84/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya az Európai Unió saját forrásainak (a továbbiakban: EU saját források) beszedésében, kiszámításában, költségvetési tervezésében, pénzügyi lebonyolításában és ellenőrzésében részt vevő, a fejezet felügyeletét ellátó szervekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

1. Európai Unió saját forrásai: az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat (a továbbiakban 2000/597/EK, Euratom határozat) 2. cikke értelmében a tradicionális saját források, az áfa alapú hozzájárulás és a GNI alapú hozzájárulás.

2. Tradicionális saját források: a 2000/597/EK, Euratom határozat 2. cikke szerinti, az Európai Közösség által a tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemre megállapított vámok, mezőgazdasági vámok (a továbbiakban: vámok), valamint a cukor-, izoglükóz- és inulin-illetékek (a továbbiakban: cukorilletékek).

3. Áfa alapú hozzájárulás: a 2000/597/EK, Euratom határozat 2. cikke értelmében a tagállam harmonizált áfa alapjára vetített, minden tagállamra egységesen alkalmazott egységkulccsal képzett összeg.

4. GNI alapú hozzájárulás: a 2000/597/EK, Euratom határozat 2. cikke értelmében a tagállami bruttó nemzeti jövedelemre vetített egységkulccsal képzett összeg.

5. Brit korrekció finanszírozásában való részvételi kötelezettség összege: a 2000/597/EK, Euratom határozat 4. cikke értelmében a tagállamok által finanszírozott brit korrekció összege, aminek alapjául szolgáló, a költségvetési egyensúlytalanságok elkerülését célzó korrekciós mechanizmus részét képezi a saját források rendszerének.

6. Harmonizált áfa alap: a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EK, Euratom tanácsi rendeletben meghatározott, minden tagállamra egységesen alkalmazott módszer alapján kiszámított áfa alap.

7. Az A-számla és az elkülönített számla (a továbbiakban: A- és B-számla): a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozatot végrehajtó 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1150/2000/EK, Euratom rendelet) 6. cikke szerint összeállított dokumentum. A dokumentum egységesített formáját a Közösségek saját forrásainak rendszere útján a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatott információ továbbítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 97/245/EK, Euratom bizottsági határozata írja elő.

8. Együttműködési megállapodás: az egyes saját forrás típusokkal összefüggő feladatok összehangolt teljesítése érdekében egymástól független szervek között kötött kétvagy többoldalú megállapodás.

II. Fejezet

INTÉZMÉNYRENDSZER

Az EU saját forrásokat koordináló intézmény

3. §

(1) Az EU saját forrásokkal összefüggő koordinációs feladatok teljesítéséért a Pénzügyminisztérium a felelős.

(2) A Pénzügyminisztérium az (1) bekezdésben hivatkozott feladatok ellátása mellett gondoskodik a 2. § 1. pontjában meghatározott EU saját források, kivéve a tradicionális saját forrásokat, valamint a 2. § 5. pontban meghatározott kötelezettség összegének a 10. §-ban meghatározott számlára történő utalásáról az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

A tradicionális saját források intézményei

4. §

(1) A tradicionális saját források közösségi jogszabályban előírt, a vámokkal összefüggő feladatok ellátásáért a Pénzügyminisztérium és a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: VPOP) a felelős.

(2) A tradicionális saját források közösségi jogszabályban előírt, a cukorilletékekkel összefüggő feladatok ellátásáért a Pénzügyminisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a felelős.

5. §

(1) A VPOP feladata az A- és B-számlák összeállítása, és gondoskodik az A-számlán feltüntetett vámbevétel összegének a 10. §-ban meghatározott számlára történő utalásáról az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

(2) Az MVH feladata

a) a cukorilletékek megállapítása, kivetése és beszedése a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban,

b) az A- és B-számlakimutatások összeállítása,

c) az A- számlán feltüntetett cukorilleték pénzügyi teljesítésével összefüggő feladatok ellátása az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikkével összhangban.

Az áfa alapú hozzájárulás intézményei

6. §

Az áfa alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló harmonizált áfa alap kiszámításával összefüggő feladatok ellátásért a Pénzügyminisztérium, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH), a VPOP, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a felelős.

7. §

(1) A Pénzügyminisztérium feladata a harmonizált áfa alap éves tervezése, a tényleges harmonizált áfa alap kiszámítása és az erről szóló jelentés összeállítása.

(2) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában a KSH feladata

a) a súlyozott átlagos áfakulcs kiszámítása, továbbá

b) a korrekciós tételek kiszámításához és

c) a kompenzációs tételek kiszámításához

adatok szolgáltatása a Pénzügyminisztérium számára.

(3) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában az APEH feladata

a) az áfa bevételekről

b) a korrekciós tételek kiszámításához és

c) a kompenzációs tételek kiszámításához

adatok szolgáltatása a Pénzügyminisztérium számára.

(4) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában a VPOP feladata

a) a hatáskörébe tartozó áfabevételekről és

b) a korrekciós tételek kiszámításához

adatok szolgáltatása a Pénzügyminisztérium számára.

(5) A tényleges harmonizált áfa alap kiszámításában a Kincstár feladata az áfa pénzforgalmi bevételekről adatok szolgáltatása a Pénzügyminisztérium számára.

A GNI alapú hozzájárulás intézményei

8. §

(1) A GNI alapú hozzájárulás meghatározásának alapjául szolgáló GNI alap számításával összefüggő feladatok ellátásáért a Pénzügyminisztérium és a KSH felelős.

(2) A GNI alap vonatkozásában

a) az előrejelzésért a Pénzügyminisztérium,

b) a tényleges GNI alap kiszámításáért a KSH

a felelős.

A brit korrekció finanszírozásának intézménye

9. §

A brit korrekció finanszírozásában való részvételi kötelezettség összegének kiszámításával, nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásért a Pénzügyminisztérium a felelős.

III. Fejezet

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

10. §

(1) A pénzügyminiszter az Európai Bizottság részére a Magyar Nemzeti Banknál "Európai Bizottság - Saját források" elnevezéssel forintszámlát (a továbbiakban: EU saját forrás számla) nyit.

(2) Az (1) bekezdésben említett számla számlakivonatait a Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyminisztérium részére - a számlatulajdonos felhatalmazása esetén - havonta megküldi.

11. §

Az EU saját források pénzügyi teljesítésre vonatkozó részletes eljárásrendet a Pénzügyminisztérium, a VPOP és az MVH belső szabályzatában rögzíti.

12. §

Az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 11. cikkében meghatározott késedelmi kamat megfizetése az adott EU saját forrás tekintetében az e rendeletben meghatározott pénzügyi teljesítésért felelős intézményt terheli.

IV. Fejezet

AZ EU SAJÁT FORRÁSOK NYILVÁNTARTÁSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS BESZÁMOLÁSI RENDJE

13. §

(1) A 2. § 3-5. pontjaiban meghatározott EU saját források elszámolása tekintetében a Pénzügyminisztériumban, a 2. § 2. pontban meghatározott tradicionális saját források tekintetében a VPOP-nál és az MVH-nál analitikus nyilvántartást kell vezetni, mely nem része az e szervezetek működésével kapcsolatos könyvvezetésnek, és nem része a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása szerinti könyvvezetésnek.

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott szervezetek az analitikus nyilvántartásaik tartalmát kötelesek úgy kialakítani, hogy annak alapján a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet által előírt adatszolgáltatásnak megfeleljenek.

14. §

A Pénzügyminisztérium, a VPOP és az MVH felelős a pénzügyi folyamatokat rögzítő nyilvántartási rendszerben lévő, saját felelősségébe tartozó pénzügyi adatok folyamatos frissítéséért, naprakészen tartásáért, valamint a rendszerbe bevitt adatok teljeskörűségéért és bizonylatokkal történő alátámasztottságáért.

V. Fejezet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

15. §

(1) Az EU saját forrásokkal összefüggő feladatok részletes meghatározása és végrehajtása érdekében az egyes EU saját források szerint a 3-4. §-ban és a 6. §-ban hivatkozott szervezetek együttműködési megállapodásokat kötnek e rendelet hatálybalépése után legkésőbb 30 napon belül.

(2) Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell az adott feladatot ellátó szervezet, illetőleg szervezeti egység megnevezését, a rá vonatkozó feladat pontos leírását és a feladat teljesítésének határidejét.

(3) Az együttműködési megállapodásokat az együttműködő felek kötelesek évente felülvizsgálni.

(4) Az e rendeletben rögzített feladatok és az együttműködési megállapodásokban meghatározott részletes feladatok végrehajtásához szükséges finanszírozási forrásokat az 1. §-ban meghatározott, a fejezetek felügyeletét ellátó szervek kötelesek biztosítani.

(5) A KSH-nak az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásához szükséges adminisztratív adatokat a statisztikai szolgálat szervei rendelkezésére bocsátják.

VI. Fejezet

ELLENŐRZÉS

16. §

(1) Az e rendelet II. fejezetében felsorolt költségvetési szervek vezetői kötelesek az EU saját források ellenőrzésének tekintetében a Közösségek saját forrásainak ellenőrzését és vizsgálatát a Bizottság felhatalmazásával ellátó ügynökök jogkörének és kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 1026/1999/EK, Euratom tanácsi rendelet, a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni és végrehajtani.

(2) Az e rendelet II. fejezetében felsorolt költségvetési szervek kötelesek az ellenőrzés érdekében az Európai Számvevőszék, valamint az Európai Bizottság illetékes szerveit, képviselőit az ellenőrzési munkájukban a helyszínen is, a megfelelő dokumentumok, számlák, nyilvántartások, egyéb igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával segíteni.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) A pénzügyminiszter az Európai Bizottság részére a Magyar Nemzeti Banknál Eurószámlát nyit.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Ez a rendelet összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a 2000/597/EK, Euratom határozattal, valamint az 1150/2000/EK, Euratom rendelettel.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék