103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Tv.) módosító 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tvn.) 14. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tvn. 7. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján benyújtásra kerülő kárpótlási kérelemre a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 9-11. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a kérelmet e rendelet 1. számú mellékletének megfelelő nyomtatványon (Adatlapon) kell benyújtani.

(2)[1]

(3) Az igény alapjául szolgáló sérelem elszenvedését és a jogosultság egyéb feltételeit a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(4)[2] A nyugdíjemelés vagy a nemzeti gondozási díj megállapításához benyújtott, a kárpótlási hatóságnál levő okirati bizonyíték a kárpótlási kérelem elbírálásánál akkor használható fel, ha a kérelmező ehhez hozzájárult.

(5)[3]

2. § (1)[4] A kárpótlási hatóság a Tv. 2. §-a alapján igényelt kárpótlás ügyében hozott határozatában arról rendelkezik, hogy a sérelmet szenvedett esetében az életelvesztésért jár-e kárpótlás, és ha igen, a kérelmet benyújtó hozzátartozót a kárpótlás összegének hányad része illeti meg.

(2)[5] Az (1) bekezdés szerint hozott határozatot a véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését, illetőleg - ha ez később történik - a kárpótlás összegét megállapító törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a kárpótlási hatóság megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek, amely a kárpótlás összegét megállapító törvény szerint fizeti ki a kárpótlást a jogosultnak. Az 5. § esetén a határozat továbbítására az ott meghatározottakat kell alkalmazni.

3. § Ha a kárpótlásra jogosult a kárpótlás formájára vonatkozó kérését [Tvn. 8. § (1) és (2) bek.] a határozat meghozatala előtt, de a Tvn. hatálybalépését követően - korábbi határozatának számára hivatkozással - bejelenti, a kárpótlást a kért formában kell megállapítani. A jogosultnak járó kárpótlás megállapításakor egyébként a Tv. 8. §-át megfelelően alkalmazni kell.

4. § Ha a kárpótlást a Tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a túlélő házastárs részére az ő kérelmére állapítják meg, akkor a sérelmet szenvedett javára a Tvn. 7. § (6) bekezdés szerint esetleg már meghozott határozatot - a Tvn. 10. §-a értelmében - vissza kell vonni, és a túlélő házastárs kárpótlásába a Tvn. 9. § (2) bekezdése szerint neki adott kárpótlást be kell számítani.

5. § (1)[6] Ha a túlélő házastárs (özvegy) a Tv. 2. § (7) bekezdése szerint választásra jogosult, az egyösszegű kárpótlásra vonatkozó határozatot a kifizetés teljesítésére akkor szabad a nyugdíjfolyósító szervnek megküldeni, ha a túlélő házastárs úgy nyilatkozott, hogy a kétféle kárpótlási jogcím közül ezt választja.

(2)[7] Ha a túlélő házastárs a Tv. 2. § (7) bekezdésében előírt határidőben választását a kárpótlási hatósággal nem közölte, ezt a tényt és azt, hogy ennek folytán a határozat alapján kárpótlás őt nem illeti meg, a határozatnak a kárpótlási hatóságnál lévő példányára záradékként rá kell írni. E jogkövetkezményről a jogosultat a második jogcímet megállapító határozat indokolásában kell tájékoztatni.

(3)[8] Ha a túlélő házastárs a választható kárpótlási jogcímek egyike alapján már kapott kárpótlást, és választását bejelentette, a kárpótlási hatóság a Tvn. 11. §-ában foglaltakról határozatot hoz. Ebben vagy megállapítja, hogy az egyösszegű kárpótlás teljesítése megtörtént, vagy rendelkezik a különbözet kifizetéséről, vagy a Tvn. 11. § (5) bekezdése esetén az életjáradék folyósításának megszüntetéséről és a különbözet kifizetéséről.

(4)[9] Ha a túlélő házastárs a Tvn. 11. § (3) bekezdésében foglalt lehetőséggel kíván élni, ezt a választásra vonatkozó bejelentésében kell közölnie, és a bejelentést követő 30 napon belül kárpótlási jegyeit az államra történő átruházási nyilatkozattal a kárpótlási hatóságnak át kell adnia.

(5)[10]

(6)[11] A kárpótlási hatóság határozatban intézkedik az egyösszegű kárpótlás kifizetése iránt.

6. §[12]

7. §[13]

8. §[14]

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 22. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 111. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 173. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[10] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Módosította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 112. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 36. § d) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Módosította a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2013.08.01.

[16] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-a. Hatályos 2018.01.01.

Tartalomjegyzék