206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Határon túli pedagógusok továbbképzése

1. §

(1)[1] A Szátv. 11. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó, óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus (a továbbiakban: határon túli pedagógus) rendszeres továbbképzésben vehet részt.

(2) A határon túli pedagógusok továbbképzése folyhat

a) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendelet) alapján alapítási engedéllyel rendelkező, illetve

b) az e rendelet alapján elismert program alapján.

2. §[2]

A pedagógusok továbbképzését az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi. A továbbképzési központ e feladatkörében[3]

a) határon túli magyar pedagógus szövetségekkel együttműködve nyilvántartja a továbbképzésre szóló jelentkezéseket,

b) megszervezi a továbbképzésbe történő bekapcsolódást,

c) kezeli a továbbképzések megszervezéséhez, a résztvevők támogatásához rendelkezésre álló összeget, és gondoskodik a hozzájárulások kifizetéséről,

d) tájékoztató és információs szolgáltatást működtet a határon túli pedagógusszervezetek részvételével,

e)[4] kapcsolatot tart a köznevelésért felelős miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus szervezetek tagjaiból álló Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),

f) e rendeletben foglaltak szerint továbbképzést szervez Magyarországon. A szomszédos államokban szervezett továbbképzéseket a határon túli magyar pedagógus szövetségek, illetve módszertani központok közreműködésével végzi,

g)[5] a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együtt ellátja a továbbképzési kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési feladatokat.

3. §

(1) Az Oktatási Tanács a továbbképzési központnál új továbbképzési program elismerését és az elismert program alapján továbbképzés megszervezését kezdeményezheti.

(2) Az Oktatási Tanács azoknak a továbbképzési programoknak az elismerését kezdeményezheti, amelyek a határon túli pedagógusoknak a Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államban működő képzési rendszeréhez igazodnak.

(3) Az Oktatási Tanács kezdeményezheti a továbbképzési központnál, hogy az általa megadott - alapítási engedéllyel rendelkező, illetve elismert - program alapján továbbképzést szervezzen.

4. §

Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés teljes - beleértve az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzés szervezőjének kiválasztását, az étkezés és szállás lehetőségének biztosítását - megszervezéséről a továbbképzési központ gondoskodik. Ha a továbbképzést elismert program alapján szervezik meg, az oktató személyére az Oktatási Tanács tehet javaslatot.

5. §

(1) A pedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódhat mindenki, aki a 13. §-ban meghatározott pedagógus-igazolványával igazolja, hogy jogosult a 14-15. §-okban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

(2)[6] A továbbképzésben részt vevő pedagógusok szállásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, valamint a beiratkozási költségeihez történő hozzájárulás együttes összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben az adott évre a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés jogcímen biztosított támogatás egy főre megállapított összegének kilencszeresét.

6. §

(1)[7] A pedagógus - a 11. §-ban meghatározott kivétellel - december első munkanapjától február utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következő évi pedagógus-továbbképzésre. A jelentkezési lapokat az Oktatási Tanács gyűjti össze és juttatja el régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a pedagógus nevét, értesítési címét (elérhetőségét), munkahelyét, pedagógiai tevékenységét, pedagógus-munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a "Magyar igazolvány" számát, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, azt a továbbképzést, amelyben részt kíván venni megjelölve (ha van ilyen) a kiválasztott továbbképzést szervező intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben azonban a benyújtott kérelmeket rangsorolnia kell.

(2) Az Oktatási Tanács szeptember első munkanapjától október utolsó munkanapjáig kezdeményezheti új program elismerését, valamint azt, hogy a továbbképzési központ az elismert program alapján szervezze meg a határon túli pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés megszervezésével kapcsolatban az Oktatási Tanácsnak meg kell jelölnie a továbbképzés programját, a résztvevők várható létszámát.

7. §

(1)[8] A köznevelésért felelős miniszter által meghatározott, a határon túli pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az Oktatási Tanács javaslata alapján történik.

(2) Ha az egyéni jelentkezők száma meghaladja a teljesíthető kérelmek számát, a továbbképzési központ a benyújtott kérelmeket rangsorba állítja. A rangsorban előbb álló kérelem teljesítése megelőzi a rangsorban hátrébb lévő kérelem teljesítését.

(3) Előnyben kell részesíteni az Oktatási Tanács által kezdeményezett továbbképzést és - amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzés megszervezésére benyújtott kérelmet.

(4) Az egyéni jelentkezési kérelmek rangsorolásánál előnyben kell részesíteni

a) aki még nem vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben,

b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben.

(5) Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés résztvevőire a Tanács tesz javaslatot, s küldi meg az adatokat a továbbképzési központnak.

8. §

(1) A továbbképzési központ az Oktatási Tanács javaslata alapján támogatható egyéni jelentkezési lapokat továbbítja a megjelölt, illetve az elbírálási sorrendben első helyen megjelölt továbbképzés szervezőjének. Ha a jelentkezési kérelem teljesítésére az első helyen, illetve a soron következő helyen megjelölt továbbképzésben nincs lehetőség, a továbbképzési központ a sorrendben következőnek megjelölt továbbképzés szervezőjének küldi meg a jelentkezési lapot.

(2) A továbbképzési központ március-április hónapokban egyezteti a továbbképzés szervezőivel a benyújtott jelentkezéseket, a várható költségeket.

(3) A továbbképzési központ szervezi meg a továbbképzéshez szükséges lakhatási és étkezési feltételek biztosítását is.

(4) A továbbképzési központ a határon túli magyar pedagógus szövetségek közreműködésével május 31-ig értesíti a határon túli pedagógust jelentkezésének elfogadásáról, továbbá, hogy hol veheti igénybe a továbbképzést és milyen feltételekkel.

9. §

(1) A továbbképző központ a jelentkezési lap alapján részvételi kártyát készít, amely a "Magyar igazolvány" felmutatásával együtt jogosít a továbbképzésben való részvételre és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

(2)[9] A részvételi kártya tartalmazza a jogosult nevét, születési helyét és idejét, a "Magyar igazolvány", pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, az igénybe vehető továbbképzés megnevezését és helyszínét.

10. §

(1) A pedagógusok 30 órás továbbképzésének szállás, étkezési költségeit a továbbképzési központ az 5. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatáron belül teljes egészében megtéríti a továbbképzés szervezőjének, a szállást, étkezést biztosítónak. A továbbképzés teljes költségének figyelembevételével a továbbképzési központ meghatározza a beiratkozási költségből a jelentkezőt terhelő részt, amely a beiratkozási költségnek legfeljebb 10%-a. A beiratkozási költségből fennmaradó részt a továbbképzési központ a szervezőnek megtéríti. A beiratkozási költségek között elszámolható a továbbképzésben való részvételhez szükséges szakirodalom.

(2) A továbbképzés szervezője - igénylés esetén - megtéríti a továbbképzés során felmerült utazási költséget a továbbképzésben részt vevő pedagógus számára, amely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.

(3) A többi térítés, illetve a fennmaradó költségek az 5. § (2) bekezdésben megállapított összeg maradványából finanszírozhatók.

(4) Ha a szállásról, étkezésről - továbbképzési központ hozzájárulásával - a résztvevő maga gondoskodik, költségeinek megtérítésére és annak elszámolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A továbbképzési központ által nem fedezett kiadások a résztvevőt terhelik.

11. §

Május utolsó munkanapjától július utolsó munkanapjáig egyéni jelentkezés nyújtható be a be nem töltött keretszámokra a továbbképzési központba a pedagógus-továbbképzési jegyzékben szereplő indítási engedéllyel rendelkező akkreditált pedagógus-továbbképzési programokra.

12. §

(1)[10] Nemzetközi szerződés alapján részt vehet a pedagógus-továbbképzésben az a személy is, aki a szomszédos állam óvodai, alap- vagy középfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály* határozza meg.[11]

(2)[12] A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal), a továbbképzési központtól, illetve határon túli szakértői szervezetektől.

(3)[13]

(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül a hitelesítést végző külképviselet megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult

a) nevét, aláírását,

b) születési helyét, idejét,

c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett okmányazonosítóját,

d) az oktatási intézmény nevét, címét,

e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevő szervek részére, illetve ezen adatoknak a továbbképzési központ részére történő továbbításához,

a továbbképzési központ számára.

Határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményei

13. §[14]

(1) A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit a "Magyar igazolvány", a "Magyar hozzátartozói igazolvány" (a továbbiakban: "Magyar igazolvány"), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(2) A Szátv. 11-12. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat.

14. §[15]

A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

15. §

(1)[16] A határon túli pedagógus és oktató évenként a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához. A hozzájárulás igénybevételének biztosításáról a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.

(2) A szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban: KELLÓ) szervezi. A KELLÓ e feladatkörében:

a) a pedagógus- és oktatói kedvezmények igazolására jogosult szervvel kötött megállapodás alapján nyilvántartja a támogatásra jogosultak körének nevét, Magyar igazolványának számát, valamint a pedagóguskedvezményekre való jogosultság megállapítását tartalmazó hatósági bejegyzés sorszámát,

b) a jogosultak részére kódszámot állít elő, és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény mértékét,

c) megszervezi, hogy az erre kijelölt könyvesboltokban a pedagógusok, oktatók jogosultságuk igazolása mellett a nevükre megállapított összeg terhére szakirodalmat vásárolhassanak,

d) igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen összeg erejéig vásárolhat,

e)[17] kezeli a szakirodalom-támogatás lebonyolításához rendelkezésre álló összeget és a kezelt összeg felhasználásáról elszámol a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium felé.

16. §[18]

Pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítása[19]

17. §[20]

(1)[21] A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az 1. melléklet szerint illetékes, köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a külképviselet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jár el.

(2) Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva[22]

a) dönt a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Hivatalt a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c)[23] értesíti a "Magyar igazolvány"-nyal és a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

18. §[24]

(1)[25]

(2)[26] A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(3)[27]

(4)[28]

(5)[29]

(6) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen "Magyar igazolvánnyal", vagy arra egyébként jogosult legyen. A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a "Magyar igazolvány" iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(7)[30] A határon túli pedagógus a kedvezményekre való jogosultságot a pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően igazoló okirattal, különösen a munkáltató erről szóló igazolásával igazolhatja.

(8)[31] A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot olyan okirattal igazolhatja, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező felsőoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

(9)[32] A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)[33] a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a kérelmező Magyar igazolványának számát vagy a kérelem számát,

c)[34] a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelői tevékenységéhez.

f)[35] a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a pedagógus- és oktatói kedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(10)[36] Az eljáró hatóság a határon túli pedagógus, oktató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postára adásáról.

19. §[37]

(1)[38] A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező "Magyar igazolványába", illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

(2)[39] A határon túli pedagógus, oktató a kérelemben vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet, hogy részére az eljáró hatóság a "Magyar igazolványt" vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság bejegyzését követően postán kézbesítse. A bejegyzés megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény igazolja.

20. §[40]

(1)[41] Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha[42]

a) a kérelmező a Szátv. 12. §-a alapján nem jogosult a pedagógus- és oktatói kedvezményekre,

b) a kérelmező kedvezményekre való jogosultsága már bejegyzésre került,

c) a kérelmező nem rendelkezik "Magyar igazolvánnyal", illetve arra nem jogosult.

(2)[43]

(3)[44] Az eljáró hatóság a kérelemhez a "Magyar igazolvány" iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

(4)[45]

20/A. §[46]

(1) A Hivatal vezeti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő "Magyar igazolványának" számát.

(3) Az eljáró hatóság a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a "Magyar igazolvány" számát is.

(4) A Hivatal a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak nyilvántartásból való törlését követően a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

21. §[47]

A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha[48]

a) az adott személy "Magyar igazolványát" visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

22. §[49]

(1) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításának - kérelemre történő - ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, illetve visszavonására és nyilvántartására a továbbiakban a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

23. §[50]

24. §[51]

25. §[52]

Záró rendelkezés

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

27. §[53]

E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7-9. §-ával, 10. § (1), (3) és (4) bekezdésével, valamint 11-15. §-ával megállapított rendelkezéseit - az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. §[54]

E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez[55]

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

[56]
ABC
1A fővárosi és vármegyei kormányhivatal megnevezéseSzékhelyeÉrintett kör
2Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Kormányhivatal
GyőrA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
3Baranya Vármegyei KormányhivatalPécsA Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
4Csongrád-Csanád Vármegyei KormányhivatalSzegedA Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkező jogosultak
5Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
MiskolcA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak
6Fővárosi KormányhivatalBudapestJogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
7Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
NyíregyházaUkrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkező jogosultak
8Hajdú-Bihar Vármegyei KormányhivatalDebrecenRomániában lakóhellyel rendelkező
jogosultak
9Békés Vármegyei KormányhivatalBékéscsabaRomániában lakóhellyel rendelkező
jogosultak
10Nógrád Vármegyei KormányhivatalSalgótarjánA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak
11Zala Vármegyei KormányhivatalZalaegerszegA Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
12Somogy Vármegyei KormányhivatalKaposvárA Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
13Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
TatabányaA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak
14Bács-Kiskun Vármegyei KormányhivatalKecskemétA Szerb Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.03.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.08.19.

[4] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[5] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[6] Megállapította a 60/2006. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.03.31.

[7] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[8] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[9] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[10] Módosította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[11] * Szabályozására lásd 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet.

[12] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatálytalan 2013.01.01.

[14] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[15] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[16] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[17] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[19] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[20] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[25] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[26] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[30] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[31] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[32] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[33] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[34] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[35] Beiktatta a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[36] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[37] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[38] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[39] Módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[40] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[41] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[42] A felvezető szövegrészt módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[44] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[46] Beiktatta a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[47] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[48] A felvezető szövegrészt módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[49] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[50] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[51] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[52] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[53] Beiktatta a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[54] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[55] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[56] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére