20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva - az Szt. 3. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott szakképesítésért felelős miniszterrel, az iskolai rendszerű szakképzés és a felsőfokú szakképzés esetén a feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva az oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 12-14. §-aiban szabályozott, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés (a továbbiakban együtt: szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai vizsgára, az abban részt vevőkre, a vizsga lebonyolításával kapcsolatban kötelezettséggel vagy jogosultsággal rendelkezőkre.

2. §

(1)[2] A szakmai vizsgán a vizsgakövetelmények teljesítéséhez szükséges tételsor, feladatközlő lap, segédanyag, javítási-értékelési útmutató (a továbbiakban együtt: feladatlap) elkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszter a vizsga nyelvén gondoskodik.

(2) A szakmai vizsga írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgatevékenységéhez készült feladatlapok egy szakmai vizsgán, a szóbeli vizsgatevékenységhez készült feladatlapok a szakképesítésért felelős miniszter által történő visszavonásukig használhatók fel.

3. §

(1) Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységhez központilag kiadott feladatlapokat a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 3 nappal nyomtatott formában vagy elektronikus úton juttatja el a szakképesítésért felelős miniszter - a több ágazat illetékességi körébe tartozó azonos vizsgarészek vonatkozásában az érintett miniszterrel egyetértésben - a vizsgaszervezőnek.

(2) A vizsgaszervező a feladatlapokat a csomagolásán, illetve az elektronikus úton megküldött feladatlapokon feltüntetett időpontig köteles oly módon őrizni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

4. §[3]

A szakmai vizsga nyelve magyar, illetőleg a nemzetiségi iskolában, két tanítási nyelvű szakképző iskolában magyar vagy a nemzetiség nyelve, vagy más, a képzés nyelvének megfelelő idegen nyelv. A modulzáró vizsga nyelve abban az esetben is magyar, ha a szakmai vizsga nyelve idegen nyelv. Az idegen nyelven letett szakmai vizsga az államilag elismert nyelvvizsgával nem egyenértékű, azt nem helyettesíti.

5. §[4]

(1) A szakmai vizsga részeinek ismételt teljesítése alóli vizsgafelmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban kell benyújtani a vizsgaszervezőnek. A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság dönt. Döntését a korábbi vizsga letételét igazoló okirat, a vizsgázó kérelméhez csatolt dokumentumok és a szakmai és vizsgakövetelményekről szóló rendelet alapján hozza meg.

(2) A vizsgabizottság a vizsgafelmentésről hozott döntéséről a kérelmet benyújtó vizsgára jelentkezőt a jelentkező számára legkedvezőbb időpontban, de legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége megkezdése előtt 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatja. A vizsgabizottság döntését határozatba foglalja, amelyet e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni.

(3) Ha a vizsgabizottság azt állapítja meg, hogy a vizsgára jelentkező a vizsgált szakképesítés esetén minden vizsgarész tekintetében teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben előírtakat, akkor a vizsgázó számára újabb szakmai vizsga letétele nélkül a szakmai vizsgabizonyítványt a korábbi vizsgán, vizsgákon elért eredménye alapján kell kiállítani.

(4) A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a vizsgafeladat a vizsgabizottság döntése alapján eltérő vizsgatevékenységgel (szóbeli helyett írásbeli, illetve írásbeli vagy interaktív tevékenység helyett szóbeli), továbbá az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb időtartammal is teljesíthető. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyet az e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni.

(5) Mentesül az adott vizsgarész tekintetében a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki a vizsgarész követelményét a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián teljesítette és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.

6. §

(1) Iskolai rendszerű szakképzésben a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgát lehet tartani a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban, február-március, május-június és október-november hónapban (a továbbiakban: vizsgaidőszak).

(2) A szakmai vizsgára

a) februári-márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónap 15. napjáig,

b) májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak évének február hónap 15. napjáig,

c) októberi-novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak évének augusztus hónap 31. napjáig

lehet írásban jelentkezni a vizsgaszervezőnél az e rendelet 6. számú melléklete szerinti jelentkezési lap benyújtásával. A vizsgaszervező legkésőbb az első vizsgatevékenység megkezdéséig - a 6. számú melléklet szerinti jelentkezési lap záradékának kitöltésével - köteles dokumentálni, hogy a vizsgára bocsátáshoz előírt dokumentumokat a vizsgázó bemutatta.

(3) A felsőoktatási intézményben folyó felsőfokú szakképzés esetén a vizsgaidőszak meghatározásánál - a felsőoktatási intézmények vizsgarendjének figyelembevételével - a szakképesítésért felelős miniszter a tanév rendjében megadott napokon kívül szakképesítésenként további országos vizsganapokat jelölhet ki.

(4) Az írásbeli, interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait - a több ágazat illetékességi körébe tartozó vizsgarészek esetén az érintett miniszterrel egyetértésben - a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésre. A gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező állapítja meg.

(5)[5] A (3) bekezdés szerinti további országos vizsganapokat, valamint a (2) és (4) bekezdés szerinti írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országos vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter évente, a vizsgát megelőző év november 30-áig határozza meg, és honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi.

(6)[6] Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a (4) bekezdés szerinti vizsgaidőponttól eltérő időpontban is szervezhető szakmai vizsga úgy, hogy a vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatában rögzíti. Az e bekezdés szerint szervezett írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenység lebonyolításával járó többletköltség a vizsgaszervezőt terhe li.

A szakmai vizsga előkészítése, lebonyolítása

7. §

(1)[7] A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor - a b)-d) pontok tekintetében legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig - be kell mutatnia:

a) a személyazonosító igazolványt vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolványt;

b) a szakképesítéshez előírt iskolai tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt (okiratot), vagy a bemeneti kompetenciák méréséről és megfelelő szintjéről szóló, e rendelet 8. számú melléklete szerinti igazolást, a korábban megszerzett szakmai bizonyítványt vagy azok hiteles másolatát, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott egyéb feltételek teljesítését igazoló okiratot;

c) iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványt;

d) iskolarendszeren kívüli képzésben a szakmai és vizsgakövetelmény szerinti modulzáró vizsga letételét igazoló, e rendelet 7. számú melléklete szerinti okiratot, illetve annak hiteles másolatát, és - ha a vizsgázó szervezett képzésben vett részt - a képzés eredményes befejezését igazoló okiratot.

(2)[8] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés eredményes befejezését igazoló okiratnak tartalmaznia kell a képzés során elvégzett tananyagegységek megnevezését, az arra fordított időt (óraszámot), a szakmai gyakorlatot.

(3) A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a vizsgával kapcsolatos kérelmeket és egyúttal csatolni a kérelem alapjául szolgáló iratokat.

(4) A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát is.

8. §

(1)[9] A vizsgaszervező alakítja ki - szakképesítésenként vagy vizsgarészenként - a vizsgacsoportokat. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közotv.) 3. számú melléklet I. d) pontjában előírt, a szakközépiskolai és a szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamán meghatározott maximális osztálylétszámot.

(2)[10] Iskolarendszeren kívüli szakképzésben a vizsgaszervező akkor alakíthat ki vizsgacsoportokat, ha a vizsgára a 6. § (4) vagy (6) bekezdése alapján meghatározott időpontokra legalább tíz fő jelentkezett. A vizsgacsoport létszáma akkor csökkenthető, ha azt a vizsgaszervező a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentésében kezdeményezi, és - indoklása alapján - a szakképesítésért felelős miniszter a tíz fős létszám alól felmentést ad. A vizsgaszervező a szakképesítésért felelős minisztertől kért felmentés másolatát csatolja a területi gazdasági kamarához, vagy amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezethez, illetve az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarához benyújtott szakmai vizsga előkészítéséről szóló bejelentéséhez.

(3)[11] A szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva negyvenöt napon belül be kell fejezni, kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik. Egy napra - amennyiben a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet azt nem zárja ki - több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető. A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. Az egyes vizsgatevékenységek idejeként - a nyolc órás időkeret számításakor - a vizsgatevékenység végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni.

(4) Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolítási rendjét úgy kell meghatározni, hogy a vizsgázó a szóbeli, írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeket 8 és 18 óra között, a gyakorlati vizsgatevékenységeket 7 és 19 óra között végezhesse el.

(5)[12] A vizsgázó számára a szakmai vizsga időtartama a (3)-(4) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve legfeljebb öt nap lehet. A vizsgabizottság ezt az időtartamot, ha a vizsgaszervezés helyi sajátosságai ezt indokolják, a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban és a vizsgaprogramban egy nappal meghosszabbíthatja.

(6)[13] A szakmai vizsga helyéről, időpontjáról, a vizsgarendről és a szakmai vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgaszervező - a vizsga megkezdése előtt legalább tíz nappal - tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét és tagait, a vizsgázókat, a vizsga szervezésében érdekelt gazdálkodó szervezetet, valamint a szakmai vizsga lebonyolításában közreműködő személyeket. A vizsgatevékenységek helyét a vizsgaszervező jelöli ki. A vizsgaszervező a tájékoztatással egyidejűleg megküldi a jóváhagyásra javasolt gyakorlati feladatokat a vizsgabizottság elnökének és a 9. § (3) bekezdése szerint felkért vizsgabizottsági tagnak.

(7) A vizsgabizottság a vizsgaszervező által készített vizsgarendet figyelembe véve a vizsga lebonyolítására vonatkozó, a vizsgázó egyes vizsgatevékenységeinek időpontját bemutató, valamint a megjelenési kötelezettség időpontjait és helyszínét is tartalmazó vizsgaprogramot fogad el. A vizsgaprogramot legalább a vizsga helyszínén - a vizsga teljes ideje alatt - a vizsgázók részére hozzáférhetővé kell tenni.

9. §

(1) A vizsgaszervező a 6. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül, illetve ha a szakmai vizsga megszervezésére iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 6. § (4) vagy (6) bekezdése alapján kerül sor, a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább harminc nappal jelentést küld a szakmai vizsga előkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszternek. Ezzel egyidejűleg a jelentés másolatát tájékoztatásul megküldi a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzőjének (a továbbiakban: székhelye szerint illetékes főjegyző). A vizsgacsoportonként összeállított jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését, FEOR számát,

b)[14] szakképesítés, illetve szakképesítés-elágazás megszerzését célzó vizsga esetén a vizsgán megszerezhető részszakképesítés megnevezését és azonosító számát,

c) a vizsgázók számát,

d) a szakmai vizsga, illetve vizsgarészek, vizsgatevékenységek helyét,

e)[15] az iskolai rendszerű szakképzés és hallgatói jogviszonyban folytatott felsőfokú szakképzés esetén a képző intézménynek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. § (3) bekezdése szerint az egyedi azonosítóját, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (2) bekezdése szerinti intézményi azonosítót (a továbbiakban: OKM azonosító),

f) iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a vizsgáztatásra jogot adó jogszabály megnevezését,

g)[16] iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén - ha a vizsgázó szervezett képzésben vett részt - a képzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi helyét, a tanúsítvány számát és érvényességi idejét,

h)[17] a szakmai vizsga nyelvét.

(2)[18] Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén, amennyiben vizsgaszervezési jogosultsággal nem rendelkező szakképzést folytató intézmény végezte a képzést, akkor az intézmény köteles a nyilvántartásba vételét igazoló tanúsítványt a vizsgaszervezőnek bemutatni, valamint a képzés eredményes befejezését igazoló okiratot a vizsgázók számára kiállítani. A vizsgaszervezőnek jelentésében nyilatkoznia kell arról, hogy az adott szakképesítés vonatkozásában a szakképzést folytató intézmény jogosult a képzés megkezdésére és folytatására. Ha a szakképzést folytató intézmény nem jogosult az adott szakképesítés tekintetében képzés folytatására, úgy a vizsgaszervezésre vonatkozó kérelmét el kell utasítani.

(3)[19] A vizsgaszervező a szakképesítésért felelős miniszternek küldött jelentéssel egyidejűleg írásban kéri fel a vizsgabizottsági tag kijelölésére a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamarát, vagy amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetet, illetve az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarát. A felkéréshez csatolni kell az (1) bekezdésben szabályozott jelentés másolatát.

(4) Ha a szakképesítésért felelős miniszter és az országos gazdasági kamara között az Szt. 7. § (1) bekezdése szerint létrejött megállapodás alapján az adott szakképesítés vizsgaelnökeinek kijelölését a kamara látja el, akkor a vizsgaszervező a szakképesítésért felelős miniszter által - a honlapján mindenki által hozzáférhető módon - közzétett megállapodás szerinti országos gazdasági érdekképviseleti szervezetet kéri fel a (3) bekezdésben meghatározott képviselő kijelölésére.

(5) Ha a szakképesítésért felelős miniszter a vizsgabizottság elnökét az Szt. 5. § (2) bekezdés e) pontja alapján az általa működtetett költségvetési szerv útján bízza meg, a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentést - a szakképesítésért felelős miniszter rendelkezése alapján - a költségvetési szervhez kell megküldeni.

(6) Ha a szakképesítésért felelős miniszter és az országos gazdasági kamara között az Szt. 7. § (1) bekezdése szerint létrejött megállapodás szerint az adott szakképesítések vizsgaelnökeinek kijelölését a kamara látja el, akkor a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentést a szakképesítésért felelős miniszter által - a honlapján mindenki által hozzáférhető módon - közzétett megállapodásban foglaltak szerint, az abban megjelölt helyre kell küldeni.

10. §

A gyakorlati vizsgatevékenységet az érdekelt gazdálkodó szervezettel kötött megállapodásban foglaltak alapján tanműhelyben vagy egyéb gyakorlati helyen, munkahelyen (a továbbiakban: gyakorlati vizsga helye) lehet lefolytatni. Nem szervezhető gyakorlati vizsgatevékenység olyan vizsgahelyszínen, melyet a vizsgabizottságba a 9. § (3) bekezdés alapján megbízott tag javaslata alapján a vizsgabizottság arra alkalmatlannak minősít.

A szakmai vizsga ellenőrzése

11. §[20]

(1) A vizsga eseti szakmai ellenőrzését a szakképesítésért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák vagy az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek, vagy amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara vagy országos gazdasági érdekképviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakképesítésért felelős miniszter által a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet, illetve az ágazat egészében érdekelt szakmai kamara bevonásával végzi. Az ellenőrzés kiterjedhet vizsgatevékenységekre, vizsgarészekre, vizsganapokra vagy a teljes vizsgára.

(2) A szakmai ellenőrzés a vizsgaszervező, a vizsgabizottság és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők - szakmai vizsga színvonalas lebonyolítása, illetve a vizsgázók felkészültségének hatékony mérése érdekében folytatott - tevékenységének vizsgálatára irányul.

(3) Szakmai ellenőrzésre elsősorban az Országos szakmai szakértői névjegyzékben szereplő szakértő kérhető fel. Ha a szakmai ellenőrzésben több személy vesz részt, úgy az első mondatban meghatározott feltételnek legalább egy személy kell, hogy megfeleljen.

(4) A szakmai ellenőrzésre felkért (3) bekezdés szerinti szakértőt a szakképesítésért felelős miniszter, vagy az általa irányított költségvetési szerv (a továbbiakban: megbízó) írásban bízza meg.

(5) A szakmai ellenőrzést végző szakértő a megbízólevelében foglaltak szerint van jelen a szakmai vizsgán.

(6) A megbízó legalább három nappal az ellenőrzés előtt értesítést küld a vizsgaszervezőnek, kivéve, ha az veszélyezteti az eredményes ellenőrzést.

(7) Az ellenőrzést végző szakértő az ellenőrzés helyszínén megbízólevele bemutatásával jelzi az ellenőrzés megkezdését.

(8) A szakmai ellenőrzést végző szakértő a szakmai vizsga irataiba betekinthet, de a szakmai vizsgát nem zavarhatja, a vizsga menetét nem befolyásolhatja.

(9) A szakmai ellenőrzést végző szakértő az ellenőrzés során észleltekről, az azokkal kapcsolatban megtett lépéseiről, javaslatairól az ellenőrzés helyét, idejét, az ellenőrzött intézmény megnevezését és az ellenőrzésbe bevontak névsorát is tartalmazó részletes írásos összefoglalót készít. Az érintettek az összefoglalóhoz írásos záradékot fűzhetnek. A szakértő az ellenőrzést követő tizenöt napon belül küldi el az esetlegesen záradékot is tartalmazó összefoglalót a megbízójának.

(10) Ha a szakmai ellenőrzést végző szakértő tevékenysége során jogszabálysértést észlel, haladéktalanul köteles megbízójának jelenteni, aki szükség esetén intézkedik a szakmai vizsga felfüggesztéséről. A vizsgaszervező e jelentéstételhez szükséges kommunikációs eszközöket köteles biztosítani.

A vizsgabizottság

12. §

(1) Az Szt. 14. §-a szerinti vizsgabizottságot az e rendelet 8. § (1) bekezdése szerint létrehozott vizsgacsoporthoz kell létrehozni.

(2)[21] A vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízásáról a megbízó iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének időpontja előtt legalább tizenöt nappal írásban értesíti a vizsgaszervezőt.

(3) Ha a vizsga nyelve nem magyar, a vizsgabizottság elnökének a vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú állami nyelvvizsgával, illetőleg azzal egyenértékű okirattal kell rendelkeznie.

(4)[22] A vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet a vizsgabizottság elnöke abban az intézményben, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban áll.

(5)[23] Nem lehet a vizsgabizottság elnöke az, aki a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó, illetve vizsgázók oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésében közvetlenül részt vett.

(6)[24] A vizsgabizottsági tagság az arra vonatkozó felkérés - a vizsgabizottság elnöke esetén a kijelölés - elfogadásával jön létre. A vizsgabizottság tagjának megbízása határozott időre szól. Ha a vizsgabizottság tagja megbízását nem tudja ellátni, helyettesítéséről a megbízójának kell gondoskodnia. A vizsgát fel kell függeszteni mindaddig, amíg a bizottsági tag helyettesítéséről megbízója nem gondoskodik.

13. §

(1) A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának biztosítása.

(2) A vizsgabizottság elnöke

a) a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi, a bizottság döntése alapján jóváhagyja a vizsga szervezési és lebonyolítási szabályzatát és a 8. § (7) bekezdés szerinti vizsgaprogramot,

b)[25] ellenőrzi a vizsga előkészítését, a szükséges szakmai feltételek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét, az írásbeli, illetve az interaktív vizsgatevékenységről készített jegyzőkönyvet,

c) vezeti a szakmai vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja azok jegyzőkönyveit,

d) ellenőrzi - a jelentkezési iratok alapján - a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét, a vizsgával kapcsolatos iratokat,

e) a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatnak megfelelően gondoskodik az írásbeli és interaktív dolgozatok és az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről,

f) tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgarészek, vizsgafeladatok előtt az őket érintő döntésekről, valamint a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról,

g) elkészíti a vizsga előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a vizsgázók felkészültségével, a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel, a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésével, a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó írásos jelentését, és mellékeli hozzá a gyakorlati vizsgatevékenység keretében végrehajtott vizsgafeladatot vagy annak leírását az értékelési útmutatóval együtt, amelyeket a szakmai vizsga befejezését követő egy héten belül megküld megbízójának.

(3) Aki a (2) bekezdés g) pontjában foglalt kötelezettségének nem tett eleget, e kötelezettség teljesítéséig nem bízható meg újabb szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával.

14. §

(1) A vizsgaszervező képviselőjét, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőket (beleértve a kérdező tanárt, javító tanárt, felügyelő tanárt), továbbá a jegyzőt a vizsgaszervező írásban bízza meg. A kérdező tanár személyére a szakképzést folytató intézmény javaslatot tehet.

(2) Nem kaphat felügyelő tanári (a továbbiakban: felügyelő) megbízást az, aki az adott vizsgarész, vizsgatevékenység oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik.

(3)[26] A vizsgabizottságban a vizsgaszervező képviselőjeként részt vevő tag látja el a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatokat, előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését, gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról. A vizsgaszervező képviselője felelős a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban, valamint a vizsgaprogramban a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért.

(4) A vizsgaszervező képviselője a gyakorlati vizsgatevékenységet tartalmazó vizsgarész előkészítésével kapcsolatos feladatait a gyakorlati oktatás vezetőjének bevonásával - ha gazdálkodó szervezetnél folyik a gyakorlati vizsgatevékenység, a területi gazdasági kamara és a gazdálkodó szervezet képviselőjének részvételével - látja el.

(5) A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő feladatait a vizsgabizottság által elfogadott vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat szerint látja el, segíti a vizsgabizottság tevékenységét, javaslatot tesz a vizsgázó teljesítményének értékelésére.

(6) A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

A vizsgabizottság működése

15. §

(1) A vizsgabizottság döntéseit bizottsági értekezleten, határozat formájában hozza meg, és határozatait jegyzőkönyvben rögzíti.

A vizsgabizottság értekezletet tart:

a)[27] a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat és a vizsgaprogram elfogadása, a vizsgára jelentkező vizsgafelmentés tárgyában benyújtott kérelméről szóló döntés határozatba foglalása céljából, illetve a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt,

b)[28] a szakmai vizsga utolsó napján, az utolsó vizsgatevékenység befejezését követően, a vizsgázók teljesítményének értékelése, a vizsga lebonyolítása szabályszerűségének megállapítása céljából,

c) ha a szakmai vizsga lefolytatását, megtartását, befejezését zavaró vagy gátló körülmény, illetőleg a vizsgázó elbírálása, az általa elkövetett szabálytalanság vagy egyéb ok azt szükségessé teszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értekezlet akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában a teljes vizsgabizottság részt vesz.

(3) A vizsgabizottság határozatait az elnök és a tagok nyílt szavazásával, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szakmai vizsga vizsgabizottságának döntésével, intézkedésével vagy intézkedésének elmulasztásával kapcsolatos különvéleményét a vizsgabizottság elnöke, tagja vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a vizsgabizottsági jegyzőkönyvben kérheti feltüntetni.

(4) A vizsgabizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőket a vizsgabizottság határozatai tekintetében - azok kihirdetéséig - titoktartási kötelezettség terheli.

(5) Ha az elnök a vizsgabizottság eljárásával vagy határozatával nem ért egyet, óvást nyújthat be, és a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Az óvást haladéktalanul meg kell küldeni a szakképesítésért felelős miniszternek, aki azt három napon belül köteles elbírálni. Az óvás elbírálásáig a vizsgázó bizonyítványát nem lehet kiállítani.

16. §

(1) Minden vizsgabizottsági értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az értekezlet helyét és idejét, a jelen lévő vizsgabizottsági tagok, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők nevét;

b) annak a vizsgázónak a nevét,

ba) akit a 3. számú melléklet 1. záradéka szerinti szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott,

bb) aki a 3. számú melléklet 2. záradéka szerint a szakmai vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta befejezni, megjelölve azokat a vizsgarészeket, amelyekből pótlóvizsgát kell tennie,

bc) aki a 3. számú melléklet 3. záradéka szerint a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította,

bd)[29] aki a 3. számú melléklet 4. záradéka szerint egy vagy több, esetleg valamennyi vizsgarészből - a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet eltérő rendelkezése hiányában - 50%-ra vagy az alatt teljesített és ezért javítóvizsgát kell tennie, megjelölve a vizsgarészeket,

be)[30] aki a 3. számú melléklet 5. záradéka szerint valamely vizsgarészből teljesítmény-százalékát a szakmai versenyen elért eredménye alapján kapta,

bf) akit a 3. számú melléklet 6. záradéka szerint valamely vizsgarész teljesítése alól mentesített a vizsgabizottság;

c) a vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak leírását, a határozatokat, a szavazás eredményét vita esetén az esetleges különvélemények feltüntetésével;

d) az óvást, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését, az óvással kapcsolatos vizsgabizottsági megállapításokat;

e) az elnöknek a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatos értékelését.

(2)[31] A vizsgarendben meghatározott utolsó vizsgatevékenységet követő értekezleten készült jegyzőkönyvhöz - amelyet a vizsgabizottság elnöke, tagai és jegyzője ír alá- csatolni kell a többi értekezlet jegyzőkönyvét, az osztályozóívet, továbbá a felmentési kérelemhez benyújtott okiratok másolatát. A dokumentumok 35. § (5) bekezdésben foglaltak szerint történő kezelése a vizsgaszervező kötelessége.

17. §

(1)[32] Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható. A vizsgabizottsági tag a vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység megkezdését megelőzően köteles ellenőrizni.

(2) A vizsgabizottság elnöke és tagjai a vizsgatevékenységek ellenőrzésekor maximum 30 percig helyettesíthetik egymást.

Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység

18. §

(1)[33] Az interaktív vizsgatevékenység vizsgafeladataihoz előzetesen, de legkésőbb a feladatok megküldésével egyidejűleg tájékoztatót kell kiadni, amely alapján a vizsgaszervező a vizsgafeladathoz szükséges speciális feltételeket biztosítani tudja. Az interaktív feladat megkezdése előtt a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban meghatározott vizsgabizottsági tag ellenőrzi a tárgyi feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés feltételeit. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében a vizsgaszervező írásos engedélyével jelen lehet.

(2) Az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni.

(3)[34] A zárt, biztonságos csomagolásban érkező feladatlapok, illetve az elektronikusan érkező feladatlapok kibontása a csomagon, illetve az elektronikus feladatlapok kísérőlevele szerint megjelölt időpontban az írásbeli, illetve az interaktív vizsgatevékenység zavartalan lebonyolítását felügyelő személy és a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban meghatározott vizsgabizottsági tag előtt történik. A felbontás, illetve telepítés helyét, időpontját, a csomag (sértetlen vagy sérült, felbontott), illetve az elektronikusan érkező feladatlapok állapotát és a jelenlévők nevét jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet a kijavított dolgozatokkal együtt kell kezelni.

(4) A felügyelő a vizsgázók részére tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét tartalmazó jegyzőkönyvet, és gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról.

(5) A vizsgázó az írásbeli és az interaktív vizsgafeladat megoldásához, elkészítéséhez tanácsot vagy segítséget nem kérhet, és nem kaphat.

(6) A szakképesítések vizsgarészeiben előírt írásbeli és interaktív vizsgafeladatok kidolgozásának idejét a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet határozza meg. Ebbe az időbe a feladat ismertetésének ideje nem számít bele. Az interaktív vizsgafeladatok megoldására rendelkezésre álló időbe nem számítható be a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.

(7) Az írásbeli és az interaktív vizsgafeladatok megoldását - a javítási útmutató alapján - vizsgafeladatonként %-os teljesítménnyel kell értékelni.

19. §

(1) A vizsgázó számára az írásbeli és interaktív vizsgafeladat kidolgozásához a szakképzést folytató intézmény, illetőleg a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott lapokat kell biztosítani.

(2) A vizsgázó az első lapon feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a keltét. Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

(3)[35] Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, dolgozatát, feladatlapját, elektronikus adathordozóját átadja a felügyelőnek, aki közvetlenül az átvételt követően ráírja a beadás időpontját és ellátja kézjegyével, továbbá dolgozat, feladatlap esetén az üresen hagyott helyeket és oldalakat - az utólagos kiegészítések lehetőségének kiküszöbölése érdekében - színes tollal, áthúzással érvényteleníti. Az interaktív feladatok eredményét tartalmazó fájlokat lezárt, utólag nem módosítható elektronikus adathordozón kell beadni, amelyre a vizsgázó kézírással írja rá a nevét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgafeladat sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a keltét, valamint aláírja.

(4) Ha az írásbeli, illetve az interaktív vizsgatevékenység alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől, és egyidejűleg részére átadja a dolgozatát. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a dolgozatra, és be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe.

(5) Ha a felügyelő az írásbeli, illetőleg az interaktív vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, illetve a feladatlapját, ráírja az elvétel pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a vizsgát. A felügyelő azonnal értesíti a vizsgaszervező képviselőjét.

(6) A vizsgaszervező képviselője az írásbeli vagy az interaktív vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. A szabálytalanságról és a hozott döntésről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a szabálytalanságot észlelő felügyelő, a vizsgázó, a vizsgabizottság tagjai és az elnök írja alá. A vizsgázó észrevételének a jegyzőkönyvbe történő rögzítését kérheti.

A gyakorlati vizsgatevékenység

20. §

(1)[36] A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező javaslatára - a vizsga megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke a 9. § (3) bekezdése szerint felkért vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá. A feladatnak, illetve a javítási-értékelési útmutatónak alkalmasnak kell lennie részszakképesítéshez szükséges kompetenciák mérésére, illetve értékelésére.

(2) A vizsgázó a gyakorlati vizsgafeladatát húzás útján kiválasztott feladatközlő lap alapján, az abban meghatározott segédanyagok használata mellett végzi.

(3) A gyakorlati vizsgatevékenységet akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke, illetve a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban erre feljogosított tagja meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgatevékenység a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek - ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket is -megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.

(4)[37] A gyakorlati vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgatevékenység rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgatevékenység helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. A vizsgafeladatok megkezdése után további útmutatás csak baleset és jelentős károkozás megelőzése céljából adható.

(5)[38] A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgatevékenység egyes feladatainak végrehajtási idejét a vizsgafeladatok leírása tartalmazhatja.

(6) Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.

(7) Ha balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok indokolj a, a vizsgabizottság jelen-lévő tagja a vizsgafeladatokat megváltoztathatja. A döntésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(8) Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte, azt közli a vizsgabizottság egyik tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, illetőleg az elkészült gyakorlati vizsgamunkákat átveszi.

(9) A gyakorlati vizsgafeladatokat - a javítási-értékelési útmutató alapján - %-osan kell értékelni.

21. §

(1) A vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése érdekében a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet a szakmai vizsgát megelőzően külön gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű készítését - vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítását, illetőleg szakdolgozat készítését - (a továbbiakban: vizsgaproduktum) is előírhatja.

(2)[39] A vizsgaproduktumot - a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározottak figyelembevételével - %-osan kell értékelni. Az értékelőlapon fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgaproduktum tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt teljesítményszázalékot. Az értékelést a gyakorlati oktató és a szakképzést folytató intézmény vezetője írja alá és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.

(3) Az elkészült vizsgaproduktumról azonosításra alkalmas dokumentációt (részletes leírás, fényképfelvétel stb.) kell készíteni és azt a vizsgadokumentációhoz kell csatolni. A vizsgaproduktum felhasználásáról a vizsgaszervező rendelkezik.

22. §[40]

Ha a szakmai vizsga keretében azért nincs lehetőség a szakképesítésre jellemző gyakorlati vizsgafeladat megoldására, mert a követelménymodul olyan kompetenciákat tartalmaz, melyek mérése, értékelése nem lehetséges a vizsgaidőszakban, akkor a gyakorlati vizsgafeladatot a képzés során, a kompetenciák elsajátítását követően, előrehozott gyakorlati vizsgatevékenységet tartalmazó modulzáró vizsga keretében kell teljesíteni, melynek eredménye beszámít a szakmai vizsga eredményébe. Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység lehetőségét, teljesítésének, értékelésének és beszámításának módját a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben kell meghatározni. A vizsgázó részére az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység teljesítéséről és eredményéről igazolást kell kiadni, amelyet csatolni kell a szakmai vizsga irataihoz.

A szóbeli vizsgatevékenység

23. §

(1)[41] A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott vizsgafeladatokat tartalmazó feladatlapok közül, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott feladatlap alapján ad számot felkészültségéről.

(2) A vizsgázó szóbeli vizsgatevékenység során nyújtott teljesítményét %-osan kell értékelni.

(3)[42] A vizsgázó a szóbeli feladatát csak a feladatlap kiválasztása után és a feladat sorszámának az osztályozóívben való rögzítése után ismerheti meg. A felkészülést és a feladat megoldását a feladatlap alapján, a vizsgaszervező által biztosított segédanyagok használata mellett végzi.

(4)[43] Ha a sajátos nevelési igényű vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység helyett írásbeli vizsgatevékenységet végez, a feladatlap kiválasztása után felügyelő jelenlétében készíti el vizsgafeladatát.

24. §

(1) A vizsgáztatás menetét a vizsgaprogram elfogadásával a vizsgaszervező képviselőjének javaslata alapján a vizsgabizottság állapítja meg.

(2)[44] A vizsgázó a vizsgafelelet vázlatát a vizsgaszervező vagy a szakképzést folytató intézmény bélyegzőjével ellátott papíron rögzítheti, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben, illetve a vizsgafeladatban meghatározott és a vizsgaszervező által biztosított segédeszközöket használhatja.

(3)[45] A vizsgázó a vizsgafeladat jellegének megfelelően önállóan felel vagy szakmai megbeszélést folytat. Az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó nyilvánvalóan és súlyosan téved, vagy a kifejtésben elakad.

(4)[46] A szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenységei során a vizsgázó egy alkalommal póttételt választhat. Azon vizsgatevékenységnél ahol póttétel választására került sor, a vizsgázó teljesítménye legfeljebb 60%-ra értékelhető. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgatevékenység megjelölésével fel kell tüntetni az osztályozóíven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell.

(5)[47]

A vizsgázó teljesítményének értékelése

25. §

(1) A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítmé-nye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap.

(2) Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

(3)[48] A vizsgarész %-os eredményét az egyes feladatok %-os értéke és a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozás szerint kell megállapítani. Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, sikeres a vizsgarész, ha az így kapott érték 50% feletti.

(4)[49] Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozott átlaga alapján, az (1) bekezdés szerinti osztályzat a következő:

81-100%jeles (5)
71-80%jó (4)
61-70%közepes (3)
51-60%elégséges (2)
50% vagy 50% alattelégtelen (1)

A vizsga értékelése és az eredmények számítása során az értékeket az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezve kell megállapítani.

(5)[50] Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

(6)[51] Ha a vizsgarészen, illetve vizsgarészeken nyújtott teljesítmény 50% vagy az alatti, akkor az egyes feladatok javítási-értékelési útmutatója szerinti értékeléssel meg kell állapítani, hogy a vizsgázó megfelelt-e a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részszakképesítés követelménymoduljainak.

(7)[52] Ha az 5. § (1)-(3) bekezdései alapján vizsgarész teljesítése alóli mentesítésre kerül sor, akkor a vizsgázó teljesítményének értékelésekor a vizsgarészt annak korábbi szakmai vizsgán teljesített százalékos értékével, vagy a felmentés alapjául szolgáló tanulmányokban meghatározott, illetve a vizsgán szerzett érdemjegynek a (4) bekezdés szerinti maximális % értékével kell figyelembe venni. Az 5. § (5) bekezdése alapján a versenykiírásban meghatározott felmentés esetén az adott vizsgarész teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni.

26. §

(1) A vizsgázó írásbeli és interaktív dolgozatát a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő a javítási-értékelési útmutató alapján - a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat szerinti határidőre -javítja ki és értékeli, valamint egyidejűleg javaslatot tesz a %-os eredményre.

(2) Ha a javítás során a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot követett el a kidolgozáskor, legkésőbb a kijavított dolgozat leadásáig szóban tájékoztatja a vizsgaszervező képviselőjét, és írásban jelentést készít.

(3) Az írásbeli és interaktív vizsgafeladatok megoldására javasolt %-os eredményt a szakmai vizsga lezárása előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó a kijavított és értékelt írásbeli és interaktív dolgozatot a vizsgabizottság által meghatározott módon megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a szakmai vizsga utolsó vizsgatevékenységének megkezdése előtt írásban leadhassa a vizsgaszervező képviselőjének. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázónak a kijavított és értékelt dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

(4)[53] A kijavított és értékelt írásbeli és interaktív dolgozatot, az eredeti írásbeli vagy interaktív vizsgafeladat egy példányát, a javítási-értékelési útmutatókat - ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik - az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt legalább három nappal meg kell küldeni a vizsgabizottság elnökének.

(5) A vizsgabizottság elnöke akkor kezdeményezheti az írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, ha a dolgozat javításánál az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették figyelembe, vagy a dolgozatban téves javítást, illetőleg ki nem javított hibát talált.

27. §

A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó munkáját vizsgafeladatonként a jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelik. A vizsgabizottság munkáját segítő kérdező tanár tesz javaslatot a %-os teljesítményre. Véleményeltérés esetén a vizsgabizottság szavazással dönt.

28. §

A szakmai vizsga eredményét - a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében - a vizsgabizottság elnöke hirdeti ki, majd röviden értékeli a szakmai vizsgát.

29. §

(1) Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgarészekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. A vizsgázó a pótlóvizsgát, ha az akadályok elhárultak és a feltételek adottak, ugyanabban a vizsgaidőszakban leteheti.

(2) A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki

a)[54] a szakmai vizsgán, a javító- vagy a pótlóvizsgán valamely vizsgarészből - ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik - 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott,

b) a szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, továbbá akit

c) szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott.

(3) Javítóvizsgát a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt esetekben abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

(4)[55] A vizsgaszervező köteles gondoskodni arról, hogy a kialakított vizsgacsoport tagjai - eredménytelen szakmai vizsga esetén - legkésőbb a szakmai vizsgát követő vizsgaidőszak végéig javító-, pótlóvizsgát tehessenek.

(5)[56] A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követ ő egy évig a képzés megkezdésekor érvényes vizsgakövetelmény szerint megismételhető.

A szakmai vizsga iratai

A törzslap

30. §

(1) A vizsgázóról a szakmai vizsga megkezdése előtt két példányban az e rendelet 1. számú melléklete szerinti törzslapot kell kiállítani. A törzslap A/4 formátumú.

(2) A felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga tekintetében - amennyiben a képzést folytató, illetve a vizsgát szervező intézmény szakközépiskola - a törzslapon fel kell tüntetni, hogy a képzésre mely felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján került sor,

(3)[57] A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, illetőleg igazolások alapján a nyomtatvány kitöltési utasításának megfelelően kell bejegyezni. A Közotv. 2. számú melléklete szerinti tanulói azonosító számot is fel kell tüntetni.

(4)[58] A törzslapon az egyes vizsgarészek teljesítmény-százalékait külön-külön kell rögzíteni.

(5) A törzslapra rá kell vezetni a vizsgázóra vonatkozóan a vizsgabizottsági jegyzőkönyv 16. § (1) b) pontja szerinti határozatait az e rendelet 3. számú mellékletében szereplő 1-6. számú záradéknak megfelelően.

(6) A törzslapra rá kell vezetni a vizsgabizottság határozata alapján az eredményes vizsga letételéről szóló záradékot az e rendelet 3. számú mellékletének 7-9. pontja szerint.

(7)[59] Az 1-9. számú záradékot a vizsgaszervező képviselője írja alá és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti.

(8)[60] A törzslapot idegen nyelvű szakmai vizsga esetén - a Közotv. 72. §-ában foglaltak kivételével - magyar nyelven kell vezetni.

(9) A törzslappal egyező tartalmú törzslapkivonatot kérésre ki kell adni a vizsgázónak. Sikertelen vizsga esetén a törzslapkivonatot kérés nélkül ki kell adni.

(10) A törzslapot (a külív első oldalán) a vizsgabizottság elnöke, tagjai, a jegyző, a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, valamint a vizsgaszervező vezetője írja alá.

Az osztályozóív

31. §

(1)[61] A vizsgázó vizsgarészenkénti - azon belül a vizsga-tevékenységenkénti - teljesítmény-százalékait a vizsgaszervező által készített osztályozóívre kell rávezetni.

(2)[62] Az osztályozóívet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és jegyzője, valamint a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők írják alá. Az osztályozóívet a szakmai vizsga jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány

32. §

(1)[63] Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletnek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, Magyarország címerével ellátott, e rendelet 2. számú melléklete alapján készült, szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap. A bizonyítványban meg kell jelölni a szakképesítés körét (szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés).

(2)[64] A vizsgázó kérésére a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg, vagy azt követően magyar, angol, német vagy francia nyelven kiállított szakmai bizonyítvány kiegészítőlapot (a továbbiakban: bizonyítvány kiegészítőlap) kell a vizsgaszervezőnek kiadnia, amelynek tartalmaznia kell a bizonyítványt kiállító intézmény nevét és jogi státuszát, a bizonyítvány sorozatjelét, sorszámát, a bizonyítvány kiállításának időpontját, a vizsgarészek megnevezését, illetőleg teljesítmény-százalékait, a vizsga osztályzatát, valamint a szakképzés folyamatára vonatkozó információkat. A bizonyítvány kiegészítőlap általános felépítését e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) honlapján található "Nemzeti Referencia Központ"-ról letölthető bizonyítvány kiegészítőlap nyomtatványt a vizsgaszervező tölti ki. A kitöltött bizonyítvány kiegészítőlapot a vizsgaszervező vezetője aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesíti.

(4) Iskolarendszeren kívüli szakképzésben, ha a vizsgázó olyan képzésben vett részt, amelynek képzési programja a felnőttképzésről szóló törvény 16. §-a és 19. §-a alapján akkreditált program, akkor az akkreditált program lajstromszámát a bizonyítvány kiegészítőlapon fel kell tüntetni.

(5) A bizonyítvány kiegészítőlap kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési díj a bizonyítvány kiegészítőlap kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka kiegészítőlaponként.

(6)[65] A vizsgabizottság jegyzője a törzslap alapján - a törzslapon szereplő adatokkal egyezően - kiállítja a bizonyítványt, mely a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendeletben meghatározott vizsgarészek teljesítmény-százalékait is tartalmazza. A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával ellátott bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője írja alá.

(7) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

(8) Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló egyéb okirat (különösen: személyazonosító igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás) alapján a vizsgaszervező pótbizonyítványt állít ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló okiratból megállapíthatók.

(9)[66] A bizonyítványt - a Közotv. 72. §-ában foglaltak kivételével - magyar nyelven kell kiállítani.

(10)[67] A vizsgaszervező által elkészíttetett szakmai vizsgabizottság körbélyegzője külső ívén a vizsgaszervező megnevezését, a belső ívén a "mellett működő szakmai vizsgabizottság" szöveget, valamint a vizsgaszervező székhelyének a nevét, közepén Magyarország címerét tartalmazza.

(11) A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a székhelye szerint illetékes főjegyző jogosult.

(12) A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

Igazolás a modulzáró vizsgáról

33. §

Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet a szakmai vizsgára jelentkezés előfeltételeként modulzáró vizsgát ír elő, akkor a képző, illetve modulzáró vizsgát szervező intézménynek a modulzáró vizsga letételéről az e rendelet 7. számú melléklete szerinti, aláírásával, pecsétjével hitelesített igazolást kell kiadnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a modulzáró vizsgát letevő személy és a vizsgát szervező intézmény, valamint a modulzáró vizsga adatait.

A szakmai vizsgaösszesítő adatlap

34. §

(1) A szakmai vizsgáról a vizsga befejezését követően az e rendelet 5. számú melléklete szerinti szakmai vizsgaösszesítő adatlapot kell kiállítani, amelyet a vizsgaszervező irattárában kell elhelyezni.

(2) A vizsgaszervező a kitöltött és az általa aláírt (1) bekezdés szerinti vizsgaösszesítö adatlap adatait - számítógépes nyilvántartás céljából - elektronikus úton az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként a vizsga befejezését követő harminc napon belül megküldi az NSZFI elektronikus levélcímére. Az NSZFI a szakmai vizsgaösszesítő elektronikus dokumentumának adatai alapján központi számítógépes nyilvántartást készít.

(3) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról készített bizonyítványmásodlat vagy pótbizonyítvány hiteles másolatának adatait (az adatmezők nevét és azok tartalmát) a kiállító vizsgaszervező vagy a székhelye szerint illetékes főjegyző - a bizonyítvány kiállítását követő harminc napon belül - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles megküldeni az NSZFI-nek statisztikai felhasználás céljára.

(4) Az NSZFI a számítógépes nyilvántartásához teljes körű, közvetlen és ingyenes adathozzáférést biztosít, valamint negyedévenként és évenként statisztikai adatszolgáltatást végez a szociális és munkaügyi miniszter, az oktatási és kulturális miniszter, valamint a szakképesítésért felelős miniszter számára.

(5) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott kötelezettség elmulasztása esetén a szakképesítésért felelős miniszter az Szt. 5. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján az általa adott vizsgaszervezési jogot megvonhatja.

Az iratkezelés és selejtezés

35. §

(1)[68] A törzslap és a bizonyítvány közokirat. A törzslap (külív, belív) és a bizonyítvány nyomtatvány használata a szakmai vizsgán kötelező. A nyomtatványok megrendelésére és átvételére csak a vizsgaszervező jogosult. A sorozatjellel és sorszámmal ellátott bizonyítvány, valamint a törzslap a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján a "B" védelmi kategória szerint gyártott és forgalmazott nyomtatvány, amely szoros elszámolási kötelezettség alá esik. Az elrontott példányokat a selejtezést követően meg kell semmisíteni. A kitöltetlen, elveszett bizonyítványok érvénytelenítéséről és az érvénytelenített bizonyítványok közzétételéről a szakképzésért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A törzslap egy példányát a vizsgaszervezőnek meg kell küldenie a székhelye szerint illetékes főjegyzőnek a szakmai vizsga befejezését követő 30 napon belül.

(3) A törzslap egy példányát a vizsgaszervező irattárában, egy példányát pedig a főjegyzői hivatal irattárában kell elhelyezni. A törzslap nem selejtezhető, folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén bekötve irattározni.

(4) A vizsgaszervező irattárában elhelyezésre kerülő szakmai vizsgaösszesítő adatlapok elláthatók folyamatos sorszámozással, és a tárgyév végén bekötve irattározha-tóak.

(5) A szakmai vizsgával kapcsolatos levelek, iratok és egyéb küldemények iratkezelésére, irattárba helyezésére, selejtezésére, levéltári átadására, továbbá a törzslapon és a bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, illetőleg a névváltozás esetén alkalmazandó eljárásra a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletet és az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet erre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Nemzetközi rendelkezések

36. §

(1) Akit - nemzetközi megállapodás, annak hiányában viszonosság alapján - felmentettek a vizsgarész tanulása alól, annak az adott vizsgarészből szakmai vizsgát sem kell tennie. Az adott vizsgarészből teljesítményét 100%-osnak kell tekinteni.

(2) A szociális és munkaügyi miniszter - a szakképesítésért felelős miniszterrel egyetértésben - nemzetközi szerződés, egyezmény, ennek hiányában viszonosság alapján engedélyezheti, hogy a külföldi vizsgázó a rendeletben meghatározott vizsgaidőszaktól, vizsgaidőponttól eltérő időben tegyen szakmai vizsgát.

Értelmező rendelkezések

37. §

E rendelet alkalmazásában

1. gyakorlati vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező tevékenység a szakmai vizsga során;

2. interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, általában számítógép használata mellett végzett vizsgatevékenység, amelynek során a számítógépes program a vizsgázó tevékenységét előre meghatározottan befolyásolja;

3. írásbeli vizsgatevékenység: a szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, a vizsgázó által készített (kiegészített), papíron vagy elektronikusan rögzített vizsgaproduktumot eredményező tevékenység a szakmai vizsga során;

4. szóbeli vizsgatevékenység: a szakképesítés megszerzése révén végezhető munkatevékenységgel azonos vagy azt pontosan modellező, vizsgáztató jelenlétében folyó, jellemzően szóbeli információközléssel járó tevékenység a szakmai vizsga során;

5. vizsgarend: a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját;

6. vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat: az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit;

7. vizsgaprogram: az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt.

Záró rendelkezések

38. §

(1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően szervezett szakmai vizsgákra kell alkalmazni.

(2)[69]

(3) Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei szerint megkezdett képzések szakmai vizsgáit a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet rendelkezései szerint kell előkészíteni és lefolytatni.

(4) A 2006. április 1-jétől hatályos Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekhez e rendelet hatálybalépése előtt kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján megkezdett képzések szakmai vizsgáinak előkészítésére és lefolytatására vonatkozóan e rendeletet kell alkalmazni azzal, hogy ahol a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet e rendelettől eltérő szabályozást tartalmaz, e rendeletet az abban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(5) E rendelet 4. számú melléklete a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló európai parlamenti és tanácsi 2241/2004/EK határozat (2004. december 15.) VI. mellékletének végrehajtását szolgálja.

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

[70]
TÖRZSLAP
KÜLÍV ELŐLAP
......................................................................................................................................................................................................................
(a vizsgaszervező bélyegzője a szakképesítés - a szakképesítés-elágazás, a részszakképesítés,
a szakképesítés-ráépülés - azonosító számának és megnevezésének, valamint iskolai rendszerű
szakmai vizsga esetén a közoktatási intézmény OM azonosítójának, iskolarendszeren kívüli szakmai
vizsga esetén a vizsgaszervező vizsgáztatásra jogot adó jogszabály számának feltüntetésével)
TÖRZSLAP
A törzslapba .................. 1 -től .................. számig beírt vizsgázók a vizsgaszervező mellett működő vizsgabizottság előtt tettek szakmai vizsgát.
………………….……………………................ év........................ hó.................. nap
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Ez a törzslap a szakmai vizsgán részt vett ......................................................................................... vizsgázó adatait tartalmazza.
Összeolvasták:
1. ..............................................................................................
..................................................................................................
2................................................................................................
..................................................................................................
Az aláírások alatt a neveket olvasható, nyomtatott betűkkel a megfelelő vonalak alatt ismételni kell a szakmai vizsgán
betöltött szerep feltüntetésével.

TÖRZSLAP

BELÍV

[71]
Törzslap
Belív
Törzslap száma: ........../........../..........
A vizsgázó neve:.......................................................................................................................................................................................
Születési név:.............................................................................................................................................................................................
Születési hely és idő:........................... .............................................................................,................... év.......................... hó........ nap
Anyja születési neve:...............................................................................................................................................................................
Tanulói azonosító száma:.........................................................................................................................................................................
Az intézmény megnevezése, címe és OM azonosítója, a nyilvántartásba vételi helye, a tanúsítvány száma és érvényességi ideje, amelyben a vizsgázó szakmai tanulmányait végezte, a képzés kezdési és befejezési időpontja:................. .......................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A szakképesítés azonosító száma és megnevezése:............................................................................................................................
A szakképesítés köre: szakképesítés, szakképesítés-elágazás, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés*
A. szakmai követelménymodulokhoz rendelt vizsgarészek teljesítése:
A szakmai
követelmény
modulazonosítója
A szakmai követelménymodul megnevezéseA szakmaivizsgán elért
teljesítmény
%-ban
A vizsgázó szakmai vizsgán elért eredménye %-ban:
A vizsgázó szakmai vizsgán elért eredménye osztályzattal:
A szakmai vizsgabizottság határozata(i) és záradékok: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
A kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma:.................. .............................................................................................................
__________
* A megfelelő rész (szakképesítés köre) aláhúzandó!

2. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez[72]

SOROZATJEL:
SORSZÁM:
Törzslap száma:............./......./........
BIZONYÍTVÁNY
Név:........................................................................................................................................
(Születési név:.........................................................................................................................
Születési hely:.........................................................................................................................
Születési idő:........év..............hó .... nap
Tanulói azonosító száma:........................................................................................................
Anyja születési neve:............................................................................................................ ),
aki szakmai tanulmányait a(z)..................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................... végezte,
a(z)..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................... mellett működő szakmai
vizsgabizottság előtt...........................nyelven szakmai vizsgát tett.
Ez a bizonyítvány a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 12. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□ azonosító számú,
................................................................................................................................................
........................................................................................................................... megnevezésű
szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés* megszerzését igazolja.
* A megfelelő rész (szakképesítés köre) aláhúzandó!
A szakmai vizsga eredménye %-ban:.............
A szakmai vizsga eredménye osztályzattal:..................................
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt vizsgarészek teljesítése:
A szakmai követelmény­modul azonosítójaA szakmai követelménymodul megnevezéseA szakmai vizsgán elért teljesítmény %-ban
....................................,...........év............................hó.......nap.

…………………………………… …………………………………
a szakmai vizsgabizottság a vizsgaszervező elnöke vezetője

P. H."

3. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez[73]

Záradékok
1. "A..........................................szakmai vizsgán elkövetett szabálytalanság miatt a(z)...............................................
mellett működő szakmai vizsgabizottság a................................................................................ vizsgától eltiltotta.
Javítóvizsgát tehet."
2. "A .................................... szakmai vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta befejezni.
Pótlóvizsgát tehet."
3. "A ......................................... szakmai vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította.
Javítóvizsgát tehet."
4. "A............................................................szakmai vizsgán a.....................................................számú követelmény-
modul(ok)hoz kapcsolódó vizsgarész(ek)ből a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet szerinti elégtelen, vagy eltérő rendelkezés hiányában 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Javítóvizsgát tehet."
5. "A .................................................. számú követelménymodulhoz kapcsolódó vizsgarészből teljesítményszáza­lékát a(z) ............................... szakmai versenyen elért eredménye alapján kapta."
6. "A ........................................ számú követelménymodulhoz kapcsolódó vizsgarész teljesítése alól mentesítve.
A ............................. vizsgarész teljesítményszázalékát az ............. év ............................. hó ......... napján tett
................... szakmai vizsga eredménye alapján állapítottuk meg."
7. a) "A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, .............................................. szakképesítés meg­szerzését igazoló bizonyítványt kapott."
7. b) "A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt,..............................................szakképesítés-elágazás
megszerzését igazoló bizonyítványt kapott."
8. "A szakmai vizsgán teljesített vizsgarész(ek) alapján............................................................. szakképesítés-ráépü-
lést igazoló bizonyítványt kapott."
9. "A szakmai vizsgán teljesített vizsgarész(ek) alapján ............................................................. részszakképesítést
igazoló bizonyítványt kapott."
10. "A szakmai vizsgát........................nyelven teljesítette." "

4. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez[74]

EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő*
1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE (HU)
2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)
3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakképesítéssel rendelkező képes:
4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
* Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják: "93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications" (93/C 49/01 számú 1992. december 3-ai Tanácsi Határozat a szakképesítések átláthatóságáról), "Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates" (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítvá­nyok átláthatóságáról), "Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers" (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati képzésben részt vevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására). Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/ ©European Communities 2002©
5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státuszaA bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza
A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)Osztályzási skála /Vizsgakövetelmények Az osztályzatok a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet szerinti súlyok és a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapián:
jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)
A szakmai követelménymodul azonosítója, megnevezése
és a szakmai követelménymodulhoz rendelt vizsgarészen elért
teljesítmény százalékban kifejezve:
A bizonyítvány sorozatjele:
sorszáma:
A bizonyítvány kiállításának időpontja:A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye %-ban kifejezve:
A vizsgázó szakmai vizsgán elért teljesítménye osztályzattal ki­fejezve:
Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjéreNemzetközi megállapodások
A szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ (akkreditált program lajstromszáma)
Jogi alap
6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírásaA teljes program százalékában
%
Időtartam (órák/hetek/hónapok/évek)
Iskolai/képző központ alapú
Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettségTeljes képzési idő
Belépési követelmények:
További információk:
Jelen bizonyítvány-kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöl­tési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet http://nrk.nszi.hu.
A vizsgaszervező vezetője:
………………………………
P. H.
Kiállítás dátuma:.................................."

5. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

Törzslap száma: ����/����
a vizsgacsoport jele/a vizsga éve
(A vizsgaszervező tölti ki!)
SZAKMAI VIZSGAÖSSZESÍTŐ ADATLAP

I.
A vizsgaszervező tölti ki!
1. A vizsgaszervező neve:........................... .............................................................................................................................................
2. Címe:........................... ................................................................................ helység....……………................ út, utca............... hsz.
3. Elérhetősége:
Tel.:..................................... ..............................................Fax: ..............................................Mobil:........................................................
E-mail: .................................... .....................................................................Webcím: .............................................................................
5. A közoktatási intézmény OKM azonosítója: �����
6. Statisztikai számjele: �������� ���� ��� ��
7. A szakmai vizsga időpontja: ����év �� hó ��nap
8. A vizsgára jelentkezettek száma: ��� fő, ebből eredményesen vizsgázott: ��� fő
9. A szakmai vizsga szervezésére feljogosító jogszabály száma: ................................................................................................ ......
Kitöltő neve:................................ .......................................................................Telefon: ......................................................................
10.1 A szakképzést folytató intézmény neve:.......................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma: �� db
10.1 A szakképzést folytató intézmény neve:.......................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma: �� db
10.2 A szakképzést folytató intézmény neve:.......................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma: �� db,
10.3 A szakképzést folytató intézmény neve:.......................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma: �� db
(Külön lapon folytatható!)
II.
Törzslap száma: ����/����
a vizsgacsoport jele/a vizsga éve
(A vizsgaszervező tölti ki!)
A szakmai képzést folytató intézmény tölti ki!
1 A szakképzést folytató intézmény neve:............................................................................................................................................
2. Címe:................................. ............................................................................... helység............................ út, utca...................... hsz.
4. Elérhetősége:
Tel.:..................................... ..............................................Fax: ..............................................Mobil:........................................................
E-mail: ...................................... ......................................................................Webcím:.............................................................................
5. OKM azonosítója: ................................................................................................................................................................................
6. Nyilvántartási száma:............................................................................................................................................................................
7. A képzés egyedi hivatkozási száma:......................... .........................................................................................................................
8. Statisztikai számjele:��
�����
��
��������
Adószámszakágazatgazdálkodási formamegye
9. Az OKJ szakképesítés azonosító száma:����������������
szinttanulmányi területsorszámszakképesítés köreszintsorszám
megnevezése................................ ..............................................................................................................................................................
10. Képzés időtartama:
- iskolarendszeren kívüli képzésnél (óraszám)............................... .......................................................................................................
- iskolarendszeren kívüli képzésnél (óraszám)......................................................................................................................................
11. A képzés kezdete: ����év ��hó �� nap;........................... ....................befejezése: ���� év�� hó �� nap
12. A vizsgára jelentkezettek száma:............................................................ ......................................................................... ��� fő
13. A csatolt egyéni adatlapok száma: ....................... ....................................................................................................... ��� db
Kontakt személy neve:........................ ................................................................................ Telefon: .....................................................
Kitöltő neve: .......................... ...............................................................................................Telefon: .....................................................
Dátum............................................ ����év�� hó�� nap
..............................................................
cégszerű aláírás
[75]
Törzslap száma:����/��/����
a vizsga csoport
jele
vizsgázó
sorszáma
a vizsga-
éve
(A vizsgaszervező tölti ki!)
Bizonyítvány sorozatjele, sorszáma:
Szakmai vizsga - Egyéni adatlap
A szakmai képzést folytató intézmény tölti ki!
A választási lehetőséget felkínáló kérdéseknél kérjük a választ aláhúzni, a kódját pedig a kódkockába beírni!
1. Neme: férfi (1); nő (2).............................. ......................................................................................................................................... �
2. Állampolgárság: magyar (1); külföldi (2), éspedig:.......................... ............................................................................................�
3. Születési helye, ideje:...................................................................................................................................................... ���� év
4. Állandó lakhelye: ����.................... ........................................................................................................................ helység
5. Tanulói azonosítója:..................................
6. Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, szakképzettsége:
az általános iskola 8. osztályánál kevesebb (1), nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség (2), tizedik évfolyam elvégzése (3), szakmunkás (OSZJ, ÁSZJ, VSZJ) (4), középiskola befejező évfolyamát igazoló végzettség (5), érettségi bizonyítvány (6), felsőfokú végzettség (7), érettségi + szakképzettség (8), OKJ szerinti szakképzettség (21 szintű) (9), OKJ szerinti szakképzettség (31 szintű) (10), OKJ szerinti szakképzettség (32 szintű) (11), OKJ szerinti szakképzettség (33 szintű) (12), OKJ szerinti szakképzettség (34 szintű) (13), OKJ szerinti szakképzettség (51 szintű) (14), OKJ szerinti szakképzettség (52 szintű) (15), OKJ szerinti szakképzettség (53 szintű) (16), OKJ szerinti szakképzettség (54 szintű) (17), OKJ szerinti szakképzettség (55 szintű) (18), OKJ szerinti szakképzettség (61, 71 szintű) (19), egyéb (20),
éspedig ............................ .........................................................................................................................................................................
7. Munkajogi státusza a képzésbe kerüléskor: foglalkoztatott (1); regisztrált munkanélküli (2); nem regisztrált munkanélküli (3); tanulói jogviszony (4); hallgatói jogviszony (5); vállalkozó, munkaadó (6); egyéb (7), éspedig:............................................ .........................................................................................................................................................................
8. A képzésének a finanszírozása: önköltséges (1); támogatott (2).................. .................................................................................
A támogatottság mértéke (%) ......................... .......................................................................................................................................
9. A szakmai vizsga eredménytelenségének okai a szakmai vizsgaszabályzat (záradékok 1-4. pontja) alapján: vizsgán elkövetett szabálytalanság javítóvizsgát tehet (1); a vizsga megszakítása igazolható okból, pótló vizsgát tehet (2); a vizsga megszakítása igazolható ok nélkül, javítóvizsgát tehet (3); szakmai vizsgán valamely tárgyból (vizsgarészből) 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott, javítóvizsgát tehet (4)
Kontakt személy: ........................ ........................................................................................Telefon:.....................................................
Kitöltötte:............................... .................................................................................................Telefon:.....................................................
Dátum............................................ év hó nap
..............................................................
cégszerű aláírás

6. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

Jelentkezési lap szakmai vizsgára
Név:.............................................................................................................................................................................................................
Születési név:.............................................................................................................................................................................................
Anyja neve:................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:....................................................................................................................................................................................
Lakcím:........................................................................................................................................................................................................
Tanulói azonosító száma:.........................................................................................................................................................................
A szakképesítés:........................................................................................................................................................................................
OKJ azonosító száma:...............................................................................................................................................................................
OKJ szerinti megnevezése:......................................................................................................................................................................
A szakképesítés köre:........................ .......................................................................................................................................................
szakképesítés/szakképesítés-elágazás/rész-szaképesítés/szakképesítés-ráépülés*
A szakmai vizsgára felkészítő intézmény megnevezése: ....................................................................................................................
................................................................................................................... ..................................................................................................
A szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: ..........................................................................................................................
.............................................................................................................. .......................................................................................................
A képzés formája: iskolai rendszerű iskolarendszeren kívüli képzésben nem vett részt*...........................................
......................................................................................................................................................................................... ............................
A szakmai vizsga/javító vizsga/pótlóvizsga* várható időpontja:................ .....................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Javító vizsga/pótlóvizsga esetén a teljesítendő vizsgarész(ek) megjelölése:..................................................................................
................................................................................................................................................ .....................................................................
Dátum.....................................év hó nap
..............................................................
vizsgázó (olvasható név, aláírás)
..............................................................
vizsgaszervező (olvasható név, aláírás)
P. H.
__________
* A kívánt rész aláhúzandó!
Záradék:
A vizsgázó a fent megjelölt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott vizsgára bocsátáshoz szükséges feltételekkel rendelkezik, az azokat igazoló dokumentumokat ........................................................... ..................... (év) ....................................................................... (hó)
............ (nap) bemutatta.
..............................................................
vizsgaszervező (olvasható név, aláírás)
P.H.

7. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez[76]

IGAZOLÁS
modulzáró vizsgáról (a képzésben való részvétel nélkül is kiadható) / a képzés eredményes befejezéséről*
Alulírott ....................................................................................................................................................................... (név),
mint a ...................................................................................................................................... képző intézmény vezetője
igazolom, hogy .................................................................................. (név) ............................................ (születési hely)
........................................................... (születési idő) .................................................................... (anyja születési neve)
a................................................................................................................................................................. azonosító számú
........................................................................................................................................................................ megnevezésű
szakképesítés/szakképesítés-elágazás/részszakképesítés/szakképesítés-ráépülés*
megszerzésére irányuló képzés képzési programja szerinti modulzáró vizsgá(ka)t/képzést* teljesítette.
A modulzáró vizsga(ák)/képzés*
megnevezéseidőpontja
(csak képzés eredményes befejezéséről szóló igazolás esetén)
Elvégzett tananyagegység(ek) megnevezéseKépzésre fordított idő (óraszám)Gyakorlat ideje
További gyakorlat megjelölése és ideje:
Dátum:...................................., □□□□ év □□ hó □□ nap
P. H.
……………………………
név, aláírás

8. számú melléklet a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez[77]

IGAZOLÁS
bemeneti kompetencia felméréséről (a képzésben való részvétel nélkül is kiadható)
Alulírott ....................................................................................................................................................................... (név),
mint a ...................................................................................................................................... képző intézmény vezetője
igazolom, hogy ................................................................................... (név) ............................................ (születési hely)
............................................... (születési idő) ................................................................................. (anyja születési neve)
a................................................................................................................................................................. azonosító számú
........................................................................................................................................................................ megnevezésű
szakképesítés/szakképesítés-elágazás/részszakképesítés/* szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendeletben rögzített bemeneti kompetenciákat a szakképesítésnek/szakképesítés-elágazásnak/részszakképesítésnek/* megfelelő szinten teljesítette.
A bemeneti kompetencia
megnevezése
A felmérés
időpontja
Dátum:...................................., □□□□ év □□ hó □□ nap
P. H.
…………………………………
név, aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[2] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[3] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[4] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 3. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[5] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[6] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[7] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[8] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[9] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[10] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[11] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[12] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[13] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[14] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[15] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[16] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[17] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[18] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[19] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[20] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 8. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[21] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[22] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[23] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[24] Számozását módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[25] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 10. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[26] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 11. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[27] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 12. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[28] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 12. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[29] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[30] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[31] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[32] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 14. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[33] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[34] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[35] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 16. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[36] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[37] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[38] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[39] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[40] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 18. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[41] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[42] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[43] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[44] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[45] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[46] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 20. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[47] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.01.18.

[48] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[49] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[50] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[51] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[52] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 21. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[53] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 22. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[54] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[55] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[56] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 23. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[57] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[58] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[59] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[60] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 24. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[61] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[62] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[63] Módosította a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[64] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[65] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[66] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 25. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[67] Módosította a 25/2012. (VIII. 23.) NGM rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.08.24.

[68] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 26. § - a. Hatályos 2009.01.18.

[69] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 46. § 7. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[70] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[71] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 29. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[72] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 27. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[73] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[74] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 27. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[75] Módosította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.01.18.

[76] Megállapította a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 27. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2009.01.18.

[77] Beiktatta a 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet 27. § (1) bekezdése e) pontja. Hatályos 2009.01.18.

Tartalomjegyzék