Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

1996. évi XIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-a alapján - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) rendelkezéseire figyelemmel - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

1. § (1)[2] Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1996. évi költségvetését 564 895 millió forint bevételi, 586 087 millió forint kiadási előirányzattal, 21 192 millió forint hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Ny. Alap költségvetésének mérlegét, a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Ny. Alap hiányának rendezésére az 1996. évi központi költségvetés zárszámadásában kerül sor.

A bevételek részletezése

2. § (1)[3] A járulékbevételek előirányzatának együttes összege 504 644 millió forint, amelyből 21 222 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 4000 millió forint a rendkívüli járulékbehajtásból származó járulékbevétel, 479 422 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 388 360 millió forint, ebből az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege 2300 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék befizetés 79 000 millió forint, a munkanélküliek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 8362 millió forint, a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye után fizetett nyugdíjjárulék 1600 millió forint. Az egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 2100 millió forint, melyből 1340 millió forint a települési önkormányzatok által fizetett járulék, 260 millió forint az egyházi személyek járulékfedezete.

(2)[4] A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek előirányzata 13 100 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és a rendbírság 12 800 millió forint, 300 millió forint a jogalap nélküli kifizetések visszatérítésének és egyéb várható bevételeknek az összege.

(3) A kamat- és egyéb hozambevételek előirányzata 3000 millió forint. Az AT. 7. §-ának (3) bekezdésének rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(4) Az AT. 7. §-ának (4) bekezdése alapján 1160 millió forint a Lakásfedezeti kötvény 1996. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel.

(5) A működési célú bevételek előirányzata 720 millió forint. Ebből a nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátásokra a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) XI. fejezet, 10. cím, 4. alcím, 5. kiemelt előirányzat költségtérítésének előirányzata 420 millió forint, az egyéb szervek térítése, illetve a saját működési bevétel előirányzata 300 millió forint.

(6)[5] Az AT. 3. §-ának (5) bekezdése szerint az Alapok egymás részére az általuk finanszírozott pénzbeli ellátások tényleges kiadásaival arányos járulékátadást eszközölnek. A pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Egészségbiztosítási Alaptól (a továbbiakban: E. Alap) átvett járulék előirányzata 39 253 millió forint (az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap nyugdíjellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).

(7)[6] A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2900 millió forint.

A kiadások részletezése

3. § (1)[7] Az AT. 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott nyugellátások kiadásainak előirányzata 505 800 millió forint.

(2) Az ellátások megállapításával és folyósításával összefüggésben felmerült, ténylegesen kimutatható postaköltség, bankköltség és útiköltség-térítés előirányzata 2600 millió forint.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott, esedékessé vált kifizetéseket - ideértve a mindenkor hatályos törvény szerint szükségessé váló nyugdíjemeléseket is - akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(4)[8] A működésre fordított kiadás előirányzata 9892 millió forint, amelyből 720 millió forint a 2. § (5) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából

a) a folyamatos működési kiadásokra 7340 millió forint,

b) az ellenőrzési tevékenység ösztönzésére 50 millió forint,

c) az informatikai fejlesztés kiadásaira 840 millió forint,

d) a beruházási kiadásokra 1143 millió forint,

e) az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra 360 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire a Kormány egyetértésével 159 millió forint

fordítható.

(5)[9] Ha a (4) bekezdés c)-e) pontjai alatti tényleges kiadás kevesebb mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni, az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel.

(6) A vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások előirányzata 100 millió forint.

(7)[10] A nyugdíjkiadások után az E. Alapnak átadott járulék előirányzata 64 742 millió forint (az Ny. Alap 505 800 millió forint ellátási kiadásának az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka).

(8) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján az E. Alapnak átadott rendszeres járulékok összege 1453 millió forint.

(9)[11]

(10) A Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság elhelyezését az ingyenes állami vagyonjuttatás keretében - megállapodás alapján - legkésőbb 1996. június 30-ig átadásra kerülő ingatlan(ok) útján kell biztosítani.

(11)[12] A (4) bekezdés b) pontja alatti előirányzat a járulékellenőrzés során ténylegesen feltárt, illetve kirótt járulékmérték arányában túlléphető.

(12)[13] A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 1500 millió forint.

Működési költségvetés

4. § (1)[14] A működési költségvetés bevételi előirányzata 9892 millió forint.

(2)[15] A működési kiadás 9892 millió forint összegéből

a) 938 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, 3604 millió forint a Területi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságoknál, 1532 millió forint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál felhasználható összeg;

b)[16] a központosított kiadási előirányzat 3818 millió forint, ebből 1795 millió forint központosított intézményi előirányzat, 2023 millió forint a nyugdíjbiztosítási célfeladatok előirányzata;

c) az a) és b) pontok alatti kiadások előirányzatai tartalmazzák az igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulékbevallási, -befizetési kötelezettség teljesítésének, az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges kiadásokat.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

5. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Ny. Alap tartalékainak alakulását a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A főösszegek

6. § (1)[17] Az Országgyűlés az E. Alap 1996. évi költségvetését 476 655 millió forint bevételi, 515 579 millió forint kiadási előirányzattal, 38 924 millió forint hiánnyal állapítja meg.

(2) Az E. Alap költségvetésének mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az E. Alap hiányának rendezésére az 1996. évi központi költségvetés zárszámadásában kerül sor.

A bevételek részletezése

7. § (1)[18] A járulékbevételek együttes összege 378 500 millió forint, amelyből 14 778 millió forint a kintlévőségek 1996. évi behajtásából származó járulékbevétel, 3000 millió forint a rendkívüli járulékbevétel, 360 722 millió forint a rendszeres járulékbevétel. A rendszeres járulékbevételek összegéből 292 000 millió forint munkáltatói egészségbiztosítási járulék, ebből 1700 millió forint az ÁPV Rt. tulajdonosi körébe tartozó vállalatoktól származó járulékbevételi többlet összege, 54 600 millió forint az egyéni egészségbiztosítási járulék, 6622 millió forint a munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék, 1500 millió forint a baleseti járulék, 6000 millió forint a munkáltatói táppénz-hozzájárulás. A központi költségvetés által - a társadalombiztosításról szóló, többször módosított 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 119. §-ában megállapított járulékfizetési kötelezettsége alapján - az 1996-ban fizetett járulékbevétel 12 000 millió forint.

(2) A terhesgondozásnak az E. Alap kiadásai között kimutatott, de 1993-tól a központi költségvetést terhelő kiadásaira a központi költségvetéstől átvett összeg 2500 millió forint.

(3)[19] A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 13 700 millió forint. Ebből 9500 millió forint a késedelmi pótlék és a bírság összege, 2200 millió forint a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítésének összege, 700 millió forint a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az E. Alap által e feladattal kapcsolatban 1995-ben megelőlegezett költségek 1996. évi a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott központi költségvetési megtérítése. Az egyéb bevételek 500 millió forint összegű előirányzata tartalmazza a különféle okokból visszaérkezett ellátások, támogatások összegét.

(4) A kamat- és egyéb hozambevételek összege 600 millió forint. Az AT. 7. §-a (3) bekezdésének rendelkezését 1996-ban nem kell alkalmazni.

(5)[20] Az E. Alapot az AT. 3. §-a (5) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján megillető bevétel - a nyugdíjkiadások után a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére átvett járulék - előirányzata 64 742 millió forint. (Az Ny. Alap 505 800 millió forint nyugdíjkiadásainak az E. Alap természetbeni ellátásainak fedezetének meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)

(6) A működési célú bevétel 1060 millió forint, amely a családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak 980 millió forint összegű, a központi költségvetés általi megtérítéséből és az intézmények saját folyó bevételeinek 80 millió forint nagyságú összegéből származik.

(7) Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok végzésére az Ny. Alaptól átvett rendszeres járulék előirányzata 1453 millió forint.

(8)[21] A vagyon értékesítéséből származó bevétel 2100 millió forint.

A kiadások részletezése

8. § (1)[22] A gyógyító-megelőző ellátásokra fordítható kiadások előirányzata (ideértve az egészségügyi dolgozók 1996. évi esedékes béremelésnek a fedezetét is) - a felújítások, beruházások nélkül - 224 835 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

(2)[23] A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 81 850 millió forint, amelyből 400 millió forint a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának előirányzata, a gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás előirányzata 13 000 millió forint, 1250 millió forint a vérzékenység gyógykezelésére szolgáló kiadás előirányzata.

(3)[24] A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak előirányzata 1500 millió forint, az anyatejellátás kiadásainak előirányzata 200 millió forint.

(4)[25] Az E. Alapot terhelő nyugellátások (korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások) előirányzata 79 000 millió forint.

(5) A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainak összege 9500 millió forint.

(6)[26] A táppénzkiadás előirányzata 38 140 millió forint.

(7)[27] Az egyéb betegségi ellátások együttes előirányzata 3700 millió forint. Ebből a betegséggel kapcsolatos segélyek 800 millió forint összegű előirányzatából 420 millió forint a javasolt külföldi gyógykezelés kiadásaira fordítható összeg, 120 millió forint a külföldi sürgősségi gyógykezelés költségeinek megtérítése, 10 millió forint a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások előirányzata, 250 millió forint a rendkívüli szociális támogatás előirányzata, a kártérítési járadék összege 900 millió forint, az utazási költségtérítés 2000 millió forint.

(8) Az E. Alapot terhelő postaköltség, bankköltség, behajtási-végrehajtási költség és egyéb kiadások előirányzata 1500 millió forint, a társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés előirányzata 500 millió forint.

(9) A kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzata 5 millió forint.

(10)[28] Az AT. 3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után az Ny. Alapnak átadott járulék előirányzata 39 253 millió forint. (Az E. Alap 128 700 millió forint pénzbeli ellátási kiadásának az Ny. Alap ellátásainak fedezetére meghatározott járulékmérték szerinti százaléka.)

(11) A (2)-(10) bekezdésben meghatározott, esedékessé váló kifizetéseket akkor is teljesíteni kell, ha ennek következtében az ott megjelölt előirányzatok fölé emelkednek a kiadások.

(12)[29] A működésre fordított kiadás előirányzata 15 346 millió forint, amelyből 1060 millió forint a 7. § (6) bekezdése szerinti működési célú bevételekből teljesített kiadás. A működési kiadások előirányzatából

a) a folyamatos működési kiadásokra 11 980 millió forint,

b) a behajtási tevékenységet végző igazgatási szervek hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére 600 millió forint,

c) a működési célú informatikai fejlesztésre 400 millió forint,

d) beruházási kiadásokra, a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elhelyezésének részleges megoldására 776 millió forint,

e) az egészségbiztosítási kiadások takarékos és hatékony felhasználását segítő ellenőrzési rendszerek (vény- és táppénz-ellenőrzési rendszer, jogosultság ellenőrzésére hivatott rendszer) fejlesztésére 244 millió forint,

f) a Világbanki Program hazai költségeire - a Kormány egyetértésével - 1346 millió forint

fordítható.

(13)[30] Ha a (12) bekezdés c)-e) pontja szerinti tényleges kiadás kevesebb mint az előirányzat, azt megtakarításként más célra nem lehet felhasználni, az f) pont tekintetében az előirányzat a tényleges kiadás mértékéig használható fel.

(14)[31]

(15)[32] A (12) bekezdés b) pontja alatti kiadási előirányzat a tényleges bevételek mértéke arányában túlléphető.

(17)[33] Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak visszatérítendő működési célú előleg formájában történő részbeni rendezésére szolgáló célelőirányzat 4000 millió forint.

(18)[34] A törvényben meghatározott mértéket meghaladó kincstári egységes számla igénybevétele miatt fizetett kamatkiadás előirányzata 2000 millió forint.

Működési költségvetés

9. § (1)[35] A működési költségvetés bevételi előirányzata 14 000 millió forint.

(2)[36] A működési kiadások 14 000 millió forint összegéből

a)[37] az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kiadási előirányzata 2994 millió forint, 12 millió forint a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok, 9355 millió forint a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadási előirányzata, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadási előirányzata 639 millió forint;

b)[38] a központosított előirányzatok összege 2346 millió forint.

(3) A működési költségvetés mérlegét a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) Az egészségbiztosítás által folyósított, de nem egészségbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait és azok megtérítéseit a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az E. Alap tartalékainak alakulását a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉT ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEK

11. § Az egymás számára végzett, illetve a közös érdekeltségű feladatok ráfordításigényének együttes figyelembevétele alapján, ezen kiadások fedezetéül az Ny. Alap rendszeres járulékbevételeinek 0,3 százaléka az E. Alap bevételét képezi.

12. § Az Ny. Alap és az E. Alap nyugdíjkiadási előirányzatának együttes összegéből az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (igazgatási szervei) különös méltánylást érdemlő esetben nyugellátás - ideértve az öregségi korhatárt el nem érő rokkantsági nyugdíjakat is - szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére [a T. 13. §., 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 14. §-ának (2)-(3) bekezdése] 450 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre pedig 150 millió forintot használhat fel.

13. § (1)[39] A társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó bevételi főösszege 936 102 millió forint, kiadási főösszege 996 218 millió forint, hiánya 60 116 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési mérlegét a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer költségvetési hiányát az 1. § (3) és a 6. § (3) bekezdéseiben előírtak szerint kell rendezni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Az AT. 4. §-a (3) bekezdésének a)-c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

"a) a társadalombiztosításhoz befolyt munkáltatói járulékok 57,65%-ának (a társadalombiztosítási járulékon - 42,5% - belül a nyugdíjbiztosítási járulék - 24,5% - részarányának), a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj utáni 24,5%-os mértékű nyugdíjbiztosítási járulék teljes összegének, a munkanélküli járadék, a pályakezdők munkanélküli segélye, továbbá a gyermeknevelési támogatás és az ápolási díj utáni 6%-os mértékű nyugdíjjárulék teljes összegének, valamint az egyéni járulékok 60%-ának (a biztosított által fizetett járulékok együttes mértékének - 10% - belül a nyugdíjjárulék - 6% - részarányának) a Nyugdíjbiztosítási Alaphoz történő átutalásával realizálódó munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék és egyéni nyugdíjjárulék;

b) egyéb járulék, ideértve az egyházi személyként és szerzetesrendi tagként szerzett szolgálati idő nyugdíjköltségeinek fedezetére a központi költségvetés által fizetett járulékot;

c) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül

ca) a Nyugdíjbiztosítási Alapból fizetett - jogalap nélküli felvétel vagy más ok miatt -, visszaérkezett, bevételként elszámolt összegek teljes egészében;

cb) az egyéb tételek - ide nem értve a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítésének összegét -, valamint, eltérő rendelkezés hiányában a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 58,10%-a (a járulékok együttes mértékén - 52,5% - belül a nyugdíjbiztosítási feladatokra meghatározott járulékmértékek együttes összegének - 30,5% - részaránya);"

(2) Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

"a) a társadalombiztosításhoz befolyt munkáltatói járulékok 42,35%-ának (a társadalombiztosítási járulékon - 42,5% - belül az egészségbiztosítási járulék - 18% - részarányának), valamint - a munkanélküli járadék és a pályakezdők munkanélküli segélye utáni 6%-os mértékű nyugdíjjárulékot nem tartalmazó - egyéni járulékok 40%-ának (a biztosított által fizetett járulékok együttes mértékén - 10% - belül az egészségbiztosítási járulék - 4% - részarányának) az Egészségbiztosítási Alaphoz történő átutalásával realizálódó munkáltatói és egyéni egészségbiztosítási járulék, a baleseti járulék teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi;"

"c) egyéb járulék, valamint a munkáltatói táppénzhozzájárulás;"

(3) Az AT. 5. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A kiadások fedezetét a következő bevételek képezik:]

"d) a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek közül

da) a terhességmegszakítással kapcsolatos egyéni térítési díj és központi költségvetési térítés, a baleseti megtérítés és egyéb kártérítések megtérítése, valamint az Egészségbiztosítási Alapból fizetett, - jogalap nélküli felvétel, vagy más ok miatt - visszaérkezett, bevételként elszámolt összegek teljes egészében;

db) az egyéb tételek, valamint - eltérő rendelkezés hiányában - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési törvényében meghatározott további bevételek 41,90%-a (a járulékok együttes mértékén - 52,5% - belül az egészségbiztosítási feladatokra meghatározott járulékmértékek együttes összegének - 22% - részaránya);"

(4) Az AT. az 5. §-át követően a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap kintlévőségeinek csökkentésére irányuló intézkedések eredményeképpen a kintlévőségek behajtásából eredő - az erre a célra szolgáló célelszámolási számlára befolyó - járulékbevételnek, illetve a járulékellenőrzés során feltárt járuléknak (elfedett járulék kirovás) 2 százaléka - legfeljebb azonban az alapok éves költségvetésében meghatározott összeg - a társadalombiztosítási önkormányzatok behajtási, illetve járulékellenőrzési tevékenységet (elfedett járulék feltárását) végző igazgatási szervei hatékonyabb működéséhez szükséges feltételek megteremtésére, illetve anyagi ösztönzésére fordítható.

(2) A járulékbevételből a járulékellenőrzés során a tárgyévben ténylegesen feltárt járulékfizetési kötelezettség az (1) bekezdés szerinti összeg a Nyugdíjbiztosítási Alap, a kintlévőségek behajtásából eredő, a tárgyévben ténylegesen befolyt járulékbevétel az (1) bekezdés szerinti összeg az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezi. A bevételeknek a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztására vonatkozóan a 4-5. §-okban meghatározott rendelkezéseket a bevételeknek a felsorolt összegekkel csökkentett részére kell alkalmazni."

(5) Az AT. 11. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének pótköltségvetési törvényjavaslatot kell készítenie, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap, illetve az Egészségbiztosítási Alap várható éves egyenlege legalább az előirányzott kiadási főösszeg 1%-ával kedvezőtlenebb az előirányzott egyenlegnél, és ez a tárgyév szeptember 30-áig megállapítható."

(6) Az AT. 11. §-a a következő (9)-(13) bekezdésekkel egészül ki:

"(9) A társadalombiztosítási alapok kezelői kötelesek gazdaságos, hatékony és költségtakarékos, a járulékfizetők érdekeit szolgáló gazdálkodást folytatni a társadalombiztosítási alapok kezelése során.

(10)-(11)[40]

(12) Az E. Alap köteles a Kormány részére negyedévente a keresőképesség elbírálásával, a munkaképesség csökkenés megállapításával és a gyógyszerfelhasználással kapcsolatos ellenőrzésekről készült jelentést, az ellenőrzés megállapításaihoz kapcsolódó intézkedések tervezetét megküldeni.

(13) A Kormány a (10)-(11) bekezdésben foglaltak során a feltárt hiányosságok megszüntetésére és az általa javasolt intézkedések megtételére - az Állami Számvevőszékkel egyetértésben - felhívja az Alapok kezelőit. Az Alapok kezelői véleményükről és a megtett intézkedésekről kötelesek az Országgyűlésnek vagy az Országgyűlés illetékes bizottságának beszámolni, a Kormány egyidejű tájékoztatása mellett."

15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi költségvetéséről és a természetbeni egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól szóló 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Et.) 10. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a természetbeni szolgáltatások nyújtására szerződést köthet egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltatóval, orvosi eszközök, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz gyártására, forgalmazására jogosult gyártóval, illetve forgalmazóval.

(2) Az OEP az egészségügyi szakellátásokra a szerződéseket a jogszabályban meghatározott területi ellátási és szakmai normatívák alapján, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között köti meg.

(3) A szerződések megkötésének feltételeit, különösen a szükséges adatokat, az elszámolás módszereit az OEP útmutatóban hozza nyilvánosságra. Az Útmutatókat a Népjóléti Közlöny különszámában kell közzé tenni."

(2) Az Et. 14. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az E. Alap kezelője a vele természetbeni, egészségügyi szolgáltatások nyújtására szerződött intézmények finanszírozására előleget folyósíthat. Az előlegfolyósítás feltételeit kormány rendelet szabályozza."

(3) Az Et. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Egy súlyszám országos forint alapértékét az éves költségvetésben rendelkezésre álló keret alapján az OEP havonta állapítja meg az országos teljesítmények figyelembevételével. Ellátási szintenként és a szakmai összetétel alapján intézménycsoportonként eltérő szorzó kerül évenként kialakításra. Az egyes ellátási szintekhez tartozó intézményeket a népjóléti miniszter az Alap kezelője véleményének kikérésével állapítja meg.

(4) A fekvőbeteg-intézeti háttér mellett elvégezhető, de egy napnál hosszabb kórházi tartózkodást nem igénylő beavatkozás finanszírozása a Homogén Betegség Csoportok elvei szerint történik, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint."

(4) Az Et. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és (3) bekezdéssel egészül ki:

[(1) Feladatokhoz rendelt finanszírozás kerül alkalmazásra:]

"c) mentés;

(3) Betegszállítás esetén teljesítmény-finanszírozás kerül alkalmazásra, melynek részletes szabályozását, valamint a szerződéskötés szabályait kormányrendelet határozza meg."

(5) Az Et. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az E. Alap kezelője az egészségügyi ellátás színvonalát és hatékonyságát szolgáló szolgáltatások, eljárások támogatására, fejlesztésére és bevezetésére - a gyógyító-megelőző előirányzat célelőirányzata terhére - a népjóléti miniszterrel közösen megállapított szakmapolitikai körben a 10. § (2) bekezdésben meghatározott kapacitásokat meghaladó szolgáltatásokra pályázatot írhat ki. A pályázatok közös elbírálása után a kiválasztott szolgáltatásokra az E. Alap kezelője szerződés szerinti finanszírozást nyújt."

16. §[41]

17. § (1) A törvény 2. §-ának (1) bekezdésében, valamint 6. §-ának (1) bekezdésében megjelölt rendkívüli behajtásból származó bevétel teljesülése érdekében - a T. 114. §-ának felhatalmazása és csődeljárásban kötött megállapodásokban a járuléktartozásokat terv szerint fizetők és a végrehajtás alatt állók kivételével - a teljes adósságállomány felülvizsgálatát az Alapok kezelői végezzék el, és bocsássák a Kormány rendelkezésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a Kormány az önkormányzatokkal együttműködve hozza meg a szükséges döntéseket, illetve kezdeményezze a megfelelő törvényi rendelkezések meghozatalát az adósságállomány minél nagyobb részének a költségvetési év folyamán történő beszedésére. A beszedés érdekében a behajtásban érvényesíthető törvényes eszközök leghatékonyabb alkalmazására kell törekedni, valamint a kapcsolódó eljárások gyorsítását kell elérni.

(3) A Kormány a társadalombiztosítási önkormányzatokkal együtt - az éves költségvetés időarányos teljesítésének értékelése keretében - negyedévenként értékeli a behajtási tevékenység eredményeit.

18. § (1) Ez a törvény - a 16. § kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az AT. 4. §-ának (2) bekezdésében az "56,48%-ának" szövegrész helyébe az "58,10%-ának" szövegrész lép, az AT. 5. §-a (2) bekezdésében a "43,52%-ának" szövegrész helyébe a "41,90%-ának" szövegrész lép; az AT. 4. §-ának (2) bekezdésében "a 10. § (9) bekezdésében meghatározott, az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésébe átutalandó összeg fedezetére" szövegrész, az AT. 5. §-a (3) bekezdésének j) pontjában az "és (9)" szövegrész, valamint az AT. 10. §-ának (9) bekezdése hatályát veszti. A 16. § (1)-(5) bekezdése a kihirdetést követő 45. napon, (6) bekezdése a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az AT.-nek e törvénnyel megállapított, a bevételek Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap közötti megosztási arányait meghatározó rendelkezéseit első ízben az 1996. január hónapra vonatkozóan befizetett összegekre kell alkalmazni.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1996. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont az 1995. december 31-én hatályban volt, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.

(4) Az 1996. évi rendkívüli járulékbehajtás során e törvény hatálybalépésekor érvényes járulékmegosztási arányokat kell alkalmazni.

(5) A büntetés-végrehajtás által fenntartott egészségügyi intézményeknél az Egészségbiztosítási Alap kezelője feladathoz rendelt finanszírozást alkalmaz. Az éves előirányzat összege az intézmény-finanszírozás körében érvényesülő átlagos kiadásnövekedéssel megemelt szintre hozott bázisra számított átlagos növekedéssel azonos.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[42]

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege
millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek484 235479 422
- munkáltatói járulékbefizetés391 099388 360
- egyéni nyugdíjjárulék befizetések80 87479 000
- munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék8 3628 362
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék2 3001 600
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék1 6002 100
2. Kintlévőség behajtása17 22221 222
3. Rendkívüli behajtás13 8124 000
4. Járulékbevételek összesen515 269504 644
5. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb (késedelmi pótlék) bevétel14 06413 100
- késedelmi pótlék és rendbírság13 76412 800
- egyéb bevételek300300
6. Kamat- és egyéb hozambevétel + befekt. hozama tart. + bef. eszk. érték3 0003 000
7. Lakásfedezeti kötvény törlesztése1 1601 160
8. Működési célú bevételek720838
- központi költségvetés által térített420420
- egyéb működési bevétel300300
- az 1994. évi pénzmaradványból
- az 1995. évi világbanki kölcsönnel kapcsolatos pénzmaradvány118
9. Alapok közötti elszámolás39 97539 253
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alaptól a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásaira39 97539 253
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából2 900
Bevételek összesen:574 188564 895
KIADÁSOK
1. Nyugellátások510 917505 800
- korhatár fölött saját jogú nyugdíjak440 417436 100
- hozzátartozói ellátások70 50069 700
2. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb kiadás)2 6002 600
3. Működésre fordított kiadások9 9749 892
- folyamatos működési kiadások7 3817 340
- ellenőrzési tevékenység ösztönzése5050
- informatikai fejlesztés kiadása840840
- beruházási kiadások1 3431 143
- adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra360360
- Világbanki program hazai költségei159
- 1995. évi pénzmaradvány
4. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások100100
5. Fővárosi Igazgatóság új székháza - céltartalék
6. Alapok közötti elszámolás66 85066 195
- nyugdíjkiadások után átadott járulék az Egészségbiztosítási Alap egészségbiztosítási szolgáltatásai fedezetére65 39764 742
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított járulék1 4531 453
7. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt1 500
Kiadások összesen:590 441586 087
EGYENLEG:-16 253-21 192"

2. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[43]

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1996. évi működési költségvetése
BEVÉTELEK
millió forintban
Cím-
szám
Alcím-
szám
Előirány-
zat csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zatszám
Cím-
név
Alcím-
név
Előirány-
zat csoport-
név
Előirányzat név1996. évi előirányzat1996. évi módosított előirányzat
9Központosít ott elő irányzatok
1Működés saját bevételei300300
2A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz6 6616 661
3A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak megtérítése420420
4Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz840840
5Ingatlanberuházásokra átvett pénzeszköz1 3431 143
6Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra360360
7Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz5050
8Világbanki kölcsönnel kapcsolatos 1995. évi pénzmaradvány118
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:9 9749 892
KIADÁSOK
Millió forintban
Cím-
szám
Alcím-
szám
Előirány-
zat csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zatszám
Cím-
név
Alcím-
név
Előirány-
zat csoport-
név
Előirányzat név1996. évi előirányzat1996. évi módosított előirányzat
1Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása938938
1Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat117117
1Működési kiadások107107
1Személyi juttatások3636
2Társadalombiztosítási járulék1616
3Dologi kiadások5555
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás33
3Felhalmozási kiadások77
2Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság821821
1Működési kiadások821821
1Személyi juttatások292292
2Társadalombiztosítási járulék119119
3Dologi kiadások384384
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás2424
5Ellátottak pénzbeli juttatásai22
2Felújítás
3Felhalmozási kiadások
2Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok3 6043 604
1Működési kiadások3 5633 563
1Személyi juttatások1 9001 900
2Társadalombiztosítási járulék759759
3Dologi kiadások904904
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás11
3Felhalmozási kiadások4040
3Nyugdíjfolyósító Igazgatóság1 5321 532
297
1Működési kiadások1 5271 527
1Személyi juttatások718718
2Társadalombiztosítási járulék289289
3Dologi kiadások519519
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás11
5Ellátottak pénzbeli juttatásai
2Felújítás
3Felhalmozási kiadások55
9Központosított előirányzatok3 9003 818
1Központosított intézményi előirányzatok1 9951 795
1Működési kiadások465465
1Személyi juttatások297
2Társadalombiztosítási járulék127127
3Dologi kiadások3131
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás1010
5Tartalék
2Felújít ás187187
3Felhalmozási kiadások1 3431 143
2Nyugdíjbiztosítási célfeladatok1 9052 023
1Informatikai fejlesztések840840
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások159
3Kamat és rendelkezésretartási jutalék41
4Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások3838
5Folyamatos informatikai kiadások100100
6Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz3838
7Üzemorvosi hozzájárulás1515
8Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra360360
9Üzemeltetési költség169169
10Újszékházak bebútorozása (ügyfélvárók)5050
11Központi nyomtatványellátás4040
12Nemzetközi rendezvényköltsége és ISSA tagdíj1414
13Ingatlanok lízing- vagy bérleti díj többlete200200
3Nettó hozzájárulás az E. Alap által végzett, a Ny. Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen:9 9749 892"

3. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

A nyugdíjbiztosítás által folyósított, nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai
millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
1. Központi költségvetésből finanszírozottak50 000
- politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések7 300
= politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések
= kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok
= tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások
= nemzeti gondozotti ellátások
= közszolgálati idő után járó nyugdíjkiegészítés
- bányásznyugdíj és a szénjárandóság pénzbeni megváltása3 000
- az 1992. évi profiltisztítás5 200
= lakbér-hozzájárulás300
= vakok személyi járadéka2 400
= rokkantsági járadék1 800
= egészségkárosodási járadék500
= katonai családi segély200
- az 1994. évi profiltisztítás34 500
= házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 800
= megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka, rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka22 000
= cukorbetegek támogatása100
= mezőgazdasági járadékok6 600
2. Munkáltatói befizetésekből, illetve a Foglalkoztatási Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj12 000
3. Szolidaritási Alapból finanszírozott előnyugdíj7 000
4. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján300
5. Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján2 400
6. Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások3 500
Összesen:75 200

4. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap tartalékainak alakulása
millió forint
Sor-
szám
MegnevezésTartalékok
likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök
l.1992. év végi - a kiadási többlet hatását nem tartalmazó - állapot10 9934 73515 485
2.Likviditási tartalékcsökkenés az 1992. évi kiadási többlettel összefüggésben-9 617--
3.1993. évi induló állapot1 3764 73515 485
4.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1993. évi visszapótlása1 403--
5.1993. évi hiány finanszírozására kibocsátott kötvény5 000--
6.1993. évi hiány-7 402--
7.Az 1993. évi vagyoni műveletek és értékvesztés nettó hatása--599-1 879
8.1993. év végi állapot a hiány rendezését megelőzően3774 13613 606
9.A likviditási tartalék 1991. évi kiadási többlettel összefüggő 1994. évi visszapótlása2 421--
10.1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1994-ben4 455--
11.1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, MÁV1 148--
12.Épületberuházás, ingatlanvásárlás--499499
13.Állami ingyenes vagyonjuttatás keretében átvett ingatlan--185
14.Követelések fejében átvett vagyonelemek értéke--421
15.1994. évi költségvetési hiány-23 845--
16.A tartósan befektetett eszközök 1994. éviértékvesztése (Lupis-követelés)---380
17.Befekt. hozama tartalék megtérülése-8-
18.1994. év végi állapot (1994. XII. 31. pénzforgalmi)-15 4453 64514 331
19.1993. évi állami garancia2 053--
20.1993. évi hiány kötvénnyel nem finanszírozott részének állami megtérítése350--
21.1993. évi likviditási tartalék visszapótlása, állami1 068--
22.1994. évi zárszámadás szerint-11 9743 64514 331
23.1992. évi hiányt finanszírozó kötvény kibocsátásából származó bevétel, 1995-ben5 162--
24.1991. évi hiány 1992. évi zárszámadással összefüggő kötvény kibocsátásából történő rendezése822--
25.Épületberuházás, ingatlanvásárlás, kft.-alapítás--1 8701 870
26.Ingyenes állami vagyonjuttatás tv. szerint
(65 Mrd Ft 55,68%-a)*
--36 007
27.Vagyoncsökkenés az 1995. évi költségvetési tv. szerint--1 766-2 565
28.Az 1995. évi várható költségvetési hiány (rendezésig)-1 222--
29.1995. év végi várható-7 212949 643

Az Alap 1996. évi kiadási főösszege 6%-ának megfelelő likviditási tartalék 36,3 Mrd Ft lenne.

* Eddig átadásra került 3501,1 M Ft

5. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[44]

Az Egészségbiztosítási Alap 1996. évi költségvetési mérlege
BEVÉTELEK
Millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
1. Járulékbevételek369 019360 722
- munkáltatói járulékbefizetés293 713292 000
- egyéni egészségbiztosítási járulékbefizetés55 18454 600
- munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulék6 6226 622
- baleseti járulék1 5001 500
- munkáltatói táppénz-hozzájárulás12 0006 000
2. Kintlévőség behajtása12 77814 778
3. Rendkívüli behajtás10 2713 000
4. Járulékbevételek összesen392 068378 500
5. Központi költségvetés által fizetett járulék12 00012 000
6. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel2 5002 500
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel14 41113 700
- terhességmegszakítós egyéni térítési díja700700
- terhességmegszakítóssal kapcsolatos költségvetési térítés800800
- baleseti megtérítés, egyéb kártérítések megtérítése2 2002 200
- késedelmi pótlék, bírság10 2119 500
- egyéb bevételek500500
8. Kamat- és egyéb hozambevétel600600
9. Működési célú bevételek1 0601 060
- központi költségvetés által térített980980
- egyéb működési bevétel8080
10. Alapok közötti elszámolás66 85066 195
- nyugdíjkiadások után átvett járulék az Egészségbiztosítási Alap szolgáltatásai fedezetére65 39764 742
- közös feladatok elvégzésére átcsoportosított1 4531 453
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából2 100
Bevételek összesen:489 489476 655
KIADÁSOK
Millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
1. Természetbeni ellátások304 100324 635
- gyógyító-megelőző ellátások217 500224 835
- gyógyfürdő-szolgáltatás7501 500
- anyatejellátás200200
- gyógyszertámogatás72 00081 850
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)8001 250
- gyógyászati segédeszköz támogatás11 50013 000
- utazási költségtérítés1 3502 000
2. Pénzbeli ellátások131 066128 340
- korhatár alatti rokkant és baleseti ellátások77 06679 000
- terhességi-gyermekágyi segély9 5009 500
- táppénz42 80038 140
ebből: munkáltatók által fizetett táppénz12 0006 000
- betegséggel kapcsolatos segélyek800800
- kártérítési járadék900900
3. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)1 5001 500
4. Működésre fordított kiadások13 90015 346
- folyamatos működési kiadások11 98011 980
- behajtás ösztönzése400600
- ellenőrzési rendszerek fejlesztése244244
- informatikai fejlesztés kiadása400400
- beruházási kiadások876776
- Világbanki Program hazai költségei1 346
5. Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés500500
6. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás55
7. Alapok közötti elszámolás39 97539 253
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai fedezetére39 97539 253
8. Kamat- a kincstári egységes számla igénybevétele miatt2 000
9. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére4 000
Kiadások összesen:491 046515 579
EGYENLEG:-1 557-38 924"

6. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[45]

A gyógyító-megelőző ellátások 1996. évi kiadási előirányzatai
Millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
törvény
szerint
1996. évi
előirányzat
24%-os
szinten
tartással
Előirányzat
változás
1996. évi
módosított
előirányzat
1.2.3.4.
I. Háziorvosi ellátás finanszírozása
- fix összeg4 9965 222-3784 844
- területi pótlék428387-5382
- eseti ellátás díjazása2021827189
- teljesítmény díjazása15 84316 58337616 959
Háziorvosi ellátás finanszírozása összesen21 46922 374022 374
II. Feladatfinanszírozás
1. Egyéb alapellátás
- iskola-egészségügyi ellátás7978226828
- védőnői szolgálat3 2313 4103 410
- ügyeleti szolgálat2 6432 643-832 560
- kiegészítő alapellátási feladat298270-10260
- fogorvosi szolgáltatás7 0807 310-7546 556
- munkaegészségügyi szolgálat000
- anya-, gyermek- és csecsemővédelem717750-1749
Egyéb alapellátás összesen14 76615 205-84214 363
2. Járóbeteg-szakellátás
- gyermekgyógy. MSZ.SZ443939
- nőgyógy. MSZ.SZ363232
- sportegészségügyi ellátás000
- nemibeteg-gondozás515539-2537
- tüdőgondozás1 7431 82921 831
- ideggyógy. gondozás9621 00921 011
- onkológiai gondozás4885101511
- alkohológiai és drogellátás3823991400
Járóbeteg-szakellátás összesen4 1704 35744 361
3. Vérellátás1 1091 10201 102
4. Mentés, betegszállítás összesen6 5396 8541006 954
5. Egyéb
- új beruházás, rekonstrukció000
- rekonstrukció miatti kiesés007474
- E. raktár000
- egyéb ellátás586611-38573
Egyéb összesen58661136647
Feladatfinanszírozás összesen27 17028 129-70227 427
III. Feladat + teljesítmény finanszírozott járóbeteg-szakellátás
1. Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás
- nőgyógyászati szakrendelés000
- nőgyógyászati szakambulancia000
Nőgyógyászati járóbeteg-szakellátás összesen0000
2. Egyéb járóbeteg-szakellátás
- egyéb járóbeteg-szakrendelés23 17524 266-45523 811
- egyéb járóbeteg-szakambulancia6 4076 7101096 819
- speciális finanszírozású feladatok851872-237635
- CT. MRI4 0914 2043724 576
- művesekezelés5 0005 1222485 370
- házi szakápolás600600-58020
Egyéb járóbeteg-szakellátás összesen40 12441 774-54341 231
Feladat + telj. fin. járóbeteg-szakellátás összesen40 12441 774-54341 231
IV. Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás
1. Aktív fekvőbeteg-ellátás
- aktív ellátás109 637106 4538 409114 862
- művesekezelés000
- speciális finanszírozású feladat3 6653 7534354 188
Aktív fekvőbeteg-ellátás összesen113 302110 2068 844119 050
2. Krónikus fekvőbeteg-ellátás összesen13 84113 42334313 766
Teljesítmény fin. fekvőbeteg-szakellátás összesen127 143123 6299 187132 816
KASSZÁK ÖSSZESEN (I- IV.)215 906215 9067 942223 848
Célelőirányzatok
- hsz. kieg. támogatás (vény)370370370
- felülvizsgáló orvosok díja252252-22230
- egyéb célelőirányzat (kock.kez., ifj. és szab. sp., alk. prev, mentálhig.)725725-365360
- kórházi eü.-i hulladék megsemmisítés000
- újszerű eljárások és technikák bevezetése és elterjesztése és egy napos kórházi kezelések220220-2200
- munkaegészségügy000
- sportegészségügy000
- E. raktár272727
- fejlesztési előirányzat000
Célelőirányzatok összesen1 5941 594-607987
Mindösszesen217 500217 5007 335224 835"

7. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[46]

Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése
BEVÉTELEK
Millió forintban
Cím-
szám
Alcím-
szám
Előirány-
zat csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zatszám
Cím-
név
Alcím-
név
Előirány-
zat csoport-
név
Kiemelt előirányzat neve1996. évi módosított előirányzat
9Központosított előirányzatok
1Működés saját bevételei80
2Egészségbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz*10 920
3A ne m egészségbiztosítási ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése980
4Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz**
51994. évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:11 980
6Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadásokra átvett pénzeszköz1 346
7Informatikai beruházások fedezetére átvett pénzeszköz400
8Behajtás ösztönzés fedezete600
9FPEP elhelyezésének költsége és beruházások776
11Ellenőrzési rendszerek fejlesztése244
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen:15 346
KIADÁSOK
Millió forintban
Cím-
szám
Alcím-
szám
Előirány-
zat csoport-
szám
Kiemelt
előirány-
zatszám
Cím-
név
Alcím-
név
Előirány-
zat csoport-
név
Kiemelt előirányzat neve1996. évi módosított előirányzat
1Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása2 994
1Egészségbiztosítási Önkormányzat90
1Működési költségvetés90
1Személyi juttatások72
2Társadalombiztosítási járulék15
3Dologi kiadások3
2Országos Egészségbiztosítási Pénztár2 904
1Működési költségvetés2 585
1Személyi juttatások893
2Társadalombiztosítási járulék366
3Dologi kiadások1 303
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás23
2Felújítások2
3Felhalmozási kiadások317
1Egyéb intézményi beruházások317
2Egészségbiztosítási Alap Területi Szervei9 367
1Területi Egészségbiztosítási Bizottságok12
1Működési költségvetés12
1Személyi juttatások5
2Társadalombiztosítási járulék
3Dologi kiadások7
2Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak9 355
1Működési költségvetés9 009
1Személyi juttatások4 585
2Társadalombiztosítási járulék2 075
3Dologi kiadások2 346
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás3
2Felújítások196
3Felhalmozási kiadások150
1Egyéb intézményi beruházások150
3Országos Orvosszakértői Intézet639
1Működési költségvetés635
1Személyi juttatások379
2Társadalombiztosítási járulék163
3Dologi kiadások93
2Felújítások4
3Felhalmozási kiadások
1Egyéb intézményi beruházások
9Központosított előirányzatok2 346
1Központosított intézményi előirányzatok600
1Működési költségvetés550
1Személyi juttatások340
2Társadalombiztosítási járulék149
3Dologi kiadások51
4Pénzeszközátadás, egyéb támogatás10
2Felújítások5
3Felhalmozási kiadások45
1Egyéb intézményi beruházások45
2Egészségbiztosítási célfeladatok1 746
1Informatikai fejlesztések400
2Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi kiadások1 346
Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen15 346

* Az 1996. évi előirányzat tartalmazza a Nyugdíjbizt.ág térítésének elmaradása miatti fedezetet is.

** A pénzátadás 1996-ban megszűnik, a járulékbevételben jelenik meg a fedezet

8. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[47]

Az egészségbiztosítás által folyósított, nem egészségbiztosítási forrásból
finanszírozott ellátások kiadásai és megtérítéseik
Millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat*
BEVÉTELEK
1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítései133 200137 940
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátás-megtérítés1 0001 000
Összesen:134 200138 940
KIADÁSOK
1. Központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai133 200137 940
- családi pótlék94 00094 000
- várandóssági pótlék1 8001 800
- gyermekgondozási díj18 00018 000
- gyermekgondozási segély12 00012 000
- megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése400400
- közgyógyellátás7 00011 740
2. A helyi önkormányzatok által finanszírozott ellátási kiadás1 0001 000
- közgyógyellátás1 0001 000
Összesen:134 200138 940
EGYENLEG:00

* Az 1996. évi központi költségvetés módosítása során csak a közgyógyellátás előirányzata kerül módosításra. A táblázatban szereplő többi ellátási tétel előirányzatának értéke ezért nem változik.

9. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap tartalékainak alakulása
millió forintban
Megnevezés1994. évi
záróállomány
1995. évi várható
állományváltozás
1995. évi várható
záróállomány
1996. évi
előirányzott
nyitóállomány
1. Tartósan befektetett eszközök1 1461 1461 146
2. Befektetések hozama tartalék535-535
3. Likviditási tartalék-34 974
4. Vissztehermentesen átvett vagyon65111 00011 65111 651

A táblázat a tartalékok állományát befolyásoló, törvényben rögzített kötelezettségek hatását tartalmazza.

Befektetések hozama tartalék: 1995. évi LXXIII. törvény 6. §-ának (8) bekezdése, 3. számú melléklet bevételi oldal 8. sor.

Likviditási tartalék: Az Egészségbiztosítási Alap költségvetési hiányai végleges elrendezéséről szóló (az 1996. évi központi költségvetési törvényjavaslat részét képező) törvényi rendelkezést az Országgyűlés még nem fogadta el, ezért e sorban nem szerepel adat.

Vissztehermentesen átvett vagyon: 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdése.

Az 1995. év eltelt időszakában ténylegesen a Postabank Rt. 659 millió forint és az OTP Bank Rt. 2800 millió forint névértékű részvényeinek vissztehermentes átadása történt meg. Várhatóan 1995-ben nem történik meg az Egészségbiztosítási Alapot az említett törvényi kötelezettség alapján illető teljes vagyonmennyiség átadása.

10. számú melléklet az 1996. évi XIV. törvényhez[48]

A társadalombiztosítási alapok 1996. évi költségvetési mérlege
Millió forintban
Megnevezés1996. évi
előirányzat
1996. évi
módosított
előirányzat
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek853 254840 144
- munkáltatói járulékbefizetés684 812680 360
- egyéni járulékbefizetés133 058133 600
- munkanélküli ellátás után fizetett járulék14 98414 984
- munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék2 3001 600
- egyes szociális ellátások után fizetett járulék1 6002 100
- baleseti járulék1 5001 500
- munkáltatói táppénz hozzájárulás12 0006 000
2. Kintlévőség behajtása30 00036 000
3. Rendkívüli behajtás24 0837 000
4. Járulékbevételek összesen907 337883 144
5. Központi költségvetés által fizetett járulék12 00012 000
6. Központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos bevétel2 5002 500
7. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel28 47526 800
8. Kamat- és egyéb hozambevétel3 6003 600
9. Lakásfedezeti kötvény törlesztése1 1601 160
10. Működési célú bevételek1 7801 898
11. Vagyonértékesítés a hiány mérséklése céljából5 000
Bevételek összesen:956 852936 102
KIADÁSOK
1. Nyugellátás587 983584 800
- nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások510 917505 800
- egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások77 06679 000
2. Anyasági ellátások9 5009 500
3. Táppénz42 80038 140
4. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás84 30096 100
- gyógyszertámogatás72 00081 850
- vérzékenység kezelése (VIII. faktor)8001 250
- gyógyászati segédeszköz támogatás11 50013 000
5. Gyógyító-megelőző ellátások217 500224 835
6. Gyógyászati szolgáltatások9501 700
- gyógyfürdő-szolgáltatás7501 500
- anyatejellátás200200
7. Egyéb ellátások3 0503 700
- utazási költségtérítés1 3502 000
- betegséggel kapcsolatos segélyek800800
- kártérítési járadék900900
8. Kifizetőhelyi költségtérítés500500
9. Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadás (posta, bank és egyéb költség)4 1004 100
10. Működésre fordított kiadások23 87425 238
11. Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítás105105
13. Kamat a kincstári egységes számla igénybevétele miatt3 500
14. Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére4 000
Kiadások összesen:974 662996 218
EGYENLEG:-17 810-60 116"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. március 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az 1996. évi XIV. törvény 1. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg

[3] Az 1996. évi XIV. törvény 2. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[4] Az 1996. évi XIV. törvény 2. § 2. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 3. §-ának megfelelően módosított szöveg

[5] Az 1996. évi XIV. törvény 2. § 6. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 4. §-ának megfelelően módosított szöveg

[6] Az 1996. évi XIV. törvény 2. § 7. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 5. §-a iktatta be

[7] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 6. §-ának megfelelően módosított szöveg

[8] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 4. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 7. §-ának megfelelően módosított szöveg

[9] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 5. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[10] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 7. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 8. §-ának megfelelően módosított szöveg

[11] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 9. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[12] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 11. bekezdését az 1996. évi LX. törvény 15. § 1. bekezdése iktatta be

[13] Az 1996. évi XIV. törvény 3. § 11. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 9. §-a iktatta be. A jogalkotó a korábbi 11. bekezdésről nem rendelkezett

[14] Az 1996. évi XIV. törvény 4. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[15] Az 1996. évi XIV. törvény 4. § 2. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[16] Az 1996. évi XIV. törvény 4. § 2. bekezdés b) pontja az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[17] Az 1996. évi XIV. törvény 6. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 10. §-ának megfelelően módosított szöveg

[18] Az 1996. évi XIV. törvény 7. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 11. §-ának megfelelően módosított szöveg

[19] Az 1996. évi XIV. törvény 7. § 3. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 12. §-ának megfelelően módosított szöveg

[20] Az 1996. évi XIV. törvény 7. § 5. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 13. §-ának megfelelően módosított szöveg

[21] Az 1996. évi XIV. törvény 7. § 8. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 14. §-a iktatta be

[22] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 15. §-ának megfelelően módosított szöveg

[23] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 2. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 16. §-ának megfelelően módosított szöveg

[24] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 3. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 17. §-ának megfelelően módosított szöveg

[25] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 4. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg

[26] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 6. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 19. §-ának megfelelően módosított szöveg

[27] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 7. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 20. §-ának megfelelően módosított szöveg

[28] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 10. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 21. §-ának megfelelően módosított szöveg

[29] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 12. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 22. §-ának megfelelően módosított szöveg

[30] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 13. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[31] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 14. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[32] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 15. bekezdését az 1996. évi LX. törvény 15. § 2. bekezdése iktatta be

[33] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 17. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 23. § -a iktatta be. A jogalkotó a 16. bekezdés hiányát nem vette figyelembe.

[34] Az 1996. évi XIV. törvény 8. § 18. bekezdését az 1996. évi CXX. törvény 24. §-a iktatta be

[35] Az 1996. évi XIV. törvény 9. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[36] Az 1996. évi XIV. törvény 9. § 2. bekezdés felvezető szövege az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[37] Az 1996. évi XIV. törvény 9. § 2. bekezdés a) pontja az 1996. évi CXX. törvény 27. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[38] Az 1996. évi XIV. törvény 9. § 2. bekezdés b) pontja az 1996. évi CXX. törvény 27. §1. bekezdés megfelelően módosított szöveg

[39] Az 1996. évi XIV. törvény 13. § 1. bekezdése az 1996. évi CXX. törvény 25. §-ának megfelelően módosított szöveg

[40] Az 1996. évi XIV. törvény 14. § 6. bekezdésének az 1992. évi LXXXIV. törvény 11. § 10-11. bekezdését megállapító rendelkezését az 1998. évi XXXIX. törvény 12. § f) pontja hatályon kívül helyezte

[41] Az 1996. évi XIV. törvény 16. §-át az 1997. évi LXXX. törvény Melléklete hatályon kívül helyezte

[42] Az 1996. évi XIV. törvény 1. számú melléklete az 1996. évi CXX. törvény 1. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[43] Az 1996. évi XIV. törvény 2. számú melléklete az 1996. évi CXX. törvény 2. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[44] Az 1996. évi XIV. törvény 5. számú melléklete az 1996. évi CXX. törvény 3. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[45] Az 1996. évi XIV. törvény 6. számú melléklete az 1996. évi CXX. törvény 4. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[46] Az 1996. évi XIV. törvény 7. számú melléklete az 1996. évi CXX. törvény 5. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[47] Az 1996. évi XIV. törvény 8. számú melléklete az 1996. évi CXX. törvény 7. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

[48] Az 1996. évi XIV. törvény 10. számú melléklet az 1996. évi CXX. törvény 6. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék