2007. évi XXXVII. törvény

az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés a jövő nemzedékek iránt érzett felelősségtől vezérelve új intézményt kíván létrehozni és ennek előkészítése, az intézményi rendszer megújítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 2. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az országgyűlési biztos és a külön biztos megválasztása

2. § (1) Az Országgyűlés az alapvető jogok védelme érdekében - kizárólag neki felelős megbízottként - választja meg az országgyűlési biztost.

(2) Az Országgyűlés egyes alapvető jogok védelmére az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával törvényben meghatározott külön biztost is választhat. A külön biztos a szakterületén önálló intézkedési joggal rendelkezik. Az országgyűlési biztos a külön biztos feladatkörébe tartozó ügyekben nem járhat el.

(3) Ha az országgyűlési biztos akadályoztatva van, vagy e tisztség nincs betöltve, az országgyűlési biztos jogkörét az általa kijelölt, ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén a korban legidősebb más külön biztos gyakorolja.

(4) Ha a külön biztos akadályoztatva van, vagy e tisztség nincs betöltve, a külön biztos jogkörét az országgyűlési biztos gyakorolja.

(5) Ahol jogszabály országgyűlési biztost említ, azon - eltérő rendelkezés hiányában - a külön biztost is érteni kell."

2. § (1) Az Obtv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országgyűlési biztos miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult azzal, hogy a vezetői illetménypótlék mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék másfélszerese."

(2) Az Obtv. 28. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az országgyűlési biztos az intézkedést nem tartalmazó irat kiadmányozási jogát írásban a Hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőjére átruházhatja."

3. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 137. § 1. pont f) alpontjában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön biztosok" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (5) bekezdésében a "hivatalaiban" szövegrész helyébe a "hivatalában" szöveg, az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés j) pontjában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön biztosok" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében a "biztosok hivatalainak" szövegrész helyébe a "biztos hivatalának" szöveg, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 11. § (2) bekezdésében az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 1. § (2) bekezdésében a "Biztosok" szövegrész helyébe a "Biztos" szöveg, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 15. § (6) bekezdésében az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 327. § (1) bekezdés f) pontjában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, valamint az adatvédelmi" szövegrész helyébe az "országgyűlési" szöveg, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 22. § (4) bekezdésében a "Biztosok" szövegrész helyébe a "Biztos" szöveg, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdés f) pontjában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi" szövegrész helyébe az "országgyűlési" szöveg, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "Biztosok" szövegrész helyébe a "Biztos" szöveg, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 107. § (4) bekezdésében az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa, helyettese, illetve az országgyűlési külön biztosok" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg lép.

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 96. §-ában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, az "az 1993. évi LIX." szövegrész helyébe a "külön" szöveg, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 30. § (3) bekezdésében a "Biztosok" szövegrész helyébe a "Biztos" szöveg, 52. § (1) és (4) bekezdésében az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, 1. számú mellékletének 9. pontjában a "biztosok és az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese" szövegrész helyébe a "biztos" szöveg, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában az "állampolgári jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese, valamint a külön biztosok" szövegrész helyébe az "országgyűlési biztos" szöveg, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontjában a "Biztosok" szövegrész helyébe a "Biztos" szöveg lép.

(3) A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdés e) pontjában a "biztosok" szövegrész helyébe a "biztos" szöveg, 5/A. § (1) bekezdés e) pontjában a "hivatalaik" szövegrész helyébe a "hivatala" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (10) bekezdésében az "és helyettese" szövegrész, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 39. § d) pontja.

4. § E törvény 2007. július 2. napján lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. május 14-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére