74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § j) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § a) pontjában és m) pont me) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím, a 4. és 5. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 3. számú melléklet 18. pontjában a "központi szerve" szövegrész helyébe az "illetékes területi szerve" szöveg lép.

2. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

2. § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság e rendeletben szabályozott engedélyezési eljárásaiban - a 6. melléklet 1. pont 1.3. alpontjában meghatározott szakkérdésben - első fokon a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek a veszélyes katonai objektum telephelye szerint illetékes területi szervét (a továbbiakban: szakhatóság) szakhatóságként jelöli ki."

3. § Az R2.

a) 2. § o) pontjában, 17. §-ában, 19. § (3) bekezdésében, valamint 20. § (1), (2) és (4) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve",

b) 19. § (1) bekezdés b) pontjában a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervével" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervével",

c) 21. §-ában a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi és helyi szervei végzik" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei végzik",

d) 22. § (2) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét" szövegrész helyébe a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervét"

szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R2. 22. § (1) bekezdésében az "(a fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot)" szövegrész.

3. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését

a) a rendőrség, a vámhatóság, közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladék esetén a katasztrófavédelmi hatóság - a hatáskörükre vonatkozó jogszabályok keretei között -önállóan,

b) a Főfelügyelőség az a) pont szerinti hatóságokkal egyeztetve

végzi."

(2) Az R3. 1. § (7) bekezdés a) pontjában az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKF)" szövegrész helyébe az "a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét" szöveg lép.

(3) Az R3. 1. § (7) bekezdés b) és c) pontjában az "az OKF-t" szövegrész helyébe az "a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét" szöveg lép.

(4) Az R3. 4. § (5) bekezdésében az "az OKF-et" szövegrész helyébe az "a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét" szöveg lép.

4. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5.1. és 5.2. pontjában az "a területileg illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság" szövegrész helyébe a "területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség" szöveg lép.

6. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó bejelentést a hozzájárulás fizetésére kötelezett (az 1. és 2. alcím alkalmazásában: kötelezett) tárgyév március 31-ig köteles a hivatásos katasztrófavédelmi szerv - székhely szerint illetékes - területi szervének (az 1. és 2. alcím alkalmazásában: hatóság) az 1. melléklet szerinti adattartalommal megtenni. A katasztrófavédelmi hozzájárulásra vonatkozó eljárásokban másodfokon a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jár el."

(2) Az R4. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetését, a kötelezett azonosítására alkalmas módon a másodfokú hatóság honlapján közzétett keretszámlájára történő átutalással kell teljesíteni."

(3) Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A katasztrófavédelmi bírság kiszabásáról rendelkező határozatnak a Ket.-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell annak a pénzforgalmi számlának a számát, amelyre a fizetést teljesíteni kell."

7. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"2a. Hatóság: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv."

(2) Az R5. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. Fejezet eljárásaiban első fokon a hatóságnak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a központi szerve jár el."

(3) Az R5. 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. § 3. pont a) alpontja szerinti létesítmények esetén az elsőfokú eljárás lefolytatására a hatóságnak az üzemeltető székhelye szerint illetékes területi szerve jogosult.

(4) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatással kapcsolatos eljárásokra, helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a hatóság helyi szerve is jogosult."

(4) Az R5. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az üzemeltető a (3) bekezdésben meghatározott védendő adatot nem tartalmazó dokumentációt nem nyújt be, akkor csatolja a nyilatkozatát arról, hogy a beküldött dokumentáció nem tartalmaz védendő adatot."

10. § (1) Az R5. 21. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A polgármester a biztonsági jelentéssel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt a hatóság helyi szerve részére a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 5 nappal megküldi.

(6) A közmeghallgatáson elhangzottakról a polgármester jegyzőkönyvet készít, amelyet a közmeghallgatást követő 8 napon belül a hatóság helyi szervének megküld. A hatóság a jegyzőkönyvben foglaltakat a döntésének meghozatalakor mérlegeli."

(2) Az R5. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kat. 33. § (1) bekezdése szerinti katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem esetében a hatóság az üzemeltető által benyújtott védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzést a kézhezvételt követő 10 napon belül megküldi a polgármesternek és a hatóság helyi szervének."

