Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) központi hivatal.

(2) Az OEP-et az egészségbiztosításért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3)[1] Az OEP központi szerve önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv. Az OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell meghatározni.

(4) Az OEP-et főigazgató vezeti. A főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

(5) A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogköröket a főigazgató gyakorolja. Az OEP más alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört, amelyet szervezeti és működési szabályzatban - külön törvényben foglaltak figyelembevételével - teljesen vagy részben átruházhat.

(6)[2] Az OEP feladatait központi szerve és területi igazgatási szervei útján látja el. A központi szerv a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Az OEP központi szervét a (4) bekezdés szerinti főigazgató közvetlenül vezeti.

(7)[3] A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alkalmazásában a regionális egészségbiztosítási szervek fellebbezés elbírálására jogosult hatósága az OEP központi szerve.

(8)[4] Az OEP székhelye Budapest.

(9)[5] Az OEP központi szerve az alaptevékenységeinek teljes körű ellátása mellett, a szabad kapacitásainak kihasználásával kiegészítő, valamint - az alapító okiratában meghatározott arányban - kisegítő és vállalkozói tevékenységet végezhet.

2. §[6]

(1) Az OEP területi igazgatási szervei a következő regionális egészségbiztosítási pénztárak (a továbbiakban: REP):

a) Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szeged székhellyel (illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye),

b) Dél-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Pécs székhellyel (illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye),

c) Észak-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szolnok székhellyel (illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye),

d) Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Miskolc székhellyel (illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye),

e) Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Veszprém székhellyel (illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye),

f) Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest székhellyel (illetékességi területe: Budapest, Pest megye),

g) Nyugat-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár, Szombathely székhellyel (illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye).

(2)[7] A REP-ek minden megyében legalább egy-egy kirendeltséget működtetnek az alapító okiratukban meghatározottak szerint.

(3) A REP-ek az OEP főigazgatójának irányítása alatt állnak.

(4)[8] A REP-ek önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szervek.

(5) A REP-et igazgató vezeti.

3. §[9]

(1) Az OEP központi szerve ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

a) végzi az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) kezelésével - ideértve a finanszírozással és az ártámogatás-elszámolással kapcsolatos feladatokat -, a nyilvántartások vezetésével, a pénzügyi elszámolásokkal és az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,

b) részt vesz az E. Alap költségvetésének tervezésében és a zárszámadás elkészítésében,

c) ellátja a REP-ek működési költségvetésével, valamint az E. Alap részletes előirányzatainak megállapításával kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,

d) lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,

e) végzi a nem az egészségbiztosítás keretében igénybe vehető ellátásokkal kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,

f) vezeti a társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,

g) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat,

h) lefolytatja a jogszabályokban előírt jogorvoslati, egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,

i) a külön jogszabályban meghatározottak szerint irányítja és működteti a biztosítási ág felügyeleti, költségvetési, szakmai és belső ellenőrzési rendszerét,

j) irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok szükség szerinti részletezettségű közzétételéről,

k) részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

l) feladatkörében közreműködik a társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések előkészítésében és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, végzi az európai uniós tagságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz az uniós szakbizottságok, illetőleg a nemzetközi szervezetek szakmai munkájában,

m) gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről,

n) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetőinek és ügyintézőinek képzéséről, továbbképzéséről és vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetőhelyek ügyintézőinek képzését is,

o) véleményezi a kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz ezen jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,

p) a REP-ek vonatkozásában koordinálja, felügyeli, ellenőrzi a hatáskörükbe tartozó feladatok ellátását,

q) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(2) A REP ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében

a) ellátja

aa) a saját költségvetésére vonatkozóan a tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással, valamint az adatszolgáltatás sal,

ab) a visszafizetési és megtérítési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal,

ac) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely ellenőrzésével,

ad) az egyedi engedélyezési, méltányossági eljárásokkal,

ae) a pénzbeli ellátásokkal, valamint a baleseti ellátásokkal, az utazási költségtérítéssel,

af) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével,

ag)[10] a TAJ-számot igazoló hatósági igazolvány, a nemzetközi egyezmények, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

b) szerződést köt

ba) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,

bb) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az ehhez kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,

bc) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére,

bd) az orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére,

c) ellenőrzi a b) pont szerinti szerződések teljesítését,

d) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(3) A 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a REP a (2) bekezdés a) pont af)-ag) alpontjában meghatározott hatáskörét országos illetékességgel gyakorolja.

4. §

(1)[11] Az OEP központi szerve - a REP-ek vonatkozásában - irányítja, szervezi és ellenőrzi:

a) a tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az adatszolgáltatási feladatok ellátását,

b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógykezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifizetését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet,

c) az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevékenységeket.

(2)[12] Az OEP központi szerve az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak teljesítéséhez működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítményelszámolásának információs rendszerét.

5. §[13]

A REP-et vezető igazgatót, valamint helyettesét (helyetteseit) a főigazgató nevezi ki és menti fel.

6. §[14]

Az Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesítésig történő vagyonkezelést - a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - megállapodás alapján, díjazás ellenében kizárólag a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. végezheti.

7. §

(1)[15] A Kormány egészségbiztosítási szervként - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - az OEP központi szervét jelöli ki.

(2) A Kormány egészségbiztosítási szervként a REP-et jelöli ki[16]

a) az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 41. §-a (6) bekezdésében,

b) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. §-a b) pontjában,

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. §-a (3) bekezdésében,

d) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. §-a e) pontjában, 21. §-a (3) bekezdésében,

e) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. §-a (4) bekezdésének d) pontjában,

f)[17]

g)[18]

h)[19] az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 5. § (9) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében,

i) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 52. §-a (2) bekezdésében,

j)[20]

k)[21] az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény ka) 149/A. § (5) bekezdésében, kb) 149/B. § (2) bekezdés c) pontjában,

l)[22]

m) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 141. §-ának (3) bekezdésében,

n)[23] a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (4) bekezdésében,

o) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. §-ának (7) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(3) A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP központi szervét és a REP-eket jelöli ki[24]

a) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

aa) 20. §-a (2) bekezdésének i) pontjában,

ab) 24. §-ának b) pontjában,

b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

ba) 3. §-ának i) pontjában,

bb) 10. §-ának (1) bekezdésében,

c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

ca) 4. §-a r) pontjának 3. alpontjában,

cb) 41. §-ának (4) bekezdésében,

cc) 44. §-ának (4) bekezdésében és 54. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,

d)[25] az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 8. § (1) bekezdésében

foglalt feladatok ellátására.

(4)[26] Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatok ellátása tekintetében egészségbiztosítási szervként a Kormány az OEP központi szervét és a REP-eket jelöli ki azzal, hogy fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében az OEP központi szerve - mint országos illetékességgel eljáró egészségbiztosítási szerv - tekintetében az egészségügyi miniszter, a REP-ek tekintetében az OEP főigazgatója jár el.

(5)[27]

7/A. §[28]

Amennyiben közigazgatási hatósági ügyben első fokon az OEP központi szerve jár el, a másodfokú eljárás az egészségbiztosításért felelős miniszter hatáskörébe tartozik.

7/B. §[29]

(1) A Kormány a kötelező egészség biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A. §-a szerinti, az OEP központi szerve által lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásával kapcsolatos eljárásban szakhatóságként

a) az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT) jelöli ki a tekintetben, hogy

aa) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,

ab) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e és

ac) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására;

b) - az új eszközt nem igénylő orvosi eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével - az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH) jelöli ki a tekintetben, hogy az adott CE jelölés a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott indikációjára kiterjed-e.

(2) Az ETT, valamint az EEKH az előzetes befogadásra irányuló kérelem kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül küldi meg az állásfoglalását az OEP központi szervének.

8. §

(1)[30] A 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feladat tekintetében - az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 41. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában - egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye szerint illetékes REP jár el.

(2)[31] A 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti feladat tekintetében - a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. §-a e) pontjának, 21. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában - egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye szerint illetékes REP jár el.

(3)[32]

(4)[33] A 7. § (2) bekezdésének ka) pontja szerinti feladat tekintetében - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazásában - egészségbiztosítási szervként a RET illetékességi területén működő REP-ek járnak el.

(5)[34]

9. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[35]

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[2] Megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2009.01.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 509. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Számozását módosította a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2009.01.01.

[5] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[6] Megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2009.01.01.

[7] Megállapította a 360/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (15) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[8] Megállapította a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[9] Megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2009.01.01.

[10] Módosította a 139/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[11] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[12] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[13] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[14] Beiktatta a 337/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2010.01.01.

[15] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[16] A felvezető szövget megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[19] Megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[21] Megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.01.

[23] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 509. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[24] A felvezető szövget megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[25] Megállapította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.01.01.

[26] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[28] Megállapította a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2010.09.16.

[29] Beiktatta a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.07.01.

[30] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[31] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 510. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[33] Módosította a 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése f) pontja. Hatályos 2009.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 200. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.