25/1988. (IV. 8.) MT rendelet

minisztériumok és országos hatáskörű szervek átszervezésével kapcsolatosan egyes jogszabályok módosításáról

1. §

A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtásáról rendelkező, módosított 11/1971. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Vhr. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A megyei tanácselnök-helyettes tekintetében - a Tt. 72. §-a (1) bekezdésének h) és j) pontjában foglaltak kivételével - a munkáltatói jogok gyakorlása a megyei tanács végrehajtó bizottságának hatáskörébe tartozik."

(2) A Vhr. 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A társadalmi megbízatású tanácselnök-helyettes részére - a községi tanácselnök-helyettes kivételével - tiszteletdíj állapítható meg"

(3) A Vhr 72. §-a (1) bekezdésének b) pontjából az "és a közleményekben foglaltak", a 80. §-ának (1) bekezdéséből az "és közleményeket" szövegrész a hatályát veszti.

2. §

A gazdaság ágazati irányításáról szóló 46/1978. (IX. 28.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul:

(1) A R. 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A népgazdaság ágazatait a következő miniszterek irányítják:

- építésügyi és városfejlesztési miniszter,

- ipari miniszter,

- kereskedelmi miniszter,

- közlekedési miniszter,

- mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter"

(2) A R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Külön jogszabályokban meghatározott feladatok tekintetében, az ágazati miniszter jogkörében eljárva ágazati irányító feladatokat látnak el:

- a pénzügyminiszter,

- a Magyar Posta elnöke,

- a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter,

- a Központi Statisztikai Hivatal elnöke."

(3) A R. 7. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ágazati miniszter)

"c) A kereskedelmi miniszterrel egyetértésben ellátja a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági és tudományos-műszaki együttműködésből adódó ágazati feladatokat; a jogszabályok által meghatározott körben és feltételek mellett gazdasági tárgyú nemzetközi megállapodásokat köt és szervezi az ágazatot érintő nemzetközi gazdasági kötelezettségek teljesítését, továbbá elősegíti a gazdálkodó szervezetek nemzetközi gazdasági - különösen a gyártásszakosítási és kooperációs -kapcsolatainak fejlesztését;"

3. §[1]

4. §

Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökére, illetőleg az Országos Anyag- és Árhivatalra történő utalás kereskedelmi miniszterre, illetőleg Kereskedelmi Minisztériumra változik a következő jogszabályokban:

- a föld alatti tároló terekkel való gazdálkodásról szóló 31/1963. (IX. 10.) Korm. rendelet;

- a termékforgalomról szóló 33/1975. (XI. 29.) MT rendelet;

- a piacfelügyeletről szóló 37/1984. (XI. 5.) MT rendelet;

- a raktárgazdálkodásról szóló 42/1986. (X. 18.) MT rendelet;

- a föld alatti tároló terekkel való gazdálkodásról szóló 31/1968. (IX. 10.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkező 1/1968. (IX. 10) HM rendelet;

- a "Kiváló Hasznosanyagggyűjtő" kitüntető jelvény adományozásáról szóló 10/1983. (X. 6.) ÁH rendelkezés;

- a minisztertanácsi tartalékolásról szóló 7/1981. (II. 26.) ÁH rendelkezés;

- a gazdaságosabb termelési szerkezet kialakítása keretében a gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés rendjéről szóló 6/1987. (VII. 10.) ÁH rendelkezés.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik

- a piacfelügyeletről szóló 37/1984. (XI. 5.) MT rendelet 1. §-ának (3) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a 8. § f) pontja és a 9. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint

- a gazdaságosabb termelési szerkezet kialakítása keretében a gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés rendjéről szóló 6/1987. (VII. 10.) ÁH rendelkezés 3. § (4) bekezdésében a "valamint fogyasztási cikk esetében a Belkereskedelmi Minisztériumot is" szövegrész.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi LXXXVI. törvény 67. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.