(3) Az R5. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A polgármester a külső védelmi tervről 21 napra hirdetményt tesz közzé a 10. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelően, amely idő alatt a lakosság ahhoz észrevételeket tehet. A polgármester a külső védelmi tervvel kapcsolatos észrevételeit a hozzá érkezett lakossági észrevételekkel együtt a hatóság helyi szervének a hirdetményi közzététel lezárását követő 8 napon belül megküldi. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve az észrevételekkel kapcsolatos véleményét és a figyelembe vett észrevételek alapján átdolgozott külső védelmi tervet megküldi a hatóság területi szervének a hirdetményi közzététel lezárását követő 20 napon belül."

(4) Az R5. 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A hatóság területi szerve a (4) bekezdés szerint megvizsgált külső védelmi tervre vonatkozó véleményét a hatóság helyi szervének megküldi, amely a polgármesterrel együtt a vélemény alapján elkészíti a külső védelmi tervet.

(6) Az elkészült és jóváhagyott külső védelmi tervet a hatóság megküldi a (2) bekezdésben felsorolt szervezetek számára."

(5) Az R5. 23. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(12) A Kat. 32. § (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követően, amennyiben az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által érintett településre külső védelmi terv készítése szükséges, a hatóság tájékoztatja erről a polgármestert és a hatóság helyi szervét. A külső védelmi terv a hirdetményi közzététel és a közmeghallgatás biztosítása nélkül, az (1) bekezdésben meghatározott határidőben a 9. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készül. A külső védelmi terv elkészítésében a mentőszolgálat, a rendőrség, a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség és az üzemeltető részt vesz és véleményt nyilvánít."

(6) Az R5. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott dokumentumok valóságtartalmát a hatóság helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, és az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet."

(7) Az R5. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője - amennyiben számára a hatóság előírja - a biztonságos üzemeltetés bizonyítása érdekében a veszélyek azonosítására, a feltárt veszélyek megelőzésére és elhárítására az 5. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő súlyos káresemény elhárítási tervet készít, melynek védendő adatokat nem tartalmazó változatát is benyújtja a hatóság részére."

11. § (1) Az R5.

a) 7. § (1) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének (a továbbiakban: hatóság)" szövegrész helyébe a "hatóság területi szervének",

b) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a "biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést" szövegrész helyébe a "biztonsági jelentést vagy a biztonsági elemzést, valamint azok védendő adatot nem tartalmazó változatát",

c) 11. § (3) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe a "hatóság területi szervének",

d) 21. § (1) bekezdésében a "katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelemről szóló törvény)" szövegrész helyébe a "Kat.",

e) 21. § (1) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi" szövegrész helyébe a "hatóság helyi",

f) 22. § (3) bekezdésében, 23. § (13) bekezdésében, valamint 33. § (3) bekezdésében a "katasztrófavédelemről szóló törvény" szövegrész helyébe a "Kat.",

g) 22. § (3) bekezdésében a "hatóságnak" szövegrész helyébe a "hatóság helyi szervének",

h) 23. § (4) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóság területi szerve",

i) 23. § (13) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi" szövegrész helyébe a "hatóság helyi",

j) 25. § (1) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve" szövegrész helyébe a "hatóság",

k) 30. § (1) bekezdésében a "hatóság részére" szövegrész helyébe a "hatóság területi szerve részére",

l) 31. § (1) bekezdésében az "a hatóság az Európai Bizottság" szövegrész helyébe az "a hatóság központi szerve az Európai Bizottság",

m) 32. § (1) és (2) bekezdésében a "hatóság vezetője" szövegrész helyébe a "hatóság központi szervének vezetője",

n) 32. § (3) bekezdésben a "hatóság" szövegrész helyébe a "hatóság központi szerve",

o) 33. § (1) bekezdésében, valamint 40. § (3)-(5) bekezdésében a "hivatásos katasztrófavédelmi szerv" szövegrész helyébe a "hatóság",

p) 34. § (1) bekezdésében a "tervet kell készíteni" szövegrész helyébe a "terv készítését kell előírni",

q) 34. § (1) bekezdés c) pontjában a "cseppfolyós gáz" szövegrész helyébe a "veszélyes anyagok körébe tartozó cseppfolyós gáz"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R5.

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 13. § (5) bekezdésében a "területi szerve" és az",ésértékelését a hatóság részére megküldi" szövegrész,

c) 16. § (1) bekezdésében az "és a külső védelmi terv" szövegrész,

d) 20. § (6) bekezdésében az "és az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv" szövegrész,

e) 23. § (2) bekezdésében az "a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes helyi szerve," szövegrész,

f) 23. § (10) bekezdésében az "A hatóság a területi szerve útján a változtatásokról tájékoztatja a (6) bekezdésben felsoroltakat." szövegrész,

g) 24. § (1) bekezdésében a "területi szerve" szövegrész,

h) 30. § (3) bekezdésében és 31. § (5) bekezdésében a " ,valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervét" szövegrész,

i) 35. § (8) és (9) bekezdése,

j) 44. § (1) bekezdésében az "a területi szervei közreműködésével" szövegrész,

k) 44. § (2) bekezdésében az "és területi szervei" szövegrész,

l) 44. § (4) bekezdésében a " ,valamint területi szerve" szövegrész.

8. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A kormányzati koordinációs szerv feladatai különösen:

a) összehangolja a katasztrófák elleni védekezés terén a tudományos, kutató, elemző, értékelő tevékenységet,

b) éves feladattervében meghatározza az ágazati felkészüléssel kapcsolatos feladatokat,

c) összehangolja az ország egészét érintő katasztrófák elleni védekezési rendszergyakorlatok tervezését, szervezését, figyelemmel kíséri a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokban foglaltak végrehajtását,

d) összehangolja a védekezésben részt vevő központi államigazgatási szervek védekezésével kapcsolatos szakmai tevékenységet,

e) több megyét érintő katasztrófa esetében összehangolja a védekezésben részt vevő területi szervezetek feladataira és az anyagi eszközök átcsoportosítására irányuló ágazati feladatokat,

f) javaslatot tesz a felmerült védekezési költségek biztosítására,

g) kezdeményezi a Kormány döntését a veszélyhelyzet kihirdetésére,

h) javaslatot tesz a felmerült védekezési és helyreállítási pénzeszközök felhasználására,

i) összehangolja a helyreállítással kapcsolatos feladatok végrehajtását, a kárfelmérést, a kormányzati pénzeszközök, valamint segélyek felhasználását."

(2) Az R6. 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)

"c) a hatáskörét meghaladó esetekben a kormányzati koordinációs szerv útján kezdeményezi a Kormány döntését,"

(3) Az R6. 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)

"f) gondoskodik a helyreállítás sorrendjének és ütemének megvalósításáról,"

(4) Az R6. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos előterjesztéseket és döntéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője útján felterjeszti a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek."

13. § Az R6. a következő 9/A. §-al egészül ki:

"9/A. § (1) A megyei, fővárosi védelmi bizottság a szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályozóban rögzíti a katasztrófák elleni védekezés során követendő feladatellátási- és munkarendjét.

(2) A védekezési feladatok végrehajtását - a megyei, fővárosi védelmi bizottság döntésének megfelelően - a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vagy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője (a továbbiakban: igazgató) által kijelölt személy hangolja össze.

(3) A megyei, fővárosi védelmi bizottság a katasztrófavédelmi operatív tevékenységének támogatása érdekében operatív munkaszervet működtet.

(4) A megyei, fővárosi védelmi bizottság területi operatív munkaszervével a megyei, fővárosi védelmi bizottság illetékességi területén lévő helyi védelmi bizottság melletti helyi operatív munkaszerv folyamatosan együttműködik a megyei, fővárosi védelmi bizottság döntéseinek keretei között.

(5) A megyei, fővárosi védelmi bizottság a területi operatív munkaszerve bevonásával

a) intézkedéseiről folyamatosan tájékoztatja a kormányzati koordinációs szerv és a kormányzati koordinációs szerv operatív szerve vezetőjét és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § szerinti miniszteri biztost,

b) végrehajtja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, valamint a Kat. 46. § szerinti miniszteri biztos által meghatározott mentési feladatokat,

c) irányítja a védekezésben részt vevő szervek tevékenységét és koordinálja a felajánlásokat,

d) kezdeményezheti más megyék vagy a főváros polgári védelmi szervezeteinek alkalmazását, továbbá a Magyar Honvédség közreműködését,

e) illetékességi területén működő közigazgatási szervek részére a védekezéssel és a felkészüléssel összefüggő feladatot határozhat meg a katasztrófák elleni védekezés feladatainak összehangolása érdekében,

f) felügyeli a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységet.

(6) A védelmi bizottság a katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtása során a védelmi célú infokommunikációs rendszereket alkalmazza."

14. § Az R6. 49. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke)

"h) feldolgozza, értékeli, összegzi és a Kormány számára a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter útján felterjeszti a beérkező jelentéseket."

15. § Az R6. 24. § (1) bekezdés b) pontjában "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.)" szövegrész helyébe az "a Kat." szöveg lép.

9. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A létesítményi tűzoltóság kötelező működtetéséről az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a helyi szerv javaslatára a területi szerv, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság kötelező működtetéséről

a) (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a területi szerv,

b) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a helyi szerv javaslatára a területi szerv határozatban dönt."

(2) Az R7. 20. § (1) bekezdésében a "Létesítményi tűzoltóság jogszabályi kötelezés vagy a területi szerv határozata nélkül is létrehozható különösen" szövegrész helyébe a "Létesítményi tűzoltóság létrehozatala nem kötelező, de az létrehozható" szöveg lép.

10. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet a (2) bekezdés f) pontjában meghatározottak kivételével,"

(2) Az R8. 1. § (1) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként - a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely]

"h) lefolytatja a tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzését,

i) eljár a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, továbbá a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban."

(3) Az R8. 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"d) a polgári repülőterek, valamint a metró és földalatti vasúti létesítmények tekintetében az (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott esetekben eljár,"

(4) Az R8. 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely]

"f) a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,"

(5) Az R8. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki)

"c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

ca) magas építmények,

cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

cc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

cd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

ce) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

cf) a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,

cg) a metró és földalatti vasúti létesítmények,

ch) az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei."

(6) Az R8. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 38-39. sorában rögzített eseteket kivéve -a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 38-39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására."

(7) Az R8. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell."

(8) Az R8. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. § Hatályát veszti az R8.

a) 1. § (3) bekezdés k) pontja,

b) 1. § (4) bekezdése.

11. A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed minden, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontjában meghatározott építmény (építmény, építményrész, építményegyüttes), külön jogszabály szerinti építésügyi hatósági (létesítési) engedélyezéséhez és műszaki megvalósításához (kivitelezéséhez) szükséges tűzvédelmi dokumentáció, valamint a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés létesítéséhez, tűzvédelmi hatósági engedélyezéséhez szükséges tervdokumentáció készítésére.

(2) A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatására a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat, a tűzvédelmi tervezők továbbképzésére az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet előírásait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) E rendelet alkalmazásában:

1. beépített tűzjelző berendezés tervezői tevékenység: a beépített tűzjelző berendezés létesítésének, átalakításának engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése,

2. beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység: a beépített tűzoltó berendezés létesítésének, átalakításának engedélyezési eljárásához és a kivitelezéshez szükséges dokumentáció elkészítése,

3. építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 21. § (1) bekezdésében meghatározott tűzvédelmi dokumentáció elkészítése,

4. országos szakmai kamara: a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara,

5. területi szakmai kamara: a területi mérnöki kamarának, illetve a területi építész kamarának a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott közigazgatási ügyben eljáró szerve,

6. tűzvédelmi tervezői tevékenység: az 1., 2. és 3. pont szerinti tevékenység gyakorlása.

7. tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány: a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben foglalt érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány."

(2) Az R9. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az építésügyi tűzvédelmi tervezői jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása

a) az (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott végzettség megszerzését követően

aa) legalább ötéves tűzvédelmi szakterületen végzett, vagy

ab) felsőoktatási intézményben legalább három éves tűzvédelmi szaktárgy-oktatói gyakorlattal, vagy

b) az illetékes építész vagy mérnök kamarák valamelyikében építész, építési, tartószerkezeti, épületgépészeti, gépészeti, hő- és villamosenergetikai, gázipari, elektrotechnikai szakmai névjegyzékben való szerepléssel

bizonyítható."

20. § Az R9. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység végzéséhez

a) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség;

b) a szakterületnek megfelelő érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány,

c) a területi mérnöki kamara által vezetett tűzvédelmi szakmai területen való névjegyzékbe vétel szükséges.

(2) Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői jogosultság megállapításánál a szakmai gyakorlati idő igazolása a végzettség megszerzését követő legalább ötéves beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezési szakterületen végzett gyakorlattal történhet."

21. § Az R9. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Nem folytathat tűzvédelmi tervezői tevékenységet a tűzvédelmi dokumentáció, valamint a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés tervdokumentációjának engedélyezésében, szakhatósági bírálatában vagy az annak alapján megvalósítandó építmény, berendezés kivitelezésében és annak használatbavétele során hatósági feladatot ellátó személy.

