Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató által a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § o) pontja szerinti gyógyító megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiákra (a továbbiakban: technológia) terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, valamint támogatásra javasolt gyógyszereknek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.) szerinti befogadására.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az E. Alapból támogatott, valamint támogatásra javasolt gyógyászati segédeszközöknek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti befogadására.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egészségügyi technológiaértékelés: a technológiákat eredményesség/hatásosság, hatékonyság, költséghatékonyság, gazdasági és társadalmi következmények szempontjából értékelő eljárások összessége;

2. előzetes befogadási eljárás: a technológia E. Alapot terhelő finanszírozásba (a továbbiakban: finanszírozás) történő befogadhatóságának megállapítására irányuló eljárás;

3. eredményesség/hatásosság: a technológia szokásos, a valós gyakorlatot tükröző körülmények között elért egészségnyeresége;

4. gyógyszer: a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszer;

5. új gyógyszert igénylő technológia: az előzetes befogadási eljárás tárgyát képező azon technológia, amely alkalmazásához olyan gyógyszer szükséges, aminek befogadása az R1. szerinti kérelem alapján történik;

6. hatékonyság: a rendelkezésre álló forrásokból az egészségi állapotban bekövetkező legtöbb pozitív változás elérése;

7. költséghatékonyság: a befogadási döntéseknek a költséghatékonyság figyelembevételével való meghozatala, a költséghatékony egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósításának ösztönzése;

8. kritikai értékelés: az előzetes befogadás iránti kérelemhez benyújtott egészségügyi technológiaértékelési leírás tartalmi ellenőrzése, értékelése;

9.[1] orvostechnikai eszköz: az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i (EU) 2017/745 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott eszköz;

10. új eszköz: gyógyító-megelőző eljárások során használt, a betegségek diagnosztikájában és terápiájában közvetlenül alkalmazott orvostechnikai eszköz,

a) amely a kérelem benyújtását megelőzően finanszírozásban nem részesült és

b) amellyel egyenértékű eszköz sem részesült a kérelem benyújtását megelőzően finanszírozásban;

11. új indikáció: olyan betegségcsoport, amire technológia korábbi alkalmazási területe nem terjed ki;

12.[2] új orvosi eljárás: orvosi közreműködéssel vagy közvetlen orvosi irányítással végzett - az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, továbbá a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeleti szabályokban nem szereplő - egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelőző, rehabilitációs céllal végeznek új módszertan vagy technológia alkalmazásával, és amely

a) a már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest

aa) diagnosztika esetén a vizsgálati cél szempontjából releváns jellemző legalább egy paraméterrel eltérő értékét határozza meg, vagy a jellemző paraméter értékének mérési pontosságát, megbízhatóságát módosítja vagy

ab) megelőzés, terápia, rehabilitáció esetén az alkalmazásával a beteg egészségi állapotának legalább egy, az eljárás célja szempontjából releváns értékét javítja vagy

b) az egészségi állapot korábban nem vizsgált jellemzőjének meghatározására vagy az egészségi állapot, betegség korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére, javítására, romlásának megakadályozására irányul.

3. § (1)[3] Az előzetes befogadási eljárás során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) megállapítja, hogy a kérelemben megjelölt technológia, valamint az új gyógyszert igénylő technológia finanszírozásba történő befogadásra alkalmas-e.

(2) A NEAK feladatai:[4]

a) az előzetes befogadási eljárás lefolytatása,

b) javaslattétel az egészségbiztosításért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a 8. §-ban foglaltakról,

c) a miniszter tájékoztatása a kérelemben meghatározott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból való törléséből várható megtakarítás mértékéről és

d) a már befogadott technológiák körének folyamatos felülvizsgálata, javaslattétel a miniszter számára a finanszírozási paraméterek módosítására és a befogadott technológiák törlésére.

4. § (1) Az előzetes befogadás iránti kérelem

a) új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra,

b) új eszközt igénylő új orvosi eljárásra,

c) korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására

irányulhat.

(1a)[5]

(2)[6] Ha a befogadási kérelem új gyógyszert igénylő új technológia befogadására irányul, a NEAK a kérelemben foglaltakat elkülöníti és a technológiai befogadásra vonatkozó eljárást az R1. szerinti eljárással egyidejűleg lefolytatja, azzal, hogy a kérelemben foglaltakról egy határozatban dönt.

5. §[7] (1)[8] A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19/A. § (1a) bekezdésében meghatározott formában, az 1. melléklet szerinti adattartalommal a NEAK-hoz kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult képviselő jár el, úgy az eljáró személy részére adott írásbeli meghatalmazását,

c) a beküldött elektronikus adathordozón szereplő és a papír alapú adatok azonosságáról szóló nyilatkozatot, és

d) új eszközt igénylő kérelem esetében a befogadási kérelem tárgyát képező új eszköz és a kérelemhez csatolt CE-tanúsítványban szereplő eszköz azonosságáról szóló nyilatkozatot, valamint amennyiben a kérelmező nem a termék gyártója, úgy az eljáró személy/szerv részére adott írásbeli meghatalmazást.

(3)[9] A kérelmező a kérelmet vagy a személyét érintő adataiban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesíti a NEAK-ot.

(4)[10] Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, azonban a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel szükséges, a NEAK a kérelmezőt - szükség esetén két alkalommal - hiánypótlásra hívja fel.

6. § (1)[11] A NEAK a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül - ha szükséges, szakértőkénti kirendeléssel együtt - megküldi a kérelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK).

(1a)[12] A NEAK a 4. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kérelem esetében a kérelmet az NNGYK szakvéleményének kézhezvételét követő 5 napon belül véleményezés céljából - szükség esetén a szakértői kirendeléssel együtt - megküldi az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatának (a továbbiakban: tagozat), továbbá megküldheti a szakértői kirendeléssel együtt az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak. A NEAK a kérelemhez tájékoztatásul csatolja az NNGYK szakvéleményét. Ha szükséges, a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében - annak a NEAK-hoz történő megérkezésétől számított 5 napon belül - a NEAK a kérelmet szakértői véleményezés céljából megküldheti az NNGYK részére a (4) bekezdés szerinti értékelés elkészítése érdekében, valamint a tagozatnak, továbbá megküldheti az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak.

(2)[13] Az NNGYK, a tagozat, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül küldi meg a szakvéleményét a NEAK részére.

(3)[14] A tagozat a szakvéleményét a 2. melléklet szerinti értékelési kérdőív adattartalmának megfelelően adhatja meg.

(3a)[15] Amennyiben a befogadási kérelem több tagozatot is érint, úgy a NEAK a kérelmet az (1a) bekezdés alapján az egészségügyi szakmai kollégium elnökének küldi meg véleményezésre, amely alapján az egészségügyi szakmai kollégium elnöke a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(4)[16] Az NNGYK a kérelmező által benyújtott költséghatékonysági elemzés és a releváns szakirodalmi adatok segítségével kritikai értékelést készít és értékeli a kérelmet.

(4a)[17] Az Egészségügyi Tudományos Tanács - az (1a) bekezdés alapján történő megkeresése esetén - szakértőként véleményt nyilvánít arról, hogy[18]

a) a technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz klinikai értékelése alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e,

b) a technológiával végzett kutatás eredménye alapján a technológia magyarországi alkalmazása szakmai szempontból javasolt-e és

c) a technológia alkalmas-e a kérelemben foglalt célok megvalósítására.

(5)[19] A NEAK a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 3 napon belül kikéri a kérelem tekintetében az R1. szerinti Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság véleményét. Az Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság a kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül küldi meg a véleményét a NEAK részére. A NEAK az Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság véleményének kézhezvételétől számított 10 napon belül értékeli, és a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: R2.) meghatározott szakmai szempontrendszer alapján pontozza a kérelmet.

7. §[20]

8. § (1)[21] A NEAK a 6. § (5) bekezdése szerinti értékelést és pontozást követő tizenöt napon belül dönt az előzetes befogadásról.

(2)[22] A finanszírozásba való befogadásra az a technológia alkalmas, amely az R2.-ben meghatározott szakmai szempontpontrendszer alapján adható maximális pontszám 60 százalékát és a szakmai szempontrendszer kategóriáin belül az egyes kategóriákként adható pontszám 40 százalékát elérte.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előzetes befogadásról szóló határozat tartalmazza

a) a döntést arról, hogy a technológia finanszírozásba történő befogadásra alkalmas-e,

b) a technológia nevét és

c)[23] a technológia tekintetében az R2. alapján megállapított pontszámot.

(4)[24] Ha a NEAK úgy dönt, hogy a technológia a finanszírozásba történő befogadásra alkalmas, a határozat a (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a technológia OENO kódját, valamint annak megjelölését, hogy a technológiát finanszírozás ellenében csak a miniszter által rendeletben meghatározott egészségügyi szolgáltató, vagy bármely, az adott ellátás tekintetében finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató alkalmazhatja.

(5) A NEAK a (4) bekezdés szerinti határozatához kapcsolódóan javaslatot tesz a miniszternek[25]

a) a finanszírozás módjára és mértékére,

b) a finanszírozás volumenére és

c) az előzetesen befogadott technológia által kiváltott technológiák finanszírozásból való törlésére.

9. §[26]

10. §[27] A NEAK a 8. § (1) bekezdése szerinti végleges határozatot és a 8. § (5) bekezdése szerinti javaslatot, valamint a technológia költségvetési hatásszámítását a határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül megküldi a miniszternek.

11. § (1)[28] A miniszter a határozatok alapján a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény soron következő kihirdetését követően és annak figyelembevételével, a társadalombiztosítási finanszírozásra vonatkozó miniszteri rendeletek módosításával fogadhatja be a technológiákat.

(2)[29] A miniszter a határozatokat a határozatok véglegessé válásától számított három évig veheti figyelembe az (1) bekezdés szerinti befogadás során.

(3)[30] Ha a határozat a 6. § (5) bekezdése alapján megállapítja, hogy a technológia életmentő és finanszírozott alternatívával nem rendelkezik, az E. Alap számára megtakarítással jár, vagy a technológia befogadásához szükséges fedezet a (2) bekezdésben meghatározott időtartamot követően áll rendelkezésre, akkor a miniszter az (1) bekezdéstől eltérő időpontban is befogadhatja a technológiát.

12. § (1)[31] A NEAK - a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottsággal együttműködve - kidolgozza az új finanszírozási technikára vonatkozó részletszabályokat, továbbá folyamatosan felülvizsgálja a (2) és (3) bekezdés szerinti szempontok alapján a befogadott technológiákat.

(2) A NEAK az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat keretében hivatalból eljárást indít, ha[32]

a) a befogadott technológia eredményességével/hatásosságával, hatékonyságával, valamint költséghatékonyságával kapcsolatban kétség merül fel,

b) a befogadott technológia az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli vagy

c) jogszabályváltozás azt indokolja.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat szempontjából az E. Alap költségvetését aránytalanul nagy mértékben terhelő technológiának minősül az a befogadott technológia, amely esetében a tárgyévet megelőző év során elszámolt tételek összege meghaladja az összevont szakellátás előirányzat 1%-át.

(4)[33] A felülvizsgálatot követően a NEAK dönt arról, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra. A NEAK a befogadott technológia finanszírozásra való alkalmatlanságáról dönt abban az esetben, ha a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn.

(5) A (4) bekezdés szerinti határozat tartalmazza

a) a döntést arról, hogy a befogadott technológia a továbbiakban is alkalmas-e a finanszírozásra,

b) a technológia nevét és

c) a technológia OENO kódját.

(6)[34] A NEAK a (4) bekezdés szerinti döntéséhez kapcsolódóan javaslatot tesz a miniszternek a további finanszírozás módjára, mértékére és volumenére vagy a technológia finanszírozásból való törlésére.

13. §[35]

14. §[36]

15. § Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba.

16. § A 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján először a 2011. évi adatok alapján, 2011. december 31-ét követően indítható eljárás.

17. §[37] E rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdésében foglaltakat azon technológiák esetében is alkalmazni kell, amelyek befogadási határozata már véglegessé vált, de az egészségbiztosítási finanszírozásba történő tényleges befogadása még nem történt meg.

18. §[38]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

Az előzetes befogadási kérelem adattartalma

1. A társadalombiztosítási finanszírozást kérelmező adatai (orvostechnikai eszköz esetén a gyártó adatai is)

2. A kérelmező részéről a befogadási eljárás során eljáró hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy neve, beosztása, címe, elérhetőségei

3. A technológia azonosító adatai (megnevezése, leírása)

4. A technológiát meghatározó eszköz CE tanúsítványára vonatkozó adatok (megfelelőségi tanúsítvány, igazolás, gyártói nyilatkozat, a CE tanúsítványt kiadó szervezet, kapcsolódó klinikai értékelés)

5. A technológiát meghatározó eszköz ismertetése (anyaga, összetétele, alkalmazási célja, tartozékok, kiegészítők, mennyiségi és minőségi adatok, specifikált funkcionális műszaki jellemzők, használati útmutató)

6. A technológiához kapcsolódó egyéb eszközök ismertetése (osztálybesorolás, mennyiség)

7. A technológia orvos-szakmai jellemzői (alkalmazási terület, BNO és OENO besorolás, várható esetszám, technológia helye az ellátásban)

8. A technológiával kapcsolatos magyarországi tapasztalatok ismertetése

9. A technológia finanszírozási jellemzői (hasonló finanszírozott technológiák megnevezése, javasolt finanszírozási paraméterek, költségvetési hatás bemutatása, javaslat a technológia végzésére alkalmas intézményi körre, európai uniós vonatkozások)

10. A technológia hatásosságát, eredményességét, költséghatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása (kutatás, átfogó technológia-elemzés, hazai és külföldi referenciák, publikációs jegyzék, szakorvosi vélemény)

2. melléklet a 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szakmai kollégium, illetve annak tagozata értékelési kérdőívének adattartalma[39]

1. A technológia értékelése

1.1. a technológiával kapcsolatos irodalmi adatok értékelése

1.2. a technológia felkészültség-, tapasztalat-, gyakorlatigénye

1.3. a technológia gyakorlati tapasztalatai Magyarországon

1.4. a technológiához szükséges speciális technikai felszerelés, speciálisan képzett munkatársigény

1.5. Magyarországon várható esetszám

1.6. a technológia végzésére alkalmas intézményi kör, centrumok megjelölése

2. A technológia helye a terápiában

2.1. a technológia helye az ellátási sorban

2.2. kiváltott technológiák megjelölése

2.3. egyenértékű technológiák megjelölése

2.4. szükséges új protokollok megnevezése

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 164/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2021.05.26.

[2] Megállapította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 39. § - a. Hatályos 2013.07.06.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 134. §-a. Hatálytalan 2016.01.01.

[6] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[7] Megállapította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 41. § - a. Hatályos 2013.07.06.

[8] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[10] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 306. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[11] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 21. § a) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[12] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 21. § b) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[13] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[14] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 307. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[15] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[16] Módosította a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 21. § c) pontja. Hatályos 2023.08.01.

[17] Beiktatta a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[18] A nyitó szövegrészt módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 307. § c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[19] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés f)-g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 45. § a) pontja. Hatálytalan 2013.07.06.

[21] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Módosította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2013.07.06.

[23] Módosította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2013.07.06.

[24] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[27] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 307. § d)-e) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[28] Megállapította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.06.

[29] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 307. § f) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[30] Megállapította a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 38. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[31] Megállapította a 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2017.01.02.

[32] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[33] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés b) és f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 159. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 225/2010. (VIII. 12.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2010.08.17.

[36] Hatályon kívül helyezte a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 45. § a) pontja. Hatálytalan 2013.07.06.

[37] Beiktatta a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.07.02.

[39] Módosította a 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2013.07.06.

Tartalomjegyzék