Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-a (1) bekezdésének d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Határon túli pedagógusok továbbképzése

1. §

(1)[1] A Szátv. 11. §-ának (1) bekezdése hatálya alá tartozó, óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus (a továbbiakban: határon túli pedagógus) rendszeres továbbképzésben vehet részt.

(2) A határon túli pedagógusok továbbképzése folyhat

a) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: továbbképzési kormányrendelet) alapján alapítási engedéllyel rendelkező, illetve

b) az e rendelet alapján elismert program alapján.

2. §[2]

A pedagógusok továbbképzését az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: továbbképzési központ) szervezi. A továbbképzési központ e feladatkörében[3]

a) határon túli magyar pedagógus szövetségekkel együttműködve nyilvántartja a továbbképzésre szóló jelentkezéseket,

b) megszervezi a továbbképzésbe történő bekapcsolódást,

c) kezeli a továbbképzések megszervezéséhez, a résztvevők támogatásához rendelkezésre álló összeget, és gondoskodik a hozzájárulások kifizetéséről,

d) tájékoztató és információs szolgáltatást működtet a határon túli pedagógusszervezetek részvételével,

e)[4] kapcsolatot tart a köznevelésért felelős miniszter szakmai tanácsadó szervezetével, a határon túli magyar pedagógus szervezetek tagjaiból álló Külhoni Magyar Oktatási Tanáccsal (a továbbiakban: Oktatási Tanács),

f) e rendeletben foglaltak szerint továbbképzést szervez Magyarországon. A szomszédos államokban szervezett továbbképzéseket a határon túli magyar pedagógus szövetségek, illetve módszertani központok közreműködésével végzi,

g)[5] a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztériummal együtt ellátja a továbbképzési kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési feladatokat.

3. §

(1) Az Oktatási Tanács a továbbképzési központnál új továbbképzési program elismerését és az elismert program alapján továbbképzés megszervezését kezdeményezheti.

(2) Az Oktatási Tanács azoknak a továbbképzési programoknak az elismerését kezdeményezheti, amelyek a határon túli pedagógusoknak a Szátv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott szomszédos államban működő képzési rendszeréhez igazodnak.

(3) Az Oktatási Tanács kezdeményezheti a továbbképzési központnál, hogy az általa megadott - alapítási engedéllyel rendelkező, illetve elismert - program alapján továbbképzést szervezzen.

4. §

Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés teljes - beleértve az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzés szervezőjének kiválasztását, az étkezés és szállás lehetőségének biztosítását - megszervezéséről a továbbképzési központ gondoskodik. Ha a továbbképzést elismert program alapján szervezik meg, az oktató személyére az Oktatási Tanács tehet javaslatot.

5. §

(1) A pedagógusok továbbképzésébe bekapcsolódhat mindenki, aki a 13. §-ban meghatározott pedagógus-igazolványával igazolja, hogy jogosult a 14-15. §-okban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

(2)[6] A továbbképzésben részt vevő pedagógusok szállásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, valamint a beiratkozási költségeihez történő hozzájárulás együttes összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben az adott évre a pedagógus-szakvizsga és -továbbképzés jogcímen biztosított támogatás egy főre megállapított összegének kilencszeresét.

6. §

(1)[7] A pedagógus - a 11. §-ban meghatározott kivétellel - december első munkanapjától február utolsó munkanapjáig nyújthatja be jelentkezési lapját a következő évi pedagógus-továbbképzésre. A jelentkezési lapokat az Oktatási Tanács gyűjti össze és juttatja el régiónként rangsorolva a továbbképzési központba. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a pedagógus nevét, értesítési címét (elérhetőségét), munkahelyét, pedagógiai tevékenységét, pedagógus-munkakörben eltöltött szolgálati idejét, a "Magyar igazolvány" számát, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, azt a továbbképzést, amelyben részt kíván venni megjelölve (ha van ilyen) a kiválasztott továbbképzést szervező intézményt, az igénybe vett korábbi továbbképzést. A pedagógus több jelentkezési lapot is benyújthat, ebben az esetben azonban a benyújtott kérelmeket rangsorolnia kell.

(2) Az Oktatási Tanács szeptember első munkanapjától október utolsó munkanapjáig kezdeményezheti új program elismerését, valamint azt, hogy a továbbképzési központ az elismert program alapján szervezze meg a határon túli pedagógusok továbbképzését. A továbbképzés megszervezésével kapcsolatban az Oktatási Tanácsnak meg kell jelölnie a továbbképzés programját, a résztvevők várható létszámát.

7. §

(1)[8] A köznevelésért felelős miniszter által meghatározott, a határon túli pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembevételével az Oktatási Tanács javaslata alapján történik.

(2) Ha az egyéni jelentkezők száma meghaladja a teljesíthető kérelmek számát, a továbbképzési központ a benyújtott kérelmeket rangsorba állítja. A rangsorban előbb álló kérelem teljesítése megelőzi a rangsorban hátrébb lévő kérelem teljesítését.

(3) Előnyben kell részesíteni az Oktatási Tanács által kezdeményezett továbbképzést és - amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzés megszervezésére benyújtott kérelmet.

(4) Az egyéni jelentkezési kérelmek rangsorolásánál előnyben kell részesíteni

a) aki még nem vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben,

b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus-továbbképzésben.

(5) Az Oktatási Tanács kezdeményezésére szervezett továbbképzés résztvevőire a Tanács tesz javaslatot, s küldi meg az adatokat a továbbképzési központnak.

8. §

(1) A továbbképzési központ az Oktatási Tanács javaslata alapján támogatható egyéni jelentkezési lapokat továbbítja a megjelölt, illetve az elbírálási sorrendben első helyen megjelölt továbbképzés szervezőjének. Ha a jelentkezési kérelem teljesítésére az első helyen, illetve a soron következő helyen megjelölt továbbképzésben nincs lehetőség, a továbbképzési központ a sorrendben következőnek megjelölt továbbképzés szervezőjének küldi meg a jelentkezési lapot.

(2) A továbbképzési központ március-április hónapokban egyezteti a továbbképzés szervezőivel a benyújtott jelentkezéseket, a várható költségeket.

(3) A továbbképzési központ szervezi meg a továbbképzéshez szükséges lakhatási és étkezési feltételek biztosítását is.

(4) A továbbképzési központ a határon túli magyar pedagógus szövetségek közreműködésével május 31-ig értesíti a határon túli pedagógust jelentkezésének elfogadásáról, továbbá, hogy hol veheti igénybe a továbbképzést és milyen feltételekkel.

9. §

(1) A továbbképző központ a jelentkezési lap alapján részvételi kártyát készít, amely a "Magyar igazolvány" felmutatásával együtt jogosít a továbbképzésben való részvételre és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.

(2)[9] A részvételi kártya tartalmazza a jogosult nevét, születési helyét és idejét, a "Magyar igazolvány", pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem sorszámát, az igénybe vehető továbbképzés megnevezését és helyszínét.

10. §

(1) A pedagógusok 30 órás továbbképzésének szállás, étkezési költségeit a továbbképzési központ az 5. § (2) bekezdésében meghatározott összeghatáron belül teljes egészében megtéríti a továbbképzés szervezőjének, a szállást, étkezést biztosítónak. A továbbképzés teljes költségének figyelembevételével a továbbképzési központ meghatározza a beiratkozási költségből a jelentkezőt terhelő részt, amely a beiratkozási költségnek legfeljebb 10%-a. A beiratkozási költségből fennmaradó részt a továbbképzési központ a szervezőnek megtéríti. A beiratkozási költségek között elszámolható a továbbképzésben való részvételhez szükséges szakirodalom.

(2) A továbbképzés szervezője - igénylés esetén - megtéríti a továbbképzés során felmerült utazási költséget a továbbképzésben részt vevő pedagógus számára, amely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.

(3) A többi térítés, illetve a fennmaradó költségek az 5. § (2) bekezdésben megállapított összeg maradványából finanszírozhatók.

(4) Ha a szállásról, étkezésről - továbbképzési központ hozzájárulásával - a résztvevő maga gondoskodik, költségeinek megtérítésére és annak elszámolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A továbbképzési központ által nem fedezett kiadások a résztvevőt terhelik.

11. §

Május utolsó munkanapjától július utolsó munkanapjáig egyéni jelentkezés nyújtható be a be nem töltött keretszámokra a továbbképzési központba a pedagógus-továbbképzési jegyzékben szereplő indítási engedéllyel rendelkező akkreditált pedagógus-továbbképzési programokra.

12. §

(1)[10] Nemzetközi szerződés alapján részt vehet a pedagógus-továbbképzésben az a személy is, aki a szomszédos állam óvodai, alap- vagy középfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály* határozza meg.[11]

(2)[12] A továbbképzésre való jogosultságot a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) igazolja az oktatási intézmény által kiállított, a munkaviszonyról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolás alapján. Kétség esetén a külképviselet szakmai tájékoztatást kérhet a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól, az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal), a továbbképzési központtól, illetve határon túli szakértői szervezetektől.

(3)[13]

(4) A (2) bekezdésben meghatározott igazolás kiállításától számított 15 napon belül a hitelesítést végző külképviselet megküldi az (1) bekezdésben meghatározott jogosult

a) nevét, aláírását,

b) születési helyét, idejét,

c) a külképviselet által kiállított igazoláson feltüntetett okmányazonosítóját,

d) az oktatási intézmény nevét, címét,

e) nyilatkozatát arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága fennállásáig hozzájárul a jelen bekezdésben felsorolt személyes adatai kezeléséhez az eljárásban részt vevő szervek részére, illetve ezen adatoknak a továbbképzési központ részére történő továbbításához,

a továbbképzési központ számára.

Határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményei

13. §[14]

(1) A Szátv. 12. §-a hatálya alá tartozó, óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató (a továbbiakban: határon túli pedagógus és oktató) kedvezményeit a "Magyar igazolvány", a "Magyar hozzátartozói igazolvány" (a továbbiakban: "Magyar igazolvány"), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(2) A Szátv. 11-12. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam óvodai, alap-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktat.

14. §[15]

A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

15. §

(1)[16] A határon túli pedagógus és oktató évenként a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához. A hozzájárulás igénybevételének biztosításáról a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium gondoskodik.

(2) A szakirodalom-vásárlási támogatás lebonyolítását a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban: KELLÓ) szervezi. A KELLÓ e feladatkörében:

a) a pedagógus- és oktatói kedvezmények igazolására jogosult szervvel kötött megállapodás alapján nyilvántartja a támogatásra jogosultak körének nevét, Magyar igazolványának számát, valamint a pedagóguskedvezményekre való jogosultság megállapítását tartalmazó hatósági bejegyzés sorszámát,

b) a jogosultak részére kódszámot állít elő, és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény mértékét,

c) megszervezi, hogy az erre kijelölt könyvesboltokban a pedagógusok, oktatók jogosultságuk igazolása mellett a nevükre megállapított összeg terhére szakirodalmat vásárolhassanak,

d) igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát és azt, hogy milyen összeg erejéig vásárolhat,

e)[17] kezeli a szakirodalom-támogatás lebonyolításához rendelkezésre álló összeget és a kezelt összeg felhasználásáról elszámol a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium felé.

16. §[18]

Pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítása[19]

17. §[20]

(1)[21] A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az 1. melléklet szerint illetékes, köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, illetve a külképviselet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jár el.

(2) Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva[22]

a) dönt a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Hivatalt a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c)[23] értesíti a "Magyar igazolvány"-nyal és a "Magyar hozzátartozói igazolvány"-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

18. §[24]

(1)[25]

(2)[26] A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(3)[27]

(4)[28]

(5)[29]

(6) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen "Magyar igazolvánnyal", vagy arra egyébként jogosult legyen. A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a "Magyar igazolvány" iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(7)[30] A határon túli pedagógus a kedvezményekre való jogosultságot a pedagógus, tanítói, óvópedagógus munkakör betöltését hitelt érdemlően igazoló okirattal, különösen a munkáltató erről szóló igazolásával igazolhatja.

(8)[31] A határon túli oktató a kedvezményekre való jogosultságot olyan okirattal igazolhatja, amely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a kérelmező felsőoktatási intézménnyel oktatási tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.

(9)[32] A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)[33] a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a kérelmező Magyar igazolványának számát vagy a kérelem számát,

c)[34] a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a 15. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele céljából, a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság fennállásáig hozzájárul az igénylőlapon szereplő, a 15. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyes adatainak a KELLÓ számára történő továbbításához és a KELLÓ ezen adatokra irányuló kezelői tevékenységéhez.

f)[35] a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a pedagógus- és oktatói kedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(10)[36] Az eljáró hatóság a határon túli pedagógus, oktató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postára adásáról.

19. §[37]

(1)[38] A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező "Magyar igazolványába", illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

(2)[39] A határon túli pedagógus, oktató a kérelemben vagy az eljárás során tett nyilatkozatával úgy is rendelkezhet, hogy részére az eljáró hatóság a "Magyar igazolványt" vagy pótfüzetet a kedvezményekre való jogosultság bejegyzését követően postán kézbesítse. A bejegyzés megtörténtét a postai küldemény átvétele esetén a tértivevény igazolja.

20. §[40]

(1)[41] Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha[42]

a) a kérelmező a Szátv. 12. §-a alapján nem jogosult a pedagógus- és oktatói kedvezményekre,

b) a kérelmező kedvezményekre való jogosultsága már bejegyzésre került,

c) a kérelmező nem rendelkezik "Magyar igazolvánnyal", illetve arra nem jogosult.

(2)[43]

(3)[44] Az eljáró hatóság a kérelemhez a "Magyar igazolvány" iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

(4)[45]

20/A. §[46]

(1) A Hivatal vezeti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő "Magyar igazolványának" számát.

(3) Az eljáró hatóság a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a "Magyar igazolvány" számát is.

(4) A Hivatal a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak nyilvántartásból való törlését követően a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

21. §[47]

A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha[48]

a) az adott személy "Magyar igazolványát" visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

22. §[49]

(1) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításának - kérelemre történő - ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság igazolására, illetve visszavonására és nyilvántartására a továbbiakban a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.

23. §[50]

24. §[51]

25. §[52]

Záró rendelkezés

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

27. §[53]

E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7-9. §-ával, 10. § (1), (3) és (4) bekezdésével, valamint 11-15. §-ával megállapított rendelkezéseit - az R. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

28. §[54]

E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez[55]

A Kormánynak a pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

[56]
ABC
1A fővárosi és vármegyei kormányhivatal megnevezéseSzékhelyeÉrintett kör
2Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Kormányhivatal
GyőrA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
3Baranya Vármegyei KormányhivatalPécsA Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
4Csongrád-Csanád Vármegyei KormányhivatalSzegedA Szerb Köztársaságban és Romániában
lakóhellyel rendelkező jogosultak
5Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Kormányhivatal
MiskolcA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak
6Fővárosi KormányhivatalBudapestJogosultak a lakóhelyüktől függetlenül
7Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei
Kormányhivatal
NyíregyházaUkrajnában és Romániában lakóhellyel
rendelkező jogosultak
8Hajdú-Bihar Vármegyei KormányhivatalDebrecenRomániában lakóhellyel rendelkező
jogosultak
9Békés Vármegyei KormányhivatalBékéscsabaRomániában lakóhellyel rendelkező
jogosultak
10Nógrád Vármegyei KormányhivatalSalgótarjánA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak
11Zala Vármegyei KormányhivatalZalaegerszegA Szlovén Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
12Somogy Vármegyei KormányhivatalKaposvárA Szerb Köztársaságban és a Horvát
Köztársaságban lakóhellyel rendelkező
jogosultak
13Komárom-Esztergom Vármegyei
Kormányhivatal
TatabányaA Szlovák Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak
14Bács-Kiskun Vármegyei KormányhivatalKecskemétA Szerb Köztársaságban lakóhellyel
rendelkező jogosultak

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2007.03.01.

[3] A nyitó szövegrészt módosította a 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.08.19.

[4] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[5] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[6] Megállapította a 60/2006. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.03.31.

[7] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[8] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § b) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[9] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[10] Módosította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 13. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[11] * Szabályozására lásd 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet.

[12] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatálytalan 2013.01.01.

[14] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 8. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[15] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[16] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[17] Módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. § a) pontja. Hatályos 2022.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[19] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[20] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. § a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[24] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[25] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[26] Megállapította a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[30] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[31] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[32] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[33] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[34] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 310. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[35] Beiktatta a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[36] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[37] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[38] Megállapította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[39] Módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése a) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[40] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[41] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[42] A felvezető szövegrészt módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 121. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[44] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 120. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2016.07.01.

[46] Beiktatta a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[47] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[48] A felvezető szövegrészt módosította a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.07.01.

[49] Megállapította a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.12.

[50] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[51] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[52] Hatályon kívül helyezte a 131/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.12.

[53] Beiktatta a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 14. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[54] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[55] Megállapította a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[56] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 52. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék