180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A hulladék behozatala, kivitele, átszállítása és a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti bejelentés és adatszolgáltatás során hatóságként az országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el.

(1a)[2] A hulladék behozatala és kivitele vonatkozásában fennálló adatszolgáltatási kötelezettséget az 1., 2. és 3. számú melléklet adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint kell teljesíteni.

(2)[3]

(2a)[4] "Sárgalistás" hulladék kivitele esetén az R. 2. cikk 15. pontja szerinti bejelentőnek - az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal - a szállítás megkezdése előtt három munkanappal adatszolgáltatást kell teljesítenie. A bejelentő - az 1. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal - a hulladék címzetthez való megérkezését követő hét napon belül köteles adatot szolgáltatni, továbbá - az 1. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal - legkésőbb a végleges hasznosítási vagy az ártalmatlanítási művelet befejezését követő negyvenedik napon és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles adatot szolgáltatni a végleges hasznosítás vagy az ártalmatlanítás végrehajtásáról.

(2b)[5] "Sárgalistás" hulladék behozatala esetén az R. 2. cikk 14. pontja szerinti címzettnek - a 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal - a szállítás megkezdése előtt három munkanappal, de legkésőbb a szállítást megelőző munkanapon adatszolgáltatást kell teljesítenie. A címzett - a 2. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal - a hulladék megérkezését követő három munkanapon belül köteles adatot szolgáltatni. A hazai hulladékkezelő létesítmény - a 2. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal - legkésőbb a végleges hasznosítási vagy az ártalmatlanítási művelet befejezését követő harmincadik napon és a hulladék megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles adatot szolgáltatni a végleges hasznosítás vagy az ártalmatlanítás végrehajtásáról.

(3) A bejelentőlapot és az előírt dokumentációt magyar és angol nyelven kell benyújtani a hatósághoz. Hulladék behozatala esetén a teljes hasznosítási folyamatot be kell mutatni az érvényes hasznosítási engedélyekkel és szerződésekkel, vagy az azok létezését tanúsító nyilatkozattal együtt.

(4)[6] A bejelentéshez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a bejelentőt vagy a címzettet a 3. § szerinti kármentesítési kötelezettség nem terheli.

(5)[7] A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosíték nyújtásához kötöttek, amelynek már a bejelentőlap benyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték az R. II. Mellékletében meghatározott szempontok figyelembevételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott költségek fedezetére szolgál. A biztosíték kiszámításának módját a bejelentőlappal egyidejűleg meg kell küldeni az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(6)[8] A biztosíték kedvezményezettje az országos hulladékgazdálkodási hatóság. Amennyiben a hulladékszállítást a bejelentésben foglaltaktól eltérően, vagy a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását jogellenesen hajtják végre, az országos hulladékgazdálkodási hatóság rendelkezik a biztosíték felett, és felhasználhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, illetve a más hatóságok céljára történő kifizetésekre.

(7)[9] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a hulladék szállítására vonatkozó eljárásáról[10]

a)[11] hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye szerinti hulladékgazdálkodási hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

b)[12] hulladék kivitele esetén a hulladék termelőjének (birtokosának) telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot, a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

c)[13] hulladéknak az országon történő átszállítása esetén a NAV Központi Irányítását, valamint veszélyes hulladék esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíti.

(8)[14] A (7) bekezdésben meghatározott értesítések elektronikus kapcsolattartás útján, hivatali kapun keresztül történnek.

2. §

(1)[15] Az R. 18. cikke szerinti bizonyos információkkal kísérendő hulladékok ("zöldlistás" hulladékok) szállításához az R. VII. mellékletében meghatározott, kitöltött űrlap (a továbbiakban: VII-es kísérődokumentum) szükséges.

(2)[16] "Zöldlistás" hulladék kivitele esetén az R. 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek - a 3. számú melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal - negyedévente, a negyedévet követő hónap harmincadik napjáig adatszolgáltatást kell teljesítenie.

(3)[17] "Zöldlistás" hulladék behozatala esetén a címzettnek - a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal - a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie.

3. §[18]

Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig.

4. §

(1)[19] Az Európai Unió területére Magyarországon keresztül érkező és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet 4. számú mellékletben felsorolt határkirendeltségeknél léptethető be, illetve ki.

(2)[20] A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését

a) a rendőrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság - a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között - önállóan,

b)[21] az országos hulladékgazdálkodási hatóság az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság - a vámhatóság közreműködésével - a jogellenes hulladékszállítások felderítése érdekében a szállítóeszközt rakományával együtt[22]

a) megállíttathatja,

b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja,

c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztathatja.

(4)[23] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (2) és (3) bekezdésben foglaltak ellátásához igénybe veheti a hulladékgazdálkodási hatóságok közreműködését is.

(5)[24] Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a (3) bekezdésben foglalt intézkedéséről haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállítása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét.

(6)[25] Az országos hulladékgazdálkodási hatóságnak - a NAV Központi Irányításának bevonásával - az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében rendszeresen együtt kell működnie a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös ellenőrzések szervezésével is.

(7)[26] A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállítmányok ellenőrzésére. E célból az ország területén a szállítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállítás gyanúja esetén az országos hulladékgazdálkodási hatóság egyidejű értesítése mellett a szállítmányt az országos hulladékgazdálkodási hatóság intézkedéséig visszatartja.

(8) A hulladékszállítmány visszatartásával összefüggésben keletkezett költségeket a szállítmánnyal rendelkező (a hulladék birtokosa) viseli.

5. §[27]

Az e rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve a hulladék jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell kiszabni.

6. §[28]

Az R. által előírt megbízottak kijelöléséről, a Bizottságnak megküldendő tájékoztatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik.

7. §

(1) E rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

(2)[29]

(3)[30] Ez a rendelet

a) a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., VII. és VIII. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról szóló, 2013. március 20-i 255/2013/EU bizottsági rendelet és

c) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC., III., IIIA., IV., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról szóló, 2020. október 19-i (EU) 2020/2174 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez[31]

A "sárgalistás" hulladék kivitelével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A "sárgalistás" hulladék kivitelének megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-EXP-JEL):

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék kivitelére vonatkozó adatok:

a) a szállítás tervezett dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

1.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A "sárgalistás" hulladék átvételének a címzett általi írásbeli megerősítése alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-EXP-ÉRK):

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladékkiviteli szállítások adatai:

a) a külföldi címzetthez érkezés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

2.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. A "sárgalistás" hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának a létesítmény általi írásbeli megerősítése alapján a bejelentő adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalma (EHIR: SL-EXP-KEZ):

3.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

3.2. A hasznosított/ártalmatlanított hulladékszállítmány adatai:

a) a külföldi hulladékkezelés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a kezelt hulladék mennyisége és mértékegysége.

3.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez[32]

A "sárgalistás" hulladék behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A "sárgalistás" hulladék behozatal tényleges megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettség adattartalma (EHIR: SL-IMP-JEL):

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék behozatalára vonatkozó adatok:

a) a szállítás tervezett dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

1.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A "sárgalistás" hulladék beérkezésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség adattartalma (EHIR:SL-IMP-ÉRK):

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladékbehozatali szállítások adatai:

a) a szállítmány átvételének dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a hulladék mennyisége és mértékegysége.

2.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. A "sárgalistás" hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma (EHIR: SL-IMP-KEZ):

3.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

3.2. A hasznosított/ártalmatlanított hulladékokra vonatkozó adatok:

a) a hulladékkezelés dátuma;

b) a szállítás notifikációs száma (legördülő listából kiválasztható);

c) a szállítmány sorszáma;

d) a kezelt hulladék mennyisége és mértékegysége.

3.3. A kitöltött IB. kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

3. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez[33]

A "zöldlistás" hulladék kivitelével és behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség tartalma

1. A "zöldlistás" hulladék kivitelével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma:

1.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

1.2. A hulladék kivitelére vonatkozó adatok:

a) a szállítás dátuma;

b) a hulladék származási helyének KÜJ-azonosítója (ha nem azonos a szállítást szervezőjével);

c) a hulladék származási helyének KTJ-azonosítója;

d) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK kód);

e) a hulladék mennyisége és mértékegysége;

f) a célország jele;

g) a külföldi átvevő (címzett) neve;

h) a kezelési művelet fajtája (D kódja, R kódja).

1.3. A kitöltött VII-es kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

2. A "zöldlistás" hulladék behozatalával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatcsomag adattartalma:

2.1. A kapcsolattartó személyre vonatkozó adatok:

a) teljes név;

b) beosztás;

c) elérhetőségek.

2.2. A hulladék behozatalára vonatkozó adatok:

a) a szállítás dátuma;

b) a kiindulási ország jele;

c) a külföldi partner (szállítást szervező) neve;

d) a hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK kód);

e) a hulladék mennyisége és mértékegysége;

f) az átvételt végző hulladékkezelő KÜJ-azonosítója(ha nem azonos a címzettjével);

g) az átvételt végző hulladékkezelő KTJ-azonosítója (ha nem azonos a címzettjével);

h) a hasznosítási művelet kódja (R kód).

2.3. A kitöltött VII-es kísérődokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.

4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez[34]

A hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

AB
I.Közúti szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.SzerbiaRöszkeNAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289, +36-62-573-299
e-mail: roszke_hk@nav.gov.hu
2.UkrajnaZáhonyNAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
II.Vasúti szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.SzerbiaKelebiaNAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Tompa, Kelebia vasúti határátkelőhely
6422 Tompa, Szabadföld 104.
Fax: +36-77-554-027
e-mail: tompa_hk@nav.gov.hu
2.UkrajnaZáhony,
Eperjeske
NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság
Határkirendeltség Záhony, Eperjeske
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: zahony_hk@nav.gov.hu
III.Vízi szállítás esetén (Duna)Cím, fax, e-mail
1.SzerbiaMohácsNAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltség
Mohács
7700 Mohács, Budapesti u. 14/B
Fax: +36-69-511-131
e-mail: mohacs_hk@nav.gov.hu
IV.Légi szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.Budapest-
Liszt Ferenc
Nemzetközi
Repülőtér
NAV Repülőtéri Igazgatóság
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
1675 Budapest, Pf. 40.
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: repig_1@nav.gov.hu

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.06.06.

[2] Beiktatta a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.06.06.

[3] Hatályon kívül helyezte a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatálytalan 2021.06.06.

[4] Beiktatta a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.06.06.

[5] Beiktatta a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.06.06.

[6] Módosította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2021.06.06.

[7] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[8] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[9] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 121. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[10] A nyitó szövegrészt módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[11] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[12] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[13] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.06.06.

[15] Módosította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2021.06.06.

[16] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.06.

[17] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2021.06.06.

[18] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[19] Módosította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § c) pontja. Hatályos 2021.06.06.

[20] Megállapította a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.15.

[21] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[22] A nyitó szövegrészt módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[23] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[24] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[25] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[26] Módosította a 312/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2021.06.22.

[27] Módosította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 4. § d) pontja. Hatályos 2021.06.06.

[28] Módosította a 132/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.07.26.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 50. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.06.06.

[31] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése (ld. 1. melléklet). Hatályos 2021.06.06.

[32] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet). Hatályos 2021.06.06.

[33] Megállapította a 302/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése (ld. 3. melléklet). Hatályos 2021.06.06.

[34] Megállapította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 78. §-a (ld. 1. melléklet). Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék