1999. évi CV. törvény

a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról az 1998. évi országgyűlési képviselőválasztás kampányának költségvetési támogatásáról szóló 9/1998. (II. 18.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 26/1998. (III. 11.) OGY határozatban és a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 34/1998. (III. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

2 636 404,4 millió forint, azaz kettőmillió-hatszázharminchatezer-négyszáznégy egész négytized millió forint bevétellel,

3 176 594,5 millió forint, azaz hárommillió-egyszázhetvenhatezer-ötszázkilencvennégy egész öttized millió forint kiadással és

540 190,1 millió forint, azaz ötszáznegyvenezer-egyszázkilencven egész egytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1998-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 66 584,3 millió forint összegű forint hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 279 882,8 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,

c) 22 946,2 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1998-ban

a) 16 651,9 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

b) 828,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

c) 42 916,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter a központi költségvetés külföldi adósságállományából 51 272,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(4) A Költségvetési Törvény 6. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1998-ban befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter

a) 1758,2 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására,

b) 2242,0 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 7800 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.

(5) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 1998-ban képződött pénzbevonási nyereséget:

a) 40,3 millió forint összegben államadóssági kötvények visszavásárlására,

b) 51,3 millió forint összegben rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 178,7 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére használta fel.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban

a) 392 285,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített;

b) 131 103,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

c) 16 801,6 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az (1) bekezdés a) pontjában szereplő államkötvény-értékesítés részeként a Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelésére és az ÁPV Rt. tartalékának - a gázközművekkel kapcsolatos önkormányzati követelések fedezetét szolgáló - megemelésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1998-ban 179 022,3 millió forint összegben államkötvényeket bocsátott ki, illetve adott át.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1998-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint az e törvény 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében megállapított visszafizetések, illetőleg az e törvény 6. §-ának (3) bekezdésében megállapított devizabetét-elhelyezés finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 397 324,9 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,

b) 56 225,3 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel,

c) 51 272,1 millió forint összegben a külföldi devizahitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 1637,7 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter az 1998. költségvetési évben befolyt, de törlesztésre fel nem használt 169,6 millió forint összegű privatizációs bevétellel növelte a Kincstári Egységes Számla egyenlegét.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 23 739,8 millió forint összegű devizabetétet helyezett el a MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazása alapján a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak ott megjelölt hiteleit 16 447,4 millió forint összegben 1998. január 1-jei hatállyal átvállalta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 310,5 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 183,3 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézmény átvétel miatti 10,9 millió forint előirányzat növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM. R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4075,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1026,5 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1998. év után előírt tartozása 3048,6 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 452,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM. R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 1376,5 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,0 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM. R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 148,6 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 204,9 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 32,6 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 828,9 millió forint céltámogatási és 123,8 millió forint címzett támogatási előirányzat, továbbá 110,5 millió forint Céltámogatási Kiegészítő Keret előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15. nap, a kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Aht. 64. §-ának (4), (6), (8) bekezdéseit kell alkalmazni.

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 126. § (1) bekezdés a) pontja (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál- a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1999. március 26. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, az Aht. 64. § (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1066,1 millió forintot - 1999. május 12-én átutalta.

(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1998. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 10. számú melléklet részletezi.

(9) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 33 263,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 3017 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 1623,3 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1998. december 31-én fennálló tartozása az 1998. évben kapott előlegből 40,0 millió forint, az 1996-1997. években megelőlegezett összegből 0,5 millió forint. Ezen összegeket a Magyar Államkincstár az 1999. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a korábban adósságrendezési eljárásban érintett Bátorliget és Nágocs önkormányzatok esetében az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatásból az 1998. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettség 5,1 millió forint, melynek realizálása az adósságrendezési eljárás során kötött egyezségnek megfelelően történik.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 4178,0 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 4038,3 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1997. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 12. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 13. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelés-állomány 1998. december 31-én 42 527,8 millió forint, amelyből 2016,6 millió forint kölcsön-típusú, 40 511,2 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1997. évi Zárszámadási Törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt 51 137,5 millió forint összegű követelések 1998. év során a következők miatt változtak:

a) követelés-tulajdon konverzió következtében 19,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány. A felszámolás alatt álló Veszprémi Szénbányák követelése fejében ugyanilyen névértékű Bakonyi Erőmű Rt. részvény került a Magyar Állam tulajdonába,

b) 1998. év folyamán befolyt, kölcsön-típusú törlesztések összege 366,1 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8100 millió forintot tettek ki,

c) jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál a követelés vagyontárggyal történő kielégítése, az eljárások lezárásakor elszámolt veszteségek, valamint a kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 123,8 millió forinttal csökkent a követelés-állomány.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1998. évben a központi költségvetésnek bevételt jelentett:

a) 67,5 millió forint mozgó járadék,

b) 161,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § (1) Az ÁPV Rt. költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 6000 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XLI. A belföldi államadósság költségvetési elszámolásai fejezet 12. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel alcím rendkívüli előirányzata - és ezzel összhangban a Költségvetési Törvény 6. §-a (3) bekezdésében azonos bevételi jogcímen szereplő összeg - 6000 millió forintra változik.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés által az ÁPV Rt. részére a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőketartalékának növelése céljából biztosított 40 000 millió forint forrás az ÁPV Rt. privatizációs tartalékát, ezen belül a Költségvetési Törvény 6. §-a (4) bekezdésének j) pontjában meghatározott célkitűzések előirányzatát növeli.

17. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett hitel miatt:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap 204 millió forint,

b) az Egészségbiztosítási Alap 430 millió forint

összegű kamatfizetést teljesített.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 1999. december 31-i hatállyal

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével, a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásának különbözetét:

aa) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés megtérítse,

ab) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja;

b) a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vett hitel kamatának 63,9 millió forint elszámolási különbözetét a központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak visszautalja.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény:

a) 28. §-ának (1) bekezdése szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap által igénybe vehető kamatmentes hitel összege a magánnyugdíjpénztárakba ténylegesen befizetett tagdíj és a 20 000 millió forint közötti különbözetnek megfelelően, 8640 millió forint összeggel növekedett,

b) 28. §-ának (8) bekezdése alapján meghatározott összeg átutalása a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az év utolsó banki napján megtörtént.

20. § Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak és az Egészségbiztosítási Alapnak a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben megállapításra kerülő hiányát a Kincstári Egységes Számla hitelállományából 1999. december 31-i hatállyal elengedi.

21. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Várpalota és környéke környezetvédelmi rehabilitációs programjára felhasznált japán hitel 2617,3 millió forint összegű ellenértéke kiadásként - évközi konstrukció változás miatt - a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Beruházási célprogramok alcím alatt - az eredeti előirányzattal szemben - került elszámolásra. A XI. Belügyminisztérium fejezet tényleges kiadása ezért 2617,3 millió forinttal megnőtt és egyidejűleg a XL. Nemzetközi elszámolások fejezete pedig ezzel azonos összeggel csökkent.

22. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 995,2 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet 19. cím, 13. alcím, 3. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása előirányzat-csoport terhére, 1999. december hónapban. Az összeg egyházak közötti felosztása az 1998. évben kiutalt kiegészítő támogatás arányában történik.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1998. ÉVI XC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

23. § (1) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: 1999. évi költségvetési törvény) 6. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés címén és az adóskonszolidációs követelések ellenértékeként együttesen 30 000 millió forint befizetést teljesít a központi költségvetésbe. Amennyiben az ÁPV Rt.-hez a hozzárendelt állami vagyonnal kapcsolatosan befolyó osztalékbevételek és az adóskonszolidációs követelések értékesítéséből származó bevételek együttesen nem érik el a 30 000 millió forintot, azt az ÁPV Rt. a hozzárendelt állami vagyonból befolyó más bevételei terhére kiegészíti.

(3) Az ÁPV Rt. a privatizációs bevételek terhére 7000 millió forint értékben járul hozzá a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatásához, amelyből 1822,3 millió forintot az 1998. évi ugyanezen jogcímen nyújtott támogatás maradványa fedez. A hozzájárulás módjáról és feltételeiről az 50. § (11) bekezdésében foglaltakra is kiterjedően a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter és a privatizációért felelős miniszter 1999. december 15-ig köt megállapodást. A piacra jutás támogatására az ÁPV Rt. 1822,3 millió forint támogatást nyújt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak."

(2) Az 1999. évi költségvetési törvény 6. §-a a következő (13)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az ÁPV Rt. a 11. számú melléklet II. 3. c) Egyéb célú eszközvásárlások előirányzat terhére a Magyar Televízió Rt. ingatlanainak részletfizetéssel történő megvásárlására - a Kormány előzetes jóváhagyásával - 6000 millió forintot fordíthat.

(14) A 11. számú melléklet II. 3. d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán előirányzat terhére megvásárolt részvénycsomagot, kiegészítve az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában lévő Richter Gedeon Rt. részesedéssel a privatizációs tartalékba kell helyezni, ezek későbbi értékesítési bevételét a privatizációs tartalékban meghatározott célokra lehet felhasználni."

(3) Az 1999. évi költségvetési törvény 45. §-ának (1) bekezdése a következő z) ponttal egészül ki:

(A 2. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül)

"z) A Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 10. cím, 1. előirányzat-csoport), a Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 11. cím, 1. előirányzat-csoport), a Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire (I. Országgyűlés fejezet, 12. cím, 1. előirányzat-csoport) szolgáló előirányzatoknál"

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(4) Az 1999. évi költségvetési törvény 47. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy

a) a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. előirányzat-csoport, 1. Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai kiemelt előirányzat 1998. évben fel nem használt előirányzat maradványából legfeljebb 5647,6 millió forintot a 11. cím, 1. Piacra jutási támogatás alcím javára,

b) a XVII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 5. alcím, 1. Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok előirányzat-csoport évközi többletbevételéből legfeljebb 4000 millió forintot ugyanezen cím, 6. alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés előirányzat-csoportra

átcsoportosítson, illetve

c) az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciós és egyéb beruházásai, az egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása, az egyházi közgyűjtemények és közcélú egyházi feladathoz ingatlan juttatás támogatása előirányzatok felhasználásáról - az egyházakkal történő egyeztetés alapján - döntsön."

(5) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 760,0 millió forintra, a 10. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (Egyházi világi képzés) előirányzat-csoport kiadási és támogatási előirányzata 1870,0 millió forintra változik.

(6) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 969 400 millió forintra, a 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel előirányzat-csoport bevétele 30 000 millió forintra változik.

(7) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 2. A forintban fennálló adósság kamatkiadásai cím, 2. Államkötvények kamata alcím, 2. Nem piaci értékesítésű államkötvények kamata előirányzat-csoport, 7. kiemelt előirányzat elnevezése "Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelését és az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező"-re, kiadása 23 750 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen kiadása 784 142,9 millió forintra változik.

(8) Az 1999. évi költségvetési törvény 1. számú melléklete XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. előirányzat-csoport elnevezése "Az ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamatá"-ra, bevétele 5250 millió forintra, ezzel összefüggésben a XLI. fejezet összesen bevétele 95 623,9 millió forintra változik.

(9) Az 1999. évi költségvetési törvény 3. számú melléklet "Kiegészítő szabályok" rész 1. k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közoktatási célú normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok)

"k) A szakképzésben részt vevő tanulók után - a fogyatékos gyermekek kivételével - 1999. augusztus 31-ig csak akkor igényelhető normatív hozzájárulás, ha a tanuló a közoktatási törvény rendelkezései szerint az első szakképzés megszerzésére készül fel. E rendelkezések alkalmazásánál figyelembe kell venni a közoktatási törvény 124. §-ának (10) bekezdésében meghatározottakat is. 1999. szeptember 1-jétől a normatív hozzájárulás akkor is igényelhető, ha a tanuló a második szakképesítés megszerzésére készül fel, feltéve, hogy megfelel a közoktatási törvénynek az ettől az időponttól kezdődően hatályos 121. § (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltaknak."

(10) Az 1999. évi költségvetési törvény 11. számú melléklete

a) I. Költségvetési befizetési kötelezettségek b) az állami vagyon utáni részesedés, az adóskonszolidációs követelések értékesítése alapján együttesen előirányzat 30 000 millió forintra, c) pontjának elnevezése "az ÁPV. Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező államkötvények kamatának visszafizetésé"-re, az előirányzat összege 5250 millió forintra, az I. Költségvetési befizetési kötelezettségek Összesen összege 43 250 millió forintra,

b) a II. Ráfordítások, 1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény 23. §-a alapján a) pontjának elnevezése "a hozzárendelt vagyon értékesítése, előkészítésének költségei, gazdasági társaságok alapítására, illetve az abban való részesedés szerzésére, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak, költségek [23. § (1) a), d) és f) pontok]"-ra módosul, d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) d) pont] hivatkozása "[23. § (1) h) pont]"-ra változik, a 2. Az e törvény alapján keletkező ráfordítások a) a területfejlesztés központi, regionális és megyei szerkezetátalakítási programjainak támogatása előirányzata 5177,7 millió forintra változik és a következő "e) Piacra jutás támogatása" ponttal egészül ki, amelynek kiadási előirányzata 1822,3 millió forint, a 3. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján előirányzata összesen 42 500 millió forintra változik", c) egyéb célú eszközvásárlások (HM, MTV)" ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 16 000 millió forint, valamint "d) a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának kivásárlása zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán" ponttal egészül ki, melynek kiadási előirányzata 22 000 millió forint, az 5. A privatizációs tartalék feltöltése pont elnevezése "A privatizációs tartalék feltöltése készpénzben"-re, kiadási előirányzata 0 forintra változik, a II. Ráfordítások Összesen összege 93 100 millió forintra, a Kiadások Összesen összege 136 350 millió forintra

változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 53. §-a, valamint - a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 114. §-a (6) bekezdésével megállapított - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. §-ának (13) bekezdése.

25. § Az Országgyűlés

a) az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: ÁFI) és a Tatabányai Szénbányák, valamint az ÁFI és a Haldex Vállalat között az 1983. február 17-én, illetőleg 1988. július 28-án megkötött szerződések alapján a jogutód Haldex Részvénytársaságot a központi költségvetés felé fennálló 185,7 millió forint járadék-, valamint ennek késedelmi-kamat tartozása,

b) a HUBOR Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a Beregszászi Kórház építésének befejezéséhez nyújtott kereskedelmi banki hitelből származó, állami kezességbeváltáson alapuló 261 603 646,0 forint állammal szembeni tartozás,

c) az Állatorvostudományi Egyetemet 45 411 139 forint, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet 34 778 000 forint, a Pannon Agrártudományi Egyetemet 101 994 312 forint, a Debreceni Agrártudományi Egyetemet 11 780 680 forint, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemet 2 400 000 forint kutatási szerződések alapján nyújtott visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal szembeni tartozás

megfizetése alól mentesíti.

26. § A Magyar Állam

(1) a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a a) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 103778/92. nyilvántartási számon létrejött és 2000. 10. 30-án lejáró Külkereskedelmi Hitel Megállapodás alapján 3,8 millió DEM (507 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

b) Bilbao Bizcaia Kutxa között 1992. 07. 04-én 104307/92. nyilvántartási számon létrejött és 2003. 03. 30-án lejáró deviza Hitel Keretmegállapodás alapján 36,5 millió USD (9011 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

c) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2002. 03. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 6,4 millió DEM (856 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

d) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 09. 28-án lejáró Hitelszerződés alapján 48,1 millió DEM (6389 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

e) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2213 nyilvántartási számon létrejött és 2003. 08. 30-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 4,3 millió DEM (565 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

f) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1993. 07. 08-án F2212 nyilvántartási számon létrejött és 2005. 02. 28-án lejáró Kooperációs és Nemzetközi Együttműködési Szerződés alapján 27,3 millió DEM (3623 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű,

g) Kreditanstalt für Wiederaufbau között 1998. 01. 09-én F2951 nyilvántartási számon létrejött és 2007. 12. 30-án lejáró Hitelszerződés alapján 112,2 millió DEM (14 894 millió forint, 1999. december 31-i várható árfolyamon számítva) összegű

hiteleket, összesen 35 844 millió forint,

(2) valamint az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásokból keletkezett veszteségeket 2000. január 1-jét követően

átvállalja.

(3) Az e törvény 26. §-a tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1999. évi CV. törvényhez

CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 732,72 737,0422,7
2Munkaadókat terhelő járulékok986,01 002,3169,9
3Dologi kiadások1 293,11478,071,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,09,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások299,5761,1
2Felújítás350,0453,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,9
4Egyéb központi beruházás282,0350,0
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai14,017,2
2Alkotmányozással kapcsolatos kiadások20,0
3Észak Atlanti Központ kiadásai6,0
4150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra30,0
5Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja50,0
6Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások1 500,0
10Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése8,4
11Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása4,3
12Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése20,0
1-4. cím összesen:5 040,82 531,55 247,82 268,7
5Közbeszerzések Tanácsa
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58,073,6
2Munkaadókat terhelő járulékok25,030,7
3Dologi kiadások53,0143,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,014,7
2Felújítás10,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0
5. cím összesezz:146,0247,734,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása79,179,1
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ - Magyar Polgári Párt204,9368,1
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt234,6278,0
3Kereszténydemokrata Néppárt205,1121,5
4Magyar Demokrata Fórum282,9181,1
5Magyar Szocialista Párt634,2627,6
6Szabad Demokraták Szövetsége415,1331,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2Munkáspárt52,656,8
5Köztársaság Párt41,920,9
6Magyar Igazság és Élet Pártja26,2111,0
7Agrárszövetség34,717,3
8Magyar Demokrata Néppárt12,8
8Társadalmi önszerveződések támogatása
1Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
1Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása291,1291,1
2Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása1,0
10Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire3 175,92 515,6
2Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására450,0
11Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire4 565,83 663,8
14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása1 119,41 209,4
I. fejezet kiadásai összesen:16 551,32 531,515 830,62 303,4
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások96,4185,5
2Munkaadókat terhelő járulékok40,940,3
3Dologi kiadások31,9109,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,518,3
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,51,6
2Munkaadókat terhelő járulékok0,70,5
3Dologi kiadások4,65,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések110,0
II. fejezet kiadásai összesen:367,5360,50,6
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások244,7265,7
2Munkaadókat terhelő járulékok107,1111,9
3Dologi kiadások149,0143,8
6Kamatfizetések1,6
Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások22,325,1
2Felújítás5,03,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Egyéb központi beruházás94,0124,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Alkotmánybírák megbízatásának lejártával összefüggő kiadások17,2
III. fejezet kiadásai összesen:500,8138,5521,4155,0
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztos Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások264,7271,1
2Munkaadókat terhelő járulékok112,0121,1
3Dologi kiadások116,4123,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,050,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,9
IV. fejezet kiadásai összesen:493,125,0515,254,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások975,9974,00,1
2Munkaadókat terhelő járulékok418,9410,50,1
3Dologi kiadások266,9254,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,45,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások69,551,9
2Felújítás16,020,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,09,1
4Egyéb központi beruházás100,0101,8
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,324,2
2Munkaadókat terhelő járulékok9,011,1
3Dologi kiadások26,536,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,04,1
2Felújítás20,215,8
V. fejezet kiadásai összesen:1 720,9208,71 717,1203,7
VI. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 765,612 972,8
2Munkaadókat terhelő járulékok5 126,25 369,8
3Dologi kiadások2 533,63 521,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,037,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások90,3920,0
2Felújítás75,0354,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások121,1
4Egyéb központi beruházás470,01 594,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 790,4
2Munkaadókat terhelő járulékok752,7
3Dologi kiadások316,784,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások203,2
2Felújítás254,5
4Egyéb központi beruházás1 175,0
3Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése140,0130,7
4Ágazati célfeladatok
1Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás50,022,3
VI. fejezet kiadásai összesen:22 486,22 268,022 140,02 989,9
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 567,25 458,0
2Munkaadókat terhelő járulékok2 434,22 358,2
3Dologi kiadások583,2720,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,519,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások76,035,2
2Felújítás163,0168,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások64,1
4Egyéb központi beruházás707,0298,5
2Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65,674,2
2Munkaadókat terhelő járulékok28,931,9
3Dologi kiadások7,912,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,2
VIII. fejezet kiadásai összesen:8 707,5946,08 675,8567,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások717,71 011,4118,4
2Munkaadókat terhelő járulékok308,1421,748,4
3Dologi kiadások123,2180,3227,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,417,05,9
2Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások249,3368,80,9
2Munkaadókat terhelő járulékok104,7162,90,4
3Dologi kiadások726,41 065,545,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások69,66,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások87,3225,2
2Felújítás161,0196,3
4Egyéb központi beruházás150,0662,1
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45,749,125,1
2Munkaadókat terhelő járulékok16,519,95,9
3Dologi kiadások16,722,863,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,53,9
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások62,578,4
2Munkaadókat terhelő járulékok26,031,7
3Dologi kiadások56,344,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,51,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások124,3130,9
2Munkaadókat terhelő járulékok48,755,3
3Dologi kiadások102,697,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,28,2
6Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,921,4
2Munkaadókat terhelő járulékok6,28,6
3Dologi kiadások14,656,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások192,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,50,9
7MOBILITÁS Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,021,1
2Munkaadókat terhelő járulékok5,77,9
3Dologi kiadások7,142,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,12,4
2Felújítás0,5
8Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások632,0634,1
2Munkaadókat terhelő járulékok274,7282,4
3Dologi kiadások244;0263,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások156,961,6
2Felújítás3,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,4
2Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 102,21 220,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,9
2Felújítás118,1199,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,0
4Egyéb központi beruházás100,0113,7
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások104,1177,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások85,629,4
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások41,1
2Célelőirányzatok
1Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása474,0474,0
2Új Kézfogás Közalapítvány támogatása340,0340,0
3Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása58,058,0
4Illyés Közalapítvány támogatása506,0506,0
5Teleki László Alapítvány támogatása70,070,0
6Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret55,042,647,6
7Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása10,010,0
8Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása60,060,0
9Politikatörténeti Alapítvány támogatása71,071,0
10Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása250,0250,0
11Művészeti díjak18,3
12Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program45,0
13Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása6,06,0
14Modernizációs és Integrációs Program támogatása153,068,5
15Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása30,030,0
16Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása480,0667,2
17X-400-as rendszer üzemeltetése60,050,5
18Balatoni kutatások támogatása125,056,9
20Youth for Europe program80,078,1
21Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok112,0103,5
22Gyermek-és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács működésének támogatása8,0
24Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program52,5
26"Magyarország 2000" tanácskozás30,013,0
27Európai Nonprofit Expó támogatása15,015,0
34Kisebbségi kompenzációs keret33,1
41Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása75,8
42Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása10,010,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
43Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása60,060,0
44Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány228,0228,0
45Nagy Imre Emlékház támogatása30,010,0
47Magyarság Hírnevéért Díj15,0
48Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány50,050,0
52PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje10,0
3Egyházak támogatása
1Hozzájárulás az egyházi alapintézmények működéséhez, felújításához és beruházásaihoz3 044,43 044,3
24Járadékfizetés3 245,13 245,1
25Egyházi műemlékek rekonstrukciójának támogatása1 421,01 359,4
26Nem műemléki rekonstrukciók támogatása a Református Egyháznál50,050,0
4Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat13,813,8
2Görög Országos Önkormányzat13,813,8
3Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata41,741,7
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata81,881,8
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata20,820,8
6Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat120,0120,0
7Országos Lengyel Önkormányzat13,813,8
8Országos Örmény Önkormányzat13,813,8
9Országos Szlovák Önkormányzat42,042,0
10Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat16,316,3
11Szerb Országos Önkormányzat20,320,3
5Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1Magyarok Világszövetségének támogatása183,7183,7
6Beruházási célprogramok
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése600,0
2Kormányzati távközlési célprogram312,0
7Fejezeti tartalék186,3
10Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 668,03,31 668,01,8
2Munkaadókat terhelő járulékok703,91,4696,12,0
3Dologi kiadások612,94,5679,412,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások52,9293,5
2Felújítás37,5202,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Egyéb központi beruházás300,0287,5
5Lakástámogatás20,020,0
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 048,51 048,5
2Munkaadókat terhelő járulékok442,5442,5
3Dologi kiadások1 496,41 713,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások38,461,5
2Felújítás8,123,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,8
4Egyéb központi beruházás135,0149,1
5Lakástámogatás15,015,0
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 860,021,02 061,921,0
2Munkaadókat terhelő járulékok785,08,9849,88,9
3Dologi kiadások802,96,01 063,87,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások216,965,3
2Felújítás37,536,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások33,5
4Egyéb központi beruházás450,0427,8
5Lakástámogatás30,030,0
1-10. cím összesen:17 291,612 388,819 621,013 095,4
11Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások140,9170,7
2Munkaadókat terhelő járulékok61,070,9
3Dologi kiadások44,951,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,014,3
2Felújítás0,4
11. cím összesen:246,825,0292,914,7
12Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka14 200,0
2Céltartalékok
1Végkielégítésre és illetménykiegészítés emelésére szolgáló keret1 700,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
13Kormányzati rendkívüli kiadások
1Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,03 988,0
8Speciális eszközök bérleti díja2 340,01 157,2
X. fejezet kiadásai összesen:33 438,418 753,819 913,918 255,3
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 287,01 440,79,9
2Munkaadókat terhelő járulékok535,3456,82,6
3Dologi kiadások551,2604,960,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások84,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások104,4189,2
2Felújítás140,2123,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
5Lakástámogatás6,4
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások368,1373,3
2Munkaadókat terhelő járulékok157,2154,9
3Dologi kiadások39,829,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások22,2
2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 220,62 313,2
2Munkaadókat terhelő járulékok936,7982,1
3Dologi kiadások835,6775,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,017 128,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,7247,7
2Felújítás9,78,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások122,310,3
Lakástámogatás10,013,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 531,42 711,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 137,61 174,3
3Dologi kiadások1015,71 072,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,151,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások377,6541,4
2Felújítás90,075,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,013,3
5Lakástámogatás19,015,0
4Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások213,3254,3
2Munkaadókat terhelő járulékok88,9102,7
3Dologi kiadások354,1482,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások247,0202,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,341,0
2Felújítás3,61,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,010,2
5Lakástámogatás2,8
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 913,93 657,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 573,11 465,3
3Dologi kiadások3 103,44 573,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,0458,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3 734,23 260,4
2Felújítás95,170,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75,8
5Lakástámogatás161,037,2
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 990,68 810,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3 376,43 475,7
3Dologi kiadások3 787,64 485,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások429,8395,7
2Felújítás318,885,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75,8
5Lakástámogatás60,067,0
4Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 193,11 286,1
2Munkaadókat terhelő járulékok499,8525,2
3Dologi kiadások336,2435,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,744,8
2Felújítás17,029,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,5
5Lakástámogatás8,015,0
5Bács-Kiskun Megyei Rundőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 526,31 669,2
2Munkaadókat terhelő járulékok636,2685,0
3Dologi kiadások439,1515,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások28,511,0
2Felújítás13,016,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,2
5Lakástámogatás12,018,0
6Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 118,61 186,1
2Munkaadókat terhelő járulékok473,0535,2
3Dologi kiadások338,1350,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások9,336,7
2Felújítás18,024,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,4
5Lakástámogatás8,012,6
7Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 949,92 123,7
2Munkaadókat terhelő járulékok804,9865,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások582,5647,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,170,3
2Felújítás31,062,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,2
5Lakástámogatás13,031,4
8Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 212,31 232,0
2Munkaadókat terhelő járulékok507,6543,7
3Dologi kiadások369,3394,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások80,320,9
2Felújítás134,047,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,1
5Lakástámogatás11,013,7
9Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 109,11 270,5
2Munkaadókat terhelő járulékok468,6557,0
3Dologi kiadások326,2385,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,132,2
2Felújítás11,021,7
3Egyébintézményi felhalmozási kiadások8,3
5Lakástámogatás8,011,4
10Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 052,41 198,7
2Munkaadókat terhelő járulékok439,5512,9
3Dologi kiadások313,2377,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,529,4
2Felújítás18,018,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,3
5Lakástámogatás8,015,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
11Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 407,41 645,1
2Munkaadókat terhelő járulékok595,3561,2
3Dologi kiadások419,3472,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások34,012,5
2Felújítás16,023,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13,5
5Lakástámogatás9,020,8
12Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások832,3920,7
2Munkaadókat terhelő járulékok351,5441,9
3Dologi kiadások247,4284,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások32,85,6
2Felújítás11,011,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,9
5Lakástámogatás6,08,0
13Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 120,01 269,7
2Munkaadókat terhelő járulékok472,4519,1
3Dologi kiadások338,0369,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,117,9
2Felújítás14,022,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,0
5Lakástámogatás4,010,0
14Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások856,4925,2
2Munkaadókat terhelő járulékok361,4399,5
3Dologi kiadások256,7281,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,11,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,339,3
2Felújítás15,018,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,9
5Lakástámogatás6,08,9
15Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások756,1809,9
2Munkaadókat terhelő járulékok314,4331,0
3Dologi kiadások210,9261,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,316,7
2Felújítás16,017,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,5
5Lakástámogatás6,08,4
16Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 346,82 474,7
2Munkaadókat terhelő járulékok992,91 034,8
3Dologi kiadások744,1741,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások142,733,2
2Felújítás166,060,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,8
5Lakástámogatás12,018,4
17Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 161,91 266,1
2Munkaadókat terhelő járulékok482,8574,5
3Dologi kiadások411,7448,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,012,3
2Felújítás23,023,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,8
5Lakástámogatás7,013,3
18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 342,61 528,0
2Munkaadókat terhelő járulékok567,8635,1
3Dologi kiadások408,4466,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,13,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások49,047,9
2Felújítás17,024,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,5
5Lakástámogatás7,016,5
19Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások915,5967,7
2Munkaadókat terhelő járulékok383,2406,1
3Dologi kiadások240,8316,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,721,8
2Felújítás10,014,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,1
5Lakástámogatás6,09,5
20Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások845,5961,0
2Munkaadókat terhelő járulékok357,0415,3
3Dologi kiadások263,1295,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások9,319,2
2Felújítás14,014,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,4
5Lakástámogatás7,015,0
21Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 019,41 131,8
2Munkaadókat terhelő járulékok424,5466,8
3Dologi kiadások276,1324,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,71,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások12,216,3
2Felújítás14,019,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,9
5Lakástámogatás8,017,3
22Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások880,0984,3
2Munkaadókat terhelő járulékok366,9415,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások250,3283,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,518,7
2Felújítás20,032,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,7
5Lakástámogatás8,010,0
23Készenléti Rendőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 494,02 529,3
2Munkaadókat terhelő járulékok1 122,81 123,9
3Dologi kiadások1 051,01 107,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások70,0192,4
2Felújítás55,075,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31,3
5Lakástámogatás15,020,0
24Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 253,31 419,1
2Munkaadókat terhelő járulékok532,5576,0
3Dologi kiadások272,5318,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások30,094,6
2Felújítás15,010,9
5Lakástámogatás30,030,0
25Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások281,7312,5
2Munkaadókat terhelő járulékok118,8130,3
3Dologi kiadások1 460,61 317,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások51,0201,7
2Felújítás2,09,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások48,3
26Központi Bűnüldözési Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások662,9665,5
2Munkaadókat terhelő járulékok269,8270,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások248,1160,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások396,5267,6
2Felújítás150,079,8
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 083,5935,1
2Munkaadókat terhelő járulékok395,1386,2
3Dologi kiadások896,65 798,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások33,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások603,27 215,0
2Felújítás547,2449,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,7
4Egyéb központi beruházás305,0315,3
5Lakástámogatás103,0112,0
2Határőrigazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 515,08 868,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3 473,23 596,5
3Dologi kiadások2 393,32 165,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,5
6Kamatfizetések0,4
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,1
3Körmendi Határrendész-képző Szakiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások255,0256,3
2Munkaadókat terhelő járulékok111,2107,3
3Dologi kiadások57,069,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,9
7Tűzoltóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 276,11 344,4
2Munkaadókat terhelő járulékok500,1559,3
3Dologi kiadások410,4732,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,612,6
6Kamatfizetések0,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások117,8184,0
2Felújítás45,233,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások360,4
4Egyéb központi beruházás150,0406,8
5Lakástámogatás22,436,2
8Polgári Védelem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 048,51 050,6
2Munkaadókat terhelő járulékok468,3425,8
3Dologi kiadások530,2670,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások40,0173,8
2Felújítás51,051,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,07,6
5Lakástámogatás17,020,0
9BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások242,8242,1
2Munkaadókat terhelő járulékok103,9104,5
3Dologi kiadások96,3113,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,07,9
2Felújítás4,87,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,7
4Egyéb központi beruházás63,032,3
5Lakástámogatás2,62,8
10Duna Palota és Kiadó
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158,2168,8
2Munkaadókat terhelő járulékok63,066,4
3Dologi kiadások117,0137,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,011,8
2Felújítás19,0
5Lakástámogatás2,6
11Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások241,5293,4
2Munkaadókat terhelő járulékok100,8115,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások148,9232,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,86,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások24,01 080,5
2Felújítás8,328,4
5Lakástámogatás1,0
12Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások407,2445,1
2Munkaadókat terhelő járulékok185,6168,5
3Dologi kiadások167,2207,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások23,8
2Felújítás9,07,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
5Lakástámogatás3,08,7
13BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások939,7995,0
2Munkaadókat terhelő járulékok412,3439,0
3Dologi kiadások802,41 063,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,660,5
2Felújítás22,527,8
5Lakástámogatás16,0
14Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 142,61 185,4
2Munkaadókat terhelő járulékok466,1503,5
3Dologi kiadások1 024,51 461,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5169,10,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások42,063,1
2Felújítás119,8152,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások38,0
5Lakástámogatás21,067,0
15BM Országos Közbeszerzési Főigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások137,1290,7
2Munkaadókat terhelő járulékok53,377,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások50,15 339,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások67,1
2Felújítás15,817,9
5Lakástámogatás1,4
16Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások525,0744,0
2Munkaadókat terhelő járulékok230,1326,0
3Dologi kiadások1 201,51 466,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások125,71 255,7
2Felújítás0,990,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
5Lakástámogatás6,8
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások163,0
2Munkaadókat terhelő járulékok18,5
3Dologi kiadások24,38,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,029,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások47,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások80,2
4Egyéb központi beruházás1 960,52 769,8
5Lakástámogatás45,0
6Lakásépítés2,9
2Ágazati célfeladatok
1Gépjárműkorszerűsítési program50,0
2Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai55,025,3
5Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra8,8
6Önkéntes tűzoltóegyesületek és önkéntes tűzoltóságok támogatása250,0247,2
7Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire0,1
8NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)19,0
9Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések ÁFA vonzata100,0244,4
11Nukleárisbaleset-elhárítási Kormánybizottság feladatai20,0
12Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése4,5
13Katasztrófavédelmi program50,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
14BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése3,33,7
16Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége35,0
18Területi közigazgatási reform feladatai1,1
19Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése2 474,050,24,1
21Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai32,0
23Választás, népszavazás3 053,06 012,4
24A Rendőrség feladatainak egyszeri támogatása800,0
25Szervezett bűnözés elleni küzdelem technikai, pénzügyi megalapozása2 400,0
52Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei300,024,8
53Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele14,4
3Társadalmi önszerveződések támogatása
2Rendőr és Határőr SE támogatása17,017,0
3Szakszervezetek támogatása5,05,0
4Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása15,015,0
5Szabadságharcosokért Alapítvány13,025,0
6Nemzeti Panteon Alapítvány30,030,0
18Közbiztonság Közalapítvány100,0100,0
4Beruházási célprogramok
1Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program3 000,02 617,3
6Fejezeti tartalék5,2
1-19. cím összesen:122 570,218 470,9154 581,832 010,9
22Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások206,1230,4
2Munkaadókat terhelő járulékok88,2100,2
3Dologi kiadások93,3116,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,14,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,58,1
2Felújítás8,929,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,4
4Egyéb központi beruházás60,044,1
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások842,7803,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Munkaadókat terhelő járulékok367,0357,3
3Dologi kiadások1 223,91 338,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,21,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások204,544,5
2Felújítás119,0160,8
4Egyéb központi beruházás1 130,01 558,8
4MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,334,6
2Munkaadókat terhelő járulékok14,514,4
3Dologi kiadások55,261,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,83,8
2Felújítás3,117,0
4Egyéb központi beruházás30,015,7
5OTSH kezelésű előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás100,0
4Egyéb központi beruházás80,0
4OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
1Verseny- és élsport851,2779,4
2Utánpótlásnevelés, diáksport187,7197,5
3Szabadidősport20,019,9
4Sporttudomány8,012,0
5Magyar Olimpiai Bizottság100,0100,0
7Egyéb ágazati szakmai célfeladatok180,0271,5
9UTE támogatása135,0135,0
10Bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából származó támogatás150,0122,0
11Olimpia és olimpiai minősítő versenyek40,039,1
12Vasas Sportlétesítmények működésére92,092,0
13Magyar Speciális Olimpiai Szövetség8,08,0
14Magyar Paralimpiai Bizottság16,016,0
6Sporttámogatási célelőirányzatok
1Versenysport szervezetek normatív támogatása168,5180,7
2Diáksport szervezetek normatív támogatása25,525,6
3Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása8,59,5
4Labdarúgás sportág támogatása12,318,3
5Létesítményre pályázati támogatás28,428,3
6Működésre pályázati támogatás22,675,4
7Eseményre pályázati támogatás13,211,9
8Egyéb célra pályázati támogatás8,85,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
9Működési kiadások12,212,2
7Sportcélú alapítványok támogatása
1Mező Ferenc Közalapítvány támogatása5,05,0
2Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása350,0350,0
3A Gerevich Aladár NS Közalapítvány totó játékadóból származó támogatása330,0370,5
4Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány támogatása5,05,0
5A Wesselényi Miklós NISzEÉ Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása440,0540,9
22. cím összesen:4 923,42 963,85 129,83 246,8
23Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Községek általános támogatása5 820,05 820,0
2Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz12 519,012 519,0
3Körzeti igazgatási feladatokhoz3 046,53 046,5
4Megyei/Fővárosi igazgatási és sportfeladatokhoz1 564,91 564,9
5Üdülőhelyi feladatokhoz3 415,23 411,7
6Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz11 890,711 832,9
7Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz10 655,010 654,6
8Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz7 838,07 823,7
9Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz9 774,49 751,8
10Nappali szociális intézményi ellátáshoz2 142,92 128,0
11Hajléktalanok átmeneti intézményeire492,1491,5
12Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához11 465,711 417,0
13Bölcsődei ellátáshoz2 089,92 072,2
14Óvodai neveléshez24 040,224 024,4
15Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon49 386,449 350,3
16Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon16 731,616 723,1
17Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon17 654,517 626,6
18Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon18 707,918 691,3
19Iskolai szakképzéshez9 594,39 529,9
20Kollégiumi, externátusi ellátáshoz9 166,29 140,2
21Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz6 385,56 382,6
22Alapfokú művészetoktatáshoz4 776,34 742,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
23Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz23 614,123 556,0
24Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához5 790,05 790,0
25Megyei és fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásához2 482,92 482,7
2Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1Épületműködtetési hozzájárulás2 878,62 878,6
2Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás1 498,41 498,4
3Bábszínházak művészeti munkájának támogatása113,0113,0
4Színházak pályázati támogatása280,0280,0
3Címzett- és céltámogatások42 800,035 953,7
4Központosított előirányzatok
1Körjegyzőség támogatása1 000,0959,3
2Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása60,060,0
3Lakossági közműfejlesztés támogatása2 000,01 339,2
4Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása300,0303,7
5Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása1 110,01 110,0
6Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása3 400,03 400,0
7Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása150,0150,0
8Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása350,0350,0
9Gyermeknevelési támogatás9 500,011 033,8
10Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése17 220,017 650,5
11Gyermek és ifjúsági feladatok130,0129,9
12Szakmai fejlesztések támogatása2 543,02 526,6
13Pedagógus szakvizsga és továbbképzés3 486,03 482,7
14Körzeti, térségi feladatok támogatása3 231,03 231,0
15Pedagógusok szakkönyvvásárlásának támogatása1 220,01 282,2
16Tankönyvvásárlás támogatása1 592,01 588,1
17Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása500,0398,6
18Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás400,0400,0
19Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása230,0230,0
20Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz1 500,01 096,2
21Dél-Buda-Rákospalota Metró építése200,0200,0
22Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítése2 436,62 317,5
23Fővárosi József Attila Gimnázium új helyen történő kialakításának támogatása200,0200,0
25Árvízi védekezés támogatása285,2
45Lakossági adósság kezelési hozzájárulás49,3
5Működésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítő támogatása
1Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása6 700,07 713,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat támogatása500,024,1
6Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása11 600,011 595,9
7Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás9 000,011 367,7
8Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához6 483,16 589,2
9Céljellegű decentralizált támogatás
1Területfejlesztési tanácsok normatív kerete4 000,02 601,9
2Vis maior tartalék300,0689,6
23. cím összesen:344 995,964 960,0345 307,860 345,0
XI. fejezet kiadásai összesen:472 489,586 394,7505 019,495 602,7
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 180,71 598,40,6
2Munkaadókat terhelő járulékok532,9661,80,3
3Dologi kiadások583,51 158,82,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások66,0103,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,0106,6
2Felújítás100,0106,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások176,057,6
4Egyéb központi beruházás250,0187,2
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások433,8465,4
2Munkaadókat terhelő járulékok195,1197,9
3Dologi kiadások193,4138,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,059,4
2Felújítás10,06,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8
4Egyéb központi beruházás14,017,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 187,84 293,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 821,91 845,8
3Dologi kiadások2 782,03 662,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,962,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások350,0422,0
2Felújítás180,0261,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31,4
4Egyéb központi beruházás105,0254,3
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 777,71 899,1
2Munkaadókat terhelő járulékok747,6794,4
3Dologi kiadások1 308,11 383,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,017,4
6Kamatfizetések0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások206,0353,0
2Felújítás150,0189,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,3
4Egyéb központi beruházás74,091,9
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások502,1877,4
2Munkaadókat terhelő járulékok210,0354,6
3Dologi kiadások256,1521,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,069,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,0254,1
2Felújítás10,044,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,9
4Egyéb központi beruházás10,012,1
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások802,7899,7
2Munkaadókat terhelő járulékok332,1372,0
3Dologi kiadások379,3409,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások40,0121,9
2Felújítás20,016,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,5
4Egyéb központi beruházás30,028,0
6Területi Főépítészi Irodák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,759,83,0
2Munkaadókat terhelő járulékok24,525,40,6
3Dologi kiadások47,950,52,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
4Egyéb központi beruházás30,030,5
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 199,94 504,91,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 857,01 922,10,4
3Dologi kiadások1 898,32 700,74,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,10,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások130,0635,1
2Felújítás90,0418,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,3
4Egyéb központi beruházás14,8
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 190,01 193,6
2Munkaadókat terhelő járulékok538,3525,8
3Dologi kiadások1 379,61 847,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,141,9
6Kamatfizetések1,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások30,0194,8
2Felújítás130,0108,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
4Egyéb központi beruházás150,0161,0
5Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások530,0390,2
2Munkaadókat terhelő járulékok235,0169,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások244,1243,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások94,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,1
2Központi Kárrendezési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások243,2
2Munkaadókat terhelő járulékok119,6
3Dologi kiadások752,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások142,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások29,0
3Agrárintervenciós központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,9
2Munkaadókat terhelő járulékok18,5
3Dologi kiadások40,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások97,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások882,6938,7
2Munkaadókat terhelő járulékok400,0413,3
3Dologi kiadások881,11 096,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai8,04,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,237,85,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások50,0167,3
2Felújítás120,0148,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,52,4
4Egyéb központi beruházás350,0377,9
7Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások122,1130,94,3
2Munkaadókat terhelő járulékok53,257,72,4
3Dologi kiadások97,6113,718,5
Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások21,6
2Felújítás50,054,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Egyéb központi beruházás30,026,5
8Agrárkutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 001,11 056,7
2Munkaadókat terhelő járulékok440,5468,3
3Dologi kiadások771,61 262,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,332,4
6Kamatfizetések2,11,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások304,4
2Felújítás63,0114,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,06,7
4Egyéb központi beruházás142,0178,4
9FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások108,5124,9
2Munkaadókat terhelő járulékok49,154,7
3Dologi kiadások230,1301,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások51,6
2Felújítás59,062,2
4Egyéb központi beruházás245,0295,3
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,0
2Munkaadókat terhelő járulékok68,0
3Dologi kiadások232,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások72,8
2Ágazati célelőirányzatok
1Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra30,010,0
2PHARE Agrárgazdaság és ingatlan-nyilvántartás657,9
4Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai640,0181,543,8
5A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása800,0800,0
6Az Euro-Atlanti integráció előkészítése500,0108,714,8
7Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatok50,038,127,0
8Nemzetközi feladatok, tagdíjak200,035,0
9Agrárkutatási feladatok tárnógatása450,0315,80,7
10Balatoni kutatások támogatása20,3
12Nemzeti kataszteri program feltételrendszere900,039,3
13Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása20,020,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
14Hegyközségek állami feladatainak támogatása270,0210,060,0
34Közoktatási támogatások6,911,8
35Egyéb szervezetek feladataira220,1
36Megyei és regionális fejlesztési tanácsok
1Regionális fejlesztési tanácsok60,060,0
2Megyei területfejlesztési tanácsok133,0133,0
3Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács18,018,0
37Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
1B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai10,0173,4547,3
2B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai706,455,89,8
38PHARE CBC program
1PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai387,0115,1203,0
2PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai2 088,0309,4869,5
3Területfejlesztési PHARE programirányító iroda támogatása58,0
39Alföldprogram területfejlesztési feladatai136,07,3
3Beruházási célprogramok
1Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás1 400,01 412,7
3Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása1 900,02 117,1
4Területfejlesztési feladatok2,5
5Céltámogatási kiegészítő keret330,0160,7
6PHARE CBC program65,6
7Holtág rehabilitáció támogatása100,096,7
4Támogatási célelőirányzatok
1Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása28 320,034 956,0
2Erdészeti feladatok
1Erdészeti közcélú feladatok3 500,03 332,3
2Erdei vasutak működtetésére65,065,0
3Jóléti és parkerdőfenntartásra85,082,7
3Termőföld minőségi védelme, hasznosítása1 400,01 505,7
4Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok550,0888,4
5Halgazdálkodási tevékenységek250,0168,9
6Vadgazdálkodási tevékenységek600,0718,7
9Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása200,0220,3
10Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai3 834,62 538,9
11Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai569,426,2
5Fejezeti tartalék230,0
6Állatkár-térítés2 200,01 948,1
7Járványvédelmi céltámogatás (állat)200,0
8Nem biztosítható mezőgazdasági elemi károk kezelése1 500,0
1-10. cím összesen:49 403,243 317,955 327,051 233,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
11Vállalkozások folyó támogatása
1Piacra jutási támogatás41 000,044 404,2
3Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás31 480,029 962,5
4Erdőkárok felszámolásához nyújtott támogatás250,0260,8
XII. fejezet kiadásai összesen:122 133,243 317,9129 954,551 233,9
XII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások656,3824,21,6
2Munkaadókat terhelő járulékok273,7329,00,7
3Dologi kiadások338,7556,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,54,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások215,5163,8
2Felújítás7,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
2HM hivatalai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások479,0587,6
2Munkaadókat terhelő járulékok137,7128,4
3Dologi kiadások985,9690,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások345,9308,3119,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,74,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások501,2
3HM háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 347,12 000,057,0
2Munkaadókat terhelő járulékok934,0773,824,6
3Dologi kiadások1 548,51 528,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,054,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások623,01 345,1
2Felújítás15,38,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Magyar Honvédség
1Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 401,212 742,2234,9
2Munkaadókat terhelő járulékok5 212,64 591,4101,4
3Dologi kiadások18 748,621 480,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások147,5362,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások867,63 039,4
2Felújítás2 266,02 018,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások58,8175,7
4Egyéb központi beruházás10,9
2Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 376,69 303,899,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3 875,23 311,142,2
3Dologi kiadások4 454,95 364,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,4130,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások34,1
2Felújítás14,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,115,6
3Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 984,67 823,992,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3 716,93 157,040,1
3Dologi kiadások3 587,13 219,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások37,3113,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,015,7
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 618,52 320,95,8
2Munkaadókat terhelő járulékok1 086,9795,72,5
3Dologi kiadások1 169,41 357,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,021,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások77,7104,5
2Felújítás7,073,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,71,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások605,0569,4
2Munkaadókat terhelő járulékok254,0226,1
3Dologi kiadások174,3175,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,45,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások19,539,5
2Felújítás1,21,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,60,7
4MH Katonai Tanintézetek
1Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 661,61 794,032,7
2Munkaadókat terhelő járulékok629,0669,114,2
3Dologi kiadások547,1728,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,116,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,9138,8
2Felújítás75,0187,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
2Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások525,4761,83,5
2Munkaadókat terhelő járulékok185,9268,01,5
3Dologi kiadások112,4152,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,95,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,731,7
2Felújítás42,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,8
5MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások294,2288,3
2Munkaadókat terhelő járulékok120,8110,6
3Dologi kiadások41,132,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,52,2
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,30,2
6MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 223,52 373,95,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Munkaadókat terhelő járulékok958,61 015,12,5
3Dologi kiadások1 832,22 964,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,0144,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások127,9
2Felújítás3,5
7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások91,770,9
2Munkaadókat terhelő járulékok38,528,3
3Dologi kiadások24,429,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,20,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,85,7
4Egyéb központi beruházás7,5
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
4Egyéb központi beruházás700,0800,0
5Lakástámogatás600,0475,0
6Lakásépítés1 500,01 500,0
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program767,025,04,3
3Társadalmi szervek támogatása104,6111,2
4Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz3 744,75 244,7
7Biztonságpolitikai szerződéseket koordináló tárcaközi bizottság57,0
8NATO PARP feladat többlete4 000,0
9NATO integrációs feladatok338,0
10NATO képviseletbővítés450,0
11Légvédelmi rakétabeszerzés9 000,010 061,8
12Budapesti Honvéd Sport Egyesület támogatása90,090,0
13Frekvenciasáv átrendezési feladatok0,5
14Orosz haditechnikai szállítások8 156,0
15IFOR-kártérítés25,8
3Kiemelt jelentőségű beruházások
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház100,0100,0
2Kecskeméti Katonai Repülőtér300,0300,0
3KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika160,0160,0
4Légvédelmi beruházás400,094,6
XIII. fejezet kiadásai összesen:101 400,121 103,4101 790,730 685,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások503,6568,3
2Munkaadókat terhelő járulékok223,9236,8
3Dologi kiadások298,5354,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44,560,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások27,766,8
2Felújítás9,56,6
4Egyéb központi beruházás10,026,8
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások282,3285,2
2Munkaadókat terhelő járulékok123,6123,4
3Dologi kiadások127,6127,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,026,0
4Egyéb központi beruházás25,025,0
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 641,75 899,2
2Munkaadókat terhelő járulékok2 349,82 349,3
3Dologi kiadások3 972,24 668,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,72,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások699,71 254,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások610,6649,7
2Felújítás382,8291,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75,8
4Egyéb központi beruházás1 498,81 223,3
5Lakástámogatás100,063,9
6Lakásépítés65,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása515,019,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány10,010,0
4Fejezeti tartalék10,0
XIV. fejezet kiadásai összesen:14 270,43 289,415 930,92 484,6
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1Gazdasági Minisztérium központi igazgatása
1Gazdasági Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 429,81 720,4
2Munkaadókat terhelő járulékok595,2673,4
3Dologi kiadások1 799,31 782,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások122,0160,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások16,019,0
2Felújítás35,033,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0176,8
2IKIM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások118,6138,8
2Munkaadókat terhelő járulékok52,452,47,3
3Dologi kiadások659,1705,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,60,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások70,0149,5
2Felújítás38,165,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
4Egyéb központi beruházás400,0353,9
3IKIM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások50,559,6
2Munkaadókat terhelő járulékok22,326,8
3Dologi kiadások49,470,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,3
2Felújítás0,80,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások465,0490,3
2Munkaadókat terhelő járulékok50,257,1
3Dologi kiadások504,8491,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások43,7
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,819,0
2Munkaadókat terhelő járulékok7,17,9
3Dologi kiadások17,226,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,1
4Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások25,816,1
2Munkaadókat terhelő járulékok10,66,0
3Dologi kiadások21,517,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,52,5
2Felújítás0,60,6
6Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások314,5324,2
2Munkaadókat terhelő járulékok133,7143,2
3Dologi kiadások550,1474,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,72,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások35,053,8
2Felújítás10,015,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,1
7Idegenforgalmi intéző bizottságok titkárságai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások76,60,866,4
2Munkaadókat terhelő járulékok32,30,427,70,6
3Dologi kiadások82,418,288,14,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,58,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,147,2
2Felújítás25,03,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások215,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,328,2
2Munkaadókat terhelő járulékok13,813,1
3Dologi kiadások22,331,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,7
2Felújítás2,07,4
9Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,812,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5,15,9
3Dologi kiadások8,18,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,3
10Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások227,6227,4
2Munkaadókat terhelő járulékok96,497,3
3Dologi kiadások240,0270,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások37,084,9
2Felújítás45,717,6
13Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások469,7493,1
2Munkaadókat terhelő járulékok203,1203,1
3Dologi kiadások300,5875,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,021,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások29,4117,9
2Felújítás23,534,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,6
4Egyéb központi beruházás101,0100,7
14Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások231,3244,3
2Munkaadókat terhelő járulékok98,1103,8
3Dologi kiadások65,276,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,05,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,416,8
2Felújítás5,45,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
15Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások230,7226,7
2Munkaadókat terhelő járulékok91,692,1
3Dologi kiadások216,9315,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások42,8110,0
2Felújítás2,011,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,01,5
18Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások314,9357,4
2Munkaadókat terhelő járulékok133,1150,7
3Dologi kiadások557,1657,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások285,5231,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások35,045,7
2Felújítás12,212,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,50,2
4Egyéb központi beruházás10,0
21Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások582,0667,9
2Munkaadókat terhelő járulékok232,0272,6
3Dologi kiadások453,0460,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,024,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások313,0428,1
2Felújítás50,08,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
22Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások588,7660,5
2Munkaadókat terhelő járulékok243,6270,7
3Dologi kiadások197,8294,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások186,0206,4
2Felújítás101,2160,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,9
23Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások240,1245,6
2Munkaadókat terhelő járulékok94,899,7
3Dologi kiadások284,2450,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,920,6
2Felújítás30,027,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,9
24Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások311,1334,4
2Munkaadókat terhelő járulékok135,4126,4
3Dologi kiadások335,4305,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,5155,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások87,748,0
2Felújítás7,1
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány12,012,0
4Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok119,3132,0
5Magyar találmányok külföldi bejelentése125,071,6
3Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1Gazdaságfejlesztési előirányzat3 620,05 730,04 370,65 516,8
2"Lisszabon EXPO 98"68,0128,0
3"Hannover 2000"432,032,2
4"PHARE SME" program2 000,0311,3
6Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez500,0127,5
4Turisztikai célelőirányzat5 131,05 292,5772,7
6Piaci intervenciós célelőirányzat29,630,2740,0
7Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat4 982,01 418,03 540,03 187,3
8Hadiipari kapacitás fenntartása147,0177,0
9I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program16,815,4
11ITD-H Kereskedelmi szolgálat1 174,31 174,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
12Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés
1EU SAVE II program65,3
2Energetikai PHARE program327,6175,4
3Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély20,654,7
4PHARE Turizmus Fejlesztési Program69,50,2
5ITD-H által kezelt PHARE program235,7
6ÁPV Rt. kezelésében lévő PHARE programok480,0
13Kiemelt jelentőségű beruházás
1Mecseki Uránércbánya bezárása2 500,02 295,3
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1MTESZ támogatása96,096,0
2Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása3,028,8
XV. fejezet kiadásai összesen:32 425,813 071,732 106,216 234,1
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások778,1733,7176,0
2Munkaadókat terhelő járulékok338,9320,764,1
3Dologi kiadások453,7453,7475,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,0134,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások92,9206,8
2Felújítás118,6122,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,9
4Egyéb központi beruházás650,0640,8
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások357,8357,861,7
2Munkaadókat terhelő járulékok156,0156,020,0
3Dologi kiadások377,7377,745,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,00,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások98,0194,0
2Felújítás50,068,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,3
4Egyéb központi beruházás110,0119,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások .414,0420,1
2Munkaadókat terhelő járulékok177,3178,3
3Dologi kiadások442,0643,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,545,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások96,0175,8
2Felújítás10,032,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4Egyéb központi beruházás150,0150,0
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások558,3571,959,6
2Munkaadókat terhelő járulékok244,3253,821,7
3Dologi kiadások350,1491,5297,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások13,21 561,6
2Felújítás51,565,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,56,2
4Egyéb központi beruházás235,0278,7
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 207,61 225,0166,5
2Munkaadókat terhelő járulékok530,4533,264,2
3Dologi kiadások408,1432,1195,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,78,98,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások12,7111,0
2Felújítás25,227,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,0
4Egyéb központi beruházás285,0250,7
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
6Alföld program64,032,512,6
7Környezeti kárelhárítás1,9
9Duna monitoring20,0
10Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása170,0176,6
11Szigetközi térség kárainak mérséklése150,071,7
21Nemzetközi tagdíjak140,0140,06,9
25Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése50,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
26Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program100,084,43,3
27Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program1 000,0261,1
28Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása5,05,0
32Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése12,0
34Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata2,7
35Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése50,012,0
36OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai150,013,0
37Védett természeti értékek megóvása150,0
39Környezeti védelmi PHARE programok segéllyel fedezett kiadásai45,6
3Beruházási célprogramok
3Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése450,0261,8
5Nemzetközi segélyprogramok
1Környezetvédelmi PHARE programok1 955,0
2GEF segély program263,6
6Fejezeti tartalék119,8
XVI. fejezet kiadásai összesen:7 872,33 624,67 567,08 830,3
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások621,0749,1
2Munkaadókat terhelő járulékok267,1299,4
3Dologi kiadások303,11 199,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,422,2
6Kamatfizetések0,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások115,7
2Felújítás15,029,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások29,5
4Egyéb központi beruházás56,044,5
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 409,03 098,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 470,01 286,7
3Dologi kiadások2 116,01 949,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások862,0811,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások800,0754,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felújítás117,050,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,024,4
4Egyéb központi beruházás70,067,5
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 173,51 300,6
2Munkaadókat terhelő járulékok483,9539,5
3Dologi kiadások2 202,52 600,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,0111,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 219,12 177,7
2Felújítás110,0242,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,21 247,0
4Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások236,8282,9
2Munkaadókat terhelő járulékok107,3107,8
3Dologi kiadások507,4238,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások321,9
2Felújítás17,77,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,0467,310,7
5Légügyi Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások92,499,9
2Munkaadókat terhelő járulékok39,041,0
3Dologi kiadások44,128,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások18,013,0
2Felújítás0,5
6Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 353,04 858,1
2Munkaadókat terhelő járulékok1 845,02 009,7
3Dologi kiadások8 012,06 251,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások60,0142,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6 000,08 898,1
2Felújítás900,01024,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások30,0107,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
7Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 995,15 216,6353,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 735,52 260,2156,8
3Dologi kiadások2 310,26 809,4471,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások178,6217,230,4
6Kamatfizetések41,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások73,4480,4
2Felújítás42,338,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8153,7
4Egyéb központi beruházás150,0175,5
8MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások90,367,4
2Munkaadókat terhelő járulékok39,229,6
3Dologi kiadások25,060,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
9MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 429,52 469,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 080,11 057,7
3Dologi kiadások1 638,42 018,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,70,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,0107,9
2Felújítás8,224,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások70,517,6
10Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások96,198,4
2Munkaadókat terhelő járulékok43,542,2
3Dologi kiadások27,357,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,42,0
2Felújítás36,4
4Egyéb központi beruházás40,039,9
11Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,27,2
2Munkaadókat terhelő járulékok4,03,3
3Dologi kiadások17,216,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások631,760,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,4
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás70,0
2Ágazati célelőirányzatok
2Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások254,9
4Vízkárelhárítási művek fenntartása1 336,0
6Polgári védelmi és információs feladatok75,0
7Nemzetközi tagdíjak145,2
8Kutatási feladatok243,2
12EU integrációs feladatok100,0
13Informatikai eszközfenntartás15,0
14Veszélyes árufuvarozás szabályozása4,5
16Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai15,0
18ENSZ vasúti project költségei7,6
19NATO integráció előkészítésével kapcsolatos feladatok10,0
20A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai469,0371,5
21MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélyből3 500,0
22Közlekedési infrastruktúra program 1994. évi (HU9406)2 292,0
23Útrehabilitációs program 1995. évi (HU9509)1 084,3
25Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511)68,7
26A magyar közlekedési, hírközlési és vízügyi szektor reformja (HU9407)87,7
3Beruházási célprogramok
1Postai épületrekonstrukció400,0394,6
2Kiemelt városok szennyvízkezelése2 370,02 114,1
3Vízkárelhárítás
1Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója1 400,01 424,4
2Folyó- és tószabályozás360,0360,0
3Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése400,0393,9
4Nagy műtárgyak rekonstrukciója700,0731,5
5Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés1 100,01 154,0
6Vízpótló- és elosztó rendszer350,0384,0
8Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése750,0750,0
10Duna-Tisza közi hátság vízpótlása350,0349,9
4Balatoni vízkárelhárítás55,055,0
5Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 400,01 410,0
6Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 550,01 549,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
7Egyéb vízminőség-védelem
1Egyéb vízminőség-védelem300,0291,3
2Vízbázisvédelem1 300,01 299,5
3Vízrajz400,0399,6
8Balatoni vízminőség-védelem1 200,01 200,0
10Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése
1Kombinált fuvarozás fejlesztése1 100,01 100,0
2Logisztikai központ fejlesztése300,0298,8
3Kikötők fejlesztése600,0599,9
11Vasúthálózat fejlesztése10 000,010 000,0
12VOLÁN autóbusz-rekonstrukció2 100,01 917,1
13Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése350,0344,7
14Vasút-egészségügyi fejlesztések515,0508,4
15Infrastruktúra fejlesztési feladatok240,0218,3
17Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés1 500,01 500,0
19MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása8 168,01 924,3
4Kiemelt jelentőségű beruházások
3M0-s körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között1 040,01 040,0
5Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza)1 520,01 520,0
644-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem200,062,7
7Esztergomi Mária-Valéria híd építése350,0
8Szlovén vasúti átmenet építése5 650,0273,0
968-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése150,0150,0
10Székesfehérvárt elkerülő út építése250,0250,0
11A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése50,020,4
13A 10-es út rekonstrukciója150,064,4
146-os út korszerűsítése40,032,9
5Hírközlési célfeladatok
1Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok3 600,03 813,1
7Fejezeti tartalék158,7
1-13. cím összesen:49 025,262 458,452 748,456 872,4
14Kormányzati rendkívüli kiadások
1Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére3 530,03 530,0
XVII. fejezet kiadásai összesen:49 025,265 988,452 748,460 402,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 322,81 379,0384,2
2Munkaadókat terhelő járulékok529,8616,4143,1
3Dologi kiadások669,8566,9139,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,59,32,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások201,8197,1
2Felújítás57,025,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,6
4Egyéb központi beruházás570,0415,5
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 214,97 059,7461,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 676,51 146,5125,2
3Dologi kiadások7 664,97 513,6213,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások314,0130,3482,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások669,61 730,8
2Felújítás650,1283,9
3KÜM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások21,223,4
2Munkaadókat terhelő járulékok8,710,7
3Dologi kiadások58,762,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,64,5
4Fejezeti kezelésű előirányzatok
2PHARE segélyprogramok FLEXTAF; EU-Integrációprogram; Intézményi fejlesztés442,5
3Fejezeti tartalék198,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen:20 484, 82 347,118 518,55 066,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
1Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások647,7744,511,5
2Munkaadókat terhelő járulékok279,2310,63,8
3Dologi kiadások396,9469,7103,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások388,1338,42,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások54,3210,4
2Felújítás1,56,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások32,04,2
4Egyéb központi beruházás59,057,2
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,925,5
2Munkaadókat terhelő járulékok11,210,9
3Dologi kiadások9,83,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,012,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,20,4
4Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások31,426,8
2Munkaadókat terhelő járulékok12,211,8
3Dologi kiadások10,514,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,9
2Felújítás0,5
5Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások555,2598,01,9
2Munkaadókat terhelő járulékok244,2254,90,8
3Dologi kiadások755,81 249,37,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások142,2141,3
2Felújítás15,810,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,1
4Egyéb központi beruházás27,028,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
6SZCSM Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11,711,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5,25,2
3Dologi kiadások10,115,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,6
2Felújítás0,2
4Egyéb központi beruházás5,04,7
7Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások120,7119,5
2Munkaadókat terhelő járulékok50,651,9
3Dologi kiadások43,045,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások71,297,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,26,5
2Felújítás1,00,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Egyéb központi beruházás2,02,0
9Országos Munkaügyi és Módszertani Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások201,0176,11,5
2Munkaadókat terhelő járulékok83,575,9
3Dologi kiadások164,8343,231,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,03,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,0318,0
2Felújítás3,02,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,3
10Munkaügyi Központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 024,55 371,111,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2 246,92 351,94,5
3Dologi kiadások2 415,02 446,345,7
4Ellátottak pénzbeli juttatásai370,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások27,033,31,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások330,51 680,2
2Felújítás97,0336,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás242,1
4Egyéb központi beruházás10,018,0
3III. Ipari Szerkezet-átalakítási Program visszafizetése30,028,8
4Normatív finanszírozás
1Polgári szolgálat200,3373,2
5Közmunkavégzés támogatása
1Egyéb közmunkaprogramok támogatása4 100,04 424,7
2Erdőtelepítési programok550,01 076,7
6Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program1 000,0
7Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka150,0
8Rehabilitációs beruházás300,0
10Ágazati célelőirányzatok
1Hajléktalanok ellátása500,0572,0
2Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök520,0382,7
3Szociális szakellátások fejlesztése741,0693,0
4Szociális oktatási, kutatási és szakértői feladatok55,044,2
6Falugondnok-hálózat fejlesztése180,0149,9
8PHARE programhoz való hozzájárulás163,113,0
9Ágazati informatikai programok14,3
10Otthonteremtési támogatás600,044,1
11Mozgáskorlátozottak támogatása4 086,0
12Gyermektartásdíjak megelőlegezése200,049,9
13Családsegítő központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése406,7410,7
14Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése300,088,9
15Szociális intézetek létszám normatívája600,0599,8
16Állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása199,4
11Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás1 282,02 764,7
2Nappali szociális intézményi ellátás73,3229,7
3Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása341,8786,6
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretéhen állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása78,0198,3
5Hajléktalanok átmeneti intézményei209,3276,8
6Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése374,0512,0
7Bölcsődei ellátás10,0322
13Nem normatív humanszolgáltatás
1Nem normatív humanszolgáltatás37,537,5
14Alapítványok támogatása
1Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása20,020,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Jóléti Szolgálat Alapítvány20,020,0
3Gyorssegély Alapítvány -40,037,7
4Hajléktalanokért Alapítvány25,025,0
5Mocsáry Lajos Alapítvány20,020,0
6ADDETUR Alapítvány5,05,0
7Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány940,0940,0
8Kézenfogva Alapítvány támogatása50,050,0
15EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja16,6
16Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya3 800,03 800,0
17Társadalmi szervezetek támogatása
1Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége68,468,4
2Hallássérültek Országos Szövetsége105,6105,6
3Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége92,492,4
4Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége124,8124,8
2Társadalmi szervezetek címtett támogatása
2Magyar-Máltai Szeretetszolgálat150,0150,0
3Nagycsaládosok Országos Egyesülete20,020,0
3Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása70,069,8
12Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46,340,716,6
2Munkaadókat terhelő járulékok20,017,77,2
3Dologi kiadások6,530,712,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,64,5
2Felújítás10,9
13Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások307,7321,814,8
2Munkaadókat terhelő járulékok136,1142,29,3
3Dologi kiadások247,3271,711,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,12,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,538,1
2Felújítás145,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,0
14Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások741,0738,50,3
2Munkaadókat terhelő járulékok334,8330,20,1
3Dologi kiadások438,8543,63,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Ellátottak pénzbeli juttatásai7,88,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások71,599,6
2Felújítás86,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
15Népjóléti Képzési Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások72,772,32,4
2Munkaadókat terhelő járulékok33,728,00,9
3Dologi kiadások91,3134,52,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,043,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,67,0
2Felújítás2,1
1-15. cím összesen:19 503,820 640,624 082,117 333,3
16A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteinek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi támogatások
1Családi pótlék117 900,0120 862,2
2Anyasági támogatás2 000,02 027,6
3Gyermekgondozási díj2 000,01 091,6
4Gyermekgondozási segély34 700,038 996,8
2Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Rokkantsági járadék2 800,03 229,0
2Megváltozott munkaképességűek járadéka30 800,034 573,0
3Egészségkárosodási járadék1 230,01 248,0
4Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése3 000,03 203,0
5Mezőgazdasági járadék7 000,06 135,0
6Vakok személyi járadéka3 300,03 423,0
7Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400,0533,6
8Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések9 170,09 473,4
9Házastársi pótlék5 920,04 539,0
10Cukorbetegek támogatása50,037,0
11Lakbértámogatás250,0259,0
12Katonai családi segély250,093,0
3Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás10 000,011 094,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás2 500,02 500,0
3Terhességmegszakítás800,0800,0
4Folyósított ellátások utáni térítés1 900,01 900,0
5GYES-en lévők után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak8 000,08 000,0
10Özvegyi nyugdíjak folyósításával összefüggő többletkiadásokra50,0
XIX. fejezet kiadásai összesen:263 473,820 640,6278 100,917 383,3
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Oktatási Minisztérium igazgatása
1Oktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások940,31 345,8
2Munkaadókat terhelő járulékok405,2579,1
3Dologi kiadások431,61 225,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,1400,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,0429,5
2Felújítás50,053,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,9
4Egyéb központi beruházás140,0122,8
2OM Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások211,9244,7
2Munkaadókat terhelő járulékok91,5120,8
3Dologi kiadások182,7255,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,51,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,23,3
2Felújítás18,026,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,6
3OM Külkapcsolatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások596,0642,6
2Munkaadókat terhelő járulékok84,282,4
3Dologi kiadások967,81 120,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai156,879,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások193,31 128,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,036,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felújítás50,060,9
4Egyéb központi beruházás500,0544,7
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16 583,818 242,2
2Munkaadókat terhelő járulékok6 702,37 407,2
3Dologi kiadások9 130,714 468,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai5 007,46 135,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások180,3630,2
6Kamatfizetések0,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 154,93 007,9
2Felújítás1 158,91 344,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások89,357,5
4Egyéb központi beruházás758,01 469,0
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 425,25 704,3
2Munkaadókat terhelő járulékok2 236,52 347,3
3Dologi kiadások4 360,85 834,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai999,21 154,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,1179,33,6
6Kamatfizetések2,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások353,41 004,3
2Felújítás271,5417,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások92,1
4Egyéb központi beruházás477,0632,1
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi Egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 388,016 659,0
2Munkaadókat terhelő járulékok6 637,97 262,3
3Dologi kiadások15 137,323 457,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai814,31 003,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások44,5192,5
6Kamatfizetések41,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 732,34 654,0
2Felújítás475,01 553,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,553,2
4Egyéb központi beruházás50,050,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Főiskolák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 962,38 853,4
2Munkaadókat terhelő járulékok3 393,43 688,8
3Dologi kiadások4 225,76 206,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2 735,53 180,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások66,5105,5
6Kamatfizetések1,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások350,0744,0
2Felújítás370,7591,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,1
4Egyéb központi beruházás314,8
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,4337,7
2Munkaadókat terhelő járulékok150,7130,6
3Dologi kiadások260,1305,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,038,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások18,565,4
2Felújítás3,559,7
7Egyéb oktatási intézmények
1Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások121,8182,7
2Munkaadókat terhelő járulékok39,070,7
3Dologi kiadások695,51 168,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,5378,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások27,036,4
2Felújítás15,00,5
4Egyéb központi beruházás1,00,7
2Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások290,8277,4
2Munkaadókat terhelő járulékok128,6120,6
3Dologi kiadások185,8330,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai17,3252,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,11,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások13,041,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felújítás94,627,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Egyéb központi beruházás30,043,1
8Nemzeti kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások57,459,8
2Munkaadókat terhelő járulékok25,125,7
3Dologi kiadások35,560,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,3
2Felújítás0,3
9Kutató és szolgáltató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások535,0839,86,9
2Munkaadókat terhelő járulékok216,5308,51,4
3Dologi kiadások390,0936,122,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások398,0588,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,883,3
2Felújítás4,04,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés250,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 679,0
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás500,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 140,6
4Egyéb központi beruházás400,0
4Beruházási célprogramok
1Királyi városok rekonstrukcióira500,0472,1
2Világbanki hitelből megvalósuló felsőoktatási program1 500,0
3Múzeumi rekonstrukció2 000,02 160,5
2Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata2 600,02 103,1
2Hitoktatók díjazása71,6
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása8 490,112 941,6
4Doktorandusz hallgatók ösztöndíja157,3
5Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás korábbi felsőoktatási tv. szerint finanszírozott létszámra)367,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
6Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás - a módosított felsőoktatási tv. szerinti létszámra - képzési és létesítményi együtt)461,6
7Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)977,0
8Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése510,0661,0
10Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)1 740,01 318,4
11Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás)1 250,0663,1
12Felsőoktatási hallgatók lakhatási támogatása730,027,2
3Feladatfinanszírozás
4Felsőoktatási tankönyvkiadás0,2
gHonfoglalás 1100 éves ünnepségekre7,0
9Kutatások2,0
10Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás1,4
11HÍD nemzetközi ifjúsági program0,4
4Közoktatási feladatfinanszírozás
1Közoktatás feladatok és szakmai programok775,025,0437,1
2Közoktatási tankönyvkiadás405,0160,6
3Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása1 000,0400,0995,7
4Pedagógus szakvizsga és továbbképzés850,0350,0379,8
6Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok30,0
8Diákparlament megrendezése40,0
9Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata528,0340,5
10Tankönyv, taneszköz fejlesztés, támogatás60,0
11Pedagógusok minőségi munkavégzésének elismerése270,0134,5
5Felsőoktatási feladatfinanszírozás
1Felsőoktatási programfinanszírozások1 800,0300,01 551,8
2Felsőoktatási fejlesztési alapprogram400,01 200,03 261,9
3Felsőoktatási központi kutatási előirányzat620,0160,0462,3
4Széchenyi Professzori Ösztöndíj251,922,4
5Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban245,012,7
6Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása95,084,9
7Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása50,023,4
8Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás114,6114,6
9Köztársasági ösztöndíj53,916,9
11Magyar Akkreditációs Bizottság115,05,0
12Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása12,0
13Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása12,012,0
16Európai Uniós Közösségi Programok100,0
18Gyakorló iskolák normatív ellátása470,0
19Vezető oktatók minőségi bérezése1 250,055,2
20PHARE programok külföldi hozzájárulása761,5326,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
21Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása4,4
6Kulturális feladatfinanszírozás
1Kulturális célfeladatok366,0253,8
2Művészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések105,0
3Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.)194,2
4Régészeti kártalanítás és restitució0,7
7Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda36,0
8Közhasznú társaságok közhasznú feladatai418,0373,6
12Ezeréves államiságunk megünneplése225,055,037,2
131848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója120,059,9
14Kulturális szaktörvényekből adódó feladatok578,066,0213,5
15Közgyűjteményi és közművelődési telematikai fejlesztés269,095,029,9
16Nemzeti művészeti intézmények modernizációja, átalakítása190,030,0
17Frankfurti könyvvásár100,064,1
21A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása12,5
7Egyéb feladatfinanszírozás
1II. Európai Ifjúsági Központ15,0
2Civil társadalom fejlesztési program40,018,8
3Határon túli magyar színházak támogatása60,018,1
4Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása290,087,1
5Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása525,0234,7
6Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok20,03,5
7Beruházásból belépő létesítmények950,04,5
8Finnugor Világkongresszus tagdíja2,0
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása212,0211,6
2Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása363,0363,0
4Országos Diákjogi Tanács8,0
5Országos Kisebbségi Bizottság8,0
6TIT intézmények támogatása74,174,1
7Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása33,933,9
8Magyar népfőiskolai mozgalom céljaira20,020,0
9Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények támogatása300,0300,0
52Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása0,4
53Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása3 746,23 703,9
54Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása19,6
10Alapítványok támogatása
1Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány49,049,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Mozgókép Alapítvány900,0900,0
3Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány445,0535,0
4Pető Alapítvány490,0520,0
5Gandhi Közalapítvány230,0229.8
7Autizmus Alapítvány15,015,0
8Közoktatási Modernizációs Közalapítvány300,0300,0
13Magyar Könyv Alapítvány60,028,8
18Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása4,4
19Fulbright Alapítvány25,025,0
20OKTK Közalapítvány támogatása90,090,0
22Magyar Történelmi Film Alapítvány25,025,0
26Esélyt a Tanulásra Közalapítvány200,0200,0
34A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány200,0200,0
35Isaszegi Szakközépiskoláért Alapítvány támogatása55,0
12Kiemelt jelentőségű beruházások
1Új Nemzeti Színház2 000,01 751,7
2Lágymányosi egyetemek fejlesztése7 805,07 828,2
14Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok
1Felsőoktatás fejlesztés előkészítése-japán segély8,1
15Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program
4Hitelfedezet405,0
5VÁM-ÁFA kiadások50,0
XX. fejezet kiadásai összesen:153 654,026 866,6186 318,331 366,8
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások674,6854,8
2Munkaadókat terhelő járulékok286,2337,5
3Dologi kiadások371,6632,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 334,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások33,370,4
2Felújítás42,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,9
4Egyéb központi beruházás40,043,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Népegészségügyi Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 938,87 250,23,5
2Munkaadókat terhelő járulékok3 001,03 097,51,5
3Dologi kiadások4 450,04 983,92,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0514,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások250,1412,3
2Felújítás11,7190,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,9
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások372,3378,3
2Munkaadókat terhelő járulékok151,5160,1
3Dologi kiadások224,7282,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások322,8626,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,530,2
2Felújítás1,5
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 082,78 033,90,8
2Munkaadókat terhelő járulékok3 633,03 543,00,2
3Dologi kiadások10 770,713 624,146,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,11,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,251,013,6
6Kamatfizetések1,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások396,31 705,9
2Felújítás208,1617,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások927,51 364,8
6Országos Mentőszolgálót
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 893,55 186,5
2Munkaadókat terhelő járulékok2 177,72 292,1
3Dologi kiadások2 394,12 475,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások75,8218,3
2Felújítás58,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8Egészségügyi Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,26,2
2Munkaadókat terhelő járulékok2,62,7
3Dologi kiadások8,37,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,3
2Felújítás9,9
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás1 257,9639,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
4Egyéb központi beruházás5 039,05 364,4
4Kiemelt jelentőségű beruházás
1Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem1 615,01 615,0
4Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója170,0170,0
2Ágazati célelőirányzatok
1Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása150,0113,8
3Egészségfejlesztési célok700,0542,0
4Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása90,045,3
5Egészségügyi technológia-fejlesztő program170,4
7Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram100,04,0
9Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása1 266,7
10Ápolásfejlesztés150,069,9
11Egészségügyi szakképzés90,03,8
16Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése0,8
18Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói hálózat átalakítása9,9
20Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése100,0
21PHARE programokhoz való hozzájárulás82,958,9
22Ágazati informatikai programok130,75,3
29Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása150,0147,1
32Felsőoktatási törvény által előírt feladatok1 295,0936,1
45Drogambulanciák létesítése és működtetése170,0110,0
46Mintarégió program támogatása19,0
47Alapradiológiai géppark korszerűsítése1 500,01 045,7
51Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására131,5
56Mentálhigiénés program180,0
57Alapellátás, járóbeteg-szakellátás és sürgősségi betegellátás340,0363,5
58Aktív fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák305,0264,8
59Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása300,0136,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
60Minimum-követelmények területi kiegyenlítő program és az egészségügyi reform feltételeinek megteremtése585,0356,9
61Járványügyi karanténszolgálat feltételeinek javítása120,0120,0
62Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása900,0548,1
63Vérellátás1 755,0
64Mentési feladatok105,0105,0
65Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat)440,0
67Aneszteziológiai és intenzív ellátás, valamint sterilezés műszerfeltételeinek megteremtése530,0207,4
70Szociális és egészségügyi dolgozók pótlékai, ügyeleti díja és létszámfejlesztése1 477,6
3Korábbi években indított célelőirányzatok
10Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére700,0
5Nem normatív humán szolgáltatás
1Nem normatív humán szolgáltatás2,52,5
7Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség3 275,01 238,3
2Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)118,0118,1
8Alapítványok támogatása
4Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány170,0190,0
13Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása20,020,2
10Európai integrációra való felkészülés83,410,1
13A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása2 780,01 571,1
14Társadalmi szervezetek címzett támogatása
2Magyar Vöröskereszt támogatása385,2385,2
1Magyar Vöröskereszt támogatása385,2385,2
3Magyar Orvosi Kamara támogatása30,030,0
5Rákbetegek Országos Szervezetei45,045,0
3Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása30,028,2
XXI. fejezet kiadásai összesen:49 156,326 752,259 066,924 961,4
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 282,51 500,9
2Munkaadókat terhelő járulékok547,0605,9
3Dologi kiadások613,01 016,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások71,580,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások27,1122,2
2Felújítás55,249,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások105,3
4Egyéb központi beruházás330,0446,8
2Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások732,3676,7
2Munkaadókat terhelő járulékok319,5265,3
3Dologi kiadások1 374,02 008,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások263,0295,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások87,8306,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,518,0
4Egyéb központi beruházás52,0
3Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 276,81 494,9
2Munkaadókat terhelő járulékok551,6588,9
3Dologi kiadások824,11 049,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,070,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások245,0288,5
2Felújítás260,0105,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások28,025,558,4
4"Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások69,271,7
2Munkaadókat terhelő járulékok29,828,7
3Dologi kiadások242,9316,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,52,5
2Felújítás0,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13 983,014 382,8
2Munkaadókat terhelő járulékok6 230,56 089,9
3Dologi kiadások5 388,96 720,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,6176,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 420,01 326,1
2Felújítás1 340,01 584,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0645,4
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 163,19 657,0
2Munkaadókat terhelő járulékok3 731,03 921,6
3Dologi kiadások6 034,66 239,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2 281,52 878,3
2Felújítás210,0272,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,2
4Egyéb központi beruházás3 111,04 094,3
5Lakástámogatás50,050,0
6Lakásépítés150,0149,1
7Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások27,331,2
2Munkaadókat terhelő járulékok11,811,4
3Dologi kiadások173,3235,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,014,9
2Felújítás18,09,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
11Alap kezelő szervezetek
2Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,270,7
2Munkaadókat terhelő járulékok32,228,3
3Dologi kiadások114,658,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,023,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,07,0
2Felújítás0,20,2
12Magyar Államkincstár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 202,12 374,4
2Munkaadókat terhelő járulékok940,5986,6
3Dologi kiadások1 332,31 538,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
$Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,81,54,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások353,11 099,1
2Felújítás75,030,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,0111,8
4Egyéb központi beruházás246,7197,1
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai300,031,051,2
2Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozására220,069,037,8
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függőkár kifizetés1 000,0404,1
2Járadék kifizetés1 350,01 357,9
3Tőkésítésre kifizetés120,0183,6
5TB átalány70,070,0
7Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére250,057,0
8Adóigazgatás korszerűsítése program1,1
9Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére - japán segély18,1
20Magánnyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra702,8
22Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások150,0
23Adóbeszedés szigorításával, információs és nyilvántartási rendszerek fejlesztésével összefüggő kiadások, valamint a VPOP-nál a jövedékiadó-törvény hatálybalépéséből adódó többletfeladatok finanszírozása1 580,3
24Adójegyek előállítási költségeire300,0
3Beruházási célprogramok
1Folyamatban lévő beruházások400,0
2Beruházások évközi célfeladatai400,0
6Állami beruházási intervenció200,0
7Adóigazgatás korszerűsítési program1 802,51 621,3
8Államháztartás korszerűsítési program605,9305,7
9KATOR világbanki program513,739,4
14EXPO' 96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok300,7387,3
5Segélyből megvalósuló programok
1Nyugdíjreform PR tevékenysége100,0
2Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélyből816,6799,9
3Tőkepiac fejlesztése japán segélyből61,053,1
4Közbeszerzés fejlesztése43,69,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Államháztartás Korszerűsítési Program Előkészítése10,8
6Pénzügyi szektor fejlesztése17,1
7Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás154,6
1-13. cím összesen:62 835,716 514,964 993,417 355,0
14Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési támogatás
1Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása7 000,010 930,4
2Egyedi támogatások
1Termelési támogatás42 080,042 208,3142,1
2Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése300,032,3
3Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)650,0597,1
4MÁV Rt.-nél a hatékonyság javítását célzó támogatás6 000,06 000,0
3Egyéb vállalati támogatások1 000,0219,821,8
15Fogyasztói árkiegészítés61 000,066 578,8
16Lakástámogatások46 600,042 951,3
17Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
8K-600 hírrendszer működtetésére900,0454,2
9Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség1 500,01 345,4
11Egyéb vegyes kiadások1 275,01 599,5
121 % SZJA közcélú felhasználása2 900,02 400,0
14Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos ÁFA-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése470,01 033,8
15Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás40,0
16Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások110,0110,0
18Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség8 300,07 369,0
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0
4EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség770,036,6
Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség1 300,0454,7
7Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség400,022,4
24Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás11 920,05 548,4
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 500,01 865,0
3Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei80,0109,0
4Postabank és Takarékpénztár Rt. tőkeemelés fedezete132 000,0132 000,0
5ÁPV Rt. tartalékának feltöltése gázközmű-vagyon céljára fedezete50 000,050 000,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
6Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésének fedezetére az ÁPV Rt. részére40 000,037 700,0
26Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása20 100,020 100,0
XXII. fejezet kiadásai összesen:228 620,7289 884,9235 454,3278 764,0
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
1Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
1Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások192,9
2Közgyűjtemények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 094,72 238,00,1
2Munkaadókat terhelő járulékok925,1976,4
3Dologi kiadások1 178,91 928,32,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22,126,8
6Kamatfizetések0,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások58,4221,1
2Felújítás155,5223,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások162,8
4Egyéb központi beruházás882,0744,1
3Művészeti intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 331,22 109,076,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 046,3888,8
3Dologi kiadások993,71 683,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások91,814,3
6Kamatfizetések0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások48,155,1
2Felújítás48,880,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
4Egyéb központi beruházás30,065,4
4Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások441,4434,452,5
2Munkaadókat terhelő járulékok193,6190,721,5
3Dologi kiadások760,3522,115,6
<
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoport névKIADÁSOK, Kiemelt előirányzat neveAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendes előirányzatAz 1998. évi törvénnyel módosított* rendkívüli előirányzatAz 1998. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1998. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások49,665,3
2Felújítás1,65,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások228,9
4Egyéb központi beruházás900,0750,0
5Kulturális kutató és szolgáltató intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások154,2167,9
2Munkaadókat terhelő járulékok58,762,3
3Dologi kiadások113,3157,5