(2) A tűzvédelmi tervezői tevékenységek körét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezőnek az általa készített terveket, iratokat és számításokat, a tervezői nyilatkozatot alá kell írnia, és ezzel azonos helyen fel kell tüntetnie szakképesítését, értesítési címét, valamint a tervezői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát. A tűzvédelmi tervezőnek, szakértőnek a jogosultságát igazoló azonosító számmal és aláírásával kell ellátnia az általa készített tűzvédelmi dokumentációt."

22. § (1) Az R9. 1. mellékletének helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R9. 2. mellékletének helyébe az 5. melléklet lép.

23. § Az R9.

a) 2. §-ában a "Tűzvédelmi tervezői tevékenység" szövegrész helyébe az "Építésügyi tűzvédelmi tervezői tevékenység",

b) 3. § (1) bekezdésében a "szakmagyakorló" szövegrész helyébe a "tűzvédelmi tervező" szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

Az R1. 3. számú melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi
szerve
tűzvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem

2. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

(Sorszám)(Szabályozott szakma megnevezése)(Előzetes ellenőrzést végző
elsőfokú hatóság)
(Előzetes ellenőrzést végző
másodfokú hatóság)
"
13.Beépített tűzjelző vagy
beépített tűzoltó berendezés
tervezői tevékenység
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

3. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R8. 1. melléklet 8., 9. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Tűzvédelmi szabálytalanság)(Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke/Ft/)
(Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/)
"8.Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret
alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás,
a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés
felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési
útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség
mértékén túli leszűkítése
60 000500 000
9.Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá
egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett
fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű
részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek
és biztonsági jelek kivételével)
60 000500 000

2. Az R8. 1. melléklet 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tűzvédelmi szabálytalanság)(Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke/Ft/)
(Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/)
"25.Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése100 0001 000 000"

3. Az R8. 1. melléklet a következő 41. sorral egészül ki:

(Tűzvédelmi szabálytalanság)(Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke/Ft/)
(Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/)
"41.A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására,
tárolására, szállítására, felhasználására,
megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése
100 0001 000 000

4. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A jogosultsági vizsga követelményrendszere

A jogosultsági követelmények két főrészből állnak: általános és különös követelmények. Az általános rész a tűzvédelmi tervezői tevékenység közös ismeretanyagát tartalmazza.

A különös rész külön tartalmazza az építésügyi tűzvédelmi tervezőre, a beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés tervezőre vonatkozó speciális ismereteket.

1. Általános követelmények

1. A vizsgázó ismerje:

1. a jogi környezet általános felépítését (jogszabályi hierarchia);

2. a kötelmi jogon belül a szerződésekre vonatkozó általános szabályokat (tartalmi és formai követelmények, érvényesség);

3. vállalkozási alapismereteket és az adózásra vonatkozó általános követelményeket, előírásokat;

4. a munkavállaló, és munkáltató alapjogait és kötelezettségeit;

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások általános szabályait (az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei, a tényállás tisztázása, az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer, a határozat tartalma és közlése, jogorvoslati lehetőségek, ügyfél fogalma);

6.

6.1. a Ttv. szerkezetét,

6.2. a Ttv. általános fogalmait,

6.3. a tűzmegelőzési feladatokat,

6.4. a magánszemélyek, a jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

7.

7.1. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerkezetét,

7.2. az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolására vonatkozó előírásokat,

7.3. a tűzállósági fokozatokat, és a telepítési,- tűztávolságokra vonatkozó előírásokat,

7.4. az építmények tűzszakaszolási elveit,

7.5. az építmények kiürítésére vonatkozó követelményeket, számítási elveit,

7.6. tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének kialakítását,

7.7. építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeit,azokösszefüggéseit,

7.8. az építmény használatára vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat;

8. a közbeszerzés általános (tevékenységével összefüggő) szabályait;

9. a minőségirányítás rendszerét;

10. a kötelező alkalmassági időre vonatkozó előírásokat;

11. a megfelelőség igazolására, megfelelőségi tanúsítványra és megfelelőségi nyilatkozatra, továbbá a CE megfelelőségi jelölés alkalmazására vonatkozó előírásokat;

12. a szabványokra vonatkozó alapvető fogalmakat, a szabványok alkalmazására vonatkozó általános szabályokat, a szabványtípusokat.

2. Kapcsolódó jogszabályok:

A vizsgázótól számon kérhető követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és szabályzatok a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelően.

2. Különös követelmények

1. Az építésügyi tűzvédelmi tervező ismerje a szakterületén

a) az Étv.

aa) szerkezetét,

ab) általános fogalmait,

ac) építményekkel szemben támasztott általános követelményeit,

ad) az építésügyi hatósági engedélyezésre vonatkozó előírásait,

ae) az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó általános szabályait;

b) az építésügyi hatóság szervezeti rendszerét (ideértve a sajátos építményfajtákat és a műemlékvédelmet is);

c) a különleges szabályozás alá eső - így különösen az örökségi (műemléki) védelem alatt álló - épületekkel és építményekkel kapcsolatos jogi-szabályozási környezetet;

d) a tűzvédelmi tervezői jogosultság feltételrendszerét;

e) tervezői feladatait, felelősségi körét, jogait és kötelezettségeit;

f) az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályokat;

g) a tűzvédelmi tervezésre vonatkozó előírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, műszaki specifikációk);

h) a tűzvédelmi tervek és kivitelezési tervek tartalmi követelményeit;

i) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit; j) a kamarai szabályzatokat.

2. A beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervező ismerje a szakterületén

a) a tervezői jogosultság feltételrendszerét;

b) feladatait, felelősségi körét, jogait és kötelezettségeit;

c) az összeférhetetlenségi és fegyelmi szabályokat;

d) a tevékenységre vonatkozó előírásokat (jogszabályok, szabványok, segédletek, műszaki specifikációk);

e) a létesítési engedélyezési eljáráshoz és kivitelezéshez szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit;

f) az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményeit;

g) a kamarai szabályzatokat.

3. Kapcsolódó jogszabályok:

A vizsgázótól számon kérhető követelményekre vonatkozó jogszabályok, jogszabályrészek, szabványok és segédanyagok jegyzéke a szakmai kamarák honlapján találhatók. A listát a szakmai kamarák évente aktualizálják a jogszabályok és szabványok változásainak megfelelően."

5. melléklet a 74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

I. A MÉRNÖKI KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLETEK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ MŰSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ)

a) építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése;

f) építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása;

g) építmények tűzterhelésének, tűzidőtartamának tervezése;

h) tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél;

l) építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése.

2. Beépített tűzjelző berendezés tervezői szakterület (betűjele: TUJ)

a) rendszertervezési követelmények megállapítása;

b) jelzési, riasztási zónák kiosztása;

c) a tűzjelző rendszer elemeinek kiosztása, elhelyezése;

d) tűz- és hibajelzések fogadásának tervezése;

e) távkezelő és/vagy távkijelző egységek, átjelzések tervezése;

f) vezérlések, kapcsolódó rendszerekhez történő csatlakozás tervezése.

3. Beépített tűzoltó berendezés tervezői szakterület (betűjele: TUO)

a) rendszertervezési követelmények megállapítása;

b) a védett szakaszok besorolásának megállapítása;

c) vezérlések, kapcsolódó rendszerekhez történő csatlakozás tervezése;

d) oltás- és hibajelzések fogadásának tervezése;

e) méretezési eljárás készítése.

II. AZ ÉPÍTÉSZ KAMARÁK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MŰSZAKI TERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG

1. Építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület (betűjele: TUÉ)

a) építmények tűzvédelmi koncepciójának átfogó tervezése;

b) építmények tényleges, illetve tervezett tűzállósági fokozatának megállapítása;

c) épületek, építmények tűzszakaszolási rendszerének tervezése;

d) építmények tűzgátló szerkezeteinek tervezése;

e) építmények telepítési-, tűztávolságának tervezése;

f) építmények tűzveszélyességi osztályba sorolásának megállapítása;

g) építmények tűzterhelésének, tűzidőtartamának tervezése;

h) tűzjelzés és az épületben tartózkodók riasztási rendszerének tervezése;

i) építmények kiürítésének, kiürítési útvonalainak tervezése;

j) hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek tervezése;

k) építmények elektromos, villámvédelmi és gépészeti rendszerei tűzvédelmi követelményeinek meghatározása új és meglévő épületeknél;

l) építmények tűzoltásának tűzoltási feltételeinek tervezése."

Tartalomjegyzék