy megfelel az 1.1. pont szerint mért zajkibocsátási követelményeknek, és amelynek valamennyi fő tervezési paraméterét és hangszintmérési eredményét közzétették a hitelesített referenciahajók jegyzékében.

2. Kezelési kézikönyv

A beépített motorral vagy beépített kipufogórendszerrel rendelkező, illetve a nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök esetében az I. melléklet A.2.5. pontjában előírt kezelési kézikönyv tartalmazza a vízi jármű és a kipufogórendszer olyan állapotban tartásához szükséges tudnivalókat, hogy az a rendeltetésszerű használat esetén - lehetőség szerint - biztosítsa a meghatározott zajhatárértékek betartását.

Külmotorok esetén az I. melléklet B.4. pontjában előírt kezelési kézikönyv tartalmazza a külmotor olyan állapotban tartásához szükséges tudnivalókat, hogy az rendeltetésszerű használat esetén - lehetőség szerint - biztosítsa a meghatározott zajhatárértékek betartását."

9. a II. melléklet 4. pontja a következőképpen módosul:

"4. Rögzített beszerelésre szánt üzemanyagtartályok és üzemanyag-vezetékek.";

10. a VI. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

VI. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ÉS VIZSGÁLATOK (Aa modul, 1. változat)

Ez a modul az V. mellékletben említett A modulból áll, amelyhez a következő kiegészítő követelmények járulnak:

A. Tervezés és felépítés

A gyártónak a termelését reprezentáló egy vagy több vízi járművön el kell végeznie vagy végeztetnie az alábbi vizsgálatok, egyenérték-számítások vagy ellenőrzések közül egyet vagy többet:

a) a stabilitás vizsgálata az alapvető követelmények 3.2. pontja szerint (I. melléklet A. pontja);

b) a vízkiszorítási jellemzők vizsgálata az alapvető követelmények 3.3. pontja szerint (I. melléklet A. pontja).

Mindkét változatnál közös rendelkezések:

E vizsgálatokat, számításokat vagy ellenőrzéseket a gyártó által kiválasztott kijelölt szerv végzi el.

B. Zajkibocsátás

Beépített motorral vagy beépített kipufogórendszer nélküli farmotorral felszerelt kedvtelési célú vízi járművek és motoros vízi sporteszközök esetében:

A gyártónak a termelését reprezentáló egy vagy több vízi járművön el kell végeznie vagy az általa választott kijelölt szervvel annak felelőssége mellett el kell végeztetnie az I. melléklet C. pontjában meghatározott zajkibocsátási vizsgálatokat.

Külmotorok és beépített kipufogórendszerrel rendelkező farmotorok esetében:

A motorgyártónak a termelését minden motorcsaládra kiterjedően reprezentáló egy vagy több motoron el kell végeznie vagy az általa választott kijelölt szervvel annak felelőssége mellett el kell végeztetnie az I. melléklet C. pontjában meghatározott zajkibocsátási vizsgálatokat.

Amennyiben egy motorcsaládból egynél több motort vizsgálnak, a XVII. mellékletben meghatározott statisztikai módszert alkalmazzák a minta megfelelőségének biztosítása érdekében.

;

11. a VIII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

"4. Az ebben az irányelvben a kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozóan meghatározott követelményeknek való megfelelőség értékelése tekintetében, ha a gyártó nem a XII. mellékletben meghatározott valamely megfelelő minőségbiztosítási rendszer szerint működik, akkor a gyártó által választott kijelölt szerv véletlenszerű gyakorisággal termékellenőrzést végezhet vagy végeztethet. Amennyiben a minőséget nem találják megfelelőnek, illetve ha szükségesnek ítélik a gyártó által bejelentett adatok valódiságának ellenőrzését, a következő eljárást alkalmazzák:

A sorozatgyártásból kiemelnek egy motort, és alávetik az I. melléklet B. pontjában meghatározott vizsgálatoknak. A vizsgált motorokat a gyártó előírásai szerint részben vagy teljesen be kell járatni. Amennyiben a sorozatgyártásból kiemelt motor egyedi kipufogógáz-kibocsátási értékei meghaladják az I. melléklet B. pontja szerinti határértékeket, a gyártó kérheti, hogy a méréseket a sorozatból kiemelt motorok egy mintáján végezzék el, beleértve az eredetileg kiválasztott motort is. Annak biztosítása érdekében, hogy a fent meghatározott motorminta megfeleljen az irányelvnek, a XVII. mellékletben meghatározott statisztikai módszert alkalmazzák.";

12. a X. melléklet 5.3. pontja a következő alponttal egészül ki:

"A kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek való megfelelőség értékelésére a XVII. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.";

13. a XIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

XIII. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az V., a VII., a VIII., a IX., a XI. és a XVI. mellékletben említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan megfelelő adatot és módszert, amellyel a gyártó biztosítja, hogy a részegységek illetve a vízi jármű megfeleljen a rá vonatkozó alapvető követelményeknek.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a termék tervezésének, gyártásának és működésének megértését, és annak értékelését, hogy a termék megfelel-e ezen irányelv követelményeinek.

A dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékben tartalmaznia kell a következőket:

a) a terméktípus általános leírása,

b) az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervrajzai, gyártási rajzai és vázlatai,

c) az említett rajzok, vázlatok és a termék működésének megértéséhez szükséges leírás és magyarázatok,

d) az 5. cikkben szereplő - részben vagy teljesen alkalmazott - szabványok jegyzéke, továbbá az alapvető követelmények teljesítésére alkalmazott megoldások leírása, amennyiben nem alkalmazták az 5. cikkben említett szabványokat,

e) az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei,

f) a vizsgálati jegyzőkönyvek, illetve számítások, nevezetesen az alapvető követelmények 3.2. pontja szerinti stabilitási és a 3.3. pontja szerinti, úszóképességre vonatkozó számítások (I. melléklet A. pontja),

g) kipufogógáz-kibocsátási vizsgálati jelentések, amelyek igazolják az alapvető követelmények 2. pontjának való megfelelőséget (I. melléklet B. pontja),

h) zajkibocsátási vizsgálati jelentések vagy referenciahajó-adatok, amelyek igazolják az alapvető követelmények 1. pontjának való megfelelőséget (I. melléklet C. pontja).

;

14. a XIV. melléklet 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. A kijelölt szerv, annak igazgatója és személyzete nem lehet az 1. cikkben említett azon vizsgálandó termékek tervezője, gyártója, szállítója, illetve üzembe helyezője, amelyeknek a vizsgálatát végzi, és nem lehet e személyek egyikének sem a meghatalmazott képviselője. A fenti személyek nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként e termékek tervezésében, gyártásában, értékesítésében vagy karbantartásában. Ez nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a kijelölt szerv között.

1a. A kijelölt szervnek függetlennek kell lennie, és felette sem a gyártók, sem a szállítók nem gyakorolhatnak ellenőrzést.";

15. a XV. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

XV. MELLÉKLET

ÍRÁSOS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Az irányelvnek való megfelelésről szóló írásos nyilatkozatnak mindenkor kísérnie kell a következőket:

a) kedvtelési célú vízi jármű és motoros vízi sporteszköz, és azt tartalmaznia kell a kezelési kézikönyvnek (I. melléklet A.2.5. pontja),

b) a II. mellékletben szereplő részegység,

c) hajtómotor, és azt tartalmaznia kell a kezelési kézikönyvnek (I. melléklet B.4. pontja).

2. Az írásos megfelelőségi nyilatkozatnak [*] Az I. melléklet A.2.5. pontjában előírt nyelv(ek)en kell elkészíteni. a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének neve és címe [**] Cégnév és teljes cím; a meghatalmazott képviselőnek meg kell adnia a gyártó cégnevét és címét is.,

b) az 1. pontban meghatározott termék leírása [***] Adott esetben a termék márkájának, típusának, sorozatszámának megadása.,

c) hivatkozás az alkalmazott vonatkozó harmonizált szabványokra vagy hivatkozás azon műszaki előírásokra, amelyen a megfelelési nyilatkozat alapul,

d) adott esetben hivatkozás az alkalmazott más közösségi irányelvekre,

e) adott esetben hivatkozás a kijelölt szerv által kiadott EK-típusvizsgálati tanúsítványra,

f) adott esetben a kijelölt szerv neve és címe,

g) a gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevében aláírásra felhatalmazott személy azonosító adatai.

3. A következők esetében:

- beépített motorok és beépített kipufogórendszer nélküli farmotorok,

- a 97/68/EK irányelv szerinti típusjóváhagyással rendelkező azon motorok, amelyek megfelelnek az említett irányelv I. melléklete 4.2.3. pontjában meghatározott II. szintnek, és

- a 88/77/EGK irányelv szerinti típusjóváhagyással rendelkező motorok,

a 2. pontban meghatározott adatokon túl a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát is tartalmazza, hogy a motor megfelel ezen irányelv kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó követelményeinek, amennyiben kedvtelési célú vízi járműbe a gyártó utasításainak megfelelően építik be, továbbá azt, hogy e motort nem szabad mindaddig üzembe helyezni, amíg azon kedvtelési célú vízi jármű tekintetében, amelybe beépítésre kerül, nem készült az irányelv megfelelő rendelkezéseinek való megfelelésről szóló megfelelőségi nyilatkozat, feltéve ha szükséges;

16. a szöveg a következő mellékletekkel egészül ki:"

XVI. MELLÉKLET

A TERMÉK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA (E MODUL)

1. Ez a modul azt az eljárást ismerteti, amellyel a 2. pontban meghatározott kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megegyeznek az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal, és eleget tesznek az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes terméken feltünteti a CE-jelölést és írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A CE-jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pontban meghatározott felügyeletért felelős kijelölt szerv azonosító jelét is.

2. A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a végtermékek ellenőrzésére és vizsgálatára, amelyet alávet a 4. pontban meghatározott felügyeletnek.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó egy általa választott kijelölt szervnél kérelmezi minőségbiztosítási rendszerének értékelését az érintett termékekkel kapcsolatban.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a vizsgálandó termékkategóriára vonatkozó minden lényeges adat,

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- adott esetben a jóváhagyott típus műszaki dokumentációja és az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy példánya.

3.2. A minőségbiztosítási rendszerben minden terméket meg kell vizsgálni, és az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok) szerinti megfelelő vizsgálatokat vagy egyenértékű vizsgálatokat kell végezni annak érdekében, hogy biztosítsák a termék megfelelőségét ezen irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártó által elfogadott minden elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon kell dokumentálni, írásos előírások, eljárások és utasítások formájában. A minőségbiztosítási rendszer e dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmaznia:

- minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően,

- a gyártást követően végzendő vizsgálatok és ellenőrzések,

- a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök,

- minőségügyi feljegyzések, pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

3.3. A kijelölt szerv elvégzi a minőségbiztosítási rendszer értékelését annak megállapítására, hogy megfelel-e a 3.2. pontban említett követelményeknek.

Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat alkalmazzák, feltételezik e követelményeknek való megfelelést.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie az érintett terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részeként a gyártó telephelyén helyszíni szemlét kell tartani.

A döntést közölni kell a gyártóval. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

3.4. A gyártó vállalja, hogy a minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszer tervezett aktualizálásáról.

A kijelölt szerv elvégzi a javasolt módosítások értékelését, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. pontban említett követelményeket, vagy újabb értékelésre van szükség.

Döntéséről tájékoztatnia kell a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

4. A kijelölt szerv által gyakorolt felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó engedélyezi, hogy a kijelölt szerv ellenőrzési céllal belépjen az ellenőrzés, a vizsgálat és a tárolás helyszíneire, és rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, különösen a következőket:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja,

- műszaki dokumentáció,

- minőségügyi feljegyzések, pl. vizsgálati jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.

4.3. A kijelölt szerv rendszeres időközönként ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről szóló ellenőrzési jelentést átadja a gyártónak.

4.4. Ezen túlmenően a kijelölt szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a kijelölt szerv ellenőrző vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzése céljából; a helyszíni szemléről jelentést kell adnia a gyártónak, s ha ellenőrző vizsgálatra került sor, vizsgálati jelentést is.

5. A gyártó az utolsó termék gyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni az alábbiakat:

- a 3.1. pont második albekezdésének harmadik franciabekezdésében említett dokumentáció,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett aktualizálás,

- a kijelölt szervtől kapott, a 3.4. pont utolsó albekezdésében, a 4.3. és a 4.4. pontban említett döntéseket és jelentéseket.

6. A kijelölt szervek tájékoztatják a többi kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

XVII. MELLÉKLET

A TERMELÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A KIPUFOGÓGÁZ- ÉS A ZAJKIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

1. A motorcsaládok megfelelőségének vizsgálata céljából egy mintát emelnek ki a sorozatból. A gyártó a kijelölt szervvel egyetértésben határozza meg a minta méretét (n).

2. A kipufogógáz- és a zajkibocsátás minden szabályozott paramétere tekintetében kiszámítják a mintából nyert eredmények számtani közepét (X). A gyártott sorozat megfelelőnek minősül a követelmények teljesítése tekintetében (jóváhagyó döntés), ha teljesül a következő feltétel:

X + K. S ≤ L

S a szórás, ahol:

S

= ∑

/

X = az eredmények számtani közepe

x = a minta egyedi eredményei

L = a megfelelő határérték

n = a motorok száma a mintában

k = n-től függő statisztikai tényező (lásd a táblázatot)

n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |

n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |

Ha n ≥ 20, akkor

k = 0,860/

.

."

2. cikk

A Bizottság 2006. december 31-ig jelentést készít a motorok környezetvédelmi jellemzőinek további fejlesztési lehetőségeiről, és többek között megvizsgálja, hogy szükséges-e a hajótervezési kategóriák felülvizsgálata. Ha szükségesnek ítéli, e jelentés figyelembevételével a Bizottság 2007. december 31-ig benyújtja a megfelelő javaslatokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság az addig szerzett tapasztalatok alapján figyelembe veszi a következőket:

a) a légszennyező anyagok és a zaj kibocsátásának további csökkentése iránti igény, a környezetvédelmi követelmények betartása érdekében;

b) a működésre kész állapotot ellenőrző rendszer lehetséges előnyei;

c) a kibocsátások csökkentésére szolgáló költséghatékony technológiák rendelkezésre állása;

d) az üzemanyag párolgásának és szivárgásának csökkentése iránti igény;

e) nemzetközi szabványokkal való összeegyeztethetőség lehetősége a kipufogógáz- és zajkibocsátás területén;

f) a megfelelőségértékelési eljárások rendszerének leegyszerűsítési lehetőségei.

3. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2005. január 1-jétől alkalmazzák.

(2) A tagállamok a következők szerint engedélyezik az ezen irányelv hatálybalépésének időpontjában a területükön hatályos rendelkezéseknek megfelelő termékek forgalomba hozatalát és/vagy üzembe helyezését:

a) az 1. cikk (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó termékek tekintetében 2005. december 31-ig;

b) a kompressziós gyújtású és a négyütemű szikragyújtásos motorok tekintetében 2005. december 31-ig; és

c) a kétütemű szikragyújtásos motorok tekintetében 2006. december 31-ig.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciókat. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2003. június 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Papandreou

[1] HL C 62. E, 2001.2.27., 139. o. és HL C 51. E, 2002.2.26., 339. o.

[2] HL C 155., 2001.5.29., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 2001. július 5-i véleménye (HL C 65. E, 2002.3.14., 310. o.), a Tanács 2002. április 22-i közös álláspontja (HL C 170. E, 2002.7.16., 1. o.) és az Európai Parlament 2002. szeptember 26-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2003. május 14-i határozata és a Tanács 2003. május 19-i határozata.

[4] HL L 164., 1994.6.30., 15. o.

[5] HL C 331., 1992.12.16., 5. o.

[6] HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A 98/48/EK irányelvvel (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.) módosított irányelv.

[7] HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

[8] HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

[9] HL L 59., 1998.2.27., 1. o. A 2001/63/EK bizottsági irányelvvel (HL L 227., 2001.8.23., 41. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 36., 1988.2.9., 33. o. A legutóbb a 2001/27/EK bizottsági irányelvvel (HL L 107., 2001.4.18., 10. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0044 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0044&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék