237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet

a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről

A Kormány a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

[1]

1. §[2]

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköre[3]

2. §[4]

[5]

3. §

(1)[6]

(2)[7]

(3)[8]

(4)[9]

[10]

4. §

(1)[11]

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14]

[15]

5. §[16]

5/A. §[17]

A gazdasági és közlekedési miniszter háromévente jelentést készít az Európai Bizottság számára a tengeri hajókról származó kibocsátás által okozott szennyezéssel és annak szankcionálásával összefüggésben a magyar hatóságok által hozott intézkedésekről, határozatokról.

A hajózási egészségi alkalmasság igazolása

6. §[18]

Az egészségi alkalmasságot

a) belvízi hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett hajós-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

b) belvízi kedvtelési célú vízijármű vezetője tekintetében a gépjárművezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos,

c) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy tekintetében - a külföldön tartózkodó magyar tengeri hajón ideiglenesen munkát vállaló személyek kivételével - a hajózási hatóság által nyilvántartásba vett, tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos (a továbbiakban: tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos),

d) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos,

e) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú vízijármű-vezető tekintetében első alkalommal a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos, időszakos vizsgálatoknál a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos vagy a gépjármű-vezetői egészségi alkalmasság vizsgálatára jogosult orvos

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló rendeletben meghatározott módon igazolja.

A hajózási hatósági eljárás díja

7. §

A hajózási hatóság hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban külön jogszabályban meghatározott mértékű hatósági eljárási díjat kell fizetni.[19]

[20]

7/A. §[21]

Záró rendelkezések

8. §[22]

Ez a rendelet a 9. §-ban meghatározott kivétellel 2002. november 15. napján lép hatályba.

9. §[23]

E rendelet melléklete 2003. január 1. napján lép hatályba.

9/A. §[24]

Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. §

(1)[25] E rendelet 5/A. §-a a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2)[26]

(3)[27]

11. §[28]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 237/2002. (XI. 8. ) Korm. rendelethez[29]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Módosította a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 46. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § a) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 46. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 326/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[17] Beiktatta a 110/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.06.07.

[18] Megállapította a 37/2015. (III. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.01.

[19] A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet.

[20] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[22] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 925. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[23] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 925. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[24] Beiktatta a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[25] Beiktatta a 110/2007. (V. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.06.07.

[26] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 925. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék