Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól

A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá - a 9. § (2) bekezdése tekintetében - az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XXVII. Fejezete szerinti első fokú hatósági feladatok ellátására - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - a fővárosi kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségét (továbbiakban: Felügyelőség) jelöli ki.

(2)[2] A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4-5. §-ban, valamint a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó esetén e rendeletnek a foglalkoztatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a 2. § (2)-(3) bekezdésének, a 3. § (2) bekezdése a)-b) és d) pontjának és a 6. § kivételével.

(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban nincs helye

a)[3]

b) újrafelvételi eljárásnak,

c)[4]

2. §

(1) A foglalkoztató a mentesítés iránti kérelemmel érintett munkahelyen - a kérelem benyújtását megelőzően -külön jogszabály szerint állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérést valamennyi olyan, korkedvezményre jogosító munkakör tekintetében külön el kell végezni, amelyre a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítést kéri.

(2)[5] Az (1) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a foglalkoztatónál - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 270. § (2) bekezdés b) pontja szerint - képviselettel rendelkező szakszervezetnek. A szakszervezet az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szakszervezet az állapotfelméréssel egyetért.

(3) A foglalkoztató az állapotfelmérés céljáról és a mentesítési kérelem benyújtásának szándékáról az érintett biztosítottakat az állapotfelmérés elvégzését megelőzően tájékoztatja.

3. §

(1)[6] A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti adattartalmú, a Felügyelőség által rendszeresített formanyomtatványon - munkahelyenként és munkakörönként - kell benyújtani.

(2) A foglalkoztatónak az adatlaphoz csatolnia kell

a)[7] a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát vagy

b)[8] gazdasági társaság esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot,

c) az állapotfelmérést,

d) a szakszervezetnek az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét.

(3)[9] Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz vagy hatósághoz.

4. §[10]

(1) Az e rendelet szerinti eljárásban - az 5. §-ban foglaltak kivételével - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője jár el.

(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt

a) az állapotfelmérés, valamint

b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle

alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében - a kirendeléstől számított harminc napon belül - külön-külön készíti el.

(3) A Felügyelőség - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőinek közreműködésével - a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértői által végzett szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével -

a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,

b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.

5. §

(1) Az e rendelet szerinti eljárásban

a)[11] ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos Közegészségügyi Központ,

b)[12] közlekedésnél végzett munka esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala,

c) bányászatban végzett munka esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,

d) villamosenergia-iparban végzett munka esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a munkahely szerint illetékes szerve

szakhatóságként vesz részt.

(2)[13] A szakhatóság az állásfoglalását - a 4. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel - harminc napon belül adja meg.

6. §[14]

7. §

(1)[15] A kérelemről a hatóság két hónapon belül dönt.

(2)[16] Az e rendelet szerinti eljárásban fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként

a)[17] az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben a munkavédelmi hatóság,

b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvédelmi miniszter

jár el.

(3)[18] A mentesítési eljárásban hozott határozatot - annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - közölni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztató székhelye szerint illetékes igazgatóságával, valamint a munkahely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósággal is.

8. §

(1) A Tv. 355. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti hatósági ellenőrzést végző szerv haladéktalanul értesíti a hatóságot, ha ellenőrzése során olyan körülményeket állapít meg, amelyek valószínűsítik, hogy a mentesítés feltételei nem állnak fenn.

(2)[19] A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha

a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint

b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.

(3)[20] Ha a hatóság a mentesítést visszavonja, a 7. § (3) bekezdése szerint jár el.

(4) Ha a hatóság a mentesítést jogerősen visszavonja, az ellenőrzés során felmerült szakértői díjat és költségeket a foglalkoztatónak meg kell fizetnie.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés megállapítására

I.

1.A foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve (meg-nevezése), székhelye:.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
2.A foglalkoztató képviselőjének neve:.........................................................................................
3.A munkahely címe és megnevezése, amelyre vonat-kozóan a mentességet kéri:.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
4.A munkakör megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri:.........................................................................................
.........................................................................................
5.A munkaköri tevékenység leírása (munkaköri leírás csatolandó):
6.A 4. pont szerinti munkakörben foglalkoztatottak száma:Összesen: .........fő,

ebből

férfi: .............fő nő: ...............fő
7.Cégszerű aláírás:
8.Intézkedések ismertetése
a) a korkedvezményre jogosító munkakörben történő foglalkoztatással járó, a korkedvezményre jogosító munkakörülmények javítása érdekében:.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
b) különös tekintettel a korkedvezményre jogosító korábbi munkakörülmények megszüntetése érdekében:.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
9.A 8. pont szerinti intézkedések eredményes voltát alátámasztó állapotfelmérés dokumentációja (műszeres vizsgálatokat indokoló esetekben mérési jegyzőkönyvekkel):.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
10.A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak körében a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztató által kezdeményezett és a foglalkozás-egészségügyi orvos által elvégzett soron kívüli alkalmassági vizsgálat során foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja nem fordult elő:.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása, pecsét:
11.A foglalkoztatónál képviselettel rendelkező szakszervezetre vonatkozó adatokneve: ..................................................................................
.............................................................................................
székhelye: ..........................................................................
.............................................................................................
képviselőjének neve: .......................................................

II.

A kérelem I. részének 3. pontja szerinti munkahelyen az I. rész 4. pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott,
a mentesítési kérelemmel érintett biztosítottakra vonatkozó adatok
Név
(családi és utónév, valamint születési név)
LakóhelyTartózkodási hely

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2011.08.26.

[3] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 596. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Megállapította a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[11] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[12] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 200. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[13] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (99) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[15] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (99) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[18] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 200-201. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[19] Megállapította a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.28.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.28.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.29.

Tartalomjegyzék