26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

A műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet alkalmazási köre kiterjed a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalt tűzvédelem vonatkozásában a tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésére.

2. §

A vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetet a belügyminiszter jelöli ki.

3. §

(1) A kijelölés a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) működő Kijelölési Bizottság (a továbbiakban: bizottság) javaslata alapján történik.

(2)[1] A bizottság vezetője a BM OKF főigazgatója vagy az általa megbízott személy. A bizottságnak 7 tagja van, akiket a bizottság vezetőjének javaslata alapján a belügyminiszter bíz meg és hív vissza.

(3) A kijelölési eljárásban legalább 3 tagnak kell részt vennie. A kijelölésre vonatkozó javaslatot - a bizottság tagjainak ajánlása alapján - a bizottság vezetője terjeszti elő a belügyminiszterhez. A bizottság a kijelölésre vonatkozó ajánlását egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság vezetőjének szavazata dönt. A szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) A bizottság működési rendjét maga állapítja meg, amit a belügyminiszter hagy jóvá.

(5)[2] Abban az esetben, ha a kijelölés más miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, a bizottság vezetőjének írásos megkeresése alapján az érintett minisztérium, illetve a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatal képviselője szakértőként vehet részt a bizottság munkájában.

(6)[3] A kijelölési eljárásban nem vehet részt a bizottság azon tagja, aki a kérelmező szervezetnek (a továbbiakban: kérelmező) a tulajdonosa, vagy a kérelmező választott testületeiben tisztséget visel, illetve a kérelmezőnél vezető beosztást tölt be, valamint ezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá aki a kérelmezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

4. §[4]

(1) A kijelölés iránti kérelmet a bizottságnak címezve, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, a BM OKF-hez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Msztv.) 3. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában, 4. §-ában és 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak,

b) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szervezetük megfelel a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (3)-(5) bekezdésében foglaltaknak,

c) az Msztv. 6. § (3) bekezdésében, a Kr. 11. § és 12. §-ában előírt dokumentumokat,

d) a 4/A. § (1) bekezdésében feltüntetett igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást, és

e) a kérelmezett szakterület és termékcsoport megnevezését:[5]

ea) tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények),

eb) tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések),

ec) tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök),

ed)[6]

ee)[7]

ef)[8] tűzoltó készülékek,

eg) tűzálló kábelrendszer és tartozékai,

eh)[9] tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés,

ei)[10]

ej)[11] egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az építési termék fogalmába nem tartozó, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés).

(2) A megfelelőségértékelési tevékenységben részt vevő munkavállaló, a kijelölésben szereplő szakterülethez kapcsolódóan műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel, valamint a végzettség megszerzését követően a szakterületen eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen. Ezen felül a megfelelőségértékelési tevékenység során a döntést meghozó, felelős munkavállaló a kérelmezett szakterületekhez kapcsolódóan legalább egy szakterületen rendelkezzen a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett érvényes szakértői vagy a BM OKF-nél bejegyzett érvényes tűzvédelmi szakértői jogosultsággal.

(3) A megfelelőségértékelési tevékenységben részt vevő, a kérelmező szervezettel kapcsolatban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vagy szervezet munkavállalója legalább középfokú végzettséggel, és a szakterületen eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen.

4/A. §[12]

(1) A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

a) új kérelem esetében tevékenység típusonként és szakterületenként 63 000 forint,

b) már kijelölt szervezet esetében új tevékenységre vagy új szakterületre tevékenység típusonként és szakterületenként 40 000 forint,

c) lejárt okirat esetében, ugyanazon tevékenységre és szakterületre 40 000 forint,

d) kizárólag az adatokban történt változás esetében 22 000 forint, valamint

e) a kijelölési tevékenység felfüggesztése utáni engedélyezés esetében 40 000 forint.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494 számú számlára kell befizetni.

(3) A BM OKF túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

(4) A visszatérítést hivatalból a többletfizetésről történt tudomásszerzést követő nyolc napon belül kell elrendelni, és annak teljesítéséről az elrendelést követő harminc napon belül kell intézkedni.

(5) Az e rendelet szerint befizetett díj a BM OKF bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A díjról elkülönített nyilvántartást kell vezetni a BM OKF pénzügyi kezelését végző szervezeti egységnek.

(6) Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatában, illetve 31. § (3) bekezdésében foglaltakat

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni.

(7) Az Msztv. 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet káreseményenkénti legkisebb mértékét a 3. melléklet tartalmazza. Amennyiben több szakterületre irányulnak a kérelmek, a biztosítandó fedezet legkisebb mértékét a 3. mellékletben szereplő szakterületek közül a legmagasabb fedezetérték alapján kell megállapítani.

5. §

(1)[13] A belügyminiszter a bizottság javaslata alapján a kérelmezőt kijelöli, és erről a 2. mellékletben feltüntetett kijelölési okiratot kiállítja.

(2)[14] A kijelölésről szóló okirat eredeti példányát és annak másolatát a BM OKF részére meg kell küldeni. A BM OKF az okirat eredeti példányát megküldi a kérelmező részére.

(3)[15]

6. §

(1)[16] A kijelölt szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a kijelölés feltételeinek, amit a BM OKF jogosult bármikor ellenőrizni.

(2) A BM OKF ellenőrzés, illetve felülvizsgálat céljából:

a) a kijelölés tárgyát alkotó tevékenységgel kapcsolatos iratokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat és egyéb dokumentumokat bekérheti, a kijelölt szervezetet a szükséges információk megadására kötelezheti;

b) helyszíni szemlét, vizsgálatokat végezhet.

(3) A kijelölt szervezet köteles a BM OKF-kel az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során együttműködni.

(4)[17]

(5)[18] A kijelölési okirat kiállításának alapjául szolgáló személyi, szakmai és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról szóló - a kijelölt szervezet által tett - bejelentést a BM OKF haladéktalanul ellenőrzi.

7. §[19]

(1) A kijelölt szervezet az előző évben végzett megfelelőségértékelési tevékenységéről készített jelentést minden év január 31-ig megküldi a BM OKF részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmazza

a) megfelelőségértékelési eljárás típusonként az eljárást kérelmező nevét, székhelyét, a szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a kiadott tanúsítványok iktatószámát, a megfelelőségértékelés eredményét, valamint, ha van közreműködő szervezet, annak nevét,

b) a kiadott tanúsítványok másolatát elektronikus formában,

c) a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő, a szervezethez beérkezett panaszok felsorolását és a panaszok kivizsgálásának eredményét,

d) a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések, együttműködések felsorolását,

e) a kijelölt megfelelőségértékelési területen - a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések megsértésével összefüggésben - a piacfelügyeleti hatóságnak és a kijelölt megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött tájékoztatások felsorolását, azok iktatószámát, valamint

f) a visszavont tanúsítványok iktatószámát, a kérelmező megnevezését, a tanúsítvány tárgyát, a visszavonás indokát.

8. §[20]

9. §[21]

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[22]

11. §[23]

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelethez[24]

Tűzoltó-technikai termékek és tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetként való kijelölési kérelem adattartalma

1. A kijelölést kérelmező szervezet adatai.

2. A kérelmezett tevékenység típusa.

3. A kérelmezett szakterület, illetve termékcsoport, továbbá az azokra vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki követelmények, egyéb előírások megjelölése.

4. A tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő munkavállalók adatai.

5. A kérelmező szervezet azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát igazolják.

6. Alvállalkozók adatai.

7. Bizalmas ügykezelésnek való megfelelés.

8. Nyilvánosságra hozatal módja.

9. Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzése.

10. Panaszok intézése.

11. A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák.

2. számú melléklet a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelethez[25]

Szám:.................
Kijelölési okirat
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján megállapítom, hogy a ....................................................................
(szervezet megnevezése) ....................................................................................................(szervezet székhelye)
megfelel a hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm
a következő tevékenységek elvégzésére:
szakterület: ...........................................................................................................................................................
tevékenység jellege: ..............................................................................................................................................
a tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok):
……………………………………………………………………………………………………………………………
A kijelölt szervezet a kijelölést képező tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok
előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal
és színvonalon köteles ellátni.
Budapest, 20.........év.....................hó.........nap
……………………………………………
belügyminiszter"

3. számú melléklet a 26/2004. (VI. 11.) BM rendelethez[26]

A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet káreseményenkénti legkisebb mértéke szakterületenként

AB
1.Szakterület megnevezéseFedezet legkisebb mértéke
(forint)
2.Tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények)30 000 000
3.Tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések)20 000 000
4.Tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök)10 000 000
5.Tűzoltó készülékek2 000 000
6.Tűzálló kábelrendszer és tartozékai5 000 000
7.Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés10 000 000
8.Egyéb tűzoltó-technikai termék2 000 000

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 11. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Módosította a 11/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.04.01.

[3] Módosította a 22/2014. (III. 12.) BM rendelet 4. § -a. Hatályos 2014.03.15.

[4] Megállapította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 1. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.06.23.

[6] Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2017.06.23.

[7] Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2017.06.23.

[8] Módosította a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2017.06.23.

[9] Módosította a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2017.06.23.

[10] Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § e) pontja. Hatálytalan 2017.06.23.

[11] Megállapította a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2017.06.23.

[12] Beiktatta az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 2. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[13] Módosította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[14] Megállapította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § f) pontja. Hatálytalan 2017.06.23.

[16] Módosította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[18] Megállapította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 5. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[19] Megállapította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[21] Hatályon kívül helyezte az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 70. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 5. § g) pontja. Hatálytalan 2017.06.23.

[24] Megállapította az 54/2011. (XII. 21.) BM rendelet 8. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[25] Megállapította a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 2. §-a. (Lásd 1. melléklet) Hatályos 2017.06.23.

[26] Megállapította a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 3. §-a. (Lásd 2. melléklet) Hatályos 2017.06.23.

Tartalomjegyzék