537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és

az 1. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában,

a 11. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés c) pontjában és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (2) bekezdésében,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 16. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában, valamint a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 28. alcím tekintetében devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 31. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés a)-l) pontjában,

82. § a) pontja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés c) pontjában,

82. § b), c), e) és f) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,

82. § d) pontja tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés d) pontjában,

82. § g)-i) pontja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában,

82. § j) pontja tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1. § (1) A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/1996. Korm. rend.) 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A lakás-előtakarékosság állami támogatását a központi költségvetés "Egyéb lakástámogatások" előirányzatából kell finanszírozni."

(2) A 215/1996. Korm. rend. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett iratok különösen a következők:

a) lakótelek vásárlása, lakás vagy családi ház vásárlása, cseréje esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilapmásolat, az adásvételi szerződés, vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat, a vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okirat, valamint - amennyiben az előző iratok azt nem tartalmazzák - a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat;

b) lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, az építési engedély és az építési engedély érvényességi időtartamán belül keletkezett, a felhasználást igazoló számlák;

c) lakás, családi ház vagy közös tulajdonban, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, valamint közművek, kommunális létesítmények kialakítása esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat és a felhasználást igazoló számlák;

d) lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltása esetén a tartozást nyilvántartó vagy a lízingbe adó pénzügyi intézménynek a kiváltásról szóló igazolása;

e) az a)-c) pont esetében, ha a lakáscélú felhasználás a lakáselőtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozója által az Ltv. 8. §-ában meghatározott - a tulajdonjogon kívüli - más jogcímen használt ingatlanon valósul meg, akkor a 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat mellett be kell nyújtani a használat jogcímét igazoló iratokat is."

(3) A 215/1996. Korm. rend. 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A lakás-takarékpénztár a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, illetve adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat alapján a vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási értesítő dátumát, illetve felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napját követően keletkezett.

(6) Az igénybe vett összeg felvételét megelőzően kell benyújtani a (2) bekezdésben felsorolt iratok közül az adásvételi szerződést, a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okiratot, valamint az építési engedélyt. A (2) és (3) bekezdésben felsorolt iratok közül az igénybe vett összeg felvételét követő a) 30 napon belül kell benyújtani a lakáscélú kölcsön vagy pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, a (3) bekezdés

a) pont 3. alpontjában és a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott iratokat,

b) 18 hónapon belül kell benyújtani a lakás vagy családi ház építésére, bővítésére vonatkozó számlákat, valamint

c) 120 napon belül kell benyújtani az egyéb szükséges iratokat."

2. A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény" szöveg lép.

3. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1/A. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom, kivéve a csekket;"

4. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/1998. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya a Törvény 1. § (5) bekezdésében és 2. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások keretében az Eximbank által a magyar áruk létrehozásához és értékesítéséhez, valamint a szolgáltatásokhoz

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szerint nyújtott

aa) exporthitelekre,

ab) belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott exporthitelekre (a továbbiakban: refinanszírozási exporthitel),

ac) beszállítói hitelekre, exportcélú befektetési hitelekre, külföldön megvalósuló befektetési hitelekre (a továbbiakban: egyéb export célú hitel),

ad) a belföldi és külföldi hitelintézeteknek nyújtott egyéb export célú hitelekre (a továbbiakban: egyéb export célú refinanszírozási hitel) és

b) a Hpt. 6. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontjában szereplő pénzkölcsönügyletek közül a külkereskedelmi szerződésből eredő exportköveteléshez adott megelőlegezésre, vagy engedményezés (faktoring, forfeit ügylet) keretében történő megvásárlására, leszámítolására (a továbbiakban: pénzkölcsön) terjed ki."

(2) A 85/1998. Korm. rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamatkiegyenlítés két éves és két éven túli futamidejű exporthitelek, refinanszírozási exporthitelek és pénzkölcsönök finanszírozásához csak akkor vehető igénybe, ha)

"a) az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és"

5. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó vagy felülgarantáló hitelintézettel szemben a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor."

6. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az "(a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont)" szövegrész.

7. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

7. § A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szöveg, és

b) 15. § (3) bekezdésében a "Hpt. 129. §-a (3) bekezdésének b) pontja" szövegrész helyébe a "Hpt. 256. § (1) bekezdés b) pontja" szöveg

lép.

8. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 12/2001. Korm. rend.) 1. § (4) bekezdés 5. pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben" szöveg lép.

9. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot. A lakás vételára legfeljebb 10%-kal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől, de nem lehet több, mint a település besorolása szerinti, e bekezdésben meghatározott vételár korlát. Azt, hogy a használt lakás a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelel, a hitelintézet a helyszínen is köteles ellenőrizni. A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik az (5) bekezdés szerinti kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át."

(2) A 12/2001. Korm. rend. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (3) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben is igényelhető a gyermek születésének vagy örökbefogadásának időpontjában meglévő, b) pont szerinti kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére, ha

a) a támogatott személy a (3) bekezdés szerinti támogatást a b) pont szerinti szerződést megelőzően született vagy örökbefogadott gyermeke után már igénybe vette,

b) a támogatott személy 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződéssel rendelkezik,

c) a támogatott személynek a b) pont szerinti kölcsönszerződés megkötését követően gyermeke születik vagy gyermeket fogad örökbe, és

d) a támogatott személy a b) pont szerinti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályos személyi és egyéb feltételeknek megfelel."

(3) A 12/2001. Korm. rend. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A (6) bekezdés szerint igénybe vett támogatást a kölcsönből még fennálló tartozás törlesztésére lehet fordítani. Az e bekezdés szerinti támogatás számításánál figyelembe kell venni a születés időpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti gyermekeket. A 12. § szerinti kölcsön esetén a támogatás igénybevételét követően született vagy örökbefogadott gyermek születésének vagy örökbe fogadásának időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak e bekezdés szerinti támogatásra jutó összegét is jóvá kell írni."

10. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha az igénylő házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönszerződést - (2) bekezdés szerinti -lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerződéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a felszólítást követő 16. napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön. A hitelintézet a felszólítást és a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító - a támogatott személy aláírását nem tartalmazó -szerződést, annak létrejöttét követő legfeljebb 10 napon belül megküldi a támogatott személy és a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve részére. A Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve határozattal megállapítja a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét, majd a határozat jogerőre emelkedését követően megkeresi a támogatott lakás fekvése szerint illetékes járási földhivatalt a támogatási összegnek megfelelő, államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés létrejöttét megállapító jogerős határozat megküldésével egyidejűleg értesíti a hitelintézetet. A hitelintézet a Kincstár értesítésének kézhezvételét követő havi elszámolásában jogosult a megelőlegező kölcsön és az 5/B. § (3) bekezdése szerinti időpontot követően az államot megillető jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséig felmerült, támogatott személyt terhelő kamat és költség összegének igénylésére."

(2) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (2b)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Ha a fiatal házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, köteles megfizetni az állam részére a hitelintézeten keresztül - a hitelintézet írásbeli felszólítása kézhezvételétől számított 15 napon belül - a vállalt gyermek születésének időpontja és a megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés (2a) bekezdés szerinti létrejötte közötti időszakban - az állam által a hitelintézet részére kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. Ha a fiatal házaspár az e bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a hitelintézet az ügy iratainak megküldésével tájékoztatja a Kincstárt, amely intézkedik a kamat, a költség és a kamattámogatás megfizetése iránt.

(2c) A (2)-(2b) bekezdés rendelkezéseit a 2013. május 3. napját megelőzően megkötött azon megelőlegező kölcsönszerződések esetén is alkalmazni kell, melyeknél a vállalt gyermek megszületett, azonban a megelőlegező kölcsönt lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződés megkötésére a fiatal házaspár hitelintézettel való együttműködésének hiányában még nem került sor.

(2d) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére a (2) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti."

(3) A 12/2001. Korm. rend. 5/A. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8b) A (8a) bekezdés rendelkezéseit a 2013. január 1. napját megelőzően felhalmozott, (8a) bekezdés szerinti hátralék esetén is alkalmazni kell."

11. § A 12/2001. Korm. rend. 5/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hitelintézet az (1) bekezdés, az 5/A. § (13) bekezdése, valamint a 24. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti igazolások benyújtásáról, a (2) bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, valamint a 24. § (5a) bekezdése szerinti nyilatkozatokról a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a Kincstárt."

12. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 18. § (2) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

"o) saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal."

(2) A 12/2001. Korm. rend. 18. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) A közvetlen támogatásból és az e rendelet szerinti kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja."

13. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 1. § (2) bekezdése szerinti lakáscélú állami támogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél."

(2) A 12/2001. Korm. rend. 19. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy a lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.

(11) A (10) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakástakarékpénztárakról szóló törvény, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról, a lakásépítési támogatásról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás."

14. § A 12/2001. Korm. rend. 20. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A 12. § és a 13. § szerinti kölcsön esetén a kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerződés megszűnéséig változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra."

15. § (1) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem vonatkozik, arra az esetre, ha

a) az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom időtartamából legalább 5 év eltelt,

b) a hitelintézet a lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyel érintett lakás építéséhez vagy vásárlásához felvett kölcsönszerződést felmondta és

c) a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint - a lakás árverésen kívüli eladására kerül sor.

(3b) A Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szerve intézkedik az államot megillető jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt, ha a támogatott személy a (3a) bekezdés b) és c) pontja szerinti feltételt a hitelintézet vagy a bírósági végrehajtó által kiállított dokumentummal igazolja."

(2) A 12/2001. Korm. rend. 21. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) Házasság felbontása esetén, ha - a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján - az egyik fél a másik féltől megszerzi a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a gyermek(ek) elhelyezésre a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, a tulajdoni részét elidegenítő felet a (7) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(7c) A volt házasfelek a (7b) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik és egyidejűleg kezdeményezik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét értesíti, mely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez."

16. § A 12/2001. Korm. rend. a következő 51. §-sal egészül ki:

"51. § Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr5.)

a) 10. § (2) bekezdésével megállapított 5/A. § (2c) bekezdését 2013. május 3. napját megelőzően megkötött megelőlegező kölcsönszerződések esetén a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell alkalmazni,

b) 10. § (3) bekezdésével megállapított 5/A. § (8b) bekezdését a Módr5. hatálybalépését követő 30 nap elteltével kell alkalmazni,

c) 15. § (2) bekezdésével megállapított 21. § (7b) és (7c) bekezdését, 17. § j)-l) pontjával megállapított 21. § (3) bekezdését, (7) és (8) bekezdését a Módr5. hatálybalépését megelőzően a házasság felbontása miatti elidegenítéshez való hozzájárulás iránt benyújtott és a Módr5. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell."

17. § A 12/2001. Korm. rend.

a) 1. § (5) bekezdésében a "vonatkozóan" szövegrész helyébe a "vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) és" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti -" szövegrész helyébe az "a Ptk. szerinti" szöveg,

c) 5. § (7) bekezdésében az "A kölcsönszerződés megkötésének időpontjában" szövegrész helyébe az "A 2009. július 1-jét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában" szöveg,

d) 5/A. § (2) bekezdésében az "a megelőlegezés időtartama" szövegrész helyébe az "a megelőlegezés időtartama - (2d) bekezdés figyelembevételével -" szöveg,

e) 8. §-ában az "az 5. § (6)" szövegrész helyébe az "az 5. § (6), (6a)" szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés a) pontjában az "a közös háztartásban élést" szövegrész helyébe az "a közös háztartásban élést és az élettársi kapcsolatot" szöveg,

g) 18. § (15) bekezdésében a "pótlékkal" szövegrész helyébe a "kamattal", a "pótlék" szövegrész helyébe "kamat" szöveg,

h) 18. § (16) bekezdésében az "A kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a fiatalok otthonteremtési támogatása valamint az 5/A. § (8a) bekezdése szerinti követelés (15) bekezdés szerinti és" szövegrész helyébe az "A lakáscélú állami támogatás és az ahhoz járuló kamat és költség" szöveg,

i) 19. § (9) bekezdésében a "pótlékkal" szövegrész helyébe a "kamattal" szöveg,

j) 21. § (3) bekezdésében az "a támogatás folyósított összegét" szövegrész helyébe az "a támogatás folyósított összegét - a (7b) bekezdés kivételével -" szöveg,

k) 21. § (7) bekezdésében az "őket" szövegrész helyébe az "őket - a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével -" szöveg,

l) 21. § (8) bekezdésében a "Ha" szövegrész helyébe az "Ha - a (7b) bekezdésben foglaltak kivételével -" szöveg, és

m) 35. § (1) bekezdésében a "lebonyoltító" szövegrész helyébe a "lebonyolító vagy kezelő" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 12/2001. Korm. rend.

a) 5/A. § (2) bekezdésében az "Amennyiben az igénylő házaspár nem tesz eleget a megelőlegező kölcsönszerződést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerződéskötési kötelezettségének, úgy a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerződéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidőn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén a szerződés a felszólítást követő 16. napon a támogatott személy nyilatkozattételének elmulasztásával megvalósuló ráutaló magatartásával létrejön." szövegrész,

b) 8/A. §-a,

c) 14. § (1) bekezdése, valamint

d) 19. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "adóköteles" szövegrész.

9. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

19. § A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szöveg, és

b) 6. § (3) bekezdés c) pontjában a "(Hpt. 3. számú melléklet)" szövegrész helyébe a "(Hpt. 2. melléklet)" szöveg

lép.

10. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban meghatározottak" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban" szövegrész helyébe az "a Hpt.-ben" szöveg, és

c) 34. § (2) bekezdésben az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 4. számú melléklete" szövegrész helyébe az "a Hpt. 3. melléklete" szöveg

lép.

11. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 283/2001. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási, továbbá a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatási tevékenységet végző befektetési vállalkozásra és hitelintézetre, a Bszt. 9. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tevékenységet végző árutőzsdei szolgáltatóra, az általuk megbízott ügynökre (a továbbiakban: szolgáltató), valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetre terjed ki."

(2) Hatályát veszti a 283/2001. Korm. rend. 7. §-a.

12. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a számlatulajdonos és a számlavezető elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egymással, az aláírást - külön megállapodás alapján - fokozott biztonságú elektronikus aláírással lehet helyettesíteni. Két személy együttes aláírási kötelezettsége esetén az elektronikus aláírásnak biztosítania kell a két személy együttes rendelkezési jogosultságát."

13. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 297/2001. Korm. rend.) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet alkalmazásában ügyfél a természetes személy, vállalkozás és szervezet (a továbbiakban együtt: ügyfél)."

24. § A 297/2001. Korm. rend. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A pénzváltási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez - a 3. §-ban említetteken túlmenően -a pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy vonatkozásában mellékelni kell:

a) a valutapénztáros és valuta-ügyintézői, illetve pénztárkezelő és valutapénztárosi képzés elvégzését tanúsító államilag elismert bizonyítványt, vagy 2003. december 31-ig megszerzett, korábban alkalmazási feltételként elfogadott bizonyítványt,

b) a legalább alapfokú idegennyelv-ismeretet igazoló államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt vagy a pénzváltó vezető tisztségviselőjének, a tevékenység irányításáért felelős vezetőnek a nyilatkozatát arról, hogy a pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy legalább alapfokú idegennyelv-ismerettel rendelkezik."

25. § (1) A 297/2001. Korm. rend. 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzváltási tevékenység)

"d) legalább egy telefon fővonal vagy mobil telefon előfizetői szerződés (mobil telefonos elérhetőség),"

(megléte esetén végezhető.)

(2) A 297/2001. Korm. rend. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés g) pontjának megfelelő technikai eszköz telepítését a pénzváltási tevékenységet közvetítőnek a rendszer telepítőjével vagy üzemeltetőjével kötött szerződéssel, illetve saját telepítés esetén a pénzváltási tevékenységet közvetítő vezető tisztségviselőjének nyilatkozatával kell igazolnia."

26. § A 297/2001. Korm. rend. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik:

a) valutapénztáros és valuta-ügyintézői, illetve pénztárkezelő és valutapénztárosi képzés elvégzését tanúsító államilag elismert bizonyítvánnyal, vagy 2003. december 31-ig megszerzett, korábban alkalmazási feltételként elfogadott bizonyítvánnyal,

b) legalább alapfokú idegennyelv-ismeretet igazoló államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy a pénzváltó vezető tisztségviselőjének, a tevékenység irányításáért felelős vezetőnek a nyilatkozatával arról, hogy a pénzváltási tevékenységet közvetlenül végző személy legalább alapfokú idegennyelv-ismerettel rendelkezik, amely nyelvismeret illeszkedik a pénzváltási tevékenység folytatása földrajzi helyéhez és ügyfélköréhez."

27. § A 297/2001. Korm. rend. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A pénzváltó az euróra és az amerikai dollárra valutaárfolyamot köteles jegyezni."

28. § A 297/2001. Korm. rend. 18. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzváltó köteles)

"a) a pénzváltási tevékenységre vonatkozó belső szakmai utasítást - ideértve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésére és megakadályozására, továbbá a pénzkezelésre vonatkozó előírásokat is - elkészíteni, annak naprakészségéről gondoskodni,"

29. § A 297/2001. Korm. rend. 20. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A pénzváltó köteles minden ügyletről bizonylatot kiállítani az alábbiak szerint:)

"a) külföldi fizetőeszköz ügyféltől történő megvásárlása esetén vételi bizonylatot, b) külföldi fizetőeszköz ügyfél részére való eladása esetén eladási bizonylatot,"

30. § (1) A 297/2001. Korm. rend. 21. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bizonylatnak tartalmaznia kell) "b) az ügyfél devizajogi státusát,"

(2) A 297/2001. Korm. rend. 21. § a következő g) ponttal egészül ki:

(A bizonylatnak tartalmaznia kell)

"g) a pénzváltási tevékenységet közvetítő esetében a megbízó hitelintézet nevét."

14. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

31. § A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2001. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdése a következő w) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"w) faktoring biztosítás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez az Etv. 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtott biztosítási vagy viszontbiztosítási fedezet."

32. § A 312/2001. Korm. rend. 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztosítás nem terjed ki:)

"c) a közvetett károkra, ideértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a 6. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az általános szerződési feltételek nem tartalmazzák a 17/A. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontjában szereplő mentesülést vagy a 17/A. § (4) bekezdés vagy a 17/B. § (4) bekezdés szerinti kárfizetési halasztást és a szerződés teljesítésében részt vevők nem szerződésszerű teljesítése vagy nem teljesítése ellenére is a biztosított jogosult a kárfizetésre;"

33. § (1) A 312/2001. Korm. rend. 6. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az exporthitelnyújtáshoz kapcsolódó biztosításoknál a biztosítási szerződés megkötésének feltétele, hogy)

"c) az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és"

(2) A 312/2001. Korm. rend 6. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Forgalmi típusú ügyletek esetén, ha a 19. § szerinti általános szerződési feltételek nem tartalmazzák a mentesülést és a 17/B. § (4) bekezdésben leírt kárfizetési halasztást, valamint a kár az exportőr illetve a szerződés teljesítésében résztvevők szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem teljesítéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből ered, akkor a biztosítási szerződés megkötésének további feltétele a szerződés teljesítésére kötelezett személy kifejezett, írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a Mehib Rt. a kárfizetést követően vele szemben visszkereseti igényt érvényesít."

34. § A 312/2001. Korm. rend. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Mehib Rt. biztosítási díjtételeit az országkockázati besorolástól, az adós, a kezes minősítésétől, a vállalt önrészesedés mértékétől, a kockázatviselés tartamától, a törlesztés feltételeitől, továbbá a díjfizetés módjától, valamint a 6. § (2) és (3) bekezdésében foglalt esetekben az exportirányú külkereskedelmi szerződés teljesítésében résztvevők teljesítési kockázatától függően állapítja meg. A felszámított díjnak tükröznie kell a biztosító által a kötvényben vállalt kockázatokat, és fedeznie kell a Mehib Rt. hosszú távú költségeit. A Mehib Rt. a díjtételek meghatározásakor az üzletpolitikájában foglalt szempontokat is figyelembe véve jár el. Azon termékek esetében, ahol a Mehib Rt. saját kártapasztalattal nem rendelkezik, valamint nem kerültek kiadásra a díjszintre vonatkozó nemzetközi normák, a kockázatvállaláshoz kapcsolódó díjait a hasonló szolgáltatást nyújtó, az Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkező hitelbiztosítók által felszámított díjakhoz igazítja, figyelembe véve a külföldi vásárlók korlátozott számát, a finanszírozott vállalkozás jellegzetességeit és a járulékos költségeket."

35. § A 312/2001. Korm. rend. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosítási esemény bekövetkeztének és a kár összegének bizonyítása a biztosított kötelezettsége. A Mehib Rt. nem ismerhet el olyan kárigényt, amely a teljes kárigény tényleges értékét, illetve a biztosítottnak az exportirányú külkereskedelmi szerződés vagy a hitelmegállapodás alapján járó összeget meghaladja, ide nem értve azokat az eseteket, amikor a 6. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az általános szerződési feltételek nem tartalmazzák a mentesülést arra az esetre, ha a kár az exportőr, illetve a szerződés teljesítésében résztvevők szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem teljesítéséből vagy nem szerződésszerű teljesítéséből ered, továbbá ha nem tartalmazzák a 17/A. § (4) bekezdésben leírt kárfizetési halasztást."

36. § A 312/2001. Korm. rend. 17/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A forgalmi típusú módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek és faktoring-biztosítás esetén a 17/A. § (1) bekezdésében szereplő mentesülési okok az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 17/A. § (1) bekezdés d) pont db) és dd) alpontjában meghatározott kivétellel nem alkalmazandók.

(4) A 17/A. § (4) bekezdésében meghatározottakat a forgalmi típusú módozatokba tartozó rövid lejáratú ügyletek és faktoring-biztosítás esetén is alkalmazni kell azzal, hogy ezen ügyletek esetén is lehetőség van a 6. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott visszkereset alkalmazására."

37. § A 312/2001. Korm. rend. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Mehib Rt. az állam készfizető kezessége mellett vállalt biztosítási tevékenységével kapcsolatban képzett, meg nem szolgált díjak tartalékát csak állampapírban vagy olyan értékpapírban, betétben tarthatja, amelyekben foglalt kötelezettségek teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállalt."

15. Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az államháztartási szervek és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóságról szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában az "a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény" szöveg lép.

16. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 110/2006. Korm. rend.) 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 78/A. § (1) bekezdése, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 115/A. § (1) bekezdése, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Isztv.) 121/A. §(1) bekezdése, a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 2. § (1) bekezdése, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 190. § (1) bekezdése, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 74. § (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 153. § (1) bekezdése, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 138. § (2) bekezdése, a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti, lakáscélú kölcsönszerződések állami készfizető kezességvállalására, valamint a (2) bekezdés szerinti fizetési könnyítések érdekében történő szerződésmódosításokra a (2)-(4) bekezdésben, továbbá a 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat kell alkalmazni."

(2) A 110/2006. Korm. rend. 6/A. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés szerinti állami kezességgel biztosított lakáscélú kölcsönszerződések módosítására - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a következő fizetési könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:]

"j) tőkésítés: a kölcsön tőkeösszegének növelése a hátralékos törlesztőrészlet összegével azzal, hogy a tőkésített kölcsönrész összegére az állami kezességvállalás nem terjed ki,

k) türelmi idő módosítása: életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált kölcsönszerződések esetén, ha az eredeti kölcsönszerződés a tőke törlesztésére meghatározott ideig haladékot biztosít (türelmi idő), az eredeti kölcsönszerződésben foglalt türelmi idő alatt, a szerződés részét képező egyéb fedezet adott napon fennálló egyenlegének kölcsöntörlesztésre történő felhasználásával egyidejűleg a kölcsön egyenletes törlesztésűvé alakítása, valamint a jogszabály által biztosított további fizetési könnyítésre irányuló lehetőség biztosítása."

(3) A 110/2006. Korm. rend. 6/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állami készfizető kezesség fennállását nem érinti, ha a szerződés módosítására törvényben meghatározott előírás alapján kerül sor."

40. § (1) A 110/2006. Korm. rend. 6/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kölcsönt nyújtó hitelintézet a szerződéskötéskor ellenőrzi, hogy a benyújtott dokumentumok alapján - a közszolgálati tisztviselő, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja, a honvéd, a közalkalmazott, az ügyész, a bíró, az igazságügyi alkalmazott esetében a kezességvállalás alapjául szolgáló feltételek - a Hszt. 115/A. § (2) bekezdésében, a Kjt. 78/A. § (2) bekezdésében, az Isztv. 121/A. § (2) bekezdésében, a Bjt. 190. § (2) bekezdésében, az Üjt. 74. § (2) bekezdésében, a Kttv. 153. § (2) bekezdésében, a Hjt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak -fennállnak-e, és a jogosultság fennállását igazoló dokumentumokat iratanyagában megőrzi."

(2) A 110/2006. Korm. rend. 6/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Nem kell az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzést elvégezni a szerződés 6/A. § (2) bekezdésében foglalt módosítása esetén."

41. § A 110/2006. Korm. rend. 20/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Állami kezességvállalás iránti igénybejelentés esetén az állami kezesség a pénzügyi intézmény összes - a Dttv. 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek megfelelő - gyűjtőszámlahitelére kiterjed."

42. § A 110/2006. Korm. rend. 21. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 39. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 6/A. § (2) bekezdés j)-k) pontját és (5) bekezdését, valamint 40. § (2) bekezdésével megállapított 6/B. § (1a) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

(6) E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított 20/B. § (2) bekezdését a devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXIII. törvény hatálybalépése után kezdeményezett gyűjtőszámlahitelre kell alkalmazni."

43. § Hatályát veszti a 110/2006. Korm. rend. 6/A. § (3) bekezdése.

17. A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

44. § A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában az "az - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. §-ában meghatározott -" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben meghatározott" szöveg lép.

18. A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. § Hatályát veszti a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése.

19. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 134/2009. Korm. rend.) 1. § (2) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"20. nem támogatott személy hiteladós: az e rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója és a (7) bekezdés szerinti feltételeket teljesíti,

21. igénylő: olyan támogatott személy, aki az e rendelet szerinti kamattámogatás igénybevétele iránt kérelmet nyújtott be a hitelintézethez, azonban a kamattámogatással érintett kölcsönszerződésének megkötésére még nem került sor."

(2) A 134/2009. Korm. rend. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Nem támogatott személy hiteladós az e rendelet szerinti kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik és vállalja az 5. § (1) bekezdésben foglaltakat és

b) vállalja, hogy

ba) a kölcsönszerződés lejártáig nem támogatott személy hiteladósként további, e rendelet szerint kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és

bb) az e rendelet szerinti kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít."

47. § A 134/2009. Korm. rend. 6. § (5) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[A (2) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:]

"k) saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal."

48. § A 134/2009. Korm. rend. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 2. § (1) bekezdése szerinti kamattámogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél."

49. § A 134/2009. Korm. rend. 8. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Az e rendelet szerinti kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja."

50. § A 134/2009. Korm. rend. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kölcsönszerződés megszűnéséig - a 2. § (11) bekezdése szerinti esetet kivéve - változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra."

51. § A 134/2009. Korm. rend.

a) 1. § (2) bekezdés 4. pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés 5. pont a) alpontjában a "szerződést köt, vagy" szövegrész helyébe a "szerződést köt és" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés 8. pontjában az "a lakás komfortfokozatának növelése céljából" szövegrész helyébe az "a lakás használatának javítása céljából" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában az "a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja" szövegrész helyébe az "a Ptk." szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "-korszerűsítési" szövegrész helyébe a "-korszerűsítési, vagy az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján lakásépítési vagy -vásárlási" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "a (4) bekezdésben" szövegrész helyébe az "az (5) bekezdésben" szöveg, és

g) 8. § (2) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény" szövegrész helyébe az "a Hpt." szöveg

lép.

52. § Hatályát veszti a 134/2009. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "adóköteles" szövegrész.

20. A pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről szóló 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

53. § A pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának növeléséhez szükséges egyes kérdésekről szóló 153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "a Hpt. 210. § - a Tv. 8. §-ával megállapított -(3)-(9) bekezdésének" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 284. § (3)-(10) bekezdésének" szöveg lép.

21. A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről szóló 81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

54. § A független pénzügyi szolgáltatás közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről szóló 81/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szerződés tartalmazza, hogy annak megszűnését a biztosító köteles 2 munkanapon belül bejelenteni a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak."

22. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

55. § A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) betét: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott betét;"

23. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

56. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény" szöveg lép.

24. A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

57. § A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 1. pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 69/C. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 118. § (12) bekezdésében" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés 3. pontjában az "a Hpt. 69/B. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Hpt. 117. § (2) bekezdésében" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az "a Hpt. 5. számú mellékletének 14. a) pontja [befektetési vállalkozás esetében a Bszt. 2. számú mellékletének 13. a) pontja] szerinti eszközben" szövegrész helyébe az "olyan teljesítményjavadalmazás céljára felhasználható kiegészítő alapvető tőkéből, járulékos tőkéből vagy egyéb instrumentumokból [befektetési vállalkozás esetében a Bszt. 2. számú melléklet 13. a) pontja szerinti eszközből]" szöveg, és

d) 10. §-ban az "A Hpt. 69/C. § (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "A Hpt. 118. § (11) bekezdésében" szöveg

lép.

25. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

58. § A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2011. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. hasznos alapterület: az országos településrendezési és az építési követelményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege, ide nem értve az erkély, a loggia, a terasz, a tornác, a tároló helyiség, a gépjárműtároló és a pinceszinti helyiség alapterületét;"

59. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozatát a hitelintézet részére az (1) bekezdés szerinti, gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő kettő évvel meghosszabbodik. A hitelintézet a fiatal házaspárt és a Kincstárt a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról írásban értesíti."

(2) A 256/2011. Korm. rend. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A hitelintézet az (5) bekezdés szerinti okiratok benyújtásáról, a 7. § (2) és (4) bekezdése szerinti igazolás benyújtásáról, valamint a 7. § (4a) bekezdése szerinti nyilatkozatról a 17. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg tájékoztatja a Kincstárt."

60. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 7. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a fiatal házaspár

a) gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, vagy

b) meglévő gyermekeinek száma a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában kettőnél kevesebb, akkor az igénybe vett lakásépítési támogatás teljes összegét vagy

c) a (4) bekezdés szerinti kérelmét az (5) bekezdés szerinti határidőig nem nyújtotta be, a vállalt gyermekek után igénybevett lakásépítési támogatás összegét

az igénybevétel napjától számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten - az a) pont esetén a gyermekvállalási, a b) pont esetén az (5) bekezdés szerinti határidő leteltét követő 60 napon belül - vissza kell fizetni.

(2) Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjáig nem vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnek igazolni. A fiatal házaspár köteles továbbá az igénybevett támogatás összegét csökkentve a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, valamint a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő napjától a bejelentés napjáig számított, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti, államot megillető késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére visszafizetni.

(3) A házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhességből - a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével - született gyermekkel a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha a fiatal házaspár a terhességet és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontása vagy érvénytelenítése igazolásával egyidejűleg, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolja, a (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a házasság felbontásának vagy érvénytelenítésének időpontjában fennálló terhesség végéig meghosszabbodik.

(4) Ha a lakásépítési támogatásról szóló támogatási szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

a) a házastársak egyike elhunyt,

b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták,

c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik, vagy

d) a vállalt első gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. mellékletében K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékossága

fennáll, vagy P) betűjellel megjelölt többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik K), L), M) vagy N) 1. betű- és számjellel megjelölt fogyatékosság, az állam a támogatott személynek a hitelintézethez benyújtott - az a)-d) pontban foglaltak igazolását is tartalmazó - kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti."

(2) A 256/2011. Korm. rend. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A (4) bekezdés d) pontja szerinti esetben a fiatal házaspár a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja, hogy a megelőlegezés időtartamából hátralévő időszak alatt születő első gyermeke után a 8. § (1) bekezdése szerinti később született gyermek után járó lakásépítési támogatást nem veszi igénybe."

61. § A 256/2011. Korm. rend. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A lakásépítési támogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja."

62. § A 256/2011. Korm. rend. 11. § (1) bekezdése a következő p)-r) ponttal egészül ki:

(A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"p) a gyermek halva születését halotti anyakönyvi kivonattal,

q) a gyermek 7. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fogyatékosságát vagy többszörös és összetett betegségét a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. melléklete szerinti igazolással,

r) a saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal."

63. § (1) A 256/2011. Korm. rend. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hitelintézet az eredeti számlát - a letörölhetetlen jelzéssel ellátva - a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megőrzi. Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában és mikor mutatták be a hitelintézetnél az e rendelet szerinti lakáscél megvalósítása tekintetében."

(2) A 256/2011. Korm. rend. 12. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha ugyanazon lakáscél megvalósításához a támogatott személy a lakáscélú állami támogatásokat különböző hitelintézetektől veszi igénybe, a hitelintézetek kötelesek együttműködni, valamint a másik hitelintézethez már benyújtott és általa letörölhetetlen jelzéssel ellátott számlát elfogadni.

(9) A (8) bekezdés tekintetében lakáscélú állami támogatásnak minősül a lakástakarékpénztárakról szóló törvény, valamint a lakáscélú állami támogatásokról, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról és az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet, valamint az e rendelet szerinti állami támogatás."

64. § A 256/2011. Korm. rend. 14. §-a a következő (3b) és (3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Házasság felbontása esetén, ha - a házasságot felbontó jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján - az egyik fél a másik féltől megszerzi a támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakás tulajdonjogát és a gyermek(ek) elhelyezésre a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, a tulajdoni részét elidegenítő felet a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(3c) A volt házasfelek a (3b) bekezdés szerinti elidegenítést a hitelintézetnél bejelentik, és egyidejűleg kezdeményezik a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosítását. A hitelintézet a támogatás nyújtásáról szóló szerződés módosításáról a Kincstár támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes területi szervét értesíti, amely a hitelintézet értesítését követően hozzájárul a lakás elidegenítéséhez."

65. § A 256/2011. Korm. rend. a következő 23. §-sal egészül ki:

"23. § Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.)

a) 60. § (1) bekezdésével megállapított 7. § (2) és (3) bekezdését a Módr3. hatálybalépését követően felbontott vagy érvénytelenített házasságok esetében kell alkalmazni,

b) 66. § h)-j) pontjával megállapított 14. § (2), (3) és (4) bekezdését, 64. §-ával megállapított 14. § (3b) és (3c) bekezdését a Módr3. hatálybalépését megelőzően a házasság felbontása miatti elidegenítéshez való hozzájárulás iránt benyújtott és a Módr3. hatálybalépését megelőzően jogerősen el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell."

66. § A 256/2011. Korm. rend.

a) 1. (1) bekezdés 8. pontjában az "új lakás" szövegrész helyébe az "új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "2010. január 1-jét követően" szövegrész helyébe a "2008. július 1-jén vagy azt követően" szöveg,

c) 2. § (8) bekezdésében az "A lakásépítési támogatással épített, vásárolt lakásban" szövegrész helyébe az "A lakásépítési támogatással érintett lakásban" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "a b) pontban foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "a b) pontban foglaltak, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező lakás kivételével" szöveg,

e) 3. § (6) bekezdés a) pontjában a "2010. január 1-jét követően" szövegrész helyébe a "2008. július 1-jén vagy azt követően" szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében a "gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő" szövegrész helyébe a "gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő - (1a) bekezdés figyelembevételével -" szöveg,

g) 11. § (1) bekezdés m) pontjában az "a lakás energetikai teljesítőképességét" szövegrész helyébe az "a lakás vagy több lakásos lakóépület esetén a lakóépület energetikai teljesítőképességét" szöveg,

h) 14. § (2) bekezdésében az "akkor" szövegrész helyébe az "akkor - a (3b) bekezdés kivételével -" szöveg,

i) 14. § (3) bekezdésében az "őket" szövegrész helyébe az "őket - a (3b) bekezdés kivételével -" szöveg,

j) 14. § (4) bekezdésében az "a támogatott személy" szövegrész helyébe az "a támogatott személy - a (3b) bekezdés kivételével -" szöveg, és

k) 17. § (8) bekezdésében az "új igénybevevőinek alábbi adatait" szövegrész helyébe az "új igénybevevőinek és azok lakásépítési támogatás alapjául szolgáló gyermekeinek alábbi adatait" szöveg

lép.

67. § Hatályát veszti a 256/2011. Korm. rend. 3. § (1) bekezdés g) pontjában az "adóköteles" szövegrész.

26. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

68. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 341/2011. Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"20. nem támogatott személy hiteladós: az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződés olyan adóstársa, aki a támogatott személyek legalább egyikének a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója és a 2. § (3) bekezdése szerinti feltételeket teljesíti;

21. igénylő: olyan támogatott személy, aki otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele iránt kérelmet nyújtott be a hitelintézethez, azonban az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésének megkötésére még nem került sor."

69. § A 341/2011. Korm. rend. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Nem támogatott személy hiteladós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönben adóstársként abban az esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító erejű magánokiratban

a) nyilatkozik arról, hogy otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt e rendelet hatálybalépése óta nem vett igénybe és

b) vállalja, hogy

ba) otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönt a későbbiekben nem vesz igénybe,

bb) nem támogatott személy hiteladósként további otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésben nem szerepel és

bc) az otthonteremtési kamattámogatásos kölcsönnel érintett lakásban lakóhelyet nem létesít."

70. § A 341/2011. Korm. rend. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az otthonteremtési kamattámogatásra megszerzett jogosultság a kamattámogatás időtartama alatt változatlan feltételekkel fennmarad, függetlenül attól, hogy a kölcsön fedezetét képező lakás helyett fedezetül másik lakás kerül bevonásra."

71. § (1) A 341/2011. Korm. rend. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy)

"a) az otthonteremtési kamattámogatással

aa) épített vagy vásárolt lakásban a támogatott személy - több támogatott személy esetén együttesen - legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen, melyet a hitelcél megvalósulását követően igazol, vagy

ab) korszerűsíteni vagy bővíteni kívánt lakásban a kérelem benyújtásának időpontjában a támogatott személy - több támogatott személy esetén együttesen - legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezzen,"

(2) A 341/2011. Korm. rend. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) A támogatott személy az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglaltakat köteles a hitelintézet részére a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő legfeljebb 30 napon belül bejelenteni. Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat - az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja esetében a hitelcél megvalósulásának támogatott személy által történő bejelentését követő 45 napon belül - a hitelintézet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenőrzi."

(3) A 341/2011. Korm. rend. 4. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1c) Ha a közös tulajdon megszüntetésével - ide nem értve a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését - a támogatott személy tulajdonos megszerzi a lakás kizárólagos tulajdonjogát, az (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételt nem kell alkalmazni. A megvásárolt tulajdoni hányad adásvételi szerződésben foglalt vételára alapján számított teljes lakásérték nem haladhatja meg a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti értékhatárt."

(4) A 341/2011. Korm. rend. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Letörölhetetlen jelzéssel a számlára feljegyzésre kerül, hogy azt mely ingatlan vonatkozásában, mikor és mely 3. § (1) bekezdése szerinti otthonteremtési kamattámogatás igénybevétele céljából mutatták be a hitelintézetnél."

72. § A 341/2011. Korm. rend. 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az otthonteremtési kamattámogatásból eredő, támogatott személyt terhelő bejelentési kötelezettség teljesítését a hitelintézet a támogatott személy részére a bejelentéssel egyidejűleg, írásban igazolja."

73. § A 341/2011. Korm. rend. 14. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(Az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

"o) a saját és gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal."

74. § A 341/2011. Korm. rend.

a) 1. § (1) bekezdés 11. pontjában az "a lakás komfortfokozatának növelése céljából" szövegrész helyébe az "a lakás használatának javítása céljából" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a "szerződést köt, vagy" szövegrész helyébe a "szerződést köt és" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)" szövegrész helyébe a "Ptk.-ban" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az "adóazonosító jelét" szövegrész helyébe a "saját és gyermeke adóazonosító jelét" szöveg,

e) 4. § (4) és (5) bekezdésében a "közétett" szövegrész helyébe a "közzétett" szöveg,

f) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 2010. január 1-jét követően" szövegrész helyébe az "a 2008. július 1-jén vagy azt követően" szöveg, és

g) 15. § (6) bekezdésében az "az otthonteremtési kamattámogatás új igénybevevőinek" szövegrész helyébe az "az új támogatott személyek és nem támogatott személy hiteladósok" szöveg

lép.

27. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

75. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben" szöveg lép.

28. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

76. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 57/2012. Korm. rend.) 10. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A közszférában dolgozók támogatására való jogosultság feltételeinek meglétét az közszférában dolgozó igénylő a pénzügyi intézmény részére következők szerint igazolja:)

"k) az adóazonosító jelet adóigazolvánnyal."

77. § Az 57/2012. Korm. rend. a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. § c) pontjával megállapított 5. § (8) bekezdését az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésekre is alkalmazni kell."

78. § Az 57/2012. Korm. rend.

a) 1. § (2) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "adóazonosító jelét" szövegrész helyébe a "saját és - kamattámogatás esetén - gyermeke adóazonosító jelét" szöveg,

c) 5. § (8) bekezdésében a "90" szövegrész helyébe a "180" szöveg, és

d) 10. § (1) bekezdés i) pontjában a "másolatával és" szövegrész helyébe a "másolatával," szöveg

lép.

29. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

79. § A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Eximbank exporthitel garanciát csak abban az esetben nyújthat, ha legkésőbb a garanciaszerződés megkötésének időpontjáig:)

"a) az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek esetében azok megfelelnek az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában meghatározottaknak és"

30. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

80. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti" szöveg lép.

31. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

81. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdésében az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 157. §-a szerinti" szövegrész helyébe az "a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 189. §-a szerinti" szöveg lép.

82. § Hatályát veszti

a) a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és a nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,

b) a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet,

c) a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet,

d) a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet,

e) a hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,

f) a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,

g) a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet,

h) a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet,

i) a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet, és

j) az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet.

32. Záró rendelkezések

83. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 80. § 2014. január 2-án lép hatályba.

(3) A 9-18. §, 46-50. §, 51. § b)-f) pontja, 52. §, 58-74. §, 76-77. § és 78. § b)-d) pontja e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére