9/1978. (II. 1.) MT rendelet

a gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

A gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: GT) 50. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács a következőket rendeli:

(A GT 1. §-ához)

1. §

A törvényerejű rendelet alkalmazása szempontjából gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a szövetkezeti vállalat, a vízgazdálkodási társulat, valamint a társadalmi szervezetnek és az egyesületnek a vállalata.

(A GT 5. §-ához)

2. §

(1) A gazdasági társulás (a továbbiakban: társulás) nevében utalni kell a társulás tevékenységére és jellegére.

(2) Kizárólag szövetkezetek által alakított társulások a társulási szerződésben a társulás szervezetére és belső működésére a szövetkezeti jogszabályokat a GT keretei között megfelelően alkalmazhatják, az egy tag-egy szavazat elvét, valamint a kölcsönös támogatás elvét érvényesíthetik, és a társulás elnevezésében a szövetkezeti megjelölést használhatják.

(A GT 6. §-ához)

3. §

(1) A társulási szerződés jóváhagyása iránti kérelmet a társulás székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának (továbbiakban: megyei végrehajtó bizottság) a társulás főtevékenysége szerint illetékes szakigazgatási szervénél kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell a tevékenység folytatásához esetleg szükséges más hatósági engedélyt; kizárólag szövetkezetek által alakított társulás esetében be kell szerezni a tevékenység folytatásához a szövetkezetre nézve előírt miniszteri hozzájárulást, illetőleg engedélyt.

(2) A kérelem tárgyában a megyei végrehajtó bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott szakigazgatási szerve a pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervvel egyetértésben - a társulásban tagként résztvevő szövetkezetek területi (szakmai) szövetsége véleményének figyelembevételével - határoz.

(3) Ha a társulás főtevékenysége olyan ágazathoz tartozik, amelynek területi feladatait nem, a megyei végrehajtó bizottság szakigazgatási szervei, hanem ágazatilag külön szervezett területi szervek végzik, a jóváhagyással kapcsolatos feladatokat, az ágazatilag illetékes területi szerv látja el.

(4) A határozatot meg kell küldeni a társulás főtevékenysége szerint illetékes ágazati miniszternek.

4. §

(1) Ha a társulás országos jelentőségű tevékenység folytatására alakult, a kérelmet - az érintett területi tanácsi és szövetkezeti érdekképviseleti szervek véleményével - a társulás főtevékenysége szerint illetékes ágazati miniszterhez (országos hatáskörű szerv vezetőjéhez) kell felterjeszteni.

(2) A jóváhagyás tárgyában az ágazati miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) a pénzügyminiszterrel egyetértésben és a tagként érdekelt állami gazdálkodó szerv felügyeleti szerve, illetőleg a szövetkezet országos érdekképviseleti szerve véleményének figyelembevételével határoz.

(3) A társulás tevékenysége akkor minősül országos jelentőségűnek, ha annak mértéke, gazdasági jelentősége vagy a lakosság ellátásában betöltendő szerepe meghaladja a területi kereteket.

(4) Ha a tevékenység jelentőségének megítélése külön mérlegelést igényel, a társulás főtevékenysége szerint illetékes ágazati miniszter (országos hatáskörű szerv) előzetes állásfoglalását kell kérni, amely irányadó.

5. §

(1) Ha a társulásban a mezőgazdasági szövetkezeteknek többségi vagyoni érdekeltségük van, a jóváhagyással kapcsolatos állami jogköröket

- a megyei végrehajtó bizottság mezőgazdasági és élelmezésügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szerve a társulás főtevékenysége szerint illetékes, valamint a pénzügyi feladatokat ellátó szakigazgatási szervekkel egyetértésben, illetőleg

- a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a társulás főtevékenysége szerint illetékes ágazati miniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjével) és a pénzügyminiszterrel egyetértésben gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az 1016/1375. (VI. 21.) Mt. h. határozatban foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni olyan társulás esetében, amelynek székhelye Budapesten van.

6. §

A társulási szerződés akkor minősül a népgazdaság érdekeit sértőnek, ha

a) a szerződésben meghatározott tevékenység ellentétes a népgazdasági tervben meghatározott célkitűzésekkel;

b) a gazdasági versenynek mások érdekeit sértő korlátozására irányul vagy

c) a társulás vagyona előreláthatólag nem elegendő a rendeltetésszerű működés megalapozásához.

(A GT 10. §-ához)

7. §

(1) A társulási szerződés kimondhatja, hogy az igazgatótanács a GT 10. §-ában felsorolt ügyekben ülés mellőzésével is határozhat.

(2) Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét megfelelő határidő kitűzésével írásban kell az igazgatótanács tagjaival közölni. Érdemi véleménykülönbség esetén a határozat tervezetét az igazgatótanács ülése elé kell terjeszteni.

(A GT 11. §-ához)

8. §

(1) A határozat bíróság előtti megtámadása esetén a határozat hatályon kívül helyezését és az igazgatótanácsnak új határozat hozatalára való kötelezését lehet kérni.

(2) A megtámadásnak a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.

(A GT 12. §-ához).

9. §

(1) Az igazgatótanács üléseit az igazgató hívja össze. A szavazati jogosultság legalább egyharmadát képviselő tagok küldöttei az igazgatótanács ülésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik, s ha az igazgató ennek harminc nap alatt nem tesz eleget, az igazgatótanács ülését maguk is összehívhatják.

(2) Az igazgatótanács - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő tagok jelen vannak.

(A GT 16. §-ához)

10. §

(1) Az igazgatótanács az igazgató képviseleti jogát és annak átruházását korlátozhatja.

(2) A nem eseti jellegű képviseleti, további aláírási jogosultságot és ezek esetleges korlátozásait a társulás szervezeti és működési szabályzatába fel kell venni, továbbá a társulás képviseleti könyvében is nyilván kell tartani.

(A GT 18. §-ához)

11. §

A társulásban részt vevő mezőgazdasági termelőszövetkezet vezetősége a tagját a társuláshoz munkavégzésére átengedheti. Az átengedésre a 7/1977. (III. 12.) MT rendelet 85. §-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni; a tagot a termelőszövetkezetben a szervezeti és háztáji gazdálkodással kapcsolatos jogok változatlanul megilletik.

(A GT 20. §-ához)

12. §

(1) Ha a szerződés módosítása folytán a társulás tevékenysége országos jelentőségűre változik, a módosítás jóváhagyására és a továbbiakban a törvényességi felügyelet ellátására az országos jelentőségű társulásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A kilépés, csatlakozás, kizárás nem minősül külön jóváhagyás alá eső szerződésmódosításnak.

(A GT 21. §-ához)

13. §

(1) A kizárt tag vagyoni hozzájárulásának visszatérítésére tarthat igényt. Ennek esedékességét és az esetleges részleteket - a kilépéssel kapcsolatos rendelkezéseknek megfelelően - az igazgatótanács határozza meg.

(2) A kizárást kimondó határozat bíróság előtti megtámadása esetén a 8. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(A GT 22. §-ához)

14. §

(1) A társulás igazgatótanácsa a szavazati jogosultság szerint számított kétharmados szótöbbséggel mondhatja ki a más társulással való egyesülést.

(2) A más társulással való egyesülésre a társulás megszűnésére és alakítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) az egyesülő társulásokat nem kell felszámolni;

b) a társulási szerződéseket a módosításra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell egységesíteni;

c) az egyesülést ellenző tag a társulásból az egyesülésre meghatározott időpont előtt a kilépésre vonatkozó rendelkezések szerint válhat ki.

(A GT 23. §-ához)

15. §

Az ágazati miniszter az ágazati-szakmai felügyelet gyakorlását a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága útján, annak a társulás főtevékenysége szerint illetékes szakigazgatási szervére átruházhatja.

(A GT 25. §-ához)

16. §

A társulás feloszlatásához a fővárosi, megyei tanács elnökének előzetes hozzájárulása szükséges. A feloszlatásról a társulási szerződés jóváhagyásánál érdekelt szerveket értesíteni kell.

17. §

(1) A törvényességi felügyelet gyakorlása során

a) indokolt esetben és a szükséges mértékben meg kell vizsgálni a törvénysértés okait, megnyilvánulásait és hatásait;

b) a törvénysértéssel arányos, valamint annak megszüntetésére és ismétlődésének megakadályozására megfelelő intézkedéseket kell tenni.

(2) A törvényességi felügyeleti eljárásban az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit a következő kiegészítésekkel kell alkalmazni:

a) a testületi szerv határozata végrehajtásának felfüggesztéséről és az igazgatótanács összehívásáról szóló határozat ellen nincs helye fellebbezésnek;

b) végrehajtási pénzbírság (1967. évi IV. törvény 77. §) nem szabható ki.

(3) A csatlakozást, a kilépést és a kizárást -a vállalati nyilvántartásba (cégjegyzékbe) történő bejegyzés mellett - be kell jelenteni az állami törvényességi felügyeletet gyakorló szervnek, valamint az érintett érdekképviseleti szervnek.

(A GT 26. §-ához)

18. §

A közös vállalat alakítására irányuló társulási szerződésben a rendeltetésszerű működés megindításához szükséges vagyont [GT 5. § (1) bekezdés b) pont] legalább az egy évi zökkenőmentes működést biztosító mértékben kell meghatározni.

(A GT 30. §-ához)

19. §

(1) A csatlakozás elfogadásáról az igazgatótanács határoz, egyben megállapítja a csatlakozás időpontját, az azzal járó kötelezettségek esedékességét és a csatlakozó tag szavazata jogának mértékét.

(2) A társulási szerződés kimondhatja, hogy a csatlakozó tag a közös vállalatnak csak a csatlakozás után keletkezett veszteségéért felel.

(A GT 31. §-ához)

20. §

(1) Az igazgatótanács a jogszabály és a társulási szerződés keretei között határozza meg, hogy a társulás a kilépő tag vagyoni hozzájárulását és a kilépésig elért tiszta vagyon reá eső hányadát mikor és milyen részletekben téríti vissza. A kifizetés időtartama öt évnél hosszabb nem lehet. E követelések után a visszatérítésre meghatározott határidő lejártáig kamat nem jár.

(2) A kilépő tag vagyonrészét felszámoló mérleg alapján kell megállapítani; a vagyonrész visszafizetését úgy kell meghatározni, hogy az ne veszélyeztesse a társulás működését.

(3) A kilépés szabályait kell megfelelően alkalmazni akkor, ha a közös vállalat bármely tagja megszűnik, és a jogutód nem lép be a közös vállalatba.

(A GT 32. §-ához)

21. §

(1) A pénzügyminiszter rendeletben meghatározhatja a betéti társulás működésének megkezdéséhez szükséges vagyon és az egyes tagot terhelő vagyonbetét legkisebb mértékét.

(2) A betéti társulás alakítása a társulási szerződés jóváhagyása szempontjából országos jelentőségűnek minősül.

(3) A társulási szerződés megállapíthatja, hogy a vagyonbetét szolgáltatásának vagy a tagot a társulási szerződés alapján terhelő más kötelezettség teljesítésének elmulasztásáért fennálló felelősség esetén van-e helye és milyen mértékű kötbér fizetésének.

(A GT 35. §-ához)

22. §

A felügyelő bizottságot az igazgatótanács legfeljebb három évre választja. A felügyelő bizottság ellenőrzi az igazgató - és a társulási szerződésben meghatározott szervezettől függően - az igazgatóság tevékenységét; ennek során az igazgatótól és a társulás bármely dolgozójától felvilágosítást kérhet, a társulás iratait megtekintheti.

(A GT 37. §-ához)

23. §

A vagyoni betét átruházása, illetőleg átszállása nem minősül külön jóváhagyás alá eső szerződésmódosításnak.

(A GT 38. §-ához)

24. §

Az agráripari egyesülésekre a külön jogszabályokat kell alkalmazni.

(A GT 45. §-ához)

25. §

Csak gazdálkodó szervezetek részvételével polgár jogi társaság (Ptk. 573. §) nem hozható lére.

26. §

(1) A gazdasági társaság ügyeinek vitelére kijelölt tag a társasági szerződésben meghatározott feladatait és ezek ellátásának módját a szervezeti és működési szabályzatába köteles felvenni.

(2) A közös tevékenység folytatására rendelkezésre bocsátott pénzösszeget és az együttműködés egyéb bevételeit a kijelölt tag elkülönített bankszámláján kell kezelni.

(A GT 47. §-ához)

27. §

Önálló pénzügyi alapokkal nem rendelkező költségvetési szerv a pénzügyminiszter engedélyével, más jogi személy az ágazati miniszter hozzájárulásával vehet részt kutatási-fejlesztési társaságban.

(A GT 49. §-ához)

28. §

Az illetékes miniszter által a 11/1967. (V. 13.) Korm. rendelet 35. §-a alapján létrehozott egyesülés átalakítását a létrehozó miniszter is elrendelheti.

(A GT 50. §-ához)

29. §

(1) Ez a rendelet 1978. március 1. napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény végrehajtására kiadott 7/1977. (III. 12.) MT rendelet 145-159. §-a, valamint a 12/1977. (III. 12.) MÉM rendelet 122-137. §-a.

(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy az illetékes miniszterekkel, a Magyar Nemzeti Bank elnökével, valamint a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel egyetértésben

a) megállapítsa azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén állami költségvetési szerv, más nem gazdálkodó szervezet, valamint külföldi részt vehet gazdasági társulásban;

b) kiadja a társulásokhoz felhasználható eszközökkel, a jövedelemszabályozással, továbbá a pénzügyi, számviteli rendszerrel, valamint a társulás felszámolásával összefüggésben szükséges szabályokat;

c) szabályozza a társulások vállalati nyilvántartásainak kérdéseit.

(4) A társulásokkal összefüggő munkaügyi kérdéseket a munkaügyi miniszter szabályozza.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék