Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Határátkelőhely megnyitása és működtetése

1. §

(1) Új határátkelőhelyet a határforgalom számára megnyitni akkor lehet, ha a határátkelőhely az e rendeletben meghatározott, a forgalom jellegének és a határátkelőhelyen folytatott, az államhatáron történő átléptetésre vonatkozó hatósági tevékenységek ellátásához szükséges feltételeknek megfelel. A határátkelőhely a határellenőrzés megkezdésével nyílik meg.

(2) Államhatárt érintő határátkelőhelyre e rendelet rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az annak létesítéséről szóló nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.

2. §

(1) A határátkelőhely működéséhez szükséges feltételeket a forgalom jellegének, illetve a határátkelőhelyen folytatott tevékenységeknek megfelelően az üzemeltető e rendeletben meghatározottak szerint köteles biztosítani.

(2) Az üzemeltető a határátkelőhely működése során köteles folyamatosan gondoskodni a személy- és áruforgalom zavartalan és kulturált határellenőrzésének feltételeiről.

(3) A határátkelőhely üzemeltetője a határátkelőhelyen az ellenőrző hatóságok elhelyezését térítés nélkül biztosítja. Az üzemeltetési költségeket a hatóságok az üzemeltetőnek - külön megállapodás szerint - megtérítik.

3. §[1]

(1) Személyforgalmat lebonyolító közúti határátkelőhelyen biztosítani kell

a) a be- és kilépő forgalom fizikai szétválasztását,

b) autóbusz forgalom esetén külön buszsávot, amely alkalomszerűen a személygépkocsik közlekedésére is megnyitható,

c) a határátkelőhely közúti közlekedésének rendjét előjelző táblákat, útburkolati jeleket, forgalomirányításra szolgáló piros-zöld fényű jelzőlámpákat, sorompókat,

d) a határátkelőhely bekerítését,

e) a határátkelőhely és közvetlen környékének kivilágítását,

f) az elkülönített helyen történő ellenőrzés, illetve tételes vámvizsgálat végrehajtása céljából a folyamatos forgalmat nem akadályozó vizsgáló területet,

g) forgalmi sávonként a sávok mellett okmány-kezelő fülkét,

h) a hatósági feladatok ellátására szolgáló hivatali helyiségeket, beleértve a szociális helyiségeket, vízvételi helyiséget, illemhelyiséget és az előállító helyiséget,

i) az arra kijelölt határátkelőhelyeken a közegészségügyi vizsgálatokhoz szükséges helyiségeket.

(2) Személyforgalmat lebonyolító közúti határátkelőhelyen - ha a határátkelőhely működéséhez szükséges és a létesítés feltételei biztosítottak - biztosítani kell

a) forgalmi irányonként a személyek ki- és beutazási feltételek szerinti szétválasztását lehetővé tevő sávok kialakítását,

b) gépjárművizsgáló csarnokot vagy vizsgáló helyet.

4. §

Áruforgalmat is lebonyolító közúti határátkelőhelyen biztosítani kell

a) a személy- és áruforgalom fizikai szétválaszthatóságát,

b) a várható forgalom nagyságának megfelelően kamionparkolót (terminált),

c) vizsgáló csarnokot a tehergépjárművek vizsgálatára,

d) radioaktív anyagok ellenőrzését biztosító technikai eszközök telepítésének lehetőségét,

e) tengely és összsúly mérleget,

f) raktárakat,

g) az árufuvarozás lebonyolításában közreműködők részére irodákat,

h) az arra kijelölt határátkelőhelyeken az állat- és növény-egészségügyi vizsgálatokhoz szükséges, valamint élő állat elhelyezésére alkalmas létesítményeket,

i)[2] a veszélyes szállítmányok ellenőrzéséhez szükséges elkülönített, védőtöltéssel ellátott területet (ADR parkolók) abban az esetben, ha a határátkelőhelyen a veszélyes árut szállító járművek közlekedése megengedett,

j) fertőtlenítésre, illetve megsemmisítésre alkalmas létesítményeket,

k)[3] a 3. § (1) bekezdés i) pontjában előírt feltételeket.

5. §

Légi határátkelőhelyen biztosítani kell

a) a személy- és áruforgalom határátkelőhelyen belüli fizikai szétválaszthatóságát,

b) a be- és kilépő forgalom szétválaszthatóságát,

c) a schengeni belső, illetve a külső légi járatok utasainak fizikai szétválasztását lehetővé tevő folyosók kialakítását,

d) a személyek ki- és beutazási feltételek szerinti szétválasztását lehetővé tevő - legalább három - folyosó kialakítását,

e) a be nem léptethető utasok elhelyezésére szolgáló helyiséget a tranzitterületen,

f) tranzitutasok ellenőrzésének feltételeit, ha ilyen típusú forgalmat engedélyeztek,

g) vizsgáló csarnokot az áru vizsgálatára,

h)[4] a 3. § (1) bekezdés d) és h), valamint a 4. § d), f) és g) pontjában előírt feltételeket,

i) szükség esetén a 4. § h) és j) alpontjaiban előírt feltételeket,

j) az ellenőrzéshez szükséges biztonsági feltételeket,

k)[5] a 3. § (1) bekezdés i) pontjában előírt feltételeket.

6. §

Vasúti határátkelőhelyen biztosítani kell

a) az ellenőrzési, elhelyezési és biztonsági feltételeket (különösen: kivilágítás, szolgálati fülkék),

b) a kutatáshoz, térfigyeléshez szükséges építményeket,

c) a be nem léptethető utasok elhelyezésére szolgáló helyiséget,

d) elkülönített helyen történő ellenőrzés, illetve tételes vámvizsgálat végrehajtása céljából vizsgáló területet (tároló vágányt),

e) szükség esetén a 4. § d), h) és j) pontjaiban előírt feltételeket,

f) hatósági feladatok ellátásához szükséges hivatali helyiségeket, beleértve szociális helyiségeket és az előállító helyiséget,

g)[6] a 3. § (1) bekezdés i) pontjában előírt feltételeket.

7. §

Vízi határátkelőhelyen biztosítani kell

a) a személy- és teherhajók elkülönített helyen történő ellenőrizhetőségét,

b) a be- és kilépő utasok szétválaszthatóságát,

c) a határellenőrzéshez szükséges eszközöket és létesítményeket,

d) az ellenőrzéshez szükséges biztonsági feltételeket (különösen: kivilágítás, bekerített ellenőrzési hely),

e) a be nem léptethető utasok elhelyezésére szolgáló helyiséget,

f)[7] szükség esetén a 3. § (1) bekezdés h) és a 4. § d), h), j) alpontjaiban előírt feltételeket,

g)[8] a 3. § (1) bekezdés i) pontjában előírt feltételeket.

8. §

(1) A közúti határátkelőhelyet tájékoztató táblákkal meg kell jelölni, ennek megfelelően

a)[9] a belépő forgalom számára jól látható módon el kell helyezni Magyarország állami zászlójának megfelelő színű táblát, amelyen fel kell tüntetni Magyarország állami címerét, továbbá külön táblán a "Magyarország" feliratot,

b) a belépő forgalom számára jól láthatóan el kell helyezni az Európai Unió hivatalos jelképét ábrázoló táblát,

c) kiegészítő táblákon kell feltüntetni a határátkelőhely megnevezését magyar nyelven és a közös határral érintett szomszéd állam hivatalos nyelvén, valamint a határátkelőhely nyitvatartási idejét és az igénybevételére vonatkozó korlátozásokat angol és német nyelven is.

(2) A határátkelőhely nyitvatartási idejére és az igénybevételre vonatkozó korlátozások kiegészítő táblával történő megjelölése a légi, a vasúti és a vízi határátkelőhelyen is kötelező.

9. §

(1)[10] Korlátozott nyitvatartási időben működő határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevételét, illetve korlátozott forgalmú határátkelőhelynek a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételét a vármegyei rendőr-főkapitányság kérelemre engedélyezheti annak részére, aki igazolja, hogy ahhoz jogos érdeke fűződik. Az államhatárt érintő határátkelőhely esetén a szomszédos állam határforgalom-ellenőrző hatóságának hozzájárulását az engedélyező hatóság kérelmezi.

(2)[11]

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezését, székhelyét vagy telephelyét),

b) a határátkelőhely megnevezését,

c) a határátkelőhely igénybevételének tervezett időpontját (naptári nap és óra meghatározásával), és

d) forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétel esetén a forgalom bővítésének tárgyát és az arra vonatkozó adatokat (útlevélszám, jármű típusa, rendszáma, lajstromszáma),

e) a kérelem indokait.

9/A. §[12]

A határátlépés ellenőrzését végző szerv a határátkelőhelyen kérelemre soron kívül hajtja végre a határátlépés ellenőrzését, ha a határátlépés ellenőrzésének soron kívüliségéhez jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi vagy kulturális érdek fűződik.

A határátkelőhely rendje[13]

9/B. §[14]

(1) A határátkelőhely rendjét a határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a rendőrkapitányság állapítja meg, amelyet írásban kell rögzíteni, és az illetékes rendőrfőkapitány hagyja jóvá. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság tekintetében a határellenőrzésért felelős szervezeti elem állapítja meg a határátkelőhely rendjét, és az igazgató hagyja jóvá.

(2) A határátkelőhely rendje tartalmazza:

a) a személyek és a járművek ellenőrzése és áthaladása biztosításának rendjét,

b) az ellenőrzésre kijelölt helyeket,

c) az át nem léptethető személyek és járművek visszairányításának módját,

d) a személyek és a járművek mozgására, tartózkodására kijelölt helyeket,

e) a veszélyes szállítmányok ellenőrzésére szolgáló helyeket,

f) a szállítmányok fertőtlenítésére, illetve megsemmisítésére kijelölt helyeket,

g) a baleset-elhárítási szabályokat,

h) visszairányítás esetén a visszairányított személy határátkelőhelyen való tartózkodási helyét,

i) az előállított, elfogott személy határátkelőhelyen történő biztonságos őrzésére kijelölt helyet,

j) a soron kívüli határforgalom-ellenőrzés rendjét,

k) nemzetközi szerződésben foglalt feladatok végrehajtásának szabályait,

l) a határforgalom-ellenőrzésében részt vevő szervek folyamatos együttműködésének szabályait.

(3) A határátkelőhely rendjének az utasforgalomra vonatkozó rendelkezéseit a határátkelőhelyen, magyar és angol nyelven, valamint a szomszéd állam hivatalos nyelvén, jól látható helyen kell elhelyezni.

Ideiglenes határátkelőhely megnyitása és működtetése

10. §

(1)[15] Az államhatár ideiglenes megnyitására (a továbbiakban: ideiglenes határátkelőhely) - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - engedéllyel kerülhet sor. Az ideiglenes határátkelőhely megnyitására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezését, székhelyét vagy telephelyét),

b) az ideiglenes határátkelőhely helyét, működésének időtartamát, nyitvatartási idejét, a határforgalom jellegét,

c) az ideiglenes átkelőhelyen várható határforgalom nagyságát,

d) - a 15/A. §-ban foglalt eset kivételével - a kérelmező nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az ideiglenes határátkelőhely működtetéséhez szükséges tárgyi, technikai és pénzügyi feltételeket, valamint vállalja a Mellékletben meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek megtérítését,

e) a kérelem indokait.

(2) Az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló kérelemnek az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell

a) a légi jármű típusát, felségjelzését, lajstromjelét,

b) az érkező légi jármű érkezésének tervezett időpontját és helyét, valamint az indulási állomást, illetve az induló légi jármű indulásának tervezett időpontját és helyét, valamint a célállomást.

(3)[16] A Kormány dönthet az (1) bekezdésben meghatározott kérelem hiányában is ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról, ha ahhoz jelentős társadalmi érdek kapcsolódik.

11. §

(1)[17] Ideiglenes határátkelőhely megnyitása

a) sport, turisztikai, kulturális, vallásos, önkormányzati és más hasonló rendezvény, nemzetközi kötelezettség teljesítése céljából vagy gazdasági célból engedélyezhető, valamint

b) a 10. § (3) bekezdésében meghatározott társadalmi érdekre figyelemmel a Kormány döntése alapján lehetséges.

(2)[18] Az államhatárt érintő ideiglenes határátkelőhely esetén az engedély megadásának feltétele, hogy a szomszédos állam az ideiglenes határátkelőhely megnyitásához hozzájárul. A szomszédos állam illetékes határforgalom-ellenőrző szerveinek hozzájárulását a vármegyei rendőr-főkapitányság kérelmezi.

(3) Az ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelmet el kell utasítani, ha

a) azt nem az (1) bekezdésben meghatározott okból nyújtották be,

b) a szomszéd állam illetékes hatósága az ideiglenes határátkelőhely megnyitásához nem járul hozzá.

11/A. §[19]

A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a magyar és a szomszédos ország illetékes szerve jegyzékváltás útján rendezi az ideiglenes határátkelőhely

a) működésének időtartamát,

b) nyitvatartási idejét és

c) határforgalmának jellegét.

12. §

(1)[20] Az ideiglenes határátkelőhely megnyitásának engedélyezésére irányuló eljárásban hatóságként - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ideiglenes határátkelőhely fekvése szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság jár el.

(2)[21] A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság jár el az ideiglenes légi határátkelőhely megnyitására irányuló eljárásban Budapest és Pest vármegye területén.

(3)[22]

(4)[23] Az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitására irányuló kérelmet öt napon belül kell elbírálni.

13. §

(1) Az ideiglenes határátkelőhely megnyitását engedélyező határozatnak tartalmaznia kell

a) a megnyitásnak célját,

b) a megnyitás helyét, időpontját,

c) az ideiglenes határátkelőhely működésének időtartamát, nyitvatartási idejét, valamint

d) a forgalom jellegét.

(2) Az eljáró hatóság határozathozatal helyett a kérelmezővel hatósági szerződést köthet.

14. §

Az ideiglenes határátkelőhelyet az engedélyben meghatározott helyen, időpontban és - az ideiglenes határátkelőhely megnyitásának céljához igazodó - időtartamra lehet a forgalom számára megnyitni, feltéve, hogy az ideiglenes határátkelőhely államhatáron történő átléptetésre vonatkozó hatósági tevékenységek ellátásának feltételei biztosítottak. Az ideiglenes határátkelőhely a határellenőrzés megkezdésével nyílik meg.

15. §

(1) Az ideiglenes határátkelőhelyen a hatósági tevékenységet be kell szüntetni, ha

a) az ideiglenes határátkelőhely a célját betöltötte,

b) az államhatárt érintő ideiglenes határátkelőhelyen a szomszédos állam illetékes hatósága az ideiglenes határátkelőhely működését megszüntette,

c) az engedélyes a működés feltételeit felhívásra sem biztosította.

(2) Az ideiglenes határátkelőhely a hatósági tevékenység megszüntetésével megszűnik.

15/A. §[24]

(1) Mentesül a 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek megtérítésének kötelezettsége alól

a) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 71. § 2. pontjában meghatározott magyar állami légijármű,

b) viszonosság alapján az Európai Unió, valamint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamának állami légijárműve,

c) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió vagy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete műveleti irányítása alatt álló katonai vagy rendvédelmi célú légijármű.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában hivatkozott viszonosság és a műveleti irányítás fennállta tekintetében a honvédelmi miniszter állásfoglalása irányadó.

(3)[25] A 10. § (3) bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes határnyitással felmerülő költségeket a pénzforgalmi teljesítés évében, az adott évi központi költségvetésről szóló törvény előirányzatai terhére kell biztosítani.

Határátlépési pont

16. §

Határátlépési pontot határterületnek minősülő településen lehet létesíteni.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-ának k) pontja, 4. §-ának k) pontja, 5. §-ának k) pontja, 6. §-ának g) pontja, valamint 7. §-ának g) pontja 2012. június 15-én lép hatályba.

(3)[26] E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) szóló, 2016. március 9-i 2016/399/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A 10. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek számítása

A végzett határforgalom-ellenőrző szolgálat, illetve vámszolgálat fizetendő díj mértéke az ellenőrzést végzők száma szerint fejenként és óránként:

a) munkanapokon 8.00-16.00 óráig 3000 Ft,

b) munkanapokon, az a) pontban meghatározott időszakon kívül 4500 Ft,

c) munkaszüneti és ünnepnapokon 6000 Ft.

Az a)-c) pontban meghatározott összegen túl meg kell téríteni továbbá a szolgálatot ellátó személyek helyszínre történő szállítását, és egyéb esetlegesen felmerülő, számlával igazolt költségeket.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.07.10.

[2] Megállapította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.07.10.

[3] Módosította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.07.10.

[4] Módosította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2013.07.10.

[5] Módosította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.07.10.

[6] Módosította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.07.10.

[7] Módosította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2013.07.10.

[8] Módosította a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2013.07.10.

[9] Módosította a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 88. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 3. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[12] Beiktatta a 43/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.03.23.

[13] Beiktatta a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.07.10.

[14] Beiktatta a 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.07.10.

[15] Megállapította az 55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.03.21.

[16] Beiktatta az 55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.03.21.

[17] Megállapította az 55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.03.21.

[18] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 88. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[19] Beiktatta az 55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.03.21.

[20] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 88. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 88. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 3. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[23] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (98) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[24] Beiktatta a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.05.01.

[25] Beiktatta az 55/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.03.21.

[26] Megállapította a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2016.12.17.

Tartalomjegyzék