Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet

az úszólétesítmények egészségügyi felszereléseivel és a hajózási képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 5. és 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. § Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1834 bizottsági irányelvnek" (való megfelelést szolgálja.)

2. § (1) Az R1. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

3. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Katasztrófavédelmi beavatkozás során, katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet idején a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tagjának, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóság állománya tagjának és az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet ellátó tagjának hajóvezetői jogosultsága a hajózási képesítő okmányban meghatározott vízterületektől eltérő területre is érvényes, amely kiterjed a beavatkozás helyszínétől a visszaútra is."

4. § Az R2. 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A vizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság az 1. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. A képzési engedély 5 évig hatályos.

(3) Az STCW Egyezményben szereplő tengerész képesítések megszerzésére és megtartására irányuló képzés csak akkor hagyható jóvá, ha az megfelel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) vonatkozó modellkurzusának és a képzőszerv - a vonatkozó nemzetközi minőségügyi szabványok szerinti és tanúsítvánnyal igazolt - hatékony minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet."

5. § Az R2. 7. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az STCW Egyezményben szereplő tengerész képesítések megszerzésére és megtartására irányuló vizsgával kapcsolatos, a lobogó szerinti állam kötelezettségein alapuló feladatai operatív ellátásával összefüggésben a vizsgaközpont - a vonatkozó nemzetközi minőségügyi szabványok szerinti és tanúsítvánnyal igazolt - hatékony minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet."

6. § (1) Az R2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személynek okmányát azon a hajón kell tartani, ahol az okmány tulajdonosa szolgál. Tengeri hajón szolgálatot ellátó személy képesítő okmányát elektronikusan ellenőrizhető, digitális formában is tarthatja a hajón."

(2) Az R2. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A kedvtelési céllal közlekedő hajó vezetőjének és a hajón képesítéshez kötött feladatokat ellátó személynek a képesítő okmányának eredeti példányát azon a hajón kell tartani, amelyiket kedvtelési célból vezet, vagy amelyiken képesítéshez kötött feladatot lát el."

(3) Az R2. 8. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az STCW Egyezményben szereplő tengerész képesítő okmányok kiadásával kapcsolatos, a lobogó szerinti állam kötelezettségein alapuló feladatai operatív ellátásával összefüggésben a vizsgaközpont - a vonatkozó nemzetközi minőségügyi szabványok szerinti és tanúsítvánnyal igazolt - hatékony minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet.

(7) Az STCW Egyezmény II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3 és III/6 szabályai alapján megszerzett tengerész fedélzeti és gépüzemi tiszti képesítések érvényességének meghosszabbítása során az alábbi feltételek ellenőrzése szükséges:

a) érvényes tengerész szolgálati könyv megléte,

b) érvényes, az ellátandó szolgálat jellegének megfelelő, tengerész egészségi alkalmassági igazolás megléte,

c) a szakmai alkalmasság fenntartásának igazolása az alábbiak szerint:

ca) közvetlenül az újraérvényesítést megelőző 5 év során legalább 12 hónap időtartamú, a kérelmezett képesítéssel ellátható tengeri szolgálatban megszerzett hajózási gyakorlat igazolása, vagy

cb) közvetlenül az újraérvényesítést megelőző 6 hónap időszakban legalább 3 hónap időtartamú, a kérelmezett képesítéssel ellátható szolgálatban megszerzett tengeri hajózási gyakorlat igazolása, vagy

cc) közvetlenül az újraérvényesítést megelőző 5 év során legalább 12 hónap tengeri szolgálatellátás a kérelmezett képesítéssel ellátható tengeri szolgálattal egyenértékű beosztásban, vagy

cd) jóváhagyott ismeretfelújító képzés elvégzését és a szakmai felkészültség fenntartását igazoló vizsga sikeres letétele,

d) a következő, hatályos jártassági bizonyítványok megléte:

da) személyi túlélés technikai ismeretek,

db) alapfokú tűzvédelmi ismeretek,

dc) alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretek,

dd) túlélési járműkezelő (gyors készenléti csónak kivételével),

de) emelt szintű tűzvédelmi ismeretek,

e) a fedélzeti tiszti képesítések érvényességének meghosszabbítása esetén a fedélzeti tiszti képesítésnek megfelelő és érvényes GMDSS rádiótelefon kezelő képesítés és bizonyítvány megléte.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan a meghosszabbított érvényesség az eredeti érvényesség lejáratától számított 5. évforduló napja."

7. § Az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) EGT államban szerzett belvízi hajózási képesítés külön eljárás nélkül a képesítésben foglalt szolgálat ellátására jogosít, ha - vonalvizsgához kötött képesítés esetén - annak tulajdonosa az adott víziútszakaszra érvényes vonalvizsgával rendelkezik.

(2) Magyar lobogó alatt közlekedő tengeri hajón, az IMO által az STCW Egyezmény Melléklete I/7. szabály 2-3. pontja szerint közzétett listán szereplő EGT államban szerzett, STCW Egyezmény szerinti képesítés jogi hatályát a Magyarországon megszerezhető képesítés jogi hatályával azonosnak ismeri el a hajózási hatóság.

(3) A (2) bekezdés szerint elismert képesítések esetén, ha az STCW Egyezmény VI. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően érvényesítési eljárásra van szükség, a vizsgaközpont elvégzi a képesítő okmány érvényesítését, és az érvényesítéssel kibocsátott okmányt a hajózási hatóság nyilvántartásba veszi.

(4) EGT államban szerzett tengerész képesítés igazolására a képesítő okmány elektronikusan ellenőrizhető digitális formában is elfogadható.

(5) A vezetői szintű szolgálatteljesítésre jogosító és a (2) bekezdés szerint vagy a 9/A. § (1) bekezdése szerint elismert képesítő okmánnyal rendelkező és vezetői beosztásban szolgálatot teljesíteni szándékozó tengerésznek, az érvényesítési eljárás során, a számára engedélyezett feladattal összefüggő tengerészeti és közigazgatási tárgyú magyar jogszabályok ismeretéből a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát kell tennie."

8. § Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) A hajózási hatóság az 1. számú melléklet II. fejezet 5-6. pontjában foglaltak megtartása mellett elismeri az Európai Bizottság által elismert harmadik államban szerzett képesítéseket.

(2) Az IMO által az STCW Egyezmény Melléklete I/7. szabály 2-3. pontja szerint közzétett listán szereplő, az (1) bekezdésen kívüli harmadik államban szerzett tengerész képesítés elfogadására irányuló igény esetén a közlekedésért felelős miniszter indoklással ellátott kérelmet nyújt be az Európai Bizottsághoz, mellékelve a 9. § (5) bekezdése szerinti és az 1. számú melléklet II. Fejezetében szereplő információkat.

(3) A vizsgaközpont az érvényesítési tevékenységét az Európai Bizottság által az elismert harmadik államokról készített és naprakészen tartott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett jegyzékre figyelemmel végzi.

(4) A parancsnoki hídon, a hajón belül, a hajók között folytatott, valamint a hajó és part viszonylatú kommunikáció angol nyelven történő végrehajtása feltételeinek megteremtése érdekében a harmadik államban szerzett tengerész képesítő okmány érvényesítéséhez a képesítő okmány tulajdonosának az e rendeletben a tengeri hajó parancsnoka, fedélzeti tisztje, gépüzemvezetője és géptisztje számára meghatározott feltételek szerint igazolnia kell angolnyelv-tudását.

(5) A hajózási hatóság a vizsgaközpont által végzett érvényesítésekről nyilvántartást vezet.

(6) Harmadik államban szerzett tengerész képesítések elismeréséről és a képesítő okmányok érvényesítéséről a harmadik állam hatóságát, az IMO-t, az Európai Bizottságot a hajózási hatóság közreműködésével a közlekedésért felelős miniszter tájékoztatja.

(7) Az Ügynökség által, a képzési és képesítési rendelkezések megfelelő érvényesítésének ellenőrzése céljából legalább ötévi rendszerességgel végrehajtott ellenőrzés elősegítése érdekében a minisztérium közreműködik."

9. § Az R2. a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a hajózási hatóság által honosított képesítés alapján a vizsgaközpont a kérelmező részére magyar képesítő okmányt állít ki.

(2) A honosítás iránti kérelemhez csatolni kell a képesítést igazoló okmány, továbbá a tanulmányok és a vizsga tartalmáról tájékoztató okirat (különösen leckekönyv, tantárgyjegyzék, vizsgakivonat) hiteles fordítását, valamint a képesítés megszerzéséhez előírt gyakorlati idő meglétének és a képesítéshez előírt egészségi alkalmasságnak igazolását.

(3) A hajózási hatóság a honosítási eljárás során a kérelemhez csatolt okiratok alapján összehasonlítja a külföldi képesítés megszerzéséhez előírt feltételrendszert a hazai képesítés megszerzésének feltételeivel. A hajózási hatóság azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kétséget kizáróan nem tudja megállapítani a megfelelő szakmai színvonalú ismeretet, különbözeti vizsgát ír elő. Vonalvizsgához kötött képesítés esetén az adott víziútszakaszra vonatkozó vonalvizsga kötelező.

(4) A honosított és a vizsgaközpontnál sikerrel teljesített különbözeti vizsga alapján szerzett képesítésről és a vizsgaközpont által kiállított képesítő okmány adatairól a hajózási hatóság nyilvántartást vezet."

10. § Az R2. a következő 9/C. §-sal egészül ki:

"9/C. § Kedvtelési céllal közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában foglaltaknak megfelelően külföldön kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével akkor fogadható el, ha a bizonyítvány tulajdonosa igazolja, hogy érvényes egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolással rendelkezik, továbbá

a) a bizonyítványt kiállító állam állampolgára,

b) valamelyik észak-amerikai állam állampolgára,

c) olyan állam állampolgára, amely tagja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának, és a bizonyítványt kiállító államban lakóhellyel rendelkezik, vagy

d) olyan állam állampolgára, amely nem tagja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának."

11. § Az R2. 10. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Ha a hajózási hatóság valamely harmadik államban szerzett tengerész képesítés elismerésének visszavonását kezdeményezi, erről tájékoztatja a vizsgaközpontot, amely az érintett harmadik államban kiadott képesítő okmányok érvényesítését mindaddig szünetelteti, amíg az Európai Bizottság döntéséről a hatóságtól hivatalos tájékoztatás útján nem értesül."

12. § Az R2. 12. §-a a következő (10)-(13) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 2014. január 1. előtt kiállított belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányok az egészségi alkalmasság lejáratáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig hatályosak.

(11) A 2021. augusztus 2. előtt kiadott képzési engedélyek - a kishajó-vezető képzésre vonatkozó engedélyek kivételével - 2022. január 17-ig hatályosak.

(12) A 2018. január 1. előtt kiadott kishajó-vezető képzésre vonatkozó engedélyek 2022. december 31-ig hatályosak.

(13) A 2017. december 31. után kiadott kishajó-vezető képzésre vonatkozó engedélyek a kiadástól számított öt évig hatályosak."

13. § (1) Az R2. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2016. január 1. előtt kiállított tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányok az egészségi alkalmasság lejáratáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig maradnak hatályosak."

(2) Az R2. 13. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) 2021. augusztus 2. előtt kiadott, az STCW Egyezményben szereplő képesítések megszerzésére irányuló képzési engedélyek a kiadás napjától számított öt évig, de legfeljebb 2022. december 31-ig hatályosak.

(7) A 2018. január 1. előtt kiadott tengeri kedvtelési célú képzésre vonatkozó engedélyek 2022. december 31-ig hatályosak.

(8) A 2017. december 31. után kiadott tengeri kedvtelési célú képzésre vonatkozó engedélyek a kiadástól számított öt évig hatályosak."

14. § Az R2. 14. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"g) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelv."

15. § Az R2. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. § Az R2.

a) 4. § (4) bekezdésében a "minisztérium" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg, az "ellenőrzés" szövegrész helyébe a "tanúsítás és ellenőrzés" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésében a "csak jóváhagyott képzés keretében történhet" szövegrész helyébe a "csak jóváhagyott képzés keretében történhet, és részképzés nem engedélyezhető" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R2.

a) 13. § (9) és (10) bekezdése,

b) 14. § e) pontja,

c) 1. számú melléklet II. Fejezet 4. pontja,

d) 3. számú melléklet I. Fejezet 3. pontja.

3. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja.

4. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím 2021. november 20-án lép hatályba.

20. § Ez a rendelet

a) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a 92/29/EGK tanácsi irányelv II. és IV. mellékletének a tisztán technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i (EU) 2019/1834 bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelethez

"2. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez

Általános szempontok a tengeri hajók gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és egészségügyi felszerelés készletének összeállításához

A kategória - korlátlan hajózási körzetű tengeri kereskedelmi és halászhajók;

B kategória - a legközelebbi kikötőtől legfeljebb 150 tengeri mérföldre eltávolodó tengeri kereskedelmi és halászhajók;

C kategória - kikötői hajók, tengeri kishajók és olyan vízi járművek, amelyek a kormányálláson kívül nem rendelkeznek személyek tartózkodására alkalmas zárt térrel.

EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK (NEM KIMERÍTŐ FELSOROLÁS)

I. GYÓGYSZEREK

Hajókategóriák
ABC
1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumokxx
b) Angina elleni készítményekxxx
c) Vizelethajtókxx
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is tartózkodnak a fedélzetenxx
e) Vérnyomáscsökkentőkxx
2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra
- Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutraxx
- Nyálkahártya-bevonatképző savlekötőkxx
b) Hányáscsillapítókxx
c) Hashajtókx
d) Hasmenésgátlókxxx
e) Aranyér elleni készítményekxx
3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítményekxxx
b) Erős fájdalomcsillapítókxx
c) Görcsoldókxx
4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerekxx
b) Neuroleptikumokxx
c) Tengeri betegség elleni szerekxxx
d) Epilepszia elleni szerekxx
5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumokxx
b) Glükokortikoidokxx
6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítményekxx
b) Köhögéscsillapítókxx
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerekxx
7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)xx
b) Parazitaellenes készítményekxx
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinokxx
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függőenxx
8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerekxx
9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények
- Fertőtlenítő oldatokxxx
- Antibiotikum-tartalmú kenőcsökxx
- Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsökxx
- Gombásodás elleni krémekx
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerekxxx
b) Szemészeti készítmények
- Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerekxx
- Érzéstelenítő cseppekxx
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshezxxx
- Szemnyomáscsökkentő cseppekxx
c) Fülészeti készítmények
- Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatokxx
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek
- Fertőtlenítő szájöblítőkxx
e) Helyi érzéstelenítők
- Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítőkx
- Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítőkxx

II. ORVOSI ESZKÖZÖK

Hajókategóriák
ABC
1. Újraélesztő felszerelés
- Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy, közepes és kis méretű maszkkalxx
- Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy, hogy a hajó üzemi
oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen használható (1)
xx
- Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztításáraxx
2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítókxxx
- Egyszer használatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkelxx
- Öntapadó rugalmas mullpólyaxxx
- Gézcsíkokxx
- Csőgéz ujj kötözéshezx
- Steril géz nyomókötésekhezxxx
- Steril lap égési sérültek számáraxx
- Háromszögletű felkötőkendőxx
- Eldobható gumikesztyűkxxx
- Öntapadó sebtapaszokxxx
- Steril nyomókötésekxxx
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötésekxxx
- Nem felszívódó varratok tűvelx
- Vazelines gézxx
3. Műszerek
- Egyszer használatos szikékx
- Megfelelő anyagból készült műszerdobozxx
- Ollóxx
- Terpesztő-csipeszekxx
- Vérzéscsillapító csipeszekxx
- Tűfogókx
- Egyszer használatos borotvákx
4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés
- Egyszer használatos nyelvlapocxx
- Tesztcsíkok vizeletvizsgálathozx
- Hőmérsékletgrafikonokx
- Hordágyakxx
- Sztetoszkópxx
- Vérnyomásmérőxx
- Orvosi hőmérőxx
- Alacsony hőmérsékleti hőmérőxx
- Malária-gyorsteszt, a működési területtől függőenxx
5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés
- Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)x
- Intravénás infúziós készletxx
- Egyszer használatos fecskendők és tűkxx
6. Általános orvosi eszközök
- Személyi védőeszköz és ápolási felszerelésxx
- Ágytálx
- Melegvizes palackx
- Vizeletgyűjtő palackx
- Jégzsákx
7. Rögzítő- és beállító eszközök
- Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhozxx
- Nyakrögzítő gallérxx
8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés
- Vízfertőtlenítő szerx
- Folyékony rovarirtóx
- Rovarirtó porx
(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.

III. ELLENANYAGOK

1. Gyógyszerek
- Általános
- Kardiovaszkuláris rendszer
- Gasztrointesztinális rendszer
- Idegrendszer
- Légzőrendszer
- Fertőzés elleni szerek
- Külsőleges alkalmazásra
2. Orvosi eszközök
- Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási tartozékokat is)

Megjegyzés:

A III. fejezet részletes teljesítésével kapcsolatban a tagállamok a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetekre vonatkozó IMO Orvosi Elsősegélynyújtási Útmutatót vehetik figyelembe (MFAG), amint az IMO Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexének (IMDG) egységes szerkezetbe foglalt 1990. évi kiadásában szerepel.

A 8. cikk alkalmazásában a III. fejezet bármely kiigazítása figyelembe veheti egyebek között az MFAG esetleges újabb kiadásait."

2. melléklet a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelethez

"3. számú melléklet a 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelethez

A HAJÓK EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSE ELLENŐRZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS KERETRENDSZERE
A. SZAKASZ
A. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK
I. A hajó adatai
Név:...................................................................................................................................................
Lobogó:.............................................................................................................................................
Anyakikötő: .....................................................................................................................................
II. Egészségügyi felszerelések
Szükséges
mennyiségek
A fedélzeten
ténylegesen
szállított
mennyiségek
Megjegyzések
(különösen
bármely lejárati
időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is
tartózkodnak a fedélzeten
000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra000
- Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra000
- Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hashajtók000
d) Hasmenésgátlók000
e) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerek000
b) Neuroleptikumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Epilepszia elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumok000
b) Glükokortikoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Parazitaellenes készítmények000
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
- Fertőtlenítő oldatok000
- Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
- Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
- Gombásodás elleni krémek000
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
- Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek000
- Érzéstelenítő cseppek000
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
- Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények000
- Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek000
- Fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők000
- Fagyasztás útján ható helyi érzéstelenítők000
- Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Újraélesztő felszerelés
- Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy, közepes és kis
méretű maszkkal
000
- Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy,
hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen
használható (1)
000
- Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítók000
- Egyszer használatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
- Öntapadó rugalmas mullpólya000
- Gézcsíkok000
- Csőgéz ujj kötözéshez000
- Steril géz nyomókötésekhez000
- Steril lap égési sérültek számára000
- Háromszögletű felkötőkendő000
- Eldobható gumikesztyűk000
- Öntapadó sebtapaszok000
- Steril nyomókötések000
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
- Nem felszívódó varratok tűvel000
- Vazelines géz000
2.3. Műszerek
- Egyszer használatos szikék000
- Megfelelő anyagból készült műszerdoboz000
- Olló000
- Terpesztő-csipeszek000
- Vérzéscsillapító csipeszek000
- Tűfogók000
- Egyszer használatos borotvák000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés000
- Egyszer használatos nyelvlapoc000
- Tesztcsíkok vizeletvizsgálathoz000
- Hőmérsékletgrafikonok000
- Hordágyak000
- Sztetoszkóp000
- Vérnyomásmérő000
- Orvosi hőmérő000
- Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
- Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően000
2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés000
- Hólyagürítő felszerelés (férfiak és nők számára)000
- Intravénás infúziós készlet000
- Egyszer használatos fecskendők és tűk000
2.6. Általános orvosi eszközök000
- Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés000
- Ágytál000
- Melegvizes palack000
- Vizeletgyűjtő palack000
- Jégzsák000
2.7. Rögzítő- és beállító eszközök000
- Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz000
- Nyakrögzítő gallér000
2.8. Fertőtlenítés, féregtelenítés és megelőzés000
- Vízfertőtlenítő szer000
- Folyékony rovarirtó000
- Rovarirtó por000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási
tartozékokat is)
000
(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.
Hely és dátum:.......................................................................................................................................
A parancsnok aláírása:...........................................................................................................................
Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás:...................................................................................
B. SZAKASZ
B. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK
I. A hajó adatai
Név:.......................................................................................................................................................
Lobogó:.................................................................................................................................................
Anyakikötő:...........................................................................................................................................
II. Egészségügyi felszerelések
Szükséges
mennyiségek
A fedélzeten
ténylegesen
szállított
mennyiségek
Megjegyzések
(különösen
bármely lejárati
időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Szív- és érrendszeri szimpatomimetikumok000
b) Angina elleni készítmények000
c) Vizelethajtók000
d) Vérzéscsillapítók, ideértve az uterotonicumokat, amennyiben nők is
tartózkodnak a fedélzeten
000
e) Vérnyomáscsökkentők000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Gyógyszerek gyomor- és nyombélpanaszokra000
- Gyógyszer gyomorfekélyre és gyomorhurutra000
- Nyálkahártya-bevonatképző savlekötők000
b) Hányáscsillapítók000
c) Hasmenésgátlók000
d) Aranyér elleni készítmények000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
b) Erős fájdalomcsillapítók000
c) Görcsoldók000
1.4. Idegrendszer
a) Feszültségoldó szerek000
b) Neuroleptikumok000
c) Tengeri betegség elleni szerek000
d) Epilepszia elleni szerek000
1.5. Allergiaellenes szerek és anafilaxia ellenes szerek
a) Antihisztaminikumok000
b) Glükokortikoidok000
1.6. Légzőrendszer
a) Hörgőgörcs elleni készítmények000
b) Köhögéscsillapítók000
c) Meghűlés és arcüreggyulladás elleni szerek000
1.7. Fertőzés elleni szerek
a) Antibiotikumok (legalább két család)000
b) Parazitaellenes készítmények000
c) Tetanusz elleni vakcinák és immunglobulinok000
d) Malária elleni gyógyszerek a működési területtől függően000
1.8. Rehidratációt, kalóriafelvételt elősegítő és plazmapótló szerek000
1.9. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
- Fertőtlenítő oldatok000
- Antibiotikum-tartalmú kenőcsök000
- Gyulladásgátló és fájdalomcsillapító kenőcsök000
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
- Antibiotikumos és gyulladáscsökkentő szerek000
- Érzéstelenítő cseppek000
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
- Szemnyomáscsökkentő cseppek000
c) Fülészeti készítmények000
- Érzéstelenítő és gyulladáscsökkentő oldatok000
d) Száj- és torokfertőtlenítő szerek000
- Fertőtlenítő szájöblítők000
e) Helyi érzéstelenítők000
- Bőr alatti injekcióval bejuttatott helyi érzéstelenítők000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Újraélesztő felszerelés
- Ambu zsák (vagy azzal egyenértékű eszköz); nagy, közepes és kis
méretű maszkkal
000
- Oxigénlélegeztető készülék, nyomáscsökkentő szeleppel úgy,
hogy a hajó üzemi oxigénellátása, illetve oxigéntartálya legyen
használható (1)
000
- Mechanikus szívókészülék a felső légutak tisztítására000
2.2. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítók000
- Egyszer használatos sebkapcsoló vagy sebvarró készlet tűkkel000
- Öntapadó rugalmas mullpólya000
- Gézcsíkok000
- Steril géz nyomókötésekhez000
- Steril lap égési sérültek számára000
- Háromszögletű felkötőkendő000
- Eldobható gumikesztyűk000
- Öntapadó sebtapaszok000
- Steril nyomókötések000
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
- Vazelines géz000
2.3. Műszerek
- Megfelelő anyagból készült műszerdoboz000
- Olló000
- Terpesztő-csipeszek000
- Vérzéscsillapító csipeszek000
2.4. Vizsgáló és ellenőrző felszerelés000
- Egyszer használatos nyelvlapoc000
- Hordágyak000
- Sztetoszkóp000
- Vérnyomásmérő000
- Orvosi hőmérő000
- Alacsony hőmérsékleti hőmérő000
- Malária-gyorsteszt, a működési területtől függően000
2.5. Injekciós, perfúziós, szúró és katéterező felszerelés000
- Intravénás infúziós készlet000
- Egyszer használatos fecskendők és tűk000
2.6. Általános orvosi eszközök000
- Személyi védőeszköz és ápolási felszerelés000
2.7. Rögzítő- és beállító eszközök000
- Különböző méretű síneket tartalmazó készlet végtagokhoz000
- Nyakrögzítő gallér000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási
tartozékokat is)
000
(1) A nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban előírt használati feltételek mellett.
Hely és dátum:...............................................................................................................................
A parancsnok aláírása: ..................................................................................................................
Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás:...........................................................................
C. SZAKASZ
C. KATEGÓRIÁJÚ HAJÓK
I. A hajó adatai
Név:................................................................................................................................................
Lobogó: .........................................................................................................................................
Anyakikötő:....................................................................................................................................
II. Egészségügyi felszerelések
Szükséges
mennyiségek
A fedélzeten
ténylegesen
szállított
mennyiségek
Megjegyzések
(különösen
bármely lejárati
időpont)
1. GYÓGYSZEREK
1.1. Kardiovaszkuláris rendszer
a) Angina elleni készítmények000
1.2. Gasztrointesztinális rendszer
a) Hasmenésgátlók000
1.3. Fájdalomcsillapítók és görcsoldók
a) Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók és gyulladáscsökkentő készítmények000
1.4. Idegrendszer
c) Tengeri betegség elleni szerek000
1.5. Külsőleg alkalmazandó gyógyszerek
a) Bőrgyógyászati készítmények000
- Fertőtlenítő oldatok000
- Égési sérülések kezelésére szolgáló szerek000
b) Szemészeti készítmények000
- Fiziológiás sóoldat szemöblítéshez000
2. ORVOSI ESZKÖZÖK
2.1. Kötöző- és sebvarró felszerelés
- Érszorítók000
- Öntapadó rugalmas mullpólya000
- Steril géz nyomókötésekhez000
- Eldobható gumikesztyűk000
- Öntapadó sebtapaszok000
- Steril nyomókötések000
- Öntapadó varratok vagy cinkoxid kötések000
3. ELLENANYAGOK
3.1. Általános000
3.2. Kardiovaszkuláris rendszer000
3.3. Gasztrointesztinális rendszer000
3.4. Idegrendszer000
3.5. Légzőrendszer000
3.6. Fertőzés elleni szerek000
3.7. Külsőleges alkalmazásra000
3.8. Egyéb000
3.9. Oxigénlélegeztetéshez szükséges felszerelés (ideértve a karbantartási
tartozékokat is)
000
Hely és dátum:.....................................................................................................................
A parancsnok aláírása: ........................................................................................................
Illetékes személy vagy hatóság általi jóváhagyás:.............................................................. "

"

3. melléklet a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelethez

1. Az R2. 3. számú melléklet I. A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A melléklet A. és B. részében felsorolt fedélzeti és géptiszti képesítéseknél előírt rádiókezelői, alapfokú tűzvédelmi, emelt szintű tűzvédelmi, személyi túlélés technikai, túlélési járműkezelői, alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretek képzés alapján kiállított bizonyítvány időbeli hatálya 5 év. A bizonyítványok időbeli hatályának meghosszabbításához ismeretfelújító képzésen kell részt venni, és annak eredményes elvégzését a képzés szervezője által kiállított okirattal igazolni. Az igazolás alapján a bizonyítvány időbeli hatályát a vizsgaközpont újabb 5 évre meghosszabbítja."

2. Az R2. 3. számú melléklet II. AZ EGYES TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK pont B. Rész I. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. FEJEZET

TENGERI HAJÓN KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT GÉPÜZEMI SZOLGÁLATOK

1. gépüzemvezető,

2. második géptiszt,

3. gépüzemi őrszolgálatért felelős géptiszt,

4. géptéri őrszolgálat tagja,

5. elektrotechnikus tiszt,

6. elektrotechnikus beosztott"

3. Az R2. 3. számú melléklet II. AZ EGYES TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK pont B. Rész II. Fejezet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. Az elektrotechnikus tiszt képesítés a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengerjáró hajókon elektrotechnikus tiszt szolgálat ellátására jogosít.

6. Az elektrotechnikus beosztott képesítés a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengerjáró hajókon elektrotechnikus beosztotti szolgálat ellátására jogosít."

4. Az R2. 3. számú melléklet II. AZ EGYES TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK pont B. Rész III. Fejezet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. Elektrotechnikus tiszt:

a) betöltött 18. életév,

b) részvétel jóváhagyott képzési program részeként, képzési nyilvántartási könyvben dokumentált, legalább 12 hónapos, műhelyben zajló gyakorlati képzésben és

c) az elektrotechnikus tiszt feladatait, kötelezettségeit és felelősségét illetően hajófedélzeti gyakorlati képzés (amely képesített és szakképzett tisztek által szorosan felügyelt és ellenőrzött hajók fedélzetén - ahol a jelölt tengeri szolgálatot teljesít - történhet, és képzési nyilvántartási könyvben megfelelően dokumentált) jóváhagyott programjának teljesítése,

d) a b) és c) pontokban foglaltak helyett elfogadható legalább 36 hónapos gyakorlati oktatást magában foglaló elektrotechnikus képzésben való részvétel és legalább 30 hónap tengeri gépészeti hajózási szolgálat igazolt teljesítése,

e) az elektrotechnikus tiszt vizsgára felkészítő jóváhagyott képzésen való részvétel,

f) a hajózási vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt képesítő vizsga sikeres letétele,

g) személyi túlélési eljárásokban, a tűz megelőzésében és a tűzoltásban, az alapfokú elsősegélynyújtásban, valamint a személyi biztonság és szociális felelősségek tekintetében való jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/1. szakasz 2. pontjában foglaltak szerint,

h) túlélési vízi járművek, mentőcsónakok kezelésében meglévő jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/2. szakasz 1-4. pontjában foglaltak szerint,

i) az emelt szintű tűzoltásra vonatkozóan meglévő jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/3. szakasz 1-4. pontjában foglaltak szerint,

j) az elsősegélynyújtásra és az egészségügyi ápolás feladatainak ellátására vonatkozó jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/4. szakasz 1-3. pontjában foglaltak szerint.

Ha az e) és f) pontokban megjelölt képzés és vizsga a követelmények között magában foglalja a g), h), i) és j) pontokban említett jártasságokat, az elektrotechnikus tiszt jelöltnek nem szükséges megszerezni a jártassági bizonyítványokat, az STCW Egyezmény VI. fejezetének jelen pontokban említett képesítései tekintetében. 6. Elektrotechnikus beosztott:

a) betöltött 18. életév,

b) legalább 12 hónap, tengeri hajó fedélzetén zajló képzést tartalmazó, igazolt tengeri gépüzemi szolgálat, vagy

c) jóváhagyott elektrotechnikus beosztotti képzés elvégzése, valamint legalább 6 hónapos időtartamú, elismert tengeri gépüzemi szolgálat, vagy

d) az STCW-Szabályzat A-III/7. táblázatban szereplő műszaki felkészültségnek megfelelő képzettség igazolása és legalább 3 hónapos időtartamú, igazolt tengeri szolgálat,

e) a b), c) vagy d) pontokban leírtak igazolását követően, a hajózási vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt, az STCW-Szabályzat A-III/7. szakaszában részletezett alkalmassági követelményeknek megfelelő képesítő vizsga sikeres letétele,

f) személyi túlélési eljárásokban, a tűz megelőzésében és a tűzoltásban, az alapfokú elsősegélynyújtásban, valamint a személyi biztonság és szociális felelősségek tekintetében való jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/1. szakasz 2. pontjában foglaltak szerint,

g) túlélési vízi járművek, mentőcsónakok kezelésében meglévő jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/2. szakasz 1-4. pontjában foglaltak szerint."

5. Az R2. 3. számú melléklet II. AZ EGYES TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK pont B. Rész IV. Fejezet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a Fejezet a következő 5a. ponttal egészül ki:

"5. Az elektrotechnikus tiszt képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga témakörei az STCW-Szabályzat A-III/6. szakaszában foglaltak szerint:

a) a villamos, elektronikus és vezérlőrendszerek működésének ellenőrzése,

b) a főgép és a segédberendezések vezérlőrendszereinek előkészítése az üzemeltetéshez,

c) generátorok és elosztórendszerek üzemeltetése,

d) 1000 V feszültségszint fölötti villamos rendszerek üzemeltetése és karbantartása,

e) írott és szóbeli angol nyelv használata,

f) belső kommunikációs rendszerek használata,

g) elektromos és elektronikus berendezések karbantartása és javítása,

h) a főgép és segédberendezések automatizálási és vezérlőrendszereinek karbantartása és javítása,

i) a parancsnoki hídon telepített navigációs berendezések és hajókommunikációs rendszerek karbantartása és javítása,

j) a fedélzeti gépek és rakománymozgató berendezések elektromos, elektronikus és vezérlőrendszereinek karbantartása és javítása,

k) a vezérlő- és biztonsági rendszerek karbantartása és javítása,

l) a környezetszennyezés megakadályozását szolgáló követelmények betartásának biztosítása,

m) fedélzeten keletkező tűz megelőzése, ellenőrzés alá vonása és oltása,

n) életmentő berendezések üzemeltetése,

o) egészségügyi elsősegély nyújtása a hajón,

p) vezetői és csapatirányítási képességek alkalmazása,

q) hozzájárulás a személyzet és a hajó biztonságához.

5a. Az elektrotechnikus beosztott képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga témakörei az STCW-Szabályzat A-III/7. szakaszában foglaltak szerint:

a) elektromos berendezések biztonságos használata,

b) villamos rendszerek és gépek üzemének felügyelete,

c) kéziszerszámok, elektromos és elektronikus mérőberendezések használata hibakereséshez, karbantartási és javítási műveletekhez,

d) közreműködés a hajón végzett karbantartás és javítás során,

e) közreműködés a hajó villamos rendszereinek és gépeinek karbantartásában és javításában,

f) közreműködés a raktárkészlet kezelésében,

g) a tengeri környezet szennyezésének megelőzésével kapcsolatos közreműködés és óvintézkedések megtétele,

h) munkaegészségügyi és munkavédelmi eljárások alkalmazása."

Tartalomjegyzék