9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet

a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó egyes külföldiek nyilvántartásba vételével és lakcímbejelentésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban, továbbá a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról rendelkező, többször módosított 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 8. §-át megelőző "A helyi nyilvántartás" alcím helyébe "A helyi szintű feladatok" alcím lép.

2. §

A Vhr. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központi hivatal gondoskodik a törvényben előírt feladatok végrehajtásához szükséges rendszertechnikai fejlesztések végrehajtásáról, ezen belül olyan rendszerek kidolgozásáról és az illetékes szervekhez történő eljuttatásáról, amelyek lehetővé teszik az adatállomány számítástechnikai módszerrel történő karbantartását."

3. §

A Vhr. 18. §-a (4) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolványt)

"b) a külföldön élő magyar állampolgárnak a külképviselet,

c) a nyilvántartásba vételre, illetve a lakcímbejelentésre irányuló eljárás során egyéb esetekben a jegyző,"

4. §

(1)[1]

(2) A Vhr. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetekben a hatósági igazolvány elvételére az érintett lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóság intézkedik. Az elvett hatósági igazolványt érvénytelenítés céljából továbbítani kell a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek."

5. §[2]

6. §

(1) A Vhr. 21. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A menekült jogállásának jogerős megszüntetéséről a menekültügyi hatóság haladéktalanul értesíti a központi hivatalt."

(2) A Vhr. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés megjelölése (8) bekezdésre változik:

"(7) Az idegenrendészeti hatóság a központi idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szerv útján haladéktalanul értesíti a központi hivatalt

a) a bevándorolt, illetve a letelepedett jogállásának megszűnéséről,

b) az EGT tartózkodási engedélyes tartózkodásra jogosító engedélye - meghosszabbítás hiányában - történő lejártáról, vagy az engedély visszavonásáról."[3]

7. §[4]

8. §

A Vhr. 32. §-ának (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A lakcímbejelentést - a 29. § (3) és a 30. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 3. számú mellékletben előírt adattartalmú bejelentőlapon kell teljesíteni. A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek és az e rendeletben meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia.

(2) A bejelentőlapon szereplő személyi adatokat a személyazonosító igazolvány, ennek hiányában a személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes okmány adattartalmával egyezően kell kiállítani. Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál

a) bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély,

b) letelepedett esetében az érvényes letelepedési engedély okmány,

c) az EGT tartózkodási engedély okmány,[5]

d) menekült esetében a menekültkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat."

9. §[6]

10. §

A Vhr. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést a jegyző feldolgozza, ezt követően a jelentőlapot haladéktalanul megküldi a központi hivatalhoz. A külképviseleti szervnek a jelentőlapot feldolgozás céljából öt munkanapon belül kell megküldenie a központi hivatalhoz."

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. §

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló, többször módosított 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzigR.) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magyar állampolgár (a továbbiakban: polgár), a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy állampolgársági adatát a személyazonosító igazolványban - az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ EN 23166) alkalmazásával - háromjegyű betűkód formájában kell feltüntetni."

12. §

A SzigR. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy személyazonosító igazolványának meghatározó alapszíne sárga."

13. §

(1) A SzigR. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő, 14. életévét betöltő polgárnak, bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványban szereplő adatait az e rendeletben meghatározott okiratokkal igazolja."

(2) A SzigR. 9. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

(4) A polgár, valamint a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy egyidejűleg csak egy érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet."

14. §

A SzigR. 10. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megszűnik az állandó személyazonosító igazolványra való jogosultság, ha)

"a) a polgár a Magyar Köztársaság területének a külföldi letelepedés szándékával történő elhagyását bejelentette;

b) a menekült menekültkénti elismerését, illetőleg a bevándorolt, a letelepedett jogállású személy tartózkodásra jogosító engedélyét visszavonták, és más jogcímen nem szerzett jogosultságot az állandó személyazonosító igazolvány kiadására;"

15. §

A SzigR. 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a § jelenlegi szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) A letelepedett jogállású személy személyazonosító igazolványát a letelepedési engedély okmányába bejegyzett érvényességi idővel megegyező érvényességgel kell kiadni."

16. §

A SzigR. 12. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[12. § (1) A jogosult részére ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha]

"a) állandó személyazonosító igazolványát ellopták, elvesztette, vagy az megsemmisült, és nem rendelkezik más, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal;"

17. §

A SzigR. 18. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal nem rendelkezik, a kérelemhez be kell mutatnia:

a) születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas - házassági - anyakönyvi kivonatát;

b) a doktori cím viselésére jogosító okiratot;

c) külföldről hazatérés esetén a magyar állampolgárságát igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványát, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;

d) a bevándorolt, a menekült és a letelepedett jogállású kérelmezőnek a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti elismerését igazoló okiratot, a letelepedési engedély okmányt, továbbá a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt."

18. §

A SzigR. 18. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy akkor köteles az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okirat bemutatására, ha születését, illetve házasságkötését Magyarországon anyakönyvezték.

(3) A menekült jogállású személy nem kötelezhető útlevelének bemutatására. A bevándorolt és a letelepedett személynek a kérelméhez be kell mutatnia a külföldi hatóság által kiállított útlevelét, ha azzal rendelkezik."

19. §

A SzigR. 23. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3) bekezdés megjelölése (5) bekezdésre változik:

"(3) A személyazonosító igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani.

(4) Amennyiben az (1) és (2) bekezdés szerint végrehajtott adategyeztetéskor a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, vizsgálni kell az eltérés okát, és indokolt esetben a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatait haladéktalanul helyesbíteni kell. A helyesbítést magyar állampolgár, illetve olyan külföldi esetében, akinek anyakönyvi eseményét Magyarországon anyakönyvezték, kizárólag anyakönyvi okirat alapján - szükség esetén az illetékes anyakönyvvezető megkeresésével - lehet elvégezni. Az anyakönyvvezető a megkeresésnek soron kívül köteles eleget tenni."

20. §

A SzigR. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A polgár, a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző a személyazonosító igazolványt határozattal visszavonja, ha

a) a személyazonosító igazolványt jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították;

b) a polgár, illetőleg a bevándorolt, a letelepedett vagy menekült jogállású személy az arra való jogosultság megszűnését követően az állandó személyazonosító igazolványt az igazolvány elvételre jogosult hatóságnak nem adta át."

21. §

(1) A SzigR. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bevándorolt és a letelepedett utóneveként a megfelelő magyar utónevet kell bejegyezni, ha a bevándorlási engedély, illetve a letelepedési engedély okmány, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás azt tartalmazza."

(2) A SzigR. 30. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az írásképtelen polgár, bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személy személyazonosító igazolványának aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz."

22. §

A SzigR. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a polgár, a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon - felhívásra - bemutatni, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetőleg az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni.

(2) A személyazonosító igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni, vagy biztosítékul adni, illetőleg átvenni nem szabad.

(3) A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett polgár, bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személy személyazonosító igazolványának kiadásával, használatával, birtokban tartásával kapcsolatos kötelezettségek a törvényes képviselőt terhelik."

23. §

A SzigR. 33. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A körzetközponti jegyző visszaadja a talált személyazonosító igazolványt, ha az a 28. § (1) bekezdés szerint nem tekinthető érvénytelennek, és a polgár, a bevándorolt, a letelepedett vagy menekült jogállású személy új állandó személyazonosító igazolványt még nem kapott.

(3) A talált személyazonosító igazolványt a körzetközponti jegyző postai úton küldi meg az arra jogosultnak. Ha a polgár, bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállású személy a személyazonosító igazolványt postai úton, illetőleg felhívásra személyesen sem veszi át, a körzetközponti jegyző az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetéséről."

24. §

(1) A SzigR. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogosultság megszűnésétől számított 8 napon belül le kell adni az állandó személyazonosító igazolványt a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek vagy - külföldi tartózkodás esetén - a külképviseletnek, ha az arra való jogosultság megszűnt. A 10. § b) pontjában foglalt esetben a bevándorolt és a letelepedett a személyazonosító igazolványát a lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti szervnél adja le, amely azt a lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek küldi meg."

(2) A SzigR. 34. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az átlyukasztással (és könyv formátumú okmány esetén az adatoldalakon elhelyezett "érvénytelen" bélyegzőlenyomattal) érvénytelenített állandó személyazonosító igazolványt - ilyen irányú kérelem esetén - a polgár, a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy részére vissza kell adni.

(6) Az elhalt állandó személyazonosító igazolványát a hozzátartozó ilyen irányú kérelme esetén - érvénytelenítve - vissza kell adni.

(7) Nem adható vissza az érvénytelenített állandó személyazonosító igazolvány, ha az hamis vagy meghamisították."

25. §

A SzigR. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "39. § Az. elhalt személyazonosító igazolványát a gyógyintézet, vagy az elhalt hozzátartozója a haláleset bejelentésekor köteles az illetékes anyakönyvvezetőnek leadni, aki azt - a haláleset helye és ideje, valamint az anyakönyvi folyószám közlésével - megküldi a haláleset helye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek."

26. §

A SzigR. 40. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A polgár, a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású személy kérelmére, saját adatairól kivonatot vagy másolatot kell adni. Nem adható tájékoztatás az arra törvényben felhatalmazott szerv részéről elhelyezett jelzés tényéről, tartalmáról és az az alapján tett intézkedésekről, ha azt az adott szervre vonatkozó törvény kizárja."

27. §[7]

28. §[8]

29. §[9]

30. §[10]

31. §[11]

Záró rendelkezések

32. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2004. február 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Vhr. 1. §-ának "vagy területi" szövegrésze, 3. §-ának (4) bekezdéséből a "vagy érvényes személyazonosító igazolvánnyal" szövegrész, 19. §-a (3) bekezdésének c) pontja, 26. §-ának (6) bekezdése, 35. §-a (1) bekezdésének, valamint 36. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata.

(2) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba e rendelet

a) 5. §-ában a Vhr. 21. §-a (1) bekezdését módosító rendelkezésből az "és a külön törvényben meghatározott EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező polgár (a továbbiakban: EGT tartózkodási engedélyes) " szövegrész,

b) 6. §-a (2) bekezdésében a Vhr. 21. §-a (7) bekezdésének b) pontja,

c)[12]

d) 8. §-ában a Vhr. 32. §-a (2) bekezdésének c) pontja,

e)[13]

f)[14]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 117/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Módosította az e rendelet 32. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Módosította az e rendelet 32. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2004.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A 27. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.01. A §-t hatályon kívül helyezte a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2004.06.20.

[8] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2004.06.20.

[10] Hatályon kívül helyezte a 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2004.06.20.

[11] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék