11/2015. (III. 31.) BM rendelet

a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3-5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 13. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

1. § A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § f) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg lép.

2. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

2. § Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 3. § (5) bekezdésében az "az irányítása alá tartozó szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "a szakmai irányítása alá tartozó fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

3. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

3. § (1) A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 13. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A területi monitoring rendszer magában foglalja:)

"e) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló jogszabály előírása szerinti mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetését végző környezetvédelmi igazgatási szerv által a felszín alatti víz minőségi állapotára és a felszín alatti víztestekkel összefüggő felszíni vizek minőségére vonatkozóan rendszeresen végzett mintavételeket és méréseket, továbbá a nagy vízfolyások mentén a felszín alatti víz állapotára gyakorolt hatás megfigyelésére kialakított havária monitoringot."

(2) Az R1.

a) 14. § (2) bekezdésében az "a) és b) pont ba) alpontja" szövegrész helyébe az "a) pontja, b) pont ba) alpontja és e) pontja" szöveg,

b) 16. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok" szöveg,

c) 16. § (5) bekezdés a) pontjában az "a) és d) " szövegrész helyébe az "a), d) és e) " szöveg,

d) 16. § (5) bekezdés c) pontjában a "b) és c) " szövegrész helyébe a "b) és e) " szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R1.

a) 13. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "és minőségére" szövegrész,

b) 13. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja,

c) 16. § (4) bekezdése.

4. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet módosítása

4. § (1) A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján a jogszabály szerint kijelölt víztestekre vonatkozó monitoring hálózat kidolgozásáról, továbbá az állapotértékelés elvégzéséről és az adatszolgáltatásról a vízvédelemért felelős miniszter gondoskodik a feladat- és hatáskörrel rendelkező területi szervek és szakintézmények bevonásával, valamint a kibocsátók adatszolgáltatásainak feldolgozásával."

(2) Az R2. 8/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az adott vízgyűjtő-gazdálkodási cikluson belül érvényes operatív monitoring program részleteit a vízgyűjtőgazdálkodási terv határozza meg."

5. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

5. § (1) A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § (1) Az ellenőrzésre jogosult méréssel egybekötött helyszíni ellenőrzést végez a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, illetve rendszerességgel. Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználókat érintő (2) bekezdés szerinti ellenőrzések összevonhatóak.

(2) Az ellenőrzésre jogosult

a) évente ellenőrzi

aa) az Fvr. 1. számú melléklet B) és E) pontjában meghatározott anyagok és anyagcsoportok valamelyikét kibocsátó környezethasználót,

ab) az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználót,

b) az alábbi feltételek fennállását követő egy éven belül helyszíni ellenőrzést tart az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználók esetében:

ba) a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény nem megfelelő működése következtében a vizekre káros hatású esemény, veszélyeztetés vagy szennyezés történt,

bb) a tárgyi évet megelőző évben a létesítmény az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott vízvédelmi feltételek valamelyikét nem teljesítette,

bc) a tárgyi évet megelőző évben a korábban vízvédelmi okból felfüggesztett tevékenység újraindult,

bd) a létesítmény vízbázis védőterületén működik.

(3) Az ellenőrzésre jogosult kétévente helyszíni ellenőrzést tart a 100 000 LE feletti kommunális szennyvíztisztító telepek, valamint a szennyezés csökkentési ütemtervvel rendelkező kibocsátók esetében."

(2) Az R3. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

6. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R4.) 11. melléklet 9. pontjában, 12. melléklet 5. pontjában, 32. melléklet 1. pontjában, 34. melléklet V. pontjában a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Az R4. 11. melléklet és 12. melléklet "TÁJÉKOZTATÓ" címszó alatt szereplő részében

a) az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) a "munkaügyi központtól" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg

lép.

(3) Az R4. 34. melléklet "A hatóság tölti ki!" címszó alatt szereplő részében

a) az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) "munkaügyi központtól" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg

lép.

7. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

7. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "az illetékes bányakapitányságot" szövegrész helyébe az "a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 6. §-ában az "az illetékes bányahatóságot" szövegrész helyébe az "a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

8. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

8. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 30. § (2) bekezdésében az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatát" szövegrész helyébe az "a pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

9. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

9. § A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 48. § (4) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 22. § (5) bekezdésében az "a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 23. § (6) bekezdésében az "az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a rehabilitációs feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 28/A. § (2) bekezdésében az "az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a rehabilitációs feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 28/A. § (4) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 28/A. § (4) bekezdés b) pontjában az "a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

f) 28/A. § (4) bekezdés c) pontjában az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

g) 28/A. § (8) bekezdés c) pontjában az "az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

11. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

11. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

a) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

b) 25. § (5) bekezdés b) pontjában az "a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 25. § (5) bekezdés c) pontjában az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

12. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetével (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet) és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével (a továbbiakban: NSZSZ)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal) és a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a "népegészségügyi intézetnek" szövegrész helyébe a "hivatalnak" szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében a "járási, illetve a fővárosi kerületi tisztifőorvosnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében az "az NSZSZ" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 10. § (1) bekezdésében az "az NSZSZ-szel" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében az "az NSZSZ" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 12. § (2) bekezdés c) pontjában az "az NSZSZ" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

13. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosítása

13. § (1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A hazai anyakönyvezést végző hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hazai anyakönyvezést végző hatóság)."

(2) Az R5. a következő 83. §-sal egészül ki:

"83. § E rendeletnek a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó intézkedésekkel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2015. (III. 31.) BM rendelettel (a továbbiakban: MÓD 1. rendelet) megállapított 1. §-át a MÓD 1. rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, folyamatban lévő hazai anyakönyvezési ügyekben is alkalmazni kell."

14. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetésvégrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

14. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetésvégrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet 8. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

15. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 11/2015. (III. 31.) BM rendelethez

"4. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

I. VAL-VÉL ADATLAPOK ADATTARTALMA

A felszíni víz minőségének védelméről VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ALAPBEJELENTŐ LAP (VAL) Hatóság

Engedély érvényességi dátum

Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) - alaphatározat

Engedély száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

Adatszolgáltatás típusa

A telephelyen van EKHE/(E) PRTR köteles tevékenység

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A telephely megnevezése

2.3. Cím

2.4. A főtevékenység vagy a szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Kapcsolattartó személy adatai

3.1. Név

3.2. Beosztás

3.3. Értesítési cím

3.4. Telefon

3.5. Fax-szám

3.6. E-mail

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1. Benyújtott lapok száma

Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai (VAL-ENG)

KÜJ

KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1. Szennyvíz mennyiség

I. 1. Engedélyezett szennyvíz összes mennyisége (m3/nap)

2. Szennyvíztisztító mű Ipari szennyvíz tisztító mű

Kommunális szennyvíztisztító telep

Tisztítást nem igénylő használt víz

Egyéb

2.1. Ipari szennyvíz tisztító mű

Engedélyezett kapacitás (m3/nap)

2.1.1. Fizikai-kémiai kezelés (m3/nap)

Fázis szétválasztás

Szűrés

Ülepítés

Zsír és olajfogó

pH beállítás

Koagulálás

Flotálás

Egyéb

2.1.2. Biológiai kezelés (m3/nap)

II. fokú

III. fokú

2.2. Kommunális szennyvíztisztító mű

Kommunális szennyvíztisztító mű agglomerációjának központi települése

Kommunális szennyvíztisztító mű agglomeráció VOR kódja

Kommunális szennyvíztisztító mű engedélyezett kapacitása (m3/nap)

2.2.1. Csak mechanikai tiszt. fokozat

2.2.2. Mech. és biológiai tiszt. fokozat

2.2.3. III. tisztítási fokozat összesen

Ebből:

2.2.3.1. Biológiai nitrogén eltávolítás

2.2.3.2. Biológiai foszfor eltávolítás

2.2.3.3. Kémiai foszfor eltávolítás

2.2.3.4. Fertőtlenítés

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai (VAL-ENG1_2)

KÜJ KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

3.1. Sorszám

3.2. KAJ szám

3.3. Szennyezőanyag megnevezése

3.4. Engedélyezett koncentráció

3.4.1. Mértékegység

3.5. Engedélyezett napi mennyiség (kg/nap)

3.6. Engedély száma

3.7. Engedély típusa

Szennyvíz befogadójának adatai (VAL-VHA2)

KÜJ

KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1. Kibocsátott szennyvíz befogadója

1.1. Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő megnevezése

1.1.1. Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KÜJ száma

1.1.2. A Csat. Mű. Váll. szennyvíztisztító telepének, egyéb átvevő KTJ száma

1.2. Felszíni víz (befogadók)

1.2.1. Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése

1.2.2. Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése

1.2.2.1. Elsődleges befogadó szelvényszáma (fkm)

1.2.3. Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése

2. Szennyvízhozam-mérés, Mérés megléte

2.1. Adatmeghatározás módja

2.2. Mérőberendezés típusa

2.3 Mérési módszer rövid leírása

A felszíni víz minőségének védelméről

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI ÉVES BEJELENTŐ LAP (VÉL)

Tárgyév

Hatóság

Adatszolgáltatás típusa

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység

TEÁOR besorolása

3. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

3.1. Benyújtott lapok száma

Az adatlapok tényleges kitöltési időpontja

Telephelyi és vízhasználati adatok (VÉL-VHA1)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Telephely lap

Létesítmény KTJ

1. Telephelyi adatok

1.1. Telephely alkalmazottainak száma

1.2. Éves üzemóra

1.3. Éves üzemnapok száma

2. Vízhasználat

2.1. Sorszám

2.2. Felhasznált víz megnevezése

2.3. Felhasznált víz típusa

2.4. Átlagos napi vízmennyiség (m3/nap)

Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok

(VÉL-VHA1_A)

Tárgyév

KÜJ

Telephely

KTJ

Vizsgálják a felhasznált víz minőségét?

VHA1 sorszám

1. Felhasznált víz minősége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3. Szennyező anyag megnevezése Reláció

1.4. Koncentráció

1.5. Mértékegység

Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége és mennyisége

(VÉL-VHA1_B)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Vizsgálja a tisztítóműre bemenő, tisztítás előtti szennyvíz minőségét?

A meghatározás módja

1. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz minősége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3. Szennyező anyag megnevezése

Reláció

1.4. Koncentráció

1.5. Mértékegység

2. Ipari vagy kommunális tisztítóműre bemenő szennyvíz mennyisége (m3/nap)

Szennyvízkibocsátás alapadatai

(VÉL-SZK1_1)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles tevékenység?

Kibocsátási pont KTJ

A telephely megegyezik az EKHE/(E)PRTR létesítménnyel? A telephelyen veszélyes anyagot kibocsátó tevékenység folyik? Csatolmány: A jelentésköteles kibocsátásról (az üzemnapló adatai alapján) Kibocsátott (telephelyről elvezetett) szennyező anyag minősége és mennyisége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3 Szennyező anyag megnevezése Reláció

1.4. Átlagkoncentráció

1.5. Szabványszám alponttal

1.6. Mértékegység

1.7. Adatmeghatározás módja

1.8. Használt elemzési / számítási módszer

1.9. Baleset vagy üzemzavar %

1.10. Termékre vetített mennyiség (g/t)

2. EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)

Szennyvízkibocsátás alapadatai

2. - EKHE köteles létesítmény kibocsátása (VÉL-SZK1_2)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó (EKHE) létesítmény által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége

1.1. Sorszám

1.2. KAJ szám

1.3. Szennyező anyag megnevezése Reláció

1.4. Átlagkoncentráció

1.5. Szabványszám alponttal

1.6. Mértékegység

1.7. Adatmeghatározás módja

1.8. Használt elemzési / számítási módszer

1.9. Baleset vagy üzemzavar %

1.10. Termékre vetített mennyiség (g/t)

2. EKHE hatálya alá tartozó létesítmény által kibocsátott szennyezőanyag mennyisége (kg/év)

Szennyvízkibocsátás alapadatai

3. - Veszélyes anyag kibocsátása (VÉL-SZK1_3)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Kibocsátási pont KTJ

1. Veszélyes anyag technológia alkalmazása által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége

1.1. Sorszám

1.2. Veszélyes anyagot kibocsátó technológia azonosítója

1.2.1. Technológia megnevezése

1.3. KAJ szám

1.4. Szennyező anyag megnevezése Reláció

1.5. Átlagkoncentráció

1.6. Mértékegység

1.7. Adatmeghatározás módja

1.8. Baleset vagy üzemzavar %

1.9. Termékre vetített mennyiség (g/t)

Szennyvízkibocsátás adatai 2. - Kilépő szennyvíz (VÉL-SZK2) Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

Kibocsátási pont KTJ

1. Kommunális tisztítási technológia megnevezése, kibocsátott mennyiség (m3/év)

1.1. Nincs tisztítás

1.2. Csak mechanikai tisztítás (első fok)

1.3. Mechanikai és biológiai tisztítás (másod fok)

1.4. Harmadik fokozatú tisztítás összesen

1.4.1. ebből: biológiai nitrogén eltávolítás

1.4.2. biológiai foszfor eltávolítás

1.4.3. kémiai foszfor eltávolítás

1.4.4. fertőtlenítés

1.5. Összes kibocsátott szennyvíz (m3/év)

1.6. Tisztítóműbe szállított szippantott szenny víz

2. Ipari szennyvíz tisztító műből származó víz

2.1. Fizikai-kémiai kezelés

Fázis szétválasztás

Szűrés

Ülepítés

Zsír és olajfogó

pH beállítás

Koagulálás

Flotálás

Egyéb, Egyéb válasz esetén a leírás

2.2. Biológiai kezelés

2.2.1. II. fokú

2.2.2. III. fokú

2.3. Adatmeghatározás módja

3. Szippantott szennyvíz elhelyezés megnevezése (befogadó csat. mű szolgáltató)

4. Tisztítást nem igénylő használt víz

Szennyvízkibocsátás adatai

3. - Iszap (VÉL-SZK3) Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

1. Szennyvíziszap adatok

1.1. Éves iszapmennyiség

1.1.1. térfogata (m3/év)

1.1.2. szárazanyag tartalma (tonna/év)

1.2. A keletkezett iszap szennyező anyag tartalma

1.2.1. szerves anyag: BOI5-ben kifejezve (tonna/év)

1.2.2. nitrogén (tonna/év)

1.2.3. foszfor (tonna/év)

II. ÖNELLENŐRZÉSI ADATLAPOK ADATTARTALMA

Önellenőrzési terv bejelentés/nyilvántartás (EMISZ ÖBNY Főlap)

Kérelem típusa

Hatóság

A telephelyen van EKHE/(E)PRTR köteles létesítmény?

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

2.3. Cím

3. Kapcsolattartó személy adatai

3.1. Név

3.2. Beosztás

3.3. Értesítési cím

3.4. Telefon

3.5. Fax-szám

3.6. E-mail

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1. Benyújtott lapok száma Kitöltés dátuma

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ-ÖBNY 1)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Létesítmény KTJ

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

1. Ha a befogadó felszíni víz

1.1. Kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ)

1.1.1. Kibocsátási pont szelvényszáma (fkm)

1.2. Felszíni víz (befogadók)

1.2.1. Részvízgyűjtő kódja, Részvízgyűjtő megnevezése

1.2.2. Elsődleges befogadó kódja, Elsődleges befogadó megnevezése

1.2.3. Másodlagos befogadó kódja, Másodlagos befogadó megnevezése

2. Az engedélyben elő van-e írva a befogadó vizsgálata?

2.1. Kibocsátási pont alatti KTJ (Kpa-KTJ)

2.2. Kibocsátási pont feletti KTJ (Kpf-KTJ)

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-1)

KÜJ

Telephely KTJ Engedély száma Létesítmény KTJ

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

3. Ha a befogadó közcsatorna vagy üzemi csatorna

3.1. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő neve

3.2. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KÜJ száma

3.3. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő KTJ száma

3.4. A Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő címe

4. Engedélyezett szennyvíz mennyisége (m3/nap)

5. Mintavételt és vizsgálatot végző laboratórium azonos?

5.1. Mintavételt végző laboratórium megnevezése

5.1.1. Mintavételt végző laboratórium akkreditációs száma

5.1.2. Mintavételt végző laboratórium akkreditációjának érvényessége

5.2. Vizsgálatot végző laboratórium megnevezése

5.2.1. Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs száma

5.2.2. Vizsgálatot végző laboratórium akkreditációjának érvényessége

6. Vitás kérdésekben irányadó labor megnevezése

6.1. Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációs száma

6.2. Vitás kérdésekben irányadó laboratórium akkreditációjának érvényessége

Szennyvíz befogadójának adatai (EMISZ ÖBNY-BA-2)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

7. Rövid technológiai leírás (amiből a szennyezett víz származik)

8. Mintavételi rend (a technológia figyelembevételével)

9. Mintavétel feltétele (ha indokolt)

10. Önellenőrzés gyakorisága, Egyéb választás esetén a gyakoriság meghatározása

11. A részletes önellenőrzési terv feltöltése megtörtént (Adatok/Csatolmányok kezelése menüpontban)

Vizsgálandó komponensek (EMISZ ÖBNY-K)

KÜJ

Telephely KTJ

Engedély száma

Engedély (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) érvényesség dátuma (-ig)

12. Mintavételi hely Kp-KTJ, Kpa-KTJ, Kpf-KTJ Létesítmény KTJ

12.1. Sorszám

12.2. Vizsgálandó komponens

12.2.1. megnevezése, megnevezés egyéb választás esetén

12.2.2. KAJ száma

12.2.3. mértékegysége

12.3. Vizsgálati módszer

12.3.1. megnevezése

12.3.2. szabványszáma, alponttal

12.3.3. alsó méréshatár (LOQ)

12.3.4. mérési bizonytalanság (%)

12.4. Komponens

12.4.1. kibocsátási határérték 12.4.1.1. mértékegysége

Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Főlap)

Benyújtandó a tárgyévet megelőző év november 30-áig

Kérelem típusa

Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Önellenőrzési terv adatai

3.1. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma

3.2. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

3.3. Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok 4.1. Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzés éves vizsgálati időpontjainak bejelentése jóváhagyott önellenőrzési terv mellett (EMISZ ÖVB Adatlap)

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

1. Önellenőrzési időpontok

1.0. Sorszám

1.1. Következő év önellenőrzési mintavétel

1.1.1. Kezdő dátum

1.1.2 .óó:pp

1.1.3. Végdátuma

1.1.4. óó:pp

1.2. Időpontváltozás

1.2.1. ténye

1.2.2. oka

1.3. Új Időpont megadása a jóváhagyott tervhez képest

1.3.1. Kezdődátum

1.3.2. óó:pp

1.3.3. Végdátum

1.3.4. óó:pp

1.4. Érintett mintavételi hely, kibocsátási pont

1.4.1. Kibocsátási pont KTJ, megnevezés

Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA Főlap)

Tárgyév

Kérelem típusa

Hatóság

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel)

1.2. KSH statisztikai számjel

1.3. Neve

2. Telephely

2.1. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel)

2.2. A szennyvíz kibocsátó tevékenység TEÁOR besorolása

3. Engedély adatai

3.1. Engedély száma (Vízjogi üzemeltetési vagy egyéb) - alaphatározat

3.2. Engedély száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

4. Önellenőrzési terv adatai

4.1. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma

4.2. Önellenőrzési tervet elfogadó határozat száma, ha a formátum a megadottal nem egyezik

4.3. Önellenőrzési terv érvényessége (-ig)

5. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

5.1. Benyújtott lapok száma

Kitöltés dátuma

Önellenőrzés adatszolgáltatása (EMISZ ÖA)

Tárgyév

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

1. Mintavétel

1.1. Mintavétel kezdeti dátuma és időtartama (-tól)

1.2. Mintavétel végének dátuma és időtartama (-ig)

1.3. Mintavétel típusa

1.4. Az előző önellenőrzéstől/tárgy év január 1-jétől kibocsátott, mért szennyvíz mennyisége m3/nap

1.5. Rendkívüli szennyezés miatt történt az önellenőrzés

2. Mintavételi hely (Kp) jellemzői

2.1. Mintavételi hely leírása, megnevezése

2.2. mintavételi hely KTJ, kibocsátási pont KTJ (Kp-KTJ; Kpa-KTJ; Kpf-KTJ)

3. A vizsgált komponensek

3.1. Sorszám a vizsgálandó komponensekre

3.2. A vizsgált komponens megnevezése

3.3. A vizsgált komponens

3.3.1. KAJ száma

Reláció

3.3.2. koncentrációja

3.3.3. mértékegysége

4. Csatolmány: A mérést végző laboratórium hivatalos aláírásával és pecséttel ellátott mérési jegyzőkönyvének feltöltése (Adatok/Csatolmányok kezelése menüpontban)"

Tartalomjegyzék