117/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12. §-ának (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[A központi hivatal első fokú hatósági jogkörében]

"e) dönt a honosított, visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) polgár nyilvántartásba vételéről, adatainak helyesbítéséről, módosításáról, törléséről, valamint személyazonosító igazolványa, továbbá személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványa kiadásáról, vagy visszavonásáról;

f) felveszi a nyilvántartásba a letelepedési engedéllyel rendelkező (a továbbiakban: letelepedett) polgár személyi- és lakcímadatait."

2. §

A Vhr. a következő 15/A. §-sal egészül ki: "15/A. § (1) Amennyiben első fokon a központi hivatal jár el, az Nytv. 4. §-a (3) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott eljárásokban - az Nytv. 17-24/A. §-a szerinti adatszolgáltatások kivételével - a döntés-előkészítés során a honosított polgár esetében a Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve által kiadott értesítésben foglalt adatokat kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók azt követően, hogy a honosított polgár az állampolgársági esküt vagy fogadalmat letette, továbbá ha a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát vesztette."

3. §

(1)[1]

(2) A Vhr. 17. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eljáró hatóság]

"b) végzi - a hatósági igazolvánnyal összefüggő ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett, igazolt - adatváltozás, illetve a hibás adat kijavítás személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetésével kapcsolatos feladatokat;"

4. §

(1) A Vhr. 18. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha] "b) arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával, továbbá a honosított polgár nyilvántartásával összefüggő eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban kerül sor;"

(2) A Vhr. 18. §-ának (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A hatósági igazolványt]

"e) a honosított polgár részére - az állampolgársági eskü letételekor - a polgármester"

[adja át.]

5. §

(1)[2]

(2) A Vhr. 21. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az állampolgársági eskü letételének kitűzött időpontjáról, illetőleg az eskü letételéről az anyakönyvvezető öt munkanapon belül értesíti a központi hivatalt.

(6) A honosítási okirat kiadásáról és a honosítási, visszahonosítási eljárásban engedélyezett névmódosításról, továbbá a magyar állampolgárság megszűnéséről a Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve haladéktalanul értesíti a központi hivatalt."

6. §[3]

7. §

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szigr.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), illetőleg - amennyiben a kérelmet nála nyújtják be, vagy ha az állandó személyazonosító igazolvány hivatalból történő kiadására a magyar állampolgárság megszerzése miatt kerül sor - a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal) jár el."

8. §

A Szigr. a következő 28/A-28/B. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az állandó személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása

28/A. § (1) Hivatalból állandó személyazonosító igazolványt kell kiadni annak a polgárnak, aki - a köztársasági elnök által kiadott honosítási, visszahonosítási okirat alapján - az állampolgársági eskü vagy fogadalom (a továbbiakban együtt: állampolgársági eskü) letételével magyar állampolgárságot szerzett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a Központi Hivatal adja ki a Belügyminisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve által megküldött értesítésben foglalt adatokkal.

28/B. § (1) A Központi Hivatal a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt az állampolgársági eskü letételének helye szerinti települési önkormányzat polgármesterének küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak - az állampolgársági eskü letételekor - a polgármester adja át, egyidejűleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványa bevonásáról, illetőleg érvénytelenítéséről.

(2) A polgármester a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolványt a Központi Hivatalnak haladéktalanul visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló honosítási, visszahonosítási határozat hatályát vesztette."

9. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 145/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése,

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó egyes külföldiek nyilvántartásba vételével és lakcímbejelentésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet 5. §-a,

c) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet és a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 191/2004. (VI. 12.) Korm. rendelet 48. §-ának (3) bekezdése,

d) az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.