342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól

A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá - a 9. § (2) bekezdése tekintetében - az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)[1] A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XXVII. Fejezete szerinti első fokú hatósági feladatok ellátására - a (2) bekezdés szerinti eltéréssel - a fővárosi kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségét (továbbiakban: Felügyelőség) jelöli ki.

(2)[2] A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4-5. §-ban, valamint a 8. § (1)-(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó esetén e rendeletnek a foglalkoztatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a 2. § (2)-(3) bekezdésének, a 3. § (2) bekezdése a)-b) és d) pontjának és a 6. § kivételével.

(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban nincs helye

a)[3]

b) újrafelvételi eljárásnak,

c)[4]

2. §

(1) A foglalkoztató a mentesítés iránti kérelemmel érintett munkahelyen - a kérelem benyújtását megelőzően -külön jogszabály szerint állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérést valamennyi olyan, korkedvezményre jogosító munkakör tekintetében külön el kell végezni, amelyre a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítést kéri.

(2)[5] Az (1) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a foglalkoztatónál - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 270. § (2) bekezdés b) pontja szerint - képviselettel rendelkező szakszervezetnek. A szakszervezet az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szakszervezet az állapotfelméréssel egyetért.

(3) A foglalkoztató az állapotfelmérés céljáról és a mentesítési kérelem benyújtásának szándékáról az érintett biztosítottakat az állapotfelmérés elvégzését megelőzően tájékoztatja.

3. §

(1)[6] A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti adattartalmú, a Felügyelőség által rendszeresített formanyomtatványon - munkahelyenként és munkakörönként - kell benyújtani.

(2) A foglalkoztatónak az adatlaphoz csatolnia kell

a)[7] a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát vagy

b)[8] gazdasági társaság esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot,

c) az állapotfelmérést,

d) a szakszervezetnek az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét.

(3)[9] Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz vagy hatósághoz.

4. §[10]

(1) Az e rendelet szerinti eljárásban - az 5. §-ban foglaltak kivételével - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője jár el.

(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt

a) az állapotfelmérés, valamint

b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle

alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében - a kirendeléstől számított harminc napon belül - külön-külön készíti el.

(3) A Felügyelőség - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőinek közreműködésével - a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében - a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértői által végzett szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével -

a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,

b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.

5. §

(1) Az e rendelet szerinti eljárásban

a)[11] ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos Közegészségügyi Központ,

b)[12] közlekedésnél végzett munka esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala,

c) bányászatban végzett munka esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,

d) villamosenergia-iparban végzett munka esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a munkahely szerint illetékes szerve

szakhatóságként vesz részt.

(2)[13] A szakhatóság az állásfoglalását - a 4. § (3) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel - harminc napon belül adja meg.

6. §[14]

7. §

(1)[15] A kérelemről a hatóság két hónapon belül dönt.

(2)[16] Az e rendelet szerinti eljárásban fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként

a)[17] az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben a munkavédelmi hatóság,

b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvédelmi miniszter

jár el.

(3)[18] A mentesítési eljárásban hozott határozatot - annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul - közölni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztató székhelye szerint illetékes igazgatóságával, valamint a munkahely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósággal is.

8. §

(1) A Tv. 355. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti hatósági ellenőrzést végző szerv haladéktalanul értesíti a hatóságot, ha ellenőrzése során olyan körülményeket állapít meg, amelyek valószínűsítik, hogy a mentesítés feltételei nem állnak fenn.

(2)[19] A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha

a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint

b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.

(3)[20] Ha a hatóság a mentesítést visszavonja, a 7. § (3) bekezdése szerint jár el.

(4) Ha a hatóság a mentesítést jogerősen visszavonja, az ellenőrzés során felmerült szakértői díjat és költségeket a foglalkoztatónak meg kell fizetnie.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés megállapítására

I.

1.A foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve (meg-nevezése), székhelye:.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
2.A foglalkoztató képviselőjének neve:.........................................................................................
3.A munkahely címe és megnevezése, amelyre vonat-kozóan a mentességet kéri:.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
4.A munkakör megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri:.........................................................................................
.........................................................................................
5.A munkaköri tevékenység leírása (munkaköri leírás csatolandó):
6.A 4. pont szerinti munkakörben foglalkoztatottak száma:Összesen: .........fő,

ebből

férfi: .............fő nő: ...............fő
7.Cégszerű aláírás:
8.Intézkedések ismertetése
a) a korkedvezményre jogosító munkakörben történő foglalkoztatással járó, a korkedvezményre jogosító munkakörülmények javítása érdekében:.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
b) különös tekintettel a korkedvezményre jogosító korábbi munkakörülmények megszüntetése érdekében:.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
9.A 8. pont szerinti intézkedések eredményes voltát alátámasztó állapotfelmérés dokumentációja (műszeres vizsgálatokat indokoló esetekben mérési jegyzőkönyvekkel):.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
10.A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak körében a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztató által kezdeményezett és a foglalkozás-egészségügyi orvos által elvégzett soron kívüli alkalmassági vizsgálat során foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja nem fordult elő:.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. .............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása, pecsét:
11.A foglalkoztatónál képviselettel rendelkező szakszervezetre vonatkozó adatokneve: ..................................................................................
.............................................................................................
székhelye: ..........................................................................
.............................................................................................
képviselőjének neve: .......................................................

II.

A kérelem I. részének 3. pontja szerinti munkahelyen az I. rész 4. pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott,
a mentesítési kérelemmel érintett biztosítottakra vonatkozó adatok
Név
(családi és utónév, valamint születési név)
LakóhelyTartózkodási hely

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 199. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 158/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet 12. § - a. Hatályos 2011.08.26.

[3] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[5] Módosította a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2012.07.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 596. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Megállapította a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[11] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2015.03.01.

[12] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 200. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[13] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (99) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[15] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (99) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 597. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Módosította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[18] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 200-201. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[19] Megállapította a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.12.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 598. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.28.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.28.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2007.12.29.

Tartalomjegyzék