319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

I. Fejezet

A kedvezményekre való jogosultság megállapítása[1]

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-ának (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[2]

(1)[3] A Szátv. 10. §-ának hatálya alá tartozó személyek (a továbbiakban: határon túli tanuló, hallgató) Magyarország területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot a "Magyar igazolványba", a "Magyar hozzátartozói igazolványba" (a továbbiakban: "Magyar igazolványba"), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(1a)[4] A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven tanul, továbbá azt a hallgatót, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály* határozza meg.[5]

(2)[6] A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az e rendelet melléklete szerint illetékes köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), illetve a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, erre kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) jár el (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság).

(3)[7] Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva:[8]

a) dönt a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a diákkedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c)[9] értesíti a "Magyar igazolvány"-nyal és a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

2. §[10]

3. §[11]

A diákkedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények:

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

4. §[12]

5. §[13]

(1)[14] A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(2)[15]

(3)[16]

(4)[17]

(5) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen "Magyar igazolvánnyal", vagy arra egyébként jogosult legyen. A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a "Magyar igazolvány" iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(6) A tanulói, hallgatói jogviszonyt különösen az alábbi okiratokkal lehet igazolni:

a) a felsőoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyvvel, vagy

b) az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító igazolással.

(7) A kérelemnek tartalmaznia kell:[18]

a)[19] a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a "Magyar igazolvány" vagy az erre irányuló kérelem számát,

c)[20] a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is.

e)[21] a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a diákkedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul a személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(8)[22] Az eljáró hatóság a határon túli tanuló, hallgató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postára adásáról.

6. §[23]

(1)[24] Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha[25]

a) a kérelmező a Szátv. 10. §-a alapján nem jogosult a diákkedvezményekre,

b) a kérelmező már rendelkezik érvényes bejegyzéssel,

c) a kérelmező nem rendelkezik "Magyar igazolvánnyal" vagy arra nem jogosult.

(2)[26]

(3)[27] Az eljáró hatóság a kérelemhez a "Magyar Igazolvány" iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

7. §[28]

(1) A Hivatal vezeti a diákkedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő "Magyar igazolványának" számát.

(3) Az eljáró hatóság a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a "Magyar igazolvány" számát is.

(4) A Hivatal a diákkedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak a nyilvántartásból való törlését követően a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

8. §[29]

A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha[30]

a) az adott személy "Magyar igazolványát" visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

9. §[31]

10. §[32]

11. §[33]

12. §[34]

(1) A jogosultság megszűnik, ha

a)[35] az eljáró hatóság a jogosultság megállapítását visszavonta;

b) a Magyar igazolványt a tulajdonosa másra átruházta, és jogosulatlanul felhasználták.

(2)[36]

13. §[37]

14. §[38]

A diákkedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a diákkedvezményekre való jogosultság kérelemre történő ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

14/A. §[39]

II. Fejezet

A kedvezményekre való jogosultság bejegyzésének eljárási szabályai[40]

15. §[41]

16. §[42]

A jogosultságot igazoló érvényesítő matricákat a Hivatal biztosítja az érvényesítést végző szervek részére.

17. §[43]

18. §[44]

19. §[45]

20. §[46]

21. §[47]

A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező "Magyar igazolványába", illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

22. §[48]

23. §[49]

24. §

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

25. §[50]

E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-ával, 3. § (2) bekezdésével, valamint 4-6. §-ával megállapított rendelkezéseit - az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

26. §[51]

E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez[52]

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

[53]
ABC
1A fővárosi és vármegyei kormányhivatal megnevezéseSzékhelyeÉrintett kör
2Győr-Moson-Sopron Vármegyei KormányhivatalGyőrA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
3Baranya Vármegyei KormányhivatalPécsA Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
4Csongrád-Csanád Vármegyei KormányhivatalSzegedA Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
5Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei KormányhivatalMiskolcA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
6Fővárosi KormányhivatalBudapestJogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
7Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei KormányhivatalNyíregyházaUkrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
8Hajdú-Bihar Vármegyei KormányhivatalDebrecenRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
9Békés Vármegyei KormányhivatalBékéscsabaRomániában lakóhellyel rendelkező jogosultak
10Nógrád Vármegyei KormányhivatalSalgótarjánA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
11Zala Vármegyei KormányhivatalZalaegerszegA Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
12Somogy Vármegyei KormányhivatalKaposvárA Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
13Komárom-Esztergom Vármegyei KormányhivatalTatabányaA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak
14Bács-Kiskun Vármegyei KormányhivatalKecskemétA Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[2] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[3] Módosította a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2012.05.16.

[4] Beiktatta a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[5] * Szabályozására lásd 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet.

[6] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[7] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[8] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 107. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[11] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[12] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[13] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[14] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[18] A felvezető szöveget módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 262. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[19] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 262. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 262. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Beiktatta a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[22] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[23] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[24] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[25] A felvezető szövegrészt módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése a) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 107. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[28] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[29] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 90. § d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[30] A felvezető szövegrészt módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[32] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[33] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[34] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[35] Módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[38] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[39] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[40] Megállapította a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[41] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[42] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[44] Hatályon kívül helyezte a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[45] Hatályon kívül helyezte a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatálytalan 2013.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[47] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[50] Beiktatta a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[51] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[52] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 89. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[53] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 46. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék