374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról

A Kormány a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kiváló és Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék (a továbbiakban: járadék) összegének megállapításához és folyósításához szükséges adatot (Tv. 4. §) a Központi Statisztikai Hivatal évenként, május hónapban a Magyar Közlönyben közzéteszi.

(2)[1] A nyugdíjfolyósító szerv a tárgyév január-június hónapjaira járó járadékot, a tárgyévet megelőző év december hónapjában érvényes összegben állapítja meg, illetőleg folyósítja. A tárgyév július hónapjától a járadékot már az (1) bekezdés szerinti adat figyelembevételével kell folyósítani.

(3)[2] A nyugdíjfolyósító szerv július hónapban intézkedik a (2) bekezdés szerinti, január-június hónapokra járó járadék-különbözet egy összegben történő folyósításáról.

2. §

(1)[3] A járadék megállapítása és folyósítása - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - hivatalból történik. A járadékra való jogosultságot és annak az 1. § (1) bekezdés szerinti összegét a nyugdíjfolyósító szerv állapítja meg azzal, hogy a járadékban részesülőnek az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlék folyósítása megszűnik. Az 1. § (3) bekezdése szerinti különbözet folyósításáról nem kell határozatot hozni.

(2)[4] A nyugdíjfolyósító szerv az ügyfél kérelmére állapítja meg és folyósítja a járadékot, ha az ügyfél[5]

a) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. §-ának (2) bekezdése szerinti pótlékban nem részesült,

b)[6] a kitüntetett személy özvegye vagy élettársa, de az a) pont szerinti pótlékban nem részesült.

(3)[7] A járadék megállapításához és folyósításához szükséges adatokat

a)[8] a Kiváló és Érdemes Művész címben részesülő személyek esetében a nemzetpolitikáért felelős miniszter,

b) a Népművészet Mestere díjban részesülő személyek esetén a kultúráért felelős miniszter

a cím, illetve a díj adományozását - e rendelet hatálybalépése előtt már Népművészet Mestere díjban részesült személyek esetén e rendelet hatálybalépését - követő 15 napon belül megküldi a járadékot nyugdíjfolyósító szerv részére. A kitüntető cím adományozását a nemzetpolitikáért felelős miniszter - a Népművészet Mestere cím esetében a kultúráért felelős miniszter - igazolja.[9]

(4)[10] A járadék - az igényérvényesítésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével - attól a naptól állapítható meg, amely napon a jogosultsághoz szükséges feltételek bekövetkeztek. A járadékot a jogosultsági feltételek bármelyikének megszűnését követő hónap első napjától kell megszüntetni.

(5)[11] Az özvegy járadékra jogosultságát nem érinti, ha a házastársának vagy élettársának halálát követően házasságot köt, vagy saját jogán is jogosult a járadékra. Az özvegynek a járadékra való jogosultság megállapítása érdekében a közös lakcímet kell igazolnia; ennek hiányában a nyugdíjfolyósító szerv a polgárok lakcímét nyilvántartó hatósághoz fordul. Az együttélést külön nem kell igazolni.

(6)[12] A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv havonta, az esedékesség hónapjában a nyugellátással (baleseti nyugellátással), illetőleg a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátással együtt - annak hiányában önállóan - folyósítja. A nyugellátással (baleseti nyugellátással), illetőleg a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátással együtt folyósított járadékot a nyugellátástól (baleseti nyugellátástól), illetve a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátástól elkülönítetten kell kezelni.

3. §

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a járadék iránti igény érvényesítésére, a járadék megállapítására, folyósítására, megszüntetésére, valamint a jogalap nélkül felvett járadék visszafizetésére és megtérítésére, a járadékból történő levonásra, a jogorvoslatra, a járadékban részesülő bejelentési kötelezettségére a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

4. §[13]

A járadék fedezetének, továbbá a végrehajtás ügyviteli költségeinek a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő megtérítése módjáról és időpontjáról, valamint az elszámolás rendjéről a kultúráért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a központi nyugdíjbiztosítási szerv megállapodást köt.

5. §

(1) Ez a rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2)[14]

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontjának ea) alpontja. Hatályos 2008.01.01.

[2] Módosította a 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése e) pontjának eb) alpontja. Hatályos 2008.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 393. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 394. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 294. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[8] Módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[9] A záró szövegrészt módosította a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.06.12.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 394. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 63. § d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 583. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére