31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet

az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 2. §-ának (1) bekezdése alapján járó 400 000 forint egyösszegű kárpótlás végrehajtására a következőket rendeli el:

1. §

(1) Aki a Kpt. 2. §-ának (1) bekezdése szerint egyösszegű kárpótlásra jogosult és a Kpt. módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján - a Tv.-ben előírt jogvesztő határidőn belül (1997. június 8-tól 1997. október 7-ig) - erre irányuló kérelmet terjesztett elő, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 58. §-ának (1) bekezdésében megállapított kárpótláshoz képest (30 000 forint) további kárpótlás illeti meg.

(2)[1] Az egyösszegű kárpótlás megállapítása során a kárpótlási hatóság hivatalból jár el; a hivatalból indított eljárás során a kárpótlási hatóság a jogosultnak [Kpt. 2. §-ának (3)-(4) bekezdése] járó kárpótlásról, a Tv. alapján korábban hozott - a jogosultságról és a jogarányról rendelkező - jogerős határozatnak megfelelően, a kárpótlás pontos összegét megállapító kiegészítő határozatot hoz.

(3)[2] Ha egy elhalt után több jogosult is adott be kérelmet, de a határozatokban a jogarány meghatározása nem az összes jogosult figyelembevételével történt, a kárpótlási hatóság az összes jogosult figyelembevételével határoz a kárpótlás, összegéről.

(4)[3] A kárpótlási hatóság a határozat meghozatalakor figyelembe veszi a jogosultnak korábban (a 30 000 forint alapján) már kifizetett kárpótlást. Amennyiben a jogosult egyösszegű kárpótlásban még nem részesült, igénye elbírálásakor az emelt összegű (400 000 forintos) kárpótlás az irányadó.

(5)[4] Ha a jogosult a korábban hozott jogerős határozat alapján kiutalt 30 000 forintot vagy annak reá jutó részét nem vette fel, vagy azt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak visszaküldte, számára a kárpótlási hatóság - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által részére átadott nyilvántartás alapján - a 400 000 forint figyelembevételével hozza meg határozatát.

(6)[5] A kárpótlási hatóság a (2) bekezdésben írt határozat közlésével egyidejűleg - az eljárás gyorsítása érdekében - lehetőséget ad a jogosultaknak a jogorvoslati jogukról való írásbeli lemondásra, egyben nyilatkoztatja őket, hogy a kárpótlást postai úton vagy az általuk megnevezett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kérik-e.

(7) Abban az esetben, ha a jogosult a Tv. alapján beadta kérelmét és kárpótlásra jogosult, de a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény alapján az emelt összegű kárpótlást - időközben bekövetkezett halála miatt - már nem kaphatja meg, helyette örökösei válnak jogosulttá; a kárpótlás a hagyaték részét képezi.

2. §

(1)[6] A kárpótlás kifizetése e rendelet hatálybalépését követően folyamatosan történik a kárpótlási hatóság által hozott jogerős határozatok alapján, és a Hadigondozottak Közalapítványa, valamint a kárpótlási hatóság között létrejött együttműködési szerződés szerint, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) közreműködésével.

(2)[7] A kárpótlási hatóság és a Hadigondozottak Közalapítványa közötti szerződésben rögzíteni kell a kárpótlás végrehajtásához szükséges együttműködés folyamatát, a költségviselés és az elszámolás rendjét.

(3)[8] Az egyösszegű kárpótlás végrehajtására az (1) bekezdésben említett megállapodáson túl, az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a Hadigondozottak Közalapítványával támogatási szerződést köt.

(4)[9] A jogosultnak a határozat jogerőre emelkedését követően a Kincstár az utalást - a jogosult által megjelölt fizetési számlára, illetőleg a Magyar Posta Részvénytársaság részére kézbesítés céljára - teljesíti.

3. §

(1)[10] A 2. § (4) bekezdésében írt utalást megelőzően a Hadigondozottak Közalapítványa, a kárpótlási hatósággal és a Kincstárral közösen kialakított eljárás szerint ügyfél-azonosítást végez.

(2)[11] A külföldi jogosultnak a határozat kézhezvételét követően írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mely magyarországi vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató által vezetett számlára kéri kárpótlása átutalását. Abban az esetben, ha magyarországi fizetési számlára történik az átutalás, a kárpótlás forintban jár, míg ha külföldi pénzforgalmi szolgáltató vezeti a jogosult által megnevezett számlát, akkor a kifizetés az adott külföldi ország valutájában, mindenkori napi árfolyamra számítottan kerül átutalásra.

(3) A külföldi jogosultnak csatolnia kell az adott ország jogrendjének megfelelő hatósági hitelesítést vagy a Magyar Köztársaság külképviselete igazolását a személyazonosságáról és a számlaszámról történő nyilatkozaton szereplő aláírás hitelességéről.

4. §

A Hadigondozottak Közalapítványa a kárpótlás céljára átadott összegből az átmenetileg szabad pénzeszközt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint hasznosíthatja. Az ennek során keletkező hozam kizárólag az 1. § (1) bekezdésében meghatározott egyösszegű kárpótlás és az azzal kapcsolatos kiadások céljára használható fel.

5. §

A kárpótlás céljára átadott összeg tárgyévi felhasználásáról, valamint az egyösszegű kárpótlás végrehajtásával kapcsolatos törvényi kötelezettség teljesítéséről a Magyar Köztársaság költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény keretében kell elszámolni.

6. §

Az élet elvesztése után járó kárpótlás megállapítása során, az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kpt. és a Tv. végrehajtására kiadott 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 242. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[9] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 291. §-a. Hatályos 2009.10.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére