Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Működési engedély

1. §

(1)[1] E rendelet vonatkozásában működési engedélyhez kötött vasúti tevékenység:

a) az országos vállalkozó vasúti tevékenység,

b) a térségi vállalkozó vasúti tevékenység,

c) az elővárosi vállalkozó vasúti tevékenység,

d) a városi vállalkozó vasúti tevékenység,

e) a helyi vállalkozó vasúti tevékenység.

(2)[2] A vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó bejelentés tartalmazza az érintett pályaszakaszok tételes felsorolását.

(3)[3] Vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó bejelentés alapján a bejelentő - ha végleges vasútbiztonsági engedéllyel is rendelkezik - jogosult

a) a saját tulajdonában, valamint a külön szerződés alapján tartós használatában vagy üzemeltetésében álló vasúti járművel pálya fenntartása céljából a vasúti pályahálózatot igénybe venni,

b) a vasúti pályahálózat működtetésével összefüggő célból áruszállítási, valamint a Vtv. 2. § 4. pont 4.15. alpontjának hatálya alá nem tartozó személyszállítási tevékenységet végezni,

c) tolatás és a kiszolgálólétesítmények használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások - ideértve a határforgalom lebonyolításával kapcsolatos, valamint a különböző vasúti pályahálózatok kölcsönös átjárhatóságának hiányából eredően szükséges szolgáltatásokat -, különösen a különböző nyomtávok miatt szükséges átrakási és tengelyátszerelési tevékenységek végzéséhez szükséges vasúti járművekkel az ott megjelölt vasúti tevékenységet végezni, és a vasúti járművekkel ebből a célból a vasúti pályán közlekedni.

(4)[4] A saját célú vasúti pályahálózatra vonatkozó bejelentéssel rendelkező vasúti társaság a vasúti járművek átadása céljából igénybe veheti azon állomás vágányhálózatából erre kijelölt és a bejelentésben külön - e cél megjelölésével - feltüntetett vágányokat, amely állomásból a saját célú vasúti pályahálózat kiágazik.

(5)[5]

(6)[6]

Üzleti jó hírnév

2. §

(1)[7] Az üzleti jó hírnévvel kapcsolatos követelménynek az a vasúti társaság felel meg, amely ellen sem csőd-, sem felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá amelynek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti vezető tisztségviselőjénél (a továbbiakban együtt: vezető) személyes megbízhatóságot kizáró ok nem áll fenn.

(2) A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha

a)[8] büntetett előéletű;

b) egyéni vállalkozói igazolványát visszavonták, amennyiben egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét;

c) vezető volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyet a cégbíróság megszüntetési eljárás során a cégjegyzékből törölt;

d)[9] a korábban vezetése alatt álló gazdálkodó szervezetet vezetői megbízatása alatt szociális, egészségvédelmi, munka-, illetve vámjogi jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkező súlyos vagy ismétlődő mulasztás miatt véglegesen elmarasztalták;

e)[10] vezető volt olyan vasúti tevékenységet folytató szervezetnél, amelynek működési engedélyét, vasútbiztonsági tanúsítványát vagy vasútbiztonsági engedélyét a vasúti igazgatási szerv, illetve a vasúti közlekedési hatóság - vezetői megbízatása alatt - véglegesen visszavonta vagy felfüggesztette;

f)[11] olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, amely a vezető tisztségviselői feladat ellátását nem teszi lehetővé;

g)[12] a bíróság jogerősen elmarasztalta a kötelező erejű kollektív szerződésekből a nemzeti jog alapján eredő kötelezettségek súlyos megsértése miatt.

(3)[13] A (2) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott kizáró okokat, az ügyben eljáró hatóság határozatának véglegessé válásától, illetve a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított öt évig, a d) pontjában foglaltakat két évig kell az engedélyezés során figyelembe venni.

(4) A személyes megbízhatóság követelményének nem felel meg az a vezető sem, akire nézve a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyike a kérelem benyújtását követően következik be.

(5)[14] A kérelmező a követelmények teljesülését a Vtv. 9. § (2) bekezdésében és az 1. mellékletben felsorolt okiratokkal köteles igazolni, az egyes engedélyek esetében az igazolásokra előírt különös feltételek figyelembevételével.

(6) Nem magyar állampolgár esetében az érintett vezető személyes jogának rendelkezései, a (2) bekezdés d) pontja esetében pedig az ott írt okokból elmarasztalt munkáltató személyes jogának rendelkezései az irányadók.

(7)[15] Ha a vasúti társaság több engedélyhez kötött tevékenységet végez, a vezetőre vonatkozó rendelkezéseket az egyes vasútszakmai tevékenységeket végző szervezeti egységeinek vezető állású munkavállalóira is megfelelően alkalmazni kell.

Pénzügyi teljesítőképesség

3. §

(1) A pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos követelménynek az az országos, valamint vasúti személyszállítási tevékenységet vasút-villamossal országos vasúti pályahálózat igénybevételével végző vállalkozó vasúti társaság felel meg,[16]

a)[17] amely - legalább a működési engedély kiadását követő 12 hónapos időtartamra - teljesíteni tudja a vasúti üzemi létesítményeinek, valamint a vasúti járműveinek és eszközeinek az illetékes hatóság által előírt biztonsági felülvizsgálatával, karbantartásával összefüggő pénzügyi kötelezettségeit,

b) amely rendelkezik a működéshez szükséges pénzügyi eszközökkel, és igazolja, hogy a működési engedély iránti kérelme benyújtását követő 12 hónapos időszakban várható pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja,

c)[18] amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési, illetve egyéb köztartozása (beleértve a vasúti közlekedési hatóság, valamint a vasúti igazgatási szerv felé fennálló tartozást is), kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes hatósággal egyezséget kötött, és

d)[19] amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt tartozása a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a pályahálózat-működtetők felé, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes szervezettel egyezséget kötött.

(2)[20] A kérelmező az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott követelmények teljesülését a 2. mellékletben felsorolt okiratokkal köteles igazolni, az egyes engedélyek esetében az igazolásokra előírt különös feltételek figyelembevételével. A vasúti igazgatási szerv a pénzügyi teljesítőképesség megítélésekor a 2. mellékletben felsorolt okiratok mellett a már működő szervezet esetében a kérelem benyújtását megelőző 2 hitelesen lezárt üzleti évre - amennyiben a szervezetnek még nincs 2 hitelesen lezárt üzleti éve, abban az esetben az első hitelesen lezárt üzleti évre - vonatkozó, a számviteli törvény előírásai szerint elkészített - a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó - éves beszámolójában foglaltakat is figyelembe veszi.

Szakmai alkalmasság

4. §

(1)[21] A szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelménynek a vasúti társaság akkor felel meg, ha - több vasúti tevékenységet végző vasúti társaság esetén az egyes vasútszakmai tevékenységeket elkülönülten végző szervezeti egysége külön-külön - rendelkezik olyan, a vasúti társaság által megnevezett szakmai vezetővel, amely alkalmas a vasúti tevékenység feletti biztonságos és megbízható ellenőrzés és felügyelet gyakorlására.

(2) A vasúti társaság az (1) bekezdés szerinti alkalmasság követelményének eleget tesz, ha

a) szervezeti és működési szabályzata a vasúti tevékenység ellátásához szükséges valamennyi szükséges szakmai vagy szervezeti hatás- és feladatkört, funkciót, valamint a tisztségviselők alkalmassági feltételeit tartalmazza,

b) az engedélyköteles tevékenységhez szükséges eszközöknek a kérelmező szervezetén kívüli más személyek vagy szervezetek által történő biztosítása, illetve az engedélyköteles tevékenységek ilyen személyek vagy szervezetek által történő végzése esetén az üzemeltetésre átvett eszközök műszaki és szakmai megfelelőségéről, valamint a polgári jogi szerződés alapján igénybe vett szervezetek, személyek szakmai alkalmasságáról teljeskörűen meggyőződött,

c) a b) pontban meghatározott eszközök, szervezetek, illetve személyek igénybevétele esetén a jogviszonyra legalább 12 hónapos időtartamra vonatkozó szerződéssel rendelkezik,

d) az engedélyköteles tevékenység ellátására igénybe vett szervezetek, személyek eljárásáért úgy felel, mintha az adott tevékenységet a saját szervezetén belül látná el,

e)[22]

(3) A kérelmező a (2) bekezdésben meghatározott követelményeket a 3. mellékletben felsorolt okiratokkal köteles igazolni az egyes engedélyek esetében az igazolásokra előírt különös feltételek figyelembevételével.

Baleseti károk megtérítésére való alkalmasság[23]

4/A. §[24] A vasúti társaság akkor alkalmas a baleseti károk megtérítésére, ha megfelel a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló kormányrendeletben foglaltaknak.

A saját célú működési engedély kiadásának eltérő feltételei

5. §[25]

Működési engedélyhez nem kötött vasúti tevékenység és a pályahálózat-működtetés bejelentése[26]

5/A. §[27]

E rendelet alkalmazásában bejelentéshez kötött vasúti tevékenységnek minősül:

1. országos vasúti pályahálózat működtetés,

2. térségi vasúti pályahálózat működtetés,

3. elővárosi vasúti pályahálózat működtetés,

4. városi vasúti pályahálózat működtetés,

5. helyi vasúti pályahálózat működtetés,

6. saját célú vasúti pályahálózat működtetés,

7. saját célú vasúti árutovábbítás,

8. iparvágányon végzett pályahálózat-működtetés,

9. iparvágányon végzett árutovábbítás,

10. keskeny nyomtávolságú vasút által végzett pályahálózat-működtetés,

11. keskeny nyomtávolságú vasút által végzett személyszállítási szolgáltatás,

12. keskeny nyomtávolságú vasút által végzett árutovábbítás,

13. múzeumvasút által végzett pályahálózat-működtetés,

14. múzeumvasút által végzett személyszállítási szolgáltatás,

15. vasúti személyközlekedtetés saját célú pályahálózaton,

16. vasúti személyközlekedtetés iparvágányon,

17. vasúti vontatás saját célú pályahálózaton,

18. vasúti vontatás iparvágányon,

19. függővasúton végzett személyszállítás,

20. függővasúton végzett árutovábbítás,

21. függővasút pályahálózat-működtetés.

5/B. §[28]

(1) A vasúti társaság a Vtv. 9/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentését a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon, az e rendeletben meghatározott tartalommal és módon nyújtja be a vasúti igazgatási szervnek.

(2) A vasúti tevékenység bejelentése esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a vasúti társaság nevét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

b) a kapcsolattartó személy nevét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

c) a tervezett vasúti közlekedési tevékenység megjelölését,

d) azon szakmai vezetők nevének és munkakörének felsorolását, akik a vasúti tevékenység feletti biztonságos és megbízható ellenőrzés és felügyelet gyakorlásáért felelősek.

(3) Pályahálózat-működtetés bejelentése esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell továbbá

a) a pályahálózat-működtető nevét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát;

b) a kapcsolattartó személy nevét, e-mail címét és telefonszámát;

c) az érintett pályahálózat megjelölését a vonalak kezdő és végpontjainak megadásával, valamint

ca) országos pályahálózat esetében a nyílt hozzáférésű pályahálózat megjelölését vonalszámmal és a vonal megnevezésével,

cb) saját célú vasúti pályahálózat és iparvágány esetében a vágányok, az igénybe venni kívánt csatlakozó és összekötő vágányok, valamint annak megjelölését, hogy a pályahálózat hol csatlakozik az országos, a térségi, az elővárosi, a helyi és a városi pályahálózathoz,

cc)[29] térségi, elővárosi, helyi és városi pályahálózat, keskeny nyomtávolságú vasút és múzeumvasút esetében a pályaszakaszok megjelölését;

d) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az adott pályahálózatnak a bejelentő a tulajdonosa vagy annak használatára és működtetésére egyéb jog vagy jogviszony alapján jogosult;

e) ha a bejelentő az általa fenntartott vasúti pályahálózathoz nem kívánja a nyílt hozzáférést más vasúti társaság részére biztosítani, az erről szóló nyilatkozatot.

(4) A bejelentéshez mellékelni kell a vasúti társaság felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasságával kapcsolatos, a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló jogszabályban meghatározott követelményeknek való megfelelésről szóló igazolást.

(5)[30]

(6)[31]

(7)[32] A bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg a vasúti igazgatási szerv a bejelentőt és a bejelentett tevékenységet nyilvántartásba veszi.

5/C. §[33]

(1)[34] Az 5/B. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében meghatározottak változása esetén a változás bekövetkeztét követő 10 napon belül az érintett vasúti társaság a megváltozott adatok vonatkozásában bejelentést tesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell

a) a benne foglalt tényállást igazoló okiratokat, nyilatkozatokat,

b) a társaság nyilatkozatát arról, hogy az 5/B. §-ban meghatározott, az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel nem érintett adatok vonatkozásában változás nem következett be,

c)[35]

(4) A bejelentés tartalmának (1) bekezdésben nem szereplő adatainak változása esetén a vasúti társaság a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül értesíti a vasúti igazgatási szervet.

5/D. §[36]

(1)[37]

(2)[38] A vasúti igazgatási szerv a bejelentő kérelmére a közhiteles nyilvántartásból a vasúti társaságot és a bejelentett tevékenységet törli. A bejelentő törlés iránti kérelmét a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon nyújtja be a vasúti igazgatási szerv részére.

A térségi, az elővárosi, a helyi és a városi működési engedély kiadásának eltérő feltételei[39]

6. §[40]

Az a vasúti társaság, amely kizárólag a Vtv. 2. § 4. pont 4.2., 4.3., 4.7. és 4.18. alpontja szerinti tevékenységet végez, abban az esetben felel meg a jó hírnév, a szakmai alkalmasság és a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére való alkalmasság követelményeinek, amennyiben eleget tesz a 2. §-ban, a 4. §-ban és a 4/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

A térségi pályahálózat kijelölése

7. §[41]

Kérelem

8. §

(1)[42] A működési engedély iránti kérelmet a vasúti igazgatási szervhez kell a jelen rendeletben meghatározott tartalommal és módon, az előírt mellékletekkel együtt benyújtani. A működési engedélyt kérelmező vasúti társaság az egyes tevékenységekre vonatkozóan külön-külön nyújt be engedély iránti kérelmet.

(2)[43]

9. §

(1)[44] Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:[45]

a) a kérelmező szervezet telefonszámát, elektronikus levelezési címét, elérhetőségét;

b) a tervezett vasúti tevékenység leírását, a kért engedélytípus megnevezését, valamint a vasúti tevékenység végzésére vonatkozó, a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződéses rendszer bemutatását és annak tartalmát;

c)[46]

(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a 2. §-ban foglalt követelmény (üzleti jó hírnév) igazolására az 1. mellékletben meghatározott okiratokat,

b) a 3. §-ban foglalt követelmény (pénzügyi teljesítőképesség) igazolására a 2. mellékletben meghatározott okiratokat,

c) a 4. §-ban foglalt követelmény (szakmai alkalmasság) igazolására a 3. mellékletben meghatározott okiratokat.

d)[47] a vasúti társaság felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére való alkalmasság külön jogszabály szerinti igazolását.

e)[48]

(3)[49]

(4)[50] A térségi, elővárosi, helyi és városi vonatkozó működési engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező igazolni köteles, hogy a kérelemben megjelölt, nem nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózat használatára jogosult.

(5)[51]

(6)[52]

(7)[53] Ha a kérelmező a 2. melléklet f) pontjában meghatározott okiratot nem csatolja, a vasúti igazgatási szerv - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

(8)[54] A kérelmet a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(9)[55]

(10)[56]

(11)[57] A kérelmező vasúti társaságnak az engedélyezési eljárásért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie.

9/A. §[58]

10. §[59]

Amennyiben más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban (a továbbiakban: EGT-állam) kiadott engedély alapján működő vasúti társaság Magyarország területén kíván olyan vasúti tevékenységet folytatni, amelynek során nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot vesz igénybe, erre vonatkozó szándékát a pályakapacitás iránti igényének benyújtását megelőzően legalább 30 nappal köteles bejelenteni a vasúti igazgatási szervnek. A bejelentéshez mellékelnie kell a más EGT-államban kiadott működési engedélyt, valamint annak igazolását, hogy a kötelező baleseti kárfedezeti képességét biztosító szerződésének hatálya Magyarországra kiterjed.

11. §

A 2. melléklet g) pontja szerinti nyilatkozatot a könyvvizsgáló, illetve könyvelő a szervezet

a) rendelkezésére álló pénzügyi eszközök (ideértve a banki követeléseket, valamint a lehetséges számlahiteleket és kölcsönöket is), részletezve azok rendelkezésre állásának mértékét és határidejét,

b) biztosítékként rendelkezésére álló eszközei és vagyontárgyai, a tartozásainak törlesztésére és egyéb felmerülő követelésekre fordítható összeg,

c) saját tőkéje,

d) vagyonával kapcsolatosan a részvényesek, az üzletrész tulajdonosok vagy más személyek különös jogai,

e) éves beszámolóból, mérlegből, eredménykimutatásból ki nem olvasható kötelezettségei,

f) meglévő járművei, ingatlanai, berendezései, felszerelései és azok értéke,

g) arra vonatkozó költségeinek a felsorolása, amelyek az engedélyköteles tevékenységekhez szükséges járművek, ingatlanok, berendezések és felszerelések beszerzéséhez szükségesek, illetve ezekre felvett kölcsönök, támogatások felsorolása,

h) adósságai,

i) vagyona terhei (a követelések határidejének és mértékének részletezésével)

figyelembevételével köteles megtenni.

Az engedély módosítása

12. §[60]

A vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre (13. §) vagy hivatalból (14. §) módosítja.

13. §

(1)[61] A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság a cégbírósági bejegyzést követő, cégbírósági bejegyzést nem igénylő egyéb változás esetében a változásnak a 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentését követő 10 napon belül köteles kérni engedélyének módosítását, amennyiben[62]

a)[63] a működési engedély kiadásánál vizsgált körülményben olyan változás következett be, amely érinti az engedélyköteles tevékenység folytatásának a feltételeit,

b) átalakul,

c)[64] a részére kiadott engedély alapján a tevékenység megkezdésére a Vtv. 9/A. § (1) bekezdése szerint nyitva álló határidő lejártát megelőzően a határidő meghosszabbítását kéri,

d)[65]

(1a)[66]

(2)[67] A vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdés c) pontjában írt határidőt kérelemre további 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy tevékenységét méltányolható okból nem kezdte meg és igazolja, hogy a meghosszabbításra irányuló kérelme benyújtásának időpontjában a vasúti társaság az engedély kiadása feltételeinek megfelel.

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelméhez mellékelni kell

a)[68] a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló okiratokat,

b) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szerződést,

c) valamennyi olyan okiratot és igazolást, amelynek tartalmában az eredeti kérelem benyújtása óta változás következett be,

d)[69] az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az engedély kiadására irányuló eljárásban már elbírált és újból be nem nyújtott okiratok tartalmában az eredeti kérelem benyújtása óta változás nem következett be.

(4) A módosítás iránti kérelemre a működési engedély iránti kérelemre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

(5)[70]

14. §[71]

A vasúti igazgatási szerv a működési engedélyt hivatalból módosítja jogszabályváltozás esetén, a jogszabályban megjelölt átmeneti határidővel.

15. §

A működési engedély módosítására irányuló eljárásra az engedélyezés szabályai megfelelően irányadók.

A működési engedélyekről, valamint a tudomásul vett bejelentéssel rendelkező vasúti társaságokról és a bejelentett vasúti tevékenységekről vezetett nyilvántartás adatai[72]

16. §[73]

(1)[74] A vasúti igazgatási szerv a működési engedéllyel és a tudomásul vett bejelentéssel rendelkező vasúti társaságokról elektronikus nyilvántartást vezet.

(2)[75] A nyilvántartás tartalmazza

a) a vasúti társaság elnevezését, cégjegyzékszámát, székhelyét vagy telephelyét;

b) a működési engedélyt kiadó döntés azonosítóját, kiadmányozásának dátumát;

c) a bejelentés tudomásulvételének tényét és dátumát;

d) a vasúti társaság által végzett vasúti tevékenység megnevezését;

e) a működési engedélyben meghatározott tevékenység szüneteltetésének tényét és kezdő dátumát;

f) a működési engedély felfüggesztésének tényét és dátumát;

g) az ideiglenes működési engedély kiadásának tényét és dátumát;

h) az a)-g) pontban felsorolt adatok törlésének tényét és időpontját.

(3) A vasúti igazgatási szerv a nyilvántartásban kezelt adatokat azok törlésétől számított tíz évig megőrzi.

A működési engedéllyel rendelkezők és a bejelentők adatszolgáltatási kötelezettsége[76]

17. §

(1)[77] A működési engedély megszerzésére köteles vasúti társaság köteles a vasúti igazgatási szervnek az erre vonatkozó döntésének meghozatalát követő 15 napon belül írásban bejelenteni

a) ha a vasúti társaság más vasúti társasággal olyan kapcsolatot alakít ki, amelynek révén a másik vasúti társaságban a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti többségi befolyással vagy a tőkepiacról szóló törvény szerinti befolyásoló részesedéssel (a továbbiakban együtt: többségi befolyásszerzés) rendelkezik,

b) ha a 4. § (1) bekezdés szerinti irányító szerve összetételében változás áll be,

c) ha a nyílt hozzáférés alól mentesített vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság a pályahálózat használatát más vasúti társaság részére lehetővé teszi,

d)[78]

e)[79] az a)-c) pontokon felül minden olyan változást, amely érinti a működési engedély kiadásának, valamint az engedélyköteles tevékenység gyakorlásának feltételeit.

(2)[80] A bejelentéshez mellékelni kell a benne foglalt tényállást igazoló okiratot, nyilatkozatot, azzal, hogy az okirat benyújtására a 9. § (7) és (9) bekezdései irányadóak.

(3)[81] A vasúti társaság a Vtv. 9/E. §-ában foglaltak alapján évente - a vasúti igazgatási szerv részére május 31. napjáig megküldött írásbeli beszámolójában a vasúti igazgatási szerv által erre rendszeresített nyomtatványon - igazolni köteles a működési engedély kiadása feltételeinek való folyamatos megfelelést. A vasúti társaság e kötelezettségének - a működési engedély kiadásának évét követően - minden év május 31. napjáig tesz eleget. A nyomtatványhoz mellékelni kell a következőket:[82]

a) azoknak a dokumentumoknak a másolatát, amelyek tartalmában a működési engedély kiadása vagy a legutolsó írásbeli beszámoló benyújtása óta változás következett be, és

b) a vasúti társaság nyilatkozatát, hogy az engedélyezési eljárásban elbírált és ismételten benyújtásra nem kerülő dokumentumok tartalmában a működési engedély kiadása iránti eljárás óta változás nem következett be.

(3a)[83] A bejelentésre kötelezett vasúti társaság köteles a vasúti igazgatási szervnek az erre vonatkozó döntésének meghozatalát követő 15 napon belül írásban bejelenteni

a) ha a vasúti társaság más vasúti társasággal olyan kapcsolatot alakít ki, amelynek révén a másik vasúti társaságban a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti többségi befolyással vagy a tőkepiacról szóló törvény szerinti befolyásoló részesedéssel (a továbbiakban együtt: többségi befolyásszerzés) rendelkezik,

b) ha a nyílt hozzáférés alól mentesített vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság a pályahálózat használatát más vasúti társaság részére lehetővé teszi, valamint

c) az a)-b) pontokon felül minden olyan változást, amely érinti az 5/A. § szerinti bejelentés tartalmát.

(4)[84] A vasúti igazgatási szerv ellenőrzési feladatai ellátásához jogosult az engedéllyel, valamint a tudomásul vett bejelentéssel rendelkező vasúti társaságok számára eseti és rendszeres - a vasúti igazgatási szerv által meghatározott formában, csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) teljesítendő - adatszolgáltatási kötelezettséget előírni.

(5) Az adatszolgáltatási kötelezettség az alábbiakkal kapcsolatosan rendelhető el:

a) a Vtv. 8. §-ának (1) bekezdésében, valamint e rendelet 2-4. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelés vizsgálata;

b) a működési engedélyben előírtaknak való megfelelés vizsgálata;

c) az engedélyezett tevékenység szüneteltetésének felülvizsgálata;

d) a működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság jogi helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságban történő többségi befolyásszerzésre, valamint a működési engedéllyel rendelkező vasúti társaság más vasúti társaságban történő többségi befolyásszerzésére;

e)[85] más EGT-államban kiadott engedély alapján Magyarország területén engedélyköteles tevékenységet folytató vasúti társaság Vtv. szerinti tevékenységének vizsgálata;

f)[86]

g)[87] a Vtv. 9/F §-a szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vizsgálata.

(6)[88] A vasúti társaság az adatszolgáltatási kötelezettségének a vasúti igazgatási szerv által előírt formában és módon, az elrendelt határidőben köteles eleget tenni.

(7)[89] A nyílt hozzáférésű pályahálózatot működtető vasúti társaság, illetve vertikálisan integrált vállalkozás - külön jogszabály vagy a vasúti igazgatási szerv által előírt adatszolgáltatási kötelezettség alapján - más vasúti társaság, illetve piaci szereplő részére a fennálló forgalommal és a vasúti pálya aktuális állapotával kapcsolatosan köteles adatokat szolgáltatni, és az előírt adatokat, illetve információkat korlátozás nélkül, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.

Átmeneti és záró rendelkezések

18. §[90]

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

19. §[91]

Azok a Vtv. 6. § (8) bekezdése szerinti vasúti társaságok, amelyek a tevékenységük megkezdését a Vtv. 6. § (9) bekezdése alapján a vasúti igazgatási szerv részére 2011. december 31-ig bejelentették, kötelesek az 5/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat 2012. április 30-ig a vasúti igazgatási szerv részére megadni, valamint az 5/A. § (2) bekezdésében meghatározott okiratokat a vasúti igazgatási szerv részére átadni. A vasúti igazgatási szerv ezeket a vasúti társaságokat e kötelezettségükről 2012. március 15-ig tájékoztatja.

19/A. §[92]

E rendeletnek az egyes vasúti közlekedési miniszteri rendeletek módosításáról szóló 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1-8. és 10-13. §-val megállapított 1. § (1) bekezdésének, 2. § (2) bekezdés a) és f) pontjának, 2. § (5) bekezdésének, 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjának, 3. § (2) bekezdésének, 4/A. §-ának, 5/A-5/D. §-ának, 6. §-ának, 9. § (1) és (4) bekezdésének, 13. § (1) bekezdés a) és c) pontjának, 17. § (4) bekezdésének, 17. § (5) bekezdés g) pontjának, 17. § (7) bekezdésének, 20. § (1) bekezdés a) pontjának, 1. melléklet a) pontjának, 2. melléklet b), d), f), g) és h) pontjának rendelkezéseit kizárólag a Módr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19/B. §[93]

E rendeletnek a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosításáról szóló 10/2019. (V. 29.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (2) bekezdés g) pontját, 2. § (3) bekezdését, 5/A. §-át, 13. § (1a) bekezdés d) pontját és 17. § (7) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20. §[94]

(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlament és tanácsi irányelv,

b)[95] az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 14-i (EU) 2016/2370 európai parlamenti és tanács irányelv 1. cikk 9. pontja.

c)[96]

(2) Ez a rendelet a vasútiinfrastruktúra-kapacitás kérelmezőire vonatkozó kritériumokról és a 870/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. január 6-i 2015/10/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

A jó hírnév igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) a 2. § (2) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott állapotok fenn nem állása igazolására hatósági bizonyítvány;[97]

b) a kérelmező szervezet cégjegyzékszámára vonatkozó nyilatkozata;

c) a 2. § (1) bekezdésben és (2) bekezdés b)-e) és g) pontjaiban meghatározott személyes megbízhatóságot kizáró okokra vonatkozóan a kérelmező nyilatkozata.[98]

2. melléklet a 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

A pénzügyi teljesítőképesség igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a)[99]

b) működő szervezet esetében az engedély iránti kérelem benyújtásának évére és az azt követő üzleti évre vonatkozó könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv, amely mérleg-tervet, eredménykimutatás-tervet, cash flow-tervet és szöveges részt is tartalmaz; amennyiben a kérelem benyújtása a benyújtást megelőző üzleti év hiteles lezárása előtt történik, a kérelem benyújtását megelőző üzleti év könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló terve,[100]

c) újonnan alapított szervezet esetében az első két üzleti évre, de legalább 12 hónapra vonatkozó könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti terv;

d) a szervezet vezetőjének nyilatkozata, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, hogy a szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a működési és üzleti, és beszámoló tervére alapozva legalább 12 hónapig meg tud felelni a pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;[101]

e) pénzintézet nyilatkozata a kérelmező fizetés és hitelképességéről (pl. bankinformáció, a számlavezető bank nyilatkozata az ügyfél fizetési fegyelméről, sorbanállásairól, fizetési kötelezettségei teljesítéséről);

f) köztartozásmentes nyilatkozat arról, hogy a vállalkozásnak nincsen 6 hónapnál régebbi adó-, vám-, járulékfizetési vagy más köztartozása, illetőleg a tartozása megfizetésére kötött egyezségi okirat;[102]

g) könyvvizsgálói nyilatkozat, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, hogy a szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a működési és üzleti, és beszámoló tervére alapozva legalább 12 hónapig meg tud felelni a pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;[103]

h) a kérelmező nyilatkozata, hogy a társaságnak nincs 6 hónapnál régebbi lejárt tartozása (figyelemmel az esetleges egyezségi iratra is a tartozások megfizetésére) a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a pályahálózat-működtető vasúti társaság felé.[104]

3. melléklet a 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez[105]

A szakmai alkalmasság igazolására szolgáló okiratok jegyzéke

a) Szervezeti működési szabályzat, szakmai összefüggéseket bemutató szervezeti ábra és döntési-hatásköri lista;

b) szakmai vezetők felsorolása, szakképesítése és az általuk korábban betöltött munkakörök betöltésének időszakát (évet és hónapot megjelölve) tartalmazó szakmai önéletrajza;[106]

c) szakmai vezetők nyilatkozata a felelősségvállalásról, beleértve a felelősségvállalást a külső vállalkozók megválasztásáért;

d) a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerződés;

e) más engedélyköteles vasúti tevékenységet végző társaságokban való többségi befolyásszerzés vagy tulajdonrészesedés bemutatása.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[2] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[3] Megállapította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.06.13.

[4] Megállapította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.06.13.

[5] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2019.06.13.

[6] Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.02.23.

[7] Módosította a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[8] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[9] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[10] Módosította az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[11] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[12] Beiktatta a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.06.13.

[13] Megállapította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.06.13.

[14] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[15] Módosította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2013.06.06.

[16] A nyitó szövegrészt módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[17] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[18] Módosította a 8/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 2. §-a, és 3. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[19] Módosította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2015.10.15.

[20] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[21] Módosította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2013.06.06.

[22] Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2013.06.06.

[23] Az alcímet beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[24] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[25] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § a) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[26] Az alcímet megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[27] Megállapította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.06.13.

[28] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[29] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[30] Hatályon kívül helyezte a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2024.01.03.

[31] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 8. § b) pontja. Hatálytalan 2019.06.13.

[32] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 27. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[33] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[34] Módosította a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2024.01.03.

[35] Hatályon kívül helyezte a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.03.

[36] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 5. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[37] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 8. § c) pontja. Hatálytalan 2019.06.13.

[38] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 28. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[39] Az alcímet megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[40] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 6. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[41] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § b) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[42] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 29. § b) pontja. Hatályos 2021.04.14.

[43] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 48. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[44] Megállapította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.02.23.

[45] A nyitó szövegrészt módosította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 12. § b) pontja. Hatályos 2015.10.15.

[46] Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 8. § f) pontja. Hatálytalan 2013.06.06.

[47] Módosította a 12/2014. (III. 14.) NFM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2014.03.15.

[48] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § c) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[49] Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 8. § f) pontja. Hatálytalan 2013.06.06.

[50] Módosította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 12. § c) pontja. Hatályos 2015.10.15.

[51] Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 8. § f) pontja. Hatálytalan 2013.06.06.

[52] Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 8. § f) pontja. Hatálytalan 2013.06.06.

[53] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 48. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[54] Módosította a 8/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 29. § c) pontja. Hatálytalan 2021.04.14.

[56] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 48. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[57] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 48. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § d) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[59] Megállapította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 3. § - a. Hatályos 2012.02.23.

[60] Módosította a 8/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.07.01.

[61] Megállapította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.06.06.

[62] A nyitó szövegrészt hatályon kívül helyezte a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. § d) pontja. Hatálytalan 2024.01.03.

[63] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[64] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[65] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § e) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[66] Hatályon kívül helyezte a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 2. § e) pontja. Hatálytalan 2024.01.03.

[67] Módosította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2013.06.06.

[68] Megállapította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.06.06.

[69] Módosította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.02.23.

[70] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 48. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[71] Megállapította a 23/2013. (V. 22.) NFM rendelet 6. § - a. Hatályos 2013.06.06.

[72] Az alcímet megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 53. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[73] Beiktatta a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 53. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[74] Megállapította a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.03. A módosító rendelkezés beiktatásról rendelkezett, azonban a 16. § már tartalmazott (1) bekezdést, így annak szövegét a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően megállapítottuk. A módosítás érvényessége kétséges.

[75] Megállapította a 38/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.01.03. A módosító rendelkezés beiktatásról rendelkezett, azonban a 16. § már tartalmazott (2) bekezdést, így annak szövegét a jogalkotó feltehető szándékának megfelelően megállapítottuk. A módosítás érvényessége kétséges.

[76] A cím szövegét megállapította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.02.23.

[77] Megállapította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.02.23.

[78] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 8. § d) pontja. Hatálytalan 2019.06.13.

[79] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[80] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § f) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[81] Megállapította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.02.23.

[82] A nyitó szövegrészt módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § g) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[83] Beiktatta az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.02.23.

[84] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[85] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 51. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 8. § e) pontja. Hatálytalan 2019.06.13.

[87] Módosította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2015.10.15.

[88] Módosította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § f) pontja. Hatályos 2015.10.15.

[89] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § h) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[90] Módosította a 8/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.07.01.

[91] Beiktatta az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 6. § - a. Hatályos 2012.02.23.

[92] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 9. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[93] Beiktatta a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2019.06.13.

[94] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.10.15.

[95] Beiktatta a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2019.06.13.

[96] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § g) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[97] Beiktatta az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[98] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § i) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[99] Hatályon kívül helyezte az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 13. § h) pontja. Hatálytalan 2015.10.15.

[100] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § j) pontja. Hatályos 2019.06.13.

[101] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[102] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[103] Megállapította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2015.10.15.

[104] Módosította az 59/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 12. § f) pontja. Hatályos 2015.10.15.

[105] Megállapította az 5/2012. (II. 15.) NFM rendelet 7. § - a. Hatályos 2012.02.23.

[106] Módosította a 10/2019. (V. 29.) ITM rendelet 7. § k) pontja. Hatályos 2019.06.13.

Tartalomjegyzék