123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet

a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a felnőttképzési normatív támogatást (a továbbiakban: támogatás) igénylő, az Fktv. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti képzést folytató akkreditált felnőttképzési intézményre (a továbbiakban: felnőttképzési intézmény), valamint a támogatással megvalósuló képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőttre.

(2) A támogatás a 3. §-ban meghatározott képzésben részt vevő azon fogyatékkal élő felnőtt után vehető igénybe, akinek a képzése más állami támogatásban nem részesül.

(3)[1] A támogatásban kizárólag a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) a felnőttképzés támogatásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: támogatási megállapodás) kötő felnőttképzési intézmény részesülhet.

(4) A támogatási megállapodás megkötését megelőzően közzétett hirdetésben a felnőttképzési intézmény nem hivatkozhat az e rendelet alapján nyújtott támogatásra.

(5) E rendelet alkalmazásában

a) fogyatékkal élő felnőtt: az Fktv. 29. §-ának 8. pontjában meghatározott, e rendelet 5. számú mellékletének megfelelő fogyatékossági igazolással rendelkező azon személy, akinek a fogyatékosságra vonatkozó adatait az Fktv. mellékletének 1. pontja alapján a felnőttképzési intézmény kezeli;

b) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből a fogyatékkal élő felnőtt - e rendelet alapján támogatott - képzéséhez nyújtott, az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, különös tekintettel a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott képzési célú támogatásokra;

c) képzési óraszám: az Fktv. 3. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott képzések időtartamának tanórában kifejezett egysége, amely időtartam a vizsgáztatást nem foglalja magában;

d) tanóra: a képzés legalább 45 percet elérő időtartamú egysége;

e) képzés lezárása: a képzés sikeres vizsgával történő befejezése;

f)[2] naptári év: az az év, amelyre vonatkozóan a miniszter a felnőttképzési intézménnyel az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatási megállapodást megköti.

A támogatás mértéke, tartalma és feltételei

2. §

(1) A támogatás éves előirányzatát, valamint a naptári évre vonatkozóan egy főre és egy tanórára vetítetten nyújtható fajlagos mértékét a naptári évben hatályos költségvetési törvény határozza meg.

(2) A felnőttképzési intézmény részére a naptári évre vonatkozó támogatás a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőttek tervezett összlétszáma és a képzés naptári évre jutó óraszáma alapján kerül megállapításra.

3. §

(1) A támogatás a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének támogatására, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén a - külön jogszabályban meghatározott - vizsga- és vizsgáztatási díjra (a továbbiakban együtt: vizsgadíj) igényelhető.

(2) Az OKJ-ban nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés, valamint általános és nyelvi képzés esetén a képzés díja magában foglalja vizsgadíjat is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott képzés a képzésben részt vevő számára díjmentes, így a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőttől díj - a nyelvi képzéshez szükséges tankönyv és a pótvizsga(ák) díjának kivételével - nem kérhető.

A támogatás igénylése

4. §

(1) A felnőttképzési intézmény a naptári év első félévében, illetve a második félévében induló képzésekre vonatkozó támogatást az 1. számú mellékletben meghatározott képzésenként kitöltött igénylőlap alapján igényelheti, az éves képzési tervében feltüntetett, a 3. § alapján támogatható képzéseiben részt vevő fogyatékkal élő felnőttek után.

(2)[3] A felnőttképzési intézménynek a naptári év első félévében induló képzésekre vonatkozóan a naptári évet megelőző év november 15. napjától december 15. napjáig, a naptári év második félévében induló képzésekre vonatkozóan a naptári év április 15. napjától május 15. napjáig kell az (1) bekezdés szerinti igénylőlapokat a miniszterhez benyújtania.

(3)[4] A naptári évre vonatkozóan első alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell:

a)[5]

b)[6] nem gazdasági társasági formában működő felnőttképzési intézmény esetén a nyilvántartására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel, egyéb felnőttképzési intézmény esetében a létesítő okirat hiteles másolatát;

c) a felnőttképzési intézménynek az igényléssel érintett naptári évre vonatkozó, az Fktv. 15. §-a szerinti képzési tervének cégszerűen hitelesített másolati példányát;

d) fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, illetve OKJ-ban nem szereplő szakmai képzése esetén az e programokra vonatkozó akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát.

(3a)[7] Ha a felnőttképzési intézmény cégjegyzékben nyilvántartott cég, a cégkivonatot a miniszter a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(4)[8] Ha a felnőttképzési intézmény nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti igényléshez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a felnőttképzési intézmény - az igénylése benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

(5)[9] A naptári évben ugyanazon felnőttképzési intézmény által benyújtott újabb igényléshez a (3)-(4) bekezdés szerinti mellékletek közül

a)[10] a (3) bekezdés b) pontjában - kivéve a létesítő okiratot - és (4) bekezdésben meghatározott dokumentumot ismételten csatolni kell,

b) a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumokat kizárólag akkor kell csatolni, ha azok adattartalmában változás történt.

5. §

(1) A felnőttképzési intézmények által a 4. § szerint benyújtott, a támogatás feltételeinek megfelelő támogatási igényeket - a támogatás éves előirányzata mértékéig - az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:

a) a naptári évet megelőző év(ek)ben támogatásban részesített és a naptári évre is áthúzódó képzésekre vonatkozó igényeket,

b) szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismeretek elsajátítására irányuló általános képzésekre vonatkozó igényeket,

c) az OKJ-ban szerepelő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésekre vonatkozó igényeket,

d) nyelvi képzésekre vonatkozó igényeket,

e) az a)-d) pontokba nem tartozó általános és szakmai képzésekre vonatkozó igényeket.

(2)[11] Amennyiben az igényelt támogatások összege meghaladja a naptári évre meghatározott támogatási előirányzat mértékét a nyújtható támogatásokról - az (1) bekezdésben meghatározott sorrend figyelembevételével - a miniszter dönt.

6. §

(1)[12] A miniszter - a támogatás valamennyi feltételének fennállása esetén - a naptári év első félévére vonatkozóan benyújtott igények esetén január 31. napjáig, a naptári év második félévére vonatkozóan benyújtott igények esetén június 15. napjáig, illetve az 5. § (2) bekezdés esetén a miniszter döntését követő huszonegy napon belül a felnőttképzési intézménnyel támogatási megállapodást köt, amennyiben a felnőttképzési intézmény - a miniszternek a támogatásban ténylegesen részesülő képzésekről szóló értesítése kézhezvételétől számított nyolc napon belül - megküldi az igénylésekben szereplő képzéseken részt vevő fogyatékkal élő felnőttek névsorát. A képzésben részt vevőket betűrendben, sorszámozva feltüntető formátumú névsort képzésenként, cégszerűen aláírva kell megküldeni.

(2)[13] Hiányosan benyújtott vagy pontatlanul kitöltött igénylőlap esetén, továbbá ha a képzésben részt vevő felnőttek névsorát a felnőttképzési intézmény nem küldi meg, a támogatási megállapodás megkötésére - az (1) bekezdéstől eltérően - a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától számított 30 napon belül kerül sor. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a második hiánypótlásra történő felhívásnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a miniszter a hiánypótlással érintett képzésre vonatkozóan nem köt megállapodást.

(3) Nem köthető támogatási megállapodás

a) hiányosan benyújtott, illetve pontatlanul kitöltött, vagy nem a számviteli szabályoknak megfelelően javított igénylőlap alapján; valamint

b) olyan felnőttképzési intézménnyel,

ba) amely nem szerepel a felnőttképzést folytató intézményeknek az Fktv. 8. §-a szerinti nyilvántartásában, vagy

bb) amely érvényes akkreditációval nem rendelkezik, vagy

bc) amely korábbi, támogatással érintett időszakra vonatkozóan a 8. § szerinti ellenőrzést szándékosan megakadályozta, vagy

bd)[14] amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint - az igénylése benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy

be) amely jogosulatlanul vett igénybe támogatást, a támogatással érintett költségvetési évtől számított két évig,

bf) amely az Fktv. 21. § (3) bekezdése alapján, a külön jogszabályban meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesítette;

c) olyan képzésre vonatkozóan, amelyet a felnőttképzési intézmény éves képzési terve a naptári évben nem tartalmaz.

(4)[15] A (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(5)[16] A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell

a)[17] a támogatási megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, azonosító adatait, képviselőik nevét, a felnőttképzési intézmény adószámát, pénzforgalmi számlaszámát;

b) a felnőttképzési intézmény akkreditációs tanúsítványának a számát;

c) a felnőttképzési intézmény cégbejegyzésének/bírósági nyilvántartásba vételének számát;

d) a támogatott képzések megnevezését, azonosító számát, az igénylőlapon meghatározott összes óraszámát, adott naptári évre jutó óraszámát;

e) a támogatott képzésekben részt vevő fogyatékkal élő felnőttek tervezett létszámát, névsorát;

f) az éves támogatás meghatározásának módját;

g)[18] a miniszternek a képzések támogatására vonatkozó kötelezettségvállalását azzal, hogy a támogatás folyósítása a felnőttképzési intézmény és a miniszter között megkötött támogatási megállapodás alapján a költségvetési törvényben meghatározott támogatási előirányzat és fajlagos támogatási mértékek figyelembevételével történik;

h) a felnőttképzési intézménynek a támogatás képzési célra történő felhasználására vonatkozó kötelezettségét;

i) a felnőttképzési intézmény jelentéstételi kötelezettségét a támogatott képzés tényleges megkezdésének időpontjára vonatkozóan;

j)[19] a felnőttképzési intézménynek a miniszter 9. §-ban meghatározott ellenőrzési jogköre tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát;

k) a támogatás igénybevételének, folyósításának és elszámolásának egyéb feltételeit;

l) a felnőttképzési intézménynek a 10. § alapján esetlegesen keletkező támogatás visszafizetési kötelezettsége teljesítésének szabályait;

m) a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítésének jogkövetkezményeit.

(6)[20] Amennyiben a támogatás éves előirányzata felnőttképzési intézményekkel megkötött támogatási megállapodásokban lekötésre került, további támogatás nyújtására nincs lehetőség, ezért a miniszter a támogatási megállapodások megkötését felfüggeszti, és az erről szóló közleményét a hivatalos honlapján közzéteszi. A közlemény közzétételét követően a felnőttképzési intézménynek e rendelet 4. § (2) bekezdése alapján igénylőlap benyújtására csak akkor van lehetősége, ha a miniszter a támogatási megállapodások ismételt megkötésének lehetőségéről újabb közleményt jelentet meg.

A támogatás folyósítása és elszámolása

7. §

(1) A támogatás folyósítása képzésenként, negyedévenként történik.

(2)[21] A felnőttképzési intézmény a támogatási megállapodáson alapuló igényét a 2. számú mellékletben szereplő - a negyedév utolsó napjának adatai alapján, képzésenként, a képzésben részt vett felnőttek tényleges létszáma és a teljesített óraszám alapján kitöltött - bejelentőlapoknak a miniszterhez történő benyújtásával érvényesíti. A bejelentőlapokhoz - az utolsó negyedévre vonatkozó kivételével - az adott negyedévben a képzésen részt vevők névsorát is csatolni kell.

(3)[22] A bejelentőlapokat a képzés időtartama alatt minden negyedév utolsó napját követő öt napon belül kell benyújtani. A képzés utolsó negyedévére vonatkozó bejelentőlapokat a képzésben részt vevő felnőttek - a képzés befejezését követően legfeljebb hat hónapon belül letett - sikeres vizsgáját követő nyolc napon belül, de legkésőbb a naptári évet követő év május 15-ig kell benyújtani a vizsga letételét igazoló 4. számú melléklet szerinti, képzésenként kitöltött dokumentumok csatolása mellett.

(4) A felnőttképzési intézmény támogatási igényét az (1)-(3) bekezdés szerint nem érvényesítheti, amennyiben a támogatási megállapodásban szereplő képzést nem az igénylésnek megfelelő naptári félévben indította el.

(5)[23] A miniszter a bejelentőlapok beérkezését követő huszonegy napon belül intézkedik az éves támogatás negyedévre jutó időarányos részének a felnőttképzési intézmény pénzforgalmi számlájára történő átutalásáról. Hiányos vagy ellentmondó adatokat tartalmazó bejelentőlap benyújtása esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kell számítani. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a második hiánypótlásra történő felhívásnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a miniszter mentesül a támogatási összeg időarányos részének átutalása érdekében szükséges intézkedési kötelezettsége alól.

(6) Áthúzódó képzés esetén a képzés naptári évet követő évre jutó óraszáma alapján igényelhető támogatást a felnőttképzési intézmény a 4. §-ban meghatározott szabályok szerint igényelheti, melynek folyósítása az (1)-(5) bekezdés szerint történik.

8. §

(1) A támogatás elszámolása a képzésben részt vevő felnőttek tényleges létszáma és a képzés naptári évben teljesített óraszáma alapján képzésenként kitöltött, a 3. számú mellékletben szereplő elszámoló lapon történik.

(2)[24] Az adott naptári évben induló és lezáruló képzések esetében, és amennyiben a 7. § (3) bekezdés alapján a képzésben részt vevő felnőttek a vizsgát a naptári évet követő évben teszik le, az (1) bekezdés szerint kitöltött elszámoló lapokat a képzés utolsó negyedévére jutó támogatás folyósítását követő 8 napon belül kell a felnőttképzési intézménynek benyújtania a miniszter felé.

(3) Áthúzódó képzések esetén az (1)-(2) bekezdés szerint kell az elszámoló lapokat benyújtani azzal az eltéréssel, hogy a képzéssel érintett valamennyi naptári évre vonatkozóan külön - az adott naptári évben teljesített óraszám figyelembevételével kitöltött - elszámoló lapot kell benyújtani.

(4)[25] Az (1)-(3) bekezdések szerint benyújtott elszámolások elfogadásáról a miniszter a benyújtást követő 45 napon belül dönt. Hiányos vagy ellentmondó adatokat tartalmazó elszámoló lap benyújtása esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kell számítani.

Ellenőrzés

9. §

(1)[26] A támogatás igénylésének, elszámolásának és felhasználásának jogszerűségét a miniszter ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés során az (1) bekezdésben meghatározott szervezet, illetve személy a támogatási megállapodás teljesülésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációkat kérhet, azokról másolatot, illetve kivonatot készíthet, az adott intézmény bármely dolgozójától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.

(3) A felnőttképzési intézmény köteles

a) az ellenőrzésre jogosult megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b) az ellenőrzésre jogosult részére szóban vagy írásban tájékoztatást adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c) az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

Jogkövetkezmények

10. §

(1)[27] Jogszabálysértés, illetve a támogatási megállapodásban rögzített kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén, továbbá a 9. §-ban meghatározott ellenőrzés során, valamint a miniszterhez a naptári évben benyújtott dokumentumok adattartalma alapján megállapítható jogszerűtlen támogatásigénylés és elszámolás esetén (a továbbiakban együtt: jogszerűtlenség) a felnőttképzési intézményt visszafizetési, illetve kamatfizetési kötelezettség terheli. A felnőttképzési intézményt a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség a jogszerűtlenség kezdetének időpontjaként megállapítható időponttól terheli. A kamat napi mértéke a jogszerűtlenség feltárásának időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd részének kétszerese.

(2) Amennyiben a támogatott képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőtt a képzést nem fejezi be vagy a képzés befejezését követő 6 hónapon belül a képzésben részt vevők - a támogatási megállapodásban rögzített, illetőleg a képzésből kimaradók létszámával csökkentett létszámot figyelembe véve - legalább 90%-a sikeres vizsgát nem tesz, a felnőttképzési intézményt - az érintett létszám arányában folyósított támogatási összegre vonatkozóan - visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) A felnőttképzési intézmény mentesül a (2) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség alól, amennyiben - a visszafizetés alapjául szolgáló ok felmerülését követően haladéktalanul, vagy legkésőbb a miniszter visszafizetési felszólításának kézhezvételétől számított nyolc napon belül - igazolást nyújt be a miniszter felé arra vonatkozóan, hogy[28]

a) a képzésben részt vevő önhibáján kívüli okból nem fejezte be a képzést, illetve nem tett vizsgát, vagy

b) a képzésben részt vevő a képzést azért nem fejezte be, illetve a vizsgát azért nem tette le, mert határozatlan idejű munkaviszonyt létesített és ezt a munkáltatója által kiállított igazolással a felnőttképzési intézmény felé igazolta.

(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési kötelezettség terheli a felnőttképzési intézményt abban az esetben is, ha

a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította, vagy az ellenőrzés lefolytatását akadályozta, vagy

b) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre, vagy

c) a normatív támogatás ellenőrzése szempontjából szükséges, az Fktv. mellékletében meghatározott adatokat nem kezeli.

A visszafizetési kötelezettség attól az időponttól kezdődően terheli a felnőttképzési intézményt, amikortól az igénylés jogszerűségének ellenőrzését nem lehetett elvégezni.

Egyéb rendelkezések

11. §

Támogatott képzés esetén a felnőttképzési szerződésnek - az Fktv. 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott elemeken kívül - tartalmaznia kell:

a) a tanórákról való legfeljebb 10%-os megengedett hiányzási mértéket, és ennek túllépése esetén a felnőttnek a képzéséhez folyósított támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét;

b) a képzési díj felnőtt által történő megfizetését, továbbá az e rendelet alapján nyújtott támogatásból a támogatással érintett költségvetési évtől számított egy évre történő kizárását arra az esetre, ha a felnőtt a képzést önhibájából nem fejezi be, vagy a képzés befejezését követő legfeljebb 6 hónapon belül önhibájából a vizsgát nem teszi le;

c) a fogyatékkal élő felnőtt hozzájárulását a felnőttképzési intézmény 12. §-ban meghatározott adatkezeléséhez.

12. §

A felnőttképzési intézménynek - az Fktv. 10/A. §-ában meghatározott dokumentumokon kívül - a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőtt támogatásra való jogosultságát alátámasztó 5. számú melléklet szerinti igazolását 5 évig kell megőriznie.

13. §[29]

A rendelet 1-4. számú melléklete szerinti formanyomtatványokat a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos honlapján és a kormányzati portálon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)[30]

(3)[31]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

[32]
Igénylőlap
a felnőttképzési normatív támogatás nyújtásához a ...... év ...... félévre
...... számú lap
A felnőttképzési intézmény
- neve:
- székhelye:
- levelezési címe:
- telefonszáma:
- faxszáma:
- e-mail címe:
- statisztikai számjele:
- adószáma:
- pénzforgalmi számlaszáma (3><8 számjegy):
- számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve:
- cégjegyzékszám (bírósági nyilvántartásba vétel száma) közoktatási intézmény esetén az OM azonosító száma:
a 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis- és középvállalkozás �; kisvállalkozás �; mikrovállalkozás �; nem tartozik a Kkvt. hatálya alá� 1
- nyilvántartásba vételi száma:
- akkreditációs tanúsítvány száma:
- az intézmény nevében képviseletre és aláírásra jogosult neve, beosztása:
- ügyintéző neve, elérhetősége:
A normatív támogatásban részesíthető képzés
- megnevezése:
- áthúzódó képzés esetén a támogatási megállapodásban szereplő száma:
- azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma):
- megvalósításának helye és címe:
- összes óraszáma:óra
- előző év(ek)ben megtartott óraszáma:óra
- naptári évre jutó óraszáma:óra
A normatív támogatásban részesíthető képzésben részt vevő felnőttek
- tervezett összlétszáma:
A képzés díja2:Ft (óra x fő x fajlagos mérték)
OKJ-s képzés esetén az első vizsgadíj összege:Ft (Ft/vizsga x fő)
Az igényelt támogatás összege összesen:Ft
1 A megfelelő rész megjelölendő.
2 A minisztérium tölti ki.
Dátum: ...........................................................
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás

2. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

[33]
Bejelentőlap
a felnőttképzési normatív támogatás folyósításához a ...... év ...... negyedévre
…….számú lap
A felnőttképzési intézmény
- neve:
- székhelye:
- telefonszáma:
- faxszáma:
- e-mail címe:
- pénzforgalmi számlaszáma (3><8 számjegy):
- számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve:
- ügyintéző neve, elérhetősége:
A támogatási megállapodás (és módosítás) száma:
A képzés megkezdésének időpontja:
A támogatással érintett negyedéves időszak:... év ........ hó ..... naptól... év ......... hó.... napig
A normatív támogatásban részesíthető képzés
- megnevezése:
- támogatási megállapodásban szereplő száma:
- azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma):
- megvalósításának helye, címe:
- az adott negyedévben teljesített összes óra száma:óra
- a következő naptári évre áthúzódó óraszám1:óra
[34]
A képzésben részt vevők tényleges összlétszáma:fő, melyből
- sikeres vizsgát tett felnőttek száma3:
A támogatás összesen4:Ft (óra x fő x fajlagos mérték)
OKJ-s képzés esetén a vizsga díja4:Ft (Ft/vizsga x fő)
Az adott negyedévre megállapított támogatás összege:Ft
1A IV. negyedévre vonatkozó bejelentőlap benyújtásakor töltendő ki.
2A képzési óraszám 10%-át meghaladó hiányzás esetén a felnőtt a képzésből kimarad és a támogatás folyósításakor nem vehető figyelembe.
3Az utolsó bejelentőlap benyújtásakor töltendő ki.
4Az utolsó negyedévre vonatkozó bejelentőlap benyújtásakor csak a sikeres vizsgát tett felnőttek létszáma alapján folyósítható támogatás. A vizsgát későbbi időpontban letevő felnőttekre vonatkozóan a vizsga letételét követően új bejelentőlap benyújtása szükséges.
Dátum: ...........................................................
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás
miniszter által teljesítéssel igazolt folyósítandó összeg:Ft
..............................................................
aláírás

3. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

Elszámoló lap a felnőttképzési normatív támogatás felhasználásáról
...... évről
...... számú lap
A felnőttképzési intézmény
- neve:
- székhelye:
- telefonszáma:
- faxszáma:
- e-mail címe:
- ügyintéző neve, elérhetősége:
A támogatási megállapodás (ok) [és módosítás (ok)] száma:
A normatívan támogatott képzés
- megnevezése:
- támogatási megállapodásban szereplő száma:
- azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma):
- megvalósításának helye és címe:
- összes óraszáma:
MegnevezésI.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Tárgyév
összesen
A naptári évben teljesített óraszám
A képzésben részt vevők összlétszáma
Folyósított támogatási összeg: Ft
A vizsga díja: Ft
A folyósított támogatás összesen: Ft
A támogatott képzésben részt vevő felnőttek statisztikai adatai a következő bontás szerint:
Életkor20 év alatt20-25 év25-30 év30-35 év35-40 év40-45 év45-50 év50 év felett
- fő
-%1
Nemférfi
- fő
-%l
Iskolai végzettségalapfokúközépfokúfelsőfokú
- fő
-%l
1 A képzésben részt vevők összlétszámához viszonyítva.
Dátum: ...........................................................
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

A vizsga letételét igazoló lap
……………számú lap
4 felnőttképzési intézmény
- neve:
- székhelye:
- telefonszáma:
- faxszáma:
- e-mail címe:
- ügyintéző neve, elérhetősége:
A támogatási megállapodás (ok) [és módosítás (ok)] száma:
A normatívan támogatott képzés
- megnevezése:
- támogatási megállapodásban szereplő száma:
- azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma):
- megvalósításának helye. címe:
MegnevezésSzerződés szerinti felnőttek létszámaVizsgát tett felnőttek létszámaA vizsgát tett felnőttek összlétszáma a szerződés szerinti létszámhoz viszonyítvaA vizsgát később letevő felnőttek
létszáma
Korábban már jelentettJelenlegÖsszesen
%
A felnőttek összlétszáma
SorszámNév2A szakképesítés (nyelvi képzés) megnevezéseA képzés kezdési és befejezési időpontjaSikeres vizsga letételének dátuma (első vagy további vizsga )A kiállított bizonyítvány sorszáma és dátuma
1 A későbbi vizsga időpontjának (hónap) megjelölésével.
2 A képzésben részt vevő felnőttenként (sorszámmal ellátva és betűrendben) töltendő ki.
3 A megfelelő rész megjelölendő.
Dátum: ...........................................................
P. H.
..............................................................
cégszerű aláírás

5. számú melléklet a 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelethez

A fogyatékosság igazolása

A rendelet alapján a fogyatékkal élő felnőttek képzéséhez nyújtható normatív támogatás jogszerű igénybevételéhez szükséges, a fogyatékosság megállapítását, annak mértékét, illetve végleges vagy időszakos voltát igazoló szakvélemény kiadására - az orvosszakértői szerv mellett - az alábbi szervek jogosultak:[35]

- hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakorvosa/szakfőorvosa,

- látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakorvosa/szakfőorvosa,

- mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinikák, kórházak, szakrendelők szakorvosa/szakfőorvosa,

- beszéd- és más fogyatékkal élő felnőttek esetében a területileg illetékes szakintézet szakorvosa/szakfőorvosa.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[2] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[3] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[4] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatálytalan 2013.02.01.

[6] Módosította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[7] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[8] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[10] Megállapította a 355/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.02.01.

[11] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § d) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[12] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) és e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[13] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[14] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[15] Beiktatta a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[16] Számozását módosította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.08.07.

[17] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[18] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) és e) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[19] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[20] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[21] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[22] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (90) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[23] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[24] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[25] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[26] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § b) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[27] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § c) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[28] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § f) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[29] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § g) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[30] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 392. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[31] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 392. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[32] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[33] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 46. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[34] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 391. § h) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[35] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 97. §-a. Hatályos 2017.01.01.

Tartalomjegyzék