22/2014. (III. 12.) BM rendelet

az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró legfőbb ügyész véleményének kikérésével -,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § z) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, valamint a (8) bekezdés b) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d)-h), n), q) és x) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 8. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása

1. § A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet

a) 29. § (1) bekezdésében a "339. §-ának" szövegrész helyébe a "6:519. §-ának",

b) 29. § (3) bekezdésében a "463. §-a" szövegrész helyébe a "6:361. § (3) bekezdése" szöveg, valamint a "349. §-a" szövegrész helyébe a "6:548. §-a"

szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (3) bekezdés f) pontjában az "illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "valamint jogi személyiség nélküli szervezet" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 5. § (2) bekezdése.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében a "Polgári Törvénykönyv 685. §-ának b) pontja" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja"

b) 31. § (3) bekezdés i) pontjában a "nem vagyoni kárral" szövegrész helyébe a "személyiségi jogi jogsértéssel", valamint az "az igény" szövegrész helyébe az "igény is érvényesítésre kerül"

szöveg lép.

4. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról

4. § Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet 3. § (6) bekezdésében az "1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontjában meghatározottak szerinti közvetlen" szövegrész helyébe a "2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli" szöveg lép.

5. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosításáról

5. § A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 17. § e) és h) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok" szövegrész helyébe a "jogi személyiség nélküli szervezetek" szöveg lép.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

6. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17. § (6) bekezdés b) pontjában az "1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése" szöveg lép.

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

7. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 115. § (1) bekezdésben a "685. § b) pontja" szövegrész helyébe a "8:1. § (1) bekezdés 1. pontja" szöveg lép.

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 26. § (2) bekezdésében az "1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja" szövegrész helyébe a "2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja" szöveg lép.

9. Záró rendelkezés

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2014. március 15-én lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése 2014. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék