21/2000. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény (a továbbiakban: T.) 8. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) szolgáltató: az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet szerint egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral vagy a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatósággal (a továbbiakban együtt: finanszírozó) kötött szerződés alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt;"

2. § Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról - a fekvőbeteg-szakellátás kivételével - kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón, e rendelet szerint adatot szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a megyei (fővárosi) pénztárak, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban együtt: Pénztárak) részére. A fekvőbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az Egészségügyi Minisztérium Gyógyító Ellátás Információs Központja (a továbbiakban: GYÓGYINFOK) részére kell megküldeni. A jelentések megküldésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 5., illetve 10. napja. A szolgáltató a teljesítmények elszámolásához e rendelet mellékleteiben előírt adatokat közli."

(2) Az R. 4. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdések számozása (6)-(7) bekezdésre változik:

"(4) Újszülöttek ellátásának jelentése a születést követő 6. hónap utolsó napjáig - az újszülött TAJ száma hiányában - az OEP által meghatározott elvek szerinti informatikai kód alkalmazásával történik.

(5) Ismeretlen TAJ számú elhunyt személy ellátása után, továbbá abban az esetben, ha az ellátott személy vagy hozzátartozója a TAJ számot igazoló okmányt az ellátást követő 15 napon belül nem mutatta be, az ellátást végző szolgáltató a Pénztár részére a (2) bekezdés szerinti jelentéséhez csatolja az ellátott személy azonosítására szolgáló adatokat (nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét és lakcímét), ismeretlen beteg esetén annak adatlapját. Az ilyen szolgáltatások kifizetésére a Pénztár által elvégzett ellenőrzést követően kerülhet sor. Amennyiben a Pénztár az ellenőrzést 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetni a nyújtott szolgáltatásért járó díjat."

3. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Adathiány vagy hibás jelentés miatt a szolgáltató a pótlólagos elszámolás iránti igényét vagy a beküldött adat javítását legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10. napjáig küldheti meg. Az elszámolásra már beküldött adatok javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adatok pótlása az elszámoló által megküldött hibalista alapján, annak kiküldését követő második hónap 10. napjáig nyújtható be."

4. § Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A finanszírozó a szolgáltató részére az (1) bekezdés szerinti díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint utalványozza."

5. § Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerinti szerződést megkötheti a MOK területileg illetékes szervezetének beleegyezésével is, amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek nem teljesülnek."

6. § Az R. 10. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a fővárosban legfeljebb tizenöt, megyeszékhelyenként egy-egy hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására köthet finanszírozási szerződést a szolgáltatóval. E feladat ellátására finanszírozási szerződés csökkentett rendelési időre is köthető (legalább heti 15 óra rendelési idő), időarányos díjazás mellett. E szolgálatok díjazása a háziorvosi szolgálatok előző évben elért havi országos átlagdíjának a tárgyévi előirányzat-növekedés mértékével emelt összegével történik."

7. § Az R. 11. §-ának (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A házi gyermekorvosi szolgálat legfeljebb a 0-18 éves életkor közötti, a felnőtt háziorvosi szolgálat pedig a 14 éves életkor feletti bejelentkezett biztosítottak után részesül díjazásban."

8. § (1) Az R. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a § kiegészül a következő új (5) és (6) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(4) A korcsoportonkénti pontszámok szerinti kifizetés érvényességi időhöz kötött. Az érvényességi idő utolsó félévében, de legkésőbb az előírt érvényességi idő lejárta előtti hónapban ismételt orvosi vizsgálatot kell végezni újabb törzskarton kitöltésével. Az orvosi vizsgálat során nem kell ismételten elvégezni a külön jogszabály szerin előírt vizsgálatokat. Az érvényességi idő számítása a biztosított születési napjától kezdődik, azonban az ezt megelőzően bejelentkezett biztosított után a szolgáltató jogosult a díjazásra.[1]

A korcsoportonkénti pontszám és érvényességi idő:

a) 0-4 év közötti bejelentett biztosított után4,5 pont1 év,
b) 5-14 év közötti bejelentett biztosított után2,5 pont1 év,
c) 15-34 év közötti bejelentkezett biztosított után1,0 pont3 év,
d) 35-60 év közötti bejelentkezett biztosított után1,5 pont2 év,
e) 60 év feletti bejelentkezett biztosított után2,5 pont2 év.

(5) Az érvényességi idő lejártát követően, ha orvos-beteg találkozás az érvényességi időn belül nem történt, az esedékes változásjelentésben ezt jelenteni kell. Ennek elmaradása esetén az ellenőrzést követően a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Az érvényességi idő lejártát követően a biztosított jelentkezése esetén az (1) bekezdés szerint kell eljárni a beteg egyidejű ellátásával.

(6) Amennyiben helyszíni ellenőrzés megállapítja az újabb törzskarton szabályszerű kitöltésének vagy az orvosi vizsgálatnak az elmaradását, illetve az orvosi dokumentációban nincs adat arról, hogy orvosi vizsgálat történt a tárgyidőszakban vagy ezt kezdeményezte a háziorvos, akkor az OEP a törzskartonnal nem rendelkező, illetve orvosi vizsgálaton részt nem vett biztosítottak után

a) az ellenőrzést követő hónap 1. napjától nem folyósítja a díjazást, továbbá

b) az érvényességi idő utolsó napjának az időpontjától az e biztosítottak ellátása alapján folyósított összeg visszafizetésére kötelezi a háziorvosi szolgálatot, annak kamataival együtt."

(2) Az R. 12. §-ának a (2) bekezdéssel megállapított (7) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján megállapított szakképzettségi szorzó:)

"a) a (8) bekezdés szerinti alapszakvizsgával nem rendelkező háziorvosnál 1,0,"

(3) Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (7) bekezdés szerinti alapszakvizsgának minősül

a) az általános orvostan szakorvosi szakképesítés,

b) a háziorvostan szakorvosi szakképesítés,

c) a belgyógyász szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, valamint

d) a házi gyermekorvosi szolgálatnál csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés."

9. § (1) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A háziorvosi szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5. napjáig az ambuláns napló adatai alapján a 4. számú melléklet szerint jelenti az általa nyújtott eseti ellátásokat a Pénztárnak kísérőjegyzékkel, számítógépes adathordozón. Az OEP az adatokat összesíti és azzal osztja az eseti ellátás díjazására rendelkezésre álló havi keretösszeget. Az így kapott összeg - legfeljebb 350 forint - a tárgyhóban egy eseti ellátásra jutó díj."

(2) Az R. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben az eseti ellátások díjazására szolgáló havi keretösszeg nem kerül felhasználásra, annak maradványát a háziorvosi szolgálatok következő havi teljesítményarányos díjazásához kell hozzáadni."

10. § (1) Az R. 14. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell]

"b) 30 százalékkal, ha a háziorvosi körzet orvosa több telephelyen folytatja tevékenységét."

(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szolgáltató a háziorvosi körzet területi adottságait figyelembe véve az alábbi területi kiegészítő díjazásra jogosult havonta:

a) fővárosban, városban4 000 Ft,
b) községben7 500 Ft,
c) több településre kiterjedő körzetben8 500 Ft,
d) ha a körzet ellátási területéhez külterületi lakott hely is tartozik11 000 Ft.

Amennyiben a háziorvosi körzet lakosságának legalább 25 százaléka a b)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik, a háziorvosi szolgáltató havonta a magasabb összegű területi kiegészítő díjra jogosult."

11. § Az R. 15. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatok feladatainak ellátására - az egészségügyi és szociális vállalkozásról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet alapján - létrejött egészségügyi társas vállalkozás

a) az azonos telephelyen működő, és/vagy

b) a területileg egymás mellett levő

háziorvosi szolgálatokat praxisközösségben működtetheti."

12. § Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A korcsoportos átsorolást az OEP havonta, a bejelentkezett biztosítottaknak a hónap utolsó napjához viszonyított életkora alapján végzi."

13. § (1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerződést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerződést kötött."

(2) Az R. 19. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A díjazás alapösszege 22 Ft/fő, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:]

"a) ha a 3000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok a hét minden napján a központi ügyeletet egymással kötött megállapodás alapján (társult formában) látják el, a díjazás - a b) pont kivételével - az alapösszegnek az összlakosságszám alapján számított 2,0 területi szorzóval megemelt mértéke;"

(3) Az R. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) 10%-kal megemelt ügyeleti díj azon települések, illetve fővárosi kerületek esetén állapítható meg, ahol a helyi önkormányzat igazolja, hogy a tartósan (legalább két hónapon keresztül) a településen tartózkodó személyek száma a település állandó lakosai számának legalább kétszerese."

14. § (1) Az R. 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Alapellátási-fogászati ellátás - heti 30 óra rendelési idővel - finanszírozható, ha a területhez tartozó lakosság száma:

a) a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb1 500 főt,
b) az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 18. évét betöltött középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt is1 500 főt,
c) vegyes szolgálatnál3 600 főt,
d) felnőtt szolgálatnál4 000 főt

eléri vagy meghaladja. A rendelési idő az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával arányosan változik a kisebb fogorvosi szolgálat esetén. Finanszírozási szerződés a legalább heti 6 óra rendelési időben működtetett fogászati szolgálatra köthető."

(2) Az R. 22. §-ának (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[(6) Fogászati szakellátási szolgálat 10 000 lakosonként]

"e) parodontológiai szakellátás esetén: heti 2 óra"

15. § (1) Az R. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A fogászati ügyelet alapdíja

a) 50 000 lakosságszám alatti településen folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszínen tartózkodással140 000 Ft/hó,
b) 50 000-100 000 közötti lakosságszámú településen folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 5 óra helyszínen tartózkodással165 000 Ft/hó,
c) 100 000 lakosságszám feletti településen folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszínen tartózkodással190 000 Ft/hó."

"

(2) Az R. 23. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"Az így számított pontértéket a körzetek pontszámának arányában kell figyelembe venni."

(3) Az R. 23. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak."

16. § (1) Az R. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Teljesítményként az R. 2. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátáshoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, ha az ellátás megfelel a 4. § (3)-(4) bekezdéseiben, valamint a 26. §-ban és a finanszírozási szerződésben foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak."

(2) Az R. 30. §-ának (6) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Az ellátás időpontjának a mintavétel időpontját kell tekinteni."

(3) Az R. 30. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"Az elszámolás során legfeljebb az adott szolgáltatásnak a finanszírozó által alkalmazott aktuális finanszírozási paraméterei vehetők figyelembe."

(4) Az R. 30. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az OEP a 27. § (1) bekezdése alapján a forintértéket 2000. július 1. napjáig meghirdeti, a meghirdetésre a 38. § (3) bekezdésében foglalt eljárási szabályok alkalmazandók. A havi teljesítményingadozások kiegyenlítésére az E. Alap éves költségvetésében jóváhagyott járóbeteg-szakellátás előirányzatból elkülönített kiegyenlítő tartalékkeret szolgál, amelynek felhasználására a 38. § (5)-(6) bekezdéseiben foglalt eljárási szabályok az irányadók."

17. § Az R. a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § (1) A vértranszfúziós intézetektől a felhasználó intézmények által igényelt a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 115/1998. (VI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. A térítési díjak fedezetét a szolgáltatók teljesítményarányos finanszírozási díjazása tartalmazza. A felhasználó intézmény számla alapján közvetlenül fizeti meg a kiadó vértranszfúziós intézet részére az igényelt vérkészítmény(ek) díját.

(2) Amennyiben a felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a követelés lejártától számított 60 napon belül (a továbbiakban: késedelem), az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) és a késedelembe esett szolgáltató 30 napon belül köteles egyeztetést lefolytatni. Az egyeztetést az OVSZ kezdeményezi a késedelemre történő felhívással és a számla kiegyenlítésére vonatkozó felszólítással egyidejűleg. Az egyeztetés számlaegyeztetésből és a kiegyenlítésben történő megállapodásból áll.

(3) Az egyeztetésre nyitva álló 30 napos határidő eredménytelen elteltét követően vagy a megegyezés ellenére sem teljesített fizetés esetén az OVSZ a számlaegyeztetésnek megfelelő követelését - határidős díjmegtérítés céljából - eljuttatja az OEP részére.

(4) Az OEP a felhasználó egészségügyi intézménynek a soron következő finanszírozási összeg átutalásakor a követelés mértékével csökkenti az intézmény számlájára átutalandó összeget, és a tartozásnak megfelelő összeget átutalja az OVSZ részére. Amennyiben a követelés mértéke meghaladja az intézmény esedékes finanszírozási összegének 5%-át, az OVSZ követelésének teljesítése több részletben, a havi finanszírozás összegének legfeljebb 5%-áig terjedően történik."

18. § Az R. 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 29. § e) pontja szerinti gondozók díjazása a 2000. évi március havi díjakkal történik."

19. § (1) Az R. 33. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A betegszállítás finanszírozására irányuló szerződésben meg kell határozni - az egészségügyi miniszter és az OEP főigazgatója által együtt kijelölt szakértői bizottság javaslata alapján - a területi ellátási kötelezettség vállalását, illetve a folyamatos ellátás biztosítását."

(2) Az R. 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A finanszírozást igénylő szolgáltatók erre irányuló igényüket a Pénztárhoz nyújthatják be, amelyet az (5) bekezdésben szereplő szakértői bizottság bírál el és tesz javaslatot új szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, valamint a meglévő kapacitások módosítására. A bizottság javaslatát az OEP főigazgatója hagyja jóvá és egyetértés céljából megküldi az egészségügyi miniszternek. Új szolgáltatóval - az egészségügyi miniszter egyetértésével - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén köthető finanszírozási szerződés."

20. § Az R. 35. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az otthoni szakápolás elrendelése tizenkét havonta betegenként és szakápolást indokoló diagnózisonként - az ápolás megkezdésétől számítva - legfeljebb 14 vizitre szólhat. Az otthoni szakápolás orvosi vizsgálat alapján - új rendelő lap kitöltésével 12 havonta - további három alkalommal, újabb 14-14 vizitre meghosszabbítható. Amennyiben az elrendelt szakápolást fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás szakítja meg, a korábban elrendelt otthoni szakápolás nem folytatható. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követő szakápolás új elrendelő lap kitöltésével rendelhető el."

21. § (1) Az R. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvőbeteg-ellátási esetnek minősül a fekvőbeteg-intézményben ellátott biztosított részére

a) a 0 alsó határnapú HBCs szerinti ellátás,

b) a sürgősségi betegellátásra vonatkozó szabályok szerint nyújtott, 6-24 órás ellátás,

c) az ellátás időtartamától függetlenül az R. 9. számú mellékletben meghatározott beavatkozások,

d) a 24 órán belül más intézetbe áthelyezett újszülöttek, továbbá

e) az osztályra történő felvételt követően 24 órán belül meghalt személyek részére nyújtott ellátás is."

(2) Az R. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az aktív fekvőbeteg-előirányzatból a progresszív ellátás finanszírozására elkülönített összeg felosztásáról az egészségügyi miniszter az OEP főigazgatójával együtt dönt közösen kialakított és közzétett szempontok alapján."

22. § Az R. 38. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az aktív szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozásának összegét az 5. számú melléklet előirányzatából - a progresszív pótlék és a kiegyenlítő tartalékkeret levonása után - kell megállapítani. Az intézetek teljesítményét országosan egységes térítési díjon kell elszámolni.

(2) A krónikus ellátások súlyozott napi díja és a HBCs súlyszám díja közti átszámítással a fekvőbeteg-ellátás teljesítmény értéke egységesen HBCs súlyszámban is kifejezhető."

23. § Az R. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6)-(8) bekezdések számozása (7)-(9) bekezdésre változik:

"(6) A rövid ellátási (az alsó határnap letelte előtt befejezett) eset után az intézmény nem jogosult a teljes HBCs díjra. Az alsó határnap alatti egy napra eső díj a teljes HBCs díjnak az alsó határnap számával elosztott hányadosa."

24. § Az R. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az R. 10. számú mellékletében meghatározott - egymással összefüggő kezelési sorozatot alkotó - befejezett vagy lezárt kúraszerű ápolási események elszámolása - ambuláns ellátás esetén is - a HBCs szerint történik."

25. § Az R. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A szerv-transzplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történő donor-ellátásáért, ideértve a műtéti rendelkezésre állást is - amennyiben azt sikeres szervkivétel követi, a kivett szervek számától függetlenül - 280 000 forint díjazás jár. A szervet átültetésre előkészítő munkacsoport tevékenységéért - ha azt transzplantáció követi - a finanszírozó szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) - 200 000 forint, máj esetén 500 000 forint támogatást folyósít."

26. §[2]

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2000. április 1-jén lép hatályba. A 8. § (1) bekezdése szerinti érvényességi időt e rendelet hatálybalépésének napjától kell számítani.

(2) E rendelet 16. §-ának (4) bekezdése 2000. július 1. napján lép hatályba.

(3)[3]

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. §-ában "(a továbbiakban együtt: Pénztár)" szövegrész, 30. §-a (3) bekezdésének a) pontjából az "MRI vizsgálatot és" szövegrész, 30. §-ának (8) bekezdése, 50. §-a (8) bekezdésének utolsó mondata, valamint a 2. számú melléklet B) pontja hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 11. §-a (2) bekezdésében a "háziorvos" szövegrész helyébe a "háziorvosi szolgálat" szövegrész, a 11. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a "településen" szövegrész helyébe a "településeken" szövegrész, 20. §-ának (3) bekezdésében a "34 Ft/fő" szövegrész helyébe a "36 Ft/fő" szövegrész, 26. §-ának b) pontjában a "a biztosított TAJ számát" szövegrész helyébe "a 4. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a biztosított TAJ-számát" szövegrész, 31. §-ának (4) bekezdésében a "gondozói szolgálatok" szövegrész helyébe a "gondozók" szövegrész, 32. §-ának (4) bekezdésében az "1,24 forint" szövegrész helyébe az "1,30 forint" szövegrész, 35. §-ának (11) bekezdésében az "1800" szövegrész helyébe az "1900", 37. §-ának (4) bekezdésében az "ezt követően tájékoztatja az intézeteket saját eredményeikről" szövegrész helyébe az "és egyidejűleg megküldi az intézmények részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét" szövegrész, 50. §-ának (5) bekezdésében a "T. 16. §-ának" szövegrész helyébe a "T. 8. §-ának" szövegrész, valamint az R. 8. számú mellékletében a "1. Alkohol és drogfüggők rehabilitációja 1,0" szövegrész helyébe a "1. Alkohol és drogfüggők rehabilitációja 1,2" szövegrész lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 8. §-ának (1) bekezdésében, 8. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben, 11. §-a (5) bekezdésének harmadik és negyedik mondatában, 11. §-ának (6) bekezdésében, 17. §-ának (2) bekezdésében, 20. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben, 22. §-ának (1) és (3)-(4) bekezdéseiben, 24. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (2) bekezdésében, 31. §-ának (5)-(6) bekezdéseiben, 33. §-ának (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, valamint 46. §-a (3) bekezdésének második mondatában a "Pénztár" szövegrész helyébe az "OEP" szövegrész lép.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 5. §-ának (7) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-ának (4) bekezdésében, 18. §-ában, 22. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-ának (2) bekezdésében, 27. §-ának (4) bekezdésében, 29. §-ának g) pontjában, 30. §-ának (3) bekezdésében, 31. §-ának (4)-(9) bekezdéseiben, 32. §-ának (1) bekezdésében, 35. §-a (13) bekezdésének harmadik mondatában, 35. §-ának (1) bekezdésében, (6) bekezdésében, (12)-(13) bekezdéseiben és (15) bekezdésében, valamint 50. §-ának (4) bekezdésében, (8) bekezdésében a "Pénztár" szövegrész helyébe a "finanszírozó" szövegrész lép.

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletével egészül ki, valamint 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép, továbbá az R. e rendelet 5. számú mellékletével megállapított 19. számú melléklettel egészül ki.

(9)[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelethez

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

"DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT
Pont-
szám
01020304050607080901
26002600,02605,02610,02615,02619,92624,92629,82634,82639,72644,60,5
27002649,52654,42659,32664,22669,12673,92678,82683,72688,52693,30,5
28002698,12703,02707,82712,62714,72722,12726,92731,72736,42741,20,5
29002745,92750,62755,42760,12764,82769,52774,22778,82783,52788,20,5
30002792,82797,52802,12806,82811,42816,02820,62825,22829,82834,40,5
31002839,02843,62848,22852,72857,32861,82866,42870,92875,42879,90,5
32002884,42888,92893,42897,92902,42906,92911,42915,82920,32924,70,4
33002929,22933,62938,02942,42946,92951,32955,72960,12964,52968,80,4
34002973,22977,62981,92986,32990,72995,02999,33003,73008,03012,30,4
35003016,63020,93025,23029,53033,83038,13042,43046,63050,93055,20,4
36003059,43063,73067,93072,13076,43080,63084,83089,03093,23097,40,4
37003101,63105,83110,03114,23118,33122,53126,73130,83135,03139,10,4
38003143,23147,43151,53155,63159,73163,93168,03172,13176,23180,30,4
39003184,33188,43192,53196,63200,63204,73208,73212,83216,83220,90,4
40003224,93228,93233,03237,03241,03245,03249,03253,03257,03261,00,4
41003265,03268,93272,93276,93280,93284,83288,83292,73296,73300,60,4
42003304,53308,53312,43316,33320,23324,23328,13332,03335,93339,80,4
43003343,73347,53351,43355,33359,23363,03366,93370,83374,63378,50,4
44003382,33386,13390,03393,83397,63401,53405,33409,13412,93416,70,4
45003420,53424,33428,13431,93435,73439,53443,33447,03450,83454,60,4
46003458,33462,13465,83469,63473,33477,13480,83484,53488,33492,00,4
47003495,73499,43503,13506,93510,63514,33518,03521,63525,33529,00,4
48003532,73536,43540,13543,73547,43551,13554,73558,43562,03565,70,4
49003569,33573,03576,63580,23583,93587,53591,13594,73598,33601,90,4
50003605,63609,23612,83616,43619,93623,53627,13630,73634,33637,90,4
51003641,43645,03648,63652,13655,73659,23662,83666,33669,93673,40,4
52003677,03680,53684,03687,53691,13694,63698,13701,63705,13708,60,4
53003712,13715,63719,13722,63726,13729,63733,13736,63740,13743,50,3
54003747,03750,53753,93757,43760,93764,33767,83771,23774,73778,10,3
55003781,53785,03788,43791,83795,33798,73802,13805,53808,93812,30,3
56003815,83819,23822,63826,03829,43832,83836,13839,53842,93846,30,3
57003849,73853,13856,43859,83863,23866,53869,93873,23876,63879,90,3
58003883,33886,63890,03893,33896,73900,03903,33906,73910,03913,30,3
59003916,63919,93923,33926,63929,93933,23936,53939,83943,13946,40,3"

2. számú melléklet a 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

(Az adatok millió forintban értendők)
Megnevezés1999. évi
eredeti
előirányzat
1999. évi
előzetes
tény
1999. évi
szerkezeti
változás és
szintrehozás
1999. évi
bázis
(2+3)
Személyi
juttatás
növekmény
(4x0,6x0,05)
Dologi
kiadások
növekménye
Fejlesztés2000. évi
előirányzat
(4+5+6+7)
12345678
1Háziorvosi ellátás:
2fixösszeg7 6037 3521837 53522607 761
3területi pótlék4884334330013446
4eseti ellátás díjazása256249249700256
5teljesítménydíjazás24 34223 50423 5047050024 209
6új praxisok létesítése00000
7ügyeleti szolgálat3 8183 8183 81811501374 070
81. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolgálat összesen:36 50635 35618335 5391 053015036 742
9Anya-, gyermek- és ifjúságvédelem:
10iskolaegészségügyi
ellátás
1 2811 039181 0573201 089
11védőnői szolgálat6 1595 859825 94117804836 602
12anya-, gyermek- és
csecsemővédelem
978779779230802
13gyermekgyógy.
MSZ.SZ.
7777772079
14nőgyógy. MSZ.SZ.6363632065
152. Védőnő, Anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen:8 5587 8171007 91723804838 638
163. Fogászati ellátás10 0799 6792359 914297020010 411
17Gondozóintézeti gondozás:
18nemibeteg-gondozás886883883260909
19tüdőgondozás3 0963 21532159601733 484
20ideggyógy. gondozás1 7181 7021 7025101 753
21onkológiai gondozás837874874260900
22alkohol- és
drogbetegek ellátása
686597597180615
234. Gondozóintézeti gondozás összesen:7 2237 27107 27121801737 662
Megnevezés1999. évi
eredeti
előirányzat
1999. évi
előzetes
tény
1999. évi
szerkezeti
változás és
szintrehozás
1999. évi
bázis
(2+3)
Személyi
juttatás
növekmény
(4x0,6x0,05)
Dologi
kiadások
növekménye
Fejlesztés2000. évi
előirányzat
(4+5+6+7)
12345678
245. Betegszáll. és halottszállítás orvosi rendelvényre3 8103 451213 47210401113 687
256. Járóbeteg-
szakrendelés + szakambulancia
48 28547 339-61346 7261 40203 62951 757
267. CT., MRI7 3496 4858407 3252200-2757 270
278. Művesekezelés8 8368 7363359 071272080010 143
289. Házi szakápolás1 2851 11901 1193401711 324
29Fekvőbeteg-szakellátás:
30aktív fekvőbeteg-ellátás172 250182 514182 5145 4750934188 923
31speciális finanszírozá-
sú feladat
7 5717 0641427 20621601727 594
32krónikus fekvőbeteg-
ellátás
21 21021 20212521 32764005422 021
33kórházi ügyeleti díj és
növekménye
8 1220000
34egyéb070870821729
3510. Fekvőbeteg-
szakellátás összesen:
209 153210 780975211 7556 3531 160219 268
3611. Működési költség előleg65000000360,4360,4
3712. Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások117240024070353600
38Célelőirányzatok:
39vény36519419406200
40felülvizsgáló orvosok
díja
312282282830320
41méltányossági térítések2295050283135
42megelőzés458139-1390000
43modellkísérlet egyéb
kiadásai
001391394143286
4413. Célelőirányzatok összesen:1 3646650665140262941
4514. Céltartalék6 950
46Mindösszesen:350 165338 9382 076341 01410 21207 577,4358 803,4

3. számú melléklet a 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelethez

[6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Ambuláns adatlap
1. Javítás: �2. Eredeti dátum: ��������
3. Eredeti szakrendelő: ���������4. Eredeti naplósorszám: ��������
5. Naplósorszám: ��������6. Rendelő neve:
7. Rendelő azonosítója: ���������8. Beküldő munkahely neve*:
9. Beküldő azonosítója: �����������10. Térítési kategória: �
11. Ellátást végző orvos kódja: ������12. Állampolgárság: ���
13. Személyazonosító jel: �����������14. Személyazonosító típusa: �
15. Beteg neve:16. Születési dátum: ����������
17. Anyja neve**:
18. A beteg leánykori neve**:
19. Lakhely**: �����
20. Kezelés ideje: ���������������21. Beteg neme: �22. Ellátás típusa: �
23. Továbbküldés: �24. Baleset minősítése**: ��
25. DIAGNÓZISOK**Kód
- 1������
- 2������
- 3������
- 4������
- 5������
26. BEAVATKOZÁSOKKódMe.
- 1��������
- 2��������
- 3��������
- 4��������
- 5��������
- 6��������
27. Laboratóriumi vizsgálat kérés*: �
28. Képalkotó vizsgálat kérés*: �29. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*: �
30. Fizioterápiás ellátásra utalás*: �31. Útiköltség*: �
32. Keresőképesség elbírálása*: �33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma*: ��
34. Felírt vények száma*: ��35. Felírt gyógyfürdő vények száma*: ��
36. MEGJEGYZÉSEK
* Kitöltése nem kötelező.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelező.
Dátum: .............. év ............................... hó .......... nap.......................................................................................
az ellátásért felelős orvos

1. Javítás

0 = új rekord

1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére

2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma.

3. Eredeti szakrendelő

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelő kódja.

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma.

5. Naplósorszám

5. Naplósorszám A beteg naplósorszáma.

6. Rendelő neve

Az ellátást végző rendelő neve.

7. Rendelő azonosítója

Az ellátást végző rendelő kódja.

8. Beküldő munkahely neve

9. Beküldő azonosítója

A beküldő munkahely kódja.

10. Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása

3 = államközi szerződés alapján ellátott járóbeteg

4 = nem biztosított járóbeteg

5 = menedékes járóbeteg

6 = fekvőbeteg

9 = költségvetésből támogatott ellátás (Segítő Jobb)

A = befogadott külföldi állampolgár

D = menekült menedékes státusz kérelmező

11. Ellátást végző orvos kódja

Az orvos 5 jegyű pecsétnyomójának száma.

12. Állampolgárság

Az állampolgárság jelölésére szolgál.

13. Személyazonosító jel

Lásd a kitöltési útmutatót.

14. Személyazonosító típusa

0 = üres TAJ-szám

1 = TAJ-szám mező ki van töltve

2 = 1 évnél fiatalabb gyermek TAJ-szám nélkül

3 = állampolgárság

4 = Segítő Jobb engedélyének száma

5 = menedékes igazolvány száma

15. A beteg neve

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt.

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni.

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni.

19. Lakhely

A beteg lakhelye, az irányítószámmal együtt.

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezők kitöltése csak sürgősségi ellátás során kötelező.

21. A beteg neme

1 = férfi

2 = nő

22. Az ellátás típusa

1 = első szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2 = visszarendelés

3 = szakorvosi konzílium

4 = elsősegélynyújtás

5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

23. Továbbküldés

0 = továbbküldés nem történt

1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

3 = a beküldő háziorvoshoz irányítva

4 = meghalt

5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6 = a beküldő szakrendeléshez visszairányítva

7 = fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalva

8 = házi szakápolásra utalva

24. Baleset minősítése

11 = üzemi munkahelyi baleset az üzem területén és/vagy munkavégzés közben

12 = üzemi baleset szolgálati úton

13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefüggő

14 = üzemi úti baleset közúton

15 = üzemi úti baleset nem közúton (belső út)

20 = foglalkozási megbetegedés

31 = háztartási baleset

32 = baleset sporttevékenység közben

33 = baleset, közúti, nem üzemi

40 = közterületen történt, nem üzemi, nem közúti baleset

41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezűség

43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset

25. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO-10 szerint.

26. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint.

Mennyiség (Me.)

A végzett beavatkozás mennyisége.

27. Laborvizsgálat kérés

0 = nem történt laboratóriumi vizsgálat kérés

1 = labor- (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2 = szerológia

3 = labor- (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8 = vizsgálat kérés vérellátótól

9 = egyéb speciális laborvizsgálat

28. Képalkotó vizsgálat kérés

0 = nem történt vizsgálat

1 = csak mellkas röntgen vizsgálat

2 = egyéb natív röntgen vizsgálat

3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

4 = angiográfia

5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7 = ultrahang

8 = izotóp

9 = egyéb képalkotó vizsgálat

29. CT-MRI-PET vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = CT vizsgálat kérés

2 = MRI vizsgálat kérés

3 = PET vizsgálat kérés

4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

30. Fizioterápiás vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = száraz egyéni terápia

2 = száraz csoportos terápia

3 = nedves egyéni terápia

4 = nedves csoportos terápia

5 = száraz és nedves együttes terápia

6 = elektroterápia

7 = nedves és elektromos terápia együtt

8 = fény- és klímaterápia együtt

31. Útiköltség-térítési igény

0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3 = betegszállítás rendelése

32. Keresőképesség elbírálása

0 = keresőképesség elbírálása nem történt

1 = keresőképtelenség megállapítása korábban keresőképes személynél

2 = keresőképtelen személy kontrollja és további keresőképtelenség megállapítása

3 = keresőképtelen személy kontrollja és újbóli keresőképesség megállapítása

4 = keresőképtelenség lezárása halál miatt

5 = keresőképtelenség lezárása egyéb ok miatt

33. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma

A felírt gyógyászati segédeszköz vények számát kell megadni, beleértve a szemüvegrendelést is.

34. Felírt vények száma

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő felírás kivételével.

35. Felírt gyógyfürdő vények száma

A felírt gyógyfürdő vények számát kell megadni.

4. számú melléklet a 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

Szolgáltató OEP kódja: ���������Elrendelő lap sorszáma: .................................
SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP
Otthoni szakápolást végző szolgáltató neve: ......................................................................................................................................
címe: .......................................................................................................................................
A beteg neve: ...............................................................................................................................
lakóhelye: .......................................................................................................................
telefonszáma: .................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: ���������
születési adatai: ........... év ................................. hó ..........................
Fekvőbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO-10.)* �����
Kórházi kezelés időtartama: ...........................-tól ...........................-ig*
Szakápolás elrendelés dátuma: ��������
A beteg szakápolásba vételének dátuma: ��������
Meghosszabbítás esetén az első szakápolásba vétel dátuma: ��������
Hányadik "folyamatos elrendelés" ��
Alapbetegség (BNO-10.) ����
Kísérő betegségek(ek), szövődmények(ek) (BNO-10.) ����
Szakápolás elrendelését indokló diagnózis (BNO-10.) ����
Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99) ����
Elrendelt vizitek száma (1 elrendelésnél maximum 14): ��
Gyakorisága: .....................................................................................................................................................
A beteg ápolásáért felelős szakápoló neve: ................................................................................................
Az ellátás típusa: � szakápolás
� szakirányú terápiás szolgáltatás (gyógytorna �, fizioterápia �, logopédia �)
A beteg állapota: � teljes ápolásra szoruló beteg � részleges ápolásra szoruló beteg � önellátó beteg

Az orvos szakápolásra vonatkozó elrendelése a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint ellátható tevékenységből.<BR>(A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni.)

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.

Elrendelő orvos neve: ................................................................ Pecsét száma: ...................................<BR>Az elrendelő orvos munkahelyének azonosítója:<BR>Háziorvosi szolgálat kódja: ????????? vagy Intézet azonosítója: ?????????<BR>Dátum: ................ év .................................. hó ........... nap P. H. ............................................................<BR> aláírás

Az otthoni szakápolást elfogadom, és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen szakápolást nem veszek igénybe. Tudomásul veszem, hogy 1 térítésmentes vizit 3 óránál hosszabb nem lehet.
Dátum: ................ év .................................. hó ........... nap beteg (törvényes képviselő) aláírása: ................................................

* Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre vonatkoznak.

5. számú melléklet a 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelethez[5]

Lábjegyzetek:

[1] A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet."

[2] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] A 21/2000. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § 3. bekezdését a 111/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. § 1. bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte

[4] Hatályon kívül helyezte a 317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére