136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

a 6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 8. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében,

a 10. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 11. alcím és a 2. melléklet tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés i) és j) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. § a) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági ügyekben első fokon az e rendelet melléklete szerint illetékes közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), illetve a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, erre kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) jár el (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság).

(3) Az eljáró hatóság elsőfokú hatósági jogkörében eljárva:

a) dönt a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a diákkedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c) értesíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról."

(2) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell:)

"e) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a diákkedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul a személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig."

(3) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az eljáró hatóság a határon túli tanuló, hallgató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postára adásáról."

(4) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A Hivatal vezeti a diákkedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő "Magyar igazolványának" számát.

(3) Az eljáró hatóság a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a "Magyar igazolvány" számát is.

(4) A Hivatal a diákkedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak a nyilvántartásból való törlését követően a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi."

(5) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A jogosultságot igazoló érvényesítő matricákat a Hivatal biztosítja az érvényesítést végző szervek részére."

(6) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező "Magyar igazolványába", illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak."

(7) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (1)-(3) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg,

b) 8. §-ában és 12. § (1) bekezdés a) pontjában az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében az "az Oktatási Hivatalhoz" szövegrész helyébe az "a Hivatalhoz" szöveg,

d) Melléklet C:3 mezőjében a "Horvát Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 4. §-a,

b) 5. § (1) bekezdésében a "Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek." szövegrész,

c) 5. § (2)-(4) bekezdése,

d) 12. § (2) bekezdése,

e) 14/A. §-a,

f) 20. §-a,

g) 22. és 23. §-a,

h) Melléklet C:2 mezőjében az "és a Horvát Köztársaságban" szövegrész.

2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet] 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A pedagógus- és oktatói kedvezmények megállapításával összefüggő hatósági ügyekben első fokon az 1. melléklet szerint illetékes, közoktatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a külképviselet (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jár el.

(2) Az eljáró hatóság első fokú hatósági jogkörében eljárva

a) dönt a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Hivatalt a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c) értesíti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról."

(2) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18. § (9) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A kérelemnek tartalmaznia kell:)

"f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a pedagógus- és oktatói kedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig."

(3) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 18. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) Az eljáró hatóság a határon túli pedagógus, oktató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postára adásáról."

(4) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező "Magyar igazolványába", illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a határon túli pedagógus, illetve oktató személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a "Magyar igazolvány" vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak."

(5) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § (1) A Hivatal vezeti a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő "Magyar igazolványának" számát.

(3) Az eljáró hatóság a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a "Magyar igazolvány" számát is.

(4) A Hivatal a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak nyilvántartásból való törlését követően a pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi."

(6) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 19. § (2) bekezdésében az "a külképviselet" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

b) 20. § (1)-(3) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg,

c) 21. §-ában az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg,

d) 1. melléklet C:3 mezőjében a "Horvát Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti a 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 16. §-a,

b) 18. § (1) bekezdése,

c) 18. § (2) bekezdésében a "Kormányhivatalnál történő benyújtás esetén a kormányhivatal a kérelmet haladéktalanul továbbítja a külképviseletnek." szövegrész,

d) 18. § (3)-(5) bekezdése,

e) 20. § (4) bekezdése,

f) 1. melléklet C:2 mezőjében az "és a Horvát Köztársaságban" szövegrész.

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (12) bekezdése.

4. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség a Fétv. 95. § (5a) bekezdésében meghatározott módon is teljesíthető."

5. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 12. § (2) és (5) bekezdése.

6. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

6. § A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 14/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kezdeményezések értékelése során az átlagos városi fejlettségi szintet elérőnek kell tekinteni különösen azt a községet, amely)

"c) esetében a KSH által az 1. mellékletben meghatározott mutatók alapján számított várossá nyilvánítási komplex mutatószám eléri a tárgyévre vonatkozó városi átlagot,"

7. § A 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

"m) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szervnek."

8. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

9. § A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben meghatározott változásbejelentési kötelezettség nem terheli a bejelentőt azon adatok tekintetében, amelyek esetében a változásról szóló értesítést a Fémtv. 8. § (7a) bekezdése alapján a közhiteles nyilvántartást vezető szerv teljesíti."

9. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 428. pontjában a "felhasználásának engedélyezése iránti kérelem" szövegrész helyébe a "felhasználására irányuló szándék bejelentése" szöveg lép.

10. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet] 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet kéri - az (1) bekezdés szerinti határidőben értesíti a járási hivatalt, amely az értesítés alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti."

(2) A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszövetkezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet adataiban bekövetkezett változásról - változásbejelentés hiányában - a járási hivatal tudomást szerez, akkor az adatváltozást hivatalból átvezeti."

12. § A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében a "(6)-(7)" szövegrész helyébe a "(6)" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet

a) 12. § (7) bekezdése,

b) 14. § (4) bekezdés b) pontjában a " , vagy" szövegrész,

c) 14. § (4) bekezdés c) pontja,

d) 14. § (5) bekezdés c) pontja,

e) 15. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a " , vagy" szövegrész, valamint

f) 15. § (3) bekezdés b) pontja.

11. A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a geodéziai tervezői, illetve a geodéziai szakértői minősítéssel rendelkező kéri - a (3) bekezdés szerinti határidőben értesíti a területi kamarát."

13. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv - ha ezt tőle a mezőgazdasági őstermelő kéri - a (2) bekezdés szerinti határidőben értesíti a Nyilvántartást vezető szervet."

14. Az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

15. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

18. § Hatályát veszti

1. a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet,

2. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 155/2005. (VIII. 11.) Korm. rendelet,

3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 310/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

4. a Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet,

5. a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 122/2007. (V. 31.) Korm. rendelet,

6. az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 87/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet,

7. a Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 215/2007. (VIII. 14.) Korm. rendelet,

8. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet,

9. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet,

10. a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet,

11. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet,

12. egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet,

13. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,

14. egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével kapcsolatos módosításáról szóló 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet,

15. az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet,

16. a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 79/2015. (III. 31.) Korm. rendelet,

17. a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet,

18. egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet,

19. egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet,

20. az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet,

21. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet,

22. a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet és a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 295/2015. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet,

23. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,

24. a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet,

25. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet,

26. a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet,

27. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet.

16. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § és a 7. §, valamint az 1. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

ABCD
1TémakörListaszámMutatólistaMértékegység
2Népesség,
népmozgalom
1.Népsűrűségfő/km2
2.Ezer lakosra jutó természetes szaporodás, ill.
fogyás
3.Ezer lakosra jutó belföldi vándorlási különbözet
4.Ezer lakosra jutó népességváltozás
3Oktatás,
iskolázottság
5.Bölcsődei férőhely és családi napköziben
engedélyezett férőhely tízezer lakosra
darab
6.Óvodai férőhely ezer lakosradarab
7.Ezer lakosra jutó általános iskolai tanulók
8.Ezer lakosra jutó középiskolai tanulók
9.A 18 éves és idősebbek között a legalább
középiskolai érettségivel rendelkezők aránya
százalék
4Egészségügy10.Tízezer lakosra jutó háziorvos és házi
gyermekorvos
11.Működő kórházi ágy tízezer lakosradarab
5Lakás12.A többlakásos lakóházak aránya a lakóházakbólszázalék
13.A 2000-es év és a tárgyév között épített lakások
aránya a tárgyév végi lakásállományból
százalék
6Infrastruktúra14.Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya
százalék
15.Kiépített utak aránya az összes önkormányzati
fenntartású közútból
százalék
16.Személygépkocsik ezer lakosradarab
17.Internet előfizetések ezer lakosra jutó számadarab
7Gazdaság18.Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes
korú népességből
százalék
19.A működő vállalkozások ezer lakosra jutó számadarab
20.Kereskedelmi szállásférőhely ezer lakosradarab
21.Az önkormányzatok helyi iparűzési
adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből
százalék
22.Egy adófizetőre jutó SZJA-alapot képező
jövedelem
ezer Ft
23.Száz foglalkoztatottra jutó helyben
foglalkoztatott

"

2. melléklet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Békés megye:)

"3.2. Gyomaendrődi Járási Hivatal

Gyomaendrődi Járás

Szarvasi Járás

Szeghalmi Járás"

3. melléklet a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az állami projektértékelő jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont 2.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A foglalkoztatott adatai:)

"2.9. Jelenlegi jogviszonya*:□ kormánytisztviselő
□ állami tisztviselő
□ köztisztviselő
□ közalkalmazott
□ munkavállaló"

Tartalomjegyzék