324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közreműködését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintő jogszabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

A Kormány az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13. §-ának 4) pontjában, a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének a) pontjában, a 3. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában, a 4. § tekintetében a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 39. §-ának (1) bekezdésében, az 5. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-a (1) bekezdésének a)-e) és g) pontjaiban, a 6. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a 8. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Települési folyékony hulladék bebocsátási pontot a jegyző jelöli ki a szolgáltató és az illetékes vízügyi hatóság véleményének a figyelembevételével. A bebocsátási pont igénybevételéhez a szolgáltató hozzájárulása szükséges, és arra a bebocsátóval külön szerződést kell kötnie."

2. §

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[12. § (4) A külső védőövezet területén:]

"b) tilos az állattenyésztés, azonban háziállatok (kutya, macska és - korlátozott számban - baromfi) tartása megengedhető. Baromfitartás esetén az ólakat úgy kell kialakítani, hogy a talaj és talajvíz szennyeződése kizárt legyen (így például vízzáró kivitellel, zárt hulladékszállítással) . Egyes esetekben (így például 2 m-nél mélyebb talajvízszint) ellenőrzés mellett a legeltetés is megengedhető, de az állatok itatása és deleltetése a védőterületen kívül történjen;"

3. §

A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a közfürdő vízilétesítményeinek, mint sajátos építményfajtáknak a létesítéséhez, átalakításához és felújításához vízjogi vagy - egyéb vízilétesítménynek nem minősülő építmények esetén - építési engedély szükséges, az engedélyezési eljárásban külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok működnek közre."

4. §

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) Ha a településen belül az intézmények elhelyezése másként nem oldható meg, a D és az E jelű - kivételesen a C jelű - övezetben a (2) bekezdés előírásaitól el lehet térni."

5. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az elhunytat közlekedési hatósági engedély alapján, erre a célra kialakított és rendszeresített, zárt közúti halottszállító járművel szabad szállítani. A rakodótérben szállítható halottak számát a forgalmi engedélyben rögzíteni kell."

6. §[1]

7. §

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A működési engedély kiadására

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást és haemodialízist nyújtó egészségügyi szolgáltatások esetén a regionális intézet,

b) az a) pontban fel nem sorolt egészségügyi szolgáltatások esetében a kistérségi intézet

jogosult."

8. §[2]

9. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 4. §-a 2007. április 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a,

b) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes egészségügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 224/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,

c) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése,

d)[3]

e) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-a,

f) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja,

g) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. §-ának (4) bekezdése, valamint 36. §-a (5) bekezdésének második mondata,

h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet felvezető részében a ", továbbá az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (1) bekezdés a) pontjában" szövegrész,

i) a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában "a közegészségügyi és" szövegrész.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az R. 5. számú mellékletének 7. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"7. Állatot a fürdőhely területére bevinni - őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével - tilos. A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 15. § (13) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.04.08.

[3] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.

Tartalomjegyzék