1993. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló - az 1992. évi XIV., XLIII. és LXXXVI. törvényekkel módosított -1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről szóló 1992. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Pótköltségvetési Törvény), a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról szóló 1992. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 1991. évi Zárszámadási Törvény), valamint az Országgyűlés 3/1992. (II. 21.) OGY, 76/1992. (XI. 16.) OGY és 90/1992. (XII. 31.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1992. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtását

992.496,9 millió forint, azaz kilencszázkilencvenkétezer négyszázkilencvenhat egész kilenctized millió forint bevétellel,

1.189.637,2 millió forint, azaz egymillió egyszáznyolcvankilencezer hatszázharminchét egész kéttized millió forint, kiadással,

197.140,3 millió forint, azaz egyszázkilencvenhétezer egyszáznegyven egész háromtized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-ában és a Pótköltségvetési Törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter

a) 30.000 millió forint összegben bocsátott ki 10 éves lejáratú, jegybanki alapkamatozású speciális értékpapírokat, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg;

b) 60.000 millió forint összegben bocsátott ki hosszú lejáratú államkötvényt;

c) 107.140,3 millió forintot kincstárjegyek kibocsátásával fedezett;

d) a c) pontban szereplő összegből a Pótköltségvetési Törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993-ban 100.000 millió forintot államkötvénnyé alakított át. A kincstárjegyekből így végső soron 7.140,3 millió forint növelte a belföldi államadósságot.

4. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter - az 1991. évi Zárszámadási Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott 35.369,5 millió forint összegű felhatalmazás alapján - 35.000 millió forint összegű államkötvényt bocsátott ki. A különbségként adódó 369,5 millió forint 1992-ben is kincstárjegy-állomány részét képezte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

5. § (1)[2] A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett összegét és személyi jövedelemadó bevételének összegét a 3. számú melléklet, országosan összesített összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a költségvetési évben folyósított összegei különbözeteként

a) a helyi önkormányzatok 1992. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1.489,8 millió forint;

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 629,2 millió forint, s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1992. költségvetési év után előírt tartozása 860,6 millió forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 102,6 millió forint és a b) pontban meghatározott költségvetést terhelő kiegészítésből 16,9 millió forint az Állami Számvevőszék V-1005-65/1993. számú vizsgálati jelentésében meghatározott és e jelentés 8. és 8/a) számú mellékletében - a Békés Megyei Önkormányzat 20,3 millió forint, a Veszprém Megyei Önkormányzat 13,3 millió forint elvonások kivételével - önkormányzatok szerint részletezett összeg.

Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt az e bekezdésben megjelölt összegek beszedésére, illetve kifizetésére.

(4) A (3) bekezdésben szereplő - a helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége és a központi költségvetést terhelő kiegészítés egyenlege szerinti - összeg a helyi önkormányzatok 1993. évi felhasználási lehetőségét növeli a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 18. § b) pontjában az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok (vis maior) támogatására.

(5) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 9. §-ának (2), (4) és (6) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségüket 1993. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg az éves átlagos jegybanki alapkamat (21,79%) kétszeresének megfelelő napi kamattal növelt összeget fizet 1993. március 26-tól a visszafizetés napjáig;

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, a kamattal növelt összeg után további napi büntető kamattal növelt visszafizetést teljesít 1993. március 26-tól a visszafizetés napjáig. A büntető kamat mértéke az éves átlagos jegybanki alapkamat (21,79%) kétszerese.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül az (5) bekezdés szerinti - kamattal növelt - befizetések nem érkeznek meg a Pénzügyminisztérium MNB 232-90103-1492 Önkormányzatok előző évről származó befizetései, bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónapban esedékes normatív állami hozzájárulásából egy összegben levonja.

(7) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatási a (2) bekezdés b) pontjában foglalt összegben kiutalta. A kiutalt összeg az önkormányzat 1993. évi költségvetésének teljesítésében előző évi költségvetési kiegészítés címén számolandó el.

(8) Az Országgyűlés Sopron Város Önkormányzata által címzett támogatásként igénybe vett 50 millió forint többletet 1993. évi címzett támogatás előrehozásának ismeri el, és egyidejűleg az e címen jóváhagyott 1993. évi előirányzatot törli.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Kápolnásnyék-Velence községek közös fenntartásában lévő általános iskola tanulói után kétszeresen igénybe vett általános iskolai normatív állami hozzájárulás miatt Kápolnásnyék Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának 1993. évi összegéből 2.916 ezer forintot zároljon.

6. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat - önkormányzatonként és jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásról való lemondását 448,8 millió forint összegben tudomásul veszi, s a Költségvetési Törvény 5. §-ának (9) bekezdése alapján egyidejűleg elfogadja ezen összegek - 8. számú mellékletben szereplő - vis maior (45,9 millió forint) és a magánszemélyek jövedelemadójában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszüntetésének ellentételezésére szolgáló (402,9 millió forint) támo-gatáskénti felhasználását.

(5) Az Országgyűlés elfogadja a Költségvetési Törvény 5. § (6)-(8) bekezdésében szereplő előirányzatok csökkentését 341,6 millió forint összegben, s a Költségvetési Törvény 5. §-ának (9) bekezdése alapján egyidejűleg elfogadja ezen összegek - 8. számú mellékletben részletezett központosított előirányzatok körében - vis maior támogatásként (314,1 millió forint), valamint 27,5 millió forint összegben céltámogatásként felhasználását.

(6) A helyi önkormányzatok számára előirányzott központosított előirányzatok felhasználását - jogcímenként részletezve - a 8. számú melléklet foglalja magában.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy

a) a helyi önkormányzatok 1991. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából az 1991. évi Zárszámadási Törvény 6. §-ának (1) bekezdésében előírt egyenlegében 1.499,4 millió forint visszafizetési kötelezettsége teljesült;

b) a pénzügyminiszter a Központi Környezetvédelmi Alap részére a külföldi gépjárművek utáni adóbevételből az előirányzott 600 millió forinttal szemben 1992. évben 204 millió forintot utalt át.

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a központi költségvetési szervek működési költségvetésének és a kormányzati beruházásoknak az 1993-ban felhasználható 1992. évi pénzmaradványát megállapította és a pénzmaradvány-elvonásról intézkedett. A szigorított pénzmaradvány-elszámolás révén keletkező, az eredeti 800 millió forint előirányzatot 1371 millió forinttal meghaladó költségvetési többlet bevétel - a teljesítésnek megfelelő összegben - a költségvetés általános tartalékát növeli.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

9. § Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának a)-c) pontjaiban foglalt rendelkezések végrehajtására a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között 1992. november 1-jei hatállyal megkötött szerződés szerint

a) a Magyar Nemzeti Bank 6.621,4 millió forint hitelt nyújtott a Pénzügyminisztériumnak bizonyos nemzetközi pénzügyi szervezetek - Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank, Nemzetközi Beruházási Bank, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Nemzetközi Fejlesztési Társulás, Nemzetközi Pénzügyi Társaság - alaptőkéjéhez való hozzájárulás Magyar Nemzeti Bank által megelőlegezett összegére az 1991. évi Zárszámadási Törvény 13. §-ának (1) bekezdésében és 14. §-ában rögzített feltételekkel;

b) a Magyar Nemzeti Bank 249.123,7 millió forint hitelt nyújtott a Pénzügyminisztériumnak az Állami Fejlesztési Intézet Rt. - és annak jogelődje - állal ellátott állami beruházási feladatok finanszírozását szolgáló, a Magyar Nemzeti Bank által 1968-1990 között nyújtott refinanszírozási hitelekből 1990. december 31-ig keletkezett, valamint az 1991. évben teljesített 6.000 millió forint és az 1992. november 1-jéig teljesített 4.350 millió forint törlesztés figyelembevételével fennálló tartozások átvállalására az 1991. évi Zárszámadási Törvény 13. §-ának (2) és (3) bekezdésében és 14. §-ában rögzített feltételekkel;

c) a Magyar Nemzeti Bank által a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett és a költségvetésnek továbbkölcsönzött hitelek összege 2.087,1 millió forintban került megállapításra, kamatfeltételei az 1991. évi Zárszámadási Törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően változtak, és az adósságszolgálat teljesítésének szabályai összhangba kerültek a belföldi államadósságok kezelésére vonatkozó előírásokkal.

10. § Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának d) pontjában meghatározott előírásoknak megfelelően az állami költségvetés állal kibocsátott és a Magyar Nemzeti Bank által 1990-ig bezárólag megvásárolt államadóssági kötvények 1993. január 1-jei kibocsátási időponttal kicserélésre kerültek. A kötvények kamata 8,0% és lejárata azonos az államkötvények kibocsátásakor meghatározottal.

11. § (1) Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtására a Pénzügyminisztérium és az Állami Fejlesztési Intézet Rt. 1992. december 29-én megállapodási kötött a 13. § (2) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Bank által a Pénzügyminisztériumnak nyújtott hitel továbbkölcsönzéséről, a továbbkölcsönzött összegből az 1992. november 1-jén fennálló 249.123,7 millió forint refinanszírozási-hiteltartozás Magyar Nemzeti Banknak történő visszafizetéséről.

(2) Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (2) bekezdésében meghatározott követelésekről, amelyek kezelési szabályait az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza, az Állami Fejlesztési Intézet Rt. elszámolt a költségvetéssel. Az elszámolás szerint a követelések állománya 1992. december 31-én 132.413 millió forint, amiből 18.005 millió forint az államikölcsön-tartozás és 114.408 millió forint az állami alapjuttatások utáni járadékfizetési kötelezettség.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1991. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelések az 1992. évben csökkentek, mivel

a) az Országgyűlés a Dorogi Szénbányák 3.928,5 millió forint, a Mecseki Ércbánya Vállalat 360 millió forint, a Ganz Gépgyár Holding 811 millió forint, a DUNAFERR Rt. 5.022 millió forint - összesen 10.121,5 millió forint - adósságának elengedéséhez, továbbá a Mecseki Ércbánya Vállalat 350 millió forint, a DUNAFERR Rt. 3.000 millió forint - összesen 3.350 millió forint - adósságának tulajdonrésszé konvertálásához járult hozzá;

b) a Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazás alapján

ba) az Állami Fejlesztési Intézet Rt. 2.160,7 millió forint adósság állami részesedést megtestesítő részvénnyé történő konvertálására vállalt kötelezettséget (Ganz Kiskunhalasi Gépgyár 55,7 millió forint, Észak-Magyarországi Tégla- és Cserépipari Vállalat 60 millió forint, Finommechanikai Vállalat 497 millió forint, Gránit Csiszolóanyag- és Kőedénygyártó Vállalat 500 millió forint, Gödüllői Gépgyár 293 millió forint, Pestvidéki Gépgyár 255 millió forint, Borsodchem Rt. 500 millió forint);

bb) az Állami Fejlesztési Intézet Rt. a csődegyezségek során 62 millió forint 1992. évi és 33 millió forint korábbi évi fizetési kötelezettség átütemezéséhez, járult hozzá.

13. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, többször módosított 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és a Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1992. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 222.307,9 millió forinttal növelték az e törvény 3. §ában foglalt értékpapír-kibocsátások;

b) 377,4 millió forinttal növelte az új folyósítások és a 8,5 millió forint törlesztés egyenlegeként a Magyar Nemzeti Bank által a költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománynövekedése;

c) 83.219,7 millió forinttal növelte a 86.978,1 millió forint kibocsátás és a 3.758,4 millió forint törlesztés egyenlegeként a Költségvetési Törvény 39. §-ában foglalt rendelkezés értelmében az államadósság részét alkotó, fedezetlenné vált lakásalap-kötvények forrását képező kincstári államkötvények állományemelkedése;

d) 48.300 millió forinttal növelte - a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - történt államkötvény-kibocsátás;

e) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet 1. cím 3. alcímén elszámolt 821 millió forint törlesztés figyelembevételével 1.094,6 millió forinttal, illetőleg 18.968,8 millió forinttal - együttvéve 20.063,4 millió forinttal - növelte a Szanálási Alap, illetőleg a Lakás Alap megszűnése miatt a költségvetés tartozásává vált szerkezetátalakítási, illetőleg Lakásalap-fedezeti államkötvény-állomány;

f) 21.935 millió forinttal csökkentette a költségvetés kiadásai XXXI. fejezet 1. cím, 1. alcím 1-2. kiemelt előirányzatán és 4-5. alcímén elszámolt 13.338 millió forint, valamint a költségvetésen kívül elszámolt, a privatizációs bevételekből teljesített 8.597 millió forint hiteltörlesztés;

g) 2.630 millió forinttal csökkentette a költségvetés kiadásai XXXI. fejezet 1. cím 2. alcímén elszámolt államkötvény-törlesztés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1992. évben 349.703,7 millió forinttal emelkedett.

(3) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1992. évben 11.700 millió forinttal emelkedett.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. §[3]

15. § (1) A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E törvény hatálya alá tartoznak - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Pénzintézeti Központ kivételével - azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2. §-ban foglaltak szerint részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban álló vagyonnal működnek, illetve azok a gazdasági társaságok, amelyekben a tagsági (részvényesi) jogokat biztosító üzletrészek (részvények) részben vagy teljesen, tartósan állami tulajdonban vannak."

(2) A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 27. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Állami Fejlesztési Intézetre az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Állami Fejlesztési Intézet átalakulása során a számviteli törvény szerinti mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti; az átértékelési különbözettel a vagyonmérlegben kimutatott saját tőkét kell helyesbíteni."

16. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi az Állami Számvevőszék jelentését az 1992. évi költségvetés teljesítéséről.

(2) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

Millió forintban

2. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

Millió forintban

3. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez[4]

4. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásai

Millió forintban

5. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok színházi támogatása

Millió forintban

6. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1992. évi címzett támogatásai

Ezer forintban

A helyi önkormányzatok 1991. évi címzett-támogatás-maradványainak 1992. évi igénybevétele

Ezer forintban

7. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1992. évi céltámogatása

Ezer forintban

A helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatás-maradványainak 1992. évi igénybevétele

Ezer forintban

8. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

A helyi önkormányzatok 1992. évi központosított előirányzatainak teljesítése

Ezer forintban

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. november 2-i ülésnapján fogadta el.

[2] A 3. számú mellékletet a Magyar Közlöny 1993. évi december 8-i, 177. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 266-5095 vagy 266-5099).

[3] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi CIV. törvény 89. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1995.01.01.

[4] A 3. számú mellékletet a Magyar Közlöny 1993. évi december 8-i, 177. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésére a Szerkesztőség megküld (telefon: 266-5095 vagy 266-5099).

Tartalomjegyzék